АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2011г. до 31.12.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 200/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
С.Д.Н.,
С.И.С.,
П.П.Б.,
Д.П.И.,
И.И.В.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.6.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 52/13.02.2009г. на Областен управител на област Стара Загора, в частта, с която е одобрен плана на новообразувани имоти №22, №24 и №26, в местността „Кладенчето”, землище на село Ново село, община Стара Загора.  ВРЪЩА административната преписка на Областен управител на област Стара Загора за извършване на корекция в регистъра на имотите като за имоти с №№ 22,24 и 26 се впише като собственик С.Г.К..  ОСЪЖДА Областната администрация на област Стара Загора да заплати на основание чл. 143 ал.1 от АПК на С.Г.К. ЕГН ********** *** Загора, сумата от 109лв./ сто и девет/ лева, представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 15.12.2011г.
2 Административно дело No 434/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Р.Д.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 22.12.2010г.
ПРИЗНАВА на Д.Р. Динчев, ЕГН **********,*** правото да придобие собственост върху предоставен му за ползване имот от 1000 кв.м., представляващ имот №24 в кадастрален район 305 по плана на новообразуваните имоти на гр.Стара Загора, м.”Цалбуков трап”, одобрен със Заповед №613/23.06.2004 г. на Областен управител на Област Стара Загора, ако заплати земята на собственика чрез общината тримесечен срок от влизане в сила на оценката.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решение № 426/22.12.2010г., постановено по адм.дело № 434/2009г., и в место него ПОСТОНОВАВЯ - ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на кмета на Община -Стара Загора за ново произносяне.
В законна сила от 29.12.2011г.
3 Административно дело No 545/2009 Дела по ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
Ето защо и на основание чл. 172, ал. 2 АПК , съдът     Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО, направено от Областния управител на Административна област Стара Загора със Заповед №582/19.10.2009г. против Решение №292/24.09.2009г. на Общински съвет Казанлък, с което, на осн.чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и ал.2, чл.75, т.3 и чл.76 от Наредба №15 на ОбС Казанлък, е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен имот с площ 4243 кв.м., представляващ имот №000559 по карта на възстановената собственост на землището на с.Копринка, община Казанлък, начин на трайно ползване – друга селищна територия, категория на земята при неполивни условия ІV–та и построените в имота сгради, подобрения и трайни насаждения..  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 8.12.2011г.
4 Административно дело No 670/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1912 от 20.07.2000 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №11/29.04.1998 год. на комисията, назначена със заповед №70/15.01.1998 год., е отказано на И. Георгиев Я. да придобие собственост върху имот, находящ се в местност “Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора.     ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от И. Георгиев Я. заявление вх. №9403-15664/16.12.1997 год., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.     ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на А.И.Я. ***, с ЕГН: **********, сумата от 705.00 /седмстотин и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.10.2011г.
5 Административно дело No 100/2010 Дела по ДОПК и ЗМ В.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.11.2011г.
ОБЯВЯВА за нищожно по жалба на В.Г.Г. ***, Решение за отказ за прихващане или връщане № 10/ 03.12.2009г., издадено от Началник отдел „Приходи” в община Стара Загора, потвърдено с Решение № 10/ 22.02.2010г. на Кмета на община Стара Загора, в частта му, с която на В.Г. е отказано прихващане и/или възстановяване на недължимо внесени суми за такса за битови отпадъци по искане вх. № 2408000180/ 09.11.2009г.  ИЗПРАЩА преписката в тази й част на оправомощения със заповед на Кмета на община Стара Загора по чл.4, ал.4 във вр. с ал.3 във вр. с чл.9б от ЗМДТ орган по приходите, за произнасяне по направеното от В.Г. искане вх. № 2408000180/ 09.11.2009г. за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми за такса за битови отпадъци, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОТМЕНЯ като незаконосъобразно по жалба на В.Г.Г. *** Решение за отказ за прихващане или връщане № 10/ 03.12.2009г., издадено от Началник отдел „Приходи” в община Стара Загора, потвърдено с Решение № 10/ 22.02.2010г. на Кмета на община Стара Загора, в частта му, с която на В.Г. е отказано прихващане и/ или възстановяване на недължимо внесени суми за данък върху недвижимите имоти по искане вх. № 2408000180/ 09.11.2009г.  ИЗПРАЩА преписката в тази й част на оправомощения със заповед на Кмета на община Стара Загора по чл.4, ал.4 във вр. с ал.3 от ЗМДТ орган по приходите, за произнасяне по направеното от В.Г. искане вх. № 2408000180/ 09.11.2009г. за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми за данък върху недвижимите имоти, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 13.12.2011г.
6 Административно дело No 118/2010 Други административни дела В.Д.Г. ДИРЕКТОР НА РВМС-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.Г. ***, Заповед № 155/ 18.03.2010г. на Директора на РВМС – гр. Стара Загора в частта й, с която по отношение на д-р В.Г. е постановено да не се сключва договор по чл.46г от ЗВМД, като незаконосъобразна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 24.11.2011г.
7 Административно дело No 119/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.Х.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Г.А.,
Г.С.Д.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Л.Х.Р. *** ПРОТИВ ЗАПОВЕД РД-25-2541/ 10.11.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с § 62, ал.4 от ППЗСПЗЗ, е утвърдена извършената оценка за имот № 48, масив 204, с площ от 600кв.м., находящ се в местност „Каменна могила”, землище на с.Хрищени и е определена цена на имота в размер на 374лв.   ОСЪЖДА Л.Х.Р. ***50 /сто и петдесет/ лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение и на М.Г.А. ЕГН ********** *** сумата 150 /сто и петдесет/ лв, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 5.12.2011г.
8 Административно дело No 158/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.З. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.5.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Д. *** Заповед № 143/ 23.02.2005г. на Кмета на община Казанлък, с която са одобрени изменение на Плана за застрояване и Работен устройствен план за част от кв.71 относно урегулирани поземлени имоти № VІІІ – 437, ІХ – 438 и ХХ – 435 по плана на с. Средногорово, общ. Казанлък, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на П.Д. ***, с ЕГН: ********** сумата от 617 /шестстотин и седемнадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.12.2011г.
9 Административно дело No 237/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Т.,
С.И.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 237/ 2010 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 14.10.2011г.
10 Административно дело No 332/2010 Други административни дела Т.К.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 25.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Т.К.П.,***, ЕГН-**********, против изричен отказ на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 33420/02.06.2010г., да отмени принудителната административна мярка, наложена с негова Заповед №09003665/ 25.05.2009г., с която на същия е забранено напускане на страната и отказано издаване на паспорт, считано от 25.05.2009г. до отпадане на основанието.  ОСЪЖДА Т.К.П.,***, ЕГН-**********, да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора, направените разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ отказ на директора на ОД на МВР Стара Загора обективиран в писмо изх.№ 33420/02.06.2010г.да отмени своя заповед № 09003665/25.05.2009г.с която на Тодор Колев Петков са наложени ПАМ "забрана за напускане на страната" и "неиздаване на паспорт" считано от 25.05.2009г.до отпадане на основанието.ИЗПРАЩА преписката на адм.орган за произнасяне в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.ОСЪЖДА ОД на МВР да заплати на Тодор Колев Петковнаправените по делото разноски в размер на 215 лв.
В законна сила от 19.12.2011г.
11 Административно дело No 381/2010 Дела по ЗМВР Ж.П.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОХРАНА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" РАДНЕВО КЪМ РУ ПОЛИЦИЯ-РАДНЕВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №79/15.07.2010г. на Началник сектор „Охрана ММИ” ЕАД гр. Раднево към РУ „Полиция” Раднево, с която на на осн. чл.228, т.3 и чл.226, ал.1, т.2 от ЗМВР, на инспектор ІІІ степен Ж.П.Ж. – полицейски инспектор VІ степен при сектор „Охрана ММИ” ЕАД гр. Раднево към РУ „Полиция” Раднево, за нарушение на чл.224, ал.2, т.1 от ЗМВР и чл.226, ал.1, т.6 от ППЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Ст.Загора да заплати на Ж.П.Ж., ЕГН-**********, от гр.Ст.Загора, кв.”Трите чучура” бл.2, ет.2, ап.7, направените от него съдебни и деловодни разноски в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Желязко Желязков срещу Заповед № 79/15.07.2010г.на началника на сектор "Охрана ММИ" гр.Раднево към РУ"Полиция" Раднево с която на осн.чл.228 т.3 и чл.226 ал.1 т.2 от ЗМВР на инспектор ІІІ степен Желязко Пенев Желязков - полицейски инспектор в сектор "Охрана ММИ" гр.Раднево към РУ"Полиция" Раднево за нарушение на чл.224 ал.2 т.1 и чл.226 ал.1 т.6 от ППЗМВР е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение за срок от 3 месеца".
В законна сила от 19.10.2011г.
12 Административно дело No 391/2010 Други административни дела Г.Т.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед № РД-09-537/19.07.2010г. на Областен управител на област Стара Загора, от Г.Т.И., ЕГН: ********** -председател на Инициативен комитет с. Ракитница, с адрес с.Ракитница, Община Стара Загора, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Генчо Иванов в качеството му на председател на Инициативния комитет с.Ракитница против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 7.10.2011г.
13 Административно дело No 403/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.2.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Кмета на община Казанлък Решение № 468/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, взето по Протокол № 35 от заседание, проведено на 29.07.2010г.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Обезсилва решение № 33/14.02.2011г. постановено по делото. Прекратява производството по адм.д. № 403/2010г.
В законна сила от 24.10.2011г.
14 Административно дело No 428/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.Т.В.,
Т.И.К.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Р. ***, против Заповед № 2339/ 10.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на В. Танев В. е признато правото да придобие собственост върху имот № 64, кадастрален район 170, находящ се в местност “Старите лозя”, землището на с. Сулица, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 19.12.2011г.
15 Административно дело No 463/2010 Дела по ДОПК и ЗМ Й.В.Д. НАЧАЛНИК "МДТ" -ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.1.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №4561/ 11.06.2010 год. на Началник отдел”МДТ” при община Стара Загора и потвърдените с него: Акт за установяване на задължение по декларация № 4559/ 07.04.2010 год., Акт за установяване на задължение по декларация № 4560/ 07.04.2010 год. и Акт за установяване на задължение по декларация № 4561/ 07.04.2010 год., всички издадени от мл.инспектор”Приходи” при Община Стара Загора, за определените на Й.В.Д. *** данъчни задължения – данък върху недвижимите имоти за 2009г., като незаконосъобразни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.10.2011г.
16 Административно дело No 489/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0158814/18.03.2009 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение №331/22.10.2009 г., постановено по КНАД №283 по описа за 2009 г. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено Решение № 372/19.06.2009 г., постановено по АНД №679/2009 г.по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №372/19.06.2009 г., постановено по АНД № 679/2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0158814/18.03.2009 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1936,27 лева на „Агросън”ЕООД гр. Стара Загора на основание чл. 180, ал. 1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.10.2011г.
17 Административно дело No 499/2010 Други административни дела БИОЛАБ-МДЛ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2011г.
  ОТМЕНЯ по жалба на „БИОЛАБ – Медико-Диагностична лаборатория” ЕООД, със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Капитан Н. Андреев 1”, вх. „Б”, ет.6, ап.41, представлявано от управителя Станимир Николов Станчев, писмена покана изх. № 29 – 01 – 0064/ 04.08.2009г. на Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, за възстановяване на суми получени без правно основание, общо в размер на 10 512.04лв., като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора да заплати на „БИОЛАБ – Медико-Диагностична лаборатория” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Капитан Н. Андреев 1”, вх. „Б”, ет.6, ап.41, представлявано от управителя Станимир Николов Станчев, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща доказаните като направени от жалбоподателя по делото разноски.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „БИОЛАБ – Медико-Диагностична лаборатория” ЕООД, със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Капитан Н. Андреев 1”, вх. „Б”, ет.6, ап.41, представлявано от управителя Станимир Николов Станчев, за присъждане на направените от пълномощника му по делото разноски за транспортни разходи, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.11.2011г.
18 Административно дело No 503/2010 Дела по ЗОС П.Г.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.Т. *** против заповед N 1011 от 01.10.2010г. на кмета на община Казанлък, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал1 от ЗОбС е разпоредено изземването на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоар на кръстовището на бул. “ 23-ти Пехотен Шипченски полк” и бул. “ Александър Стамболийски, върху който неправомерно е изграден обект с размери в план 7/6 метра и е определен 7-дневен срок за доброволно освобождаване на имота, считано от датата на получаване на заповедта , като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решението.
В законна сила от 4.10.2011г.
19 Административно дело No 509/2010 Дела по КСО Д.С.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Т. *** Решение №**********/20.09.2010 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е уважена жалбата му против разпореждане №**********/19.08.2010 г. на ръководителя на “ПО” при ТП на НОИ и е начислен дълг за неправилно изплатена сума от лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 1730.18 лв., от която 1095.18 лв. главница и 635.00 лв. лихви, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.11.2011г.
20 Административно дело No 531/2010 Други административни дела П.В.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО искането на П.В.И.,***, за обявяване НИЩОЖНОСТТА на Заповед №2008004449/11.06.2008г.на Директора на ОДП Стара Загора /сега ОДМВР/, с която на основание чл.78 във вр. с чл. 76, т.3 /отм./ от ЗБДС /сега ЗБЛД/, му е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин” със срок от 11.06.2008г. до отпадане на основанието.  ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на П.В.И.,***, срещу Заповед №2008004449/11.06.2008г.на Директора на ОДП Стара Загора /сега ОДМВР/, с която на основание чл.78 във вр. с чл. 76, т.3 /отм./ от ЗБДС /сега ЗБЛД/, му е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин” със срок от 11.06.2008г. до отпадане на основанието.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя заповед № 2008004449/11.06.2008 на директора на ОДП Стара загора /сега ОД МВР/ за наложена на Пламен Владимир Иванов от гр.Стара Загора принудителна административна мярка по чл.76, т.3 от ЗБДС /сега ЗБЛД/.
В законна сила от 22.12.2011г.
21 Административно дело No 535/2010 Други административни дела П.В.И. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на П.В.И. ЕГН ********** *** против ЗАПОВЕД № 09001952/ 18.03.2009г на Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 75, т.5 от ЗБЛД.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя заповед № 09001952/18.03.2009г. на директора на ОД на МВР Стара Загора за налагане на Пламен Владимиров Иванов от гр. Стара Загора принудителна административна мярка по чл.75, т.5 от ЗБЛД.
В законна сила от 22.12.2011г.
22 Административно дело No 552/2010 Други административни дела М.А.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.5.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 09 – 748/ 01.11.2010г. на Областния управител на област Стара Загора, с която на основание чл. 32,ал.1 от Закона за администрацията,чл. 5, ал. 2 и чл.6 от ЗПГРРЛ, е отказано да се уважи претенцията на М.А.А. по подадено от нея искане вх. № 643-р/ 19.02.2009г. за изплащане на допълнително обезщетение, в качеството й на наследник на репресираното лице Недялка Иванова Чолакова, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА делото като преписка на административния орган при спазване на указанията на съда.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Маргарита Арабаджиева против заповед № РД-09-748/01.11.2010г.на областния управител на област Стара Загора.
В законна сила от 9.11.2011г.
23 Административно дело No 564/2010 Други административни дела В.А.Ж. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.1.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.А.Ж. *** с ЕГН ********** заповед №2007007542 от 10.10.2007 год. на Директора на Областна дирекция „Полиция” Стара Загора, сега ОД на МВР – Стара Загора, с която й е наложена принудителна административна мярка по чл. 76, т.3 от ЗБДС - забрана за напускане на страната, по отношение на държавите – членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на В.А.Ж. *** с ЕГН ********** заповед №2007007542/10.10.2007 год. на Директора на Областна дирекция „Полиция” - Стара Загора, сега ОД на МВР – Стара Загора, в останалата й част.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.12.2011г.
24 Административно дело No 570/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Т.А.,
Г.Т.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Г.Г.Н.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.А. и Г.Т.С. от с. Бузовград срещу заповед № 1139/12.11.2010г на заместник кмета на Община Казанлък, с която на основание чл. 129,ал.2 от ЗУТ във връзка с § 8,ал.1 от ПР на ЗУТ, заявление вх. № 194-Н-1026-3 от 01.09.2010 г. на Г.Г.Н. и решение №22 от протокол № 18 от 05.11.2010 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при община Казанлък е одобрено изменение на план за регулация на част от квартал 15 по плана на с. Бузовград., като са променени са вътрешните граници между урегулирани поземлени имоти ХVІІ—57 и XII-59...  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им пред страните пред Върховен административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решението.
В законна сила от 10.11.2011г.
25 Административно дело No 584/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР НЕСА ООД НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.4.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №КД-14-24-193/01.11.2010 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора като незаконосъобразна, по жалбата на “Неса” ООД, БУЛСТАТ 107059917, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.”Минчо Михайлов” №8, представлявано от Румен Иванов Раев, при участие по делото на “Лъки 9” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Пазарска” №13, ет.1, ап.2, представлявано от Златко Колев Ташев.    ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора да заплати на “Неса” ООД, БУЛСТАТ 107059917, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.”Минчо Михайлов” №8, представлявано от Румен Иванов Раев сума в размер на 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева, съставляваща разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОБЕЗСИЛВА решението на Адм.съд Стара Загора в частта с която като незаконосъобразна е отменена Заповед № КД-14-24-193/01.11.2010г.на началник на СГКК Стара Загора в частта й относно заличаването на схема на самостоятелен обект в сграда с индификатор 68850.515.123.2.3 и нанасяне вместо този обект схеми на нови самостоятелни обекти с индификатори 68850.515.123.129 и 68850.515.123.2.7.ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.ОСТАВЯ В СИЛА определението от 07.07.2011г.на Адм.съд Стара Загора.ОСЪЖДА СГКК да заплати на "Неса" ООД гр.Севлиево разноски за касационната инстанция в размер на 720 лв.
В законна сила от 30.11.2011г.
26 Административно дело No 2/2011 Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Я.М.К. НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВАТИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА,
Н.Х.П.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.М.К. ***, против Решение № 2595/ 17.11.2010г. на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация – Стара Загора, с което на основание чл.16, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите е обявен кандидата, спечелил публичния търг с явно наддаване, за купувач на общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.505.105.1.1, гр.Стара Загора, бул.”Руски”№ 5 /Кафе-аперитив/, като неоснователна.  ОСЪЖДА Я.М.К. *** да заплати на Общинска агенция за приватизация – Стара Загора сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направените от ответника по делото разноски.  ОСЪЖДА Я.М.К. *** да заплати Н.Х.П. ***, сумата от 600 /двеста/ лева, представляваща направените от ответника по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението по Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 2595/17.11.2010г.на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация Стара Загора.ВРЪЩА преписката на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация Стара Загора със задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
В законна сила от 8.11.2011г.
27 Административно дело No 2/2011 Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Я.М.К. НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВАТИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА,
Н.Х.П.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.6.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива /стр.5/ на Решение № 120/ 26.05.2011г., постановено по адм.дело № 2/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като вместо “сумата от 600/двеста/ лева” да се чете: “сумата от 600/шестстотин/ лева”.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.     След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.  
В законна сила от 8.11.2011г.
28 Административно дело No 4/2011 Дела по ЗОС Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването, направено от Д.В.М. ***, на Заповед №РД-09-745/28.12.2010г. на Кмета на Община Чирпан, с която е постановил принудително изземване от същата на общински имот, представляващ – апартамент №27, находящ се на етаж 7, вх.А в бл.№4 на ж.к. „Младост” в гр.Чирпан.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.11.2011г.
29 Административно дело No 31/2011 Други административни дела К.Р.Ж.,
Д.С.Ж.,
Б.С.Т.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-916/22.12.2010г. на Областен управител на област Стара Загора по жалба на К.Р.Ж., Д.С.Ж. и Б.С.Т..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него се постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кера Жекова, Драгомир Жеков и Боряна Тодорова против заповед № РД 09-916/22.12.2010г.на областния управител на Стара Загора
В законна сила от 20.10.2011г.
30 Административно дело No 54/2011 Други административни дела С.Х.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.4.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на С.Х.М..*** против Заповед № 2613/13.01.2011 г., издадена от директора на Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора , с която му е отнето правото на постоянно пребиваване в Република България, като незаконосъобразна.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на препис от същото.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Селям Хамаде Мубарак срещу заповед № 2613/13.01.2011г.на директора на ОД на МВР Стара Загора
В законна сила от 17.10.2011г.
31 Административно дело No 72/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.С.Д.,
М.И.С.,
Р.И.Т.,
Ж.М.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Г.С.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.4.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.С.Д. ***, М.И.С. ***, Р.И.Т. *** и Ж.М.В. *** Заповед № РД – 25 – 67/ 17.01.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е изменен плана на новообразуваните имоти за землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 52/ 13.02.2009г. на Областен управител на област Стара Загора, като е променен регистъра към плана на новообразуваните имоти в частта му за имот № 64.134, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Т.С.Д. ***, с ЕГН: **********; М.И.С. ***, с ЕГН: **********; Р.И.Т. ***, с ЕГН: ********** и Ж.М.В. ***, с ЕГН: **********, общо сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направените от жалбоподателите разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 5.10.2011г.
32 Административно дело No 80/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЖАНА ДИМИТРОВА - ГЪЛЪБОВО НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Жана Димитрова” против заповед №ДК-02-ЮИР-13/20.01.2011 г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 222, ал. 1, т.10 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж "бетонова рампа на склад за промишлени стоки и перилни препарати", находящ се в УПИ ХVІ-514, кв. 141 по плана на гр. Гълъбово, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила Решение № 168/30.06.2011г. постановено по адм. дело № 80/2011г. на Административен съд Стара Загора. Решението е окончателно
В законна сила от 27.12.2011г.
33 Административно дело No 94/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Кибор – Кирил Радев” против заповед №ДК-02-ЮИР-12/20.01.2011 г. на Началника на сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 222, ал. 1, т.10 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж "ограда", находящ се в УПИ ХVІ-514, кв. 141 по плана на гр. Гълъбово, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 30.11.2011г.
34 Административно дело No 95/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, кв. „Центъра”, бл.12, вх.Б, ап.2, против Заповед ДК-02-ЮИР-14/20.01.2011г. Началник РДНСК ЮИР.    ЗАЛИЧАВА като заинтересовани страни ЕТ „ЖАНА ДИМИТРОВА” гр. Гълъбово, ул. „Младост” №5 и „МАРГО” ООД село Обручище.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №95 по описа за 2011г. по отношение на ЕТ „ЖАНА ДИМИТРОВА” гр. Гълъбово и „МАРГО” ООД село Обручище.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а прекратителната му част в 7-дневен срок от съобщението.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.11.2011г.
35 Административно дело No 96/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Я.,
Т.Г.С.
ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Я. *** и Т.Г.С. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Раднево да издаде заповед по чл.135, ал.3 от ЗУТ за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Тополяне, общ. Раднево по подадено заявление вх. № 9400-4993/ 29.12.2010г., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 96/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 19.10.2011г.
36 Административно дело No 99/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.К. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.К.К. ЕГН ********** *** Загора против заповед № ДК-О2-ЮИР-24/ 08.02.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж "Жилищна сграда", находящ се в УПИ VІІ-178, кв.9а по плана на с.Оряховица общ.Стара Загора.   ОСЪЖДА Д.К.К. ДА ЗАПЛАТИ на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район разноски в размер на 230 /двеста и тридесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 7.11.2011г.
37 Административно дело No 108/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.В.Р. НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА,
ТЕХНИКУМ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П.ПАВЛОВ"
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.7.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.В.Р. с ЕГН ********** *** против против Заповед изх. № 94-15053 – 24 – 10-282/ 09.02.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – гр. Стара Загора, с която е отказано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед № РД – 18 – 65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК., състоящо се в нанасяне на нов имот с идентификатор 68850.522.5328, представляващ имот пл. № 5327 по кадастралния и регулационен план на кв. “ Кольо Ганчев” гр. Стара Загора, утвърден със заповед № 370/26.10.1987 г., съгласно скица проект за изменение на кадастралната карта, неразделна част от Акт №102/18.11.2010 г. за непълноти и грешки.   ОСЪЖДА Р.В.Р. с ЕГН ********** да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София, ул. “ Мусала” № 1, представлявана от изпълнителния директор Александър Лозанов сумата от 150/ сто и петдесет / лева, представляваща направените от страната разноски .  ОСЪЖДА Р.В.Р. с ЕГН ********** да заплати на Професионална гимназия по ветеринарна медицина “ Иван.П.Павлов” гр. Стара Загора сумата от 600/ шестстотин/ лева представляваща направените от страната разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решението.
В законна сила от 21.12.2011г.
38 Административно дело No 110/2011 Дела по КСО ЕС ЕЛ ДЖИ КОЗМЕТИКС ЕООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 9.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д.Ж., ЕГН-**********, от гр.Стара Загора, против Решение №0006/09.02.2011г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което са потвърдени дадените задължителни предписания по чл. 108, ал. 1, т. 3 КСО с вх. №2/14.01.2011г. на финансов ревизор при ТП на НОИ, с които Ж., като едноличен собственик на капитала и управител на „Ес Ел Джи Козметикс” ЕООД гр.Ст.Загора, е задължена да подаде коригираща информация към Персонален регистър за 2009г. – да се промени % на осигуряване от осигурена за всички осигурени социални рискове в осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ задължителни предписания с вх.№ 2 от 14.01.2011г.на финансов ревизор при РУСО Стара Загора, с които Лора Желева като самоосигуряващо се лице по чл.4 ал.3 от КСО на капитала на търговского дружество "Ес Ел Джи Козметикс" ЕООД е задължена да подаде коригираща информация към персоналния регистър за 2009г., с която да промени вида на заявеното от нея самоосигуряване- от осигуряване за всички осигурителни случаи без трудова злополука,професионална болест и безработица в осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт.
В законна сила от 30.11.2011г.
39 Административно дело No 124/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИЛА ЕООД - ГЪЛЪБОВО НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.10.2011г.
Ръководен от гореизложеното и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът     Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на „Дила” ЕООД гр.Гълъбово, с ЕИК 123722607 и адрес на управление – гр.Гълъбово, ул.”Петър Берон” №6, срещу Заповед №21/01.02.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Плътна ограда” с височина 2 метра към улица „Г. Бенковски” с дължина 13,7 метра и по северната част на имота с дължина 3,6 метра/с обща дължина от 17,30 метра/, находящ се в УПИ ІV-2236 кв.136а по плана на гр.Гълъбово. .  Решението, на осн. чл.215, ал.7, изр.1 във вр. с чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ, е окончателно.  
В законна сила от 6.10.2011г.
40 Административно дело No 130/2011 Дела по ДОПК и ЗМ УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.9.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ” АД със седалище и с адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 40, представлявано от Румен Иванчев – Главен изпълнителен директор и П. Калинов – Изпълнителен директор, изцяло Акт за установяване на задължение по декларация № 6289/ 13.12.2010г., издаден от ст. експерт „Приходи” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 6289/ 04.02.2011г. на Началник отдел „МДТ” при община Стара Загора, като незаконосъобразен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 25.10.2011г.
41 Административно дело No 135/2011 Дела по ЗОС ЕТ"ПЕТКО ХРИСТОВ-62" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.6.2011г.
ОТМЕНЯ заповед N РД-25-131/28.01.2011 г., на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна, по жалбата на ЕТ “Петко Христов -62” гр.Стара Загора, адрес на управление ул.”Майор Кавалджиев” №74, вх.В, ап.2 със собственик Петко Христов Христов ЕГН **********.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.12.2011г.
42 Административно дело No 137/2011 Искове за обезщетение В.А.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2011г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на община гр. Стара Загора за изплати на В.А.К. *** присъдената му издръжка за месеците октомври, ноември и декември в общ размер от 180/ сто и осемдесет лева/   ЗАДЪЛЖАВА община гр. Стара Загора за изплати на В.А.К. *** присъдената му издръжка за месеците октомври, ноември и декември в общ размер от 180/ сто и осемдесет лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.10.2011г.
43 Административно дело No 144/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.10.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.Н. *** против Заповед №140/07.03.2011 г. на Кмета на Община Гълъбово, с която е разпоредено на жалбоподателят да премахне селскостопанска постройка – „краварник”, находящ се в ПИ 025004 в землището на с. Помощник.   ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Н.С.Н. *** сумата от 320.00 лева, направени разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 4.10.2011г.
44 Административно дело No 145/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Г. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2011г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Г. ***, против отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора изх. № 94–5279–24–10-869/ 21.06.2010г., за промяна на кадастралния регистър към кадастралната карта за имот с идентификатор 68850.525.68.4., изразяваща се в заличаването на А.Д.А., вписана като собственик на 4/6 идеални части от същия имот, като неоснователна.    ОСЪЖДА В.В.Г. ***, с ЕГН: **********, да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет / лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 25.10.2011г.
45 Административно дело No 148/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР АМБРОЗИЯ ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.12.2011г.
Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И:   ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на „Амброзия” ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123103761, срещу Заповед №ДК-02-ЮЦР-57/19.11.2010г. на Началник РДНСК Югоизточен район, в частта й, в която е отменено Разрешение за строеж №РС-И 485/26.07.2004г., издадено от Главния инженер на Община Стара Загора, за строеж пета категория „Месопреработвателно предприятие” /ЗП и РЗП 423,43 кв.м/, находящ се в УПИ І-11316, псд, кв. 651з по плана на гр. Стара Загора.  ОТМЕНЯ, по жалба на „Амброзия” ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123103761, Заповед №ДК-02-ЮЦР-57/19.11.2010г. на Началник РДНСК Югоизточен район, в частта й, в която е отменен одобрен на 19.05.2004г. от Главния архитект на община Ст.Загора инвестиционен проект за строеж пета категория „Месопреработвателно предприятие” /ЗП и РЗП 423,43 кв.м/, находящ се в УПИ І-11316, псд, кв. 651з по плана на гр. Стара Загора.  ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на„Амброзия” ЕООД, гр.Стара Загора, ул.”Ген. Иван Пашинов” №33, ЕИК 123103761, направените разноски по делото в размер общо на 145 /сто четиридесет и пет/ лева.  Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Амброзия" ЕООД против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.2018/2012г.по описа на ВАС.
В законна сила от 5.12.2011г.
46 Административно дело No 152/2011 Дела по КСО Е.Х.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Х.Г. ***, против Решение № 0014/ 16.03.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против Разпореждане № О-23-000-00-00371082 от 24.01.2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите, като неоснователна.   ОСЪЖДА Е.Х.Г. да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ решение № 0014/16.03.2011г.на директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата на Елена Георгиева против разпореждане № 0-23-000-00-00371082/24.01.2011г.на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите.ИЗПРАЩА преписката на адм.орган за решаване на въпроса по същество в 14-дневен срок при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на Елена Георгиева разноски за водене на делото в размер на 300 лв.
В законна сила от 28.11.2011г.
47 Административно дело No 155/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.6.2011г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, АС Стара Загора  Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.И. против мълчаливия отказ на Кмета на община Стара Загора да допълни кадастралния план на гр. Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се изпрати на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Оставя без разглеждане жалбата Милена василева Ихтярова с/у мълчалив отказ на Кмета на Стара Загора по заявление вх.№ 94-М-24.08.2009г. за допълване на кадастрален план и прекратява производството по делото. Изпраща преписката на Н-к СГКК-Ст.Загора за произнасяне по заявленето на милена Василева Ихтярова, в частта за изменение на кадастралната карта.
В законна сила от 21.12.2011г.
48 Административно дело No 171/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР КАПРОНИ АД НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
С оглед изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 АПК , съдът   Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №ДК 19-СЗ-4/21.03.2011г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, с която е забранено ползването на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж „Склад-работилница за поддържане на лодки” в поземлен имот №000545, землище на с.Копринка, община Казанлък с ползвател „Капрони” АД гр.Казанлък, определен е срок за доброволно изпълнение от 20 дни от съобщаване на заповедта и е разпоредено прекъсване захранването на строежа с електрическа енергия.  ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на „Капрони” АД гр.Казанлък, с адрес на управление ул. „Ген.Столетов” №45, ЕИК 833067822, направените разноски по делото в размер общо на 1850 /хиляда осемстотин и петдесет/ лева.  Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.    
В законна сила от 15.11.2011г.
49 Административно дело No 174/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.П. ***, против Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 43/ 19.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която, на основание чл.222, ал.1, т.10 и чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „Масиввен навес и плътна ограда по северната регулационна линия”, находящ се в УПИ VІІ-7345, кв.316 по плана на гр.Казанлък, с административен адрес:гр.Казанлък, ул.”Райна Княгиня”№3, като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.11.2011г.
50 Административно дело No 179/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Р.Г.,
Р.С.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Д.Х.,
П.И.Х.,
Д.И.Х.,
К.З.Х.,
Д.З.С.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.10.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-25-439/ 15.03.2011г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на наследници на Илия Панайотов Х. да придобият собственост върху имот № 301.92 с площ 600 кв.м., находящ се в местността "Асанов трап" землище гр.Стара Загора, ПО ЖАЛБА от Р.Р.Г. ЕГН ********** *** Загора и Р.С.Р. ***3 И ВМЕСТО НЕЯ ПОСТАНОВЯВА:   ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ на наследниците ползвателя Илия Панайотов Х.,*** – Т.Д.Х., П.И.Х. и Д.И. ***, ПРАВОТО да придобият собствеността на основание § 4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ върху имот с площ 0.600дка, находящ се в местност “Асанов трап”, землището на гр.Стара Загора, по заявление вх.№ 0901017 от 25.05.1992г.   ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.Р.Г. и Р.С.Р. направените по делото разноски в размер на 620 /шестстотин и двадесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 25.10.2011г.
51 Административно дело No 183/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД-09-229/ 14.04.2011г., против Решение № 396/ 31.03.2011г. на Общински съвет Гурково, с което е дадено съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 18157.6.245, находящ се в землището на гр.Гурково, с площ 59136кв.м.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 396/31.03.2011г.прието от Общински съвет Гурково по протокол № 47/31.03.2011г. с което е дадено съгласие за промяна начина на трайно ползване на имот № 18157.6.245 в землището на гр.Гурково с площ от 59 136 кв.м. от "пасище, мера в "изоставена нива".
В законна сила от 15.12.2011г.
52 Административно дело No 195/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Х.Т.,
Т.А.Д.,
П.А.Т.
ЗАМ. КМЕТ САГ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 6.12.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед №РД-25-542/29.03.2011 г. на Зам.кмет “САГ” на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Работен устройствен план /план за застрояване и силуетно оформяне/ на УПИ ХХ-3334 в кв.78 “Възраждане”, гр.Стара Загора и свързано допълващо застрояване между УПИ ХХ-3334 и УПИ ХІХ-3333 и УПИ ХХІІ-3328, съгласно приложен проект по жалбата на Т.А.Д., ЕГН **********,***, П.А.Т., ЕГН ********** *** и И.Х.Т., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.12.2011г.
53 Административно дело No 199/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П. ***, ж.к „Левски”, ул. „Христо Ковачев” №8 срещу Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 57/ 29.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Кухня – столова с барбекю”, находящ се в ПИ 144017, землището на с. Дунавци, общ. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 10.12.2011г.
54 Административно дело No 211/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.З.Н. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването от Н.З.Н. *** против Заповед №41/19.03.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл.225 ал.1 във вр. с чл.222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ масивна постройка реконструкция на съществуваща паянтова сграда/ с новоизградени елементи/, извършено от Д.К. в УПИ ІV16, кв. 44 по плана на село Ясеново като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.12.2011г.
55 Административно дело No 213/2011 Други административни дела Я.М.О. НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД -ДАИ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.М.О., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-30-331/2011 год., издадена от началник Областен отдел Контролна дейност „ДАИ”- гр. Стара Загора, с която на основание чл. 106а, ал.1 т.1, и ал.2, т.1 и т.4 от Закон за автомобилните превози е наредено временно спиране от движение на лек автомобил марка “Дачия”, модел “Соленца”, с рег. № СТ 6218 АТ за срок от шест месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер и отнемане на свидетелството за регистрация на автомобила  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 12.11.2011г.
56 Административно дело No 224/2011 Други административни дела И.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.10.2011г.
  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Н. *** за обявяване нищожността на Заповед № 2008002050/17.03.2008г. на Директора на ОД „ Полиция” гр. Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 9.11.2011г.
57 Административно дело No 226/2011 Други административни дела М.И.П.,
В.К.Ч.,
П.К.И.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № РД-09-213/ 11.04.2011г. Областен управител на област Стара Загора ПО ЖАЛБАТА на М.И.П. ***, В.К.Ч. *** и П.К.И. ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.10.2011г.
58 Административно дело No 228/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 24.10.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА ПРИЗВОДСТВОТО по адм.д.№228/2011 г. по описа на Старозагорският административен съд.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№228/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд към адм.д. №175/2011 г. по описа на същия съд за общо разглеждане на постъпилите жалби против Решение №1087/31.03.2011 г. на Общински съвет Стара Загора.    ПОСТАНОВЯВА Областен управител на Област Стара Загора да бъде вписан като жалбоподател в списъка на лицата за призоваване по адм.д.№175/2011 г.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.10.2011г.
59 Административно дело No 237/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Б.,
М.Т.Б.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б. и М.Т. ***, против Заповед № ДК – 10 – ЮИР – 32/ 08.04.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима подадената от тях жалба срещу Забележка от 31.01.2011г. към Разрешение за строеж № 673/ 28.12.1998г. на Главния архитект на община Стара Загора за строеж: „ОСД – ОФИС” /Преустройство по време на строителство - промяна на носещата конструкция на сградата от метална на стоманобетонова: на коти +2,30, +5,40 и +8,10 ламариненобетонните плочи се заменят със стоманобетонови плочи, замяна на стъкления покрив със стоманобетонова плоча; промяна на фасадата и промяна на застроената площ от 77.32кв.м. на 86.50кв.м., а разгънатата застроена площ от 249.52кв.м. на 259.50кв.м./, строеж пета категория, находящ се в УПИ VIII – 479, ОДО, кв. 526в, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.502.479 по кадастралната карта, като неоснователна.     ОСЪЖДА М.Б. ***, с ЕГН: ********** и М.Т. ***, с ЕГН: **********, да заплатят на „АКРАБ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Х. Д. Асенов” № 70, ЕИК 123058558, общо сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща направените разноски по делото за адвокатско възнаграждение.     На основание чл.215, ал.7 от ЗУТ решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 3.10.2011г.
60 Административно дело No 241/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.И.П.,
М.В.Д.,
М.В.М.,
С.Д.М.,
Д.Ч.Б.,
Т.Ч.С.,
С.П.М.,
М.П.М.,
Г.М.И.,
Т.М.Т.,
В.И.М.,
Б.Ж.М.,
К.Ф.Н.,
С.Ф.Н.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2011г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД-25-238/ 11.02.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е утвърдена оценка за 69/669 идеални части от имот № 76, масив 205, целият с площ 669 кв.м., находящ се в местност “Каменна могила”, землището на с.Хрищени, като определя оценка в размер на 45,00 /четиридесет и пет/ лева, в съответствие с Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приета с ПМС №118 от 26.05.1998г. и т.3 от раздел ІV”Заключение” на приетата съдебно-техническа експертиза.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 6.12.2011г.
61 Административно дело No 243/2011 Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.7.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на Община Чирпан, против Заповед № РД-09-629/07.09.2010г. на Областния управител на област Стара Загора, с която е насрочено на 23.10.2010г. провеждане на местен референдум на жителите на с.Яворово, общ.Чирпан, които да отговорят на въпроса: ”Съгласни ли сте с.Яворово да се отдели от община Чирпан и да се присъедини към община Стара Загора”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 19.12.2011г.
62 Административно дело No 252/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.9.2011г.
ОТМЕНЯ по заповед на Областния управител на Област Стара Загора Решение №665/19.04.2011 г. на Общински съвет Казанлък, с което е изменено Решение №648/12.04.2011 год.   ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък да заплати на Областния управител на Област Стара Загора сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи направените разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.10.2011г.
63 Административно дело No 258/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.Ш. ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК /СИТ/ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.Ш. ***, ЕГН ********** против заповед №416/03.05.2011г на Заместник кмет по “САГ” на Община Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№258/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 22.11.2011г.
64 Административно дело No 268/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо от АПК във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по жалба на Н.С.С. ***, Заповед № ДК 19-СЗ-7/ 15.04.2011г. на Началник Сектор Стара Загора при РДНСК-Югоизточен район, с която на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ и чл.222, ал.1, т.6 и т.7 от ЗУТ, е забранено ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: ”Жилищна сграда” с административен адрес гр.Казанлък, ул.”Тюлбенска”№10, в НПИ-4210, кв.449 по плана на гр.Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 4.11.2011г.
65 Административно дело No 285/2011 Други административни дела Н.Ц.Н. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.9.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по оспорване от Н.Ц.Н. ЕГН ********** ***, ЗАПОВЕД рег. № 165/ 25.05.2011г на Началника на 01 Районно управление „Полиция” Стара Загора, с която му е отказано издаване на разрешение за съхранение и разрешение за носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоохрана и е разпоредено незабавно предаване за съхранение на притежаваното от него оръжие.    ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Началника на 01 РУП на МВР Стара Загора за произнасяне по искане вх.№ 996-к/ 07.04.2011г от Н.Ц.Н. при спазване на дадените указания по прилагане на закона.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.10.2011г.
66 Административно дело No 288/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.9.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №973/26.05.2011г. на Общински съвет Раднево по заповед № РД-09-344/09.06.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Областния управител на област Стара Загора сумата от 150лв. / сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 5.10.2011г.
67 Административно дело No 294/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Й.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
Е.К.Г.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.7.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Й.И. Заповед №202 от 07.04.2010 год. на Кмета на община Павел баня в частта с която е одобрено изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ-87 и УПИ ІІІ-1164, кв. 20 по плана на града.  ОСЪЖДА на основание чл.143 ал.1 от АПК Община Павел баня да заплати на Г.Й.И. сумата от 450.00 лв./четиристотин и петдесет лева/, представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание в 14 дневен срок от получаването му от страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Иванов против заповед № 202/07.04.2010г.на кмета на община Павел баня в частта с която е одобрено изменение на ПУП-ПР относно УПИ ІІ-87 и УПИ ІІІ-1164 от кв.20 по плана на Павел баня.ОСЪЖДА Георги Иванов да заплати на Елена Габарева разноски по делото в размер на 10 лв.
В законна сила от 13.12.2011г.
68 Административно дело No 295/2011 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.10.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по жалба на “Мобилтел” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Кукуш”№1, Покана за доброволно изпълнение изх. № ГБ-192-00-654/ 02.05.2011г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК - Югоизточен район.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.10.2011г.
69 Административно дело No 296/2011 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 296/ 2011 година по описа на административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 30.11.2011г.
70 Административно дело No 298/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
НИС ЕООД
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.9.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 1210/ 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, с което Общински съвет Стара Загора дава съгласие за предоставяне на „НИС” ЕООД гр.Стара Загора на безвъзмездно право на ползване за срок до учредяване и провеждане на процедура за концесия, но не по-малко от 1 година, върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от УПИ – Парк „Бранителите на Стара Загора” в кв.”Чадър могила” по плана на гр.Стара Загора, ПО ОСПОРВАНЕ, обективирано в Заповед № РД–09–362/ 16.06.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.    ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.10.2011г.
71 Административно дело No 299/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.10.2011г.
Ръководен от гореизложеното и на осн. 172, ал. 2 от АПК, съдът   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №422 от 30.05.2011г. на Общински съвет Гурково, с което, на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 - 3 от ЗОС и чл. 21, ал. 1 от НРПУРИВОС на Община Гурково, се дава съгласие за отдаване под наем за срок от пет години, чрез търг с явно наддаване, за поставяне на павилион за търговска дейност, на терен с площ 30 кв.м., представляващ част от поземлен имот частна общинска собственост, целият с площ 811 кв.м. с идентификатор 18157.501.966 по КККР на гр.Гурково, одобрени със заповед РД-18-3/18.01.2010г. на изп. директор на АГКК и е упълномощен кмета на общината да организира, проведе търга и сключи договор за наем с лицето, което го е спечелило.  ОСЪЖДА Община Гурково ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на Административна област Стара Загора направените разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.    
В законна сила от 9.11.2011г.
72 Административно дело No 308/2011 Дела по ДОПК и ЗМ А.Л.Г. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Л.Г. *** против АУПДВ № 01-6500/22606/12.04.2011г. на Заместник Изпълнителния Директор на Държавен фонд „ Земеделие”.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №308 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.   Определението да се съобщи, чрез връчване на препис.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 12.10.2011г.
73 Административно дело No 316/2011 Други административни дела А.П.Т. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.Т. *** против Заповед №166/25.05.2011г. на Началника на първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 15.10.2011г.
74 Административно дело No 332/2011 Дела по ЗОС К.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Н.Д. *** изцяло Заповед № РД – 25 – 1067/ 14.06.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 65, ал.1 от ЗОбС, е наредено да се премахне временен обект, находящ се в коритото на р. Бедечка, кв. 12 – „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, представляващ паянтова постройка от тухлена зидария, покрита с гумени ленти с размери 20м. на 3м. и масивна ограда от стоманобетон с дължина 15м., собственост на К.Н.Д., като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на К.Н.Д. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 8.12.2011г.
75 Административно дело No 336/2011 Други административни дела Ф.М.И.,
Н.А.Г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.М.И. и Н.А.Г., против Заповед №РД-09-343/09.06.2011г. на Областния управител на Област Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №336 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    
В законна сила от 5.10.2011г.
76 Административно дело No 344/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.10.2011г.
Ръководен от гореизложеното, и на осн. чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, съдът   Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО, направено от Областния управител на Административна област Стара Загора със Заповед №РД-09-407/11.07.2011г., против Решение №690/23.06.2011г. на Общински съвет Павел баня, с което е открита процедура за отдаване за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на имот публична общинска собственост на Община Павел баня, представляващ имот №000860, ЕКАТТЕ 000309 с площ 14,653 дка в землището на с. Александрово, община Павел баня, начин на трайно ползване - язовир, актуван с АОС №7/18.02.1997г., и е упълномощен кмета на Общината да извърши всички нормативно определени действия в тази връзка.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 2.12.2011г.
77 Административно дело No 350/2011 Други административни дела О.А.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.А.М. ***, против Заповед №37917/01.06.2011 год. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР-Стара Загора, с която на основание чл.143, ал.5, т.5 от ЗДвП, е отказано да се извърши регистрация на МПС, лек автомобил марка „БМВ”, модел „320 д”, ИН на рама-WBAAP71030PN49784, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.12.2011г.
78 Административно дело No 351/2011 Други административни дела П.Г.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. ***, срещу Заповед № 330/ 2513/2011г. от 08.06.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна Дирекция на МВР - гр. Стара Загора, за прилагане на принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство” до решаване на въпроса за отговорността, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 28.12.2011г.
79 Административно дело No 355/2011 Дела по КСО И.А.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :   ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Д. ***, против Решение № **********/ 24.06.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № **********/ 08.04.2011г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 24.12.2011г.
80 Административно дело No 360/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ по заповед на Областния управител на Област Стара Загора Решение №431/30.06.2011 г. на Общински съвет Гурково.   ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Областния управител на Област Стара Загора сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи направените разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 17.11.2011г.
81 Административно дело No 365/2011 Други административни дела ФАКТОР-Д ЕООД - ГР.КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 7.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Фактор –Д” ЕООД гр.Казанлък против мълчалив отказ на кмета на Община Казанлък по направено искане на основание чл.25 от Наредба №22 за рекламната дейност на територията на гр.Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 365/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 8.11.2011г.
82 Административно дело No 369/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против Решение №455/30.06.2011г. на Общински съвет Братя Даскалови.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№369 по описа за 2011г. на Старозагорския административен съд.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 19.10.2011г.
83 Административно дело No 377/2011 Други административни дела М.П.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.10.2011г.
ОТМЕНЯ поради изтекла погасителна давност акт за установяване на задължение по декларация №3843/07.10.2009 г. издаден от орган по приходите при Община Стара Загора, в частта му, потвърдена с решение 4889/05.07.2011 год. на началник отдел “МДТ” при Община Стара Загора, с която е установено задължение за данъци върху превозни средства в размер на 75 лева за 2002 год., на 180 лева за 2003 год., в размер на 45 лева за 2004 год. и лихва върху задълженията в размер на 254.38 лева, спрямо М.П.К., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 22.10.2011г.
84 Административно дело No 378/2011 Други административни дела Е.И.Е. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.И.Е. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 378/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 5.10.2011г.
85 Административно дело No 388/2011 Дела по ЗМВР Д.Г.К. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.9.2011г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по АД №388/2011г. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по жалба на Д.Г. К., със съдебен адрес ***, против „Резултати от конкурс за израстване в категория „В”, обявени с протокол №52971 от 28.07.2011г. в ОД на МВР Стара Загора”.  Изпраща по компетентност жалбата на Министъра на вътрешните работи.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ, с частни жалби, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – жалбоподателя К.; конкурсната комисия при ОД на МВР Стара Загора, провела конкурс за израстване в категория „В” и обявила протокол №52971 от 28.07.2011г. и от компетентния административен орган - Министъра на вътрешните работи.
В законна сила от 13.10.2011г.
86 Административно дело No 392/2011 Други административни дела В.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.М. ***, против Заповед №37926 от 01.06.2011 г. на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора, с която му е отказано да се извърши регистрация на МПС, лек автомобил марка „БМВ”, модел 520, рег. № СТ 7329 СК.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 16.11.2011г.
87 Административно дело No 394/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.К. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 10.11.2011г.
Мотивиран от горното Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА, Заповед №ДК-10-ЮИР-80/29.07.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена жалбата на М.К.К. срещу разрешение за строеж №53/04.08.2010г. на Главния архитект на Община Чирпан за строеж пета категория - „Газификация на жилищна сграда” в УПИ ХІ-1407, кв. 62 по плана на гр.Чирпан, като вместо нея ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ по жалбата на М.К.К.,***, Разрешение за строеж №53/04.08.2010г. на Главния архитект на Община Чирпан за строеж пета категория - „Газификация на жилищна сграда” в УПИ ХІ-1407, кв. 62 по плана на гр.Чирпан.  ВРЪЩА на Главния архитект на Община Чирпан преписката, образувана по заявление вх.№93-00-602/03.08.2010г. на М.К.К.,***, за издаване на ново разрешение за строеж при съобразяване с дадените задължителни указания от съда по тълкуването и прилагането на закона.  Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.      
В законна сила от 10.11.2011г.
88 Административно дело No 395/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 395/ 2011 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 13.10.2011г.
89 Административно дело No 397/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.Б. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 10.11.2011г.
Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ по жалба на М.Х.Б.,***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №ДК-10-ЮИР-75/ 26.07.2011г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отменил Разрешение за строеж №РС-И-509/02.09.2010г., издадено от директор на Дирекция „Строителство и инвестиции” при Община Стара Загора заедно с одобрен инвестиционен проект за строеж на жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-585, кв.60 по плана на с.Борилово, община Стара Загора, като вместо нея ПОСТАНОВЯВА:  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Невен” ООД, гр.Ст.Загора, ЕИК 123729612, против Разрешение за строеж №РС-И-509/02.09.2010г., издадено от директор на Дирекция „Строителство и инвестиции” при Община Стара Загора.  ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на М.Х.Б., ЕГН-**********,***, направените от него разноски по делото в размер общо на 370/триста и седемдесет/ лева.  Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.      
В законна сила от 10.11.2011г.
90 Административно дело No 400/2011 Дела по КСО Д.К.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Х. ***, адресирана до Директора на ТП на НОИ Стара Загора във връзка с негово решение № 49/ 05.08.2011г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 400/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 5.10.2011г.
91 Административно дело No 403/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на “ ЕВН България Електроразпределение” АД със седалище и адрес на управление р. Пловдив, ул. “ Христо Г Данов” № 37 против заповед № 154/ 08.08.2011г на Началник РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл.222, ал.1, т.10 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.225, ал.1 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж „Въздушни електронни съобщителни кабелни мрежи в кв. “ Казанка”, находящи се в гр. Стара Загора между ул. “Капитан Петко войвода” и ул. “ Одринска”..   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 403/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.12.2011г.
92 Административно дело No 408/2011 Други административни дела Х.А.К. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 6.10.2011г.
Воден от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора,     О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.К. от гр.Ст.Загора, против „ЕАД „Български пощи” Ст.Загора”.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №408 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    
В законна сила от 15.10.2011г.
93 Административно дело No 409/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.12.2011г.
Така мотивиран и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Главния архитект на Община Стара Загора срещу Заповед №ДК-10-ЮИР-67 от 08.07.2011 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователна.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „Неса”ООД – гр. Севлиево сумата от 360.00 лв., представляваща направени разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.12.2011г.
94 Административно дело No 413/2011 Други административни дела З.К.С. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.С. ***, против отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 94-8846-24-10-1981/ 10.08.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 413/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 15.10.2011г.
95 Административно дело No 417/2011 Дела по ЗОС Д.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Динко Г.Д. *** Заповед №РД-25-1430/16.08.2011 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОбС е разпоредено премахването на телена ограда – мрежа, поставена върху покривна плоча на група гаражи и да се освободи отстоянието от 3 метра от гаражите до границата на имота на жалбоподателя и до ул. "Георги Апостолов"№1.   ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Динко Г.Д. *** сумата от 510.00 лева, направени разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 10.12.2011г.
96 Административно дело No 421/2011 Дела по ЗСП И.Г.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.10.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 421/ 2011 по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 27.10.2011г.
97 Административно дело No 423/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Мини Марица Изток” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 13, представлявано от Изпълнителния директор Евгени Стойков, отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора изх. № 99–7602–24–10-2033/ 16.08.2011г., за промяна на кадастралния регистър към кадастралната карта за имот с идентификатор 68850.503.540.1.91, изразяваща се във вписването на „Мини Марица Изток” ЕАД като собственик на имота, като незаконосъобразен.    ВРЪЩА преписката на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по подаденото Заявление вх. № 99 – 7602/ 16.06.2011г. от „Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта за имот /самостоятелен обект в сграда/ с идентификатор 68850.503.540.1.91, при съобразяване с дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора да заплати на „Мини Марица Изток” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 13, с ЕИК 833017552, представлявано от Изпълнителния директор Евгени Стойков, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.11.2011г.
98 Административно дело No 428/2011 Други административни дела И.М.К. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.10.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 428/ 2011 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 27.10.2011г.
99 Административно дело No 434/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Ж.С.М. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 434/ 2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.    
В законна сила от 20.10.2011г.
100 Административно дело No 436/2011 Дела по КСО ПРОГРЕС АД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Прогрес”АД, представлявано от Изп. Директор Славин Янакиев, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.”Индустриален” против решение №50/17.08.2011 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата му и потвърдено разпореждане №1942/05.07.2011 г. на ръководителя по контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ за установен начет в размер на 593.09 лв., от които главница в размер на 430.00 лв. и лихви в размер на 163.09 лв., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА „Прогрес”АД, представлявано от Изп. Директор Славин Янакиев, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.”Индустриален” да заплати на ТП на НОИ – Стара Загора ,сумата от 150.00 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 26.11.2011г.
101 Административно дело No 438/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР БОЙЛ ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането на „БОЙЛ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.” Св.Княз Борис” № 93, ет.9 за обявяване нищожността на Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 1/ 14.01.2005г на строеж „Кафе-аперитив – І етап”, находящ се в неурегулиран поземлен имот в с.Пчелиново с административен адрес махала Ханова лъка, с.Пчелиново, общ.Гурково, издадено от Главния архитект на Община Гурково.  ОСЪЖДА БОЙЛ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.” Св.Княз Борис” № 93, ет.9 ДА ЗАПЛАТИ на Г.Г.Г. *** сумата 500/петстотин/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 22.12.2011г.
102 Административно дело No 440/2011 Дела по КТ М.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на М.Д.Т. *** против писмо изх.№ 9400-2588/2/ 02.09.2011г, издадено от Кмета на Община Раднево.     ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 440/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 8.11.2011г.
103 Административно дело No 441/2011 Дела по ЗСП Х.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.11.2011г.
На основание чл. 159, т. 8 , във вр. чл. 155, ал. 1 от АПК, съдът ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 441/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  
В законна сила от 24.11.2011г.
104 Административно дело No 442/2011 Дела по ЗМСМА И.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Т., в качеството му на Председател на Общински съвет - Братя Даскалови, срещу Заповед № РД – 231 от 15.09.2011г. на Кмета на община Братя Даскалови, като недопустима.    Прекратява производството по административно дело № 442/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 29.10.2011г.
105 Административно дело No 444/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Н.Т.Н. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 444 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2011 год.  ИЗПРАЩА административна преписка вх. №2673/27.09.2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Общинска избирателна комисия гр. П. баня.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателите на посочения съдебен адрес.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.10.2011г.
106 Административно дело No 446/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Й.Н.,
М.Й.Б.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №ДК-10-ЮИР-86/01.09.2011 г. на Началник РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима подадена жалба срещу разрешение за строеж №РС-И-281/11.05.2011 год., издадено от началник отдел “АГ” при Община Стара Загора, по жалбата на Д.Й.Н., ЕГН **********,*** и М.Й.Б., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на касационно обжалване.  
В законна сила от 30.11.2011г.
107 Административно дело No 447/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП СТАЙКО ИВАНОВ ГЕНОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 447/ 2011 година по описа на административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 19.11.2011г.
108 Административно дело No 459/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "ЕВЕЛИН АНГЕЛОВ ДРАГАНОВ" КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО,
ПП ГЕРБ,
НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,
БНРП,
ДРОМ,
ПД ЕВРОРОМА,
МК ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА РАДНЕВО,
МК СИНЯТА КОАЛИЦИА- РАДНЕВО,
РЗС,
ЗС АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ,
ПП БСДП,
ИК МИЛЕНА ДИМИТРОВА,
ПП НДСВ,
ПП ДПС,
ПАРТЯ ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛ ДЕМОКРАТИ,
ПП ЗЕЛЕНИТЕ,
КОАЛИЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ НА РАДНЕВО,
МК ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ ПАРТИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ И НОВА ЗОРА,
ПП БСП,
ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ,
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ,
МК ИЛИНДЕН-РАДНЕВО,
ИК ИВАН БОЕВ ПЕЙЧЕВ,
ПАРТИЯ БЗНС,
ПАРТИЯ АТАКА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Д. ***, подадена в качеството му на представляващ Инициативен комитет “Евелин Ангелов Драганов”, регистриран за участие в изборите за кмет на Община Раднево на 23.10.2011г., против Заповед № 1583/ 21.09.2011г. на кмета на община Раднево, в частта й относно разпределението на определените места за поставяне на агитационни материали между политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове и в изборите за президент и вицепрезидент на РБългария на 23.10.2011г., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 459/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 28.11.2011г.
109 Административно дело No 463/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.В.В. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ МОЛБАТА на Н.В.В. и В.В.Г. за отмяна на влязла в сила заповед №1895/27.08.2007 год. на Кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №463 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2011 год.  ИЗПРАЩА молбата на Н.В.В. и В.В. ***.  Препис от определението да се изпрати на молителите.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 16.11.2011г.
110 Административно дело No 464/2011 Дела по КТ М.Г.З. РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - ГР. ХАСКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 464/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд – Хасково.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, за сведение.    
В законна сила от 19.10.2011г.
111 Административно дело No 465/2011 Други административни дела П.К.П. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.П. ***, против Заповед рег.N 66/ 08.08.2011г. на Началника на Районно управление “Полиция” гр.Раднево, с която е отказано издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоохрана, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 28.12.2011г.
112 Административно дело No 474/2011 Други административни дела Т.И.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.11.2011г.
Прекратява делотоПрекратява производството по административно дело № 474/ 2011година по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 24.11.2011г.
113 Административно дело No 479/2011 Други административни дела ЕНЬО БОНЧЕВ -ООД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.12.2011г.
Прекратява делотоПОВДИГА СПОР за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд – София град, по жалбата на „EНЬО БОНЧЕВ” ООД със седалище с. Търничене, обл. Стара Загора, представлявано от управителя Филип Димитров Лисичаров, срещу Уведомително писмо № 01 – 2600/ 8316 от 02.09.2011г. за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания, издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна Агенция – гр. София.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 479/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.     Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.12.2011г.
114 Административно дело No 481/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.И.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Д. ***, подадена качеството му на регистриран кандидат за кмет и кандидат за общински съветник от КП „ОДС – ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” на местни избори от 23.10.2011г. в община Раднево, против Решение № 159 от 24.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Раднево за определяне на резултати от изборите за общински съветници, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 481/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 21.11.2011г.
115 Административно дело No 483/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП М.Т.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 1.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Тодоров Ч., ЕГН ********** ***, като кандидат за кмет на Община Мъглиж, против Решение №0001628/25.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия Мъглиж, за допускане до участие на кандидати за кмет на втори тур за избор на такъв на Община Мъглиж, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№483/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 18.11.2011г.
116 Административно дело No 493/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП И.П.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
Т.С.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №001287/24.10.2011г. на ОИК Братя Даскалови за обявяване на Т.С.С. за избран за кмет на кметство село Черна гора, община Братя Даскалови.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от обявяването му.  
В законна сила от 30.11.2011г.
117 Административно дело No 494/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.Г.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ,
Г.А.Г.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.А. ЕГН ********** *** против Решение № 0001628/ 25.10.2011 на ОИК - Мъглиж относно определяне на резултатите от гласуване за кмет на Община Мъглиж, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 494/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 12.11.2011г.
118 Административно дело No 495/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.Г.А. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 3.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.А., ЕГН-**********,***, подадена в качеството и на регистриран кандидат за общински съветник от ПП „Национално движение за стабилност и възход” на местни избори от 23.10.2011г. в община Мъглиж, против Решение от 25.10.2011г. на ОИК Мъглиж за избор на общински съветници на Община Мъглиж, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №495/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 16.11.2011г.
119 Административно дело No 496/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП М.П.Д.,
ПП "БСДП" - ОБЩИНА РАДНЕВО
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РАДНЕВО,
К.И.Р.,
Д.Х.Ж.,
Т.Ж.Т.,
Б.Г.И.,
И.К.К.,
М.Г.Т.,
К.К.К.,
Й.П.Г.,
Т.И.Д.,
Г.К.Г.,
М.Щ.В.,
Т.С.С.,
Д.Г.С.,
Д.И.Д.,
Б.И.Б.,
Г.Б.Г.,
Ж.Б.Б.,
Г.А.Н.,
К.Х.К.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 159/ 24.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Раднево за определяне на резултатите от местните избори за общински съветници в община Раднево.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 30.12.2011г.
120 Административно дело No 497/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ,
Х.Г.Ч.,
Л.Р.П.,
Б.Х.Д.,
И.Е.Б.,
Ш.Р.Х.,
А.А.Н.,
Х.О.Х.,
С.Х.Р.,
Н.Д.Р.,
Н.Д.К.,
И.Д.И.,
Р.Н.К.,
П.Н.Б.,
Х.Д.П.,
Р.Д.П.,
Р.И.М.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.11.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП БСП против Решение № 148/25.10.2011 г. на ОИК Павел баня за определяне на резултатите от гласуване за общински съветници в Община Павел баня.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 497/2011 г. по описа на СтАС.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и от съобщаването му на неявилите се.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 22.11.2011г.
121 Административно дело No 498/2011 Дела по ЗМСМА КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ АД ГР. КАЗАНЛЪК,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 7.12.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№498/2011 год. по описа на Старозагорския административен съд.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Кмета на Община Казанлък и “Кълвача инвестмънт” АД гр.Казанлък, ЕИК 123631634, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев против Решение №424/29.04.2010 год. на Общински съвет Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№498/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 22.12.2011г.
122 Административно дело No 499/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ Българска социалистическа партия” гр. София , представлявана от А.С. против Решение №145 от 25.10.2011 година на ОИК Павел Баня за допускане до участие във втори тур за избиране на кмет на община Павел Баня на 30.10.2011 година на основание чл.22, ал.1 т. 33 от Изборния кодекс според отчетените резултати на Станимир Христов Радевски и Петър Николов Бояджиев, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 499/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 7.12.2011г.
123 Административно дело No 501/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП ГЕРБ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 3.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.213 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, съдът,   О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД №501/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора и го ПРИСЪЕДИНЯВА към АД №496/2011г., за съвместно разглеждане на жалбите против Решение №159/24.10.2011г. за обявяване резултатите от местните избори за общински съветници и кметове на 23.10.2011г.  Производството следва да продължи по АД №496/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.11.2011г.
124 Административно дело No 502/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП ГЕРБ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №502 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Р.Й.Й. против решение №159/24.10.2011г. на ОИК Раднево към жалбата на Милена Петкова Димитрова за разглеждане в производството по адм.д.№496 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Р.Й.Й. да се впише в списъка на жалбоподателите по адм.д.№496 по описа за 2011г.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.11.2011г.
125 Административно дело No 503/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП К.М.Р. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ,
М.Т.Ч.,
К.Д.С.,
С.М.Х.,
С.К.С.,
Г.Ц.Ц.,
С.И.Ц.,
М.М.И.,
Т.В.Д.,
С.Г.С.,
П.Д.К.,
Д.Г.А.,
А.С.Е.,
А.А.М.,
И.И.Б.,
П.В.П.,
Р.М.М.,
К.Ф.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Р. против Решение от 25.10.2011год. на ОИК Мъглиж.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№503/2011год. по описа на АС – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ с частна жалба.  
В законна сила от 15.11.2011г.
126 Административно дело No 504/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП С.К.Т. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА,
Н.И.П.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинска избирателна комисия – Стара Загора от 31.10.2011 год. за обявяване на изборните резултати за избор на Кмет на Кметство с. Змейово, община Стара Загора, с което Н.И.П. е обявен за избран за Кмет на Кметство с. Змейово, общ. Стара Загора.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 29.11.2011г.
127 Административно дело No 506/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.М.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЪЛЪБОВО,
Ж.К.Р.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.М., ЕГН ********** *** със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев” №93, ет.1, офис №2, адвокат З.Д. против решение №149/30.10.2011 г., на Общинска избирателна комисия Гълъбово, с което е определен изборния резултат за избор на кмет на с.Главан, Община Гълъбово, обл.Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 7.12.2011г.
128 Административно дело No 507/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП П.Н.Б.,
А.С.П.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ,
С.Х.Р.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинска избирателна комисия – Павел баня от 31.10.2011 год. за обявяване на изборните резултати за избор на Кмет на Община Павел баня, с което С.Х.Р. е обявен за избран за Кмет на Община Павел баня.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от обявяването му.    
В законна сила от 29.12.2011г.
129 Административно дело No 509/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Г., в качеството му на пълномощник на Сергей Дмитриевич Станишев, в качеството му на председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия против Решение от 24.10.2011 год. на ОИК – Казанлък за избор на Общински съветници на Общински съвет Казанлък, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №509/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 29.11.2011г.
130 Административно дело No 512/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП А.И.К. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ,
Ш.М.Ю.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.11.2011г.
 ПОТВЪРЖДАВА Решение № 156/ 31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия Павел баня за определяне на резултатите от гласуване за Кмет на кметство с.Габарево общ.Павел баня.    Решението подлежи на касационно оспорване в срок до 7 дни от съобщаването му пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 6.12.2011г.
131 Административно дело No 514/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП И.Ж.И. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. РАДНЕВО,
К.С.К.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинска избирателна комисия – Раднево № 192 от 31.10.2011г. за определяне на резултатите от избора за кмет на кметство с. Трънково, община Раднево, с което, на основание чл. 243, ал.2 и чл.246 от Изборния кодекс, К.С.К. е обявен за избран за кмет на кметство с. Трънково, община Раднево.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 16.12.2011г.
132 Административно дело No 516/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Х.Д.Ц. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАЗАНЛЪК,
В.Г.А.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.11.2011г.
СЪДЪТ намира, че направеното оттегляне на жалбата е своевременно направено, поради което счита, че са налице предпоставките на чл. 155 ал.1 и ал.3 от АПК, за същото не е необходимо съгласието на ответника, поради което     О П Р Е Д Е Л И :     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Д.Ц. против решение на Общинска избирателна комисия гр. Казанлък.   ОСЪЖДА Х.Д.Ц. ДА ЗАПЛАТИ на В.Г.А. сумата от 150,00/сто и петдесет/лв., представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 516/11 г. по описа на Административен съд Стара Загора.   Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес.  
В законна сила от 22.11.2011г.
133 Административно дело No 518/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП А.С.П. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 9.11.2011г.
Съобразно горното и на основание чл.162, ал.3 от АПК Административен съд Стара Загора    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по АД №518 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на А.С.П., против решение №157/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия гр.Павел баня за обявяване на резултатите от местните избори за избор на кмет на Община Павел баня, за разглеждане в производството по АД №507 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  А.С.П. да се впише в списъка на жалбоподателите по АД №507 по описа за 2011г.  Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 9.11.2011г.
134 Частно административно дело No 519/2011 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.11.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление № 24/РД-10-30#/15.07.2011г. на старши публичен изпълнител В.Ангелова при ТД на НАП Пловдив ИРМ Стара Загора предварителни обезпечителни мерки върху имущество на „БУЛЕТЕРА” ЕООД село Дъбово до 28.12.2011г. включително .  Определението не подлежи на обжалване. Копие да се изпрати на публичен изпълнител при ТД на НАП ИРМ Стара Загора.  
В законна сила от 9.11.2011г.
135 Административно дело No 523/2011 Дела по КТ С.К.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 523/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба С.К.И. от гр.Стара Зажора, против Заповед № РД-09-155/ 15.09.2011г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 7.12.2011г.
136 Административно дело No 524/2011 Дела по ЗСП Г.Б.К. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.12.2011г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Б.К. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 524/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 14.12.2011г.
137 Административно дело No 535/2011 Други административни дела П.И.Т. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 8.12.2011г.
Воден от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора,   О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№3400/21.11.2011г. от П.И.Т. от гр.Ст.Загора, изпратена направо в Адм. съд Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №535 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 16.12.2011г.
138 Частно административно дело No 536/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.11.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ 24/РД-10-37/ 26.07.2011г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на “Соня 2005”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123678776, дан.адрес: с.Маджерито, общ.Стара Загора, изразяващи се в:    ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ”Банка Пиреос България”АД и ТБ”Прокредитбанк”АД.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед № 1102460/ 19.05.2011г., изменена със ЗВР № 1105584/ 24.10.2011г.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.11.2011г.
139 КАНД No 204/2011 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА М.Т.Г. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 241/11.05.2011г., постановено по а.н.д.№ 318 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него постановява:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № А-380/10.03.2011г. на Началник РУ „Полиция” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на М.Т.Г. административно наказание „глоба” в размер на 50лв. / петдесет/.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 19.10.2011г.
140 КАНД No 206/2011 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ ГР. РАДНЕВО Г.Г.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.10.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,     Р Е Ш И :    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №92/10.05.2011г., постановено по АНД №94/2011г. на РС - Раднево, в частта му в която отменя НП №117/11.02.2011г. на Началника на РУ „Полиция” гр.Раднево, с което на Г.Г.К., ЕГН-**********,***.Загора, на осн. чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП, е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от дванадесет месеца и “глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 24.10.2011г.
141 КАНД No 208/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "СЛАВА - СТАНКА ВАСИЛЕВА" - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 198/15.04.2011 г., постановено по АНД N1721/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.10.2011г.
142 КАНД No 212/2011 Наказателни касационни производства ФАВОРИТ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 6/09.05.2011г., постановено по а.н.д.№328 по описа за 2010г. на РС Чирпан, като вместо него постановява:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №62/2010г. от 27.09.2010г. на Председателя на държавната комисия по хазарта, с което на „ФАВОРИТ” ЕООД гр. Смолян на основание чл. 86 ал.1 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв. за нарушение на чл. 76 ал.1 от ЗХ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.10.2011г.
143 КАНД No 215/2011 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА В.В.З. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 27.10.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №210/27.04.2011г., постановено по АНД №149/2011г. на РС - Стара Загора, с което е отменено НП СЗ-27-33 от 22.12.2010г. на Началник сектор Ст.Загора при РДНСК Югоизточен район.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 27.10.2011г.
144 КАНД No 221/2011 Наказателни касационни производства СИРАКОВ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.10.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №47/19.05.2011 г., постановено по АНД №49/2011г. на РС – Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление №02120/10.12.2010г. на Председателя на ДКСБТ София, с което на „Сираков” ЕООД, ЕИК 123738084, със седалище и адрес на управление - гр.Казанлък, ул.””Тулово” №15, вх.Б, ет.5, ап.15, с което на осн. чл.65, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/, е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 3500/три хиляди и петстотин/ лева. Решението е окончателно.  
В законна сила от 24.10.2011г.
145 КАНД No 223/2011 Наказателни касационни производства Н.Н.Л. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 263 от 17.05.2011г., постановено по АНД № 787/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 6061/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като е отменено наложеното на Н.Н.Л. наказание „глоба” в размер на 200лв. и в частта, с която е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300лв на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6061/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора в частта, с която на Н.Н.Л. ***, с ЕГН: **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв., на основание чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 3.10.2011г.
146 КАНД No 227/2011 Наказателни касационни производства Р.К.Р. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 139/09.05.2011 г., постановено по АНД N372/2011 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.10.2011г.
147 КАНД No 228/2011 Наказателни касационни производства ВЕСЕН-ТРЕЙД ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 143/10.05.2011г., постановено по а.н.д. № 233 по описа за 2011г. на РС Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2011г.
148 КАНД No 229/2011 Наказателни касационни производства Т.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №262/17.05.2011г., постановено по АНД №104/2011г. на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено НП №692/10 от 04.01.2010г. на Началник РУ „Полиция” Чирпан, с което на Т.И.К., ЕГН-**********,***, е наложено наказание на осн.чл.179, ал.2 от ЗДвП –глоба в размер на 100 лева, за нарушение по чл.179, ал.1, т.5, предл. 5 от ЗДвП.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 11.10.2011г.
149 КАНД No 230/2011 Наказателни касационни производства И.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 273/20.05.2011г., постановено по а.н.д. № 675 по описа за 2011г. на РС Стара Загора за изменение на НП №6829/10 от 23.02.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР Стара Загора с наложено на И.Д.И. *** административно наказание глоба в размер на 400лв. /четиристотин/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.10.2011г.
150 КАНД No 231/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.Т.П. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №270 от 04.01.2011 год., постановено по АНД №281 по описа за 2010 г. на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № 11010115 от 09.06.2010 г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на П.Т.П., ЕГН-**********, за нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.1, т.3 от НВМОП, на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.10.2011г.
151 КАНД No 234/2011 Наказателни касационни производства ЕТ ОГИ - 98 - ОГНЯН НАЙДЕНОВ - ПАВЕЛ БАНЯ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 149/16.05.2011г., постановено по АНД № 370/ 2010г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ КАТО НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановление № 101/ 14.09.2009г. на Заместник-началника на Митница Пловдив, с което на ЕТ „Оги 8-Огнян Найденов” гр.Павел баня е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 2000лв., на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 19.10.2011г.
152 КАНД No 236/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.П.С. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №243/12.05.2010 г., постановено по АНД N177/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №1096/15.03.2010 г., на ВНД началник сектор ПП Стара Загора при ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.10.2011г.
153 КАНД No 237/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТЕРРА-МИКС БЪЛГАРИЯ -ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №327/02.06.2011 год., постановено по АНД №243/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №42730-0115054 от 21.12.2010 г., издадено от Директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на основание чл. 180, ал.1 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ на ”Терра микс”ЕООД за нарушение на чл. 86, ал.1, във връзка с чл.25, ал.5 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 37 626.63 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.10.2011г.
154 КАНД No 239/2011 Наказателни касационни производства Н.И.Ш. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №200/21.04.2011г., постановено по а.н.д. №1823 по описа за 2010г. на РС Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП № 477/05.08.2010г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора с наложено на Н.И.Ш. административно наказание „глоба” в размер на 50лв./петдесет/ за нарушение на чл. 29 ал.1 във връзка с чл. 17 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.10.2011г.
155 КАНД No 240/2011 Наказателни касационни производства Е.Х.Е. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 299/ 30.05.2011г., постановено по АНД № 471 по описа за 2011г. на Районен съд – Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 60/11 от 19.01.2011г. на Началник сектор “ ПП” към ОД на МВР гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
156 КАНД No 242/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332 от 02.06.2011г., постановено по АНД № 308/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 37207 - 0158441 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 18.10.2011г.
157 КАНД No 243/2011 Наказателни касационни производства ИВЕТА ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 266 от 18.05.2011г., постановено по АНД № 280/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37212 - 0158446 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „И. ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, представлявано от И.Н.Я., на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена „имуществена санкция” в размер на 2824.24лв., като неправилно и незаконосъобразно.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „И. ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 14.10.2011г.
158 КАНД No 244/2011 Наказателни касационни производства ИВЕТА ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.11.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Решение №293 от 27.05.2011г., постановено по АНД № 291/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №37213-0158447 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „И. ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена „имуществена санкция” в размер на 1799,38 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „И. *** за присъждане на направените по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.11.2011г.
159 КАНД No 247/2011 Наказателни касационни производства ИВЕТА ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2011г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 294 от 27.05.2011г., постановено по АНД № 306/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37208 - 0158442 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена „имуществена санкция” в размер на 783.20лв., като неправилно и незаконосъобразно.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.10.2011г.
160 КАНД No 248/2011 Наказателни касационни производства И.Д.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 288 от 25.05.2011г., постановено по АНД № 764/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 7104/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като е отменено наложеното на И.Д.Б. административно наказание „глоба” в размер на 150лв. и в частта, с която е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7104/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора в частта, с която на И.Д.Б. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150лв., на основание чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
161 КАНД No 249/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.П.К. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №351/14.06.2011г., постановено по а.н.д. №925 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно НП №40198/29.02.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.10.2011г.
162 КАНД No 250/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №172/14.06.2011 г., постановено по АНД № 356/2011 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №391/10 от 15.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив в частта за наложеното административно наказание имуществена санкция в размер на 50 000 лв.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 27.10.2011г.
163 КАНД No 253/2011 Наказателни касационни производства РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА С.Б.Н. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.11.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение №163/06.06.2011г. по АНД №343/2011г. на Районен съд гр.Казанлък, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №57/18.03.2011г. на Директора на РИОСВ Ст.Загора, с което на С.Б.Н., ЕГН-********** ***, на осн. чл.104а, ал.1 във вр. с чл.16, ал.3, т.8 от ЗУО, е наложена административна санкция – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 3.11.2011г.
164 КАНД No 256/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №320/02.06.2011 год. постановено по АНД №289/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.10.2011г.
165 КАНД No 257/2011 Наказателни касационни производства Я.Н.Д. РУП- ГЪЛЪБОВО Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №121 от 30.06.2011 г., постановено по АНД №98/2011 г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №136/11.02.2011 год. на Начлник РУП - Гълъбово при ОДМВР – Стара Загора, с което на Я.Н.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лева, на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл. осмо от ЗДвП, за нарушение чл.25, ал.1 от закона.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестир  
В законна сила от 24.10.2011г.
166 КАНД No 259/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕЛВИРА ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №247/13.05.2011 год., постановено по АНД №645/2011 год. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 24/2402195 от 02.03.2011 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №24/2402195 от 02.03.2011 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, с което на „Елвира”ООД, на основание чл. 415, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 4 000.00 /четири хиляди/ лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.10.2011г.
167 КАНД No 260/2011 Наказателни касационни производства К.С.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение №268 от 19.05.2011г., постановено по а.н.д.№ 753 по описа за 2011г. на РС Стара Загора в частта, с която е изменено НП №5779/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора като е отменено наложеното на К. С. М. административно наказание „ глоба” в размер на 150лв. и в частта, с която на К. С. М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв. на основание чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 5779/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора в частта с наложено на К. С. М. административно наказание „глоба” в размер на 150лв. / сто и петдесет лева/.  ОСТАВЯ В СИЛА решение №268/19.05.2011г. постановено по а.н.д. № 753 по описа за 2011г. на РС Стара Загора в част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.10.2011г.
168 КАНД No 261/2011 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.10.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 431 от 22.11.2010год., постановено по АНД № 624/ 2010 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 0176 от 23.10.2009г на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ” ООД, гр.Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000 лв за нарушение чл.286 от Закона за електронните съобщения.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 7.10.2011г.
169 КАНД No 262/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РАМИ-5 ЕООД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.11.2011г.
Ето защо, и на основание чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, във връзка с чл.222, ал. 2, т. 1 и 2 от АПК, Старозагорския административен съд,     Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №308/25.05.2011г. по АНД №1243/2010г. на Районен съд гр.Стара Загора.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане, от друг състав на същия съд, при което да се съобрази със задължителните указания на касационната инстанция по тълкуването и прилагането на закона.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.11.2011г.
170 КАНД No 263/2011 Наказателни касационни производства Р.Р.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 348 от 13.06.2011г., постановено по АНД № 662/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 3773/10 от 09.08.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 24.10.2011г.
171 КАНД No 265/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Г.С. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение № 340 от 09.06.2011г., постановено по а.н.д.№ 677 по описа за 2011г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 5334/11.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора в частта, с която на Е.Г.С. *** е наложено административно наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца на основание чл. 182 ал.4 от ЗДвП.  ПОТВЪРЖДАВА НП № 5334/11.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.10.2011г.
172 КАНД No 268/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ДЖУНИЪР 1998 ООД - ГР.СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272 от 20.05.2011г., постановено по АНД № 478/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №24/ 2401652 от 10.05.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 25.10.2011г.
173 КАНД No 269/2011 Наказателни касационни производства И.Ц.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 315/31.05.2011 г., постановено по АНД N474/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2011г.
174 КАНД No 270/2011 Наказателни касационни производства И.С.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение №343/10.06.2011 год., постановено по АНД № 856 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е изменено наказателно постановление №3377 от 20.07.2010 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора като е отменено наложеното наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. на И.С.Х. *** и В ЧАСТТА, с която е наложено наказание „глоба” в размер на 300.00 лв на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, вместо което постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №3377 от 20.07.2010 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на И.С.Х. *** е наложено наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.10.2011г.
175 КАНД No 271/2011 Наказателни касационни производства ЕТ"НАДЕЖДА 2004-НАДЕЖДА МИТЕВА" МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №417 от 05.07.2011г., постановено по а.н.д.№907 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление №279 от 20.04.2011г. на Началника на Митница Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.11.2011г.
176 КАНД No 272/2011 Наказателни касационни производства Д.К.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 283 / 24.05.2011 година, постановено по НАХД № 382 по описа за 2011 година на районен съд Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № СЗ-33-ЮИР-19/ 08.02.2011 година на Началник РДНСК Югоизточен район.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
177 КАНД No 273/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.В.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 434/ 30.06.2011 година, постановено по НАХД № 678 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 6250/10 от 06.01.2011 година на Началник “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2011г.
178 КАНД No 274/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.А.С. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 433/30.06.2011г. постановено по а.н.д.№ 693 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.10.2011г.
179 КАНД No 275/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИНТЕРИОРИ ПУЛС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 359/16.06.2011 г., постановено по АНД №390/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/ №42551-S002485 от 16.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив с което на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството /ЗС/ на медицински център „ Интериори пулс” ООД гр. Стара Загора, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00/ две хиляди/ лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
180 КАНД No 277/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.В.Ж. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №445/11.07.2011г. по АНД №880/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №6003/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.11.2011г.
181 КАНД No 278/2011 Наказателни касационни производства БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 361 от 05.10.2010год., постановено по АНД № 632/ 2010 г. по описа на Районен съд - Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0164 от 23.10.2009г на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията – гр. София, с което на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ” ООД с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 80, ет.1, ап.9а, представлявано от управителя Борис Петков Кърчев, на основание чл.332 във вр. с чл. 286 във вр. с чл. 336 от Закона за електронните съобщения, е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв., като незаконосъобразно.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 80, ет.1, ап.9а, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.10.2011г.
182 КАНД No 279/2011 Наказателни касационни производства Л.Б.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение №138 от 10.05.2011 г., постановено по АНД №199/2011 г. по описа на Районен съд - Казанлък, в частта, с което е потвърдено наказателно постановление №4446/29.09.2010 г. на Началник РУП - Казанлък при ОДМВР – Стара Загора, с което на Л.Б.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30.00 лева, на основание чл.181, т.1, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл.147, ал.1 от същия закон  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
183 КАНД No 280/2011 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК З.И.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение N133/05.05.2011 г., постановено по АНД N201/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.10.2011г.
184 КАНД No 281/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГРИМ ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2011г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ като неправилно Решение № 168 от 13.06.2011г., постановено по АНД № 373/ 2011г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 42937-S-005093/ 28.12.2010г. на директора на ТД на НАП-Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 42937-S-005093/ 28.12.2010г. на директора на ТД на НАП-Пловдив, с което на “Грим”ЕООД гр.Казанлък е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 600лв., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл. 3, ал.1 вр. с чл.25, ал.3 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.11.2011г.
185 КАНД No 283/2011 Наказателни касационни производства ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение от 04.02.2011 год., постановено по НАХД №54 по описа за 2011 год. на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №К-17188 от 19.09.2010 год. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което на „ПРО”ЕАД – гр. София е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 600.00 лв., като незаконосъобразно.  ВРЪЩА делото на друг състав за ново разглеждане.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.11.2011г.
186 КАНД No 284/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ОБЩА МЕД.ПОМОЩ - Д-Р ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ СЕКУЛОВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 448 от 10.12.2010г., постановено по АНД № 1148/ 2010г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 324/ 31.08.2010г. на Заместник Директора на РЗОК – Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 24.10.2011г.
187 КАНД No 286/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ МАРГО ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/ 01.07.2011г., постановено по АНД № 25/ 2011г. по описа на Районен съд – Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 38-ДНСК-20/ 20.01.2011г. на Зам.началника на ДНСК гр.София.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Марго” ООД с. Обручище за присъждане на направените по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2011г.
188 КАНД No 289/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ МАРИАНА РАШКОВА-МНГ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение №178/22.06.2011г., постановено по а.н.д. №505 по описа за 2011г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 266/19.04.2011г. на Началника на Митница Пловдив с наложена на ЕТ „М.Р.-***, имуществена санкция в размер на 2 000лв./две хиляди/ на основание чл.123 ал.2 от ЗАДС, лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект – находящ се в гр. Казанлък, ул. „Ген. Гурко” №5А, на основание чл.124 а от ЗАДС, а вещите предмет на нарушение са отнети в полза на държавата на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.11.2011г.
189 КАНД No 290/2011 Наказателни касационни производства Т.П.Ф. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 365 от 20.06.2011г., постановено по АНД № 993/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 8369/10 от 02.03.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като е отменено наложеното на Т.П.Ф. наказание „глоба” в размер на 150в. и в частта, с която е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 8369/10 от 02.03.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора в частта, с която на Т.П.Ф. *** с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150лв., на основание чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 5.10.2011г.
190 КАНД No 293/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.И.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 449/ 11.07.2011 година, постановено по НАХД № 987 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 5513/10 от 23.11.2010 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 21.10.2011г.
191 КАНД No 294/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.10.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 311 от 01.06.2011г., постановено по АНД № 288/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 37221 - 0158450 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 18.10.2011г.
192 КАНД No 295/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 310 от 01.06.2011г., постановено по АНД № 281/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 37214 - 0158451 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.10.2011г.
193 КАНД No 296/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №309 от 01.06.2011 г., постановено по АНД №303/2011г. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.11.2011г.
194 КАНД No 297/2011 Наказателни касационни производства И.Д.К. ДНСК ГР. СОФИЯ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.11.2011г.
ОТМЕНЯВА решение №439 от 08.07.2011г., постановено по а.н.д.№ 257 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯВА НП №ДК-16СЗ-29-ЮИР-14/24.01.2011г. на Началник РДНСК ЮИР.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.11.2011г.
195 КАНД No 298/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Д.И.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 127 от 05.07.2011г., постановено по АНД № 369/ 2010г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 24/2401914 от 15.10.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 7.11.2011г.
196 КАНД No 300/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №487/25.07.2011 год., постановено по НАХД №1214 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №8172 от 02.03.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.    
В законна сила от 26.10.2011г.
197 КАНД No 301/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.Я. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 481/ 21.07.2011г. по АНД № 1066/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 40400/11 от 17.03.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.10.2011г.
198 КАНД No 302/2011 Наказателни касационни производства Н.Я.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 385/21.06.2011 г., постановено по АНД N978/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2011г.
199 КАНД No 303/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Ц.Б. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №444/ 08.07.2011г., постановено по АНД №877/2011г. на СтРС, с което е отменено НП №5898/10 от 20.12.2010г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора на СтРС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №5898/10 от 20.12.2010г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на Т.Ц.Б., ЕГН-**********,***, за нарушение по чл.179, ал.2, предл. първо от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 15.11.2011г.
200 КАНД No 304/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение №510/20.07.2011 год., постановено по АНД № 492/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №15/21.01.2011 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, в частта в която на С.Г.Ц. е наложена глоба в размер на 50.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от същия закон и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15/21.01.2011 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, в в частта в която на С.Г.Ц. е наложена глоба в размер на 50.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от същия закон  Оставя в сила решението в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване  
В законна сила от 3.11.2011г.
201 КАНД No 305/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Л.П.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 486/ 25.07.2011г. по АНД № 1198/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6549/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  Протестиране.  Потвърждава решението
В законна сила от 1.11.2011г.
202 КАНД No 307/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.В.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 522/ 01.08.2011г. по АНД № 974/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 7911/10 от 02.03.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.10.2011г.
203 КАНД No 308/2011 Наказателни касационни производства Т.И.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 354 от 15.06.2011г., постановено по АНД № 926/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 40180 от 07.03.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Т.И.Т. *** са наложени административни наказания глоба в размер на 250лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца и на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
204 КАНД No 310/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 425 от 06.07.2011г., постановено по АНД № 747/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 7858/10 от 18.02.2011г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на Добринка И.Д. са наложени административни наказания „глоба” в размер на 200лв и лишаване от право за управлява МПС за срок от 2 месеца на основание чл. 182,ал.1 т.4 месеца за нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.10.2011г.
205 КАНД No 311/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.С.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 410 от 29.06.2011г., постановено по АНД № 785/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6811/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.10.2011г.
206 КАНД No 312/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Д.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 525/ 01.08.2011 година, постановено по НАХД № 1024 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 40237/10 от 21.03.2011 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.    
В законна сила от 25.10.2011г.
207 КАНД No 313/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Х.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение №479/21.07.2011 год., постановено по АНД № 1197/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №6530/06.01.2011 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.    ВРЪЩА делото на друг състав за ново разглеждане.    Решението не подлежи на обжалване    
В законна сила от 31.10.2011г.
208 КАНД No 314/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Х.Х. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №488/25.07.2011г., постановено по АНД №1215/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №7560/10 от 26.01.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на П.Х.Х., ЕГН-**********,***, на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, са наложени административни наказания “глоба” в размер 200лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.11.2011г.
209 КАНД No 316/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427 от 04.07.2011 г., постановено по АНД N 305/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.10.2011г.
210 КАНД No 317/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №426/04.07.2011г., постановено по а.н.д.№ 309 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.11.2011г.
211 КАНД No 319/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №521/01.08.2011 год., постановено по НАХД №1178 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №8363 от 08.03.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
212 КАНД No 320/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Н.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
ОВодим от тези мотиви, и на основание чл.221, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд,     Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №530/ 28.07.2011г., постановено по АНД №854/2011г. на СтРС, с което е отменено НП №1296/11 от 25.03.2011г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1296/11 от 25.03.2011г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на С. Николаев К., ЕГН-**********,***, за нарушение по чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 /седем/ месеца .  Решението е окончателно.    
В законна сила от 15.11.2011г.
213 КАНД No 321/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Ж.Г. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И  ОТМЕНЯ решение №467 от 15.07.2011г., постановено по а.н.д.№ 924 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №40330/11 от 17.03.2011г. на ВНД Началник група „ОДПКПД” – сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора с наложено на Д.Ж.Г. ***, административно наказание „глоба” в размер на 300лв. на основание чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.10.2011г.
214 КАНД No 323/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.С.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 524/ 01.08.2011 година, постановено по НАХД № 1022 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 6546/10 от 06.01.2011 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.    
В законна сила от 25.10.2011г.
215 КАНД No 324/2011 Наказателни касационни производства Ж.Ж.Ж. РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 143 от 04.08.2011г., постановено по АНД № 127/ 2011г. по описа на Гълъбовския районен съд в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 598/11 от 30.05.2011г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Гълъбово като е определено административно наказание „глоба” в размер на 150лв. за извършено нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 598/11 от 30.05.2011г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Гълъбово в частта, с която на Ж.Ж.Ж. ***, с ЕГН:**********, на основание чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250лв., като незаконосъобразно.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.10.2011г.
216 КАНД No 325/2011 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125/ 01.07.2011г., постановено по АНД № 49/ 2011г. по описа на Районен съд – Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 38-ДНСК-20/ 20.01.2011г. на Зам.началника на ДНСК гр.София.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ„Кибор – кирил Радев” гр. Гълъбово за присъждане на направените по делото разноски.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2011г.
217 КАНД No 326/2011 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕТ "ЖАНА ДИМИТРОВА" Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение №126/01.07.2011 год., постановено по АНД №42/2011 год. по описа на Гълъбовски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №39-ДНСК-19 от 20.01.2011 год., на Зам. Началника на ДНСК – София, с което на основание чл. 273, ал.1 от ЗУТ на ЕГ”Ж.Д.”*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 8 000.00 лв., и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление №39-ДНСК-19 от 20.01.2011 год., на Зам. Началника на ДНСК – София, като намалява наложената имуществена санкция от 8 000.00 на 5 000.00 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 15.11.2011г.
218 КАНД No 327/2011 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА З.Х.Х. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.11.2011г.
ОТМЕНЯВА решение №418 от 05.07.2011г., постановено по а.н.д.№ 660 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №1-ПРКИ/07.03.2011г. на Директора на РИОСВ Стара Загора с наложено на З.Х. ***, административно наказание „глоба” в размер на 1 000лв. на основание чл. 34 ал.1 от ЗПРКИ за нарушение на чл.15 от ЗПРКИ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.11.2011г.
219 КАНД No 330/2011 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение от 14.12.2010 г., постановено по АНД N1358/2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №П-1883/26.10.2010 г. на Зам.кмет по “Строителство, инфраструктура и транспорт” при Община Казанлък, с което на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.127, ал.3 от с.з. на “Българска телекомуникационна компания” /”БТК”/ АД гр.София, Булстат 831642181, като законосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
220 КАНД No 331/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЮБЕНОВ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 205/ 15.07.2011г. по АНД № 391/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 36441-0044046/ 05.07.2010 година на Директора на ТД на НАП Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.11.2011г.
221 КАНД No 332/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Л.М.Л. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 526/ 01.08.2011г. по АНД № 1238/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 41281/11 от 04.04.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      Потвърждава решението
В законна сила от 3.11.2011г.
222 КАНД No 336/2011 Наказателни касационни производства И.Я.М. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 204 от 14.07.2011г., постановено по АНД № 94/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 3/ 11.01.2011г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 24.11.2011г.
223 КАНД No 338/2011 Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.К.Д. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение №561/05.08.2011 год., постановено по НАХД №906 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №А-1824 от 19.11.2010 год. на на Началника на Първо РУП – Стара Загора, с което на Д.К.Д. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500.00 лв. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ, като незаконосъобразно и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №А-1824 от 19.11.2010 год. на на Началника на Първо РУП – Стара Загора, с което на Д.К.Д. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500.00 лв. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  
В законна сила от 3.11.2011г.
224 КАНД No 339/2011 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Й.К.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 453 от 12.07.2011г., постановено по АНД № 596/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № РД-И-051 от 10.03.2011г. на изпълнителни директор на Изпълнителна агенция на лекарствата гр. София, с което на магистър фармацевт Й.К.И. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нарушение на разпоредбата на чл. 220,ал.3 и ал. 3 ввъ връзка с чл. 219, ал.1 от ЗЛПХМ   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.11.2011г.
225 КАНД No 341/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ САЙРА - ЗАГОРЕ ООД ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 395/ 20.06.2011г., постановено по АНД № 351/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 40229-S002555 от 01.11.2010г. на Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 3.11.2011г.
226 КАНД No 343/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Б.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 287/ 25.05.2011г., постановено по АНД № 301/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №17/10 от 28.01.2011г. на Началника на Митница Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.11.2011г.
227 КАНД No 346/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОНСУЛТ ИНВЕСТ ГРУП ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 529/ 20.07.2011 г., постановено по АНД № 242/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление№ 42554-S002545 от 16.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 42554-S002545 от 16.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на „Консулт инвест груп” ЕООД гр.Стара Загора за нарушение на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 лв КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО на 500/петстотин/лв.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    Отменя изцяло решението
В законна сила от 7.11.2011г.
228 КАНД No 347/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТЕРРА-МИКС БЪЛГАРИЯ -ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №307/01.06.2011 год., постановено по АНД №254/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №42729-0115055 от 21.12.2010 г., издадено от Директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на основание чл. 180, ал.1 от Закона за данък добавена стойност на ”Терра-микс България”ЕООД за нарушение на чл. 86, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 19 884.27 лв.  Решението не подлежи на обжалване  
В законна сила от 24.11.2011г.
229 КАНД No 348/2011 Наказателни касационни производства И.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 363/ 20.06.2011г, постановено по АНХД № 267 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление № 5161/10 от 04.10.2010г на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора за извършено от И.М.П. *** нарушение по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5161/10 от 04.10.2010г на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на И.М.П. *** за нарушение по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 250лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.,  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  Отменя отчасти решението
В законна сила от 7.11.2011г.
230 КАНД No 349/2011 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА В.В.Д. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.11.2011г.
ОТМЕНЯВА Решение №436/08.07.2011г., постановено по АНД №659 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №2-ПРКИ/07.03.2011г. на Директора на РИОСВ Стара Загора с което на В.В.Д., ЕГН-**********,***, на основание чл.34, ал.1 от ЗПРКИ и за нарушение на чл.15 от ЗПРКИ, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000 /хиляда/лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.11.2011г.
231 КАНД No 350/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Г.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №544/04.08.2011 год., постановено по НАХД №927 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №8261 от 24.02.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.  
В законна сила от 21.11.2011г.
232 КАНД No 351/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №546/04.08.2011г. по АНД №984/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №7935/10 от 21.02.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.11.2011г.
233 КАНД No 353/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.К.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 543/ 04.08.2011г. по АНД № 1015/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 41330/11 от 27.04.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.11.2011г.
234 Частно КАНД No 357/2011 Наказателни частни касационни производства ЕТ МИТКО ТОМОВ - 98 ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Митьо Томов Илиев – управител на ЕТ „Митко Томов – 98” – гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 357/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 10.11.2011г.
235 КАНД No 361/2011 Наказателни касационни производства И.Н.Н.П.,
ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение №512/29.07.2011 год., постановено по АНД № 989/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №7567/26.01.2011 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №7567/26.01.2011 г., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване  
В законна сила от 21.11.2011г.
236 КАНД No 363/2011 Наказателни касационни производства Я.Г.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.11.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №143 от 08.07.2011 год., постановено по АНД №83 по описа за 2011 г. на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление №5-І от 11.02.2011 г. на Директора на РЗИ – гр. Стара Загора, с което на Я.Г.К., ЕГН **********, за нарушение на разпоредбата на чл.54, ал.2, т.2 от Наредба №5 за хигиената на храните, на основание чл.48, ал.1 от Закон за храните е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.11.2011г.
237 КАНД No 368/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЕДИМ ЕООД,
П.Р.П.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 537/25.07.2011 г., постановено по АНД №287/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №42796-S002646 от 16.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.11.2011г.
238 КАНД No 369/2011 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ ГР. РАДНЕВО К.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 180/30.08.2011г., постановено по а.н.д.№201 по описа за 2011г. на РС Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 655/08.07.2011г. на Началник РУ „Полиция” гр. Раднево с наложено на К.С. – гражданин на Република Турция с номер на личен документ 01061964, административно наказание „глоба” в размер на 500лв./петстотин/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 174 ал.3 от Закона за движение по пътищата.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.12.2011г.
239 КАНД No 372/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Р.К.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 291/ 20.05.2011г., постановено по АНД № 46/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-17-9/ 16.12.2010г. на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето гр.София.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавна агенция за закрила на детето, гр.София, представлявана от Заместник-председателя Калин Каменов, за присъждане на направените по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 1.12.2011г.
240 КАНД No 373/2011 Наказателни касационни производства АВТОТРАНССНАБ АД -СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради липсата на правен интерес жалбата „Автотрансснаб”АД – гр. София против Решение №330/06.06.2011 год., постановено по НАХД №540/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №373/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 26.10.2011г.
241 КАНД No 375/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 156/15.08.2011г., постановено по а.н.д.№101 по описа за 2011г. на РС Раднево.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.12.2011г.
242 КАНД No 376/2011 Наказателни касационни производства А.А.Ф. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2011г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 477 от 21.07.2011г., постановено по АНД № 1150/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4807/10 от 07.09.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което НА А.А.Ф. са наложени административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.11.2011г.
243 КАНД No 378/2011 Наказателни касационни производства НЕОВИЖЪН ФРУКТ ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 397/ 27.06.2011г., постановено по АНД № 448/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 02345/ 09.02.2011г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.11.2011г.
244 КАНД No 379/2011 Наказателни касационни производства ЕТ"ФЕНИКС-20-10-МАРИАНА ЛАМБОВА" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение №499/26.07.2011г., постановено по а.н.д.№938 по описа за 2011г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №24/2402082/11.03.2011г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като  НАМАЛЯВА имуществена санкция от 6 000лв / шест хиляди/ на 1 500лв./хиляда и петстотин/ наложена на ЕТ „ФЕНИКС -20-10-Мариана Ламбова” гр. Стара Загора на основание чл.414 ал.1 и за нарушение на чл.61 ал.1 от КТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.12.2011г.
245 КАНД No 381/2011 Наказателни касационни производства К.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №169 от 08.06.2011 г., постановено по АНД №174/2011 г. по описа на Районен съд - Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление №160/09 от 26.01.2009 год. на Началник РУП - Казанлък при ОДМВР – Стара Загора, с което на К.П.К., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лева, на основание чл.179, ал.1, т.5, предл. второ от ЗДвП, за нарушение на чл.6, т.1, предл. трето от същия закон  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 28.11.2011г.
246 Частно КАНД No 384/2011 Наказателни частни касационни производства МАРДИМ ООД И.Т.М.,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 25.07.2011 година,постановено по АНХД № 1043/2011г на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено съдебното производството по оспорване на наказателно постановление № 41816-S002620/07.12.2010 година на директора на ТД на НАП гр. Пловдив .  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.10.2011г.
247 КАНД No 385/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 14.07.2011 г., постановено по АНД №342/2011 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №393/10 от 15.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.11.2011г.
248 КАНД No 386/2011 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 519/ 01.08.2011 година, постановено по АНХД № 953 по описа за 2011 година на районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 0037/ 14.02.2011 година на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.12.2011г.
249 КАНД No 387/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 548/ 02.08.2011г., постановено по АНД № 679/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 5239/08 от 06.06.2008г. на ВрИД Началник сектор „ПП” към ОДП – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.11.2011г.
250 КАНД No 388/2011 Наказателни касационни производства Ж.Х.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 581/30.08.2011 г., постановено по АНД N1224/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.12.2011г.
251 КАНД No 390/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Й.К.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 8.12.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №313/31.05.2011г. по АНД №477/2011г. на СтРС, с което е отменено НП №6010/09 от 10.07.2009г. на ВРИД Началник сектор ПП при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на Й.К.К., ЕГН-**********,***, за нарушение по чл.150 от ЗДвП, на осн. чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.  Решението е окончателно.      
В законна сила от 8.12.2011г.
252 КАНД No 391/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С.М.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение №11/11.08.2011г., постановено по а.н.д.№224 по описа за 2011г. на РС Чирпан и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №02477/05.05.2011г. на Председателя на ДКСБТ, с което на ЕТ „С.М.” със седалище гр. Смолян е наложена имуществена санкция в размер на 3 500лв./ три хиляди и петстотин/ на основание чл. 65 ал.2 и за нарушение на чл. 57 ал.2 от ЗСБТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.12.2011г.
253 КАНД No 392/2011 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ЧИРПАН Г.И.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА решение №14/26.08.2011г., постановено по а.н.д.№267 по описа за 2011г. на РС Чирпан.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.12.2011г.
254 КАНД No 394/2011 Наказателни касационни производства Г.Б.Г. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 399/27.06.2011 г. по АНД № 3191/2011 г. на Старозагорският Районен съд,  ОТМЕНЯ наказателно постановление № А-1975 от 01.12.2010 година на началника на РУ “ Полиция Стара Загора, с което на Г.Б. Георгиеве е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева на основание чл. 212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия за нарушение на разпоредбата на чл. 87,ал.1 от същия закон, като незаканосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.11.2011г.
255 КАНД No 395/2011 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Т.Д.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 208 / 26.07.2011 година, постановено по АНХД № 445 по описа за 2011 година на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № ДК-16-СЗ-9-ЮИР-26/ 04.04.2011година на Началник РДНСК Югоизточен район.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 20.12.2011г.
256 КАНД No 396/2011 Наказателни касационни производства ГАМА КАЗАНЛЪК КОМЕРС ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 8.12.2011г.
Потвърждава решениетоВодим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административният съд,   Р Е Ш И:  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №199/13.07.2011г. по АНД №439/2011г. на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление №02393/30.03.2011г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – София, с което на „Гама Казанлък Комерс” ЕООД Казанлък, ЕИК 200719204, на осн. чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ, вр. с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, за нарушение по чл. 57, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ, е наложена имуществена санкция в размер на 3 500/три хиляди и петстотин/ лева.  Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.12.2011г.
257 КАНД No 398/2011 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Д.Й.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214/ 29.07.2011г., постановено по АНД № 606/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № ДК - 16 - СЗ – 20 – ЮИР – 35/ 13.05.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.12.2011г.
258 КАНД No 399/2011 Наказателни касационни производства В.Г.З. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 218 от 15.08.2011г., постановено по АНД № 617/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 13.12.2011г.
259 КАНД No 402/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение №271/20.05.2011 год., постановено по АНД №338/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, в която е отменено наказателно постановление №171/21.01.2010 г. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на М.Г.Х., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева, като вместо което постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №171/21.01.2010 г. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, в частта, с която на М.Г.Х. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв..  Оставя в сила в решението в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 20.12.2011г.
260 КАНД No 404/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 179/14.09.2011г., постановено по АНД № 184/ 2011г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № СЗ – 43 – ДНСК - 98/ 10.03.2011 г. на Заместник началника на ДНСК – София.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 1.12.2011г.
261 КАНД No 405/2011 Наказателни касационни производства ИДИЦА ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТР. И ТЕХН. НАДЗОР- СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА решение №538/25.07.2011г., постановено по а.н.д.№2013 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.12.2011г.
262 КАНД No 406/2011 Наказателни касационни производства ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.12.2011г.
Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 от Административен съд гр. Стара Загора,  Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №556/28.07.2011г. постановено по а.н.д.№766 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 22.12.2011г.
263 КАНД No 410/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СК-13 ПЪТСТРОЙ АД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.12.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №178 от 14.09.2011г., постановено по АНД №183/2011г. на РС Раднево, с което е отменено НП №СЗ-44-ДНСК-41/14.02.2011г. на Заместник Началника на ДНСК.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.12.2011г.
264 КАНД No 414/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ф.Х.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 627/ 03.10.2011г. постановено по АНД № 1029/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 40866/10 от 06.04.2011г. на ВНД Началник на група „ОДПКПД” сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 20.12.2011г.
265 КАНД No 417/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ТЪРГОВСКО СТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ"РИК" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.12.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 261/ 04.10.2011г., постановено по АНД № 1430/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24/ 2401663 от 21.05.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 23.12.2011г.
266 КАНД No 419/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.12.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И:  ОТМЕНЯ Решение №244/21.09.2011г. по АНД №1227/2010г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №35138-S001425/ 31.05.2010г. на Заместник Директора на ТД на НАП Пловдив, с което на М.Д.М., ЕГН-**********,***, на осн. чл.104, ал.1 от ЗЗО, е наложена глоба в размер на 1000 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 30.12.2011г.
267 КАНД No 421/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение №243/21.09.2011 г., постановено по АНД N1236/2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 35143-S001422/31.05.2010 г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е наложена административна санкция – „глоба” в размер 1000 лева, на основание чл.104, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, за нарушение на чл.40, ал.1, б.”в” от с.з. на М.Д.М., ЕГН ********** ***, като законосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.12.2011г.
268 КАНД No 422/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 251 от 27.09.2011г., постановено по АНД № 661/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 35140-S001424/ 31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП Пловдив, с което М.Д.М. с ЕГН **********,***, в качеството му на управител на „Турийски и син” ООД гр.Павел баня, на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО е наложено на административно наказание „глоба” в размер на 1000лв, като правилно и законосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.12.2011г.