АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2012г. до 30.9.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 77/2009 Други административни дела ЕТ БИВИЕМ- БАНКО ИВАНОВ,
ЕКСПРЕС ООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА,
КОНСОРЦИУМ АВГУСТА ТРАЯНА ГР. РАДНЕВО
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ,
ЕТ ЦИТАДЕЛА - ММ - МИЛАН МИЛАНОВ - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ ПИР ИНПЕКС-ПЕНЧО ДИМИТРОВ,
ВЕДА ТРАНС ООД,
ЕТ ЕВРО ТУР-МАРКО МАРКОВ,
ПИР ИМПЕКС ЕООД,
ЕЛ ЖЕ ГРУП ООД,
СД СЕВЕР ТРАНС МЛАДЕНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ И С-ИЕ,
ФОРМУЛА ЕООД,
ГЕНТО ООД,
МТК ГРУП ООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на ЕТ “Бивием – Банко Иванов” гр.Стара Загора, “ Експрес “ ООД гр. Стара Загора против Заповед № РД-25-321 от 02.02.2009г. на кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 44,ал.2 във връзка с чл. 26,ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и протокол на комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед № 3199 от 20.12.2008 година са обявени кандидатите, класирани в проведения конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми” по предварително утвърдени маршрутни разписания, квота община Стара Загора както следва 1. Първа група “ Автобусни превози” ООД гр. Стара Загора 2. Втора група “ Автобусни превози” ООД гр. Стара Загора, консорциум “ Августа Траяна” не е допуснат до участие в конкурса на основание чл. 25 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС и т. 6 от раздел “ Отваряне и разглеждане на предложения” от утвърдената конкурсна документация и е определена фирма “ Автобусни превози” ООД гр. Стара Загора за изпълнител по договора за превоз на пътниците по автобусни линии от І – ва и ІІ-ра група “  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на консорциум “ Августа Траяна” гр. Стара Загора против Заповед № РД-25-321 от 02.02.2009г. на кмета на община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Обезсилва решение № 157 от 13.07.2011 в частта, с която са отхвърлени жалбите подадени от ЕТ"Бивием-Банко Иванов" и "Експрес"ООд ср/у Заповед № РД-25-321 от 02.02.2009г. на Кмета на Община Ст.Загора и Прекратява производството по делото. ОТМЕНЯ решение № 157/13.07.2011г. в частта с която е оставена без разглеждане подадената от Консорциум"Августа Траяна" жалба срещу Заповед № РД-25-321 от 02.02.2009г. на кмета на Община Ст.Загора и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по делото в тази част.
В законна сила от 31.7.2012г.
2 Административно дело No 197/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П. *** против Заповед №ДК-02-ЮИР-55/20.03.2011г. на Началник РДНСК ЮИР.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2011
Административно дело № 197/2011
ОСТАВЯ В СИЛА решение № VI-306/19.12.2011г.,постановено по адм.д. № 197/2011г. на Административен съд-Стара Загора.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.8.2012г.
3 Административно дело No 254/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Р.А.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане .№ 01-6500/22574 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба на Р.А.И. ***.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.07.2012
Административно дело № 1172/2012
В законна сила от 4.7.2012г.
4 Административно дело No 255/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Д.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А. ***, Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01 – 6500/ 21566 от 09.04.2011г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, като незаконосъобразен.     ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на Д.А. ***, с ЕГН ********** сумата от 1610 /хиляда шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 02.07.2012
Административно дело № 1486/2012
В законна сила от 2.7.2012г.
5 Административно дело No 259/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЗЕМЕДЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ "СВОБОДА" ИЗП.ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.12.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№01-6300/72 от 10.04.2011 год., издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба от ЗС„Свобода” със седалище и адрес на управление с. Свобода, общ. Чирпан.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на ЗС„Свобода” от с. Свобода, общ. Чирпан сумата 740.00 /седемстотин и четиридесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.09.2012
Административно дело № 1631/2012
В законна сила от 5.9.2012г.
6 Административно дело No 304/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ПАЛАЙА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.12.2011г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, съдът  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3087 от 09.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от „ПАЛАЙА” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий” № 130, вх.В, ап.7, с ЕИК 123652809.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на „ПАЛАЙА” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий” № 130, вх.В, ап.7, с ЕИК 123652809, сумата от 670,00/шестстотин и седемдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.07.2012
Административно дело № 1797/2012
В законна сила от 26.7.2012г.
7 Административно дело No 348/2011 Други административни дела АВТОТРАНССНАБ АД -СОФИЯ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на АВТОТРАНСНАБ АД гр. София, ул. „Елов дол” №1, представлявано от Изпълнителния Директор Кристин Куюмджиева-Годинова против АУПОДВ № 6369/07.04.2011г. на Старши инспектор по приходите при Община Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 02.07.2012
Административно дело № 742/2012
В законна сила от 2.7.2012г.
8 Административно дело No 366/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ф.М.Ф. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед №ДК-02-ЮИР-106/26.05.2011 г. на Началник РДНСК – Югоизточен район с която е наредено премахването на незаконен строеж: : “Жилищна сграда” находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ -1811, кв.335 по плана на гр.Казанлък, по жалбата на Ф.М.Ф., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.09.2012
Административно дело № 4279/2012
В законна сила от 17.9.2012г.
9 Административно дело No 375/2011 Дела по ЗМВР Р.П.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ ОД НА МВР -СТ.ЗАГОРА -ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ДИМОВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.8.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед №418/18.07.2011г. издадена от Инспектор Ивайло Стефанов Димов при ОД на МВР Стара Загора за задържане на Р.П.Д..*** да заплати на Р.П.Д. *** разноски в размер на 10лв./десет лева/, направени пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  Копие от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.09.2012
Административно дело № 12418/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Росица Петкова Димитрова срещу Заповед № 418/18.07.2011г.на ОД на МВР Стара Загора с която е разпоредено временното й задържане на осн.чл.63 от ЗМВР за срок от 24 часа.
В законна сила от 28.9.2012г.
10 Административно дело No 376/2011 Дела по ЗМВР М.А.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ ОД НО МВР -СТ.ЗАГОРА -НИКОЛАЙ МИТРЕВ СТАНКОВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.8.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед №210/19.07.2011г. издадена от Инспектор Николай Станков при ОД на МВР Стара Загора, за задържане на М.А.Д..*** да заплати на М.А.Д. *** разноски в размер на 10лв./десет лева/, направени пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  Копие от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.09.2012
Административно дело № 12419/2012
В законна сила от 26.9.2012г.
11 Административно дело No 449/2011 Дела по КСО Л.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.Т.Д. ***, Решение № 53/ 09.09.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 128/ 22.07.2011г. на Началник сектор Администрация, ПОВН при ТП на НОИ – Стара Загора, с което е разпоредено възстановяване на недобросъвестно получено парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода от 13.12.2010г. до 23.12.2010г. вкл. в размер на 258.00лв. – главница и 24.23лв – дължима лихва, като незаконосъобразно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 02.07.2012
Административно дело № 2735/2012
В законна сила от 2.7.2012г.
12 Административно дело No 477/2011 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД - КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МЦ „ПРИМАМЕД” ЕООД гр. Казанлък, против писмена покана №29-04-1031/02.08.2010 г. на Директора на РЗОК гр.Стара Загора, за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 3 159.06лв.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.07.2012
Административно дело № 477/2011
В законна сила от 24.7.2012г.
13 Административно дело No 492/2011 Други административни дела Н.Я.И. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38640-КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2012г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.Я.И.,*** против Заповед №511/14.10.2011 год. на Командира на военно формирование 38640 гр.Казанлък за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”, прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв.  ОСЪЖДА Н.Я.И. да заплати на Военно формирование 38640 гр. Казанлък сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.07.2012
Административно дело № 4840/2012
В законна сила от 24.7.2012г.
14 Административно дело No 510/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА искова молба вх. № 3177/ 07.11.2011г., подадена от М.Г.Х., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без замяна” в Затвора – гр. Стара Загора, срещу Министерство на правосъдието – гр. София, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 510/2011 годи на по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.07.2012
Административно дело № 8762/2012
В законна сила от 16.7.2012г.
15 Административно дело No 522/2011 Други административни дела ТУРИСТ ЕООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ-ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ АУЗД № 123/19.07.2011г. на старши инспектор по приходите при Община Казанлък по жалбата на „ТУРИСТ” ЕООД гр. Казанлък, в частта за определяне задължение за плащане на сума в размер на 5 859лв., представляваща такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване за 2008г. и 2009г., ведно със законната лихва върху нея до 18.07.2011г.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на ТУРИСТ ЕООД гр. Казанлък, сумата от 350лв. / триста и петдесет/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.07.2012
Административно дело № 2283/2012
Отменя изцяло Решение № 319/21.12.2012 г., постановено по адм. д. 522/2011 г. на Административен съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Турист" ЕООД против Акт за установявяне на задължения по декларация № 123/19.07.2011 г., издадено от стапрши инспектор по приходите при Община Казанлък, пътвърден с Решение № 5/10.10.2011 г. на директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при община Казанлък, в частта , с която на същото дружество е определено задължение в размер общо на 5814 лв. , представляващо такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, от които 3876 лв. за 2008 г. и 1938 лв. - за 2009 г., заедно с начислената лихва върху тези задължения за недвижим имот - земя е сгради, находящ се в гр. Казанлък, местността "Мутафчийска чешма", съставляващо ПИ № 103 по плана на града. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.7.2012г.
16 Административно дело No 553/2011 Дела по ЗМВР Г.А.К. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №2678/22.11.2011 г. на директора на ОД на МВР Стара Загора, с която е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното правоотношение в МВР на Г.А. К, ЕГН ********** от гр.Стара Загора, със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул.”Димитър Наумов” №70, офис “Е”, адв. С.Ч..    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.07.2012
Административно дело № 553/2011
В законна сила от 24.7.2012г.
17 Административно дело No 565/2011 Дела по ЗМВР И.Т.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР "СОД " ПРИ ОД НА МВР -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Д. против Заповед № 2636/17.11.2011г. на Началник сектор "СОД" при ОД на МВР Стара загора.Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.Копие от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.07.2012
Административно дело № 4449/2012
В законна сила от 20.7.2012г.
18 Административно дело No 576/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.З.З. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.З.З. *** с ЕГН ******* *** Баня, обективиран в писмо изх..№ 6312-1/09.12.2011 година да измени подробния устройствен план – план за регулация за имот № 1116 – ІV, квартал 10 по плана на с. долно Сахране , като незаконосъобразен.     ВРЪЩА на кмета на община Павел Баня да се произнесе по заявление вх. № 6321/23.11.2011 година на И.З.З. *** с ЕГН **********, съобразно дадените по- горе указания.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.7.2012г.
19 Административно дело No 33/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.С.,
Д.С.С.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.С.С. ***, Заповед РД-25-1346/04.08.2011г. на Заместник Кмет “САГ” на Община Стара Загора, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.С.С. сумата от 690 /шестстотин и деветдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.С. *** против Заповед РД-25-1346/04.08.2011г. на Заместник Кмет “САГ” на Община Стара Загора, като процесуално недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 3.8.2012г.
20 Административно дело No 48/2012 Искове за обезщетение В.Н.В. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.6.2012г.
По изложените съображения и на основание чл.130 от ГПК във вр.с чл.144 от АПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ВРЪЩА исковата молба, подадена от В.Н.З. ***, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу РУП-Казанлък, за обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1000лева, вследствие на отменено наказателно постановление № 23/ЗМВР от 08.05.2009г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 48/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.07.2012
Административно дело № 8986/2012
В законна сила от 16.7.2012г.
21 Административно дело No 59/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.У.,
Г.В.Ж.,
И.Х.И.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.В.Ж., И.Х.И. и П.С.У.,***, против Решение № 42/12.01.2012г. на Общински съвет Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №59 по описа за 2012г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 31.7.2012г.
22 Административно дело No 92/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.С.З.,
Т.Г.Й.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.З. и Т.Г.Й., подадена чрез пълномощника им адв. А.М. ***, против Отказ изх. № 94-15207-24-10-468/ 28.02.2012г. за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър, издаден от Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА Г.С.З. с ЕГН ********** и Т.Г.Й. с ЕГН **********, да заплатят на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора общо сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 17.7.2012г.
23 Административно дело No 112/2012 Искове за обезщетение Н.Н.А. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.5.2012г.
 ВРЪЩА исковата молба на Н.Н.А. ***, с която се претендира присъждане на сумата 500лв за претърпени неимуществени вреди на 24.03.2012г от действия на „Петко, който си е полицай в Затвора Стара Загора”, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 112/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.07.2012
Административно дело № 8713/2012
В законна сила от 11.7.2012г.
24 Административно дело No 117/2012 Дела по ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Янка Георгиева Петрова, подадена в качеството й на Председател на Общински съвет – Гълъбово, против Решение № 154 по Протокол № 44 от проведено на 02.04.2012г. заседание на Общинска избирателна комисия – Гълъбово, с което е отказано да бъде взето решение за прекратяване предсрочно пълномощията на общинския съветник Антон Иванов Георгиев на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 117/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 02.07.2012
Административно дело № 8273/2012
В законна сила от 2.7.2012г.
25 Административно дело No 119/2012 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.6.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 92 по протокол № 6 /08.03.2012 на Общински съвет Павел баня, с което Общински съвет Павел баня възлага на Кмета на Община Павел баня да договори цени на билети с не повече от 10% увеличение от цените на настоящите автобусни билети, по оспорване, обективирано в Заповед № РД–09–177/ 11.04.2012г. на Областния управител на област Стара Загора.    ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.7.2012г.
26 Административно дело No 122/2012 Дела по КСО ИНВЕСТБАНК АД ФИНАНСОВ РЕВИЗОР В СЕКТОР КР НА ДОО В ОТДЕЛ КПК ПРИ ТП НА НОИ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на задължителни предписания изх.№ ЗП-72#1/03.02.2012 г. дадени от финансов ревизор в сектор “КР на ДОО” в отдел “КПК” при ТП на НОИ Стара Загора от жалбоподателя “Инвестбанк” АД гр. София, бул.”България” №85, представлявано от Пламен Йорданов Милков и Станимир Боянов Михайлов.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 3.7.2012г.
27 Административно дело No 131/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.К.Н. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ***, Заповед № 3/ 11.04.2012г. на Кмета на община Мъглиж, с която на Д.К.Н. – държавен служител на длъжност Секретар на община Мъглиж, на основание чл.90, ал.1, т.5 от ЗДСл е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл. 107, ал.1, т.3 от ЗДСл е прекратено служебното й правоотношение, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Д.К.Н. ***, ЕГН **********, сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 16.8.2012г.
28 Административно дело No 134/2012 Дела по ЗМВР Н.Б.М. И.Н.Ж. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Б.М. против Заповед за задържане на лице рег.№ 134/06.04.2012г., издадена на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР от И.Н.Ж. – младши полицейски инспектор в Управление” Полиция гр. Павел Баня, като неоснователна .    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.7.2012г.
29 Административно дело No 135/2012 Дела по ДОПК и ЗМ А.А.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.7.2012г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН Акт за прихващане или възстановяване №24/31.01.2012 г. на младши инспектор “Приходи” в Община Стара Загора Загора, по жалбата на А.А.З., ЕГН **********,***.      Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 20.7.2012г.
30 Административно дело No 136/2012 Дела по ЗМВР Н.Б.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по иска на Н.Б.М. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора за заплащане на сумата 600/ шестстотин/ лв,представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, като недопустимо.   Определението може да се обжалва с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 7.8.2012г.
31 Административно дело No 142/2012 Дела по КСО Х.М.Ц. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.М.Ц. ***, Решение № 48/ 06.04.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № О–23–999–14-00037100/ 05.03.2011г. на Ръководителя на изплащането на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора, с което на Х.Ц. е отказано отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по болничен лист № 0085422, серия А-2011г., като незаконосъобразно.    ВРЪЩА административната преписка на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора за процедиране съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ обективираното искане в подадената от Х.М.Ц. *** жалба срещу Решение № 48/ 06.04.2012г. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, за възобновяване на срока за обжалване Решение № 17/ 28.02.2012г. на СЛКК – очни болести при „ДКЦ І Стара Загора” ЕООД – гр. Стара Загора, като недопустимо.    ИЗПРАЩА ПО ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ чрез РКМЕ при Регионална здравна инспекция – Стара Загора на ТЕЛК, за разглеждане и произнасяне по подадената от Х.М.Ц. *** жалба в частта й, с която е направено искане за възобновяване на срока за обжалване Решение № 17/ 28.02.2012г. на СЛКК – очни болести при „ДКЦ І Стара Загора” ЕООД – гр. Стара Загора.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 21.7.2012г.
32 Административно дело No 143/2012 Други административни дела Г.Д.М. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ заповед N6389/2010 год. от 08.12.2010 г. на началник Районно управление “Полиция” Казанлък, с която е наложена принудителна административна мярка “временно спиране от движение на МПС, до отстраняване на неизправността” на Г.Д.М., ЕГН ********** ***, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 24.7.2012г.
33 Административно дело No 151/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.П. ***, ж.к „Левски”, ул. „Христо Ковачев” № 8, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 151/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 25.9.2012г.
34 Административно дело No 175/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.Г.М. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.8.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Заповед № ЧР-13-22/ 14.05.2012г на Директора на областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора по жалбата на П.Г.М..  ОСЪЖДА П.Г.М. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора СУМАТА 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 18.8.2012г.
35 Административно дело No 188/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.7.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОБЯВЯВА нищожността на т.ІІІ от Решение №733/14.09.2011г. на Общински съвет Казанлък.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 7.8.2012г.
36 Административно дело No 192/2012 Други административни дела И.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.8.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.М.., гражданин на Федерална република Бразилия Заповед рег. № 30876/17.05.2012 г., издадена от заместник директора на Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора, с която на основание чл. 41,т.2 и чл. 44,ал.1 от Закона за чужденците в Република България, чл.30,ал.2 във връзка с чл. 30,ал.1т.9, чл. 90,т.4 от Закона за Министерството за вътрешните работи , чл. 141б,ал.1 т.3 от Правилника за приложение на Министерството на вътрешните работи й е наложена принудителна административна мярка “ принудително отвеждане до границата на Република България” и на основание чл. 39б,ал.1 от ЗЧРБ й е определил 30 дневен срок за напускане на страната.    Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на препис от същото.  
В законна сила от 14.9.2012г.
37 Административно дело No 196/2012 Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.7.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №958/28.04.2011 год. на Общински съвет Раднево.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 15.8.2012г.
38 Административно дело No 201/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.7.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК съдът  Р Е Ш И :   ОБЯВЯВА за НИЩОЖНИ т.2 и т.3 от Решение № 117/ 28.05.2012 г на Общински съвет – Братя Даскалови по протест на прокурор в Районна прокуратура Чирпан.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ протеста на прокурор в Районна прокуратура Чирпан против Решение № 117/ 28.05.2012 г на Общински съвет – Братя Даскалови в останалата му част.     ОТХВЪРЛЯ искането на Общински съвет Братя Даскалови за присъждане на разноски.   Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 22.8.2012г.
39 Административно дело No 202/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2012г.
  ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Решение № 87 от 03.07.2008 година по протокол № 11 на Общински съвет – Братя Даскалови , с което на основание чл. 21,ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.17,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с § 4 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване е дал съгласие да се проведе публично оповестен търг за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имоти- язовир в с. Братя Даскалови, представляващ имот № 000836 по КВС на с. Братя Даскалови с площ 290,574 дка по протест на Района прокуратура Чирпан.     Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страни  
В законна сила от 18.8.2012г.
40 Административно дело No 205/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2012г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖНО Решение № 45/ 27.01.2012г на Общински съвет Братя Даскалови, с което на основание чл. 21,ал.1т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация / ЗМСА/, чл. 14,ал.7 от Закона за общинската собственост / ЗОС/ и чл. 16 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество , приета от Общински съвет/ ОС/ Братя Даскалови е дадено съгласие за отдаване под наем за срок от седем години на следните недвижими имоти: язовир имот № 000154 – 50,36 дка с. Малко Дряново на първоначална тръжна цена от 300 лв годишен наем без ДДС, язовир имот № 000005 – 23,677 дка с. Съединение на първоначана тръжна цена от 648 лв годишен наем без ДДС, язовир № 000834 – 171,388 дка с. Братя Даскалови при първоначална тръжна цена от 1296 лв без ДДС по протест на прокурор в Районна прокуратура Чирпан.     ОТХВЪРЛЯ искането на Общински съвет Братя Даскалови за присъждане на разноски.     Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.8.2012г.
41 Административно дело No 219/2012 Дела по КСО Д.Д.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - РУ-СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.9.2012г.
На основание чл. 199, т. 4 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на Д.Д.С. против Решение № 78/23.05.2012г. на Директора на ТП на НОИ/РУСО гр. Стара Загора, с което е оставено в сила Разпореждане № 232-00-1705-35 от 11.04.2012 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ гр. Стара Загора, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 219/2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  
В законна сила от 26.9.2012г.
42 Административно дело No 221/2012 Дела по ЗОС Г.Р.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Р.Г. ***, против Заповед № 845/ 17.05.2012г. на Кмета на Община Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 221/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 1.8.2012г.
43 Административно дело No 222/2012 Дела по ЗМВР И.А.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 222/ 2012 година по описа на АС гр. Стара Загора    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 28.7.2012г.
44 Административно дело No 231/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.М. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ подадената от Н.К.М. *** жалба против Разпореждане изх. № 94-3622-24-10-1520/ 11.05.2012г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, с което е прекратено образуваното административно производство по подадено от Н.М. искане вх. № 94-3622/ 26.03.2012г. за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и регистри на гр. Стара Загора по реда на чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР във вр. с чл.58 и чл.59 от НССПККР, като неоснователна.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 2.8.2012г.
45 Административно дело No 235/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Б.М.,
Г.Б.Г.
НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба Р.Б.М., в качеството й на Главен архитект на Община Раднево и Г.Б.Г. заповед №ДК-10-СЗ-33/21.05.2012 г. на Началника РДНСК - Югоизточен район, като незаконосъобразна.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 25.9.2012г.
46 Административно дело No 240/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
С.С.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №1023/11.06.2012г. на Кмета на Община Казанлък по жалба на Г.И.М..*** да заплати на Г.И.М. сумата от 210лв./двеста и десет/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението не подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.7 от ЗУТ.    
В законна сила от 28.9.2012г.
47 Административно дело No 242/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Е.Г.С.,
К.Г.С.
ДНСК- РО НСК СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Е.Г.С. ЕГН ********** и К.Г.С. ЕГН ********** за спиране изпълнението на действията на органа по изпълнението, обективирани в Писмо изх.№ ДК-26-СЗ-41-9-00-653 от 20.06.2012г Началник РО „НСК” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район /издадено въз основа на писмо изх.№ СЗ-1382-05-461 от 15.06.2012г на Началника на ДНСК/.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.С. ЕГН ********** и К.Г.С. ЕГН ********** против действията на органа по изпълнението, обективирани в Писмо изх.№ ДК-26-СЗ-41-9-00-653 от 20.06.2012г Началник РО „НСК” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район /издадено въз основа на писмо изх.№ СЗ-1382-05-461 от 15.06.2012г на Началника на ДНСК/.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.7.2012г.
48 Административно дело No 245/2012 Дела по ДОПК и ЗМ Д.С.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 4839/23.05.2012г. на Началник отдел “МДТ” при община Стара Загора.   ИЗПРАЩА преписката на Динко Георгиев – орган по приходите при Община Стара Загора за произнасяне по искането на Д.С.Д. за погасяване по давност на задължението, установено с АУЗД № 4839/13.07.2010г.  Определението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.   Да се връчи препис от определението на жалбоподателя, на Началник “МДТ” при Община Стара Загора, а заверен препис на Динко Георгиев – орган по приходите при Община Стара Загора.    
В законна сила от 13.7.2012г.
49 Административно дело (К) No 266/2012 Касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА М.П.Н.,
Н.Н.М.,
М.Н.Я.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.9.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 499 от 11.05.2012 г. на Старозагорски районен съд, постановено погр..дело № 3431 по описа за 2011 година на Старозагорски районен съд.     ВРЪЩА делото за нова разглеждане от друг състав на същия съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.9.2012г.
50 Административно дело No 271/2012 Други административни дела М.А. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ГАЛИНА ЛАЛЕВА ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС НА РБ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.8.2012г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.5 от АПК във връзка с чл.85 от ЗУБ съдът  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № УП-3/29.05.2012г.на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет на Република България по жалба от М.А., ЛНЧ **********, гражданка на Армения, с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул.”Страцин” № 1, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО.  Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 85 ал.4 от ЗУБ.  
В законна сила от 1.8.2012г.
51 Административно дело No 278/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Н.Д.Б.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед РД-25-1100/21.06.2012г. на Кмета на Община Стара Загора, по жалба на С.И.К..*** да заплати на С.И.К. сумата от 10лв./десет/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението не подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.7 от ЗУТ.    
В законна сила от 28.9.2012г.
52 Частно административно дело No 284/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт СЕКЦИЯ КТ ПОДКРЕПА В ТЕАТЪР Л. КАБАКЧИЕВ - КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.7.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.60, ал.5 и ал.7 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:  СПИРА допуснатото предварително изпълнение на т.ІІ.6 от Решение № 297/ 11.07.2012г на Общински съвет Казанлък до окончателното решаване на жалбата на А.Г.Ч., К.Г.К., Н.В.А., С.В.Б. и С.Л.Г. чрез пълномощника им Секция на КТ „Подкрепа” в Театър „Любомир Кабакчиев” гр.Казанлък, представлявана от председателя й Б.Б., против разпореждането за допускането му.  ОТМЕНЯ допуснатото предварително изпълнение на т.ІІ.6 от Решение № 297/ 11.07.2012г на Общински съвет Казанлък.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на А.Г.Ч., К.Г.К., Н.В.А., С.В.Б. и С.Л.Г. чрез пълномощника им Секция на КТ „Подкрепа” в Театър „Любомир Кабакчиев” гр.Казанлък, представлявана от председателя й Б.Б., за спиране и отмяна на допуснатото предварително изпълнение на т.ІІ.4 от Решение № 297/ 11.07.2012г на Общински съвет Казанлък.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 16.8.2012г.
53 Административно дело No 303/2012 Дела по ЗМВР М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОХРАНА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" РАДНЕВО КЪМ РУ ПОЛИЦИЯ-РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.8.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №303/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 16.8.2012г.
54 Административно дело No 306/2012 Дела по КСО Д.М.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 6.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Д. *** против Решение №97/13.07.2012г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №306 по описа за 2012г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на Д.М.Д..  Да се изпрати препис от определението и жалбата на Директора на ТП на НОИ Стара Загора.    
В законна сила от 25.8.2012г.
55 Административно дело No 327/2012 Други административни дела С.М.М. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.М.М. за обявяване нищожността на квитанции №0203422/22.06.2012г. и №0207292/26.07.2012г. за заплащане на такси в размер на 20лв. / двадесет/.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №327 по описа за 2012г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.09.2012
Административно дело № 11503/2012
В законна сила от 27.9.2012г.
56 Административно дело No 341/2012 Други административни дела М.Г.Ж. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Ж. против решение № 10233/19.07.2012г, решение №10234/19.07.2012г. и решение №10235/19.07.2012г. на Началник отдел „ Местни данъци и такси” при Община Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 25.9.2012г.
57 Частно административно дело No 346/2012 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.9.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-136/10.05.2012 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора по отношение на „Билс”ООД, изразяващи се в налагане на запор на:   1. Възбрана върху недвижим имот, собственост на „Билс”ООД:   - поземлен имот от 980 кв.м. в гр. Стара Загора с идентификатор 68850.523.186., стар идентификатор няма. Номер по предходен план: 5343, квартал 13, парцел ХLV. Съседи: 68850.523.60, 68850.523.179, 68850.523.187, 68850.523.237, 68850.523.332. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: за друг производствен, складов обект. Поземления имот е придобит както следва: с нотариален акт №73, том ІХ, рег.№ 3983, дело 2073/06.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора е придобита площ от 960.00 кв.м. С нотариален акт №154, том ХХ, рег.№ 7585, дело 4986/30.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора е придобита площ от 20/980.00 кв.м.   - Сграда, находяща се в гр. Стара Загора с идентификатор 68850.523.186.1. Сградата е разположена в имот с идентифакатор 68850.523.186, Застроена площ : 81 кв.м. предназначение: промишлена сграда. Стар идентификатор няма. Номер по предходен план: няма. Имота е придобит с нотариален акт №73, том ІХ, рег.№ 3983, дело 2073/06.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора.   2. Запор върху движими вещи – МРС:   - товарен автомобил марка Ебро, модел Ф350, бордови с регистрационен №СТ 8717 СК, рама VSGF3524CDA011189, дизел, цвят бял, година на производство 1983. Застрахователна стойност 3500 лв.   - лек автомобил Форд транзит, модел микробус, бордови с регистрационен №СТ 3522 ТТ, рама WFOKXXGBVKHC89097, двигател HC89097, бензин, цвят червен, година на производство 1993. Застрахователна стойност 4900 лв.   - товарен автомобил Фолксваген, модел Транспортер, бордови с регистрационен №СТ 7198 СР, рама WV2ZZZ24ZLH107677, цвят маслено зелен и чер, година на производство 1990. Застрахователна стойност 4300 лв   - товарен автомобил Опел кампо, фургон, дизел, с регистрационен №СТ 9281 АВ, рама JAATFS69HX7104169, двигател 4JG2649371, цвят бял, година на производство 1999. Застрахователна стойност 5100 лв   - товарен автомобил Фолксваген, модел Каравел, регистрационен №СТ 5287 СА, рама WV2ZZZ25ZJH051977, двигател JX103030, цвят червен, година на производство 1988. Застрахователна стойност 1100 лв.   3. Запор върху банковите сметки на дружеството в ТБ”Инвест банк”АД и ТБ”Прокредит банк”АД   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 3.9.2012г.
58 Частно административно дело No 347/2012 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.9.2012г.
В законна сила от 12.9.2012г.
59 Административно дело No 365/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Т.Д.П. *** за незабавно спиране на строителството в имот с административен адрес гр. Стара Загора, ул. „ Козлодуй” №39.  Разпореждането подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в три дневен срок от издаването му от всеки, който има правен интерес.  Разпореждането да се съобщи на страните.    
В законна сила от 16.9.2012г.
60 Административно дело No 373/2012 Дела по ЗМСМА Г.К.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.9.2012г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 373/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 373/ 2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 372/2012г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 225/ 23.08.2012г. и Решение № 246 от 30.08.2012г. на Общински съвет – Раднево.    Производството следва да продължи по адм. дело №372/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя Г.К.Г., за сведение.    
В законна сила от 17.9.2012г.
61 КАНД No 250/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.9.2012г.
Диспозитивът на Решение №245 от 27.10.2011 г., постановено от Старозагорски административен съд, по канд №250 от 2011 г. по описа на съда, допълнено с Решение №405 от 22.12.2011 год. следва да се тълкува в смисъл, че се оставя в сила изцяло Решение №172/14.06.2011 год., постановено по АНД 356/2011 год. на Районен съд - Казанлък.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 13.9.2012г.
62 КАНД No 228/2012 Наказателни касационни производства Л.Т.Л. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 347/ 11.04.2012 год., постановено по АНД № 410/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 5012/11 от 30.12.2011год. на началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора за наложени на Л.Т.Л. *** административни наказания „глоба” в размер на 100лв и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 месеца за нарушение по чл.103, предл.2 от Закона за движение по пътищата.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 20.7.2012г.
63 КАНД No 243/2012 Наказателни касационни производства Д.Г.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.7.2012г.
   ОТМЕНЯ Решение № 105/ 15.03.2012г., постановено по АНД № 1103/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ НП № 135/ 13.07.2011г на Заместник-директора на Регионалната дирекция по горите гр.Стара Загора, с което на Д.Г.М. *** за нарушение по чл.84, ал.2 от ЗЛОД са наложени административни наказания „глоба” в размер на 100лв и „лишаване от право на ловуване” за срок от 3 години и е постановено отнемане в полза на държавата на ловна карабина, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 18.7.2012г.
64 КАНД No 245/2012 Наказателни касационни производства Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №281/22.03.2012 год., постановено по АНД №1253/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.7.2012г.
65 КАНД No 247/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА С.Н.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 03.04.2012 г., постановено по АНД N245/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2012г.
66 КАНД No 250/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.7.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 433/ 03.05.2012г., постановено по АНД № 708/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61793 - S013642 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009- ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808 на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 500лв за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.7.2012г.
67 КАНД No 255/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 380/24.04.2012 г., постановено по АНД № 698/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61791 - S013640 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009 ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 600лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2012г.
68 КАНД No 256/2012 Наказателни касационни производства ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА С.Т.П.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение №353/11.04.2012 год., постановено по АНД №380/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №2326 от 21.11.2011 год., издадено от Началника на Второ Районно управление „Полиция” – гр. Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 5.7.2012г.
69 КАНД No 258/2012 Наказателни касационни производства Й.А.Ч. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148 от 20.04.2012г., постановено по АНД № 138/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.7.2012г.
70 КАНД No 259/2012 Наказателни касационни производства Л.Д.Н. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 140/ 11.04.2012 г., постановено по АНД № 120/ 2012 г., по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 875/11/ 18.01.2012г г. на Началник Митница Пловдив, с което на основание чл.123, ал.1 и чл.124, ал.1 от ЗАДС на Л.д.Н. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева и е постановено отнемане на стоките предмет на нарушението в полза на държавата.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 18.7.2012г.
71 КАНД No 262/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК С.Х.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №141/12.04.2012 год., постановено по АНД №226/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 5.7.2012г.
72 КАНД No 265/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №426/02.05.2012 год., постановено по АНД №430/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 5.7.2012г.
73 КАНД No 266/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 384/ 24.04.2012г., постановено по АНД № 700/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61796 - S013644 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009- ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 2.7.2012г.
74 КАНД No 267/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 383/ 24.04.2012г., постановено по АНД № 696/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61789 - S013638 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009- ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 800лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2012г.
75 КАНД No 269/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ ЕТ СЛАВЧО АНГЕЛОВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №61/10.04.2012 год., постановено по АНД №766/2011 г. по описа на Димитровградски районен съд    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 5.7.2012г.
76 КАНД No 270/2012 Наказателни касационни производства М.Г.Н. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.7.2012г.
 ОТМЕНЯ решение N 166/25.04.2012 г., постановено по АНД N364/2012 г., по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №129/20.03.2012 г., на началник Митница Пловдив, с което на основание чл.123, ал.1 и чл.124, ал.1 от ЗАДС на М.Г.Н., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева и е постановено отнемане на стоките предмет на нарушението в полза на държавата.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 5.7.2012г.
77 КАНД No 272/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК И.Д.Г. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N169/27.04.2012 г., постановено по АНД N94/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2012г.
78 КАНД No 273/2012 Наказателни касационни производства Я.М.О. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №141/12.04.2012 год., постановено по АНД №226/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 5.7.2012г.
79 КАНД No 274/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 464/ 14.05.2012г., постановено по АНД № 707/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61792 - S013641 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009 ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 2.7.2012г.
80 КАНД No 280/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НОИК ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 406 от 27.04.2012г., постановено по АНД № 70/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 58253-S013688 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „НОИК” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски” 52, ет.1, ап.1, ЕИК 123749747, е наложена имуществена санкция в размер 500лв. /петстотин лева/, на основание чл.179 от ЗДДС, за нарушение на чл. 125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.7.2012г.
81 КАНД No 281/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЕСТО ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 318/03.04.2012 год., постановено по АНД № 415/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 47122-S006203 от 28.04.2011 г., издадено от Директор на Офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което е отменено наказателно постановление № 47122-S006203 от 28.04.2011 г., издадено от Директор на Офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на с което на основание чл. 179 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ на „Сесто”ЕООД гр. Стара Загора за нарушение на чл.125, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.7.2012г.
82 КАНД No 283/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БОБИ ИЛ ЕООД ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N36/24.04.2012 г., постановено по АНД N28/2012 г., по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.7.2012г.
83 КАНД No 287/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 453/ 11.05.2012г., постановено по АНД № 697/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61804 - S013649 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009- ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808 на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 500лв за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 26.9.2012г.
84 КАНД No 290/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА М.П.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 443/ 02.05.2012г., постановено по АНД № 152/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд .   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.7.2012г.
85 КАНД No 309/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.9.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161 от 24.04.2012г., постановено по АНД № 258/2012г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011514 от 09.02.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.9.2012г.
86 КАНД No 327/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №488/28.05.2012 год., постановено по АНД №434/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 20.9.2012г.
87 КАНД No 341/2012 Наказателни касационни производства С.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.9.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 506 от 04.06.2012г., постановено по АНД № 800/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 60/ 10 от 27.01.2010г. на ВНД Началник на сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта, с която на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, на С.М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100лв., за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 60/ 27.01.2010г. на ВНД Началник на сектор „ПП” към ОД на МВР - Стара Загора, в частта му, с която на С.С.М. ***, с ЕГН **********, на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100лв., за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу С.С.М. с Акт за установяване на административно нарушение № 60/ 05.01.2010г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 60/ 27.01.2010г. на ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР – Стара Загора, по отношение на наложеното на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП на С.М. административно наказание „глоба” в размер на 100лв. за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 27.9.2012г.
88 КАНД No 352/2012 Наказателни касационни производства АЛФА - 2009 - ВВ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.9.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 498/ 01.06.2012г., постановено по АНД № 703/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61801 - S013647 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009 ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.9.2012г.
89 КАНД No 359/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Г.С.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.9.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 602/ 26.06.2012г., постановено по АНД № 151/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 617 от 05.12.2011г. на Кмета на Община Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.9.2012г.
90 КАНД No 362/2012 Наказателни касационни производства Б.А.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.9.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 465/ 14.05.2012г., постановено по АНД № 770/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ  ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/№ 42381/11 от 29.06.2011г. на Началник на сектор “ ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което, на Б.А.Т. *** с ЕГН ********** му е наложено административно наказание “глоба” в размер 300лв., на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.9.2012г.
91 КАНД No 365/2012 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РУП -СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР А.С.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.9.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 556 от 13.06.2012г., постановено по АНД № 774/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № А – 555 от 20.05.2011г. на Началника на Първо РУ „Полиция” - гр. Стара Загора        Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 27.9.2012г.