Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 287/2013, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.5.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.74 ал.2 отЗЗДискр, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н.Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Х., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора в гр. Стара Загора, 2г група, СУМАТА от 3800.00 /три хиляди и осемстотин/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, съставляващо нарушение на чл.4 ал.3 вр.с ал.1 от ЗЗДискр, изразяващо се в неосигуряване в периода 01.06.2009г—05.08.2011г на храна, от която да са изключени свинското месо и свински продукти, съобразно изискванията на изповядваната от ищеца религия, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 26.06.2013г до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ този иск за горницата над присъдената сума до претендираната такава — 10090лв като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.Х., ЕГН **********, за осъждане на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да му заплати обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, съставляващо нарушение на чл.4 ал.3 вр.с ал.1 от ЗЗДискр, изразяващо се в неосигуряване в периода 05.08.2008г—31.05.2009г на храна, несъдържаща свинско месо и продукти съобразно изповядваната от ищеца религия, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 4.7.2017
Административно дело № 7679/2015
В законна сила на 4.7.2017г.
2 Административно дело No 195/2015, IV състав Закон за държавния служител И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И. *** Заповед № ЧР 225/19.05.2015г. издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София ДА ЗАПЛАТИ на И. *** с ЕГН ********** направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 500/ петстотин/ лева . Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.7.2017
Административно дело № 4815/2016
В законна сила на 31.7.2017г.
3 Административно дело No 211/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 3700/18.11.2015г на В.Т. ***, подадена чрез адв.А.Ш. за поправка на очевидна фактическа грешка в решение №210 от 13.11.2015г по адм.д. № 211/ 2015г по описа на АС Стара Загора, в частта за разноските. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.8.2017г.
4 Административно дело No 294/2015, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.,
М.Г.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ,
НАЧАЛНИК НА РО"НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на М.Г.Д. против Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, Началника на Регионален отдел „НСК” Стара Загора и Началника на Дирекцията за национален строителен контрол гр. София, поради процесуална недопустимост на предявения от нея иск за признаване за установено, че не е изискуемо и не подлежи на принудително изпълнение задължението на Г.Д.Д. и Л.Х.Д. за премахване на незаконен строеж „Двуетажна жилищна сграда с гараж и приземен етаж”, находящи се в ПИ №113186, землище на с.Овощник, местност „Каракос”, община Казанлък, произтичащо от Заповед № ДК -02-ЮИР-16 / 14.08.2009г на Началник РДНСК, и прекратява производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Д.Д. и Л.Х.Д. против Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, Началник на Регионален отдел „НСК” Стара Загора и Началника на Дирекцията за национален строителен контрол гр. София за признаване за установено, че задължението на Г.Д.Д. и Л.Х.Д. за премахване на незаконен строеж „Двуетажна жилищна сграда с гараж и приземен етаж”, находящи се в ПИ №113186, землище на с.Овощник, местност „Каракос”, община Казанлък, произтичащо от Заповед № ДК -02-ЮИР-16 / 14.08.2009г на Началник РДНСК, не е изискуемо и не подлежи на принудително изпълнение до приключването на производството по узаконяване на строежа, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.8.2017
Административно дело № 8734/2016
В законна сила на 30.8.2017г.
5 Административно дело No 357/2015, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО" КД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИНТЕРФАРМА –АНГЕЛОВА И КО” КД гр. Стара Загора против Заповед №1483/03.08.2015г. на Кмета на община Казанлък. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 8619/2016
В законна сила на 23.8.2017г.
6 Административно дело No 368/2015, IV състав Закон за държавния служител Г.М.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Д. ***, срещу Заповед № ЧР-13-031/ 04.08.2015г на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, с която е прекратено служебното правоотношение между дирекцията и Д. на заеманата от нея длъжност„началник на общинска служба по земеделие”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.7.2017
Административно дело № 2471/2016
В законна сила на 31.7.2017г.
7 Административно дело No 519/2015, IV състав Закон за движението по пътищата А.Й.А. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-КАМЕН КОЙЧЕВ КОЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Й.А. против принудителна административна мярка от 20.11.2015г., наложена от старши полицай Коев, звено „Общинска полиция” при Община Стара Загора. ОСЪЖДА А.Й.А. ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв/триста лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис от него до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.7.2017
Административно дело № 5635/2016
В законна сила на 24.7.2017г.
8 Административно дело No 522/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛ АЛ ЕООД НАЧАЛНИК РОНСК СТАРА ЗАГОРА КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БУЛ АЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, пл.”Севтополис” № 15А против Заповед № ДК-11-СЗ-11/ 16.11.2015г на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора към РДНСК Югоизточен район, с която отменени инвестиционен проект, одобрен на 27.10.2015г и Разрешение за строеж № 200/ 27.10.2015г, издадено от Главния архитект на Община Казанлък, за обект „Жилищна сграда с обекти за ОДО в комплекс за социални дейности със ЗП 366.24кв.м. и РЗП 1854.48 кв.м. с предвидени 16бр апартаменти, магазин за хранителни стоки, аптека и 6 бр гаражи” в УПИ XX-8884 за социални дейности, кв. 43 по плана на гр.Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА БУЛ АЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, пл.”Севтополис” № 15А да заплати на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора към РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.8.2017
Административно дело № 5896/2016
В законна сила на 24.8.2017г.
9 Административно дело No 546/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Т.И.В. ЕГН ********** , сумата от 1000.00 /хиляда/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест гр.Казанлък, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Следствения арест Казанлък, за периода 15.02.2012 год. – 04.05.2012 год., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.02.2014 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска Т.И.В. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 40 290 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 27.7.2017
Административно дело № 8122/2016
В законна сила на 27.7.2017г.
10 Административно дело No 5/2016, VI състав Закон за местните данъци и такси Д.С.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Г. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 33/ 25.02.2015г., издаден от инспектор по приходите в Община Казанлък, в частта му, в която е изменен с Решение № 24/ 16.12.2015г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Казанлък, като е потвърден за установените и определени задължения за данък върху превозните средства за лек автомобил марка „Ауди 100” с рег. № СТ4544СА за периода 01.01.2010г. – 31.12.2014г. в размер на 590.66лв. /главница и лихви/, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.8.2017
Административно дело № 8400/2016
В законна сила на 28.8.2017г.
11 Административно дело No 16/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.12.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Б.И.К., ЕГН ********** СУМАТА от 1600 /хиляда и шестстотин/ лева - обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в периода от 08.05.2013г до 26.06.2015г. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.И.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 40 000лв като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.И.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за сумата от 10 000лв - обезщетение за неимуществени вреди /безпокойство и страх/, причинени от настаняването на ищеца в общи стая и коридор с лица, обвинени по чл.116 от НК и в нарушение на чл.248 ал.1 т.1 от ЗИНЗС, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.И.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за сумата от 10 000лв - обезщетение за неимуществени вреди обезщетение за неимуществени вреди от неосигуряване възможност за участие в програми за адаптация, спортни и др.мероприятия, в нарушение на чл.153, ал.1 и чл.164, ал.1 от ЗИНЗС, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.7.2017
Административно дело № 2344/2017
В законна сила на 13.7.2017г.
12 Административно дело No 52/2016, III състав Кодекс на труда М.Н.И. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.И. *** Заповед № 08-ДСл от 08.02.2016г на Кмета на Община Казанлък, с която на основание чл.106 ал.1 т.2 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение с М.Н.И. за заеманата от нея длъжност Директор на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Н.И., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 500 лв- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.9.2017
Административно дело № 8433/2016
В законна сила на 1.9.2017г.
13 Административно дело No 62/2016, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.Д.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Х. *** Загора, против Заповед № 03-РД/ 3930 от 28.12.2015г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с която е отказано да бъде финансирана заявка за окончателно плащане № 24/121/07795/3/01 от 30.11.2015г. по Договор № 24/121/07795 от 02.11.2015г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.7.2017
Административно дело № 3914/2017
В законна сила на 3.7.2017г.
14 Административно дело No 80/2016, III състав КСО Р.Г.Я. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Я. *** против Решение № 1040-23-9/ 11.02.2016г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № РП-3-23-00079309 от 09.11.2015г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора, поправено с Разпореждане № 1029-23-488/ 05.02.2016г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.7.2017
Административно дело № 7477/2016
В законна сила на 18.7.2017г.
15 Административно дело No 153/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЙ СИ ТРЕЙС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ай си трейс”ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов против изричния отказ на Заместник Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№20-99-73/28.03.2016 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №153/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „Ай си трейс” ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№19-06-72 от 10.03.2016 год. ОСЪЖДА „Ай си трейс”ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№48, ет.1, ап.2 ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.7.2017
Административно дело № 13411/2016
В законна сила на 6.7.2017г.
16 Административно дело No 208/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** СУМАТА от 900.00 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Следствения арест гр.Стара Загора, в периода 19.07.2011г-06.10.2011г заедно със законната лихва от подаване на иска - 09.05.2016г, до окончателното плащане на сумата, като в останалата част, над тази сума до претендираните 6000лв ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, СУМАТА от 160 лв. - разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Д.Д. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 6000 лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
В законна сила на 28.7.2017г.
17 Административно дело No 220/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.Б. *** Загора, против Заповед № 10-00-681/ 15.04.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 и чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат изпълнен от Б.Б. незаконен строеж, шеста категория, „Клетка от телена мрежа”, без издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в УПИ № І-112 в кв.20 по плана на с. Руманя, Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Б.К.Б. *** Загора, ЕГН **********,*** Загора сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.9.2017
Административно дело № 13569/2016
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №240/18.10.2016 Г. ПО АДМ.ДЕЛО №220/2016 Г. НА АС - СТАРА ЗАГОРА
В законна сила на 18.9.2017г.
18 Административно дело No 234/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.О.А.,
И.Ю.А.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.О.А. *** и И.Ю.А. *** срещу Заповед №ДК-10-ЮИР–19/11.04.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплатят на РДНСК – Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Ваня Радева сумата от 600.00 лв., представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплатят на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата от 600.00 лв., представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплатят на „Денисимо 09”ЕООД, представлявано от управителя И.Н. Салпарова - Йорданова сумата от 500.00 лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.8.2017
Административно дело № 1422/2017
В законна сила на 3.8.2017г.
19 Административно дело No 241/2016, V състав КСО Р.Г.Я. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Я. против Решение №2153-23-5/15.04.2016г. на Директор ТП НОИ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.7.2017
Административно дело № 8828/2016
В законна сила на 18.7.2017г.
20 Административно дело No 251/2016, V състав Закон за местните данъци и такси СК АЯЗМОТО АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.6.2016г.
ОТМЕНЯ АУЗД №47206/19.11.2014г., издаден от Старши инспектор в отдел МДТ при Община Стара Загора в частта за начислената ТБО за месеците юни и юли 2013г., в размер на 489.12лв. /четиристотин осемедесет и девет и дванадесет/ главница и в частта за начислената лихва в размер на 232.94лв./двеста тридесет и два и деветдесет и четири/ ОСЪЖДА „СК АЯЗМОТО” АД гр. Казанлък да заплати на Община Стара Загора сумата от 631.20лв./шестотин тридесет и един и двадесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт пред ВАС на РБ и пред АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.8.2017
Административно дело № 8806/2016
В законна сила на 3.8.2017г.
21 Административно дело No 291/2016, VII състав Закон за висшето образование М.Ц.К. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ц.К. *** Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №6/25.05.2016 год., с което се прекратява процедурата по конкурса за РД от учебната 2013/2014 год. по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3„Биологически науки”, област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика” към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора с кандидат жалбоподателката, като незаконосъобразно. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, за приемане на решение по чл.7, ал.3 от ЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.3 от ППЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.1 от ПРАСТрУ, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Тракийски Университет – гр. Стара Загора да заплати на М.Ц.К. ***, ЕГН ********** сумата от 310.00 /триста и десет лв. /, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.9.2017
Административно дело № 14053/2016
Оставя в сила Решение № 263/04.11.2016г. по адм. дело № 291/2016г. на АС - Стара Загора в частта се прекратявява процедурата по конкурса за редовна доктурантура. Обезсилва решение № 263/04.11.2016г . на АС - стара Загора в частта с която преписката е върната на факултетния съвет на МФ при ТУ. Осъжда ТУ Стара загора да заплати на М. Цветкова К. разноски по делото в размер на 250 лв.
В законна сила на 18.9.2017г.
22 Административно дело No 292/2016, V състав Закон за културното наследство П.Д.Д. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ Становище №33-НН-1267/14.01.2016г на Заместник-министъра на културата за отказ да се съгласува инвестиционен проект за „Жилищна сграда по чл.50 т.2а от ЗУТ със стоматологичен кабинет” в УПИ ІХ-3190 в кв.67, град Стара Загора, ул. „Сава Силов” №98 и се изисква предварително провеждане на спасителни археологически проучвания на територията на имота. ОСЪЖДА Министерство на културата да заплати на П.Д.Д. ЕГН ********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.7.2017
Административно дело № 2630/2017
В законна сила на 14.7.2017г.
23 Административно дело No 301/2016, VI състав Закон за движението по пътищата М.М.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.М. *** Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №16-1228-000581/13.06.2016 год. на Началника на група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.7.2017г.
24 Административно дело No 302/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на М.П.И. сумата от 300лв. /триста/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода от 08.09.2015г. до 27.11.2015г., причинени му от неизпълнение на задължението за осигуряване на достатъчно жилищна площ, санитарен възел и течаща вода в килията и престой на открито, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за сумата до 12 960лв/ дванадесет хиляди деветстотин и шестдесет/, както и за периода - 07.09.2015г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на М.П.И. ЕГН: ********** сумата от 31.53лв /тридесет и един и петдесет и три/, представляваща държавната такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.7.2017
Административно дело № 3055/2017
В законна сила на 6.7.2017г.
25 Административно дело No 337/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Б.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.Д., ЕГН ********** *** против Заповед №1139 от 14.07.2016 год. издадена от Кмета на Община Казанлък, с която на основание чл.225, ал.2 от ЗУТ, е разпоредено премахване на незаконен строеж, представляващ „Масивно бетоново стълбище с бетонова площадка и парапет” с подход към УПИ ІХ-27, кв.3 по плана на село Горно Черковище, с административен адрес дело с. Горно Черковище, общ. Казанлък, ул.”Х. Ботев”№41, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Б.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.8.2017
Административно дело № 1999/2017
В законна сила на 7.8.2017г.
26 Административно дело No 367/2016, VI състав Закон за автомобилните превози ВИДИАН-1 ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИДИАН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Бузлуджа” № 2, ЕИК 202242303, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1536 от 28.07.2016г., издадена от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Стара Загора, с която на основание чл.107, ал.1 във вр. с чл. 106а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и т.4 от Закона за автомобилните превози, е приложена принудителна административна мярка – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер и отнемане на свидетелство за регистрация на автобус марка „Мерцедес” с рег. № СТ5762ВС, собственост на „ВИДИАН 1” ЕООД и определяне като място за домуване охраняем паркинг в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. „Иван Азманов” № 6, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.7.2017
Административно дело № 2594/2017
В законна сила на 25.7.2017г.
27 Административно дело No 408/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.М. *** против Заповед №10-00-1801/ 29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора , с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "полумасивна жилищна сграда №32”, находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия /, със застроена площ 35 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Халваджи бунар”, с неизвестен извършител. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2017
Административно дело № 2136/2017
В законна сила на 14.7.2017г.
28 Административно дело No 423/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А. и В.А.А. против Заповед № 10-00-1825/29.08.2016г. на Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА С.А.А. с ЕГН ********** и В.А.А. с ЕГН ********** *** Загора сумата от 600лв. / шестстотин/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.9.2017
Административно дело № 1118/2017
В законна сила на 25.9.2017г.
29 Административно дело No 427/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.А., ЕГН ********** *** против Заповед №10-00-1813/29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Полумасивна жилищна сграда №39” по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ 44 кв.м. и височина 3 м., находящ се в ПИ 68850.303.805 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед №РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Халваджи бунар”, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.А.А., ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2017
Административно дело № 1119/2017
В законна сила на 5.7.2017г.
30 Административно дело No 430/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.А.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.М. ***, против Заповед № 10-00-1806 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която заповед, на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Масивна жилищна сграда” № 30 по приложение №1 от комбинираната схема с площ от 76кв.м, изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. ОСЪЖДА З.А.М. ***, ЕГН **********,*** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.8.2017
Административно дело № 1294/2017
В законна сила на 30.8.2017г.
31 Административно дело No 439/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи И.А.А. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ЕВГЕНИ АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.А. *** против задържането му на 13.09.2016г във Второ РУ на ОД МВР гр.Стара Загора и за което е издадена заповед рег.№530 от 13.09.2016г на полицейски орган, служител на Областна Дирекция на МВР — гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА ОД на МВР гр.Стара Загора да заплати на И.А.А. *** сумата от 10 /десет/ лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 13.3.2017
Административно дело № 1973/2017
В законна сила на 11.7.2017г.
32 Административно дело No 545/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Т.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.Е. Заповед № 10-00-2251 от 27.10.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1, вр.с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено премахване на незаконен строеж, пета категория, представляващ „Приобщаване на тераса към кухнята на първи жилищен етаж в двуетажна масивна жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХХII-466, кв.424 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.7.2017г.
33 Административно дело No 609/2016, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.П. ЕГН ********** ***, против Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/4267 от 02.11.2016г на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, с което не е извършена оторизация и не е изплатено финансово подпомагане по схемата на преходна национална помощ за тютюн по реда на Наредба № 3/ 17.02.2015г за условията и реда за прилагане на схеми за директни плащания за кампания 2015г, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.П.П. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул.Цар Борис ІІІ” № 136 сумата 250 /двеста и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 25.7.2017г.
34 Административно дело No 613/2016, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕТ А.А. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ А.А.” , със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. „ Г.С.Раковски” № 7, вх. 7, ап. 12 Заповед № А-О-028/03.10.2016 г. на председателя на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор. – София , . с която на основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 ЗТИП във връзка с ал. 4 във връзка с чл. 3а,ал.1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията е отнета лицензия № 306/30.10.2006 г. за осъществяване на технически надзор . на съоръжения с повишена опасност, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор. – София за заплати на ЕТ „ А.А.” , със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. „ Г.С.Раковски” № 7, вх. 7, ап. 12 направените по делото разноски в размер на 400/ четиристотин / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 4.7.2017
Административно дело № 6292/2017
В законна сила на 21.7.2017г.
35 Административно дело No 619/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.В.П. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.В.П. ***959з-207 от 07.12.2016 год. на Началник на Първо Районно управление Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Първо Районно управление Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на К.В.П. *** сумата от 560.00 /петстотин и шестдесет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.9.2017
Административно дело № 3626/2017
В законна сила на 28.8.2017г.
36 Административно дело No 54/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Я.Т. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-001213/ 20.10.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2017г.
37 Административно дело No 58/2017, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 6.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 58/2016 г. по описа на АС-Стара Загора, образувано по жалба на А.И.К. *** против Заповед № 2073/28.12.2016 г. на Кмета на Община Казанлък на основание чл. 44 ал.1 т.1 от ЗМСМА, чл.91, ал.4 във връзка с чл.91, ал.1 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на А.И.К.,ЕГН ********** с адрес: *** сумата в размер на 3935,60 /три хиляди деветстотин тридесет и пет лева и шестдесет ст./лева разноски по производството. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.7.2017г.
38 Административно дело No 75/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.М.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.5.2017г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Р.М.С., с адрес ***, с която е предявен иск по чл.284, ал. 1 от ЗИНЗС срещу Следствен арест – гр. Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 20 000лв., за претърпени от Р.С. неимуществени вреди за периода на престоя му в ареста, поради процесуална недопустимост на иска ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 75/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.7.2017
Административно дело № 7611/2017
В законна сила на 19.7.2017г.
39 Административно дело No 79/2017, VIII състав Закон за местните данъци и такси АКРАБ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Акраб” ЕООД Стара Загора, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, против Акт за установяване на задължение по декларация №59522/30.12.2016г., потвърден с Решение №59522/02.02.2017г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с който е определен туристически данък за 2011г. в размер на 5547,80 лева, както лихва в размер на 2730,67 лева, като неоснователна. ОСЪЖДА „Акраб” ЕООД Стара Загора, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.7.2017
Административно дело № 5011/2017
В законна сила на 10.7.2017г.
40 Административно дело No 103/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДЕНИСИМО-09 КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Денисимо-09” ЕООД гр.Стара Загора с управител И.С.Й —Йорданова Заповед № 10-00-134 от 26.01.2017г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.3 от ЗУТ е разпоредено премахването на строеж шеста категория, „Ограда” в гр.Стара Загора, изпълнена в отклонение от одобрените строителни книжа в източната част на имота и незаконния отвор с врата по северната граница на УПИ VІ-3323, кв.292 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Денисимо-09” ЕООД гр.Стара Загора с ЕИК 200896489 сумата 1050лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.8.2017г.
41 Административно дело No 117/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.68 от Наредбата за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в Община Гълъбово, приета с Решение № 210 от 25.11.2016г. на Общински съвет – Гълъбово, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево.
В законна сила на 19.7.2017г.
42 Административно дело No 125/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №125/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.15 буква „а” и чл.27, в частта „при нередовното плащане на таксата в определен срок” от Наредбата за записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини на територията на Община Гурково, приета от Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес, пред ВАС на РБългария .
В законна сила на 20.7.2017г.
43 Административно дело No 126/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово, приета с Решение №105/ 18.07.2008г., изменена с Решения № 126/ 03.10.2008г. и № 173/ 22.12.2008г. на Общински съвет – Гълъбово, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово.
В законна сила на 21.7.2017г.
44 Административно дело No 127/2017, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Б.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Бриждит М.Н. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-366/ 15.03.2017г за прекратяване на договор за наем, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 11.7.2017г.
45 Административно дело No 154/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Ж.К.Ж. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН - МЛАДШИ ПИ ПРИ РУ- ГЪЛЪБОВО - АНТОН НИКОЛАЕВ КЕХАЙОВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.К.Ж. ***, Заповед рег.№38 от 24.03.2017г на полицейски орган от Областна Дирекция на МВР гр.Стара Загора, младши полицейски инспектор при РУ гр. Гълъбово – Антон Николов Кехайов ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, да заплати на Ж.К.Ж. ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лв., представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2017г.
46 Административно дело No 157/2017, I състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 3, вх.Б, ап.7 Акт за установяване на задължение по декларация № 681-1/ 15.12.2016г, издаден от главен експерт МДТ при Община Раднево, потвърден с Решение № 106/ 01.03.2017г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, В ЧАСТТА, с която е установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3, в размер 2044.68лв главница и 183.17лв лихва, изчислена към 15.12.2016г, ЗА РАЗЛИКАТА над 1383.32 лв /хиляда триста осемдесет и три лв тридесет и две ст/ главница и над 127.09лв/сто двадесет и седем лв и девет ст/ лихва за просрочие, изчислена към 15.12.2016г, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 3, вх.Б, ап.7 ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 101.70лв /сто и един лв и седемдесет ст/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.7.2017г.
47 Административно дело No 157/2017, I състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на стр.8, абзац 4 и в диспозитива на решение № 189/ 23.06.2017г по административно дело № 157/ 2017г на Административен съд Стара Загора като вместо „установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3 в размер 2044.68лв главница и 183.17лв лихва, изчислена към 15.12.2016г.” се чете „установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3, в размер 1450.40лв главница и 135.38лв лихва, изчислена към 15.12.2016г”. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на стр.9, абзац 1 и в диспозитива на решение № 189/ 23.06.2017г по административно дело № 157/ 2017г на Административен съд Стара Загора като вместо „ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 3, вх.Б, ап.7 ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 101.70лв /сто и един лв и седемдесет ст/, представляваща направени по делото разноски” се чете „ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 3, вх.Б, ап.7 ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 142.87лв /сто четиридесет и два лв осемдесет и седем ст/, представляваща направени по делото разноски”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 28.7.2017г.
48 Административно дело No 167/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.6.2017г.
В законна сила на 11.7.2017г.
49 Административно дело No 177/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.С.К. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора, против отказ да бъде преместен в затвора гр.Пловдив, обективиран в писмо рег.№ 2609/ 20.03.2017г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като неоснователна. ОСЪЖДА К.С.К., ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”гр.София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 13.7.2017г.
50 Административно дело No 178/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.38, т.4 от Наредбата за условията и реда за записване, отпиване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Раднево, приета с решение № 443/26.01.2017г. на Общински съвет - Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет-Раднево да заплати на Окръжна прокуратура –Стара Загора разноски в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за условията и реда за записване, отпиване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Раднево.
В законна сила на 21.7.2017г.
51 Административно дело No 179/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на П.Д.Д. ***, сумата от 1200лв / хиляда и двеста/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени й от Заповед № 10-00-2228/21.10.2016г издадена от Кмета на община Стара Загора, отменена с Решение №33/02.02.2017г, постановено по адм.д.№553/2016г на АС Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането - 18.02.2017г. до окончателното изплащане на главницата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.7.2017г.
52 Административно дело No 189/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Е.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №189/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на В.Е.К. ***, против Заповед №0006/05.01.2017г. на Кмета на Община Казанлък, поради оттегляне на оспорения административен акт с последваща Заповед №1004/16.06.2017г. на Кмета на Община Казанлък. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 18.7.2017г.
53 Административно дело No 193/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.С.Д. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ПРАВОНАРУШИТЕЛИТЕ" В ГД "ИН" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-1859 от 06.04.2017г., издадена от Началника на отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите” в Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода Н.С.Д. ***, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 4.7.2017г.
54 Административно дело No 195/2017, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси БМ-СТРОЙПЕРФЕКТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ЕТ "М.Б."
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БМ-СТРОЙПЕРФЕКТ” ЕООД с ЕИК201604233 против Заповед №РД-15-59/24.03.2017г. на Кмета на община Павел баня. ОСЪЖДА „БМ-СТРОЙПЕРФЕКТ” ЕООД с ЕИК201604233 да заплати на ЕТ „МАРТИН БАЛЪКОВ” с ЕИК204285723 сумата от 800лв /осемстотин/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 11.7.2017г.
55 Административно дело No 198/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Й.Й. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2017г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите — гр.София да заплати на Й.Й.Й. ЕГН **********, с адрес *** сумата от 300.00 /триста/ лева — обезщетение за претърпени от Й.Й. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №157659-F168398/24.07.2015г на Началник сектор „ Оперативни дейности”, Пловдив, отдел „ Оперативни дейности”, дирекция „ Фискален контрол”, Централно управление на национална агенция по гр. София. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите — гр.София да заплати на Й.Й.Й. ЕГН **********, с адрес *** сумата от 312.00 /триста и дванадесет лв/ лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.8.2017г.
56 Административно дело No 204/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 204/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорените разпоредби, с влязло в сила Решение № 198 от Протокол № 18 от 05.06.2017г. на ОбС Опан. ОСЪЖДА Общински съвет Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратуа – Стара Загора и в 7-дневен срок от съобщаването на ответника.
В законна сила на 15.8.2017г.
57 Административно дело No 205/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.21, ал.3; чл.22; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1, т.4; чл.31; чл.33 и чл.34 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Раднево /НУОПТОР/, приета Решение № 978/ 25.06.2015г. на Общински съвет – Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Раднево.
В законна сила на 11.8.2017г.
58 Административно дело No 206/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.6.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на М.М.М. за сумата от 15 000лв. с правно основание чл.1, чл.2 ал.1, ал.2, т.1 до т.3 от ЗОДОВ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.9.2017
Административно дело № 9801/2017
В законна сила на 20.9.2017г.
59 Административно дело No 208/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.К.В.,
Н.А.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ ПО ЖАЛБА на Г.К.В., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Н.А.П. ***, Заповед №10-00-545/04.04.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Н.А.П., ЕГН **********, чрез майка му и законен представител Г.К.В., с постоянен адрес *** сумата 810.00 /осемстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.7.2017г.
60 Административно дело No 213/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.6.2017г.
ВРЪЩА подадената от М.М.М. срещу Вальо Христов за сумата от 5000 лева с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 213/ 2017 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила на 5.7.2017г.
61 Административно дело No 215/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Я.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Я.П. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000495 от 16.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на С.П. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.7.2017г.
62 Административно дело No 216/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.А. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.А. против мълчалив отказ на Началника на РДНСК Югоизточен район да се произнесе по жалба вх.№ КК-380-00-676/ 03.04.2017г. срещу отказ, обективиран в писмо изх.№ 194-Д-4717-1-1/ 16.03.2017г. на главния архитект на Община Казанлък да издаде разрешение за строеж по подадено заявление вх.№ 194-Д-4717-1/ 08.03.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2017г.
63 Административно дело No 217/2017, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания М.И.М.,
Б.И.М.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ИЗМЕНЯ по жалба на М.И.М. и Б.И.М. Заповед № ДС-3З-143 от 18.04.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, в частта й относно определеното обезщетение за отчуждаване на поземлен имот № 157001, находящ се в землището на с.Полски градец, общ.Раднево, в местността „Кельов гроб”, с начин на трайно ползване „Нива”, VІ категория с площ 10.128дка и собственост на М.И.М. и Б.И.М., от 5165.28лв - на 6309.44лв /шест хиляди триста и девет лева и 0.44ст/. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М. ЕГН ********** и Б.И.М. ЕГН ********** сумата 1350лв /хиляда триста и петдесет лева/, представляваща направени от жалбоподателите по делото разноски. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустимо искането на М.И.М. и Б.И.М. за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2017г.
64 Административно дело No 218/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда Л.В.,
П.С.З.
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
В законна сила на 11.7.2017г.
65 Административно дело No 219/2017, VII състав Закон за семейни помощи за деца Ж.Г.Ж. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА В ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Г.Ж.,ЕГН ********** ***,Заповед № ЗСПД/Д-СТ/2653/06.04.2017 г. на Началник отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, с която е отказано на Ж.Г.Ж., ,ЕГН ********** *** отпускане на месечна помощ за непълнолетното му дете Диляна Живкова Желева,ЕГН ********** по чл.7 ал.1 от ЗСПД. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, при спазване на дадените указания по прилагане на закона в обстоятелствената част на решението. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.7.2017г.
66 Административно дело No 220/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Тунджа против Уведомление №08-00-248/06.02.2017г. на Ръководителя на УО на ОПОС „2007-2013г” в частта му, с която се потвърждава отказ за верификация на суми по Договор №130/14.09.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 220/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.7.2017
Административно дело № 7502/2017
В законна сила на 19.7.2017г.
67 Административно дело No 223/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.7.2017г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба откмета на община Чирпан решение № 255 по протокол № 22/27.04.207 г. На общинския съвет на Община Чирпан. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на кмета на община Чирпан за присъждане на съдебно – деловодни разноски, като неоснователно. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 16.8.2017г.
68 Административно дело No 224/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на кмета на община Чирпан на разпоредбата на чл. 20,ал.2,т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Чирпан, изменена с решение № 259/ 27.04.2017 . на общински съвет Чирпан., като незаконосъобразна Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Правилника за организацията и дейността на общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Чирпан.
В законна сила на 15.8.2017г.
69 Административно дело No 231/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.27а, ал.2, изр. първо от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово /приета с Решение № 50/ 29.03.2012г., изм. с Решение № 407/ 19.12.2013г. на Общински съвет – Гълъбово/, в частта „и същият не е основно жилище, включително не е отдаден под наем”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово.
В законна сила на 1.8.2017г.
70 Административно дело No 240/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "СВ.ИВАН РИЛСКИ"ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение Медицински комплекс Свети Иван Рилски”ЕООД, представлявано от Управителя д-р Николай Нешев Салутски срещу т.5 от Заповед за налагане на санкции с изх. №РД-19-206/03.05.2017 год. на Директора на РЗОК Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 1.8.2017г.
71 Административно дело No 243/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 243/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.чл.2,ал.1 в частта „ туристическа такса”, чл.4,ал.1,т.4 , чл. 19,ал.7 в частта „ при констатиране неплащане на повече от три пъти”, чл. 22,ал. 6 в частта „ служебна бележка за липса на задължения към общината, подписана от главния счетоводител и директора на дирекция „ Местни приходи” при община Казанлък от Наредба № 26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 461 от 25.05.2017г. на Общински съвет – Казанлък. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Прекратява делото
В законна сила на 5.7.2017г.
72 Административно дело No 246/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.П.К.,
П.Й.П.,
И.М.М.,
М.С.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.П.К. ***, П.Й.П. ***, И.М. *** и М.С. ***, против Решение № 862/27.04.2017 год. на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол №21 от 27.04.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №246/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.7.2017
Административно дело № 6986/2017
В законна сила на 13.7.2017г.
73 Административно дело No 251/2017, V състав Закон за местните данъци и такси А.А.Д.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.Д. ***, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Христо Белчев” № 2, ет.6, офис 2, против Становище на Директора на Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък по жалба вх. № 437 /24.02.2017г. с приложени към него справки за задължения и против Становище изх. № 154, 437 от 15.02.2016г. на Директор Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък с приложено Съобщение за задължения към 11.01.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 251/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на Дирекция „Местни приходи” в Община Казанлък, за издаване от орган по приходите по чл.4, ал.3 във вр. с ал.4 от ЗМДТ на Акт за установяване на задължение по декларация по реда на чл.107, ал.3 от ДОПК във вр. с чл.4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ, относно задълженията за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци за поземлен имот, находящ се в гр. Казанлък, с партиден номер 5408086513001, в 30 дневен срок от влизане в сила на определението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 18.7.2017г.
74 Административно дело No 252/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 29.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 252 / 2016 г.по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.4,ал.1,т.4 и т.5;чл.16а и чл.46 ал.1 от Наредба за определяне и администрирането на местните данъци и такси и цени на услугите на територията на община Братя Даскалови,приета с Решение № 232/28.02.2003 г. ОСЪЖДА Община Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет лева/ разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.7.2017г.
75 Административно дело No 254/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Т.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /неправилно наименувана „възражение”/ на М.Т.К. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 1.7.2017г.
76 Административно дело No 255/2017, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) К.С.И.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.И. против заповед №Л-919/08.03.2017 г. на началник отдел СДВП към ГД „ ИН” гр. София . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 255/ 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 13.7.2017г.
77 Административно дело No 262/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.Л.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Л.Р., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 262/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 9.8.2017г.
78 Административно дело No 265/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.С. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000564 от 28.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Г.С. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
79 Административно дело No 269/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО,
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ХАСКОВО НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 269/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.9.2017г.
80 Административно дело No 279/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „Тракия”ЕООД, представлявано от Управителя д-р Иван Миланов Златков против договор №241104/26.05.2017 год. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, договор №241860/26.05.2017 год. за оказване на болнична помощ по амбулаторни процедури и договор №241861/26.05.2017 год., в частта приложение №2 „стойности и обеми на дейностите в БМП и стойностите на медицинските изделия в БМП и лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №279/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 6.7.2017г.
81 Административно дело No 284/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.8.2017г.
ВРЪЩА подадената от М.М.М. срещу администрацията на затвора гр. Стара Загора при ГД „ Изпълнение на наказанията „ гр. София за образуване на дело срещу надзирателката Тинка и сестрата М. Демирев Пехливанов срещу Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията” гр. София искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 284/ 2016 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила на 12.9.2017г.
82 Административно дело No 299/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЖИВУЩИТЕ В БЛОК 42 КВ. КАЗАНСКИ ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.7.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата, по която е образувано адм.д.№ 299/2017г. по описа на АС Стара Загора към адм.д.№298/2017г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№299 по описа за 2017г по описа на АС Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2017г.
83 Административно дело No 301/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.20,ал.2,т.7 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационни елементи на община Мъглиж , поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение №341 от 29.06.2017г. на Общински съвет – Мъглиж. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.8.2017г.
84 Административно дело No 313/2017, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.М., понастоящем в Затвора Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №313/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.8.2017г.
85 Административно дело No 316/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Г.Х.Г.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.Х.Г. ***, във връзка с незаконосъобразни действия /бездействия/ на служители от „В и К” ЕООД – гр. Стара Загора и Община Раднево и направено искане за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.8.2017г.
86 Административно дело No 317/2017, IV състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В., по която е образувано адм.д.№317/17г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№317/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 27.7.2017г.
87 Административно дело No 318/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.М.М., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, срещу „администрацията на ОЗ гр. Стара Загора и докторките”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.М.М. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 318/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.8.2017г.
88 Административно дело No 319/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от Д.С.Д. ***, с която е предявен иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 10 000лв., за претърпени от Д.Д. неимуществени вреди в Затвора Стара Загора при изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода”, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от Д.С.Д. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 319/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.8.2017г.
89 Административно дело No 329/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена М.Х.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, с която е предявен иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 6 000лв., за претърпени от М.Х. неимуществени вреди в Ареста гр. Казанлък, при изпълнение на наложена му мярка за неотклонение „задържане под стража”, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.Х.Х. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 329/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 15.8.2017г.
90 Административно дело No 331/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ц.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 331/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
91 Административно дело No 334/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Х.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.М. *** срещу мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора да се произнесе по подадено от нея искане /наименувано „възражение”/ с вх.№ 10-04-309/07.04.2017г., с което се иска оставане на имота й в старите граници и премахване от неудобрения застроителен план на гр.Стара Загора на влизаща в имота й несъществуваща сграда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №334/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 12.8.2017г.
92 Административно дело No 337/2017, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.М., понастоящем в Затвора Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №337/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 15.8.2017г.
93 Административно дело No 339/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 26.7.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 2892/03.07.2017г,подадена от М.М.М. от О.З. –гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 339/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 9.8.2017г.
94 Административно дело No 357/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в протест на прокурор при Районна прокуратура - Стара Загора против Решение № 641 по Протокол № 16 от проведено на 24.11.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 357/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.8.2017г.
95 Частно административно дело No 361/2017, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Пътно поддържане – Стара Загора”ЕООД, представлявано от управителя Сашо Петков Желязков, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №361/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.9.2017г.
96 Административно дело No 366/2017, VII състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 24.8.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ -СТАРА ЗАГОРА" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123535511, със седалище и адрес на управление: България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ЗОНА ГОЛЕШ, представлявано от управителя си Сашо Петков Желязков;съдебен адрес:*** 6000, ЗОНА ГОЛЕШ действия на органа по изпълнението, обективирани в писмо изх.№ 1011-6027/07.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора във връзка с принудително изпълнение на Заповед № 10-00-1119/25.05.2015г. на Кмета на Община Стара Загора за принудително премахване на незаконен строеж ,пета категория,“АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА”,находящ се в урегулиран поземлен имот № ХІІ 543 кв 43 “Голиш” по плана на гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 298, ал.4 от АПК.
В законна сила на 24.8.2017г.
97 Административно дело No 374/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Георги Георгиев – прокурор при Районна прокуратура Стара Загора, против Решения №№1037, 1039, 1043, 1044 и 1046 от Протокол №23 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.06.2017г., като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 374/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.8.2017г.
98 Частно административно дело No 395/2017, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Д.Ж.Д.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Д.Ж.Д. да бъде задължен Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора да прекрати действията по изземване на СУМПС ЕЕ1192545/3 и Талон за регистрация на МПС №004634860 и прекратява производството по делото. ОСЪЖДА Д.Ж.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на АС Стара Загора държавна такса в размер на 10лв/десет/ в седмодневен срок, след изтичане на който да се издаде служебно изпълнителен лист. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.8.2017г.
99 Административно дело No 419/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.М.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /наименована молба/, подадена от В.М.К. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по подадено в Община Стара Загора запитване /”Заявление за подаване на предложения и сигнали”/ с вх. № 10-01-2869 от 21.06.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 419/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.9.2017г.
100 Административно дело No 453/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК АГРОВИВА ООД   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на „Агровива”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Цар И. Асен ІІ” № 123,ап.10, представлявано от управителя И.Г.Б. против Заповед № ДК-10-ЮИР -52 от 01.08.2017г на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалбата на същия против разрешение за строеж № 19-601 от 06.12.2016г, издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж шеста категория: „Плътна ограда”, находящ се в УПИ VІІ-453 от кв. 48 – стопански двор по плана на с- Маджерито, община Стара Загора с възложител Стоян Димчев Стоилов., като неоснователна. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.216 ал.5 от ЗУТ.
В законна сила на 27.9.2017г.
101 Административно дело No 487/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№487/17г. по описа на АС Стара Загора. Молбата на Д.В.И. с вх. №3835/26.09.2017г. за отстраняване на нередовността на жалбата му против Заповед №17-1228-000858/12.07.2017г. на Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна Полиция следва да се приложи и докладва по адм.д.№471/17г. по описа на АС Стара Загора. Определението като непреграждащо хода на заявеното оспорване на Заповед №17-1228-000858/12.07.2017г. на Началник група в сектор Пътна Полиция при ОД на МВР Стара Загора, не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.9.2017г.
102 КАНД No 203/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 108 от 17.03.2017 г., постановено по АНД № 889/2016г. по описа на Районен съд - Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 5627 от 13.06.2016 г., издадено от Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 10.7.2017г.
103 КАНД No 215/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ю.М.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/05.04.2017 г., постановено по АНД № 1698/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта , с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 16-0284-002168/15.11.2016 г. на началник група на Районно управление Казанлък към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 11.7.2017г.
104 КАНД No 219/2017, I състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 31.03.2017 г. по АНД № 3888/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 85/04.04.2016 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 11.7.2017г.
105 КАНД No 227/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №38 от 27.04.2017г., постановено по АНД №379/2016г. по описа на Районен съд Раднево, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №16-0327-000269 от 08.06.2016г., издадено от Началника на Районно управление гр. Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 13.7.2017г.
106 КАНД No 237/2017, I състав ЗАНН: РДГ Н.К.Р. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 179/26.04.2016 г. по АНД № 200/2017 г. на Районен съд Казанлък в частта ,с което е потвърдено Наказателно постановление№ 558/09.01.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на касатора е наложено админстративно наказание « глоба» в размер на 180 лв и са отнети в полза на държавата вещите , предмет на нарушешението 6 пространствени кубика технологична дървесина от бук, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 558/09.01.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора в частта, с което на Н.К.Р. е наложено админстративно наказание «глоба» в размер на 180 лв и са отнети в полза на държавата вещите , предмет на нарушешението-6 пространствени кубика технологична дървесина от бук . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.7.2017г.
107 КАНД No 238/2017, III състав ЗАНН: РДГ Г.Х.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148/05.04.2017г., постановено по АНД № 228/2017 г. по описа на Районен съд -гр.Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
108 КАНД No 241/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.В.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 165/ 27.03.2017г., постановено по АНД № 151/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 1359933 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.7.2017г.
109 КАНД No 242/2017, II състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198 от 07.04.2017 г., постановено по АНД № 458/ 2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. Потвърждава решението
В законна сила на 18.7.2017г.
110 КАНД No 248/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.В.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214/10.04.2017 г. по АНД № 429/2017 г. на Районен съд Стара Загора, с коeто е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-003386/04.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.9.2017г.
111 КАНД No 258/2017, I състав ЗАНН: ДНСК В.Г.Б. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №128 от 24.03.2017 год., постановено по АНД №193/2017 год. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №СЗ-2-1 от 06.02.2017 год. на Началник Регионален отдел „ Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК - Югоизточен район. и вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление №СЗ-2-1 от 06.02.2017 год. на Началник Регионален отдел „ Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК - Югоизточен район Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 20.7.2017г.
112 КАНД No 259/2017, I състав ЗАНН: МВР Л.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 27 от 09.05.2017г., постановено по АНД № 374/ 2016г. по описа на Районен съд – Гълъбово и вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП № 16-0447-000411/05.12.2016г. на Началник РУП-Гълъбово към ОД на МВР-Стара Загора,с което на Л.И.А. *** на основание чл.638,ал.1,т.1 вр.чл.461,т. от Кодекса за застраховането/КЗ/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева за нарушение на чл.438,ал.1,т.1 от КЗ , като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 20.7.2017г.
113 КАНД No 262/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.К.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 182/28.04.2017г.., постановено по АНД № 209 по описа за 2017 г. на РС -Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП № 16-0284-002686/20.12.2016г. на Началника на РУ на МВР-гр.Казанлък,с което на П.К.Б. е наложено административно наказание-„глоба” в размер на 300 лева на основание чл.179,ал.3,т.4 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
114 КАНД No 266/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 294/16.05.2017 г., постановено по АНД № 507/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с коeто е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-001631/16.06.2015г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.9.2017г.
115 КАНД No 269/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "БИЛЕК ТРАНСПОРТ" ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 280 от 11.05.2017 година, постановено по НАХД № 726/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №24-001196 от 07.02.2017 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
116 КАНД No 272/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ БУЛГАРПЛАСТИК ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207/ 18.05.2017г., постановено по АНД № 335/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
117 КАНД No 279/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение от 22.05.2017 г. по АНД № 221/2017 г. на Районен съд Стара Загора, в частта с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 16-1228-003109/15.11.2016 г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, сектор «Пътна полиция» с което на С.М.Х. е наложено административно наказание - глоба в размер на 120 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 16-1228-003109/15.11.2016 г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, сектор «Пътна полиция» с което на С.М.Х. е наложено административно наказание - глоба в размер на 120 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, ОСТАВЯ в сила решението в остоналата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.9.2017г.
118 КАНД No 283/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Ж.Ж.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 01.07.2017г., постановено по АНД № 1583/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.7.2017г.
119 КАНД No 288/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 111/ 06.03.2017 г., постановено по АНД № 3617/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, поправено с Решение № 343/ 31.05.2017г по делото, вместо коeто постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-002829/07.10.2016 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора, с което на С.Г.П., ЕГН **********, са наложени административни наказания на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗДвП глоба в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 1 и 2 от ЗДвП - глоба в размер 150 лв. за нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
120 КАНД No 303/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 254/12.06.2017 г. по АНД № 362/2017 г. на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 15-0284-000977/07.09.2015 г., издадено от Началник РУП Казанлък към ОД МВР Стара Загора, с което са му наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лв. на основание чл.179, ал.2, вр. ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП, глоба в размер на 20 лв. на основание чл.185 от ЗДвП, глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, глоба в размер на 10 лв. на основание чл.183 ал.1, т.1, пр.1,2, глоба в размер на 10 лв. на основание чл.183, ал.1, т.1 пр.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.