АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2014г. до 30.9.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 480/2012 Други административни дела ДП"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” ЕИК 130847116, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1271, район „Надежда”, кв. Илиенци, ул. „Кирил Благоев” № 14, представлявано от Валери Борисов Василев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 4 от 18.09.2012г, издаден от главен експерт „МДТ” при община Раднево, потвърден с Решение № 2/31.10.2012г на Директора на Дирекция „ФСДУС” при община Раднево, като неоснователна.  ОСЪЖДА Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” ЕИК 130847116, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1271, район „Надежда”, кв. Илиенци, ул. „Кирил Благоев” № 14, представлявано от Валери Борисов Василев да ЗАПЛАТИ на община Раднево направените по делото разноски в размер на 173/ сто седемдесет и три/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.08.2014
Административно дело № 14595/2013
В законна сила от 5.8.2014г.
2 Административно дело No 510/2012 Дела по КТ ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ-БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Германос Телеком – България” ЕАД, ЕИК 130276112, със седалище и адрес на управление в гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, приложената на работодателя „Германос Телеком – България” ЕАД на основание чл.404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда принудителна административна мярка – задължително предписание, обективирано в т.5, от Протокол за извършена проверка изх. № 1388 /17.08.2012г., издаден от инж.Б.Н.Ш. – старши инспектор в Дирекция ”Инспекция по труда” - Стара Загора, като незаконосъобразно.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Германос Телеком – България” ЕАД ЕИК 130276112 със седалище и адрес на управление в гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, срещу приложената на работодателя „Германос Телеком – България” ЕАД на основание чл.404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда принудителна административна мярка – задължително предписание, обективирано в т.4 от Протокол за извършена проверка изх. № 1388 /17.08.2012г., издаден от инж.Б.Н.Ш. – старши инспектор в Дирекция ”Инспекция по труда” - Стара Загора, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 01.07.2014
Административно дело № 1491/2014
В законна сила от 1.7.2014г.
3 Административно дело No 125/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Д.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ иск от М.Д.П. ***, срещу Национална агенция за приходите – гр. София, за сумата от 2500лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменен Акт за регистрация по ЗДДС №24042080006266/ 14.03.2008г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – Стара Загора /сега ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора/, ведно с мораторната лихва, като неоснователен.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 01.07.2014
Административно дело № 585/2014
В законна сила от 1.7.2014г.
4 Административно дело No 126/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Т.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ иск от П.Т.П. ***, срещу Национална агенция за приходите – гр. София, за сумата от 2000лв., представляваща парично обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменен Акт за регистрация по ЗДДС №24042080006269/ 14.03.2008г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – Стара Загора /сега ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора/ като неоснователен.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 04.07.2014
Административно дело № 878/2014
ОТМЕНЯ решение № 200 от 22.10.2013 г. по адм. дело № 126 от 2013 г. на Административния съд -Стара Загора, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОСЪЖДА Националната агенция по приходите - гр. София, бул. "Дондуков" № 52, да заплати на Павел Тенев Павлов от гр. Казанлък, ул. "Иван Вазов" № 1, сумата 1000 (хиляда) лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди от отменения като незаконосъобразен акт за регистрация по ЗДДС № 24042080006269 от 14.03.2008 г., издаден от инспектор по приходите към ТД на НАП - Стара Загора (сега ТД на НАП - Пловдив, офис Стара Загора), ведно със законната лихва върху сумата, считано от 23.02.2009 г. до окончателното й изплащане.  ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата му част за разликата до 2000 (две хиляди) лева.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 4.7.2014г.
5 Административно дело No 248/2013 Други административни дела КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.7.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „КОНТИНВЕСТ” ООД със седалище и адрес на управление в гр.София, район ж.к.„Гео Милев”, ул. „Хубавка” № 6, представлявано от управителя Веско Стефанов Цветков, Решение № 001 от 06.03.2013г. за отказ за издаване на разрешение за дейности с отпадъците, издадено от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, като незаконосъобразно.   ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора по подаденото от „КОНТИНВЕСТ” ООД Заявление вх. № 220 от 14.01.2013г. за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъците, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора да заплати на „КОНТИНВЕСТ” ООД със седалище и адрес на управление в гр.София, район ж.к.„Гео Милев”, ул. „Хубавка” № 6, ЕИК 040967273, представлявано от управителя Веско Стефанов Цветков, сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.07.2014
Административно дело № 13106/2013
В законна сила от 21.7.2014г.
6 Административно дело No 277/2013 Други административни дела И.Л.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.С. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 15730/ 17.12.2012г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, потвърден с Решение №15730/ 13.05.2013г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 01.09.2014
Административно дело № 715/2014
В законна сила от 1.9.2014г.
7 Административно дело No 325/2013 Други административни дела И.Л.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.10.2013г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН Акт за прихващане или възстановяване № 46/11.03.2013 г. на старши инспектор, определен за орган по приходите със Заповед №РД-25-152/23.01.2012 год. на кмета на Община Стара Загора, по жалбата на И.Л.С., ЕГН **********,***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.07.2014
Административно дело № 713/2014
В законна сила от 29.7.2014г.
8 Административно дело No 407/2013 Други административни дела Д.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.12.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН отказа на Кмета на община Мъглиж да предостави достъп до обществена информация, обективиран в Писмо изх.№ 5-1/ 27.08.2013г по заявление вх.№ 5/ 13.08.2013г, подадено от Д.К. ***.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Мъглиж за произнасяне по подаденото от Д.К. *** заявление за достъп до обществена информация с вх.№ 5-1/ 13.08.2013 г., съобразно дадените от съда указания.    ОСЪЖДА община Мъглиж да заплати на Д.К. *** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.09.2014
Административно дело № 3464/2014
В законна сила от 29.9.2014г.
9 Административно дело No 469/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР МАШИН ТРЕЙДИНГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.3.2014г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.03.2014г за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Машин трейдинг” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Мадрид” № 3, ет.4, ап.3 против писмо изх.№ 168-3294-5?1 от 16.09.2013г. на Главния архитект на Община Казанлък, съдържащо отказ на Кмета на община Казанлък за издаване на заповед за одобряване на подробен устройствен план, КАТО ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 469/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора .    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.08.2014
Административно дело № 9805/2014
В законна сила от 22.8.2014г.
10 Административно дело No 531/2013 Други административни дела К.С.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.К. *** против Отказ с рег.№211/ 05.04.2013г. Началника на Районно управление “Полиция” гр.Казанлък за издаване на разрешение за закупуване на късоцевно огнестрелно оръжие, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 02.07.2014
Административно дело № 8719/2014
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Кольо Стефанов Колев от с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, против Решение № 52/19.03.2014 г., постановено по адм. дело № 531/3013 г., по описа на Административен съд Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8719/2014 г., по описа на Върховния административен съд, седмо отделение.  Определението може да се обжалва пред 5 - членен състав на Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщението до страните, за изготвянето му.    
В законна сила от 17.7.2014г.
11 Административно дело No 553/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.К.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 553/2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Х.К.Х. против заповед № 601/06.07.2007г. на кмета на Община Казанлък, поради оттегляне на обжалваната заповед със заповед № 1411/08.07.2014г. на кмета на Община – Казанлък.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за ответника по жалбата започва да тече от днес, а за жалбоподателя и заинтересованата страна – от получаване на препис от определението.  
В законна сила от 28.7.2014г.
12 Административно дело No 16/2014 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.4.2014г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 01.04.2014г за даване на ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х.,***, 2 „г” група, против бездействие на Началника на Затвора гр. Стара Загора, изразяващо се в неизвършване на фактически действия по удостоверяване на обстоятелства по чл.23 ал.3 от Закона за правната помощ (ЗПП), поискано с молба с вх.№ 260 от 27.12.2013г. в деловодството на Затвора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 16/2014 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 07.07.2014
Административно дело № 7704/2014
В законна сила от 7.7.2014г.
13 Административно дело No 52/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.А.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 52/2014 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на исковата молба.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок, считано от днес.  
В законна сила от 1.7.2014г.
14 Административно дело No 75/2014 Дела по ЗМВР А.С.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ искането на А.С.А. по чл. 161, ал. 1 АПК за възстановяване на срока за оспорване на заповед рег.№ 937/ 29.04.2013г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от А.С.А. ***, против заповед рег.№ 937/ 29.04.2013г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 75/ 2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.07.2014
Административно дело № 7605/2014
В законна сила от 14.7.2014г.
15 Административно дело No 80/2014 Други административни дела Р.В.Т.,
ДИРЕКТОР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество и приключване на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.В.Т. против Уведомително писмо №01-260-6500/269/21.12.2013г. на Директор ОД „ДФЗ” град Хасково.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№80/14г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.09.2014
Административно дело № 11039/2014
В законна сила от 17.9.2014г.
16 Административно дело No 90/2014 Дела по ЗОС САЛВИНА ООД КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Салвина” ООД със седалище и адрес на управление с. Братя Даскалови, ул. „Градинарска” №1, представлявано от управителя Антон Йорданов Величков, против Заповед № РД-32 от 31.01.2014г. на Заместник кмета на община Братя Даскалови в частта й за продажба на имоти по т.4 от заповедта, с която е обявено класирането на участниците в проведения публичен търг с явно наддаване и З.Н.З. *** е определен като спечелил търга за контрагент за продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост – имот № 025001 - нива от VІІІ категория в местността „Аптийска кория”, с площ от 106.522 дка по картата на възстановената собственост на землището на с. Найденово, общ. Братя Даскалови, срещу предложена от участника в търга цена от 62 322лв., като неоснователна .     ОСЪЖДА „Салвина” ООД със седалище и адрес на управление с. Братя Даскалови, ул. „Градинарска” №1, ЕИК 115504199, представлявано от управителя Антон Йорданов Величков, да заплати на Община Братя Даскалови сумата от 250 (двеста и петдесет) лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски в производството по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.7.2014г.
17 Административно дело No 106/2014 Други административни дела М.П.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.6.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.П.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 470/ 20.12.2013г., издаден от инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта му, с която на М.М. са установени и определени задължения за такса за битови отпадъци и лихви върху тях за периода 2007г. – 2012г.вкл. за недвижим имот – поземлен имот № 124, представляващ земя с площ 1 100кв.м. и сграда – второстепенна постройка, находящ се в м. „Старите лозя”, гр. Казанлък, както следва: за ТБО за 2007г. в размер на 5.06лв. /главница/ и лихва в размер на 3.75лв.; за ТБО за 2008г. в размер на 5.06лв. /главница/ и лихва в размер на 2.97лв.; за ТБО за 2009г. в размер на 3.76лв. /главница/ и лихва в размер на 1.70лв.; за ТБО за 2010г. в размер на 3.76лв. /главница/ и лихва в размер на 1.29лв; за ТБО за 2011г. в размер на 3.76лв. /главница/ и лихва в размер на 0.89лв. и за ТБО за 2012г. в размер на 7.51лв. /главница/ и лихва в размер на 1.00лв., като незаконосъобразен.  ОТМЕНЯ по жалба на М.П.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 470/ 20.12.2013г., издаден от инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта му, с която на М.М. е определено задължение за данък върху недвижимите имоти за 2007г. и лихва за просрочие върху данъка за 2007г. за недвижим имот – поземлен имот № 124, представляващ земя с площ 1 100кв.м. и сграда – второстепенна постройка, находящ се в м. „Старите лозя”, гр. Казанлък, както следва: за данък върху недвижимите имоти за 2007г. в размер на 3.79лв. /главница/ и лихва в размер на 2.81лв., поради погасяване на вземанията на община Казанлък по давност.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.М. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 470/ 20.12.2013г., издаден от инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта й, с която е оспорен АУЗД № 470/ 20.12.2013г. в частта му за установените и определени задължения за данък върху недвижимите имоти за 2008г. и за лихви за просрочие върху данъка за 2008г., за 2009г. и за 2010г. за недвижим имот – поземлен имот № 124, представляващ земя с площ 1 100кв.м. и сграда – второстепенна постройка, находящ се в м. „Старите лозя”, гр. Казанлък, както следва: за данък върху недвижимите имоти за 2008г. в размер на 3.79лв. /главница/ и лихва в размер на 2.22лв.; за лихва върху данък върху недвижимите имоти за 2009г. в размер на 2.54лв. и за лихва върху данък върху недвижимите имоти за 2010г. в размер на 1.94лв., като неоснователна.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.П.М. ***, ЕГН ********** сумата от 420 /четиристотин и двадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски съразмерно на уважената част на жалбата.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
В законна сила от 19.7.2014г.
18 Административно дело No 113/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.6.2014г.
 ВРЪЩА исковата молба на Н.Н.А. – Затвора гр.Стара Загора, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, за обезщетение за претърпени вреди в размер на 1000лв., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ В СРОК.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 113/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 4.7.2014г.
19 Административно дело No 154/2014 Други административни дела П.Л.С. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.4.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на П.Л.С. ***, в която е направено искане за отмяна като нищожни на Акт за констатиране проява на дребно хулиганство от 13.07.2011г., издаден от Районно управление „Полиция” Казанлък; Решение № 202/ 13.07.2011г по АНД № 722/ 2011г по описа на Районен съд Казанлък и Решение № 247/ 02.11.2011г по ВАНД № 1229/ 2011г по описа на Окръжен съд Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 154/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 09.07.2014
Административно дело № 6582/2014
В законна сила от 9.7.2014г.
20 Административно дело No 158/2014 Други административни дела СНЦ "МОЯТА ЕОБЩИНА" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен, по жалба на СНЦ”Моята еОбщина” със седалище в гр. Стара Загора ул. „Майор Т.Кавалджиев” №177 , ЕИК 176624284 представлявано от управителя М.И.К. – И.,*** за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх.№ 10-11-1972 от 17.02.2014г., поискан с т.1.от заявление вх.№10-21-11 от 06.02.2014г.  ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по т.1 от заявление вх.№ 10-21-11 от 06.02.2014г на СНЦ „Моята еОбщина” гр.Стара Загора при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на СНЦ „Моята еОбщина” гр. Стара Загора, ул. „Майор Т.Кавалджиев” № 177, ЕИК 176624284, представлявано от управителя М.И.К. –И., сумата от 160 лв /сто и шестдесет лева/ - направени разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 22.7.2014г.
21 Административно дело No 163/2014 Други административни дела И.С.К. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛЮБЕНОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.5.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.К. с постоянно местожителство в Република Германия, подадена чрез пълномощника му адв. Д.П. ***, против волеизявлението на Кмета на кметство с. Любеново, община Раднево за издаване /съставяне/ на Акт за граждански брак № 1/ 09.07.2013г., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 163/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 09.07.2014
Административно дело № 8144/2014
В законна сила от 9.7.2014г.
22 Административно дело No 171/2014 Дела по КСО Д.Т.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.Т.М. ЕГН ********** ***, п.к.№6164 против Решение № 38 от 07.04.2014г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата й против Разпореждане № ********** от 21.12.2013г на ръководител „Пенсионно осигуряване”.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 1.7.2014г.
23 Административно дело No 174/2014 Искане за прекратяване на неоснователни действия П.Й.С. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Разпореждане от 8.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на П.Й.С.,***, да се прекрати „действието по ограничаването му на достъп до продукти, за които има право предварително да види /запознае със същите – чл.4, т.1 от Закона за защита на потребителите/, преди да ги закупи”., като неоснователно.  Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.07.2014
Административно дело № 7631/2014
В законна сила от 17.7.2014г.
24 Административно дело (К) No 179/2014 Касационни производства А.И.Я. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.А.М.,
Х.А.М.,
М.С.Ф.,
Я.И.Г.,
Т.Г.Я.,
Т.С.Я.,
М.И.М.
Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №216/20.02.2014г., постановено по гр.д.№3500/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.  ОСЪЖДА А.И.Я. да заплати на Х.А.М. сумата от 200лв. /двеста/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.7.2014г.
25 Административно дело (К) No 184/2014 Касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Р.Н.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 215 от 19.02.2014 г. на Старозагорски районен съд, постановено по гр.дело № 1869 по описа за 2013 година на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.7.2014г.
26 Административно дело No 201/2014 Дела по ЗАдм М.М.С. ДИРЕКТОР ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "Д-Р КИСЬОВ" РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.9.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ИЗПРАЩА жалбата на М.М.С. против Заповед №531/12.05.2014г. на Директора на ДПБ „Доктор Г. Кисьов” град Раднево на РС Раднево по компетентност.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №201 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.   Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.    
В законна сила от 8.9.2014г.
27 Административно дело No 209/2014 Други административни дела Т.В.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА АНДОВПТПИАД ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Т. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №107/14.02.2014 год. на Началника на група „АНДОВПТПИАД” при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.7.2014г.
28 Административно дело No 214/2014 Други административни дела С.П.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Л. ЕГН ********** ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да се произнесе по жалба вх. № 631/28.04.2014г. против акт за установяване на задължения по декларация № 228/08.04.2014г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 214/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 26.7.2014г.
29 Административно дело No 217/2014 Други административни дела М.Х.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2014г.
 ОТМЕНЯ по жалба на М.Х.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 281/ 17.04.2014г., издаден от инспектор приходи в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта му, с която на М.Х.М. е определено задължение за данък върху превозните средства за 2008г. и лихва за просрочие върху данъка за 2008г., за лек автомобил марка “Пежо”, модел”406” с рег.№СТ5019АВ, както следва: данък в размер на 111,38лв и лихва в размер на 69,72лв, поради погасяване на вземанията на община Казанлък по давност.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Х.М. ***, ЕГН ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.8.2014г.
30 Административно дело No 222/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-185/ 12.06.2014г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 1338/ 29.05.2014г. на Общински съвет – Стара Загора, с което не е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за кв. 455Г /парк „Бранителите на Стара Загора”/ по плана на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв. 4455 и кв. 4456, като недопустимо.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 222/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 07.08.2014
Административно дело № 9812/2014
В законна сила от 7.8.2014г.
31 Административно дело No 234/2014 Дела по ЗМВР М.М.С. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С. с вх. №1954/17.06.2014г., по която е образувано второ административно дело №234 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №234 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.      
В законна сила от 5.7.2014г.
32 Административно дело No 236/2014 Други административни дела С.Н.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Л. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да се произнесе по жалба вх. № 632/28.04.2014г. против акт за установяване на задължения по декларация № 229/08.04.2014г., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 236/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 29.7.2014г.
33 Административно дело No 240/2014 Други административни дела ЦАНКОВ ООД Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Цанков”ООД – в ликвидация, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев”№931 представлявано от Светла Владимирова Цанкова – ликвидатор, против Акт за установяване на задължение по декларация 37481/17.12.2013г., издаден от ст. инспектор в отдел “Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 240/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.       Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 24.7.2014г.
34 Административно дело No 247/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №247/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 17.7.2014г.
35 Административно дело No 248/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Д.Т. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.7.2014г.
ВРЪЩА подадената от А.Д.Т. срещу Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията” гр. София искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 248/ 2014 по описа на Административен съд Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 31.7.2014г.
36 Административно дело No 254/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.6.2014г.
Съобразно горното и на основание чл.130 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Г.Д. против Министерство на правосъдието гр. София.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№254/14г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на К.Г.Д..      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 09.09.2014
Административно дело № 10670/2014
В законна сила от 9.9.2014г.
37 Административно дело No 256/2014 Други административни дела П.П.И. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.И. *** с настоящ адрес с. Калитиново, община Стара Загора против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000352 от 16.06.2014 г., издадена от началник група в сектор “ Пътна полиция” към Областна дирекция на Министрество на вътрешните работи Стара Загора ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 256/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 29.7.2014г.
38 Административно дело No 259/2014 Други административни дела К.И.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.К. *** против Решение № 35795 от 10.06.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане, като просрочена, подадената от К.К. жалба с вх. № 10-84-262/ 27.02.2014г. срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 35794/ 13.12.2013г. и Акт за установяване на задължение по декларация № 35795/ 13.12.2013г., издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, като неоснователна.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.      
В законна сила от 21.7.2014г.
39 Административно дело No 262/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.8.2014г.
ОТМЕНЯ разпореждането си за насрочване на делото  ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 262/2014 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 253/2014 г. за съвместно разглеждане на жалбата на Генчо Дечков Нейков против отказа на главния архитект на община Мъглиж, обективиран в писмо изх.№ 94Д-125 -5 #2 от 10.06.2014 година,  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 262/2014г по описа на Административен съд Стара Загора  Производството следва да продължи по адм. дело № 253/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.8.2014г.
40 Административно дело No 263/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Г.В.,
Р.Г.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на В.Г.В. с ЕГН ********** и Р.Г.В. с ЕГН **********,*** против бездействие на Кмета на община Чирпан, изразяващо се в непредприемане на действия за премахване на незаконен строеж, находящ се в землище на. Чирпан, местност “ Високата могила – Ерека” – ПИ 001315, като недопустимо.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 263/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 31.7.2014г.
41 Административно дело No 277/2014 Други административни дела В.Н.В. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.8.2014г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от В.Н.В. ***, с която е направено искане да бъде установено “че съществува право на В.Н.В. за ползване на социалната услуга “Обществена трапезария”-предоставяне на храна за обяд /супа, основно ястие, хляб/ за периода от 02.01.2014г. до 31.12.2014г./посочен в заявление –декларация вх.№114 от 18.12.2013г/.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 277/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 26.8.2014г.
42 Административно дело No 281/2014 Други административни дела М.С.М. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №281/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховния административен съд на Република България.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.7.2014г.
43 Административно дело No 285/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.М.П. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.7.2014г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И:   ВРЪЩА искова молба вх.№ 2245/ 08.07.2014г от И.М.П.,***, поради неотстраняване на нередовности.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 285/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.      
В законна сила от 15.8.2014г.
44 Частно административно дело (К) No 295/2014 Частни касационни производства БИОТЕСТ-2002 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.7.2014г.
Водим от гореизложеното, съдът О П Р Е Д Е Л И :  ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1929/ 01.07.2014г., постановено по гр.д. № 2464/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.  Определението е окончателно.      
В законна сила от 29.7.2014г.
45 Частно административно дело No 298/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.7.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-81/ 22.04.2013г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „Тотин” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 47, вх. В, ет.1, ап. 64, представлявано от управителя Тошо Иванов Колев с ЕИК 123563973.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.7.2014г.
46 Административно дело No 299/2014 Други административни дела ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "НАСЛУКА-09" С.ГИТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „Наслука-09” село Гита, община Чирпан, област Стара Загора против отказ на Директора на ЮИДП Сливен, обективиран в писмо № АСД-09-926/20.06.2014г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№299 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.  Препис от определението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 28.8.2014г.
47 Административно дело No 300/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.К.М. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.К.М., по която е образувано адм.д.№ 300 по описа за 2014г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№300/2014г. на АС Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 2.9.2014г.
48 Административно дело No 305/2014 Други административни дела СИВЕНА ООД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.8.2014г.
Предвид изложеното и на основание чл. 156 ал.2 от ДОПК във връзка с чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора  О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СИВЕНА” ООД гр. Стара Загора против АВП №162/11.06.2014г. издаден от старши инспектор по приходите при Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№305/2014г. по описа на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА жалбата на „СИВЕНА” ООД гр. Стара Загора на Кмета на община Стара Загора по компетентност.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.      
В законна сила от 26.8.2014г.
49 Административно дело No 309/2014 Други административни дела Я.М.Р. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.М.Р. *** срещу мълчалив отказ на председателя на РС Стара Загора да й бъде издаден препис от съдебното решение за развода на сестра й Мария М.Р. и Спас Гъчов Спасов или удостоверение, че са разведени, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 309/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 28.8.2014г.
50 Административно дело No 318/2014 Други административни дела С.Л.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.9.2014г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Л.К. *** срещу мълчалив отказ на Областния управител на област Стара Загора да предостави обществена информация по заявление вх.№ 8/ЗДОИ от 06.06.2014г, КАТО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 318/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 27.9.2014г.
51 Административно дело No 320/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Б.Т. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.7.2014г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Б.Т. и Л.Н.Т.,*** със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул. «Х.Д.Асенов» № 86, ет.2 адв.Ивелина Минчева, срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-4058/ 24.06.2014г, подадено на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 320/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 12.8.2014г.
52 Административно дело No 322/2014 Дела по КТ П.С.П. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.8.2014г.
Предвид изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И:   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№322 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на РС Стара Загора по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване.   Препис от определението да се връчи на П.С.П. за сведение, след което да се изпрати на РС Стара Загора.  
В законна сила от 15.8.2014г.
53 Административно дело No 326/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.П.Н. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П. Нейков Н., в качеството му на домоуправител на собствениците на сграда с административен адрес гр. Стара Загора, бул.”Славянски”№6, вх.Б против Заповед №19-12-113/15.07.2014 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №326/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 18.9.2014г.
54 Административно дело No 328/2014 Искове за обезщетение С.К.К. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.К.К. л. срещу Областна дирекция “ Пожарна безопасност и защита на населението “ гр. Кюстендил с която се претендира обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 21 793,20 лева.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 328/2014 г. по описа на Административен съд-Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едно седмичен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 2.9.2014г.
55 Административно дело No 331/2014 Дела по ЗДС ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 331/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Директора на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, срещу отказ, обективиран в писмо изх. № ДС – 96/ 11.07.2014г. на Областния управител на област Стара Загора за образуване на производство по отнемане на имот – частна държавна собственост по реда на чл. 80, ал.1 от ЗДС и за изземване на имота по административен ред, поради оттегляне на оспорването.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.9.2014г.
56 Частно административно дело (К) No 332/2014 Частни касационни производства М.Б.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.8.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 1110 от 11.06.2014г., постановено по гр. дело № 1021 /2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено като недопустимо производството по направеното от М.Б.М. искане съдът да му признае „правото му да придобие собственост върху предоставеното за ползване на неговия наследодател място - зеленчукова градина в м. „Абаята”, в землището на гр. Казанлък, отразено като ПИ 19 с площ 231 кв.м по кадастралния план на земите”, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 7.8.2014г.
57 Частно административно дело (К) No 333/2014 Частни касационни производства М.Б.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 6.8.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 235 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ определение № 1112/11.06.2014г. за прекратяване на гр.д.№1007/2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд.  ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 6.8.2014г.
58 Административно дело No 349/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.Г.С.,
М.М.А.,
В.Г.С.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 349/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните.    
В законна сила от 16.9.2014г.
59 Административно дело No 354/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.П. против Заповед №РД-09-554/29.07.2014г. на Кмета на Община Чирпан.   Прекратява производството по адм.д.№354/2014г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 5.9.2014г.
60 Административно дело No 357/2014 Дела по КСО П.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.9.2014г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на П.Т. *** против Решение №87 от 24.07.2014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 29.9.2014г.
61 Административно дело No 364/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.И.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.8.2014г.
ИЗПРАЩА жалбата на П.И.Е. против ГД „ИН” гр. София на Административен съд Ловеч по компетентност.   Прекратява производството по адм.д.№364/2014г. на АС Стара Загора.   Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.   Определението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 25.8.2014г.
62 Административно дело No 369/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.8.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 94/31.07.2014г на Директора на ТП на НОИ/РУСО гр. Стара Загора.  ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ/РУСО гр. Стара Загора за произнасяне по същество.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.8.2014г.
63 Административно дело No 370/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.9.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 93/31.07.2014г на Директора на ТП на НОИ/РУСО гр. Стара Загора.  ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ/РУСО гр. Стара Загора за произнасяне по същество.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.9.2014г.
64 Административно дело No 372/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.9.2014г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение № 92 от 31.07.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като неоснователна.     Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 15.9.2014г.
65 Административно дело No 376/2014 Други административни дела МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №376/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Видин.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.9.2014г.
66 Административно дело No 381/2014 Други административни дела К.Г.Х. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.9.2014г.
ОСТАВЯ в сила Решение №24882/15.08.2014 г. на Началника на отдел „МДТ” при Община Стара Загора.  ВРЪЩА преписката по АУЗД №24882/18.04.2013 год. на Началника на отдел „МДТ” при Община Стара Загора да се произнесе по направеното искане за прогласяване на нищожността на акта.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.9.2014г.
67 Административно дело No 394/2014 Други административни дела С.П.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.9.2014г.
Предвид изложеното и на основание чл.130 ал.4 от АПК вр. с §2 от ДР на ДОПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И   ИЗПРАЩА молбата на С.П.С. за възстановяване срока за обжалване на АУЗД №37059/17.12.2013г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора за разглеждане по подведомственост.   Прекратява производството по адм.д.№394 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора.    
В законна сила от 17.9.2014г.
68 Административно дело No 411/2014 Други административни дела СНЦ"СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №411/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.9.2014г.
69 КАНД No 249/2014 Наказателни касационни производства В.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 07.03.2014г., постановено по АНД№877/14 на РС Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
70 КАНД No 277/2014 Наказателни касационни производства С.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №75/20.02.2014 год., постановено по НАХД №1585 по описа за 2013 год. на Казанлъшки районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
71 КАНД No 314/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 173/28.02.2014 г. по АНД № 1171/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № РС-4/19.04.2013 г., издадено от Директора на ОПУ Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 9.7.2014г.
72 КАНД No 322/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АНИМАЛ ЕКСПРЕС -75 ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №219 от 10.03.2014 год., постановено по АНД №2316/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.7.2014г.
73 КАНД No 324/2014 Наказателни касационни производства Ж.Х.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №325/01.04.2014г., постановено по АНД №2089/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.7.2014г.
74 КАНД No 327/2014 Наказателни касационни производства П.К.Г. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.7.2014г.
ОСТАВЯ СИЛА Решение № 111 от 12.03.2014 г., постановено по АНД № 1284/2013 г. по описа на Районен съд Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.7.2014г.
75 КАНД No 329/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИНСЕНТ И ВК ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОБЕЗСИЛВА решение №316/31.03.2014г., постановено по АНД №380/2014г. на Старозагорския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по а.н.д.№380/2014г. на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 1.7.2014г.
76 КАНД No 330/2014 Наказателни касационни производства НИТИ-КАЗАНЛЪК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.7.2014г.
 ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №230/11.03.2014г., постановено по АНД №2581/2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 83832-F086997/12.11.2013г. издадено от Директора на офис за обслужване Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.7.2014г.
77 КАНД No 331/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТРОЙПРОЕКТ-ДИМОВИ И СИЕ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.7.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211 от 07.03.2014 г., постановено по АНД № 123/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 89824-F081382/27.12.2013г., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
Особено мнение
Особено мнение на съдия Р. Тодорова:  Не споделям становището на мнозинството от състава, че при издаването на Наказателно постановление № 89824-F081382/ 27.12.2013г. на Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в несъответствие между основни законови реквизити на обжалваното наказателно постановление, а именно на тези по чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, по следните съображения:  Наложената от административнонаказващия орган санкция на „СТРОЙПРОЕКТ - ДИМОВИ и СИЕ” ООД – гр. Стара Загора се основава на нормата на чл.179 от ЗДДС, съгласно която лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл.125, ал.1 от ЗДДС, декларацията по чл. 125, ал. 2 от ЗДДС, отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС, декларацията по чл. 157, ал.2 от ЗДДС или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв. Ангажирането на отговорността на ответника по касация от правна страна е обосновано с допуснато нарушение на разпоредбите на чл.125, ал.3 ал.5 от ЗДДС (регламентиращи задължението на регистрираното по ЗДДС лице заедно със справка-декларацията по чл.125, ал.1 да подава и отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за съответния данъчен период /чл.125, ал.3 от ЗДДС/ и срока за подаване на декларациите по чл.125, ал.1 и ал.2 и отчетните регистри по чл.125, ал.3 - до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят /чл. 125, ал.5 от ЗДДС/). От фактическа страна повдигнатото на „СТРОЙПРОЕКТ – ДИМОВИ и СИЕ” ООД – гр. Стара Загора административно обвинение се основава на това, че като регистрирано по ЗДДС лице „СТРОЙПРОЕКТ – ДИМОВИ и СИЕ” ООД – гр. Стара Загора не е подало в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора в законоустановения срок до 14 число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят, а именно до 14.08.2013г., отчетни регистри по ЗДДС за данъчен период 01.07.2013г. – 31.07.2013г., като отчетните регистри и справката – декларация по ЗДДС са подадени и заведени с вх. № 24001482312/ 12.09.2013г.  Не съм съгласна със становището на мнозинството от състава, че с посочването като нарушени на разпоредбите на чл.125, ал.3 ал.5 от ЗДДС, не е спазено императивното законово изискване по чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН за точно и еднозначно посочване на законовата разпоредба, която е нарушена. Действително за прецизност изписването на нарушените законови разпоредби е следвало да бъде „чл.125, ал.3 във вр. с ал.5 от ЗДДС” вместо „чл.125, ал.3 ал.5 от ЗДДС”. Но това не означава, че е налице неопределеност относно това кои материалноправни законови разпоредби административнонаказващият орган е приел за нарушени. Не споделям и становището на мнозинството от състава, че с подаването на отчетните регистри заедно със справка – декларацията по ЗДДС за данъчен период 01.07.2013г. – 31.07.2013г. на 12.09.2013г., макар и след изтичане на законово установения срок за това, регистрираното по ЗДДС лице „СТРОЙПРОЕКТ - ДИМОВИ и СИЕ” ООД фактически е изпълнило задължението по чл. 125, ал.3 от ЗДДС за съвместно подаване на отчетните регистри и справка-декларацията по чл.125, ал.1 от ЗДДС, поради което разпоредбата на чл.125, ал.3 от ЗДДС не била нарушена и съотв. обосноваването от правна страна с посочването й като нарушена, се явявало несъответно на фактическата формулировка на обвинението. Осъществяването на административно наказателната отговорност предполага преди всичко наличието на неспазване на конкретно правило за поведение, установено в материалноправна разпоредба. В случая неспазеното правило за поведение /съгласно фактическото описание на нарушението/, се изразява в неизпълнение на законово регламентираното публичноправно задължение за регистрираното по ЗДДС лице да подаде отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за съответния данъчен период до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. Това правило за поведение е установено с материалноправните разпоредби на чл.125, ал.3 и ал.5 от ЗДДС, като първата определя субекта на задължението, неговото съдържание и начина му на изпълнение, а втората – срока за изпълнение на задължението. Не съм съгласна с приетото от мнозинството от състава, че разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС, макар и да установява срок за изпълнение, също визира задължение за подаване на отчетни регистри /отделно от задължението по чл. 125, ал.3 от ЗДДС/, а в чл.125, ал.3 от ЗДДС акцентът бил за съвместното подаване на справките-декларации и отчетните регистри. Това тълкуване е несъответно на нормативно разписаното в чл.125, ал.3 от ЗДДС, което не се свежда до това, че при подаване на справка-декларация по ЗДДС към нея се прилагат и отчетни регистри по чл.124 от същия закон, а установява задължението на регистрираното по ЗДДС лице заедно със справка-декларацията по чл.125, ал.1 да подава и отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за съответния данъчен период. Следователно субектът и съдържанието на задължението са определени в чл.125, ал.3 от ЗДДС, а разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС регламентира единствено срока за изпълнение на установеното с материалната норма на чл.125, ал.3 от ЗДДС като правило за поведение административно задължение. Доколкото приложеният в случая административнонаказателен състав на чл.179 от ЗДДС предвижда санкционна отговорност за лице, което, като е длъжно, не подаде отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС в предвидените срокове, юридическата формулировка на обвинението следва да включва посочване като нарушена не само на разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗЗДС, но и на материалната разпоредба на чл.125, ал.3 от ЗДДС, предвиждаща това задължение. Ето защо считам че по обвинение, от фактическа страна обосновано с неизпълнение на задължението от регистрирано по ЗДДС лице да подаде в законоустановения срок отчетни регистри по ЗДДС, разпоредбите, нарушаването на които е основание да се ангажира административнонаказателната отговорност на лицето, са именно разпоредбите на чл.125, ал.3 във вр. с ал.5 от ЗДДС, установяващи субекта и съдържанието на това задължение, начина и срока за неговото изпълнение.  Не съм съгласна и със становището на мнозинството от състава, че от начина на формулиране на фактическото и правно обвинение не става ясно дали наказващият орган е имал предвид две отделни нарушения по ЗДДС, извършени в условията на идеална или реална съвкупност или само едно от тях и кое е то /с оглед евентуалното приложение на принципа по чл.18 от ЗДДС/ и че липсва съответствие между извършеното административно нарушение и повдигнатото обвинение. Административнонаказателното обвинение, определено от рамките на посоченото по-горе фактическо и юридическо формулирано съдържание на АУАН и на издаденото въз основа на него НП, обуславя еднозначен правен извод за волята на наказващия орган по фактите и по приложението на закона и за съответствие на това обвинение с вмененото на санкционираното лице административно нарушение.  
В законна сила от 2.7.2014г.
78 КАНД No 332/2014 Наказателни касационни производства ТРАКИЯ ОЙЛ - ООД -СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №329/04.04.2014г., постановено по АНД №1346/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.7.2014г.
79 КАНД No 333/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Х.Г.М. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :    ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №12/28.03.2014г., постановено по АНД №512/2013г. на Чирпанския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
80 КАНД No 334/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
Обезсилва решениетоОБЕЗСИЛВА решение №356/10.04.2014 год., постановено по АНД №375/2014 год. на Районен съд Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по а.н.д. №375/2014 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.7.2014г.
81 КАНД No 336/2014 Наказателни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 333/ 27.03.2014г., постановено по АНД № 393/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 52367-F053790 от 16.05.2013г., издадено от Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови” № 3, ет.3, ап.14, ЕИК 201565136 е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв., на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в” от ЗЗО.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД – гр. Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение № F053790/ 05.04.2013г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 52367-F053790 от 16.05.2013г. на Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 1.7.2014г.
82 КАНД No 341/2014 Наказателни касационни производства А.П.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 365 от 11.04.2014г., постановено по АНД № 210/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 3828/ 13 от 18.12.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 10.7.2014г.
83 КАНД No 342/2014 Наказателни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.7.2014г.
ОБЕЗСИЛВА решение №361/11.04.2014г., постановено по АНД №376/2014г. на Старозагорския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №376/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, образувано по жалба на “Винсент и ВК” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови”№3, ет.3, ап.14, против Наказателно постановление №24-2403687/17.05.2013г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Стара Загора, като недопустимо.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.7.2014г.
84 КАНД No 343/2014 Наказателни касационни производства ДЖЕМ БЕНЗЕШ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 208 от 06.03.2014г., постановено по АНД № 231/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 9.7.2014г.
85 КАНД No 345/2014 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Г.А.У. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 267 от 19.03.2014 г., постановено по АНД № 65/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора с което е отменено наказателно постановление № СЗ-7-3/14.12.2013 г., издадено от началника на РО „НСК” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
86 КАНД No 351/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 168 от 28.02.2014г., постановено по АНД № 2477/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010789/ 08.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.7.2014г.
87 КАНД No 354/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №170/28.02.2014 г., постановено по АНД N2472/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.7.2014г.
88 КАНД No 355/2014 Наказателни касационни производства АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ "РД"-СТ. ЗАГОРА С.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №299 от 27.03.2014 год., постановено по АНД №296/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд,  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
89 КАНД No 356/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Л.К.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №280/24.03.2014г., постановено по АНД №220/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
90 КАНД No 357/2014 Наказателни касационни производства ДВЕТЕ ФУКЛИ 2009 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 135 от 25.03.2014 г., постановено по АНД № 217/2014 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 83529-F072071/08.11.2013 г., издадено от ИД Заместник-териториален директор ТД НАП Пловдив, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 8.7.2014г.
91 КАНД No 358/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Х.М.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 134/ 24.03.2014г., постановено по АНД № 17/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23–154/ 12.12.2013г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, с което на Х.М.И. *** 3, ЕГН **********, на основание чл.75, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600лв., за нарушение на чл.38, ал.1 от ЗРА.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 2.7.2014г.
92 КАНД No 360/2014 Наказателни касационни производства В.Г.С. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №140/27.03.2014 год., постановено по НАХД №139 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
93 КАНД No 362/2014 Наказателни касационни производства З.И.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ решение №141/27.03.14г. постановено по АНД№227/14г. на РС Казанлък в частта за потвърждаване на НП №3812/18.11.2013г. на Началник РУП Казанлък с наложени на З.И.Й. административни наказания на основание чл.181 т.1 предл. първо от ЗдвП, чл.183 ал.1 т.1 предл. първо от ЗДвП и чл.183 ал.1 т.1 предл. трето от ЗДвП.  ОТМЕНЯ НП№3812/18.11.2013г. на Началник РУП Казанлък в частта с наложени на З.И.Й. административни наказания на основание чл.181 т.1 предл. първо ЗДвП, чл.183 ал.1 т.1 предл. първо ЗДвП, чл.183 ал.1 т.1 предл. трето от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №141/27.03.2014г., постановено по АНД№227/14 на РС Казанлък в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
94 Частно КАНД No 363/2014 Наказателни частни касационни производства ДИЛА ЕООД - ГЪЛЪБОВО ДНСК ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №24/25.03.2014г. за прекратяване на а.н.д.№43 по описа за 2014г. на РС Гълъбово.  Определението не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 1.7.2014г.
95 КАНД No 364/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Б.Г.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 01.04.2014 г., постановено по АНД № 494/2013 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е отменено наказателно постановление № 03637/20.11.2013 г., издадено от председателя на ДКСБТ.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.7.2014г.
96 КАНД No 365/2014 Наказателни касационни производства С.Б.К. ОД НА МВР - ВТОРО РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 311 от 31.03.2014г., постановено по АНД № 2591/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1439 от 08.10.2013г., издадено от Началника на Второ Районно управление „Полиция” – гр. Стара Загора, с което на С.Б.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300лв., за нарушение на чл. 55, ал.4 от ЗМВР, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.7.2014г.
97 КАНД No 366/2014 Наказателни касационни производства М.Г.Ф. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №330 от 04.04.2014 год., постановено по АНД №129/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
98 КАНД No 368/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Л.К.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №322/01.04.2014г., постановено по АНД №225/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
99 КАНД No 370/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.К.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 321 от 01.04.2014 год., постановено по АНД №226/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.7.2014г.
100 КАНД No 371/2014 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Е.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 256/ 17.03.2014г., постановено по АНД № 2720/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № СЗ-14-ЮИР–28/ 15.10.2013г., издадено от Началника на Регионална Дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 11.7.2014г.
101 КАНД No 372/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ АЛКОР И МИЦАР АД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №360/11.04.2014г., постановено по АНД №264/2014г. на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
102 КАНД No 373/2014 Наказателни касационни производства С.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 347 от 07.04.2014г., постановено по АНД № 212/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.7.2014г.
103 КАНД No 374/2014 Наказателни касационни производства М.Т.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 415/ 29.04.2014г., постановено по АНД № 275/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 18.7.2014г.
104 КАНД No 375/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ВИП - ЕЛИТ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 225 от 11.03.2014г., постановено по АНД № 2642/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 1409/ 02.07.2013г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 21.7.2014г.
105 КАНД No 376/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДОКТОР ВИП БГ ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282/ 21.03.2014г, постановено по АНД № 190/2014 г. по описа на Старозагорски районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.7.2014г.
106 КАНД No 377/2014 Наказателни касационни производства ОРОЗОВ ТРАНС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 341/07.04.2014 година, постановено по НАХД № 2612/2013 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403642/12.11.2013 г, издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.7.2014г.
107 КАНД No 379/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИДА МЕТАН ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №264/19.03.2014г., постановено по АНД №1201/2013г. на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
108 КАНД No 380/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАТАЛИЯ АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 327/03.04.2014 година, постановено по НАХД № 1195 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403631/29.04.2013 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателно производство, образувано срещу «Наталия» АД гр.Стара Загора с акт за установяване на административно нарушение № 24-2403631/ 29.03.2013г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 24-2403631/29.04.2013 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.7.2014г.
109 КАНД No 381/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Р.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 359 от 11.04.2014 г., постановено по АНД № 160/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 689/13/13.01.2014 г., издадено от Заместник-началника на Митница Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.7.2014г.
110 КАНД No 382/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №8 от 03.01.2014 год., постановено по АНД № 2488/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
111 КАНД No 383/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ДЕНИ ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №346/08.04.2014г., постановено по АНД №196/2014г. на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.7.2014г.
112 КАНД No 384/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61 от 09.04.2014г., постановено по АНД № 349/ 2013г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010634/ 10.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.7.2014г.
113 КАНД No 385/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Г.Д.Ч. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №233/12.03.2014г., постановено по АНД №2314/2013г. на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 10.7.2014г.
114 КАНД No 386/2014 Наказателни касационни производства В.Д.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386 от 22.04.2014г., постановено по АНД № 207/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.7.2014г.
115 КАНД No 387/2014 Наказателни касационни производства И.Т.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 447/07.05.2014 г., постановено по АНД № 571/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 798/13/21.03.2013 г. на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.7.2014г.
116 КАНД No 388/2014 Наказателни касационни производства А.Г.М. РУП- ГЪЛЪБОВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №19/22.04.2014 год., постановено по НАХД №42 по описа за 2014 год. на Районен съд Гълъбово.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
117 КАНД No 389/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1915" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 376 от 14.04.2014г., постановено по АНД № 30/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 79197 – F080860 от 16.10.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.7.2014г.
118 КАНД No 390/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БУЛГАРКОНТРОЛА АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 381/17.04.2014 година, постановено по НАХД № 2126 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403803/16.09.2013 г. на директора на ДИТ Стара Загора.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 11.7.2014г.
119 КАНД No 391/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК" Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №132/24.03.2014г., постановено по АНД №1316/2013г. на Казанлъшкия районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 10.7.2014г.
120 КАНД No 392/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК М.А.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.7.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 166/ 16.04.2014г., постановено по АНД № 268/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ОП – 18/ 10.02.2014г., издадено от Кмета на община Казанлък.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.7.2014г.
121 КАНД No 393/2014 Наказателни касационни производства К.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 184 от 30.04.2014 г., постановено по АНХД № 228 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4323/13 от 09.01.2012 г. на Началник РУП Казанлък, с което на Кънчо П.К. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400/ четиристотин/ лв. за нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховане  .   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 1.7.2014г.
122 КАНД No 394/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК" Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №133/24.03.2014г., постановено по АНД №1318/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
123 КАНД No 395/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА САНИ-МЛ ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №17/24.04.2014 год., постановено по АНД №24/2014 год. на Районен съд Чирпан.  Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 11.7.2014г.
124 КАНД No 396/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.В.Т. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение 411/ 25.04.2014г., постановено по АНД № 622/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
125 КАНД No 397/2014 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Ж.В.Т. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №407/25.04.2014г., постановено по АНД №441/2014г. на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.7.2014г.
126 КАНД No 398/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Б.Г. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 от 23.04.2014 год., постановено по АНД № 53/2014 год. по описа на Районен съд Раднево.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
127 КАНД No 399/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК СТЕЛИ 89 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 171/ 22.04.2014г., постановено по АНД № 184/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2030/ 20.01.2014г., издадено от Заместник кмета на община Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.7.2014г.
128 КАНД No 401/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ СТРОЙКОМПЛЕКТ - МД ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №375/15.04.2014 год., постановено по НАХД №278 по описа за 2014 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
129 КАНД No 404/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Я.Г.Г. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №389/17.04.2014г., постановено по АНД №27/2014г. на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.7.2014г.
130 КАНД No 405/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ З.А.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74 от 23.04.2014г., постановено по АНД № 49/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011031/ 03.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.7.2014г.
131 КАНД No 406/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Ц.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.7.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76 от 23.04.2014г., постановено по АНД № 65/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011033/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 29.7.2014г.
132 КАНД No 407/2014 Наказателни касационни производства РЕМОТЕКС - РАДНЕВО ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №118/16.05.2014 год., постановено по а.н.д. №100 по описа за 2014 год. на Районен съд Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.7.2014г.
133 КАНД No 409/2014 Наказателни касационни производства РЕМОТЕКС - РАДНЕВО ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.7.2014г.
ОТМЕНЯ решение №119/19.05.2014 год., постановено по а.н.д. №103 по описа за 2014 год. на Районен съд Раднево , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:     ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-2403909 от 02.01.2014 година на директора на Дирекция “ Инспекция по труда” гр. Стара Загора ,като намалява наложеното административно административно наказание “ имуществена санкция” на „Ремотекс - Раднево”ЕАД – гр. Раднево от 10000 / десет хиляди/ лева на 6500 / шест хиляди и петстотин / лева.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.7.2014г.
134 КАНД No 413/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 310/ 28.03.2014 година, постановено по АНД № 2683 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.7.2014г.
135 КАНД No 439/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ ЮНИВЪРСЪЛ-М ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.215 т.3 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Комисията за защита на потребителите – Регионална дирекция за областите Пловдив, , Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, против решение № 271/19.03.2014г., постановено по а.н.д.№1869/2013г. на Старозагорския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. №439/2014г. на Административен съд Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 16.7.2014г.
136 Частно КАНД No 473/2014 Наказателни частни касационни производства ПСТ ХОЛДИНГ ЕАД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 309/ 28.05.2014г, постановено по а.н.х.д.№ 908/ 2014г на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на „ПСТ Холдинг” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Бесарабия” № 114 против електронен фиш серия К, № 0789526, издаден от ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 23.7.2014г.
137 КАНД No 474/2014 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата на Община Стара Загора чрез Кмета на общината против решение № 478/ 15.05.2014г, постановено по а.н.х.д.№ 535/ 2014г на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 45/ 08.01.2014г, издадено от Йордан Николов-заместник-кмет на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 474/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните.    
В законна сила от 19.7.2014г.
138 КАНД No 521/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.В.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Иван Д. Манев – Началник група „АНДОВПТПИАД” в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – гр. Стара Загора, против Решение № 550 от 11.06.2014г., постановено по АНД № 704/ 2014г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 521/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 19.8.2014г.