АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2013г. до 30.9.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 137/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.С.Д.,
М.С.К.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.С.Д. ЕГН ********** и М.С.К. ЕГН **********,***, против Заповед № ДК-О2-ЮИР-78/ 09.04.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Антре”, находящ се в УПИ VІІІ-5223, кв.12 по плана на гр.Казанлък.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Административно дело № 144431/2012
В законна сила от 9.8.2013г.
2 Административно дело No 155/2012 Дела по ЗМВР Ж.А.Ж. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.А.Ж. ***, против Заповед рег. № 118/ 23.04.2012г. на Началника на Второ РУ „Полиция” – Стара Загора, с която за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 224, ал.2, т.4 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал.1, т.12 от ППЗМВР, му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 9 /девет/ месеца, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.09.2013
Административно дело № 14328/2012
В законна сила от 24.9.2013г.
3 Административно дело No 267/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ф.Н.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.11.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожен писмен отказ изх.№2965-3/25.06.2012 г. на кмета на Община Павел баня по искане за обезщетяване №2965/23.05.2012 год., подадено от Ф.Н.И., ЕГН **********,***.    ИЗПРАЩА преписката на Областен управител на Област Стара Загора за произнасяне по искане за обезщетяване №2965/23.05.2012 год., подадено от Ф.Н.И., по компетентност.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 03.07.2013
Административно дело № 1533/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ кас.жалба на Фанка Илиева от гр.Павел банясрещу решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКАРТЯВА производстото по делото
В законна сила от 17.7.2013г.
4 Административно дело No 274/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.С.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.П. против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 94-5813-24-10-2060/22.06.2012 г., на Началник служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора.  ОСЪЖДА Е.С.П. да заплати на Ф.Н.И. сума в размер на 300.00 /триста/ лева, съставляваща разноските й по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 1666/2013
В законна сила от 9.8.2013г.
5 Административно дело No 293/2012 Дела по ЗМВР И.Р.П. НАЧАЛНИК ГРУПА ОХРАНА СЕКТОР СОД ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Р.П. *** против Заповед рег. № 1592/ 18.06.2012г. на Началник група “Охрана” в сектор “СОД” при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.07.2013
Административно дело № 4081/2013
В законна сила от 10.7.2013г.
6 Административно дело No 324/2012 Искове за обезщетение ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО" КД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ искове от „ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО” КД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов №21, представлявано от Дарина Маринова Ангелова, срещу Националната здравноосигурителна каса за присъждане на обезщетение за имуществени вреди-пропуснати ползи, в размер на 65726.61лв., ведно с обезщетение за забава в размер на 28119.95лв., представляващо законната лихва върху главницата за периода от 01.02.2008г. до завеждане на исковата молба, ведно със законната лихва върху главницата от завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователни.    ОСЪЖДА „ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО” КД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов №21, представлявано от Дарина Маринова Ангелова, да заплати на Национална здравноосигурителна каса съдебни разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 17.7.2013г.
7 Административно дело No 332/2012 Дела по КСО Д.Д.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.С. ***, Решение № 104/ 30.07.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Д.Д.С. жалба срещу Разпореждане № 232-00-1705-38 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, като незаконосъобразно.    ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Разпореждане № 232-00-1705-38 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 от КСО във вр. с чл. 54а,ал.1 ,т. 3 от КСО е отказано на Д.Д.С. отпускането на парично обезщетение за безработица по чл. 54 а КСО.    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора да заплати на Д.Д.С. ***, ЕГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 10.7.2013г.
8 Административно дело No 344/2012 Дела по КСО Ю.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ю.Г.П. ***, Решение № 106/ 06.08.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Ю.П. жалба срещу Разпореждане № 232–00–1834-31 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, като незаконосъобразно.    ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Разпореждане № 232–00–1834-31 от 15.06.2012г на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 от КСО във вр. с чл. 54а,ал.1 т.3 от КСО е отказано на Ю.Г.П..отпускането на парично обезщетение за безработица по чл. 54 а КСО    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора да заплати на Ю.Г.П. ***, ЕГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 10.7.2013г.
9 Административно дело No 418/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Т.Г.,
С.Т.Л.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.1.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 416/27.09.2012 год. на Общински съвет Стара Загора по жалбата на К. Тенев Г., ЕГН **********,*** и С.Т.Л., ЕГН ********** ***.     ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по направено искане вх.№ 94-К-01573/16.03.2012 год. от К. Тенев Г. и С.Т.Л..     ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора да заплати на К. Тенев Г., ЕГН **********,*** и С.Т.Л., ЕГН ********** *** сума в размер на 460 лева, съставляваща разноските им по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 04.06.2013
Административно дело № 2421/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ кас.жалба на Общински съвет Стара Загора против решението на Адм.съд Стара Загор.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване в 7-дневе срок от съобщаването до касатора.С определение № 12413/26.09.2013г.по адм.д.12323/2013г.петчленен състав на ВАС ОСТАВЯ В СИЛА определението по адм.д.2421/2013г.на ВАС.Изпраща делото на Адм.съд Стара Загора за произнасяве по реда на чл.248 ГПК по искането за изменение на решението по адм.д.418/2012г.в частта за разноските предявено с подадената на 29.01.2013г.от Общински съвет Стара Загора кас.жалба
В законна сила от 26.9.2013г.
10 Административно дело No 461/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.С.Т. *** Заповед №РД-340/05.10.2012 год. на Кмета на Община Братя Даскалови, като незаконосъобразна.   ОСЪЖДА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ да заплати на Г.С.Т. сумата от 560.00 /петстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 11.7.2013г.
11 Административно дело No 512/2012 Дела по КСО Ж.Х.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.3.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗОКОНОСЪОБРАЗНО по жалба на Ж.Х.А. ***12 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата й против разпореждане №232-00-1781-3/05.10.2012 год. на ръководителя на осигуряване при безработица при ТП на НОИ  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, за постановяване на решение по обжалваното разпореждане, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ТП на НОИ – Стара Загора да заплати на Ж.Х.А. сумата от 100.00 лв., представляваща направени разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.07.2013
Административно дело № 5239/2013
В законна сила от 10.7.2013г.
12 Административно дело No 513/2012 Дела по КСО Т.И.В. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.И.В. *** Решение № 132/ 19.11.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 232–00–1782-3 от 05.10.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 във вр. с чл.54а, ал.1, чл.54б, ал.1 и чл.54в, ал.1 от КСО, на Т.В. е отпуснато парично обезщетение за безработица в размер на 7.24лв. дневно, като незаконосъобразни.    ВРЪЩА преписката на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора за произнасяне по подаденото от Т.И.В. заявление вх. № 232-00-1782/ 30.07.2012г. за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора да заплати на Т.И.В. ***, ЕГН **********, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.07.2013
Административно дело № 5083/2013
В законна сила от 10.7.2013г.
13 Административно дело No 24/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.С.,
Д.С.Е.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.7.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № ДК-О2-ЮИР-92/ 15.05.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Стопанска постройка”, находящ се в поземлен имот № 211 в м.”Старите лозя” гр.Казанлък, ПО ЖАЛБАТА на С.В.С. *** и Д.С.Е. ***.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.7.2013г.
14 Административно дело No 30/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Т.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.1.2013г.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.07.2013
Административно дело № 1993/2013
В законна сила от 23.7.2013г.
15 Административно дело No 38/2013 Дела по КСО Г.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.Д. ***, срещу Решение № 138/ 28.11.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 38/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Административно дело № 3663/2013
Оставя без разглеждане частната жалба на Галя Динкова Динева. Прекратява производството по адм.дело № 3663/2013г. на ВАС. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред петчленен състав на Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението.
В законна сила от 5.7.2013г.
16 Административно дело No 60/2013 Други административни дела ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството със седалище и адрес на управление адрес гр. София, ул.”Бистришко шосе” №26, представлявана от Изпълнителния директор Васил Николов, против Акт за установяване на задължение по декларация № 12654/ 18.10.2012г., издаден от старши инспектор в отдел „МДТ” в община Стара Загора, потвърден с Решение № 12654/ 21.12.2012 год. на Началник отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.09.2013
Административно дело № 9923/2013
В законна сила от 25.9.2013г.
17 Частно административно дело No 97/2013 Частни администр. дела Т.Д.П. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Т.Д.П. ***, уточнено със съобщение вх. № 1076/ 04.04.2013г., подадено от Т. П. и молби вх. №№ 983/ 28.03.2013г. и 1086/ 05.04.2013г., подадени от назначения му процесуален представител по делото адв. М. С., с правно основание чл.250 от АПК, за постановяване на разпореждане за прекратяване извършването на незаконосъобразни действия – рушене на имота на Т.П. от осъществяваното строителство в съседния имот с административен адрес гр. Стара Загора, ул. Козлодуй” № 39, като недопустимо.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Т.Д., направено чрез назначения му процесуален представител по делото адв. М. С., „като обезпечителна мярка на основание чл.51 от ЗС да бъде разпоредено да се осигури достъп на Т. П. до имота му откъм съседния имот, в който се извършва строежа”, като недопустимо.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 97/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.07.2013
Административно дело № 6154/2013
В законна сила от 23.7.2013г.
18 Административно дело No 116/2013 Други административни дела Г.Н.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Н.Т. ***, Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 196 от 14.03.2013г., издадена от Директора на ОД на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171, т.3 от Закона за движение по пътищата, е постановено задържане на лек автомобил марка „БМВ”, модел „525” с транзитен рег. № 429Н132 от Г.Н.Т., на отговорно пазене, до установяване на собствеността му, като незаконосъобразна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 9.7.2013г.
19 Административно дело No 129/2013 Други административни дела К.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2013г.
ИЗМЕНЯ заповед №196/11.03.2013 год. на Началник РУП - Раднево при ОД на МВР гр. Стара Загора , с която на К.Г.П. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като определя срок на действие на принудителната административна мярка до решаване на отговорността на К.Г.П., но за не повече от шест месеца  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 3.7.2013г.
20 Административно дело No 130/2013 Други административни дела Т.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.6.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказа на кмета на община Братя Даскалови за заверка на данъчна декларация, обективиран в писмо изх. № 94-00-52-#1 от 20.02.2013 година.  . ИЗПРАЩА преписката на звеното за местни приходи при Община Братя Даскалови за произнасяне от определените със заповед на кмета на община Братя Даскалови служителите на общинската администрация, които имат правата и задълженията на органи по приходите.   Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 9.7.2013г.
21 Административно дело No 136/2013 Други административни дела ТУРИЙСКИ И СИН ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на „Турийски и син” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Павел Баня, ул. „Георги Сава Раковски” № 30, представлявано от управителя Митко Димитров Митев, Акт за установяване на публично общинско вземане № 003/ 12.11.2012г., издаден от Кмета на община Павел Баня.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 10.8.2013г.
22 Административно дело No 141/2013 Други административни дела НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "П.К. ЯВОРОВ 1867" - ГР.ЧИРПАН КОМИСИЯТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2013 Г.,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" - С.ВИНАРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА" - С.ГИТА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1922" - С.ДИМИТРИЕВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1928" - С.ДЪРЖАВА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКИ БУДИЛНИК 1906" - С.ЗЕТЬОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКА ПРОБУДА 1927" - С.ЗЛАТНА ЛИВАДА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "П.К.ЯВОРОВ - 1928" - С.ИЗВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПЕТКО КОЛЕВ ГЪБЕВ - 1930" - С.МОГИЛОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1874" - С.РУПКИТЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПЕТКО СТОЯНОВ - 1927" - С.СВОБОДА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУЖДАНЕ - 1870" - С.СПАСОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1903" - С.СРЕДНО ГРАДИЩЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 2005" - С.ЦЕЛИНА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1024" - С.ЦЕНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1928" - С.ЯЗДАЧ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1925" - С.ЯВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "АХИНОРА" - С.ЯВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1920" - С.МАЛКО ТРЪНОВО
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан Решение по протокол от 26.02.2013г на Комисията за разпределение на годишната държавна субсидия за 2013г. на народните читалища на територията на община Чирпан, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА преписката на Комисията за разпределение на годишната държавна субсидия за 2013г на народните читалища на територията на община Чирпан за извършване на ново разпределение, съобразно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона в настоящото решение и ОПРЕДЕЛЯ месечен срок за произнасяне, считано от получаване на преписката.    ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан, ул. „Димитър Данаилов” № 1, Булстат 000904236, с председател Веселин Василев Джанкардашлийски, сумата от 460 лв /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.7.2013г.
23 Административно дело No 143/2013 Други административни дела Г.А.Е. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от Г.А.Е. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 11933/ 09.10.2012г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 11933/ 25.01.2013г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора.    ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.А.Е. ЕГН ********** *** сумата 180 /сто и осемдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 23.7.2013г.
24 Административно дело No 144/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група, в частта й против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да даде разрешение на основание чл. 79, ал.3 от ППЗИНЗС за безвъзмезден достъп до служебен телефон за провеждане на телефонен разговор с адв. А. Станковска по подадена от М. Х. молба вх. № 28 от 15.02.2013г., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 144/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.     ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група, в частта й против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да даде разрешение на основание чл. 79, ал.3 от ППЗИНЗС за безвъзмезден достъп до служебен телефон за провеждане на телефонен разговор с адв. А. Станковска по подадена от М. Х. молба вх. № 40 от 04.03.2013г., като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните      

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 20.11.2013
Административно дело № 15190/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на митко Харакчиев против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване пред 5-членен състав.С определение № 1110/28.01.2014г.по адм.д.90/2014г.5-членен състав оставя в сила определението на ВАС.
В законна сила от 2.8.2013г.
25 Административно дело No 146/2013 Други административни дела А.Д.Х. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Х. против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 94-203-24-10-1396/26.04.2013 г., на Началник служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора.  ОСЪЖДА А.Д.Х. да заплати на АГКК – гр. София сума в размер на 150.00 /триста/ лева, съставляваща разноските по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 13.7.2013г.
26 Административно дело No 161/2013 Дела по ЗСП П.А.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.А.М., ЕГН ********** *** против Задължително предписание №ЗД-94-ПП-0007/27.03.2013 г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Протокол от 09.12.2013
Административно дело № 12508/2013
Не дава ход на делото. Оставя без разглеждане касационната жалба.Прекратява производството по делото.
В законна сила от 31.7.2013г.
27 Административно дело No 168/2013 Дела по ЗСП М.Ю.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.6.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ю.М. ЕГН ********** *** баня против Задължително предписание № ЗД-94-ММ-0002/ 27.03.2013г, издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 02.12.2013
Административно дело № 12541/2013
В законна сила от 1.8.2013г.
28 Административно дело No 179/2013 Други административни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора Решение № 647 /28.03.2013г на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 20 от същата дата, с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за прякото решаване на въпроса: „Да бъде ли закрит Централен артилерийски технически изпитателен полигон Змейово?”.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2013г.
29 Административно дело No 184/2013 Други административни дела П.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.Г. Генева за обявяване на нищожността на Заповед №03-240-РД/430 от 10.12.2012 год. на Директор на ОД на ДФ "Земеделие" гр. Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.7.2013г.
30 Административно дело No 189/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Стара Загора, представлявана от Кмета й – Живко Тодоров, против Отказ изх. № 99-14296-24-10-1084 от 03.04.2013г. на Началника на СГКК – гр. Стара Загора за изменение на кадастралната карта и кадастрален регистър на гр. Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА Община Стара Загора, да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 25.7.2013г.
31 Административно дело No 195/2013 Дела по ЗСП К.А.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.6.2013г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ   ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Г. против Задължително предписание №ЗД-94-КК-0008/27.03.2013г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Протокол от 05.12.2013
Административно дело № 12413/2013
В законна сила от 10.7.2013г.
32 Административно дело No 197/2013 Други административни дела Д.Д.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Г. *** срещу Акт за установяване на задължение по декларация №14927/13.12.2012 год., в частта му, в която е потвърден с Решение № 11061/ 10.09.2012г. на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.7.2013г.
33 Административно дело No 198/2013 Други административни дела Д.Д.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.Д.Г. *** срещу Акт за установяване на задължение по декларация №14927/13.12.2012 год., изменен с Решение №14927 от 29.03.2013 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 23.7.2013г.
34 Административно дело No 203/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.7.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на Н.Н.А. *** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” – гр. София, с която претендира изплащането на обезщетение в размер на 60 000.00 лв., представляващи претърпяни неимуществени вреди от „нечовешките условия” при които изтърпява наказанието си, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №203/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 10.8.2013г.
35 Административно дело No 214/2013 Други административни дела Г.Т.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т. Д. против Акт за установяване на задължение по декларация № 11697/28.09.2012г. на старши инспектор по приходите при Община Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 2.7.2013г.
36 Административно дело No 216/2013 Дела по КСО Д.Г.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение № 55 от 26.04.2013г на Директора на ТП на НОИ РУ „СО” гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 231-00-1172-1/ 09.04.2013 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора, ПО ЖАЛБА от Д.Г.П. ЕГН ********** ***.    ОСЪЖДА Д.Г.П. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждание.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.7.2013г.
37 Административно дело No 220/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв З.А.О. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.6.2013г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от З.А.О. ***, с която е предявен иск по ЗОДОВ за присъждане на обезщетение в размер на 20 000лв. за неимуществени вреди, поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 220/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 28.8.2013г.
38 Административно дело No 221/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А., по която е образувано адм. д.№ 221 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№221 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 23.8.2013г.
39 Административно дело No 228/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Б.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Б.А. ***, срещу изработен от община Стара Загора проект за Подробен устройствен план – План за застрояване: "Разширение на гробищен парк – запад", обявен в ДВ бр.23/08.03.2013 г., като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228/ 2013 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 24.7.2013г.
40 Административно дело No 233/2013 Дела по ЗОС ЕТ АЙС-А-АНТОН ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.7.2013г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № 282 / 04.06.2008 год. на Кмета на община Гълъбово.  ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на ЕТ „АЙС-А-Антон Георгиев”, ЕИК 123505984, със седалище в гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев” №187 , представляван от Антон Иванов Георгиев, сумата от 500.00 /петстотин/ лева - разноски по делото.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.7.2013г.
41 Административно дело (К) No 235/2013 Касационни производства Х.А.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.А.М.,
М.С.Ф.,
Я.И.Г.,
Т.Г.Я.,
Т.С.Я.,
М.И.М.,
МОБИСТАР ООД,
Н.В.Г.,
А.И.Я.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение № 302/ 11.03.2013г, постановено по гр. дело № 2667/ 2012г по описа на Районен съд Стара Загора В ЧАСТТА, с която е отменена Заповед № РД-25-435/ 12.03.2012г на Кмета на Община Стара Загора като незаконосъобразна.     ОТМЕНЯ решение № 302/ 11.03.2013г, постановено по гр. дело № 2667/ 2012г по описа на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на основание § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ е признато правото на наследниците на Иван Георгиев Я., починал на 07.03.2009г, да придобият собствеността върху 1 дка от имот № 259.176 с площ 732кв.м. и от имот № 259.338 с площ 286 кв.м. по плана на новообразуваните имоти в м.”Съборената кюприя”, землище гр.Стара Загора, И В ЧАСТТА, с която е осъдена Община Стара Загора да заплати на А.И.Я. направените разноски по делото в размер на 450лв.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане в отменената част от друг състав на районния съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 19.7.2013г.
42 Административно дело No 238/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Стара Загора, представлявана от Кмета й – Живко Тодоров, против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 99-4098-24-10-1369 от 24.04.2013г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета й – Живко Тодоров, да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.8.2013г.
43 Административно дело No 239/2013 Други административни дела Ж.В.Ж. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.В.Ж. *** против писмо изх.№66-04-146#2/17.05.2013 год. на Териториалния директор на ТД на НАП - Пловдив, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №239/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 4.7.2013г.
44 Административно дело No 244/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛБА ГРУПС ЕООД,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
НАЧАЛНИК РО НСК СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на „АЛБА ГРУПС”ЕООД с.Скобелево, общ.Павел баня с ЕИК200840729, с управител Христо Стоянов Стоянов и на арх.Петя Кирилова Георгиева - Главен архитект на община Павел баня против Заповед № ДК 11-СЗ-5 /30.04.2013г на началника на РО „НСК” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, с която са отменени Разрешение за строеж № 13 от 15.04.2013г на главния архитект на община Павел баня, заедно с инвестиционния проект към него, като неоснователни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.8.2013г.
45 Административно дело No 246/2013 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм И.Ж.Т. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Ж.Т. ***, против Решение № 703/ 16.05.2013г. на Общински съвет – Стара Загора, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 246/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.09.2013
Административно дело № 11768/2013
В законна сила от 11.9.2013г.
46 Административно дело No 254/2013 Други административни дела НЕЛСЕН ЧИСТОТА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ Нелсен- Чистота “ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “ Екзарх Антим І “ № 28, ет.1, представлявано от управителя Иво Димитров Иванов против Решение № 759 по Протокол № 22 от проведено на 29.05.2013г. заседание на Общински съвет – Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 254/ 2013 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.07.2013
Административно дело № 9080/2013
В законна сила от 16.7.2013г.
47 Административно дело No 259/2013 Дела по КСО Д.Д.С. РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА ПРИ ТП НА НОИ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.6.2013г.
В законна сила от 3.7.2013г.
48 Административно дело No 260/2013 Дела по ЗОС ЕТ"САРАЧ-МЕХМЕД САРАЧ" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Сарач – Мехмед Сарач” със седалище и адрес на управление с. Александрово, общ. Павел Баня, ул. „Зорница” 4, представлявано от Мехмед Алил Сарач, против Заповед № 293/ 17.04.2013г. на Кмета на община Павел Баня, като недопустима.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на жалбоподателя ЕТ „Сарач – Мехмед Сарач” със седалище и адрес на управление с. Александрово, общ. Павел Баня, ул. „Зорница” 4, за постановяване „спиране на процедурата по сключване на договор за наем на помещенията в НЧ „Кирил и Методий – 1896” с. Александрово, общ. Павел Баня”.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 260/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.09.2013
Административно дело № 11857/2013
В законна сила от 17.9.2013г.
49 Административно дело No 261/2013 Дела по ЗОС П.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ заповед №1192/21.05.2013г. на Кмета на Община Казанлък за прекратяване на наемното правоотношение между Община Казанлък и П.С.К., възникнало на основание договор за наем №407/20.06.2005г.   ОСЪЖДА община Казанлък да заплати на П.С.К. сумата от 10лв./десет лева , представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 31.7.2013г.
50 Административно дело No 262/2013 Дела по ЗОС Д.Й.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 262/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Д.Й.М. ***, против Заповед № 1189/ 21.05.2013г. на Кмета на община Казанлък, поради оттегляне със Заповед №1558/ 01.07.2013г. на Кмета на Община Казанлък на оспорения акт.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 23.8.2013г.
51 Административно дело No 263/2013 Дела по ЗОС ЕТ"САРАЧ-МЕХМЕД САРАЧ" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.6.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Сарач – Мехмед Сарач” със седалище и адрес на управление с. Александрово, общ. Павел Баня, ул. „Зорница” 4, представлявано от Мехмед Алил Сарач, против решение № 374 по Протокол № 24 от проведено на 29.03.2013г. заседание на Общински съвет – Павел Баня като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 263/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.09.2013
Административно дело № 11630/2013
В законна сила от 17.9.2013г.
52 Частно административно дело No 267/2013 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ Д.К.К. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 280 ал.1 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора ОПРЕДЕЛИ  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.К.К. за спиране изпълнението на Заповед №РД-02-ЮИР-24/08.02.0211г. на Началник РДНСК ЮИР.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 08.07.2013
Административно дело № 9409/2013
В законна сила от 8.7.2013г.
53 Административно дело No 270/2013 Други административни дела ТРАНСПОРТЕН ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕООД-ГР.БУРГАС,КЛ.СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.6.2013г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ Транспортен диагностично – консултативен център” ЕООД гр. Бургас против решение № РД-32-1 от 03.04.2013 година на директора на РЗОК-гр.Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/ 2013 година по описа на АС гр. Стара Загора    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 5.7.2013г.
54 Административно дело No 271/2013 Искове за обезщетение М.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 130 и чл.95 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.С.С. за предоставяне на правна помощ под формата на процесуално представителство по адм. д.№271 по описа за 2013г.  ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА на М.С.С. с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ против администрацията на Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на обезщетение в размер на 10 000лв. за неимуществени вреди от бездействие да бъде администрирана исковата му молба вх. №280/2013г. и от не предоставяне на своевременно и качествено зъболечение след 21.12.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№271 по описа за 2013г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на М.С.С..    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.09.2013
Административно дело № 11862/2013
В законна сила от 17.9.2013г.
55 Административно дело No 272/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.К. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.К. против отказа на Главния архитект на Община Стара Загора за узаконяване на собствената му жилищна сграда, находяща се в с. Оряховица, УПИ VІІ 178, кв.9а, обективиран в писмо изх.№10-01-1-6562/14.06.2013 год., поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №272/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 13.7.2013г.
56 Административно дело No 278/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М. М против Заповед №1986/30.10.2012г. на Кмета на община Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 9.7.2013г.
57 Административно дело No 279/2013 Други административни дела Х.А.Ч. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.Ч. против мълчалив отказ на Началника на Второ РУ „Полиция” гр. Стара Загора да издаде разрешение за носене и съхранение на ловно оръжие по заявление №569-к от 21.05.2013г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№279 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 13.7.2013г.
58 Административно дело No 282/2013 Дела по ЗДС Г.В.В. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №282/2013 г. по описа на АС – Стара Загора, образувано по жалба на Г.В. ***, против Заповед № РД–28–1/ 31.05.2013г., издадена от Директора на Регионална здравна инспекция – гр. Стара Загора, с която заповед на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Забележка”, поради оттегляне на оспорения административен акт със Заповед № РД-01-178/09.09.2013 г. на Директора на РЗИ – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, който срок започва да тече от днес.  
В законна сила от 19.9.2013г.
59 Административно дело No 289/2013 Дела по ЗОС ИСА-2000 ЕООД ГР. СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ ИСА 2000” ООД гр. София, представлявано от управителя Юлиян Инджов против Решение Решение № 740 по Протокол № 21 от проведено на 16.05.2013г. заседание на Общински съвет – Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 289/ 2013 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.9.2013г.
60 Административно дело No 290/2013 Други административни дела Ц.И.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.И.П. ***, против отказ на орган по приходите към Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, обективиран в писмо изх. № 696/ 07.06.2013г., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 290/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА по подведомственост на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, упражняващ правомощия на Териториален директор на НАП съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ, подадената от Ц.И.П. жалба против отказ на орган по приходите към Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, обективиран в писмо изх. № 696/ 07.06.2013г.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 30.7.2013г.
61 Административно дело No 294/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.М. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.7.2013г.
  ВРЪЩА исковата молба на В.И.М. *** против Министерство на правосъдието на Република България за присъждане на сумата 80 000лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест в гр.Стара Загора за периода 16.12.2011г-19.04.2012г, ведно със законна лихва, считано от 16.12.2011г до окончателното изплащане.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 294/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.      
В законна сила от 20.7.2013г.
62 Административно дело No 307/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.П.Д.,
Н.З.Д.,
П.З.Д.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 307/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на З.П.Д. ***, лично и като пълномощник на Н.З.Д. и П.З.Д., против Заповед № 1273/ 29.05.2013г. на Кмета на община Казанлък, поради оттегляне на жалбата.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 25.9.2013г.
63 Частно административно дело No 311/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.7.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/РД-10-53/ 20.03.2013г.. на Публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на “ФРЕШ НЮ” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 200602261, адрес за кореспонденция: с Калояновец, ул. “ Нов живот” № 11 изразяващи се в: 1. Запор върху движими вещи – лек автомобил Форд”, модел транзит с рег. № СТ 3073 АХ., рама WF0AXXGBVATB40583, двигател 4ЕВТ40583 и балансова стойност 7 243,93лв 2. Запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в “ОББ”АД.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.7.2013г.
64 Административно дело No 314/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЕЛЕКСИР 2008 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.7.2013г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Казанлък  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 314/ 2013 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.7.2013г.
65 Административно дело No 317/2013 Други административни дела Т.Д.П. УПРАВИТЕЛ НА ЦСРИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХ. РАЗСТРОЙСТВА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.П. ***, против отказ, обективиран в Уведомително писмо изх. № 58/ 11.07.2013г. на Управителя на „Център за социална рехабилитация и интеграция” за възрастни с психични разстройства – гр. Стара Загора, за удължаване срока на сключен договор № 79 от 13.06.2013г. за предоставяне на социална услуга, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 317/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 16.8.2013г.
66 Административно дело No 319/2013 Други административни дела Г.Г.Ф. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.8.2013г.
ВРЪЩА жалба с характер на искова молба вх.№ 2354/ 07.07.2013г, поправена с молба вх.№ 2430/ 24.07.2013г, на Г.Г.Ф.,***.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 319/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.  
В законна сила от 27.8.2013г.
67 Административно дело No 323/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.8.2013г.
Мотивиран от горното и на основание чл.200 предл. второ от АПК, Административен съд гр. Стара Загора  О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ отказ №2/07.06.2013г. на Главния архитект на община Казанлък за образуване на производство по издаване на акт за узаконяване по заявление № 194-Г-530-1/08.05.2013г. по жалба на Г.Д.Д. и Л.Х.Д..  ИЗПРАЩА преписката по заявление № 194-Г-530-1/08.05.2013г. за узаконяване на строеж, подадено от Г.Д. и Л.Д. *** за произнасяне по същество.  Определението подлежи на обжалване от заявителите Г.Д. и Л.Д. с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че е обявено.    
В законна сила от 2.9.2013г.
68 Административно дело No 331/2013 Дела по КСО А.И.Д. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.8.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 130 ал.4 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Д. *** против Разпореждане №********** от 08.07.2013 г. на ТП на НОИ гр.Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№331 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.8.2013г.
69 Частно административно дело No 333/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.8.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-82/ 18.04.2012г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, офис Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на Евгений Тенев Илиев с данъчен адрес гр. Стара Загора, ул. „3- ти март ” № 1, ет.5, ап.13, с ЕГН ********** именно : наложена възбрана върху първи етаж от двуетажна жилищна сграда с партерен етаж, находяща се в гр. Стара Загора, ул. “ Мургаш” № 49, представляваща обект с идентификатор 68850.512.179.1.1, при съседни самостоятелни обекти в сграда № 68850.512.179.1.2, 168850.512.179.1.3.   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 25.11.2013г.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.8.2013г.
70 Административно дело No 338/2013 Дела по ЗОС А.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.С. *** против Заповед № 614/ 19.07.2013г на Кмета на Община Павел баня, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 338/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора .    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.09.2013
Административно дело № 13055/2013
В законна сила от 27.9.2013г.
71 Административно дело No 341/2013 Дела по КСО С.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 6.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.К., подадена чрез пълномощника и адв. Л.Д. *** против разпореждане №КР-178/07.12.2012 г. на ръководител “КРДОО” в ТП на НОИ град Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N341/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    ИЗПРАЩА делото като преписка на компетентния орган – Директора на ТП на НОИ за произнасяне по жалбата против разпореждане№КР-178/07.12.2012 г. на ръководител “КРДОО” в ТП на НОИ град Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и директора на ТП на НОИ Стара Загора пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.09.2013
Административно дело № 12883/2013
В законна сила от 25.9.2013г.
72 Частно административно дело No 354/2013 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.8.2013г.
В законна сила от 13.8.2013г.
73 Административно дело No 365/2013 Дела по ЗМСМА Д.Д.С. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 365/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 365/2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 358/2013г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение на Общински съвет Казанлък от заседание на 30.07.2013г., прието по доклад вх.№ ОС-1905/ 11.06.2013г. на Заместник-кмет на Община Казанлък, за продажба чрез публичен търг на имот с идентификатор 61056.501.420 по КК на с.Равда, общ.Несебър и определяне на начална тръжна цена.  .  Производството следва да продължи по адм. дело № 358/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.9.2013г.
74 Административно дело No 368/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иван Кирчев - Главен архитект на община Стара Загора против Заповед № ДК 11-СЗ-10/ 31.07.2013г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 368/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 20.9.2013г.
75 Административно дело No 375/2013 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ИНТЕЛЕКТ ЕООД НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Интелект” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”112, офис 20 и 21, представлявано от управителя Людмила Стоянова Маркова, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 375/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 26.9.2013г.
76 Частно административно дело No 387/2013 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.8.2013г.
 ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление изх.№ 24/ РД-10-91 от 29.04.2013год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив-ИРМ гр.Стара Загора по отношение на “Адвант Консултинг” ЕООД, ЕИК 200696524, с данъчен адрес гр. Стара Загора, ул. „М-р Кавалджиев” № 177 вх.А, ап.11, изразяващи се в налагане на запор върху лек автомобил марка БМВ модел Х 5, рег.№ СТ2966ВА, цвят черен, дизел, двигател 306D522486813, рама WBAFF01050L206112, година на производство - 2008.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключването на ревизията, възложена със ЗВР № 1300708 от 13.02.2013год, изменена със ЗВР №№1302469/20.05.2013г и ЗВР №1302988/20.06.2013г на Началник секто “Ревизии” отдел „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на ревизионното производство в сроковете по чл. 119, ал.2 от ДОПК.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.    
В законна сила от 30.8.2013г.
77 Административно дело No 397/2013 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №397/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №397/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора в частта в която е оспорено решение №693/30.07.2013 год. на Общински съвет Казанлък, касаещо ПИ №61056.501.421 по плана на с. Равда към адм. дело №364/2013 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №397/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора в частта в която е оспорено решение №693/30.07.2013 год. на Общински съвет Казанлък, касаещо ПИ №61056.501.420 по плана на с. Равда към адм. дело №358/2013 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.  Производството следва да продължи по адм. Дело №364/2013 год. и адм. дело №358/2013 год. и двете по описа на Административен съд – Стара Загора.  Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.9.2013г.
78 Частно административно дело No 410/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 23.9.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/РД-10-106 от 29.05.2013 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора във връзка с ревизия, възложена със ЗВР № 1300664/11.02.2013 г., ЗВР 1303037/24.06.2013 год. и ЗВР № 1303562 /24.07.2013 г. по отношение на “ТЕРА 97” ООД, ЕИК 123080387, адрес за кореспонденция: гр.Ст.Загора, ул. „8-ми артилерийски полк” № 4 вх.Б, ет.1, ап.1, адрес по чл.8 от ДОПК- гр.Стара Загора, кв.”Голеш” адм.сграда на консорциум „Тера Груп”, изразяващи се в налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в: ТБ „Алианц Банк България” АД; ТБ „Обединена Българска Банка” АД, „ТБ „Първа Инвестиционна банка” АД и „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключването на ревизията, възложена със ЗВР № 1300664/11.02.2013 г., ЗВР 1303037/24.06.2013 год. и ЗВР № 1303562 /24.07.2013 г. на Началник сектор, дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на ревизионното производство    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора, Дирекция „Събиране”, ст.публичен изпълнител Ст. Христакиев.    
В законна сила от 23.9.2013г.
79 Частно административно дело No 411/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-100/27.05.2013 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора по отношение на „Спектър - Кулата трейд”ЕООД, представлявано от Управителя Стефан Иванов Иванов със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев”№4, вх. 0, ап.1, изразяващи се в налагане на запор върху товарен автомобил „Мерцедес 609 Д” с рег. №СТ 0861 СВ, със застрахователна стойност към месец май 2013 год. в размер на 8 000.00 лв..   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 18.9.2013г.
80 КАНД No 196/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Г.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 263/21.03.2013 г., постановено по АНД N 166/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2013г.
81 КАНД No 199/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.М.В. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №181/27.02.2013 год., постановено по АНД №2501/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.7.2013г.
82 КАНД No 222/2013 Наказателни касационни производства Д.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №38/27.02.2013 год., постановено по АНД N415/2012 г., по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.7.2013г.
83 КАНД No 224/2013 Наказателни касационни производства С.И.Ц. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №250/15.03.2013 год., постановено по НАХД №2513 по описа за 2012 год. на Старозагорския районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2013г.
84 КАНД No 234/2013 Наказателни касационни производства ЕТ"СЛАВЕНА-РУСИ ЩОНОВ" БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98 от 06.03.2013г., постановено по АНД № 38/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 185/ 19.11.2012г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район център – Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2013г.
85 КАНД No 236/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №123/15.03.2013 год., постановено по а.н.д. №1242 по описа за 2012 год. на Районен съд Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.7.2013г.
86 КАНД No 238/2013 Наказателни касационни производства К.И.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 238 от 13.03.2013 година, постановено по АНД № 1204 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 12.7.2013г.
87 КАНД No 240/2013 Наказателни касационни производства П.Н.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №288 от 02.04.2013 год., постановено по АНД №336/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2013г.
88 КАНД No 241/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Н.Г.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №172/10.04.2013 г., постановено по АНД N377/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.7.2013г.
89 КАНД No 243/2013 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение №120/14.03.2013 год., постановено по а.н.д. №1248 по описа за 2012 год. на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-2403240/23.08.2012 год. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.7.2013г.
90 КАНД No 245/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Х.Е. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 27.03.2013 година, постановено по АНХД № 125 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 3007/12 от 24.08.2012г, издадено от Началника на РУ „Полиция” Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 1.7.2013г.
91 КАНД No 250/2013 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК С.К.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №250/01.04.2013 год., постановено по НАХД №88 по описа за 2013 год. на Казанлъшки районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2013г.
92 КАНД No 251/2013 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 119 от 14.03.2013г година, постановено по НАХД № 1247 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24-2403239 от 23.08.2012г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.7.2013г.
93 КАНД No 253/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СИМАРК ЕООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 289 от 02.04.2013 г., постановено по АНД № 2695/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.7.2013г.
94 КАНД No 254/2013 Наказателни касационни производства Н.А.Ю. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №154/02.04.2013г., постановено по а.н.д.№298 по описа за 2013г. на РС Казанлък вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №502/08.10.2012г. на Началник Митница Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.7.2013г.
95 КАНД No 255/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.Д.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 163 от 03.04.2013 год, постановено по АНД № 46 / 2013 г по описа на Районен съд Казанлък, в частта, с която е отменено наказателно постановление №1062/12 от 06.04.2012г. на Началника на РУП гр.Казанлък, относно наложено на Т.Д.П. административно наказание”глоба” в размер на 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.5, предл.2 от ЗДвП, като вместо това постановява.    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1062/12 от 06.04.2012г. на Началника на РУП гр.Казанлък, в частта с която на т.д.П. с ЕГН **********, е наложено административно наказание”глоба” в размер на 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.5, предл.2 от ЗДвП.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 163 от 03.04.2013 год, постановено по АНД № 46 / 2013 г по описа на Районен съд Казанлък, в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2013г.
96 КАНД No 256/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Н.Х.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176 от 15.04.2013г., постановено по АНД № 421/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 55/ ЗМВР от 10.12.2012г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.7.2013г.
97 КАНД No 257/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ С.С.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение №125 от 20.03.2013 год., постановено по АНД №222/13 г. по описа на Казанлъшки районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2013г.
98 КАНД No 263/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №55/22.03.2013 год., постановено по а.н.дело №365 по описа за 2012 год. на Районен съд Раднево.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.7.2013г.
99 КАНД No 268/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №56/22.03.2013 год., постановено по а.н.дело №367 по описа за 2012 год. на Районен съд Раднево.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.7.2013г.
100 КАНД No 269/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГР. СТАРА ЗАГОРА К.К.Х. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 306 от 14.03.2013 г., постановено по АНД № 2082/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2013г.
101 КАНД No 270/2013 Наказателни касационни производства БЕТОНОСТИЛ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №330/11.04.2013г., постановено по а.н.д.№639 по описа за 2013г. на РС Стара Загора в частта за потвърждаване на Наказателно постановление №27268-F7147/29.11.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив с наложени на „Бетоностил” ООД гр. Гълъбово имуществени санкции по т.1 т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 всяка в размер на 800лв./осемстотин лева/ и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ наказателно постановление №27268-F007147/29.11.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Стара Загора като намалява размера на имуществените санкции по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 от 800лв. / осемстотин/ на 500лв./петстотин/ наложени на „Бетоностил” ООД гр. Гълъбово на основание чл. 355 ал.1 от КСО.   ОСТАВЯ В СИЛА решение №330/11.04.2013г., постановено по а.н.д№639 по описа за 2013г. на РС Стара Загора в останалата му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.7.2013г.
102 КАНД No 271/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА С.И.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/ 19.04.2013г., постановено по АНД № 26/ 2013г. по описа на Районен съд Гълъбово.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 10.7.2013г.
103 КАНД No 272/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №105/02.04.2013г., постановено по а.н.д.№273 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.7.2013г.
104 КАНД No 273/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 108 от 05.04.2013г., постановено по АНД № 283/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010658 от 05.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 10.7.2013г.
105 КАНД No 274/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 29.03.2013г., постановено по АНД № 379/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010661/ 11.10.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.7.2013г.
106 КАНД No 275/2013 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Д.И.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение №420 от 26.04.2013 год., постановено по АНД №623/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.7.2013г.
107 КАНД No 276/2013 Наказателни касационни производства РЕЙНБОУ-КЗ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1020 от 29.11.2012г., постановено по АНД № 2282/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 62027S013596 от 05.03.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62027S013596 от 05.03.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО на срещу "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД гр. Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл.7, ал.3 от КСО.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу срещу "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД гр. Казанлък с Акт за установяване на административно нарушение № S013596 от 15.09.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 62027S013596 от 05.03.2012. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.7.2013г.
108 КАНД No 277/2013 Наказателни касационни производства РЕЙНБОУ-КЗ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.9.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 303/ 04.04.201Зг, постановено по АНД № 326/ 201Зг. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 62028S013598 от 05.03.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62028S013598 от 05.03.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО на "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД гр. Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл.7, ал.3 от КСО.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу срещу "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД гр. Казанлък с Акт за установяване на административно нарушение № S013598 от 15.09.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 62028S013598 от 05.03.2012. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 13.9.2013г.
109 КАНД No 278/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК В.К.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161 от 05.04.2013г., постановено по АНД № 319/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ОП – 563/ 11.12.2012г., издадено от Заместник Кмета на община Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 18.7.2013г.
110 КАНД No 279/2013 Наказателни касационни производства К.М.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение N 158/03.04.2013 г., постановено по АНД N 214/2013 г., по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление № 23-006/16.01.2013 г. на началник сектор в Териториален сектор “Рибарство и контрол” гр.Стара Загора, отдел Регионален център “Рибарство и контрол” – Югоизточно България, относно наложена глоба в размер на 1000 лева на К.М. на основание чл.88 ЗРА като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-006/16.01.2013 г. на началник сектор в Териториален сектор “Рибарство и контрол” гр.Стара Загора, отдел Регионален център “Рибарство и контрол” – Югоизточно България, в частта му, с която е наложена глоба в размер на 1000 лева на К.М.М., ЕГН ********** на основание чл.88 ЗРА , като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.7.2013г.
111 КАНД No 280/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №326/11.04.2013г., постановено по а.н.д.№2674 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.7.2013г.
112 КАНД No 281/2013 Наказателни касационни производства И.Р.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №366/17.04.2013 г., постановено по АНД №683/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0352386, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.7.2013г.
113 КАНД No 282/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА М.А.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение №384/22.04.2013г., постановено по а.н.д.№674 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1626/12.12.2012г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.7.2013г.
114 КАНД No 284/2013 Наказателни касационни производства С.Х.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №311 от 08.04.2013 год., постановено по АНД №514/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо нето постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №42134/11 от 17.06.2011 год. на Началника на група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу С.Х.М. *** с акт за установяване на административно нарушение №42134/26.05.2011 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №42134/11 от 17.06.2011 год. от Началника на група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2013г.
115 КАНД No 285/2013 Наказателни касационни производства АУТО ГРУП 2010 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 336/ 12.04.2013г., постановено по АНД № 420/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 24/ 2403328 от 19.11.2012г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „АУТО ГРУП – 2010” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Три чучура” бл.25, вх. „А”, ет.6, ап.36, с ЕИК 201240032, на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложена „имуществена санкция” в размер на 4 000 лв. за нарушение на чл.63, ал.2 във вр. с ал.1 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.7.2013г.
116 КАНД No 286/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 362/ 16.04.2013г по а.н.д.№ 649 /2013г по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 4058/12 от 06.01.2013г, издадено от началник на сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2013г.
117 КАНД No 287/2013 Наказателни касационни производства ИСА-2000 ЕООД ГР. СОФИЯ ДНСК ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 367/ 17.04.2013 година, постановено по НАХД № 491 по описа за 2013 година на районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № СЗ-25-ДНСК-5/ 04.02.2013г, издадено от Заместник-началника на ДНСК.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 4.7.2013г.
118 КАНД No 288/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №104/12.04.2013 год., постановено по а.н.д. №271 по описа за 2012 год. на Районен съд Раднево.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.7.2013г.
119 КАНД No 289/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66 от 29.03.2013г., постановено по АНД № 378/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010662 от 29.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 10.7.2013г.
120 КАНД No 290/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №106/04.04.2013г., постановено по а.н.д.№274 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.7.2013г.
121 КАНД No 291/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ,
И.Х.Я.
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №180 от 15.04.2013 год., постановено по АНД №1396/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2013г.
122 КАНД No 292/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Л.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193/18.04.2013г., постановено по АНД №1229/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2013г.
123 КАНД No 293/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Н.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №204/24.04.2013г., постановено по а.н.д.№484 по описа за 2013г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 32/01.02.2013г. издадено от Началника на Районно управление „Полиция” гр. Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.7.2013г.
124 КАНД No 294/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.М.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 208 от 25.04.2013г., постановено по АНД № 504/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6/ ЗМВР от 12.02.2013г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 16.7.2013г.
125 КАНД No 295/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 385 от 22.04.2013 година, постановено по НАХД № 1870 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11011736 от 18.04.2012 година, издадено от директора на АДФИ гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.7.2013г.
126 КАНД No 296/2013 Наказателни касационни производства П.Х.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №395/22.04.2013 г., постановено по АНД № 357/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0421060, издаден от ОД на МВР Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.7.2013г.
127 КАНД No 298/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 9.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 387 от 22.04.2013 г., постановено по АНД N1871/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 9.7.2013г.
128 КАНД No 299/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 389 от 22.04.2013 год., постановено по АНД №1868/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.7.2013г.
129 КАНД No 300/2013 Наказателни касационни производства М.З.З. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 343/ 15.04.2013 г., постановено по АНД № 503/ 2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0450974, издаден от ОД на МВР Стара Загора.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.З. *** за присъждане на направените по делото разноски.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.7.2013г.
130 КАНД No 302/2013 Наказателни касационни производства С.П.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 456 от 07.05.2013г., постановено по АНД № 387/ 2013г. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ :     ОТМЕНЯ Наказателно постановление№ 4686/11 от 02.12.2011г., издадено от Началник сектор “ Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора , с което на С.П.С. с ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер 500лв. на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, за нарушение по чл.315, ал.1, предл. второ от КЗ, като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.7.2013г.
131 КАНД No 303/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ЕВРО ТУР-МАРКО МАРКОВ ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 386 от 22.04.2013г., постановено по АНД № 2284/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 18170-F005462/ 20.09.2012г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18170-F005462/ 20.09.2012г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО на ЕТ”Евротур-Марко Марков” гр.Стара Загора са наложени административни наказания „имуществена санкция” в размер на по 700 лв. всяко от тях за четири нарушения на чл.7, ал.3 от КСО.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу ЕТ”Евротур-Марко Марков” гр.Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение № № F005462/ 21.05.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 18170-F005462/ 20.09.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 9.7.2013г.
132 КАНД No 304/2013 Наказателни касационни производства БЕХИ-МЕГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОСТАВЯ В СИЛА решение №141/08.05.2013г. постановено по а.н.д.№54 по описа за 2013г. на РС Раднево.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.9.2013г.
133 КАНД No 306/2013 Наказателни касационни производства П.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №401/23.04.2013 год., постановено по АНД №513/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.7.2013г.
134 КАНД No 309/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕНДИ-101 ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №211/26.04.2013г., постановено по а.н.д.№235 по описа за 2013г. на РС Казанлък.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.7.2013г.
135 КАНД No 310/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕНДИ-101 ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №188/17.04.2013г., постановено по а.н.д.№234 по описа за 2013г. на РС Казанлък.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 12.7.2013г.
136 КАНД No 311/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕНДИ - 101 ООД - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 198/ 23.04.2013г., постановено по АНД № 233/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.      ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.7.2013г.
137 КАНД No 313/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.Г.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №190 от 19.04.2013 год., постановено по АНД №374/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №23-058/15.02.2013 год. на началник сектор ТС”РК”гр.Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2013г.
138 КАНД No 314/2013 Наказателни касационни производства С.Н.И. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 09.05.2013 г., постановено по АНД N482/2013 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.7.2013г.
139 КАНД No 315/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СТИЛ ОЙЛ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 203 от 24.04.2013 год., постановено по АНД №239/2013 год. по описа на Районен съд Казанлък.Решението на подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.7.2013г.
140 КАНД No 316/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.Е.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 196/22.04.2013г, постановено по АНД №378/2013г по описа на Районен съд гр. Казанлък .       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2013г.
141 КАНД No 318/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ В.П.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 224/ 30.04.2013г., постановено по АНД № 213/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23 – 012/ 16.01.2013г., издадено от Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.7.2013г.
142 КАНД No 319/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ П.Г.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.7.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 191/ 19.04.2013., постановено по АНД № 443/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък,     ВРЪЩА делото на друг състав на съда   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.7.2013г.
143 КАНД No 320/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.М.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №458/07.05.2013г., постановено по а.н.д.№377 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К, №0442235, издаден от ОД на МВР Стара Загора с наложено на Н.М.Г. административно наказание „глоба” в размер на 200лв.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.7.2013г.
144 КАНД No 322/2013 Наказателни касационни производства С.М.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №480 от 09.05.2013 год., постановено по АНД №2609/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.7.2013г.
145 КАНД No 324/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ E.К.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 215 от 26.04.2013г., постановено по АНД № 1190/ 2013г. по описа на Районен съд Казанлък, с която е отменено наказателно постановление /НП/ № 23-141/ 04.10.2012г.на началник сектор ТС”РК”гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.7.2013г.
146 КАНД No 325/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ФЕРОХРОМ АД КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №200/22.04.2013г., постановено по а.н.д.№1373 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КГ-1057/07.11.2012г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.7.2013г.
147 КАНД No 326/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 520/22.05.2013г., постановено по АНД № 456/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.7.2013г.
148 КАНД No 327/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.Г.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение 338/ 15.04.2013г., постановено по АНД № 247/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.7.2013г.
149 КАНД No 329/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ц.Й.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 329/12.04.2013 г., постановено по АНД № 508/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К № 0458966, издаден от ОД на МВР Стара Загора.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.9.2013г.
150 КАНД No 330/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СОЛАРМИЯ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №391/19.04.2013г., постановено по а.н.д.№443 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.7.2013г.
151 КАНД No 331/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.Д.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.05.2013г., постановено по АНД № 460/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.7.2013г.
152 КАНД No 332/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161/ 25.04.2013г., постановено по АНД № 104/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 25.7.2013г.
153 КАНД No 337/2013 Наказателни касационни производства Х.К.И. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.354 ал.1 т.2 от НПК във връзка с чл. 84 от ЗАНН Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №213/25.04.2013г., постановено по а.н.д.№42 по описа за 2013г. на РС Казанлък в частта за потвърждаване на наказателно постановление №4201/10/14.09.2010г. на Началник РУ „Полиция” град Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №4201/10/14.09.2010г., издадено от Началник РУ „Полиция” град Казанлък с наложена на Х.К.И. „глоба” в размер на 800лв. / осемстотин/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 14 месеца / четиринадесет/ и „глоба” в размер на 10лв./десет/   ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.9.2013г.
154 КАНД No 339/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПЛАН 09 ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №234 от 09.05.2013 г., постановено по АНД №548/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.9.2013г.
155 КАНД No 343/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Ю.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.9.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 221 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И  ОСТАВЯ В СИЛА решение №407/24.04.2013г. постановено по а.н.д.№601 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 26.9.2013г.
156 КАНД No 344/2013 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2013г.
ОТМЕНЯ решение №470/09.05.2013 год., постановено по а.н.д.№8 по описа за 2013 г. на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-2403120/24.08.2012 год. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.9.2013г.
157 КАНД No 354/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.И.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №531/23.05.2013г., постановено по а.н.д.№864 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.9.2013г.
158 КАНД No 355/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №511/21.05.2013 год., постановено по АНД №590/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.9.2013г.
159 КАНД No 356/2013 Наказателни касационни производства Т.И.П. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2013г.
ОТМЕНЯ решение №6/21.05.2013 год., постановено по а.н.д.№474 по описа за 2012 г. на Районен съд Чирпан и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-2402987/03.05.2012 год. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.9.2013г.
160 КАНД No 360/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №73/10.05.2013г., постановено по а.н.д.№369 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 24.9.2013г.
161 КАНД No 362/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №110/12.04.2013 год., постановено по а.н.дело №305 по описа за 2012 год. на Районен съд Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.9.2013г.
162 КАНД No 368/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.А.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №515/20.05.2013г., постановено по а.н.д.№597 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К, №0458876/ 07.02.2013г., издаден от ОД на МВР Стара Загора с наложено на М.А.Г. административно наказание „глоба” в размер на 200лв.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.9.2013г.
163 КАНД No 373/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №438/07.05.2013г., постановено по а.н.д.№1863 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 26.9.2013г.
164 КАНД No 375/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №427 от 29.04.2013 год., постановено по АНД №1864/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.9.2013г.
165 КАНД No 391/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.С.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 647/ 21.06.2013г., постановено по АНД № 989/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 12.9.2013г.
166 КАНД No 402/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 609/ 10.06.2013г., постановено по АНД № 358/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 12.9.2013г.
167 КАНД No 404/2013 Наказателни касационни производства РЕЙНБОУ-КЗ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 464/ 07.05.201Зг., постановено по АНД № 283/ 201Зг. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 62030-S013597 от 05.03.2012г., издадено от Директора на Офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62030-S013597 от 05.03.2012г., издадено от Директора на Офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване на "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Цар Петър” № 29, ЕИК 200018356, представлявано от Иво Кралев Чернев, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл.7, ал.3 от КСО.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Цар Петър” № 29 с Акт за установяване на административно нарушение № S013597/ 15.09.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 62030-S013597 от 05.03.2012г. на Директора на Офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.9.2013г.
168 КАНД No 407/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Р.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 611/ 10.06.2013г., постановено по АНД № 2515/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.      
В законна сила от 13.9.2013г.
169 КАНД No 414/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 185/ 10.06.2013г., постановено по АНД № 51/ 2013г. по описа на Радневския районен съд, с което е прекратено производството по делото поради просрочване на жалбата и влизане в сила на Наказателно постановление № 11012468/ 2010 от 22.03.2011г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.9.2013г.
170 Частно КАНД No 421/2013 Наказателни частни касационни производства В.П.Ц. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата на В.П.Ц. против Определение №280/12.06.2013 год., постановено по НАХД №754/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №421/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 24.8.2013г.
171 КАНД No 430/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №17/04.07.2013г., постановено по а.н.д.№202 по описа за 2013г. на РС Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 26.9.2013г.
172 КАНД No 445/2013 Наказателни касационни производства М.Х.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №748/17.07.2013г., постановено по а.н.д.№1149 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №749/13/28.03.2013г., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.9.2013г.
173 Частно КАНД No 468/2013 Наказателни частни касационни производства Р.Г.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 477/ 29.07.2013г., постановено по АНД № 1602/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 11.9.2013г.
174 Частно КАНД No 475/2013 Наказателни частни касационни производства Р.Г.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №489/01.08.2013 год. по НАХД №1637/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №5019/11 от 30.12.2011 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради просрочване на жалбата.  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.  
В законна сила от 12.9.2013г.
175 Частно КАНД No 477/2013 Наказателни частни касационни производства В.П.Ц. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 25.07.2013 год. по НАХД №1607/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №12835/07 от 21.01.2008 год. на Началник РПУ – Стара Загора, поради просрочване на жалбата.  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.  
В законна сила от 12.9.2013г.