АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2015г. до 30.9.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 255/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.6.2015г.
ОТМЕНЯ определение от открито съдебно заседание, проведено на 26.05.2015г, за даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Д. ***, против Заповед № СЗПСП-334 от 28.06.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, с която на основание чл.13 ал.2 от Закона за социалното подпомагане и чл.28 ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане е отказано отпускане на същата на месечна социална помощ по чл.9 от ППЗСП по молба-декларация вх.№ ЗСПСП-334/24.06.2011г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 255 по описа за 2012 год на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на А.К.Д. ***, против Заповед № СЗПСП-334 от 28.06.2011г. по подведомственост на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.7.2015
Административно дело № 7707/2015
В законна сила от 7.7.2015г.
2 Административно дело No 50/2014 Други административни дела ЕНЬО БОНЧЕВ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Еньо Бончев”ООД, със седалище и адрес на управление с. Търничене, общ. Павел Баня, ж.к. „Розоварна” представлявано от Управителя Филип Д. Лисичаров на уведомително писмо изх. №01-2600/8316 от 21.10.2013 год. на Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 1.7.2015
Административно дело № 10317/2014
В законна сила от 1.7.2015г.
3 Административно дело No 119/2014 Други административни дела М.Ц.К. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ МЕДЕЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ц.К. ***, в частта й по оспорването на Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол № 2/ 11.03.2014г., с което се оттегля решението на Факултетния съвет от 11.02.2014г. по Протокол №1 относно избора за редовен докторант на М.Ц.К., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 119/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по подадената от М.Ц.К. *** жалба против Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол № 2/ 11.03.2014г., с което се оттегля Решението на Факултетния съвет от 11.02.2014г. по Протокол №1 относно избора за редовен докторант на М.Ц.К.. ОТМЕНЯ по жалба на М.Ц.К. *** Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол № 2/ 11.03.2014г., с което М.Ц.К. не е избрана за редовен докторант по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика” към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, за приемане на решение по чл.7, ал.3 от ЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.3 от ППЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.1 от ПРАСТрУ, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Тракийски Университет – гр. Стара Загора да заплати на М.Ц.К. ***, ЕГН ********** сумата от 155 лв. /сто петдесет и пет лева/, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото съразмерно на уважената част от оспорването. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2015
Административно дело № 9953/2014
В законна сила от 2.7.2015г.
4 Административно дело No 197/2014 Други административни дела Т.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.С. ***, против Решение № 43 /22.04.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Т. С. жалба срещу Разпореждане № 23894Т-4092-2-#1 от 27.04.2014г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ да й бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.8.2015г.
5 Административно дело No 221/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ГР. СОФИЯ,
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П.ПАВЛОВ"
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Г.Г.,
И.А.И.,
М.И.Г.,
Г.И.Г.,
С.С.К.,
Р.С.Н.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалби на Държавата, представлявана от Областния управител на Старозагорска област по преупълномощаване, дадено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „И. *** Заповед РД-25-741/26.03.2009г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ е одобрил подробен устройствен план-план за регулация за кв.19а по плана на гр.Стара Загора и улица с о.т.3010б-3010г, като за ПИ 5327в от кадастралния план /ПИ 1918 от кадастралния план/, се отреждат УПИ ХХVІ1921, ХХVІІ1922 и ХХVІІІ1923 и се продължава улица с о.т.№ 3010б-3010а до о.т.3010г, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Областна администрация Стара Загора сумата от 600 лева-юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „И. *** с директор Камен Димитров Ябълкаров, сумата от 1100 /хиляда и сто/ лева, представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2015
Административно дело № 1777/2015
В законна сила от 2.7.2015г.
6 Административно дело No 224/2014 Други административни дела Й.К.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.10.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Й.К.В. ***, Акт за установяване на задължение по декларация №16791/ 24.01.2013 год., издаден от специалист в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, с който по отношение на Й.К.В. са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци за 2012 год. общо в размер на 65.38 лв., от които 62.80 лв. главница и лихви в размер на 2.58 лв. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Й.К.В. ***, ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.7.2015
Административно дело № 14484/2014
В законна сила от 23.7.2015г.
7 Административно дело No 255/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.1.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.С.С. с адрес ***, сумата от 2 000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни бездействия на служители от администрацията на Ареста – гр. Казанлък, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на самостоятелно легло и спални принадлежности; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на М. С. в Ареста – гр. Казанлък при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 25.05.2011г. – 06.10.2011г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 25.06.2014г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.С.С. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 95 550лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 4023/2015
В законна сила от 30.7.2015г.
8 Административно дело No 312/2014 Други административни дела СОФИТЕКС ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СОФИТЕКС” ООД – гр. София срещу незаконосъобразно бездействие на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора служебно да нанесе корекции в картата на възстановената собственост относно статута на имот №000323, в който се намира притежавана от дружеството постройка като отпадне записа пасище, мера и земя по чл.19 ЗСПЗЗ и да се промени конфигурацията му, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 312/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.7.2015г.
9 Административно дело No 334/2014 Други административни дела П.Т.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 243/16.05.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 21,15 лв., от които главница 15,27 лв. и лихва за просрочие върху главницата към 16.05.2014г. - 5,88 лв., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 242/16.05.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007-2013г. над размера от 7,40 лв. и лихва за просрочие върху, главницата към 16.05.2014г. над размера от 2,09 лв., а в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 235/15.05.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 60,28 лв., от които главница 43,50 лв. и лихва за просрочие 16,78 лв. към 15.05.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 234/15.05.2014г данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013 г. над размера от 21,05 лв. и лихва за просрочие над размер от 5,91 лв. към 15.05.2014г., а в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 186/03.04.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. над размера от 20,60 лв. и лихва за просрочие над размера от 5,53 лв. към 03.04.2014г., а в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 187/03.04.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 58,52 лв., от които главница 42,57 лв. и лихва за просрочие 15,95 лв. към 03.04.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 170/02.04.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. над размера от 16,20 лв. и лихва за просрочие над размера от 4,32 лв. към 02.04.2014г., като в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 171/02.04.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 45.79 лв., от които главница 33,33 лв. и лихва за просрочие 12,46 лв. към 02.04.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 160/26.03.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013 г. над размера от 18,25 лв. и лихва за просрочие над размера от 4,86 лв. към 26.03.2014г., като в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 161/26.03.2014г. такса битови отдадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 51,78 лв., от които главница 37,74 лв. и лихва за просрочие 14,04 лв. към 26.03.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 219/11.04.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 44,99 лв., от които главница 32,68 лв. и лихва за просрочие 12,31 лв. към 11.04.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 218/11.04.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013 г. над размера от 15,80 лв. и лихва за просрочие над размера от 4,28 лв. към 11.04.2014г., като в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 226/11.04.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013 г. над размера от 15,75 лв. и лихва за просрочие над размера от 4,27 лв. към 11.04.2014г., като в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 227/11.04.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013 г. в общ размер 44,89лв., от които главница 32,59 лв. и лихва за просрочие 12,30 лв. към 11.04.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 211/10.04.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№
В законна сила от 14.7.2015г.
10 Административно дело No 396/2014 Други административни дела РОУЗ ТРЕЙДИНГ ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Роуз трейдинг”ЕООД, представлявано от управителя Димитър Кирилов Стефанов, на акт за установяване на публично държавно вземане №01-2600/1867 от 09.07.2014 год., издаден от Николай Дачев – Заместник Изпълнителен Директор на Държавен фонд „Земеделие”, като неоснователно. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 3817/2015
В законна сила от 30.7.2015г.
11 Административно дело No 399/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Н.М.,
М.П.Н.,
М.Н.Я.
НАЧАЛНИК СГКК -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.М. ЕГН ********** и М.П.Н. ЕГН **********, двете със съдебен адрес *** адвокат Л.Денков и на М.Н.Я. ЕГН ********** *** против Отказ за промяна на кадастрална карта и кадастрален регистър изх.№ 17-406-19.08.2014г на Началника на СГКК Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Н.М. ЕГН ********** и М.П.Н. ЕГН **********, двете със съдебен адрес *** адвокат Л.Денков и на М.Н.Я. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени разноски по делото. ОСЪЖДА Н.Н.М. ЕГН ********** и М.П.Н. ЕГН **********, двете със съдебен адрес *** адвокат Л.Денков и на М.Н.Я. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Стара Загора сумата 300 /триста/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е постановено при участие на Община Стара Загора като заинтересована страна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2015
Административно дело № 2946/2015
В законна сила от 2.7.2015г.
12 Административно дело No 447/2014 Дела по ЗМВР Х.Н.Х. ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ" - МВР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Н.Х. ***, Заповед № з – 3909/ 25.04.2014г., издадена от Директора на Главна дирекция „Национална полиция” при МВР – гр. София, с която на основание чл. 224, ал. 2, т. 4, чл. 226, ал.1 ,т.6 и чл. 227, ал.1, т.10 от ЗМВР /отм./, във връзка с чл.230 ал.2, т.4 от ППЗМВР /отм./, чл. 228, т.3 и чл. 245, ал.1, т.8 от ЗМВР /отм./, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното правоотношение в МВР на държавния служител полицай Х.Н.Х. - старши полицай в група „Охрана на обществения ред” на сектор „Охранителна полиция” от Районно управление „Транспортна полиция” - Стара Загора към отдел „Транспортна полиция” при Главна дирекция „Национална полиция” - МВР, категория „Е” - І степен, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Главна дирекция „Охранителна полиция” на Министерство на вътрешните работи да заплати на Х.Н.Х. ***, ЕГН **********, сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.7.2015
Административно дело № 3940/2015
В законна сила от 24.7.2015г.
13 Административно дело No 510/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на община Павел баня Решение № 790 по протокол №49 от 31.10.2014г на Общински съвет Павел баня, с което ОбС Отменя списък на лицата, длъжностите и местата за пътуване, в дейност Здравеопазване, Социални дейности, служители на общинската администрация и спомагателните звена, които имат право на транспортни разходи за бюджетната 2014г, приет с Решение на ОбС №647 от 20.03.2014г (т.1) и Отменя възстановяването на транспортните разходи на служителите на общинската администрация и спомагателните звена, които имат право на транспортни разходи за бюджетната 2014г, прието с решение №647 / 20.03.2014г на Общински съвет Павел баня (т.2), като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.7.2015г.
14 Административно дело No 540/2014 Други административни дела М.Х.З. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО"ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА-КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Х.З. ЕГН ********** *** против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „Шкода”, модел „Октавия”, рег. № СТ 9450 ВК, собственост на М.Х.З., приложена на 19.11.2014г с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към ОД на МВР гр.Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 7.7.2015
Административно дело № 7506/2015
В законна сила от 21.7.2015г.
15 Административно дело No 593/2014 Други административни дела ЕНЬО БОНЧЕВ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Еньо Бончев” ООД със седалище и адрес на управление с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора, Заповед № 03 - РД/ 4615 от 13.12.2014г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е наредено спиране на производството по администрирането/ обработката на Заявление за подпомагане с УИН 24/080514/83337 по мярка 214 „Агроекологични плащания” на „Еньо Бончев” ООД, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за разглеждане и произнасяне по подаденото от „Еньо Бончев” ООД Заявление за подпомагане с УИН 24/080514/83337 от 24.03.2014г. по мярка 214 „Агроекологични плащания”. Определението подлежи на обжалване от страните, участващи в административното производство, с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 6.7.2015
Административно дело № 6666/2015
В законна сила от 6.7.2015г.
16 Административно дело No 13/2015 Дела по ЗОС С.Д.Ш.,
П.Б.Ш.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.7.2015г.
ИЗМЕНЯ по жалби на С.Д.Ш. и П.Б.Ш. *** против Заповед № 10-00-2754/ 15.12.2014г. на Кмета на община Стара Загора с която е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8697 с проектна площ 395 кв.м., представляващ част от заличен поземлен имот с идентификатор 68850.506.8687 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1/ 7.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 750 кв.м., собственост на С.Д.Ш. и П.Б.Ш., в частта за определеното парично обезщетение като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 92430 лв. /деветдесет и две хиляди четиристотин и тридесет лева / на 132139,35 лв. /сто тридесет и две хиляди сто тридесет и девет лева и тридесет и пет стотинки/лв . ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С.Д.Ш. с ЕГН **********,*** сумата от 3010 лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на П.Б.Ш. *** с ЕГН ********** сумата от 3000 лева, представляваща направените от жалбоподателя съдебно- деловодни разноски Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 24.7.2015г.
17 Административно дело No 79/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявоно от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47194/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 318.60лв. /триста и осемнадесет лева и 60ст./, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.7.2015г.
18 Административно дело No 80/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК Индустриални имоти”ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Индустриална”№44, ет.3, оф.18 против Акт за установяване на задължение по декларация №47197/19.11.2014 год., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, мълчаливо потвърден от Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти”ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална”№44, ет.3, оф.18 да заплати на Община Стара Загора сумата 300.00 /триста/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 14.7.2015г.
19 Административно дело No 81/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявоно от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47201/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв. /триста./, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.8.2015г.
20 Административно дело No 82/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявоно от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47205/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 421.65лв. /четиристотин двадесет и един лева и шестдесет и пет ст./, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.8.2015г.
21 Административно дело No 84/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявоно от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47186/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 446.69лв. /четиристотин четиридесет и шест лева и шестдесет и девет ст./, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.8.2015г.
22 Административно дело No 85/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявоно от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47181/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв. /триста./, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.8.2015г.
23 Административно дело No 86/2015 Дела по КСО С.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.А.Г. *** Решение № 6 /24.02.2015г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 20.10.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като незаконосъобразни. ИЗПРАЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от С.А.Г. Заявление вх. № МП - 32253/ 03.10.2014г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагане на закона. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора да заплати на С.А.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.7.2015г.
24 Административно дело No 97/2015 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение № 908/ 13.02.2015г на Общински съвет Павел баня, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 97/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.7.2015
Административно дело № 5833/2015
В законна сила от 3.7.2015г.
25 Административно дело No 98/2015 Други административни дела ТМТ 95 ТРЕЙД ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТМТ 95 ТРЕЙД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий” № 7, вх. „В”, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Панчо Василев Запрянов, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 118/ 06.03.2015г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.7.2015г.
26 Административно дело No 99/2015 Други административни дела Д.П.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.П.И. ***, Решение № 40121/ 20.02.2015г. на Началник отдел „Мести данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане, като просрочена, жалба с вх. № 10-84-929/ 05.12.2014г. против Актове за установяване на задължение по декларация № 40121 и 40122 от 13.05.2014г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Д.П.И. жалба с вх.№ № 10-84-929/ 05.12.2014г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила от 21.7.2015г.
27 Административно дело No 101/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАСТЕК ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „НАСТЕК” ООД ЕИК 200575323 със седалище и адрес в гр.Казанлък, ж.к.”Изток” бл.71 А, ап.2, чрез управителя Р.С. Заповед № ДК-10-ЮИР—13 от 10.03.2015 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, и Отказ за издаване на разрешение за строеж обективиран в писмо изх. №168-2647 -2# 1 от 28.01.2015г на главния архитект на Община Казанлък на основание чл.149 от ЗУТ и касаещ стреж: „Изграждане на кабелна съобщителна мрежа по стълбовете на „ЕВН България Електроразпределение АД в с.Ясеново, общ.Казанлък”, като незаконосъобразни. ВРЪЩА преписката на главния архитект на община Казанлък за произнасяне по заявление вх.№168—2647-2 от 21.01.2015г, съобразно дадените указания за тълкуване и прилагане на закона. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.8.2015г.
28 Административно дело No 103/2015 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Д.И.,
Х.Д.Д.
ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.И. *** и Х.Д.Д. ***, против писмо изх. № 10-11-2562/ 06.03.2015г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 103/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.7.2015
Административно дело № 7427/2015
В законна сила от 7.7.2015г.
29 Административно дело No 107/2015 Други административни дела В.Г.И.,
В.С.Ж.,
В.С.Н.,
Д.Б.Й.,
Д.С.Д.,
Д.Н.Г.,
Д.Д.Р.,
З.С.Г.,
М.Ж.Т.,
М.П.С.,
Н.С.Н.,
П.И.Б.,
П.Б.Р.,
Р.К.Т.,
С.Т.Т.,
С.Т.Н.,
С.С.К.,
Т.К.Т.,
В.Ж.К.
ДИРЕКТОР НА ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.И., В.С.Ж., В.С.Н., Д.Б.Й., Д.С.Д., Д.Н.Г., Д.Д.Р., З.С.Г., М.Ж.Т., М.П.С., Н.С.Н., П.И.Б., П.Б.Р., Р.К.Т., С.Т.Т., С.Т.Н., С.С. Коджаманов, Т.К.Т., В.Ж.К., представлявани от адв. А. *** против волеизявлението на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора”, с което се прекратява договор от 27.05.2010 год. в частта му относно стопанисването на ловно-стопански район Оряховица и сключването на нов договор с ЛРС „Наслука 09” с. Гита. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №107/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.7.2015
Административно дело № 6050/2015
В законна сила от 8.7.2015г.
30 Административно дело No 108/2015 Дела по ЗДС Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.К.Н. ***, с която на основание чл.100, ал.4 от ЗДСл е предявен иск против Община Мъглиж за заплащане на сумата от 627лв., ведно със социалните и здравни осигуровки за периода 29.03.2012г до 23.04.2012г., представляваща обезщетение за срока на временно отстраняване от длъжност, съгласно Заповед №РД-09-140/ 28.03.2012г. до датата на дисциплинарното й уволнение със Заповед № 03/ 11.04.2012г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 108/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.7.2015
Административно дело № 7254/2015
В законна сила от 14.7.2015г.
31 Административно дело No 115/2015 Други административни дела ОБЩИНА НЕСЕБЪР РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОГРАН НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Несебър против писмо с изх. № 08-00-935/ 20.02.2015г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 115/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.7.2015
Административно дело № 155/2015
В законна сила от 10.7.2015г.
32 Административно дело No 123/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 123/ 2015 година по описа на АС гр. Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила от 22.7.2015г.
33 Административно дело No 134/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.К.К.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от П.К.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в ЗО - Черна гора, с която е предявен иск срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София за присъждане на обезщетение в размер на 50 000лв. за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от П.К.К. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 134/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 1.8.2015г.
34 Административно дело No 153/2015 Установителни искове Р.С.З. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №153 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2015 год. ИЗПРАЩА административна преписка вх. №153/20.05.2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Директорът на ТД на НАП – Пловдив. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателят на посочения адрес. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.7.2015
Административно дело № 7698/2015
В законна сила от 15.7.2015г.
35 Административно дело (К) No 155/2015 Касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.С.Я. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.7.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 205/09.03.2015 год., постановено по гр. дело № 4452/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Я. срещу заповед № 2058 от 12.08.2008 година на кмета на община Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 7.7.2015г.
36 Административно дело No 156/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР РИЛА ПРОЕКТ ЕООД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рила проект” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Столник, общ.Елин Пелин, област София, против Отказ за промяна на кадастрален регистър с изх.№ 17-134/ 28.04.2015г., постановен от началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 156/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 7.7.2015г.
37 Административно дело No 158/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие К.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К. Г. ***, представляван от адв. Р.С. срещу устен отказ на Началника на РУ – Чирпан при ОД на МВР Стара Загора да му връчи наказателно постановление № 14-0375-000545/12.11.2014 год. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 158/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от днешното съдебно заседание за ответника пред ВАС, а за жалбоподателя – в 7-дневен срок от получаване на препис от настоящото определение.
В законна сила от 5.8.2015г.
38 Административно дело No 159/2015 Други административни дела УНИОН КЕПИТЪЛ ГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Унион Кепитъл Груп” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Три чучура” 62, вх. „Б”, ап. 54, против Решение № 41533/ 05.11.2014г., издадено от Началник отдел „МДТ” при община Стара Загора, с което е потвърден Акт за установяване на задължение по декларация № 41533/ 11.07.2014г., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 159/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.7.2015г.
39 Административно дело No 164/2015 Дела по ЗМВР Г.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.К. *** Заповед рег.№284з-343 от 19.05.2015 год. на Началника на РУ - Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.8.2015г.
40 Административно дело No 168/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-205/03.06.2015 год. на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение №911, прието от Общински съвет Павел баня по протокол №55 от заседание на 29.04.2015 год., като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №168/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.9.2015
Административно дело № 9841/2015
В законна сила от 16.9.2015г.
41 Административно дело No 169/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 912, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 55 от заседание на 29.04.2015г, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 169/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.9.2015
Административно дело № 9936/2015
В законна сила от 17.9.2015г.
42 Административно дело No 170/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-205/ 03.06.2015г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 913/ 29.04.2015г. на Общински съвет – Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 170/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 11.7.2015г.
43 Административно дело No 171/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-205/ 03.06.2015 г на областен управител на област Стара Загора, против Решение № 914 от проведено на 29.04.2015г. заседание на Общински съвет – Павел Баня , с което на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл. 124а, ал.1; чл. 124б, ал.1 и чл.125,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Павел Баня е разрешено на “ БИОРЕЛАКС - 56” ЕООД гр. Стара Загора да възложи изработване на ПУП – парцеларен план за прокарване на трасе за външно ел. захранване за изграждане на семеен хотел с бистро в ПИ 55021.63.887 – урбанизирана територия в землището нае гр. Павел Баня и е одобрено задание в следния обхват : ПУП – парцеларен план за прокарване на трасе за външно ел. захранване за изграждане на семеен хотел в ПИ 55021.63.887- урбанизирана т3еритгория в гр. Павел Баня. Захранването е от Ж Р стълб, попадащ в ПИ 55021-501.1457. Трасето преминава през ПИ 55021.501.2101, който по регистъра на КК е второстепенна улица - общинска собственост и достига до ПИ с идентификатор 55021.63.887 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 171/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 8.7.2015г.
44 Административно дело No 173/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-205/ 03.06.2015г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 916/ 29.04.2015г. на Общински съвет – Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 173/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.9.2015
Административно дело № 9674/2015
В законна сила от 15.9.2015г.
45 Административно дело No 186/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 929, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 55 от заседание на 29.04.2015г, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 186/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.9.2015
Административно дело № 10304/2015
В законна сила от 29.9.2015г.
46 Административно дело No 193/2015 Дела по ЗМСМА   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-205/03.06.2015 год. на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение №936, прието от Общински съвет Павел баня по протокол №55 от заседание на 29.04.2015 год., като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №193/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.9.2015
Административно дело № 9927/2015
В законна сила от 28.9.2015г.
47 Административно дело No 196/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий”№84, представлявано от Управителя д-р Иван Златков, против „Месечна справка над месечни стойности по КП за МБАЛ „Тракия”ЕООД и „Месечна справка над месечни стойности импланти по КП за МБАЛ „Тракия”ЕООД за месец април 2015 год. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №196/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.9.2015
Административно дело № 10270/2015
В законна сила от 29.9.2015г.
48 Административно дело No 198/2015 Дела по КСО Ю.М.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.7.2015г.
ОТМЕНЯ ПО жалбата на Ю.М.Р., с адрес ***, Решение №38/20.05.2015 на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 31.03.2015г на Ръководител „Пенсионно осигуряване” (ПО) при ТП на НОИ Стара Загора, като незаконосъобразни. ВРЪЩА преписката на административния орган за издаване на ново разпореждане за вида и размера на пенсиите на Ю.М.Р., при спазване на указанията за тълкуване и прилагане на закона. ОТХВЪРЛЯ искането на Ю.М.Р., с адрес *** за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.8.2015г.
49 Административно дело No 203/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР АДО 99 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АДО 99” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Крън, община Казанлък, ул. „Бузлуджански конгрес” № 9, представлявано от И. Ибраим З., против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да категоризира място за настаняване – „пансион”, по подадено от „АДО 99” ЕООД заявление вх. № 68-5091-1/ 26.09.2014г., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 203/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 24.7.2015г.
50 Административно дело No 208/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Ш. ***, против Заповед № 1020/ 20.05.2015г. на Кмета на Община Казанлък, с която на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ е разпоредено да бъдат премахнати строежи: ”Паянтова жилищна сграда с изба и навес”, намиращи се в дворно място УПИ VII – 370, кв.35 по плана на с.Дунавци, ул.”Розова долина”№ 14, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 208/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила от 5.8.2015г.
51 Административно дело No 222/2015 Дела по ЗМВР И.Д.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.М. *** Заповед УРИ: 349з-1615 от 25.05.2015г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.1 и чл.197, ал.1, т.2 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца на старши инспектор И.Д.М. – Началник на група „Отчет на ПТП и водачи, АНД и ИАД” от сектор „Пътна полиция” към отдел „ОП” при ОД на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.8.2015г.
52 Административно дело No 230/2015 Други административни дела Ж.К.К. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.К.К. ***, против писмо с изх.№ 251/ 08.06.2015г. на Председателя на Окръжен съд Стара Загора, в което е обективиран отказ да бъде издадена служебна бележка относно обстоятелството „дали GSM 0878742224 се подслушва, откога и защо”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 230/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.7.2015г.
53 Административно дело No 249/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.В.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на от А.В.П. ***., с която на основание чл.1,ал.1 от ЗОДОВ е предявен иск против Община Стара Загора за заплащане на сумата от 570 лв.,., представляваща парично обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наложени му принудителни административни мерки – репартиране на автомобила му марка “ Хонда ХР-в” с рег. № СТ3608 от 21.11.2014 г. и от 24.11.2014 година . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 249/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 1.8.2015г.
54 Административно дело No 250/2015 Искане за прекратяване на неоснователни действия И.М.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.7.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от И.М.П. против действията на ИСДВР ІХ група. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 250/ 2015 по описа на СТАС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 28.7.2015г.
55 Административно дело No 257/2015 Дела по ЗМСМА Х.Д.П.,
Н.Д.Р.,
П.Н.Б.,
Х.О.Х.,
И.Д.К.,
А.А.Н.,
С.Д.П.,
Р.И.М.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 257/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 257/ 2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 255/ 2015 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 218/ 19.06.2015г. на Общинска избирателна комисия Павел баня. Производството следва да продължи по адм. дело № 255/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.7.2015г.
56 Административно дело No 264/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.,
М.Г.Д.
НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ,
НАЧАЛНИК НА РО"НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Д., Л.Х.Д. и М.Г.Д. *** против писмо изх. №СЗ-2-04-262/ 19.06.2015 год. на Началника на ДНСК, за принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-СЗ-16/14.08.2009 год. на Началника на РДНСК – Стара Загора и принудителното премахване на незаконен строеж: „Двуетажна жилищна сграда с гараж в приземен етаж”, находящ се в ПИ №113186, местността „Каракос” в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 9.7.2015г.
57 Административно дело No 270/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.В. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 2256/ 07.07.2015г от В.Н.В. ***, уточнена с молба вх.№ 2559/ 04.08.2015г, против мълчалив отказ на Началника на РДНСК Югоизточен район да изпълни влязло в сила съдебно определение № 114/ 22.05.2015г по адм.д.№ 125/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 270/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 9.9.2015г.
58 Частно административно дело No 273/2015 Частни администр. дела Ф.П.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.8.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от Ф.П.К. от гр.Пазарджик със съдебен дрес гр.София, ул.”Лавеле” № 19, ет.2, адвокат Климентина Хаджипеткова, Решение № 41993/ 23.02.2015г на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора , като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора за произнасяне с мотивиран акт по искането на Ф.К., обективирано в жалба вх.№ 10-84-934/ 09.12.2014г, за възобновяване на производството по влязъл в сила АУЗД № 41993/ 29.07.2014г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Ф.П.К. ЕГН ********** *** сумата 360 /триста и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.8.2015г.
59 Административно дело No 279/2015 Други административни дела Д.Н.С. ТРЕТИ СЪСТАВ НА ТЕЛК ПРИ УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД - ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 279/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Д.Н.С. ***, против неоснователно бездействие на Трети състав на ТЕЛК при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора да постанови решение, с което да поправи очевидни фактически грешки, допуснати в Експертно решение № 0562 от 26.02.2015г., поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.8.2015г.
60 Административно дело No 280/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.П.К.,
В.А.Г.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Р. Петкова К. против заповед №18-4943 от 26.06.2015 година на началник служба “ Геодезия, картография кадастър” Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 280/ 2015г. година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 14.8.2015г.
61 Административно дело No 281/2015 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.С.А.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 281 по описа за 2015г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Казанлък за разглеждане по компетентност. Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Определението да бъде съобщено, чрез връчване на препис от него на страните за сведение.
В законна сила от 15.7.2015г.
62 Административно дело No 288/2015 Други административни дела Д.С.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.А. *** срещу мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация, поискана със заявление вх.№ Динф – 10-21-6/ 11.02.2015г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 288/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.8.2015г.
63 Административно дело No 295/2015 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Д. ***, против Решение № 9105/0015/ 15.06.2015г. на Директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 295/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 8.9.2015г.
64 Частно административно дело (К) No 296/2015 Частни касационни производства С.И.К. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Председател и докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №1062/20.05.2015 год., постановено по гр. дело №998/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.7.2015г.
65 Административно дело No 298/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.К.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.Т. *** против Заповед №19-12-122/25.06.2015 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №298/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 19.9.2015г.
66 Административно дело No 299/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Н. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Н. ***, против Заповед № 19-12-122/ 25.06.2015г. на Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 299/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила от 15.8.2015г.
67 Административно дело No 301/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Б.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Б.К. ***, против Заповед № 19-12-122/ 25.06.2015г. на Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 301/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила от 15.8.2015г.
68 Административно дело No 302/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Х.Х.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х. ***, против Заповед № 19-12-122/ 25.06.2015г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 302/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 25.8.2015г.
69 Административно дело No 303/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Д. *** против Заповед №19-12-122/25.06.2015 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №303/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 15.8.2015г.
70 Административно дело No 305/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Д. ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Д.А.Д. *** против Заповед № 19-12-122/ 25.06.2015г, издадена от Заместник-кмет „САГ” на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 305/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 25.8.2015г.
71 Административно дело No 312/2015 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Б.К.З.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №312/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.9.2015г.
72 Административно дело No 321/2015 Други административни дела И.Н.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.И. – общински съветник в Общински съвет Стара Загора, против Решение № 1925 по протокол № 46 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.06.2015г, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 321/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 25.8.2015г.
73 Административно дело No 342/2015 Други административни дела С.А.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 342/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 342/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от С.А.Г. *** против Задължителни предписания №ЗД06/0003 от 26.06.2015 год., издадени от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 29.9.2015г.
74 Административно дело No 355/2015 Други административни дела Г.Р.Г. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.9.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Р.Г. *** Заповед № 300/ 17.08.2015г., издадена от Заместник кмета на Община Опан, с която на основание § 16, ал.3 от ПЗР към ЗИД на Закона за гражданската регистрация, е разпоредено да бъде заличена адресната регистрация по настоящ адрес на Г.Р.Г., ЕГН **********, настоящ адрес ***, Адресна карта за настоящ адрес № 7/ 14.04.2015г., като незаконосъобразна. Решението не подлежи на обжалване и е окончателно, съгласно чл.92, ал.13 от Закона за гражданската регистрация.
В законна сила от 15.9.2015г.
75 КАНД No 177/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ К.Е.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.7.2015г.
ОТМЕНЯ решение №108 от 21.03.2015 год., постановено по АНД №1118/ 2014 г. . по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 781 от 24.10.2014 год. на Началник Митница Пловдив ВРЪЩА делото на друг състав за да се проезнесе по съществото на спора, а именно извършил ли е К.Е.К. нарушението , за което е санкциониран Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
76 КАНД No 179/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.Ц.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 104 от 20.03.2015 г. , постановено по НАХД № 57/2015 г. на Районен съд Казанлък ВРЪЩА ДЕЛОТО на друг състав на Районен съд Казанлък за произнасяне по съществото на спора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.7.2015г.
77 КАНД No 180/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ТРУД -97 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 229 от 02.04.2015г., постановено по АНД № 168/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.7.2015г.
78 КАНД No 181/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №140/23.02.2015 год., постановено по АНД №236/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
79 КАНД No 182/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141/ 23.02.2015г., постановено по АНД № 166/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № Р-10-1243/ 13.12.2014г., издадено от Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.7.2015г.
80 КАНД No 184/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕСИКА - М - ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №197/19.03.2015 год., постановено по АНД №114/2015 год. по описа на Районен съд – Стара Загора, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №130721-F140034 от 18.12.2014 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
81 КАНД No 185/2015 Наказателни касационни производства Т.Г.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 233 / 03.04.2015г по а.н.д.№ 271 /2015г по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-002964 от 05.12.2014г, издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.7.2015г.
82 КАНД No 190/2015 Наказателни касационни производства Д.И.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 19.01.2015г., постановено по АНД № 861/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 4412/13 от 15.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.7.2015г.
83 КАНД No 194/2015 Наказателни касационни производства Й.И.Й. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №165/04.03.2015 год., постановено по АНД №41/2015год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
84 КАНД No 195/2015 Наказателни касационни производства Т.П.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 13 от 04.03.2015г., постановено по АНД № 494/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11-01-789 от 29.10.2014 год. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София, с което на Т. Петкова Д. на основание чл. 129, ал.1 от ЗОП е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 3000.00 лв. за нарушение на чл. 103, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.3,ал.1 ,т.1 , чл. 8,ал.3, чл. 14,ал.1,т.2, чл. 15,ал.1 т.2 , буква”а” от ЗОП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.7.2015г.
85 КАНД No 197/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.С.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №124/08.04.2015 год., постановено по АНД №192/2015 год. по описа на Казанлъшки районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
86 КАНД No 199/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.К.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 122 от 07.04.2015г., постановено по АНД № 179/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-004137/ 06.01.2015г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.7.2015г.
87 КАНД No 200/2015 Наказателни касационни производства Т.Б.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.7.2015г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №209/23.03.2015 год., постановено по АНД № 134/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000365/14.11.2014 год. на Директора на регионална дирекция “ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.7.2015г.
88 КАНД No 202/2015 Наказателни касационни производства С.В.Т. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 147/ 27.02.2015 г., постановено по АНД № 1789/2014 г. на Районен съд Стара Загора, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19/12.06.2014 г., издадено от началника на Районна служба «Противопожарна безопасност и защита на населението» Стара Загора, с което на С.В.Т. ЕГН ********** *** на основание чл.279, ал.2 от ЗМВР/отм./ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.7.2015г.
89 КАНД No 203/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Д.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №250/09.04.2015 год., постановено по АНД №1248/2014 год. на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
90 КАНД No 205/2015 Наказателни касационни производства Н.В.С. РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 259/ 15.04.2015г., постановено по АНД № 2125/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СЗ-3-ЮИР-4/ 10.11.2014г., издадено от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с което на Н.В.С. ***, ЕГН **********, на основание чл. 232, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000лв., за нарушение на чл. 145, ал.1, изречение второ от ЗУТ във вр. с чл. 141, ал.1 от Наредба № 14 от 15.06.2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.7.2015г.
91 КАНД No 206/2015 Наказателни касационни производства И.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА№ 318 / 05.05.2015г по а.н.д.№ 694 /2015г по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-001395 от 04.08.2014г, издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.7.2015г.
92 КАНД No 207/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.М.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 283 от 24.04.2015г., постановено по АНД № 717/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.7.2015г.
93 КАНД No 208/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАЦИТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №300 от 28.04.2015 год., постановено по АНД №486/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.7.2015г.
94 КАНД No 209/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАЦИТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 285 от 27.04.2015г., постановено по АНД № 491/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ № 24-000267 от 17.12.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр Стара Загора, с което на основание чл. 414, ал. 3 от КТ на „Петраците” ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. за извършено нарушение на чл. 61, ал. 1 от КТ, ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 24-000267 от 17.12.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.7.2015г.
95 КАНД No 212/2015 Наказателни касационни производства В.С.В. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2015г.
ОТМЕНЯ решение №138/22.04.2015 год., постановено по АНД №113/2015 год. по описа на Казанлъшки районен съд и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №14-0248-002830 от 13.08.2014 год. на Началника на РУП–Казанлък, като незаконосъобразно Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.7.2015г.
96 КАНД No 213/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРОЛ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГД"МН"РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23 от 27.03.2015г., постановено по а.н.д.№ 2 по описа за 2015г. на Радневския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № КГ-11214/20.11.2012г. на Председателя на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор , с което на „Петрол” АД гр. Ловеч е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв. на основание чл.34 ал.2 от ЗЧАВ за нарушение на чл. 8 ал.2 от ЗЧАВ във връзка с чл.6 т.2, връзка с Приложение №2 от НИКТГУРНК. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.7.2015г.
97 КАНД No 215/2015 Наказателни касационни производства Б.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 28.04.2015г., постановено по АНД № 187/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4302/12 от 08.11.2012г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.7.2015г.
98 КАНД No 217/2015 Наказателни касационни производства Г.М.Д. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 270/21.04.2015 г., постановено по АНД № 321/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1959а-1885/02.12.2014 г. на Началника на Първо районно управление «Полиция» Стара Загора, с което на Г.М.Д. ЕГН ********** на основание чл. 257, ал.1 от ЗМВР е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 64, ал. 4 ЗМВР, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.7.2015г.
99 КАНД No 218/2015 Наказателни касационни производства КОРЕКТА ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282/ 24.04.2015г., постановено по АНД № 268/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 127945-0118008 от 09.12.2014г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.7.2015г.
100 КАНД No 219/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Н.К.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 262/17.04.2015 г. по АНД № 384/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 6/05.01.2015 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с наложено на Н.К.М. административно наказание « глоба» в размер на 4800 лева на основание чл.13,буква»б» от ЗАНН във връзка с чл. 45,ал.1 от Наредбата за управление на отпадъци на територията на община Стара Загора. за нарушение на чл. 38, т.17 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.7.2015г.
101 КАНД No 220/2015 Наказателни касационни производства Й.Т.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.7.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо и второ от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249/09.04.2015 г. по АНД № 184/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-002618/26.11.2014 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.7.2015г.
102 КАНД No 221/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Я.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.7.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 245/09.04.2015 г. по АНД № 194/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 14-1228-002684/24.11.2014 г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.7.2015г.
103 КАНД No 222/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАЦИТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 337 от 15.05.2015г., постановено по АНД № 488/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ № 24-000269 от 17.12.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр Стара Загора, с което на основание чл. 414, ал. 3 от КТ на „Петраците” ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. за извършено нарушение на чл. 61, ал. 1 от КТ, като е намален размера на наложеното административно наказание „имуществена санкция” от 3000 лв. на 1500 лв.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 21.7.2015г.
104 КАНД No 223/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАЦИТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №338 от 15.05.2015 год., постановено по АНД №490/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-000268 от 17.12.2014 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.7.2015г.
105 КАНД No 225/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.С.К. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районно управление „Полиция” – гр. Казанлък против Решение № 157 от 04.05.2015г., постановено по АНД № 186/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 225/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 30.7.2015г.
106 КАНД No 227/2015 Наказателни касационни производства Н.И.Т. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №134/21.04.2015 год., постановено по НАХД №207 по описа за 2015 год. на Казанлъшки районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.7.2015г.
107 КАНД No 228/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Б.С.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 28.04.2015 г. , постановено по НАХД № 189/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък ,с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 1768/13 от 04.06.2013 г. на Началник на РУП Казанлък към ОД на МВР гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/ или протестираяне.
В законна сила от 16.7.2015г.
108 КАНД No 229/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Б.С.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 142 от 27.04.2015 г. , постановено по НАХД № 188/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА ДЕЛОТО на друг състав на Районен съд Казанлък за произнасяне по съществото на спора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.7.2015г.
109 КАНД No 230/2015 Наказателни касационни производства П.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114 от 02.04.2015 г., постановено по НАХД № 71 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23-002/ 06.01.2015 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.7.2015г.
110 КАНД No 232/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.К.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.8.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 311 от 05.05.2015г., постановено по АНД № 532/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 128/ 27.02.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив, в частта за наложеното на Д.К.П. на основание чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове административно наказание глоба в размер на 1000лв. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране. Отменя отчасти решението и връща за ново разглеждане
В законна сила от 7.8.2015г.
111 КАНД No 233/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ БРОКЕРС ИНС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.8.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 290/ 27.04.2015г., постановено по АНД № 390/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № Р-10-1245 от 13.12.2014г., издадено от Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.8.2015г.
112 КАНД No 235/2015 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА В И Д ТРЕЙДИНГ - К - ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.8.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 154/ 29.04.2015г., постановено по АНД № 116/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.8.2015г.
113 КАНД No 237/2015 Наказателни касационни производства В.Б.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 381 от 03.06.2015г., постановено по АНД № 766/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.7.2015г.
114 КАНД No 243/2015 Наказателни касационни производства Г.К.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.9.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 324/11.05.2015 г., постановено по АНД № 752/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4269/04.11.2011 г. на Началник сектор «Пътна полиция» в ОД на МВР Стара Загора, с което на Г.К.П. ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 400 лв. на основание чл. 53 ЗАНН във връзка с чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховане, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.9.2015г.
115 КАНД No 245/2015 Наказателни касационни производства Т.Г.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №362 от 25.05.2015 год., постановено по АНД №760/2015 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.9.2015г.
116 Частно КАНД No 326/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 134/ 18.05.2015г постановено по АНД № 65/ 2015г по описа на Районен съд гр.Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 14.9.2015г.
117 Частно КАНД No 327/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 135/ 18.05.2015г постановено по АНД № 66/ 2015г по описа на Районен съд гр.Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 23.9.2015г.
118 Частно КАНД No 329/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 137/ 18.05.2015г., постановено по АНД № 68/ 2015г. по описа на Районен съд - Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране. Потвърждава
В законна сила от 17.9.2015г.
119 Частно КАНД No 332/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 140/ 18.05.2015г постановено по АНД № 71/ 2015г по описа на Районен съд гр.Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 23.9.2015г.
120 Частно КАНД No 346/2015 Наказателни частни касационни производства А.А.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 24.9.2015г.
ОТМЕНЯ Определение №653 от 06.08.2015 год., постановено по АНД №943/2015 год. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото на Районен съд – Казанлък за разглеждане по същество на жалбата на А.А.И. против наказателно постановление №304 от 29.06.2015 год. на Директора на РДГ – Стара Загора. Определението е окончателно.
В законна сила от 24.9.2015г.