АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2012г. до 31.12.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 136/2011 Дела по ЗМВР Х.В.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2011г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.В.Т. ***, против Заповед рег. № 587 от 01.03.2011г. на Директора на ОД на МВР – гр. Стара Загора, с която на основание чл.227, ал.1, т.10 от ЗМВР във връзка с чл. чл.224, ал.2, т.4 от ЗМВР, чл. 230, ал.2, т.4 от ППЗМВР, т.7 и т.17, от Етичния кодекс за поведение на държавните служители от МВР и чл.245, ал.1, т.8 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното правоотношение в МВР на полицай І ст. Х.В.Т. – старши полицай в група „Охрана на обществения ред” на сектор „Охранителна полиция” към РУ „Полиция” – Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2012
Административно дело № 12356/2011
В законна сила от 19.11.2012г.
2 Административно дело No 158/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.М.Д.,
Б.Б.Д.,
Н.Т.Т.,
А.Б.Т.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г. ***, подадена в качеството му на наследник на Г.П.И., бивш жител ***, против Заповед № РД-25-446/ 15.03.2011г. на кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с §4б от ЗСПЗЗ, чл.62, ал.3 от ПЗР на ПМС № 4547/1997 година, решение № 203 от 07.07.2009 година по адм.дело № 30/2009 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора и протокол от 08.02.2011 година на комисията по чл. 62,ал.1 от ПЗР на ПМС № 456/1997 година за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № 3220/2008 г., видоизменена със заповед № РД-25-1713/21.06.2010 година на кмета на община Стара Загора е отказано на наследниците на Господин П. правото да придобие собственост върху имот № 258.30, находящ се в местността “Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора., одобрен със заповед № 32/15.04.2003 година на областен управител на област Стара Загора с площ от 600 кв.м., при граници и съседи: изток -№258.328, запад № 258.330, север – път, юг . имот № 258.44, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Р.Г. *** да заплати на община Стара Загора сумата от 820 /осемстотин и двадесет лева/, представляващи съдебно-деловодни разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 01.10.2012
Административно дело № 7384/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № РД-25-446/15.03.2012г.на кмета на Община Стара Загора с която на сн.параграф 62 ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и параграф 4б от ЗСПЗЗ на наследниците на Господин Петров Иванов е отказано правото да придобият собственост върху имот № 258.30 местност "Съборена кюприя" землище гр.Стара Загора одобрен със Заповед № 329/15.04.2012г.на областния управител на област Стара Загора.ПРИЗНАВА правото на наследниците на Господин Иванов да придобият собственост върху имот върху имот № 258.30 местност "Съборена кюприя" землище гр.Стара Загора одобрен със Заповед № 329/15.04.2012г.на областния управител на област Стара Загора.ВРЪЩА делото като преписка на кмета на Община Стара Загора за изготвяне на оценка на имота по реда на параграф 62 ал.4 от ПЗР на ППЗСПЗЗ.
В законна сила от 1.10.2012г.
3 Административно дело No 170/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА ВИТАНИЯ - КАЗАНЛЪК ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ по жалба на Евангелска Петдесятна Църка „Витания” – гр. Казанлък, ул. „Алеко Константинов” № 14, представлявана от пастор Б.И.Я. Заповед № ДК – 10 – ЮИР – 14/ 02.02.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район и потвърдения със заповедта Отказ за издаване на акт за узаконяване № 1/ 21.12.2010г. на Главния архитект на община Казанлък за строежи: „Евангелска петдесятна църква „Витания”” и „Помощна жилищна сграда”, като незаконосъобразни.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Главния архитект на община Казанлък, за разглеждане и ново произнасяне по подаденото по реда и на основание § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ от Евангелска Петдесятна Църка „Витания” – гр. Казанлък Заявление вх. № 192 – 00 – 6/ 22.01.2004г. за узаконяване на строежи: „Евангелска петдесятна църква „Витания”” и „Помощна жилищна сграда”, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.11.2012г.
4 Административно дело No 250/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ ИНСАИТ-КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА-ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ”Инсайт-Камелия Христова-Илия Христов”, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Сава Силов”№93, ет.1, ап.2, ЕИК 833110615, Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21587 от 09.04.2011г, издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на ЕТ”Инсайт-Камелия Христова-Илия Христов”, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Сава Силов”№93, ет.1, ап.2, ЕИК 833110615, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2012
Административно дело № 2179/2012
В законна сила от 30.10.2012г.
5 Административно дело No 256/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Ч.Т.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.2.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№01-6500/21602 от 09.04.2011 год., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” по жалба от Ч.Т.К. ***.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.12.2012
Административно дело № 4581/2012
В законна сила от 3.12.2012г.
6 Административно дело No 260/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НОВ ЖИВОТ" ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6400/469 от 10.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба на „НОВ ЖИВОТ” ЗПК село Спасово.  ОСЪЖДА Разплащателна агенция гр. София да заплати на ЗПК „НОВ ЖИВОТ”, сумата от 230лв./двеста и тридесет лева/, представляващи разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2012
Административно дело № 1411/2012
В законна сила от 15.10.2012г.
7 Административно дело No 263/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Ж.С.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане .№ 01-6500/22611 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба на Ж.С.М. ***.  ОСЪЖДА Разплащателна агенция гр. София да заплати на Ж.С.М. ***0лв./двеста и петдесет лева/, представляващи разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.10.2012
Административно дело № 1250/2012
В законна сила от 3.10.2012г.
8 Административно дело No 271/2011 Дела по ДОПК и ЗМ М.А.Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/21851 от 10.04.2011 г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен по жалбата на М.А.Д. в качеството му на ЕТ “Слави – М.Д.” с ЕИК 120025977.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 08.11.2012
Административно дело № 2479/2012
В законна сила от 8.11.2012г.
9 Административно дело No 272/2011 Дела по ДОПК и ЗМ П.Й.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Й.П. *** Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/22603 от 12.04.2011г, издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2012
Административно дело № 2647/2012
В законна сила от 23.11.2012г.
10 Административно дело No 278/2011 Други административни дела С.С.К. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2011г.
ИЗМЕНЯ заповед № 1262/ 26.02.2011г на началника на Районно управление на Министерство на вътрешните работи /РУМВР/ Казанлък при Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, с която на С.С.К. *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171,ал.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като определя срок на действие на принудителната административна мярка до решаване на отговорността на С.С.К., но за не повече от шест месеца.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2012
Административно дело № 2868/2012
В законна сила от 15.10.2012г.
11 Административно дело No 279/2011 Дела по ДОПК и ЗМ И.К.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.12.2011г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, съдът  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/22505 от 12.04.2011г. на заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от И.К.М., ЕГН-**********,***.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2012
Административно дело № 1996/2012
В законна сила от 23.10.2012г.
12 Административно дело No 280/2011 Дела по ДОПК и ЗМ РОУЗ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№01-2600/3207 от 10.04.2011 год., издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” по жалба от „Роуз трейдинг”ЕООД със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№20, ет.1, офис 1.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр. София ДА ЗАПЛАТИ на „Роуз трейдинг”ЕООД от гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№20, ет.1, офис 1 сумата 350.00 /триста и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2012
Административно дело № 2317/2012
В законна сила от 31.10.2012г.
13 Административно дело No 282/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане .№ 01-2600/3486 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба на „ Елит Комерс 95” ООД гр. Казанлък.  ОСЪЖДА Разплащателна агенция гр. София да заплати на Елит Комерс 95 ООД гр. Казанлък, сумата от 650лв./шестстотин и петдесет лева/, представляващи разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2012
Административно дело № 1578/2012
В законна сила от 15.10.2012г.
14 Административно дело No 283/2011 Дела по ДОПК и ЗМ П.К.Р. ИЗП.ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.К.Р. с постоянен адрес ***, Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/22571 от 12.04.2011г, издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на П.К.Р. с постоянен адрес ***, сумата от 460 /четиристотин и шестдесетт/ лева, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2012
Административно дело № 2645/2012
В законна сила от 18.10.2012г.
15 Административно дело No 302/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ТРАКИЯ ЕКО ПЕТРОЛ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд      Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ по жалба на „ТРАКИЯ ЕКО ПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” 136, представлявано от управителя Х.М., Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01 – 2600/ 3019 от 09.04.2011г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, като незаконосъобразен.   ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на „ТРАКИЯ ЕКО ПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” 136, с ЕИК 109519990, представлявано от управителя Х.М., сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 08.11.2012
Административно дело № 2638/2012
В законна сила от 8.11.2012г.
16 Административно дело No 303/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ХРИСТО БОТЕВ" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Земеделска кооперация “Христо Ботев” с ЕИК 833093176, със седалище и адрес на управление с.Кирилово, общ.Стара Загора, Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6400/484 от 10.04.2011г, издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен.     ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Земеделска кооперация “Христо Ботев” с ЕИК 833093176, със седалище и адрес на управление с.Кирилово, общ.Стара Загора, сумата от 380 /триста и осемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2012
Административно дело № 2253/2012
В законна сила от 30.10.2012г.
17 Административно дело No 321/2011 Други административни дела А.З.К. ЗАМЕСТНИК КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48430-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.11.2011г.
ОТМЕНЯ ПО ЖАЛБА на А.З.К.,***6.2011 год. на Командира на военно формирование 48 430 гр.Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”, прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв.  ОСЪЖДА Военно формирование 48 430 гр.Стара Загора да заплати на А.З.К. сумата от 500.00 /петстотин/ лв., представляващи направени разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.12.2012
Административно дело № 113/2012
В законна сила от 19.12.2012г.
18 Административно дело No 337/2011 Дела по КСО Е.В.Я. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.В.Я. ***, Решение № 7/ 14.06.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 232-00-758-1/ 13.05.2011г. на Ръководителя на осигуряването при безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, с което е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, като незаконосъобразни.     ВРЪЩА делото като преписка на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора за ново произнасяне, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, съобразно мотивите на решението.     ОСЪЖДА ТП на НОИ – Стара Загора да заплати на Е.В.Я. ***, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.11.2012
Административно дело № 337/2011
Отменя решението. Вместо него постановява: Отхвръля жалбата на Елена Василевна Янколова от гр. казанлък срещу Решение № 7/14.06.2011г. на директора на РУ "социално подпомагане" гр. Стара Загора с което е потвърдено Разпорежане № 232-00-758-1/13.05.2011г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при РУ "Социално осигуряване" - гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.11.2012г.
19 Административно дело No 358/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Й.И.Б. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.12.2011г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, съдът  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №01-6500/21878 от 10.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от Й.И.Б., ЕГН-**********,***.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Б., ЕГН-**********,***, сумата от 1110/хиляда сто и десет/лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.10.2012
Административно дело № 1795/2012
В законна сила от 22.10.2012г.
20 Административно дело No 362/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1235/ 30.06.2011г. на Общински съвет – Стара Загора по оспорване, обективирано в Заповед № РД – 09 – 417/ 19.07.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2012
Административно дело № 2953/2012
В законна сила от 10.12.2012г.
21 Административно дело No 370/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Х.М.Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.1.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/22499 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” по жалба , подадена от Х.М.Д. ***.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2012
Административно дело № 2837/2012
В законна сила от 23.11.2012г.
22 Административно дело No 371/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ"ПОЛИМЕР ПЛАСТ - ГЕОРГИ БОНЕВ" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ ”Полимер пласт-Георги Бонев”, със седалище и адрес на управление с.Елхово, ул.”Първа”№2, общ.Стара Загора, ЕИК:833007871, Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24802 от 14.04.2011г, издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен.     ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на ЕТ ”Полимер пласт-Георги Бонев”, със седалище и адрес на управление с.Елхово, ул.”Първа”№2, общ.Стара Загора, ЕИК: 833007871, сумата от 1110 /хиляда сто и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2012
Административно дело № 2786/2012
В законна сила от 19.11.2012г.
23 Административно дело No 380/2011 Други административни дела К.А.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №3Z-557/18.07.2011г. на Командира на военно формирование 24620 село Свобода, с която на К.А.К. е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, прекратен е договора за военна служба, освободен е от длъжност и от военна служба и е зачислен в резерва.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2012
Административно дело № 16050/2011
В законна сила от 18.12.2012г.
24 Административно дело No 405/2011 Дела по ЗМВР М.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЛОН "ТРОЯНОВО-СЕВЕР" ПРИ СЕКТОР "ОХРАНА" ММИ ГР.РАДНЕВО КЪМ РПУ-ГР.РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на М.Д.Б. *** ПРОТИВ ЗАПОВЕД рег. № 71/ 22.08.2011г на Началник група Клон рудник „Трояново-север” с.Ковачево при сектор Охрана Мини „Марица Изток” ЕАД гр.Раднево към РУ „Полиция” Раднево, потвърдена с Решение № 11315/ 30.08.2011г на Началника на РУ „Полиция” Раднево.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.11.2012
Административно дело № 15846/2012
В законна сила от 15.11.2012г.
25 Административно дело No 407/2011 Дела по ЗМВР Д.К.П. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №1814/08.08.2011г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която на главен инспектор Д.К.П., началник на РУ „Полиция” Раднево при ОД на МВР Ст.Загора, за нарушение на чл.224, ал.2, т.3 от ЗМВР, на осн. чл.226, ал.1, т.3 и чл.228, т.3 от ЗМВР и чл.227, ал.1, т.6 от ППЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 6 месеца.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, да заплати на Д.К.П., ЕГН-**********,***, направените деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.12.2012
Административно дело № 16604/2011
В законна сила от 4.12.2012г.
26 Административно дело No 410/2011 Други административни дела АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ - СНЦ КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на„Асоциация на производителите на екологична енергия” СНЦ гр.Варна против Решение изх.№ 9100-281/ 16.08.2011г на Кмета на Община Раднево, постановено по заявление за достъп до обществена информация вх.№ И1-179/ 15.07.2011г.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2012
Административно дело № 15592/2011
В законна сила от 24.10.2012г.
27 Административно дело No 415/2011 Други административни дела СНЦ "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ" ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на„Асоциация на производителите на екологична енергия” СНЦ гр.Варна против отказ на Секретаря на Община Стара Загора да предостави достъп до обществена информация, обективиран в Писмо изх.№ 15-00-19/ 25.07.2011г по заявление вх.№ 15-00-19/ 21.07.2011г В ЧАСТТА относно издадени разрешения за допускане за изработка на ПУП за изграждане на ВЕИ-проекти.  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН отказа на Секретаря на Община Стара Загора да предостави достъп до обществена информация, обективиран в Писмо изх.№ 15-00-19/ 25.07.2011г по заявление вх.№ 15-00-19/ 21.07.2011г, В ЧАСТТА относно актове за одобрени или влезли в сила ПУП за изграждане на ВЕИ-проекти.  ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Община Стара Загора с указание да предостави поисканата със заявление вх.№ 15-00-19/ 21.07.2011г на „Асоциация на производителите на екологична енергия” СНЦ гр.Варна обществена информация в частта относно актове за одобрени или влезли в сила ПУП за изграждане на ВЕИ-проекти или да откаже достъпа до нея с мотивирано решение при спазване изискванията на ЗДОИ.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „Асоциация на производителите на екологична енергия” СНЦ гр.Варна сумата 80/ осемдесет/лв, представляваща направени по делото разноски   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.11.2012
Административно дело № 15477/2011
В законна сила от 11.12.2012г.
28 Административно дело No 437/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА искова молба вх. № 2595/ 17.09.2011г., подадена от М.Г.Х., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без замяна” в Затвора – гр. Стара Загора, срещу Министерство на правосъдието – гр. София, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, поради неотстраняване на нередовностите в срок.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 437/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 17.10.2012г.
29 Административно дело No 453/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Х.,
А.И.С.,
В.С.Х.,
С.М.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.6.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Х., А.И.С., В.С.Х. и С.М.Н.,*** и направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 300/ 20.11.2008г. на Общински съвет – Стара Загора в частта, с която е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на кв. Възраждане, гр. Стара Загора относно УПИ ІV-3263 кв.8503, като неоснователна.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.Х., А.И.С., В.С.Х. и С.М.Н.,*** в останалата част, с която е направено искане за обявяване нищожността на Решение № 300/ 20.11.2008г. на Общински съвет – Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на кв. Възраждане за всички имоти, включени в квартал 8503, като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 453/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2012
Административно дело № 9655/2012
В законна сила от 12.12.2012г.
30 Административно дело No 454/2011 Дела по ЗМВР М.Г.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР "СОД " ПРИ ОД НА МВР -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.Г.С. *** против Заповед рег. №2095/17.09.2011 год. на Началника на сектор „СОД” при ОД на МВР - Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца.   ОСЪЖДА М.Г.С. да заплати на ОД на МВР – Стара Загора направените разноски по делото в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 05.12.2012
Административно дело № 454/2011
В законна сила от 20.12.2012г.
31 Административно дело No 467/2011 Дела по ДОПК и ЗМ РОУЗ ТРЕЙДИНГ ЕООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2012г.
 ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-2600/8870 от 19.09.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от „РОУЗ ТРЕЙДИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, ул.”Г.С.Раковски” № 42.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на „РОУЗ ТРЕЙДИНГ” ЕООД сумата 200 /двеста/лв, представляваща направени по делото разноски.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 50лв.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2012
Административно дело № 3936/2012
В законна сила от 19.12.2012г.
32 Административно дело No 547/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Г.П.,
Б.Г.П.
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от П.Г.П. и Б.Г.П. против Областна Администрация гр. Стара Загора за сумите от 5335,50 лева за всеки един от тях или в общ размер от 10671 лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от тях имуществени вреди в резултат на незаконно изземване на собствения им недвижим имот :земеделска земя с площ 600кв.м., в местност «Ливадите», представляваща имот пл.№ 3 по кадастрален план на с.Загоре общ.Стара Загора, при граници от всички страни – герен и за сумата от по 5000 лева за всеки един от тях , представляваща парично обезщетение за претърпени от тях неимуществени вреди от незаконосъобразно изземването на имота им с правно основание чл.203 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините , КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 29.11.2012г.
33 Административно дело No 561/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.С.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.С. *** Заповед № ДК-О2-ЮИР-176/ 28.09.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж "водонапорна кула", находящ се в ПИ 505.169, местност “ Юнаците”, землище с.Малка Верея, община Стара Загора., като незаконосъобразна.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на община Стара Загора.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 23.11.2012
Административно дело № 8881/2012
ОТМЕНЯ решение N 75/24.04.2012г. в частта,с която е отменена заповед N ДК-02-ЮИР-176/28.09.2011г. на началник на РДНСК Югоизточен район досежно разпореденото премахване на незаконен строеж и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Марияна Стоянова Стратиева в частта,с която е наредено да се премахме незаконен строеж ""Водонапорна кула"" в ПИ 505.169,местност Юнаците,землище с.Малка Верея, община Стара Загора.ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на Марияна Стоянова Стратиева направените по делото разноски в размер на 200 лв.
В законна сила от 23.11.2012г.
34 Административно дело No 572/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Т.З.,
С.С.Й.,
С.С.Ж.,
Р.С.Ж.,
В.К.И.,
В.И.И.,
С.В.И.,
С.М.Д.,
В.И.П.,
Г.Х.И.,
Т.И.К.,
Х.И.Д.,
Т.С.М.,
П.И.Ж.,
В.Т.З.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И. ***, против Заповед №2432/16.09.2008 год. на Кмета на община Стара Загора, с която на Тодор Белчев З. е признато правото да придобие собственост върху имот № 296.63, находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с. Пряпорец, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.12.2012
Административно дело № 6206/2012
В законна сила от 5.12.2012г.
35 Административно дело No 575/2011 Други административни дела Г.М.Я. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 44200 Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Я. против Заповед №707/09.12.2011г. на Командира на военно формирование 44 200 - гр. Стара Загора, за прекратяване на договор за военна служба, освобождаване от длъжност и от военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв на военнослужещ, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 15.11.2012
Административно дело № 11153/2012
В законна сила от 28.11.2012г.
36 Административно дело No 50/2012 Дела по ЗДС ЕТ "СТОЙЧО ПАНОВ",
ЕТ ПЕСТ-ПЕТЯ ИВАНОВА
РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2012г.
ОТМЕНЯ по жалби на ЕТ „С.П.” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Зора” № 47 и ЕТ „ПЕСТ – П.И.” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хрищян войвода” № 11, вх. „А”, ет.4, ап.31, Заповед № 1845/ 19.12.2011г. на Ректора на Тракийски Университет – Стара Загора, с която ЕТ „В.П.-Г.П.П. – Гергана – В.П.-Г.П.П.” – с. Зетьово, общ. Чирпан е определен за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем на „Кафе – клуб с площ от 144кв.м., разположен в Учебен корпус № 2 Сектор Б, ет.1 в сградата на ДИПКУ – Стара Загора”, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Ректора на Тракийски университет – Стара Загора за определяне и насрочване провеждането на нов търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен на Тракийски университет – ДИПКУ – гр. Стара Загора, представляващ „Кафе – клуб с площ от 144кв.м.”, разположен в Учебен корпус № 2, сектор Б, ет. 1 в сградата на ДИПКУ – Стара Загора, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА да заплати на ЕТ „С.П.” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Зора” № 47, с ЕИК 833020790, представляван от С.Д.П., сумата от 500 /петстотин/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     ОСЪЖДА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА да заплати на ЕТ „ПЕСТ – П.И.” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хрищян войвода” № 11, вх. „А”, ет.4, ап.31, с ЕИК 123690472, представляван от П.И. Панова, сумата от 50 /петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2012
Административно дело № 7158/2012
В законна сила от 18.12.2012г.
37 Административно дело No 79/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.К.М. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.К.М. ***, отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора изх. № 94–277–24–10-375/ 20.02.2012г., за промяна на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Стара Загора за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.512.673.1.1 и 68850.512.673.1.2, като незаконосъобразен.    ВРЪЩА преписката на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по подаденото Заявление вх. № 94 – 277/ 10.01.2012г. от К.К.М. за изменение на кадастрални данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти за обекти /самостоятелни обекти в сграда/ с идентификатори 68850.512.673.1.1 и 68850.512.673.1.2, при съобразяване с дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора да заплати на К.К.М. ***, с ЕГН: ********** сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.11.2012
Административно дело № 9503/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кирил Красимиров Маринов срещу отказ на началника на СГКК Стара Загора изх.№ 94-277-24-10-375/20.02.2012г.ОСЪЖДА Кирил Красимиров Маринов да заплати на СГКК Стара Загора разноски по делото за всички инстанции до сега в размер на 150 лв.адвокатски хонорар.
В законна сила от 14.11.2012г.
38 Административно дело No 80/2012 Искове за обезщетение Л.Л.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.Л.Л. ***, с ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на изискуемата се минимална квадратура свободна жилищна площ в затворническата килия, като неоснователен.     ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.Л.Л. ***, с ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на санитарни възли и течаща, годна за пиене вода в затворническата килия, като неоснователен.     ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.Л.Л. ***, с ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на храна, отговаряща на изискванията и нормативите за количество, качество и калории, като неоснователен.     ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.Л.Л. ***, с ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в непоставяне и неосигуряване на записващи охранителни камери в килиите и по групите, като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаван  
В законна сила от 8.12.2012г.
39 Административно дело No 83/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕЛЕКТ-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.5.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „Интелект” ЕООД гр.Стара Загора чрез пълномощника му адвокат Ал.Желязков от АК-Стара Загора против Заповед № ДК-02-ЮИР-26/ 08.02.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Преградна стена на стълбищна клетка между партерен и сутеренен етаж в търговски център „СИТИ” гр.Стара Загора”.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2012
Административно дело № 8024/2012
В законна сила от 23.10.2012г.
40 Административно дело No 85/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Л.С. Б.П.С.,
Л.П.С.,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Л.С. *** против Заповед №ДК19-1/10.02.2012г. на Началник сектор Стара Загора РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.178 ал.5 от ЗУТ и чл.222 ал.1 т.6 и т.7 от ЗУТ се забранява ползването на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж „магазин за хранителни стоки”, находящ се в УПИ ХХІV-6336, кв.241 по плана на град Казанлък, с административен адрес гр. Казанлък, ул. “Христо Ботев” № 50, с ползватели П.Л.С. и М.М.С.., като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 26.11.2012г.
41 Административно дело No 115/2012 Дела по КСО А.А.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.6.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на А.А.С. *** на Решение № 45/ 27.03.2012г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ гр.Стара Загора.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.12.2012
Административно дело № 9219/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 45/27.03.2012г.на директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него разпореждане № 4807147556/29.02.2012г.на ръководителя на пенсионно осигуряване при ТП на НОИ Стара Загора.
В законна сила от 12.12.2012г.
42 Административно дело No 120/2012 Дела по КСО и ЗСП Д.Ж.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ по жалба на Д.Ж.П. *** против Заповед № СЗЗСПД – 1546/ 27.02.2012г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Стара Загора, като несонователна.   ОСТАВЯ без уважението искането на Д.Ж.П. *** за присъждане на направените по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.12.2012
Административно дело № 9214/2012
В законна сила от 21.12.2012г.
43 Административно дело No 130/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ СОФИТЕКС ООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането от ”СОФИТЕКС” ООД гр.София със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул.”Х.Д.Асенов” № 87, ет.1, офис № 3а, чрез адвокат А.М. за осъждане на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора да предложи на Министъра по земеделието и храните да издаде мотивирана заповед по чл.17, ал.8 от ЗСПЗЗ за нанасяне на корекция в картата на възстановената собственост за землище с.Хрищени общ.Стара Загора поради явна фактическа грешка в частта относно имот № 000250.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщанаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.12.2012г.
44 Административно дело No 147/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение К.М.Д. НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.М.Д. против изричен отказ за разсрочване или отстрочване на изпълнението на влязлата в сила заповед №ДК-02-СЗ-2/19.02.2009 год. на Началник на РДНСК – Стара Загора, обективиран в писмо №СЗ-249-8-00-421 от 26.04.2012 год. на Началника на РОНСК – Стара Загора при РНДСК – Югоизточен район  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.12.2012
Административно дело № 9645/2012
В законна сила от 4.12.2012г.
45 Административно дело No 152/2012 Дела по КСО В.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.К. *** против Решение № 0060/ 21.04.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, жалбата й против Разпореждане № **********/ 15.02.2012г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2012
Административно дело № 9218/2012
В законна сила от 18.12.2012г.
46 Административно дело No 168/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.Н., ЕГН **********,*** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора по искане вх.№94-И-02173-4/21.09.2011 год., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№168/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.11.2012
Административно дело № 168/2012
Оставя в сила определението от 06.06.2012г. по адм. дело № 168/2012г. Определението е окончателно.
В законна сила от 27.11.2012г.
47 Административно дело No 174/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.10.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ чл.22, ал.5 и чл.37, ал.4 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изменена и допълнена с оспорените норми с решение № 166/ 09.04.2012г на Общински съвет Казанлък и повторно приети с решение № 214/ 10.05.2012г на Общински съвет Казанлък .    ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Казанлък.      
В законна сила от 1.11.2012г.
48 Административно дело No 178/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение М.Г.Д.Г.,
Г.Г.Д.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Д. – Г. и Г.Г.Д. против бездействието на Началник РДНСК-Югоизточен район да им изпрати покана за доброволно изпълнение на Заповед №ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г., издадена от Началника на РДНСК-Стара Загора, като неоснователна.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.10.2012г.
49 Административно дело No 184/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЗОР ООД ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2012г.
ИЗМЕНЯ протокол №1/19.05.2012 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, в частта му, с която на основание чл. 210, във вр. чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване през ПИ 55021.501.2097, улица, общинска публична собственост с дължина на трасето 105.00 мл и площ на сервитута 209.00 кв.м.; ПИ 55021.501.2101, улица, общинска публична собственост с дължина на трасето 84.00 мл и площ на сервитута 167.00 кв.м.; ПИ 55021.501.1302 /УПИ ІV-1302, кв.2/, ПИ – ниско застрояване, общинска публична собственост с дължина на трасето 136.00 мл и площ на сервитута 274.00 кв.м. в размер на 9 425.00 лв., като определя същата в размер на 8 200.00 (осем хиляди и двеста) лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.  
В законна сила от 27.11.2012г.
50 Административно дело No 190/2012 Други административни дела П.М.С. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по оспорване от П.М.С. ЕГН ********** *** Загора, ЗАПОВЕД рег. № 122/ 08.05.2012г на Началника на Второ Районно управление „Полиция” Стара Загора, с която му е отказано издаване на разрешение за носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие.    ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Началника на Второ РУП на МВР Стара Загора за произнасяне по искане вх.№ 607-к/ 15.03.2012г, подадено от П.М.С., при спазване на дадените указания по прилагане на закона.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 19.10.2012г.
51 Административно дело No 193/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Т. НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2012г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. *** против Заповед №ДК-02-ЮИР-88/22.05.2012г. на Началник РДНСК ЮИР.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 9.11.2012г.
52 Административно дело No 195/2012 Други административни дела А.Н.А. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.9.2012г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТХЪРЛЯ жалбата на А.Н.А. ***, против Заповед №50/23.05.2012г. на Началника на РУ „ Полиция” гр. Чирпан.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.09.2012
Административно дело № 13267/2012
В законна сила от 17.12.2012г.
53 Административно дело No 200/2012 Дела по ЗОС Я.Н.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2012г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №РД-25-790/09.05.2012г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Я.Н.Г..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 9.11.2012г.
54 Административно дело No 203/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно, по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан, Решение № 173/ 13.02.2002г. на Общински съвет – Братя Даскалови.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.11.2012г.
55 Административно дело No 204/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан Решение № 172/ 08.12.2005г. на Общински съвет – Братя Даскалови, с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във вр. с § 4 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, е дадено съгласие за отдаване под наем за срок от 3 години чрез публичен търг на следните язовири: Имот № 500053 с площ от 88.182дка, находящ се в землището на с. Верен, общ. Братя Даскалови; Имот № 028017 с площ от 77.392дка, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови; Имот № 000010 с площ от 440.127дка, находящ се в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови; Имот № 000011 с площ от 392.644дка, находящ се в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови; Имот № 000008 с площ от 81.637дка, находящ се в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови; Имот № 000834 с площ от 171.388дка, находящ се в землището на с. Братя Даскалови и Имот № 000631 с площ от 83.995дка, находящ се в землището на с. Медово, общ. Братя Даскалови, като са актуализирани първоначалните тръжни наемни цени на посочените язовири и е оправомощен кмета на общината да организира провеждане на търговете и да сключи договор със спечелилите търга.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 24.10.2012г.
56 Административно дело No 208/2012 Други административни дела А.Л.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2012г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на община Павел баня да издаде удостоверение за наследници на К.Л.К., бивш жител ***, по жалба на А.Л.П.. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за издаване на удостоверение за наследници на К.Л.К., считано от влизане на решението в сила.   ВРЪЩА преписката на Кмета на община Павел баня за издаване на документа в указания от съда срок.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 20.10.2012г.
57 Административно дело No 210/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ВАШ-ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № ДК-О2-ЮИР-70/ 06.04.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Пристройка към сграда-пункт за съхранение на мляко и навес”, находящ се в УПИ ІV-1, кв.23а по плана на с.Мусачево общ.Гълъбово ПО ЖАЛБАТА на от ЕТ „ВАШ-Десислава Стефанова” със седалище и адрес на управление с.Мусачево общ.Гълъбово.    ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „ВАШ-Десислава Стефанова” със седалище и адрес на управление с.Мусачево общ.Гълъбово сумата 800 /осемстотин/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.11.2012г.
58 Административно дело No 211/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.С. НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.С. ***, Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 96/ 18.05.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Пристройка към сграда – колиен кантар със съоръжение 10т”, намиращ се на ул. с о.т 3 – 4, кв. 23 и 23а по ПУП на с. Мусачево, общ. Гълъбово, област Стара Загора, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол – гр. София да заплати на Н.С.С. ***, с ЕГН ********** сумата от 760 /седемстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.   Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 14.11.2012г.
59 Административно дело No 212/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ определението от 02.10.2012г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО поради липса на правен интерес оспорването на Народно читалище „Искра-1860” гр.Казанлък, ул.”Искра” № 1 против Решение № 216 на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 13 от заседание, проведено на 22.05.2012год, с което е приета нова Наредба № 22 за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 212/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 7.11.2012г.
60 Административно дело No 215/2012 Други административни дела Л.Л.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.9.2012г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172,ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Заповед № 234/1286/07.05.2012г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, по жалба на Л.Л.Т..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      
В законна сила от 6.10.2012г.
61 Административно дело No 217/2012 Други административни дела И.Г.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Г.С. ***, Заповед за налагане на принудителни административни мерки /ПАМ/ № 286/20014/07.06.2012г. на Началник група в сектор ”Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП във връзка с чл. 22 от ЗАНН е иззето свидетелството му за управление на МПС.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.11.2012г.
62 Административно дело No 218/2012 Дела по КСО Ю.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2012г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 10.09.2012 год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.Г.П. против Решение №77/23.05.2012 год. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора е потвърдено Разпореждане №232-00-1834-28 /11.04.2012 год., с което е спряно изплащането на парично обезщетение за безработица на на основание чл. 54г, ал. 4 от КСО, считано от 01.03.2012 год, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №218/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 1.10.2012г.
63 Административно дело No 220/2012 Дела по ЗОС Ф.С.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2012г.
Мотивиран от изложеното Административен съд Стара Загора:  Р Е Ш И   ОТМЕНЯ заповед № РД-25-867/17.05.2012г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Ф.С.Ф..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 8.11.2012г.
64 Административно дело No 223/2012 Други административни дела С.Ф.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.10.2012г.
ИЗМЕНЯ заповед N1680/2012 от 04.06.2012 г. на началник група в сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка “временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността” на С.Ф.М., ЕГН ********** ***, като определя срока на действие на наложената принудителна административна мярка “до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от шест месеца”.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 1.11.2012г.
65 Административно дело No 228/2012 Дела по КСО П.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. ***, срещу Решение № 71/ 21.05.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от П.П. жалба против Разпореждане № 231-00-1550-6/ 23.03.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора за прекратяване на основание чл.54ж, ал.1 във вр. с чл. 54д, ал.1, т.3 от КСО, считано от 01.01.2012г., изплащането на отпуснатото на П.П. парично обезщетение за безработица, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.10.2012г.
66 Административно дело No 234/2012 Дела по КСО Г.К.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - РУ-СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.9.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 11.09.2012г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Г.К.Г. *** против Решение № 73/ 23.05.2012г на Директора на ТП на НОИ/ РУ СО Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № 233-00-355-24/ 10.04.2012г на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ гр.Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 234/ 2012г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.10.2012г.
67 Административно дело No 236/2012 Други административни дела А.Ж.П. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ж.П. ***, срещу Заповед рег. № 58 от 01.06.2012г. на ВНД Началник на Районно управление „Полиция” - гр. Гълъбово, с която на А.Ж.П. е отказано издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, за самоохрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 10.10.2012г.
68 Административно дело No 246/2012 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.9.2012г.
В законна сила от 4.10.2012г.
69 Административно дело No 248/2012 Други административни дела Д.К.Н. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.10.2012г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. *** против писмо изх. № 3-1/ 08.06.2012 година на кмета на Община Мъглиж, като процесуално недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 248/ 2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.11.2012г.
70 Административно дело No 249/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Д. против Заповед №И119/31.03.2008год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 249 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА жалбата на А.К.Д. против Заповед №И119/31.03.2008год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора по подведомственост на Директор на РД „СП” Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни, и в 7-дневен срок от съобщаването му на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора.  Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 09:45 часа.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 19.12.2012
Административно дело № 15068/2012
В законна сила от 19.12.2012г.
71 Административно дело No 257/2012 Дела по КСО К.И.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2012г.
 ОТМЕНЯ по жалба на К.И.Ч. ***, Решение № 85/ 08.06.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 232–04–58-8/ 11.04.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл.54г, ал.4 от КСО е спряно производството по изплащане на парично обезщетение за безработица на К.Ч., като незаконосъобразни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 17.11.2012г.
72 Административно дело No 258/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ С.РАКИТНИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.И., председател на инициативен комитет с. Ракитница против решение № 310 от 28.06.2012 година на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл. 21,ал.1 т. 11 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 129,ал. 1 от Закона за устройство на териториите е одобрен подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - електропровод за обект ” Регионален център за управление на отпадъците в землището на с. Ракитница., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 258/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2012
Административно дело № 13582/2012
В законна сила от 14.11.2012г.
73 Административно дело No 259/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ С.РАКИТНИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Генчо Танев Иванов, в качеството му на Председател на Инициативен комитет - с. Ракитница, против Решение № 308/ 28.06.2012г. на Общински съвет - Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - транспортна комуникация за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора” в землището на с.Ракитница общ.Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 259/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.11.2012
Административно дело № 13596/2012
В законна сила от 19.11.2012г.
74 Административно дело No 260/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ С.РАКИТНИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Генчо Танев Иванов, председател на ИК с.Ракитница, против Решение №307/28.06.2012 г. на Общински съвет Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 260/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.11.2012
Административно дело № 260/2012
Оставя в сила Определение № 252/!9.10.2012г. по адм.дело № 260/2012г. Определението е окончателно.
В законна сила от 27.11.2012г.
75 Административно дело No 261/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ С.РАКИТНИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата, подадена от Генчо Танев Иванов, в качеството му на Председател на Инициативен комитет - с. Ракитница, против Решение № 309/ 28.06.2012г. на Общински съвет - Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - канализация за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора” в землището на с.Ракитница общ.Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 261/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.11.2012
Административно дело № 13595/2012
В законна сила от 22.11.2012г.
76 Административно дело No 262/2012 Дела по ЗМВР В.И.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на В.И.М. ЕГН ********** *** против ЗАПОВЕД рег.№ 1516/ 12.06.2012г на Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение в МВР на полицай ІІІ степен – полицай в „СПООР” на група „Охрана на обществения ред” в сектор „Охранителна полиция” при Районно управление „Полиция” Казанлък, считано от датата на връчване на заповедта.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 27.11.2012г.
77 Административно дело No 264/2012 Други административни дела СТАЧЕН КОМИТЕТ НА КОЛЕКТИВА НА ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2012г.
ОТМЕНЯ заповед № 1273/09.07.2012г. на Кмета на община Казанлък, по жалба на Н.С. Ш.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      
В законна сила от 23.10.2012г.
78 Административно дело No 270/2012 Дела по ЗМВР К.Н.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОХРАНА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" РАДНЕВО КЪМ РУ ПОЛИЦИЯ-РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №59/28.06.2012г. на Началник сектор „Охрана” ММИ ЕАД по жалба на К.Н.К..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  Копие от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 22.11.2012г.
79 Административно дело (К) No 272/2012 Касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА С.С.Г.,
Б.С.М.
Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №500/11.05.2012г. постановено по гр.д.№6910 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.   ВРЪЩА преписката, образувана по заявлението на Ж.И.М. за изменение ПНИ за землище на село Лясково в частта относно имот № 305.241 на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на §4к ал.8 и ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, дадени в мотивите на настоящото решение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2012г.
80 Административно дело No 275/2012 Други административни дела С.Х.А.,
Б.К.А.
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.А. и Б.К.А. и двамата с постоянен и настоящ адрес с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, ул. “Тракийка” № 20, подадена чрез адв. Н.К.-***, срещу Решение № 9105/0023/22.06.2012г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.      ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 275/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване  
В законна сила от 3.10.2012г.
81 Административно дело No 279/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИДИЦА ЕООД КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2012г.
ИЗМЕНЯ №11/18.06.2012 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550 от 11.06.2008 г., заповед № 2941 от 20.11.2008, заповед № РД- 25-1152 от 01.06.2009 г. и заповед № РД – 25-2234 от 13.12.2011 г. на кмета на Община Стара Загора . в частта му, с която на основание чл. 210, във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване през през ПИ 77476.507.11 с начин за трайно предназначение – за второстепенна улица ,с Хрищени собственост на “ Идица “ ЕООД гр. Стара Загора в размер на 205 лв. без ДДС , като определя същата в размер на 443,10 (четиристотин четиридесет и три лева и десет стотинки) лева без ДДС.    Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване и/ или протестиране.  
В законна сила от 25.10.2012г.
82 Административно дело No 281/2012 Други административни дела И.Х.С. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №152/03.07.2012г. на Началника на Второ РУ „Полиция” гр. Стара Загора по жалба на И. ***.   ВРЪЩА на Началника на Второ РУ „Полиция” гр. Стара Загора преписката, образувана по заявление №1243-и/21.06.2012г., подадено от И.Х.С., за ново разглеждане при спазване указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 30.11.2012г.
83 Административно дело No 290/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.С.,
С.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.11.2012г.
  ОТМЕНЯ, по жалба на М.Г.С. и С.П.С.,***, Заповед № РД – 25-1237/ 09.07.2012г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, е разпоредено да извършат ремонт на северната фасада на жилищна сграда в УПИ VІІІ2235, кв.48 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъбразна.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.Г.С. ***, сумата от 500/петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С.П.С. ***, сумата от 500/петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.11.2012г.
84 Административно дело No 302/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.Л.,
В.М.Л.,
К.М.Л.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Л. ***, В.М.Л. *** и К.М.Л. ***, като наследници и правоприемници на М.К.Л., срещу писмо – отговор изх. № 94 – М – 03704 – 9151/ 25.06.2012г. на Кмета на община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 302/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 2.10.2012г.
85 Административно дело No 305/2012 Дела по ЗОС С.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Заповед № 1307/ 16.07.2012г на Кмета на Община Казанлък, с която е разпоредено изземване на общински жилищен имот по жалба от С.А.Д. ЕГН ********** ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 9.11.2012г.
86 Административно дело (К) No 313/2012 Касационни производства С.С.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ -С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 16 от 01.06.2012 г. на Чирпански районен съд, постановено по адм.дело № 624 по описа за 2011 година на същия съд.     ВРЪЩА делото за нова разглеждане от друг състав на същия съд.     ОСЪЖДА Общинска служба “ Земеделие “ Братя Даскалови да заплати на С. Стоянов Т. ***, с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 200/ двеста/ лева.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.10.2012г.
87 Административно дело No 316/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАРМАГ АД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на „Нармаг”АД против отказ на Главния архитект при Община Стара Загора за промяна на ПУП, обективиран в писмо изх. №68-00-2439-10217/13.07.2012 год..  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.12.2012г.
88 Административно дело No 318/2012 Други административни дела С.Ц.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № СЗПСП – 5/ 18.06.2012г. на Директора на дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора, потвърдена с Решение № 9104/0024 от 23.07.2012г на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора, с която й е отказано получаване на еднократна помощ за инцидентни нужди, ПО ЖАЛБА НА С.Ц. ***.    ВРЪЩА административната преписка на Директора на дирекция “Социално подпомагане” гр. Стара Загора за произнасяне по молба-декларация вх.№ СЗПСП-5/03.01.2012 година, подадена от С.Ц.Ц., съгласно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 11.12.2012г.
89 Административно дело No 319/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2012г.
Воден от тези мотиви и на основание чл.172 ал.2 от АПК , Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОБЯВЯВА нищожността на решение №132/23.07.2012г. на Общински съвет Гурково по искане на Областния управител на област Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 10.11.2012г.
90 Административно дело No 321/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.П.,
З.С.Н.,
Г.С.Г.,
С.К.У.,
Й.Н.С.,
А.А.С.,
С.С.П.,
Б.Г.Б.,
В.Д.Ш.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.П., З.С.Н., Генчо С.Г., С.К.У., Й.Н.С., А.А.С., С.С.П., Б.Г.Б. и В.Д. ***, против Заповед № ДК – 10 – ЮИР – 39/ 10.07.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 321/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 02.10.2012
Административно дело № 11704/2012
В законна сила от 2.10.2012г.
91 Административно дело (К) No 322/2012 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА С.Г.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2012г.
ОБЕЗСИЛВА решение №564/23.05.2012 год., постановено по гр. дело №2177/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, в частта, с която е прогласена нищожността на Решение №53132/09.11.2007 год. на Общинска служба по земеделие Стара Загора  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на С.Г.Г., в частта, с която се иска прогласяване на нищожността на Решение №53132/09.11.2007 год. на Общинска служба по земеделие Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производство по гр. дело №2177/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора в тази му част.  ОТМЕНЯ решение №564/23.05.2012 год., постановено по гр. дело №2177/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, в частта, с която е прогласена нищожността на Решение №5001/02.03.2012 год. на Общинска служба по земеделие Стара Загора като незаконосъобразно.  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав при спазване на дадените указания от съда.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2012г.
92 Административно дело No 323/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение И.Н.И. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.И.,***, против Разпореждане за изпълнение на запорно съобщение изх. № 1689/2011/000033/ 28.02.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, офис гр. Бургас, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 323/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА по подведомственост на Директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Бургас подадената от И.Н.И. жалба против Разпореждане за изпълнение на запорно съобщение изх. № 1689/2011/000033/ 28.02.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, офис гр. Бургас.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.10.2012г.
93 Административно дело No 331/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Ж.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Ж.М. против Заповед № ДК-10-ЮИР-34/22.05.2012г. на Началник РДНСК ЮИР.     Решението не подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 12.11.2012г.
94 Административно дело No 334/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № ДК-О2-ЮИР-201/ 31.07.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Стопанска пристройка” /наименован „Свинарник” в констативен акт № 53/ 24.08.2011г/, находящ се в УПИ ІІІ-258, кв.28 по плана на с.Знаменосец общ.Раднево, ПО ЖАЛБАТА на Д.К.Д. ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.11.2012г.
95 Административно дело No 336/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.12.2012г.
  ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по жалба на Н.Д.А. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 543/ 03.08.2012г. на Кмета на община Павел баня, с която е наредено премахване на строеж “навес”, намиращ се в УПИ VІ-678, кв.20 по плана на с.Тъжа, общ.Павел баня.  ОСЪЖДА Община Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.А. сумата от 330 /триста и тридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 18.12.2012г.
96 Административно дело No 338/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.Д. против Заповед №272/20.02.2012г. на Кмета на община Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №338 по описа за 2012г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните: жалбоподател, кмет и заявителите в административното производство.      
В законна сила от 8.11.2012г.
97 Административно дело No 345/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл.159, т.3 и 8, предл. първо във вр. с чл.155, ал.1 и ал.3 и чл.143, ал.2 от АПК, СЪДЪТ    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 345/2012 г. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД – 09 - 412/30.08.2012 г., поради оттегляне на оспорването и на оспорения административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му за жалбоподателя, а за ответника - считано от днес.  
В законна сила от 18.10.2012г.
98 Административно дело No 350/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 350/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора по оспорването на Областния управител на област Стара Загора на чл.21, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015г., поради оттегляне с Решение № 158/ 27.09.2012г. на ОбС – Гурково на оспорената разпоредба от Правилника.    ОСЪЖДА Общински съвет – Гурково да заплати на Областна администрация – Стара Загора сумата от 20/двадесет/ лева, представляваща разноски по делото.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 3.11.2012г.
99 Административно дело No 351/2012 Други административни дела Г.Н.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение рег. № 48207 от 09.08.2012 г. на директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр. Стара Загора, с която на основание чл. 103,ал.2 и чл. 97,ал.1 от АПК е отказано възобновяване на административното производство по влязъл в сила административен акт – Заповед № 41876 от 02.10.2009 г. на началник сектор “ Пътна полиция “ пир ОД на МВР гр. Стара Загора.   ВЪЗОБНОВЯВА административното производство по заявление №091228011689 от 02.06.2009 год., с което Г.Н.Т. е поискал извършването на административна услуга – регистрация на собственото му МПС – марка БМВ, модел 525 TDS, с транзитни номера 429Н132,   ИЗПРАЩА делото като преписка на началник сектор “ Пътна Полиция “ към ОД на МВР гр. Стара Загора за ново произнасяне по заявление №091228011689 от 02.06.2009 год. съобразно дадените указания..  .  Определението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 3.11.2012г.
100 Административно дело No 352/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЗЛИЗАЦИЯ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.11.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ по жалба на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Хр. Ботев” № 62, представлявано от управителя Р.Т.Р., отказ да бъде издадено разрешение /предписание/ за възлагане изработването на Подробен устройствен план - План за регулация за Урегулиран поземлен имот ІV Обществен център, кв. 15 „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, обективиран в писмо изх. № 68-00-1362-351/ 08.08.2012г. на Главния архитект на община Стара Загора, като незаконосъобразен.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Кмета на община Стара Загора /респ. Главния архитект на община Стара Загора/, по подаденото Заявление вх. № 68-00-1362-344/01.08.2012г. от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора, Окръжен съюз на ТПК – гр. Стара Загора, „ММ” ЕООД – гр. Стара Загора, Община Стара Загора, „Валента-99” ЕООД – гр. Стара Загора и Районен кооперативен съюз – гр. Стара Загора и направеното със заявлението искане за издаване на разрешение за възлагане изработването на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ ІV Обществен център, кв. 15 „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Хр. Ботев” № 62, ЕИК 833066300, представлявано от управителя Р.Т.Р., сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 5.12.2012г.
101 Административно дело No 353/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №353/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора Решение №115/01.07.2012 год. на Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 9.10.2012г.
102 Административно дело No 361/2012 Дела по ЗОС КООПЕРАЦИЯ"КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ"СЪГЛАСИЕ ТРЪЖНА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 1382/26.07.2012 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2012г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от Кооперация за производство и търговия „Съгласие” със седалище и с адрес на управление с. Енина, общ. Казанлък, ул. „Димчо Астаджов” № 24, РЕШЕНИЕТО ПО ПРОТОКОЛ № 43 / 13.08.2012Г НА ТРЪЖНАТА КОМИСИЯ, назначена със Заповед № 1382/ 26.07.2012г на Кмета на Община Казанлък, с което КПТ „Съгласие” не е била допусната до участие в търга и за спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обект „А” - общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, с обща площ от 33.577дка, е обявен единственият допуснат до участие в търга кандидат - „ТЕХНОТРЕЙД-08” ЕООД гр. Казанлък.    ВРЪЩА преписката на Тръжната комисия, назначена със Заповед № 1382 /26.07.2012г на Кмета на Община Казанлък, за продължаване на тръжната процедура от фазата по допускането на кандидата Кооперация за производство и търговия „Съгласие” - с. Енина, общ. Казанлък до участие в търга, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Кооперация „Кооперация за производство и търговия” с.Енина сумата 350лв /триста и петдесет лева/, представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.12.2012г.
103 Административно дело No 362/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.9.2012г.
В законна сила от 4.10.2012г.
104 Административно дело No 367/2012 Дела по ЗОС КООПЕРАЦИЯ"КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ"СЪГЛАСИЕ ТРЪЖНА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 1382/26.07.2012 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от Кооперация за производство и търговия „Съгласие” със седалище и с адрес на управление с. Енина, общ. Казанлък, ул. „Димчо Астаджов” № 24, РЕШЕНИЕТО ПО ПРОТОКОЛ № 45 / 13.08.2012Г НА ТРЪЖНАТА КОМИСИЯ, назначена със Заповед № 1382/ 26.07.2012г на Кмета на Община Казанлък, с което КПТ „Съгласие” не е била допусната до участие в търга и за спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, с обща площ от 122.172дка, е обявен единственият допуснат до участие в търга кандидат - „ТЕХНОТРЕЙД-08” ЕООД гр. Казанлък.    ВРЪЩА преписката на Тръжната комисия, назначена със Заповед № 1382 /26.07.2012г на Кмета на Община Казанлък, за продължаване на тръжната процедура от фазата по допускането на кандидата Кооперация за производство и търговия „Съгласие” - с. Енина, общ. Казанлък до участие в търга, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Кооперация „Кооперация за производство и търговия” с.Енина сумата 350лв /триста и петдесет лева/, представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.12.2012г.
105 Административно дело No 369/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на И.К.П. *** отказ за учредяване на право на преминаване през общински имот № 000010 в м. „Абаята”, землището на гр. Казанлък, обективиран в писмо изх. № 194–И–328– 4-1/ 24.08.2012г. на Заместник Кмета на община Казанлък.     ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Казанлък, за разглеждане и произнасяне по подадената от И.К.П. молба вх. № 194 – И – 328 – 4/ 09.08.2012г., при съобразяване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.    
В законна сила от 14.12.2012г.
106 Административно дело No 372/2012 Дела по ЗМСМА Д.И.Д.,
Г.К.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Д. *** и жалбата на Г.К.Г. ***, подадени в качеството им на общински съветници в Общински съвет – Раднево, против Решение № 225/ 23.08.2012г. на Общински съвет – Раднево, като процесуално недопустими.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 372/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 19.10.2012г.
107 Административно дело No 374/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2012г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Решение № 67 от 24.04.2008 година по протокол № 13 на Общински съвет – Чирпан , с което на основание чл. 21,ал.1 т.8 от ЗМСМАглава VІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с § 4и § 3,ал.2 , 3 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване е дал съгласие дал съгласие да се проведе процедура за отдаване под наем за срок от 5 години на следните общински имоти, публична общинска собственост : язовир – с. Гита , съставляващ имот № 000008 с площ 40,896, актуван с АОС № 80/18.02.1998 г., язовир – с.Рупките, съставляващ имот № 000025, площ 97,786, актуван с АОС № 81/18.02.1998 Г., язовир- с. Ценово, съставляващ имот № 000800 с площ от 136,114 дка, актуван с АОС № 73/18.02.1998 г., язовир – с. Осларка, съставляващ имот № 000055, с площ от 60,834 дка, актуван с АОС № 757/ 03.01.2003 г., язовир – с. Изворово, съставляващ имот № 000320, с площ от 46,116 дка, актуван с АОС № 71 от 18.02.1998 г.     Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.11.2012г.
108 Административно дело No 375/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.11.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №241/16.04.2009 год. на Общински съвет Чирпан.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 7.12.2012г.
109 Административно дело No 376/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.11.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан Решение № 387/ 28.01.2010г. на Общински съвет – Чирпан, прието на заседание, проведено на 28 януари 2010 год.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 11.12.2012г.
110 Административно дело No 377/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан Решение № 449/ 24.06.2010г. на Общински съвет – Чирпан, с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с глава VІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, § 4 и §3, ал.2 и 3 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, е открита процедура за отдаване под наем чрез явен публичен търг, за промишлен риболов, на следните водни обекти – публична общинска собственост: Водоем в с. Зетьово с площ от 33.863дка, съставляващ имот № 000098 по плана за земеразделяне с. Зетьово, общ. Чирпан; Водоем в с. Зетьово с площ от 10.412дка, съставляващ имот № 000302 по плана за земеразделяне с. Зетьово, общ. Чирпан; Язовир в с. Ценово с площ от 136.114дка, съставляващ имот № 000080 по плана за земеразделяне на с. Ценово, общ. Чирпан; Язовир в с. Изворово с площ от 41.556дка, съставляващ имот № 000104 по плана за земеразделяне на с. Изворово, общ. Чирпан и язовир в с. Изворово с площ от 46.116дка, съставляващ имот № 000320 по плана за земеразделяне на с. Изворово, общ. Чирпан, като са определени началните тръжни цени, сроковете и условията за отдаване под наем на водоемите и язовирите и е възложено на Кмета на община Чирпан да проведе процедурата по отдаване под наем на имотите.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 15.11.2012г.
111 Административно дело No 378/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.11.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно, по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан, Решение № 56/ 29.03.2012г. на Общински съвет – Чирпан.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.11.2012г.
112 Административно дело No 379/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №587/31.03.2011 год. на Общински съвет Чирпан.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 10.12.2012г.
113 Административно дело No 380/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.10.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо от АПК Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОБЯВЯВА нищожността на Решение №85/31.05.2012г. на Общински съвет Чирпан, по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 10.11.2012г.
114 Административно дело No 382/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ-БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №382/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото, образувано по жалба на “ Германос Телеком – България” ЕАД гр. София против т. 4 и т. 5 от протокол изх. № 1388 от 17.08.2012 г. , издаден от Бойка Шуманова – старши инспектор в дирекция “ Инспекция по труда” гр. Стара Загора на изпълнителния директор на изпълнителна агенция “ Главна инспекция по труда” гр. София по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 1.11.2012г.
115 Административно дело No 384/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.З.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.9.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.Д. и М.Н.Д.,***, против решение № 336, прието с протокол № 18 от заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 24.08.2012г, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 384/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора .    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 9.10.2012г.
116 Административно дело No 386/2012 Дела по ЗМСМА Д.И.Д.,
Г.К.Г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.10.2012г.
В законна сила от 26.10.2012г.
117 Административно дело (К) No 390/2012 Касационни производства М.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 849 от 24.07.2012 г. на Старозагорски районен съд, постановено по адм.дело № 919 по описа за 2012 година на Старозагорски районен съд.     ВРЪЩА делото за нова разглеждане от друг състав на същия съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.10.2012г.
118 Административно дело (К) No 391/2012 Касационни производства И.Т.Д.,
М.И.Т.,
Д.Т.Т.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И:   ОСТАВЯ В СИЛА решение №785/09.07.2012г. постановено по гр.д.№162 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.11.2012г.
119 Административно дело No 393/2012 Дела по ДОПК и ЗМ ТРИАДА ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.10.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТРИАДА ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Х.Д.Асенов” № 5, ет.1, ап.4 против Решение № 10727/ 22.08.2012г на Началник отдел „Местин данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството вх.№ Ж-599/ 03.07.2012г срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 10727/ 26.04.2012г.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2012г.
120 Административно дело No 394/2012 Дела по ДОПК и ЗМ В.А.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на В.А.Д. ***, срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 11207/ 12.06.2012г., издаден от ст. инспектор в отдел „МДТ” в община Стара Загора, в частта му, в която е потвърден с Решение № 11207/ 24.08.2012г. на Началник отдел „МДТ” при община Стара Загора, поради оттегляне на жалбата.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от В.А.Д. *** искане за връщане на внесената по сметка на Административен съд – Стара Загора сума в размер на 10 /десет/ лева за държавна такса по делото, като неоснователно.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 31.10.2012г.
121 Административно дело No 395/2012 Други административни дела Ф.Д.Ф. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.11.2012г.
 ОТМЕНЯ Заповед с рег.№ 76/05.09.2012г на Началника на РУП – Раднево, с която е отказано издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие за ловни цели по жалбата на Ф.Д.Ф. ***.    ВРЪЩА административната преписка на Началника на РУП – Раднево за произнасяне по заявлението на Ф.Д.Ф.,***-531/02.08.2012 год. съобразно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-.дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 29.12.2012г.
122 Административно дело No 396/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 396/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.      
В законна сила от 4.10.2012г.
123 Административно дело No 398/2012 Други административни дела П.Й.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на П.Й.С..  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №398 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на Ръководителя на РП Казанлък.      
В законна сила от 8.11.2012г.
124 Административно дело No 401/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.М.Х.,
Ф.Б.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2012г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Х.М.Х. и Ф.Б.Х.,***, с адреси на ул. „Димитър Наумов” № 84, Заповед № РД – 25-1705/ 17.09.2012г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал. 6 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне масивна постройка /санитарен възел/, попадаща в УПИ VІ1624, на границата с УПИ ХІ1623, в кв. 42б по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъбразна.   ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х.М.Х. и Ф.Б.Х.,***, с адреси на ул. „Димитър Наумов” № 84, сумата от 10.00лв., представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.   ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане, в полза на Х.М.Х. и Ф.Б.Х., на разноски в размер на 500.00лв., представляващо договорено адвокатско възнаграждение, като неоснователно.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.11.2012г.
125 Административно дело No 403/2012 Дела по ДОПК и ЗМ Д.И.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.10.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д. ЕГН ********** с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул.”Х.Д.Асенов” № 127, вх.0, ет.1, ап.1 против Решение № 9864/ 31.08.2012г на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ Ж-743/ 031.07.2012г срещу Актове за установяване на задължение по декларация № № 9864/ 16.02.2012г. и 9866/ 16.02.2012г, издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.10.2012г.
126 Административно дело No 404/2012 Други административни дела В.С.В. НАЧАЛНИК НА ГРУПА АНДОВПТПИАД В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.С.В. Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 443/20019/ 22.08.2012 год, издадена от Началник група АНДОВПТПИАД в сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.        
В законна сила от 30.11.2012г.
127 Административно дело No 406/2012 Дела по ЗМВР А.С.Л. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР КРАСИМИРА ДИМОВА ОР В СЕКТОР "КП" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.С.Л. ***, ЕГН ********** против Заповед за задържане на лице рег. № 439/09.08.2012 г, издадена от главен инспектор Красимира Димова в сектор КП при І-во РПУ гр. Стара Загора.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.      
В законна сила от 13.12.2012г.
128 Административно дело No 410/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Г.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ Заповед РД-25-147/25.09.2012г. на Кмета на Община Стара Загора, по жалба на Б.К.Б. *** да заплати на Б.К.Б. *** сумата от 10лв./десет/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението не подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 8.11.2012г.
129 Административно дело No 412/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГЮНЕШ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.11.2012г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от “ГЮНЕШ” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”15”, представлявано от управителя Мустафа Юзалп, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Дирекция “Инспекция по труда” гр.Стара Загора, за обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 1416лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 412/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 14.11.2012г.
130 Административно дело No 413/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.С. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.11.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Д.П.С. жалба против заповед № КД-14-283/ 20.07.2012 година на началника на СГКК за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 413/ 20121 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 8.12.2012г.
131 Административно дело No 414/2012 Дела по ЗОС ПЕНЧЕВ-2000 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.11.2012г.
СЪДЪТ намира, че молбата е подадена по надлежен ред, поради което същата е основателна с оглед на обстоятелството, че правото на защита на законовите интереси на всяко едно юридическо лице и всеки един жалбоподател зависи единствено и само от неговата воля. Поради направеното оттегляне с молба вх.№ 2915/20.11.2012 г. и на основание чл.155 ал.1 АПК СЪДЪТ    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пенчев-2002” с. Градина, общ. Първомай против Решение № 396/27.09.2012 г. на Общински съвет Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 414/2012 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от днес за ответника по делото, а за жалбоподателя - от получаване на съобщението.  
В законна сила от 30.11.2012г.
132 Административно дело No 415/2012 Дела по КСО ЕТ "КИПРИДА-КИЧКА ТОДОРОВА" ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 0011 от 16.03.2009 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора, с което са оставени без разглеждане, като процесуално недопустими жалбите й против ревизионен акт № 1238/2007 година и е прекратено производството по жалбите на основание чл. 117,ал.1 т.2 , буква “ в” от КСО във връзка с чл. 87,ал.1 от АПК.   ВРЪЩА преписката на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора да се произнесе по жалбите на ЕТ “ Киприда – Кичка Тодорова” гр. Стара Загора срещу разпореждане № 1238 от 07.12.2007 година по същество съгласно дадените му указания.  Определението е окончателно и не подлежи на оспорване/ и/ или протестиране.  
В законна сила от 12.11.2012г.
133 Административно дело No 416/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИСА-2000 ЕООД ГР. СОФИЯ НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИСА 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к „Гео Милев”, ул. „Николай Коперник” № 25, представлявано от управителя Юлиян Инджов, против Заповед № ДК 19–СЗ–9/ 26.09.2012г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която заповед, на основание чл.178, ал.5 и чл.222, ал.1, т.6 и т.7 от ЗУТ, е забранено ползването на невъведения в експлоатация по законово установения ред строеж: „Временно външно електрозахранване на каменна кариера „Аламура”, с. Ракитница, общ. Стара Загора и БКТП 20 kV, 1х630 kVа в ПИ 000113, местност „Дюз курия”, землището на с. Ракитница, общ. Стара Загора”, като е разпоредено и прекъсване захранването на строежа с ел. енергия в тридневен срок от изтичане на определения срок за доброволно изпълнение, като неоснователна.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.07.2013
Административно дело № 2708/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ каса.жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.С определение № 14672/07.11.2013г.по адм.д.13854/2013г.- 5-членен състав ОСТАВЯ В СИЛА определението на ВАС.
В законна сила от 28.12.2012г.
134 Административно дело No 417/2012 Други административни дела РЕМОНТСТРОЙ СВ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ремонтстрой СВ” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Три чучура” бл.31, вх. „А”, ап.4, представлявано от управителя Светлана Генева Минева, против Акт за установяване на задължение по декларация № 10670/ 24.04.2012г., издаден от ст. инспектор в отдел „МДТ” при община Стара Загора и Акт за установяване на задължение по декларация № 10672/ 24.04.2012г., издаден от ст. инспектор в отдел „МДТ” при община Стара Загора, в частта им, в която са изменени с Решение № 10670/ 31.08.2012г. на Началник отдел „МДТ” в община Стара Загора, поради оттеглянето на оспорените актове за установяване на задължения по декларация с Решение № 10670 – 1/ 12.10.2012г. на Началник отдел „МДТ” в община Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 417/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 1.11.2012г.
135 Частно административно дело No 427/2012 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.10.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-175/ 22.06.2012г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на Таньо Вълев Вълев от гр. Чирпан, ул. „Георги Раковски” № 4А, с ЕГН **********, както следва: 1. Възбрана върху недвижим имот – ? идеална част от поземлен имот с идентификатор 48619.3.459, собственост на Таньо Вълев Вълев, находящ се в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, местност „Арапя”, с начин на трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, която възбрана е вписана в Служба по вписванията – гр. Царево на 29.06.2012г.; 2. Запор върху движими вещи, собственост на Таньо Вълев Вълев, както следва: а/ лек автомобил – ОПЕЛ, модел АСТРА с рег. № СТ 3945 СК, рама WOL000058P3017116, двигател - C16NZ02U96017, със застрахователна стойност 1 000лв.; лек автомобил – ОПЕЛ, модел ОМЕГА с рег. № СТ 0820 ТТ, рама WOL000066N1133741, двигател - C20NE2552765, със застрахователна стойност 1 000лв. и лек автомобил – ОПЕЛ, модел ВЕКТРА с рег. № СТ 3460 СА, рама WOL000087М5373985, двигател- C16NZ02D73814, със застрахователна стойност 800лв., които запори са вписани в ЦРОЗ – гр. София; 3. Запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в: ТБ „Уникредит Булбанк” АД, ТБ „Обединена Българска Банка” АД, „Банка ДСК” ЕАД, ТБ „Сосиете Женерал Експресбанк” АД; ТБ „Централна Кооперативна банка” АД; ТБ „Юробанк и Еф Джи България” АД; ТБ „Алианц Банк България” АД; ТБ „Първа Инвестиционна банка” АД и „Банка Пиреос България” АД.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.          
В законна сила от 22.10.2012г.
136 Административно дело No 429/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО оспорването на областен управител на област Стара Загора , обективирано в заповед № РД-09-493 от 16.10.2012 г. на решение № 126/26.09.2012 г. на Общински съвет Гълъбово, с което на основание чл. 129,ал.1 от ЗУТ не е прието направеното от Н. Тонев – кмет на община Гълъбово предложение вх. № 214/ 13.08.2012 г. за одобряване на проект за ПУП – плана за застрояване за ПИ № 073003 в землището на гр. Гълъбово с цел промяна на предназначението на земеделската земя.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 429/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-деневн срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 1.11.2012г.
137 Административно дело No 430/2012 Дела по ЗМВР П.Г.П. ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР. ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.П. ***, срещу Разпореждане на полицейски орган от 06.10.2012г., издадено от мл. ПИ Тошо Апостолов Апостолов от Участък „Полиция” – Павел Баня към РУ „Полиция” – Казанлък, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 430/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 11.12.2012г.
138 Административно дело No 438/2012 Искане за прекратяване на неоснователни действия П.Й.С. РАЙОНЕН СЪД ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Разпореждане от 24.10.2012г.
В законна сила от 2.11.2012г.
139 Административно дело No 439/2012 Други административни дела Н.Н.В. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №439 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2012 год.  ИЗПРАЩА административна преписка вх. №2651/24.10.2012 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателят на посочения адрес.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 14.11.2012г.
140 Административно дело No 445/2012 Дела по КТ МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 445/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на “МБАЛ- проф.д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора, против Предписание по чл.404, ал.1, т.1 от КТ, обективирано в Протокол за извършена проверка от 03.10.2012г. на Дирекция”Инспекция по труда гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 16.11.2012г.
141 Административно дело No 447/2012 Дела по ЗМВР М.Г.С. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 12.12.2012г.
Прекратява делото
В законна сила от 27.12.2012г.
142 Административно дело No 448/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.М.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №448/ 2012 година по описа на административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 12.12.2012г.
143 Административно дело No 450/2012 Други административни дела Ч.М.Ч. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл.второ във вр. чл.173, ал.2 от АПК, съдът   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ по жалба на Ч.М.Ч. ***, против Решение рег.№204/ 20.09.2012г. на Началника на Второ Районно управление ”Полиция” гр.Стара Загора /02 РУП/, с което му е отказано издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Началника на 02 РУ”Полиция” гр.Стара Загора за ново произнасяне по заявление с 26.07.2012г., подадено от Ч.М.Ч. , съобразно дадените указания от съда.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 15.12.2012г.
144 Административно дело No 454/2012 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СНЦОП”Жива природа” против Решение №СЗ-82-ПР/2011 год. на Директора на РИОСВ Стара Загора.  Решението е постановено с участието на „Трон” ЕООД с. дунавци, община Казанлък и подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 29.12.2012г.
145 Частно административно дело No 455/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт МЕГАН-ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.11.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Меган – Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Г.Бенковски”№14, представлявано от управителя М.И.И., против разпореждане за допускане предварително изпълнение на заповед № 2008/ 02.11.2012г. на Кмета на Община Казанлък, като процесуално недопустима.  ОСЪЖДА “Меган – Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Г.Бенковски”№14, представлявано от управителя М.И.И., да заплати по сметка на Административен съд – Стара Загора държавна такса в размер на 50.00 лева.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от неговото съобщаване пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 22.11.2012г.
146 Административно дело No 462/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.А.Т.,
Ц.Н.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 462/2012 г. на Старозагорски административен съд поради оттегляне на административния акт – предмет на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от съобщаването му на жалбоподателите.  
В законна сила от 28.12.2012г.
147 Административно дело No 463/2012 Дела по ЗОС МЕГАН-ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №463/2012 год. по описа на АС – Стара Загора, образувано по жалба на „Меган – Груп” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Г.Бенковски” №14, представлявано от управителя М.И.И., против Заповед №2008/02.11.2012 год. на Кмета на община Казанлък, поради оттегляне на оспорването.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок, който срок за ответника по жалбата започва да тече от днес, а за жалбоподателя - от датата на получаване на съобщението.  
В законна сила от 28.12.2012г.
148 Административно дело No 465/2012 Дела по КСО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 124/ 16.10.2012г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 23/ 94Е-842-1 от 09.10.2012г, подадена от Е.П. в качеството й на временен синдик на Потребителна кооперация „Устрем” в несъстоятелност със седалище и адрес на управление с.Трънково общ.Раднево, като незаконосъобразно.     ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Стара Загора за произнасяне по жалба вх.№ 23/ 94Е-842-1 от 09.10.2012г, подадена от Е.П. в качеството й на временен синдик на Потребителна кооперация „Устрем” в несъстоятелност със седалище и адрес на управление с.Трънково общ.Раднево, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 28.11.2012г.
149 Административно дело No 466/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** против отказ на Община Стара Загора да му издаде удостоверение и скица за възстановени имоти, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №466/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 7.12.2012г.
150 Административно дело No 470/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.М.В.,
Т.М.В.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.11.2012г.
   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „възражение” от В.М.В. и Т.М.В.,***, адресирано до Кмета на Община Стара Загора, против коефициента на редукция в плана за застрояване на кв.” Железник-” гр.Стара Загора в частта му относно имоти УПИ І-142, ІІ-142 и ІІІ-142 в кв.716.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 470/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 5.12.2012г.
151 Административно дело No 489/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Т.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /”Обяснение”/ на Н.Т.Н. *** против /относно/ заповед № 748/01.11.2012 г. на кмета на Община Павел баня.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 489/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 29.12.2012г.
152 Частно административно дело No 491/2012 Частни администр. дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.11.2012г.
ПОСТАНОВЯВА разкриването от ТД на НАП Пловдив офис Стара Загора на данъчна и осигурителна информация.
В законна сила от 29.11.2012г.
153 Административно дело No 494/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕЛЕКТ ЕООД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИНТЕЛЕКТ” ЕООД гр. Стара Загора против извършеното от Началник РО НСК Стара Загора връчване на покана за доброволно изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-26/08.02.2012г., на Началник РДНСК ЮИР.   Решението не подлежи на обжалване.  Препис от решението да се връчи на страните  
В законна сила от 12.12.2012г.
154 Административно дело No 495/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 495 / 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ, като изпраща делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне на подсъдността.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.12.2012г.
155 КАНД No 83/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Й.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 981/ 23.12.2011г., постановено по АНД № 868/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 7698/ 10 от 03.02.2011 г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора с наложено наказание глоба в размер на 200лв, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7698/ 10 от 03.02.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора В ЧАСТТА МУ, с която на Й.Д.Д. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.10.2012г.
156 КАНД No 242/2012 Наказателни касационни производства ЕТ ВАДИЯ - ДИАНА ВАСИЛЕВА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 311/ 28.03.2012г., постановено по АНД № 267/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 1.10.2012г.
157 Частно КАНД No 248/2012 Наказателни частни касационни производства ЕТ ГЮНЕЛ-ГЮЛТЕН ЮСЕИНОВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 228/ 26.03.2012г. по АНД № 634/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е върната като недопустима жалбата, подадена от ЕТ „Гюнел - Гюлтен Юсеинова” – Стара Загора, чрез пълномощника му адв. Г.М., против Наказателно постановление № 451 от 04.11.2011г. на Директора на ОДБХ – Стара Загора и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.      Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 22.10.2012г.
158 КАНД No 275/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.10.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ и чл.222, ал.1 от АПК Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение №460/14.05.2012год., постановено по АНД №702/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №61790-S013639 от 22.02.2012 год. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА–2009-ВВ”ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена „имуществена санкция” в размер на 700.00 лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.10.2012г.
159 КАНД No 276/2012 Наказателни касационни производства К.А.А. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 329/ 06.04.2012г., постановено по АНД № 231/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 2501/ 02.09.2011г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” към Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.10.2012г.
160 КАНД No 282/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.В.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №457/11.05.2012г. постановено по а.н.д.№597 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.10.2012г.
161 КАНД No 284/2012 Наказателни касационни производства П.И.Х. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 387/ 25.04.2012 година, постановено по НАХД № 691 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 234 от 27.02.2012 година на Заместник-кмета на Община Стара Загора.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.10.2012г.
162 КАНД No 285/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №451/11.05.2012 год., постановено по АНД №705/ 2012 г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №61798-S013645 от 22.02.2012 год. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА–2009-ВВ”ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.10.2012г.
163 КАНД No 286/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №452/11.05.2012 год., постановено по АНД №705/ 2012 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №61795-S013643 от 22.02.2012 год. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА–2009-ВВ”ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 9.10.2012г.
164 КАНД No 291/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Д.Д.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.10.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №173/07.05.2012 год., постановено по АНД №243/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 9.10.2012г.
165 КАНД No 293/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 16/026.04.2012 г., постановено по АНД N474/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.10.2012г.
166 КАНД No 294/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/ 20.04.2012 г., постановено по АНД №492/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.10.2012г.
167 КАНД No 295/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №19/25.04.2012 г., постановено по АНД №485/2011 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.10.2012г.
168 КАНД No 296/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №18/24.04.2012 г., постановено по АНД №480/2012 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  /особено мнение на с-я Р.Тодорова/
В законна сила от 2.10.2012г.
169 КАНД No 297/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/24.04.2012г., постановено по АНД N479/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 10.10.2012г.
170 КАНД No 298/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 15/ 24.04.2012 г., постановено по АНД № 466/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 11010868/ 29.11.2011 год. на Директора на АДФИ гр. София .  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  С особено мнение на съдия Р.Тодорова
В законна сила от 8.10.2012г.
171 КАНД No 299/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17/ 26.04.2012 г., постановено по АНД № 486/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 11010865/ 29.11.2011 год. на Директора на АДФИ гр. София .  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  С особено мнение на съдия Тодорова.
В законна сила от 8.10.2012г.
172 КАНД No 300/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА решение №13/24.04.2012г., постановено по АНД N487/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 10.10.2012г.
173 КАНД No 301/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №19/25.04.2012 г., постановено по АНД №485/2011 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.10.2012г.
174 КАНД No 302/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №10/19. 04.2012 г., постановено по АНД №469/ 2012 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.10.2012г.
175 КАНД No 303/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21/ 24.04.2012 г., постановено по АНД №481/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    / Особено мнение на съдия Р.Тодорова /
В законна сила от 9.10.2012г.
176 КАНД No 305/2012 Наказателни касационни производства Д.С.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 421/ 25.04.2012г., постановено по АНД № 1674/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2278/ 30.05.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Д.С.Д. ***, с ЕГН **********, на основание чл.183, ал.2, т.11, предл. първо от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20лв. за извършено нарушение на чл.40, ал.1, предл. 1 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 50лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец, за нарушение на чл. 123, ал.1, т.2, б.„а” и ”б” от ЗДвП, като незаконосъобразно.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 2.10.2012г.
177 КАНД No 306/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 6/11.05.2012 г., постановено по АНД N467/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.10.2012г.
178 КАНД No 308/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.М.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №155/23.04.2012 год., постановено по АНД №239/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.10.2012г.
179 КАНД No 310/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №186/11.05.2012г. постановено по а.н.д.№267 по описа за 2012г. на РС Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 10.10.2012г.
180 КАНД No 311/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.10.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 167/ 25.04.2012г., постановено по АНД № 270/ 2012г. по описа на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 11011521/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ – София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.10.2012г.
181 КАНД No 312/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №187/14.05.2012г. постановено по а.н.д.№257 по описа за 2012г. на РС Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 10.10.2012г.
182 КАНД No 313/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №27/07. 05.2012 г., постановено по АНД №464/ 2012 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  /особено мнение на с-я Р.Тодорова/
В законна сила от 4.10.2012г.
183 КАНД No 314/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16/ 11.05.2012 г., постановено по АНД №468/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.10.2012г.
184 КАНД No 315/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 28/ 07.05.2012 г., постановено по АНД № 476/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 11010860/ 30.11.2011 год. на Директора на АДФИ гр. София .  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  С особено мнение на съдия Р.Тодорова
В законна сила от 8.10.2012г.
185 КАНД No 316/2012 Наказателни касационни производства И.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №423/02.05.2012 год., постановено по АНД №797/2011 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №5006/09 от 15.06.2009 год., издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на на основание чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП на И.А.К. са наложени административни наказания - "глоба" в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.А.К. *** с акт за установяване на административно нарушение 5006/14.05.2009 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №5006/09 от 15.06.2009 год. от Началник сектор „ПП” към ОД на МВР - Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 9.10.2012г.
186 КАНД No 319/2012 Наказателни касационни производства СБДПЛПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/ 29.03.2012г., постановено по АНД № 1131/ 2011г. по описа на Районен съд гр.Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 24-2402653 от 19.08.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.10.2012г.
187 КАНД No 320/2012 Наказателни касационни производства И.А.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 454 от 11.05.2012г., постановено по АНД № 494/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4123/ 10 от 24.08.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта, с която на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП на И.Т. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв. за извършено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4123/ 10 от 24.08.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта му, с която на И.А.Т. ***, с ЕГН **********, на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв., за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.А.Т. с Акт за установяване на административно нарушение № 4123/ 18.04.2010г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 4123/ 10 от 24.08.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административно-наказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 22.10.2012г.
188 КАНД No 321/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Н.К.М. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение №214/23.05.2012 г., постановено по АНД N131/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    Потвърждава Наказателно постановление №4239/29.07.2011 г. на ВНД началник Районно управление “Полиция” Казанлък, като законосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.10.2012г.
189 КАНД No 322/2012 Наказателни касационни производства Х.П.М. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №25/04.05.2012 год., постановено по н.а.х.д. №74/2012 год. на Чирпански районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.10.2012г.
190 КАНД No 324/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.М.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.10.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №179/27.04.2012 год., постановено по АНД №235/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.10.2012г.
191 КАНД No 325/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.К.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178/ 27.04.2012г., постановено по АНД № 237/ 2012г. по описа на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 110115122011/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ – София  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.10.2012г.
192 КАНД No 326/2012 Наказателни касационни производства Т.Б.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 408/02.05.2012 год., постановено по АНД №205/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 18.10.2012г.
193 КАНД No 328/2012 Наказателни касационни производства Д.Г.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.10.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл.2 от АПК и чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА решение №411/02.05.2012год., постановено по АНД №315 по описа за 2012год. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 16.10.2012г.
194 КАНД No 330/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17 от 10.05.2012 г., постановено по АНД №473/ 2011г. по описа на Чирпански районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 15.10.2012г.
195 КАНД No 331/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.10.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11/11.05.2012 год., постановено по АНД №489 по описа за 2011г. на Районен съд Чирпан.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.10.2012г.
196 КАНД No 332/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №29/15.05.2012 г., постановено по АНД №490/2011 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.10.2012г.
197 КАНД No 333/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 15/09.05.2012 г., постановено по АНД N477/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.10.2012г.
198 КАНД No 334/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30/ 15.05.2012 г., постановено по АНД №470/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.   / Особено мнение на съдия Р. Тодорова /    
В законна сила от 9.10.2012г.
199 КАНД No 335/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/ 09.05.2012 г., постановено по АНД № 488/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 11010863/ 29.11.2011 год. на Директора на АДФИ гр. София .  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  С особено мнение на съдия Р.Тодорова
В законна сила от 8.10.2012г.
200 КАНД No 336/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №9/09. 05.2012 г., постановено по АНД №475/ 2012 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  /особено мнение на с-я Р.Тодорова/
В законна сила от 4.10.2012г.
201 КАНД No 338/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14/10. 05.2012 г., постановено по АНД №483/ 2012 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  /особено мнение на с-я Р.Тодорова/
В законна сила от 4.10.2012г.
202 КАНД No 340/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ФИНЕС 2 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 485/ 23.05.2012г., постановено по АНД № 910/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като законосъобразно Наказателно постановление № 107/ 06.03.2012г. на Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 11.10.2012г.
203 КАНД No 342/2012 Наказателни касационни производства ФИНИНВЕСТ-2004 ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №379/24.04.2012 год., постановено по АНД №432/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.10.2012г.
204 КАНД No 344/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №154 от 20.02.2012 г., постановено по АНД №2128/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.10.2012г.
205 КАНД No 345/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №180/27.04.2012г. постановено по а.н.д.№259 по описа за 2012г. на РС Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.10.2012г.
206 КАНД No 346/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 182/ 10.05.2012 г., постановено по АНД № 273/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 11011526/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ гр.София, с което на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл.3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП на С.Х.Р. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000/хиляда/лв, КАТО НАМАЛЯВА размера на наказанието на 100 /сто/лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.10.2012г.
207 КАНД No 347/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛУКС - ПРИНТ ЕООД - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 215 от 23.05.2012г., постановено по АНД № 342/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 15.10.2012г.
208 КАНД No 350/2012 Наказателни касационни производства А.Х.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 71 от 30.01.2012г., постановено по АНД № 90/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 42510/11 от 04.07.2011 г. на Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано с АУАН №42510/19.04.2011 г. на младши автоконтрольор при ОД на МВР Стара Загора против А.Х.Г., ЕГН **********.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 19.10.2012г.
209 КАНД No 354/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.И.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №527/07.06.2012 год., постановено по АНД №841/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.10.2012г.
210 КАНД No 356/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН С.А.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 05.06.2012г., постановено по АНД № 87/ 2012г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1696/ 11.01.2012г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Чирпан.    
В законна сила от 29.10.2012г.
211 КАНД No 358/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ В.П.Ч. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 534/11.06.2012г. постановено по а.н.д.№2586 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.10.2012г.
212 КАНД No 360/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 16.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 19/01.06.2012 г., постановено по АНД N465/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.10.2012г.
213 КАНД No 363/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРОШЕВ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 575/ 20.06.2012 година, постановено по НАХД № 1007 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 132/ 21.04.2012 година на Директора на РЗОК Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.10.2012г.
214 КАНД No 366/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЕСТО ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №459/14.05.2012 год., постановено по АНД №419/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.10.2012г.
215 КАНД No 367/2012 Наказателни касационни производства ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 594 от 22.06.2012г., постановено по АНД № 823/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № А – 666 от 03.06.2011г. на Началника на Първо РУ „Полиция” - Стара Загора.      
В законна сила от 24.10.2012г.
216 КАНД No 368/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.С.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 586/ 21.06.2012 година, постановено по НАХД № 2598 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 571 от 22.11.2011 година на Кмета на Община Стара Загора,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 30.10.2012г.
217 КАНД No 369/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ "ВИЛА - ДИМИТЪР САШЕВ" Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №74/08.06.2012г. постановено по а.н.д.№59 по описа за 2012г. на РС Раднево в обжалваната му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.10.2012г.
218 КАНД No 370/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТР. И ТЕХН. НАДЗОР- СОФИЯ БУЛГАРПЛАСТИК ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 228/ 01.06.2012 година, постановено по НАХД № 1295 по описа за 2011 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № КГ-960/ 11.11.2011г на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор гр.София.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.10.2012г.
219 КАНД No 371/2012 Наказателни касационни производства РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА К.Х.К. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №192/10.05.2012г. постановено по а.н.д.№1053 по описа за 2011г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2012г.
220 КАНД No 372/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 212/23..05.2012 г., постановено по АНД N265/2012 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 19.10.2012г.
221 КАНД No 373/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД-ПЛОВДИВ МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ "АЖС-АНГЕЛ СТОЕВ" Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №33 от 23.05.2012 год., постановено по АНД №29/2012 г. по описа на Чирпански районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.10.2012г.
222 КАНД No 374/2012 Наказателни касационни производства Д.М.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 254 от 07.06.2012г., постановено по АНД № 135/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 5530/ 11 от 27.10.2011г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.10.2012г.
223 КАНД No 378/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 608 / 26.06.2012 година, постановено по НАХД № 2487 по описа за 2011 година на районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № ДК-16-СЗ-43-ЮИР-70/ 11.11.2011 година на Началник РДНСК Югоизточен район.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 29.10.2012г.
224 КАНД No 379/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.10.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд РЕШИ:  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №13/15.06.2012 год., постановено по АНД №482 по описа за 2011г. на Районен съд Чирпан.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.10.2012г.
225 КАНД No 380/2012 Наказателни касационни производства Е.Д.Б. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 256 от 15.06.2012г., постановено по АНД № 460/ 2012г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 6230/ 11 от 14.12.2011г. Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.10.2012г.
226 КАНД No 381/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №235/23.05.2012 год., постановено по АНД № 266/2012 год. по описа на районен съд Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.10.2012г.
227 КАНД No 382/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение № 234 от 23.05.2012г., постановено по а.н.д. №274 по описа за 2012г. на РС Казанлък, с което е отменено НП №110115282011/ 09.02.2012 г.. на Директора на АДФИ с наложено на С.Х.Р. административно наказание „глоба” в размер на 1000лв. на основание чл.65 и за неизпълнение на чл.2 ал.1 т.2 от НВМОП..    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2012г.
228 КАНД No 383/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.С.И. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение №259/18.06.2012 год., постановено по АНД №441/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, в частта, в която е отменено наказателно постановление №1969/22.04.2012 год. на Началник сектор „ОП” при РУП – Казанлък, с което на И.С.И. на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл. първо от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00 лв. и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лв. и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1969/22.04.2012 год. на Началник сектор „ОП” при РУП – Казанлък, с което на И.С.И. на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл. първо от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00 лв. и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лв.  ОСТАВЯ В СИЛА решение №259/18.06.2012 год., постановено по АНД №441/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.10.2012г.
229 КАНД No 384/2012 Наказателни касационни производства Ж.П.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 558/14.06.2012 год., постановено по АНД N979/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 15.10.2012г.
230 КАНД No 385/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ГАРАНТ-ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ-89 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/ 01.06.2012г., постановено по АНД № 438/ 2011г. по описа на Районен съд Чирпан, в частта, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 686/ 07.11.2011г. на Началника на Митница Пловдив за наложените на „Гарант-Д.Х.”*** наказания „имуществена санкция” в размер на 2000лв и „лишаване от право да упражнява търговска дейност” за срок от 1 месец за нарушение на чл.123, ал.2 от ЗАДС.  Решението окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.11.2012г.
231 КАНД No 386/2012 Наказателни касационни производства И.С.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 637 от 09.07.2012г., постановено по АНД № 982/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2421/ 11 от 13.06.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР – Стара Загора, с което на И.С.Ч. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер 400 лева, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за нарушение по чл.315, ал.1, предл. второ от КЗ, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 6.11.2012г.
232 КАНД No 387/2012 Наказателни касационни производства Х.Х.Е. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение от 12.01.2012г., постановено по а.н.д. №1268 по описа за 2011г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011875/25.11.2010г. на Директора на АДФИ гр. София с наложено на Х.Х.Е. административно наказание „глоба” в размер на 500лв. на основание чл. 65 от НВМОП във връзка с чл.32 ал.1 от ЗАНН за нарушение на чл. 24 ал.1 т.5 от НВМОП като незаконосъобразно.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.11.2012г.
233 КАНД No 388/2012 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ИНТЕРНЕТ ГРУП ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №73/08.06.2012г. постановено по а.н.д.№42 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2012г.
234 КАНД No 389/2012 Наказателни касационни производства БЕ МА ТЕКСТИЛ ООД,
ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 533/ 08.06.2012г., постановено по АНД № 2597/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.11.2012г.
235 КАНД No 390/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора ОТМЕНЯ Решение №635/09.07.2012г., постановено по а.н.д.№1203 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №11011766 от 12.04.2012г. на Директора на АДФИ гр. София с наложена имуществена санкция в размер на 7 000лв. на основание чл. 128б от ЗОП на МБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2012г.
236 КАНД No 391/2012 Наказателни касационни производства П.Д.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 649/ 11.07.2012 година, постановено по АНХД № 1150 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, в частта в която е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 4416/11 от 27.10.2011 година на Началника група сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР в частта , с която на основание чл. 183, ал.3, т.5, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на П. Димитрова П.- Антонова й е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 50,00 лв за нарушение на разпоредбата на чл. 104А от ЗДвП.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.10.2012г.
237 КАНД No 392/2012 Наказателни касационни производства С.З.К. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР.РАДНЕВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №109/02.07.2012 год., постановено по АНД №96/2012 г. по описа на Радневски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 31.10.2012г.
238 КАНД No 393/2012 Наказателни касационни производства Й.Р.К. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР.РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 108 от 20.06.2012г., постановено по АНД № 65/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е потвърдено наказателно постановление № 1023/10 от 20.08.2010г. на Началника на Районно управление „Полиция” Раднево и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1023/10 от 20.08.2010г. на Началника на Районно управление „Полиция” Раднево, с което на Й.Р.К. ЕГН ********** от гр.Стара Загора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100лв за нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДвП.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Й.Р.К. с Акт за установяване на административно нарушение № 1023/10 от 13.08.2010г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 1023/10 от 20.08.2010г. на Началника на Районно управление „Полиция” Раднево, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 13.11.2012г.
239 КАНД No 394/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ -К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 268/ 25.06.2012г., постановено по АНД № 396/ 2012г. по описа на Районен съд – Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 6.11.2012г.
240 КАНД No 395/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Д.Д.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 271/ 25.06.2012г., постановено по АНД № 392/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.11.2012г.
241 КАНД No 396/2012 Наказателни касационни производства Н.Х.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 274/ 28.06.2012г., постановено по АНД № 197/ 2012г. по описа на Районен съд – Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ::    ОТМЕНЯ наказателно постановление №281/ 06.02. 2012г. на кмета на община Павел Баня, с което на Н.Х. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 2500/ две хиляди и петстотин / лева на основание чл.чл. 44,ал.1 т.1 и т. 4 от ЗОЗЗ и чл. 44,ал. 2 от ЗОЗЗ във връзка с чл. 52,чл. 53 и чл. 57 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл. 5,ал. 6 от Закона за опазване на земеделската земя.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.10.2012г.
242 КАНД No 397/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 536/11.06.2012 г., постановено по АНД N577/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.10.2012г.
243 КАНД No 400/2012 Наказателни касационни производства ЕТ САРКИС САКЪЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №475 от 21.05.2012 год., постановено по АНД №313/2012 год. по описа на РС – Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 31.10.2012г.
244 КАНД No 401/2012 Наказателни касационни производства МЕЛИСА КОМЕРС ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 628/ 06.07.2012 година, постановено по НАХД № 715 по описа за 2012 година на районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № ДСП-01/ 21.02.2012г на Главен директор на главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМНТ, с което на ”Мелиса Комерс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.”Цар Симеон Велики” № 172, вх.А, ап.62 е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000лв за нарушение по чл.26, ал.2 от ЗТИП, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 22.11.2012г.
245 КАНД No 402/2012 Наказателни касационни производства Т.П.А. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 639 от 09.07.2012г., постановено по АНД № 232/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2498 от 01.09.2011г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.10.2012г.
246 КАНД No 403/2012 Наказателни касационни производства ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №692/24.07.2012г. постановено по а.н.д.№488 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2402843/23.12.2011г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора с наложена на „ЗК ДОВЕРИЕ” ЕООД гр. Велинград имуществена санкция в размер на 1 500лв. на основание чл. 414 ал.1 от КТ.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2012г.
247 КАНД No 404/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №604/27.06.2012г. по АНД № 835/2012г. на Районен съд гр. Стара Загора , с което е отменено наказателно постановление / НП/ № СЗ-1-ЮИР – 7 от 23.03.2012 г. на началника на Регионална дирекция за национален строител контрол – Югоизточен район, с което на И.Д.К.,***, на осн. чл.239, ал.1, т.2 във вр. с чл.222, ал.1, т.14 от ЗУТ, е наложено наказание “глоба” в размер на 2000 лева, за нарушение на разпоредбата на 154,ал. 5 от ЗУТ.    
В законна сила от 17.10.2012г.
248 КАНД No 405/2012 Наказателни касационни производства Б.С.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №297/20.07.2012 год., постановено по АНД №447/2011 год. по описа на Районен съд гр. Казанлък и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №3951/10 от 03.09.2010 год., издадено от Началника на РУ”Полиция” гр. Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Б.С.К. *** с акт за установяване на административно нарушение №3951/08.08.2010 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №3951/10 от 03.09.2010 год. от Началника на РУП гр. Казанлък, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 31.10.2012г.
249 КАНД No 406/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК П.Б.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 263 от 20.06.2012г., постановено по АНД № 576/ 2012г. по описа на РС - Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6625/ 17.01.2012г. на Началника на РУ „Полиция” – Казанлък.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 6.11.2012г.
250 КАНД No 407/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ-К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 277/ 02.07.2011г., постановено по АНД № 632/ 2012г. по описа на Казанлъшки районен съд .     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.11.2012г.
251 КАНД No 408/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ МИХОВ-МАГИ-90- ИВАН МИХОВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.11.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 253/ 13.06.2012г., постановено по АНД № 473/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е изменено наказателно постановление № 24/ 2402930 от 23.02.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като е намален размера на наложеното наказание на ЕТ „Михов-Маги-90-Иван Михов” гр.Казанлък от 3 000 на 150лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 22.11.2012г.
252 КАНД No 409/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ решение 287/ 09.07.2012 год., постановено по АНД № 638/ 2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 1215/12 от 20.04.2012г на Началника на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора за наложено на А.М.А. ЕГН ********** *** административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 15 месеца на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1215/12 от 20.04.2012г на Началника на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора за наложено на А.М.А. ЕГН ********** *** административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 15 месеца на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП КАТО НАМАЛЯВА размера на наказанието “лишаване от право да управлява МПС” на 13/тринадесет/ месеца.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.11.2012г.
253 КАНД No 410/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.Х.Х. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ Решение № 275/05.07.2012г., постановено по а.н.д.№150 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6652/11 от 29.12.2011г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Казанлък с наложено на А.Х. *** административно наказание „глоба” в размер на 400лв./четиристотин” на основание чл. 315 ал.1 предл. второ т.1 от КЗ.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2012г.
254 КАНД No 411/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА И.А.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 660/ 13.07.2012г., постановено по АНД № 28/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 404/ 25.11.2011г. на Директора на Регионална Дирекция по горите – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 22.10.2012г.
255 КАНД No 412/2012 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Д.Н.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 279/05.07.2012 г., постановено по АНД N670/2012 г., по описа на Казанлъшкия съд в обжалваната му част, с която е отменено наказателно постановление №73/09.02.2012 г. на началник Районно управление “Полиция” Казанлък, с което на основание чл.179, ал.2, предл.1 от Закона за движението по пътищата е наложена глоба в размер на 200 лв. и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер от 200 лв. и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на Д.Н.Д., ЕГН **********,***.    Решението не подлежи на обжалване и или протестиране.  
В законна сила от 25.10.2012г.
256 КАНД No 413/2012 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК А.М.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение №292/17.07.2012 год., постановено по АНД №637/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление №1223/22.04.2012 г. на Началника на РУП – Казанлък и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1223/22.04.2012 г. на Началника на РУП – Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.10.2012г.
257 КАНД No 414/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И.Д.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение № 656/ 12.07.2012 година, постановено по НАХД № 2486 по описа за 2011 година на районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № ДК-16-СЗ-44-ЮИР-69/ 11.11.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с което на И.Д.К. в качеството му на Главен архитект на Община Стара Загора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000лв на основание чл.232, ал.1, т.2 от ЗУТ във връзка с чл. 222,ал.1 , т. 14 от ЗУТ за нарушение на чл.148,ал.4, изр. първо във връзка с чл. 147, ал.1, чл. 137,ал.1,т.1,буква” г” от ЗУТ и чл.2 ,ал.4,т.1, буква “ в” от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 19.10.2012г.
258 КАНД No 416/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Г.Т.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 696 от 23.07.2012 година, постановено по АНХД № 658 по описа за 2012 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 256/12 от 10.02.2012 година на Началник-група в сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 22.11.2012г.
259 КАНД No 417/2012 Наказателни касационни производства ЕТ БОДРОСТ-43-МАРИЙКА АНГЕЛОВА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №43/18.07.2012г., постановено по а.н.д. №126 по описа за 2012г. на РС Чирпан.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Бодрост-43-М.А.”*** против решение №43/18.07.2012г. на РС Чирпан в частта му за отмяна на наложеното с Наказателно постановление №60/27.02.2012г. на Началника на Митница Пловдив лишаване от право на ЕТ „Бодрост-43-М.А.” да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект, находящ се в село Мирово.   ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№ 417 по описа за 2012г. на АС Стара Загора в тази му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 7.11.2012г.
260 КАНД No 418/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.А.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №22/20.07.2012 г., постановено по АНД №240/2012 г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №411011857 от 26.04 .2012 год., издадено от Директора на АДФИ.     Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.10.2012г.
261 КАНД No 419/2012 Наказателни касационни производства БАДЕН БАДЕН ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №280/04.07.2012 год., постановено по АНД №565/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ наказателно постановление 24/2402945 от 23.03.2012 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „Баден баден”ООД в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 6 000.00 лв. на основание чл. 414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл. 61, ал.1 от КТ.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 15.11.2012г.
262 КАНД No 420/2012 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 286 от 06.07.2012г., постановено по АНД № 609/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление №24 - 2402652 от 19.08.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и с адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 245, ал.1 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 22.11.2012г.
263 КАНД No 423/2012 Наказателни касационни производства П.Р.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 300/ 23.07.2012г., постановено по АНД № 648/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43 – 0000086/ 04.05.2012г. на ИД Началник на Областен отдел „КД – ДАИ” – Стара Загора, с което на основание чл.95, ал.1, т.3 от Закона за автомобилните превози, на П.Р.П. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева, за нарушение на чл.38, предл. първо от Наредба № 34 от 06.12.1999г., като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 23.11.2012г.
264 КАНД No 424/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Н.Т.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 285 от 06.07.2012г., постановено по АНД № 398/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 1247/11 от 25.03.2011г. на Началника на РУП Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 13.11.2012г.
265 КАНД No 425/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Л.Й.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.10.2012г.
ОТМЕНЯ срещу Решение № 238/ 06.06.2012г. в обжалваната му част, постановено по АНД № 408/ 2012г. по описа на Казанлъшки районен съд и вместо него постановява:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5382/11 от 14.10.2011г. на Началник РУП гр. Казанлък в частта , в което, на Л.Й.М., на основание чл.174, ал.1, предл. първо от ЗДвП, са му наложени административни наказания - „глоба” в размер на 350 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, като законосъобразно.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.10.2012г.
266 КАНД No 426/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 695/20.07.2012г., постановено по а.н.д. №2092 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.11.2012г.
267 КАНД No 427/2012 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №711/20.07.2012 год., постановено по АНД №77/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №288/01.11.2011 год. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, с което на ”Мобилтел”ЕАД гр.София е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 60 000.00 лв за нарушение по чл.336 вр.чл.335 от ЗЕС връзка с т.2.7.1 от Разрешението и чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна услуга.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу ”Мобилтел”ЕАД гр.София с акт за установяване на административно нарушение Б-195/05.05.2011 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №0288/01.11.2011 год. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 15.11.2012г.
268 КАНД No 428/2012 Наказателни касационни производства ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА С.К.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.11.2012г.
 ОТМЕНЯ решение № 728/30.07.2012 г., постановено по АНД № 1256/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    Потвърждава Наказателно постановление №А-283 от 16.03.2012г на Началника на Първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора, с което по отношение на С.К.К. ЕГН **********,***, на основание чл. 45 ал. 3, предложение първо от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лева за нарушение на чл. 8, ал.3, предложение последно от същия закон.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.11.2012г.
269 КАНД No 429/2012 Наказателни касационни производства Т.И.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР.РАДНЕВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №142/13.08.2012г., постановено по а.н.д. №155 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 7.11.2012г.
270 КАНД No 431/2012 Наказателни касационни производства Д.А.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.11.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 147 от 20.04.2012г., постановено по АНД № 1266/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 3465 от 02.09.2011г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.11.2012г.
271 КАНД No 432/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИНВЕСТГРУП ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 668/06.07.2012г., постановено по АНД № 637/ 2012 г. по описа на Старозагорски съд. , с което е отменено наказателно постановление (НП) № 127 от 07.03.2012 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което на основание чл. 123, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на “ Инвест груп “ ООД гр. Стара Загора за нарушение на чл. 123, ал. 2 от ЗАДС във връзка с чл. 100,ал.1 от ЗАДС и чл. 124,ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 33 205,92 лв. и са отнети в полза на държавата акцизни стоки- предмет на нарушението алкохол, без бандерол подробно описани в НП, като законосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.10.2012г.
272 КАНД No 433/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВАСМАН ИНВЕСТ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.11.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 756 от 16.08.2012г., постановено по АНД № 1430/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 63672 – 0115356 от 28.05.2012г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 19.11.2012г.
273 КАНД No 436/2012 Наказателни касационни производства Р.Ц.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 736/ 09.08.2012 година, постановено по АНД № 1246/ 2012 година по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 43-0000100/04.05.2012 г на директора на регионална дирекция “ Автомобилна администрация “ гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.10.2012г.
274 КАНД No 439/2012 Наказателни касационни производства ЕВРОЗИД ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №725/06.08.2012 год., постановено по АНД №652/2012 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №43124-S003512 от 05.01.2011 год., издадено от Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „Еврозид”ООД от гр. Стара Загора с акт за установяване на административно нарушение №S003512/09.09.2011 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №43124-S003512 от 05.01.2011 год. от Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Пловдив, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 22.11.2012г.
275 КАНД No 440/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
Т ИНВЕСТ ООД - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 747/ 13.08.2012г., постановено по АНД № 1047/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 2957 F002794 от 04.04.2012г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Т-ИНВЕСТ” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 114, ЕИК 123725254, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл. 178 от ЗДС, за нарушение на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС във вр. с чл.101, ал.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 22.11.2012г.
276 КАНД No 441/2012 Наказателни касационни производства К.М.Д. ДНСК ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 420/ 24.04.2012г., постановено по АНД № 2560/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № СЗ-36-32/ 09.12.2010г на Началник сектор Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, с което на К.М.Д. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000лв на основание чл.232, ал.5, т.3 от ЗУТ за нарушение на чл.221, ал.4 вр.чл.221, ал.5, т.1 и чл.225, ал.4 от ЗУТ.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу К.М.Д. *** с акт за установяване на административно нарушение СЗ-36/ 22.11.2010г., въз основа на който е издадено наказателно постановление № СЗ-36-32/ 09.12.2010г на Началник сектор Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.11.2012г.
277 КАНД No 442/2012 Наказателни касационни производства Х.В.Н. ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 752/ 14.08.2012 година, постановено по АНД № 1467/ 2012 година по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 43-0000165/28.05.2012 г на директора на регионална дирекция “ Автомобилна администрация “ гр. Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.10.2012г.
278 КАНД No 444/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПУНКОВ - 1 - ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №145 от 17.08.2012 год., постановено по АНД №132/2012 год. по описа на Гълъбовския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.11.2012г.
279 КАНД No 446/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 305/ 20.07.2012г., постановено по АНД № 261/ 2012г. по описа на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 110115172011/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ – София.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд, който да се произнесе по жалбата на С.Х.Р. ***/ 09.02.2012 год.на Директора на АДФИ – София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.11.2012г.
280 КАНД No 447/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 304/ 20.07.2012 г., постановено по АНД № 268/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 110115162011/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ гр.София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 27.11.2012г.
281 КАНД No 448/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Й.Н.Е. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 301/ 20.07.2012 г., постановено по АНД № 242/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11011508 2011/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ гр.София.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.10.2012г.
282 КАНД No 449/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК С.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 23.07.2012 год., постановено по АНД №719/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 27.11.2012г.
283 КАНД No 450/2012 Наказателни касационни производства И.В.Т. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №26 от 29.08.2012 год., постановено по АНД №194/2012 г. по описа на Чирпански районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.12.2012г.
284 КАНД No 452/2012 Наказателни касационни производства В.Р.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 741 от 10.08.2012г., постановено по АНД № 1552/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4055/ 11 от 21.10.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР – Стара Загора, с което на В.Р. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер 400 лева, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за нарушение по чл.315, ал.1, предл. второ от КЗ, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  Отменя изцяло решението
В законна сила от 13.11.2012г.
285 КАНД No 454/2012 Наказателни касационни производства КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 308/ 25.07.2012г., постановено по АНД № 682/ 2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд..  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 14.11.2012г.
286 КАНД No 455/2012 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Д.М.Ш. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №328/10.08.2012г., постановено по а.н.д.№ 798 по описа за 2012г. на РС Казанлък.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.11.2012г.
287 КАНД No 457/2012 Наказателни касационни производства М.Д.М. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 335 от 20.08.2012г., постановено по АНД № 778/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 112/12 от 23.01.2012г. на Началника на Районно управление „Полиция” гр.Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.11.2012г.
288 КАНД No 458/2012 Наказателни касационни производства М.Д.М. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 332 от 13.08.2012г, постановено по АНД № 780/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 6032/11 от 30.11.2011г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Казанлък, в частта, с която на М.Д.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв., на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП, за нарушение на чл. 157, ал.1 от ЗДвП и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6032/11 от 30.11.2011г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Казанлък, в частта, с която на М.Д.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв., на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП, за нарушение на чл. 157, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.12.2012г.
289 КАНД No 460/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ К.С.В. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение №808/29.09.2012г. постановено по а.н.д.№1392 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА НП №735/11/10.04.2012г. на Заместник Началника на Митница Пловдив.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.12.2012г.
290 КАНД No 462/2012 Наказателни касационни производства МИЛЕНИУМ СТИЛ 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 814/ 01.10.2012г., постановено по АНД № 1415/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24 - 2403016 от 09.03.2012г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 11.12.2012г.
291 КАНД No 463/2012 Наказателни касационни производства МИЛЕНИУМ СТИЛ 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 815/01.10.2012г., постановено по АНД № 1417/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.12.2012г.
292 КАНД No 464/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Т.Д.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 331/10.08.2012г., постановено по АНД № 828/ 2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 23-045 от 05.07.2012 г., издадено от началник отдел “ Рибарство и контрол” териториално звено на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура гр. София , с което на основание чл. 91,ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурата /ЗРА/ на Т. Ганчев Г. *** за нарушение на разпоредбите на чл. 32,ал.1 от ЗРА и чл. чл. 35,ал.1 от ЗРА му са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 1000 лева и глоба в размер на 1500 лв.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.12.2012г.
293 КАНД No 468/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Д.В. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.12.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 858/15.10.2012г., постановено по а.н.д.№1691 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1136/12 от 15.05.2012г. на Началник група в сектор „ ПП” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на Н.Д.В. административно наказание глоба в размер на 300лв./ триста/ на основание чл .179 ал.3 т.4 предл първо от ЗДвП.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.12.2012г.
294 КАНД No 469/2012 Наказателни касационни производства МИЛЕНИУМ СТИЛ 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 875/ 17.10.2012г., постановено по АНД № 1411/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24 - 2403020 от 09.03.2012г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.12.2012г.
295 КАНД No 471/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕМЕРДЖИЕВ ТРЕЙДИНГ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 841/ 09.10.2012г., постановено по АНД № 1820/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.12.2012г.
296 Частно КАНД No 473/2012 Наказателни частни касационни производства И.К.С. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.12.2012г.
ОТМЕНЯ определение № 697/02.10.2012 год., постановено по НАХД № 2073/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд , с което е върната жалбата на И.К.С. против НП № 123/ 03.09.2012 година на председателя на Сметната Палата на Република България и е прекратено производството по а.н.д. № 2073/ 2012 година по описа на Старозагорски районен съд.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество по жалбата на И.К.С. против НП № 123/ 03.09.2012 година на председателя на Сметната Палата.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 17.12.2012г.
297 КАНД No 475/2012 Наказателни касационни производства Д.М.Н. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 371 от 02.10.2012г., постановено по АНД № 761/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6394/ 11 от 23.12.2011г. на Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък, с което на Д.М.Н. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер 500 лева, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за нарушение по чл.315, ал.1, предл. второ от КЗ, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.12.2012г.
298 КАНД No 477/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Д.Н.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 203/12.11.2012г. постановено по а.н.д.№190 по описа за 2012г. на РС Раднево.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.12.2012г.
299 КАНД No 480/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК С.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 372/ 02.10.2012г., постановено по АНД № 763/ 2012г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №ОП-346/ 12.06. 2012г. на заместник кмета на община Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.12.2012г.
300 КАНД No 482/2012 Наказателни касационни производства Т.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №907/25.10.2012г. постановено по а.н.д.№1466 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.12.2012г.
301 КАНД No 483/2012 Наказателни касационни производства И.Г.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 869 от 16.10.2012г , постановено по АНД № 1529/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.12.2012г.