АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 77/2014 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.8.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от М.Г.Х. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София иск за сумата 12200/ дванадесет хиляди и двеста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на затвора в град Стара Загора в периода от 02.02.2010г. до 27.02.2014г. поради неосигуряването му на физическа активност по един час дневно от ответника. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от М.Г.Х. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София иск за сумата от 12 000/ дванадесет лева/ , представляваща парично обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на затвора в град София в периода от 02.02.2010г. до 27.02.2014г. поради неосигуряването му на физическа активност по един час дневно от ответника. ОСЪЖДА М.Г.Х. да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2016
Административно дело № 14992/2014
В законна сила от 5.7.2016г.
2 Административно дело No 486/2014 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Г.Т.Ч. КОНТРОЛЬОР ОТ ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ОХРАНА" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.Ч. принудителна административна мярка – поставяне на техническо средство за принудително задържане на пътно превозно средство, извършена на 13.10.2014 г. по отношение на лек автомобил "Опел" с рег. № СТ 1917 СН, наложена от Тодор Илиев Караколев., специалист "Обществен ред” при звено “ Общинска охрана” при община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.8.2016
Административно дело № 3001/2015
Отменя Решение № 280/13.01.2015г. на АС - Стара Загора постановено по адм.дело № 486/2014г. и вместо него постановява: Отхвърля жалбата на Г.Т.Ч. срещу ПАМ по чл. 167 ал.2 т. от ЗДВП- "поставяне на техническо средство за принудително задържане на ППС" по отношение на МПС -автомобил марка "Опел" рег. № СТ 1917 СН. Решението е окончателно.
В законна сила от 18.8.2016г.
3 Административно дело No 487/2014 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София, бул."Ген. Н. Столетов"№21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Х., ЕГН ********** изтърпяващ наказание „доживотен затвор без замяна” в Затвора гр. Стара Загора, СУМАТА от 3000.00 /три хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на безплатни облекло, обувки и тоалетни принадлежности, за периода 26.10.2009 год. - 22.10.2014 год., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 22.10.2014 год. до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.Х., ЕГН ********** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до размер 6 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.Г.Х., ЕГН ********** да заплати на Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София сумата в размер на 315.00 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.7.2016
Административно дело № 5405/2015
В законна сила от 27.7.2016г.
4 Административно дело No 499/2014 Други ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ГР.КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ -КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Професионална гимназия по строителство гр.Казанлък Акт за установяване на задължение по декларация №541/17.07.2014 год., издаден от мл.инспектор „Приходи” в Дирекция МДТ при Община Казанлък, потвърден с Решение №22/14.10.2014 год. на Директор на Дирекция МДТ Община Казанлък, в частта, в която е определена лихва за просрочие в размер на 610.19 лв., дължима към 17.07.2014 год., ЗА РАЗЛИКАТА над 594,12лв., като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Професионална гимназия по строителство гр.Казанлък против Акт за установяване на задължение по декларация №541/ 17.07.2014г., издаден от младши инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък в останалата й част, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 4.7.2016
Административно дело № 6804/2015
В законна сила от 4.7.2016г.
5 Административно дело No 42/2015 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В. *** против отказа на Кмета на Община Казанлък да я информира за резултатите от извършената проверка в Община Казанлък по повод на жалбата й адресирана до Областния управител на Област Стара Загора и препратена с указание след проверката, да бъде уведомена жалбоподателката, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
В законна сила от 12.7.2016г.
6 Административно дело No 70/2015 Други МБАЛ НИАМЕД ООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение НиаМед”ООД, представлявано от Управителя д-р Мария Апостолова писмена покана с изх.№29-02-1/05.01.2015 год. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 6610.00 лв., получена без правно основание в частта по отношение на т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 от поканата. ОХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение НиаМед”ООД, представлявано от Управителя д-р Мария Апостолова срещу писмена покана с изх. №29-02-1/05.01.2015 год. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 6610.00 лв., получена без правно основание в частта по т.17 от поканата. ОСЪЖДА РЗОК Стара Загора, представлявана от Директора Д-р Славка Йорданова, да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение НиаМед”ООД, представлявано от Управителя д-р Мария Апостолова сумата от 1469.06 лв. – представляващи направените по делото разноски. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение Ниамед”ООД, представлявано от Управителя д-р Мария Апостолова , да заплати на РЗОК Стара Загора, сумата от 91.93 лв. – представляващи направените по делото разноски за един юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.7.2016
Административно дело № 10638/2015
В законна сила от 25.7.2016г.
7 Административно дело No 267/2015 КСО С.И.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.И.С. ЕГН ********** *** Решение № 119/09.09.2014г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/19.05.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ гр.Стара Загора В ЧАСТТА, с която е отказано изменение на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на С. за периода 23.12.2006г – 31.01.2008г. ВРЪЩА делото в тази част като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне по Заявление вх. № МП – 3061/20.01.2014г на С.И.С. за изменение на отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.С. *** против Решение № 119/09.09.2014г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/19.05.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ гр.Стара Загора в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.И.С. *** сумата 690 /шестстотин и деветдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2016
Административно дело № 97/2016
В законна сила от 15.7.2016г.
8 Административно дело No 310/2015 Закон за опазване на околната среда СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение „Движение с екологична насоченост” против Решение №СЗ-66-ПР/2015г. на Директора на РИОСВ Стара Загора, поради просрочие на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №310/2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок, който за ответника и Окръжна прокуратура започва да тече от днес, а за жалбоподателя и заинтересованата страна от датата на съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.7.2016
Административно дело № 7992/2016
В законна сила от 11.7.2016г.
9 Административно дело No 345/2015 Закон за акцизите и данъчните складове ЕТ"А.-6.-Ж.Ж." НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Атила-66-Ж.Ж.”, ЕИК 833103834, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Генерал Столетов”, бл.47, вх.0, ап.9, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 367/ 05.08.2015г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.7.2016г.
10 Административно дело No 482/2015 Други И.С.С. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С. ***, Решение от 29.10.2015г. на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора по т.2 от Протокол № 35/ 29.10.2015г., с което главен асистент д-р Д.И.В. е избрана за заемане на академична длъжност „Доцент” по „Анатомия, хистология, цитология”, област на висше образование 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина”, за нуждите на ВМФ при Тракийски университет – Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, за ново разглеждане на предложението на научното жури, провеждане на избор и приемане на мотивирано решение, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Тракийски Университет – Стара Загора да заплати на И.С. ***, ЕГН ********** сумата от 810 лв. /осемстотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Административно дело № 7336/2016
В законна сила от 28.7.2016г.
11 Административно дело No 531/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители В.С.Н. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Н. ***, против Уведомително писмо изх. № 02-240-6500/ 7559 от 05.11.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА В.С.Н. *** ЕГН **,5127540 да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр. София сумата 725.04 /седемстотин двадесет и пет лв и четири ст/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.9.2016г.
12 Административно дело No 544/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители ТАБАКОВИ-БИО ЕООД СТАРА ЗАГОРА ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на «Табакови-Био» ЕООД гр. Стара Загора, ул. «А.Тошева» №2 ап.67 ЕИК 200915256 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007—2013 г за кампания 2014г с изх. №02-240-2600/7208 от 15.10.2015г на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, в частта с която по заявление за подпомагане с УИН:24/230514/84948 е отказано финансово подпомагане в размер на 14458.80 лв по мярка 214 „Агроекологични плащания” /АЕП/, направление „Биологично растениевъдство” като неоснователна. ОСЪЖДА «Табакови-Био» ЕООД гр. Стара Загора, ул. «Анастасия Тошева» №2 ап.67, ЕИК 200915256, да заплати Държавен фонд „Земеделие”, гр. София сумата от 550.00лв /петстотин и петдесет лева/ разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.8.2016г.
13 Административно дело No 12/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.С.Д.,
Д.С.Д.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-88/ 26.11.2015г на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Казанлък /без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-48 от 16.08.2007г на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и заповед № 24-300-5-2 от 17.05.2004г на Началника на Службата по кадастър-Стара Загора/, общ.Казанлък, в частта относно данните в кадастралния регистър за актовете, от които Д.С.Д. ЕГН ********** черпи правата си върху имоти с идентификатори 35167.502.5331, 35167.502.5331.1, 35167.502.5331.2, 35167.502.5331.3 и 35167.502.5331.4 и относно данните за идеалните части от собствеността му върху тези имоти, като незаконосъобразна. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Д. ЕГН ********** чрез пълномощника му С.Д.Г. *** и на Д.С.Д. ЕГН ********** *** против Заповед № РД-18-88/ 26.11.2015г на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Казанлък /без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-48 от 16.08.2007г на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и заповед № 24-300-5-2 от 17.05.2004г на Началника на Службата по кадастър-Стара Загора/, общ.Казанлък, в частта относно данните за площта на имот с идентификатор 35167.502.5331, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.С.Д. ЕГН ********** чрез пълномощника му С.Д.Г. *** и Д.С.Д. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София сумата 300 /триста/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.7.2016г.
14 Административно дело No 22/2016 Закон за достъп до обществена информация П.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.4.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 23.03.2016г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.Д. – Председател на СНЦ „Заедно за животните – България” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Три чучура” бл. 68, вх. „В”, подадена чрез пълномощника й адв. К.С. ***, против отказ за предоставяне на достъп обществена информация, обективиран в писмо изх. № 274-РД/ 19.01.2016г. на И.Ф Директор на Областна Дирекция по безопасност на храните – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 22/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна Дирекция по безопасност на храните – Стара Загора да заплати на П.Д.Д., ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.7.2016
Административно дело № 7185/2016
В законна сила от 19.7.2016г.
15 Административно дело No 28/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Й.С. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.71, ал.1, т.1 от Закона за защита от дискриминация, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000.00 /три хиляди/ лв., като неоснователен. ОСЪЖДА П.Й.С. да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.7.2016г.
16 Административно дело No 72/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 2000 лв ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска за претърпени неимуществени вреди от неблагоприятно третиране за периода 06.03.2011г-01.06.2015г., изразяващо се в непредоставяне на информация за състава на хранителните продукти в ежедневната дажба храна, давана от Затвора гр.Стара Загора на един лишен от свобода възрастен /непредставяне на менюта във ІІг ЗСП/, извършвано с бездействие, като неоснователен и недоказан. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от П.Й.С., с адрес *** иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 5000 лв ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска за претърпени неимуществени вреди от неблагоприятно третиране за периода 06.03.2011г—01.06.2015г, изразяващо се в непредоставяне на храна съобразно изповядваната от него религия ислям, като процесуално недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 72/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА П.Й.С., с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София сумата 370 /триста и седемдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 30.8.2016г.
17 Административно дело No 73/2016 Закон за социално подпомагане КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на Община Чирпан Заповед № РД01-1839/ 29.12.2015г на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, потвърдена с Решение № РД 05-11/ 01.02.2016г на Министъра на труда и социалната политика, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 30.7.2016г.
18 Административно дело No 92/2016 Закон за движението по пътищата Д.К.К. С.П.О.,
Т.Р.Т.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.К.К. ***, против приложена принудителна административна мярка /ПАМ/, описана в съобщение №014064 и изразяваща се в принудително задържане чрез поставяне на устройство тип "скоба" на лек автомобил „Киа” с рег. №СТ 6920 АТ, от служител на звено „Общинска охрана” при Община Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.8.2016г.
19 Административно дело No 95/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДОНЕВ ЕООД ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.7.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „ДОНЕВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 106, ет.2, ап.2, представлявано от управителя Аделин Вълчанов Донев, Решение по Протокол от 08.02.2016г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Опан, в частта му, с която е определена пазарна оценка на право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за газопровод през ПИ 33.3 в землището на с. Тракия, Община Опан, за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България, на територията на РБългария”, със сервитутна площ 2.527 дка, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 1 074лв. /хиляда седемдесет и четири лева/ без ДДС на 1 594лв. /хиляда петстотин деветдесет и четири лева/ без ДДС. ОСЪЖДА ОБЩИНА ОПАН да заплати на „ДОНЕВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 106, ет.2, ап.2, ЕИК 123021182, сумата от 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. .
В законна сила от 4.8.2016г.
20 Административно дело No 110/2016 Закон за движението по пътищата Д.К.К. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО"ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА ДИЯН ГОСПОДИНОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.К. ***, приложена от полицейски служител Деян Златков Господинов - старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора, сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция” към отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, на 11.03.2016г. принудителна административна мярка - „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” - репатриране на лек автомобил с рег. № СТ6920АТ, от мястото на паркирането му до Общински специализиран паркинг „СБА”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Д.К.К. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.8.2016г.
21 Административно дело No 122/2016 Закон за движението по пътищата Ф.Ж.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Ж.Г. ***, против Заповед № 20435/2013 от 25.11.2013г. на Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.7.2016г.
22 Административно дело No 124/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Павел баня против Решение №109/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-01-ЗД-100/24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №109/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на община Павел баня за спиране изпълнението на Решение №109/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №124/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.8.2016
Административно дело № 5356/2016
В законна сила от 2.8.2016г.
23 Административно дело No 130/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в жалба от Кмета на Община Павел баня и в Заповед № АК-01-ЗД-10/ 24.03.2016г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на т.1 и т.3 от Решение № 137, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г, като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Павел баня за спиране изпълнението на Решение № 137, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 130/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.7.2016
Административно дело № 6165/2016
В законна сила от 14.7.2016г.
24 Административно дело No 137/2016 Закон за движението по пътищата И.М.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.Н. *** със съдебен адрес *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-1228-000172/ 11.03.2016г на Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА И.М.Н. *** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.8.2016г.
25 Административно дело No 144/2016 Закон за опазване на околната среда ЛОРА 2004 ООД   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „ЛОРА 2004” ООД гр. Стара Загора против Решение № 521-НО-ИО-АО-П/17.02.2016г. на Изпълнителния директор на Агенцията по околна среда за прекратяване на искането за издаване на комплексно разрешително за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери с капацитет 1 200 000броя птици” Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 13.9.2016
Административно дело № 5925/2016
В законна сила от 13.9.2016г.
26 Административно дело No 146/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.И.П. ***, ЕГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.П. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 775/ 10.10.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.И.П. ***, ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.7.2016г.
27 Административно дело No 152/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.44, ал.1, т.61 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, приета с Решение № 483 от 05.03.2003г., доп. и изм. с Решение № 73/ 13.02.2012г. на Общински съвет – Казанлък, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък.
В законна сила от 18.8.2016г.
28 Административно дело No 165/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Т.П.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т. П. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2012 изх. № 02-240-6500/ 5928 от 18.03.2016г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което, по подадено от Т. Панталеева Заявление подпомагане за кампания 2012 с УИН 24/170512/72322 от 04.05.2012г., е отказано финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 3 178.61лв. и по мярката „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” (НР1) в размер 3 056.13лв., като е постановено и налагане на санкции за бъдещ период в размер на 1 145.04лв. по СЕПП и в размер на 1 100.92 лв. по НР1, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.П. ***, ЕГН **********, да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София сумата от 300 /триста/ лв., представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.8.2016г.
29 Административно дело No 173/2016 Закон за съдебната власт Ф.В.С. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД -РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ф.В.С. – съдия в Районен съд – Раднево, командирована в Софийски Районен съд, Заповед № 108/ 25.03.2016г., издадена от Административния ръководител - Председател на Районен съд – Раднево, с която на съдия Ф.С. е определено допълнително трудово възнаграждение за 2014г. в размер на 50 лв., като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Административния ръководител – Председател на Районен съд - Раднево, за ново разглеждане и произнасяне за определяне размера на допълнително трудово възнаграждение на съдия Ф.В.С. за 2014г., при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.7.2016г.
30 Административно дело No 175/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-125/12.04.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 150 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 175/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Христина Димова Петрова за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.
В законна сила от 6.7.2016г.
31 Административно дело No 184/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.И.П. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ -РАДНЕВО ЖИВКО ТЕНЕВ КОЙЧЕВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.И.П. *** Заповед рег. №22 от 22.03.2016 год. за задържане на лице на основание чл.72, ал.1, т.2 от ЗМВР, издадена от полицейски орган мл. инспектор Живко Тенев Койчев при Районно управление – Раднево, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от Директора Николай Кирков да заплати на Г.И.П., ЕГН ********** *** сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лв., представляващи направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му
В законна сила от 19.7.2016г.
32 Административно дело No 187/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Б.А. ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2016г.
ИЗМЕНЯ Решение от 30.03.2016г. на Комисията по чл.210 ЗУТ при Община Опан като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за право на прокарване на газопровод за обект „Междусистемна газова връзка Гърция-България, на територията на РБ” върху 2.170дка от ПИ 32.30, землище на село Тракия, община Опан, собственост на Б.Б.А., от 922.00лв на 1260лв./хиляда двеста и шестдесет/лв. ОСЪЖДА Община Опан да заплати на Б.Б.А. сумата от 790лв/седемстотин и деветдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.7.2016г.
33 Административно дело (К) No 197/2016 Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Р.Н.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение №24/08.01.2016 год., постановено по гр. дело №3492/2015 год. по описа на Старозагорски районен съд. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Р.Н.Д., ЕГН ********** *** сумата от 500.00 /петстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.7.2016г.
34 Административно дело No 218/2016 Закон за движението по пътищата ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №1228з-10/23.03.2016г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането на „ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005” ЕООД Стара Загора за обявяване нищожността на Заповед №1228з-10/23.03.2016г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА ОД НА МВР Стара Загора да заплати на „ЕНЕГРОИНВЕСТ-2005” ЕООД Стара Загора сумата от 25лв/двадесет и пет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.7.2016г.
35 Административно дело No 224/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Й.Й. НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Й.Й. ***, против Националната агенция по приходите – гр. София за присъждане на сумата 300.00 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, поради оттегляне на исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №224/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.
В законна сила от 27.9.2016г.
36 Административно дело No 226/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ "К.-К.К." ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Карко - Константин Карагитлиев”, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Хан Крум” № 20, против Решение № 155, взето по протокол № 9 от заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 28.04.2016г, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 226/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.9.2016
Административно дело № 9392/2016
В законна сила от 14.9.2016г.
37 Административно дело No 244/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.Т.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.6.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на Д.Г.Т., по която е образувано адм.д.№244/16г. на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№244/16г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дн срок от връчването му пред ВАС на РБ.
В законна сила от 9.7.2016г.
38 Административно дело No 246/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър С.И.С. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение рег.№ 06-321/ 19.05.2016г по регистъра на Агенция по Геодезия, картография и кадастър служба Стара Загора, подадено от С.И.С. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 246/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 12.7.2016г.
39 Административно дело No 247/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Р.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.6.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на К.Р.К., по която е образувано адм.д.№247 по описа за 2016г. на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№247/16г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дн срок от връчването му пред ВАС на РБ.
В законна сила от 5.7.2016г.
40 Административно дело No 256/2016 Закон за движението по пътищата Р.Т.Т. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-КАМЕН КОЙЧЕВ КОЕВ,
СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ "СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР -ВЛАДИМИР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 256/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Р.Т. ***, против приложена на 01.06.2016г. принудителна административна мярка - „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” - репатриране на л.а с рег. № СТ2194ВВ, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 27.9.2016г.
41 Административно дело No 258/2016 Закон за местните данъци и такси Н.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 258/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 14.7.2016г.
42 Административно дело No 260/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Щ.П.,
Д.Ц.Ж.,
М.Т.Б.,
А.Н.А.,
Г.Д.Г.,
В.Д.Н.,
М.В.Й.,
Е.Г.Е.,
Т.К.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 260/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Т.К. Мангърова – Михайлова от гр. Стара Загора, ул. „Капитан Петко Войвода” № 26, ап.2, против Разрешение за строеж № 19-230 от 13.05.2016г. на Главния архитект на Община Стара Загора и Заповед № 19-12-131 от 13.05.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, като част от КПИИ за обект: ”Жилищна сграда с ОСД и гаражи” в УПИ І-476, кв. 3526 по плана на гр. Стара Загора”, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 20.9.2016г.
43 Административно дело No 261/2016 Закон за местните данъци и такси Г.Г.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.Г. *** против Решение № 34578/ 17.05.2016г на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора и АУЗД № 34578/ 09.12.2013г на инспектор от отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 261/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 9.7.2016г.
44 Административно дело No 263/2016 Закон за местните данъци и такси Г.Г.Г.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.Г. против Решение №34577/17.05.2016г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№263/16г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 9.7.2016г.
45 Административно дело No 265/2016 ЗИНЗС С.М.Д.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.Д., понастоящем изтърпяващ наказание доживотен затвор без замяна в Затвора Стара Загора, против Заповед №Л-1427/11.04.2016 год. на Главния Директор на ГД”Изпълнение на наказанията” – гр. София, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №265 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2016 год. ИЗПРАЩА административна преписка вх. №12179/04.05.2016 год. по описа на Административен съд – София град на Министъра на правосъдието. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателят на посочения съдебен адрес. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 5.7.2016г.
46 Административно дело No 266/2016 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Г.Ж.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ж.Г. *** против „Началника на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора”, поради неотстраняване на нередовностите на депозираната жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №266/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 2.8.2016г.
47 Административно дело No 267/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Й.П.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 267/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на М.П., за сведение.
В законна сила от 15.7.2016г.
48 Административно дело No 269/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.6.2016г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 2300/ 13.06.2016т, подадена от С.С.К.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, поради неотстраняване на нередовност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 269/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила от 9.7.2016г.
49 Административно дело No 282/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ЗАГОРА ФРУКТ АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Загора фрукт” АД гр.Стара Загора, наименована „Искане за спиране” вх.№ 02-240-2600/ 59д от 20.05.2016г по регистъра на Държавен фонд „Земеделие”, уточнена с молба вх.№ 2581/ 06.07.2016г, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 282/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.7.2016г.
50 Административно дело No 288/2016 Други Т.И.Д. ЗАМ. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Стара Загора, против Заповед №Л-1894/2 от 14.05.2016г. на Заместник-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 288/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Т.И.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Стара Загора, против Заповед №Л-1894/2 от 14.05.2016г. на Заместник-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, на Министъра на правосъдието, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 19.7.2016г.
51 Административно дело No 289/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.И. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /исковата молба/, подадена от А.К.И. ***, против Агенция „Пътна Инфраструктура” – гр. София, с която на основание чл.1 от ЗОДОВ е направено искане за осъждане на ответника – АПИ – гр. София, „да поеме административнонаказателна отговорност за неизпълнение на вменените й задължения по разпоредбите на действащото законодателство, изразяващо се във виновно бездействие, което е предпоставка за застрашаване живота и здравето на гражданите, причинява им материални и нематериални щети и представлява висока степен на обществена опасност”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 289/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 18.8.2016г.
52 Административно дело No 322/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Д.Л.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Д.Л. с ЕГН **********, в която жалбоподателят сочи, че предявява иск срещу „З.О.” Черна гора за 15000лв. за това, че са му нарушени човешките права. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 322/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 20.9.2016г.
53 Административно дело No 336/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 336/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на Решение № 132, прието от Общински съвет Братя Даскалови по протокол № 10 от заседание на 28.06.2016г, оспорено със Заповед № АК-01-ЗД-234/ 28.07.2016г на Областния управител на област Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.9.2016г.
54 Административно дело No 343/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.К.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.8.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на Д.Д.К. *** за заплащане на обезщетение за причинено неудобство и връщане сумата на глобата за от Наказателен паркинг. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№343/16г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 9.9.2016г.
55 Административно дело No 375/2016 Други Е.Г.Е.,
М.Р.Е.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Г.Е. и М.Р.Е. против Заповед №2406-ЗДЗД-1131/05.08.2016г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” град Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№375/16г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 10.9.2016г.
56 КАНД No 172/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИОТЕСТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/ 07.03.2016г., постановено по АНД № 411/ 2015г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 615/ 28.10.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.7.2016г.
57 КАНД No 176/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 158/22.03.2016 г., постановено по АНД № 107/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
58 КАНД No 177/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” Б.С.П. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/ 21.03.2016г., постановено по АНД № 264/ 2015г. по описа на Районен съд – Гълъбово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 610/ 2015 от 03.11.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.7.2016г.
59 КАНД No 178/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата О.М.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ решение №131/29.03.2016г., постановено по а.н.д.№1107/15г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.7.2016г.
60 КАНД No 179/2016 ЗАНН: РДГ А.М.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 115/18.03.2016 г. по АНД № 1665/2015 г. на Районен съд Казанлък, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 577/09.11.2015 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите, относно наложеното на А.М.Д., ЕГН ********** административно наказание глоба е в размер на 600 лв. по чл.266, ал. 1 от Закона за горите за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от същия закон и постановено отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението: МПС влекач „Шкода Мадара” с рег. № А 5620 ВТ и полуремарке „Ролфо СЗСЗ7ОК с рег. № СО 4305Е, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 577/09.11.2015 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите, В ЧАСТТА за наложеното на А.М.Д., ЕГН ********** административно наказание глоба е в размер на 600 лв. по чл.266, ал. 1 от Закона за горите за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от същия закон, КАТО НАМАЛЯВА размера на наказанието на 100/сто/лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 577/09.11.2015 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите, В ЧАСТТА за постановеното отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението: МПС влекач „Шкода Мадара” с рег. № А 5620 ВТ и полуремарке „Ролфо СЗСЗ7ОК с рег. № СО 4305Е, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.7.2016г.
61 КАНД No 180/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Д.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 12.03.2016г., постановено по АНД № 160/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0284-001571/ 12.11.2015г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.9.2016г.
62 КАНД No 182/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ решение №182/05.04.2016г., постановено по а.н.д.№286/16г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.7.2016г.
63 КАНД No 185/2016 ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 05.04.2016г., постановено по АНД № 314/ 2016г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 179573-F173689 от 20.01.2016г., издадено от Директора на офис/ Дирекция за обслужване град Стара Загора при ТД на НАП – гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.7.2016г.
64 КАНД No 186/2016 ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №197/07.04.2016 год., постановено по а.н.д.№ 298/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.7.2016г.
65 КАНД No 189/2016 ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №204/08.04.2016 год., постановено по а.н.д.№ 295/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.7.2016г.
66 КАНД No 190/2016 ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 202 от 08.04.2016г., постановено по АНД № 312/ 2016г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 179587-F161784 от 20.01.2016г., издадено от Директора на офис/ Дирекция за обслужване град Стара Загора при ТД на НАП – гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.7.2016г.
67 КАНД No 192/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АЛОФТ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №219/14.04.2016 год., постановено по НАХД №513 по описа за 2016 год. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. :
В законна сила от 7.7.2016г.
68 КАНД No 193/2016 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/05.04.2016 г. по АНД № 155/2015 г. на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 7/07.06.2015 г., издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.7.2016г.
69 КАНД No 200/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.И.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 186 от 06.04.2016г., постановено по АНД № 332/ 2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-003900 от 17.12.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.7.2016г.
70 КАНД No 201/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 25.04.2016г., постановено по АНД № 7/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000721 от 16.12.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.7.2016г.
71 КАНД No 203/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №16/25.04.2016 год., постановено по НАХД №10 по описа за 2016 год. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.7.2016г.
72 КАНД No 205/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №20/25.04.2016 год., постановено по НАХД №15 по описа за 2016 год. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.7.2016г.
73 КАНД No 206/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21 от 25.04.2016г., постановено по АНД № 17/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000727 от 16.12.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.7.2016г.
74 КАНД No 210/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 18.04.2016г., постановено по АНД № 9/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000719 от 16.12.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.7.2016г.
75 КАНД No 212/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Д.Й. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №143/06.04.2016 год., постановено по АНД №287/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К, № 1125204, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.7.2016г.
76 КАНД No 213/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ХАРДИНГ ФИНАНС ГРУП ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 152/ 13.04.2016г, постановено по АНД № 139/ 2016г по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
77 КАНД No 217/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Б.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 274/ 09.05.2016 г. по АНД № 676/2016 г. на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.9.2016г.
78 КАНД No 218/2016 ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 271 от 09.05.2016г., постановено по АНД № 484/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1228-001780 от 30.06.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Д.М.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл. 315, ал.1, т.1 във вр. с чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането /отм./, за нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /отм./. като на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл. 638, ал.1, т.1 във вр. с чл. 483, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /обн. ДВ бр. 102/ 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г./ намалява наложеното административно наказание глоба от 400 /четиристотин/ лв. на 250 /двеста и петдесет/ лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
79 КАНД No 220/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 275 от 09.05.2016г., постановено по АНД № 242/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част, с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 15-1228-003178 от 23.10.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, в частта за наложеното на С.Т.М. на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 100лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
80 КАНД No 231/2016 ЗАНН: КФН М.Е.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 257 от 09.05.2016г., постановено по АНД № 686/ 2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1228-001233 от 14.05.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта му, с която на М.Е.К. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания - глоба в размер 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 137А, ал.1 от ЗДвП и глоба в размер 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 104А от ЗДвП и на основание Наредба № Із-2539 на МВР е постановено отнемане на 12 контролни точки. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
81 КАНД No 234/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Т.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 25.05.2016г., постановено по АНД № 150/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 43-0000045 от 29.02.2016г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
82 Частно КАНД No 238/2016 Частни КАНД Г.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.7.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 85/ 06.06.2016г., постановено по АНД № 114/ 2016г. по описа на Районен съд Раднево. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.7.2016г.
83 Частно КАНД No 248/2016 Частни КАНД В.Ж.Д. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ определение постановено в открито съдебно заседание на 16.06.2016 год. по НАХД №248/2016 год. по описа на Районен съд Чирпан, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №490/12 от 03.09.2012 год. на Началник РУП – Чирпан. ВРЪЩА делото на Районен съд – Чирпан за разглеждане по същество на жалбата на В.Ж.Д. *** против наказателно постановление №490/12 от 03.09.2012 год. на Началник РУП – Чирпан. Определението е окончателно.
В законна сила от 19.7.2016г.
84 Частно КАНД No 270/2016 Частни КАНД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Областна дирекция на МВР - гр. Стара Загора за възстановяване срока за обжалване на Решение № 287 от 16.05.2016г., постановено по АНД № 844/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно наказателно дело № 270/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 9.8.2016г.