АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2013г. до 31.12.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 97/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Т.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ на П.П. срещу Национална Агенция по приходите, гр. София, бул.Дондуков № 52, представлявана от Изп. директор Красимир Стефанов за заплащане, както следва :  обезщетение за неимуществени вреди от :  - отмененото НП №0155386 от 16.12.2008 г. в размер на 1500.00 лв.,  - отмененото НП №0161194 от 23.01.2009 г. в размер на 1500.00 лв.  - отмененото НП №0159387 от 18.11.2008 г. в размер на 1500.00 лв.  - отмененото НП №0155401 от 23.01.2009 г. в размер на 1500.00 лв.  - отмененото НП №0161231 от 23.01.2009 г. в размер на 1500.00 лв.  - отмененото НП №0155408 от 16.03.2009 г. в размер на 1000.00 лв.  обезщетение за имуществени вреди в размер на:  - 300.00 лв., представляващи направени разноски по АНД №165/2009 год. по описа на РС - Казанлък;  - 300.00 лв., представляващи направени разноски по АНД №166/2009 год. по описа на РС - Казанлък;  - 300.00 лв., представляващи направени разноски по АНД №168/2009 год. по описа на РС – Казанлък;  - 300.00 лв., представляващи направени разноски по АНД №169/2009 год. по описа на РС – Казанлък;  - 300.00 лв., представляващи направени разноски по АНД №187/2009 год. по описа на РС – Казанлък;  - 300.00 лв., представляващи направените разноски по КАНД №187/2009 год. по описа на АС - Стара Загора;  - 300.00 лв., представляващи направените разноски по КАНД №263/2009 год. по описа на АС - Стара Загора.   ОСЪЖДА П.Т.П. *** да заплати на Национална Агенция по приходите, гр. София представлявана от Изп. директор Красимир Стефанов сумата от 637.00 лв., представляващи представляващи юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-Стара Загора.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.12.2013
Административно дело № 2038/2013
В законна сила от 30.12.2013г.
2 Административно дело No 241/2012 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на Сдружение „Движение с екологична насоченост”, със седалище и адрес на управление с. Дражево, общ. Ямбол, представлявано от Д.В.Д. – Председател на Управителния съвет против Решение №СЗ-7-ЕО/2012 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, с което е отказано извършването на екологична оценка и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Актуализация на Общинска програма за управление на дейностите по управление на отпадъците за периода 2008 – 2013 год.”   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.10.2012
Административно дело № 241/2012
Отменя решение №170 от 15.10.2012г. постановено по адм.д.№241/2012г. по описа на Административен съд-Стара Загора и вмесно него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ решение №СЗ-7IEO/2012Г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Стара Загора.ВРЪЩА преписката на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Стара Загора за ново произнасяне съобразно мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 9.10.2013г.
3 Административно дело No 243/2012 Други административни дела Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.10.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. ***, срещу отказ за предоставяне на достъп до информация по подадено от нея Заявление за достъп до информация вх. № 29514/ 30.05.2012г., обективиран в Решение № 34086/ 04.06.2012г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.11.2013
Административно дело № 306/2013
В законна сила от 15.11.2013г.
4 Административно дело No 253/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Д. *** за обявяване нищожността или отмяната като незаконосъобразна на Заповед № 19242/ 07.07.2010г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, потвърдена с Решение № 9105/ 0043/ 18.08.2010г. на Директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2013
Административно дело № 7907/2013
Оставя в сила решение № 21 от 28.02.2013г. и Определение № 130 от 23.04.2013 постановени по адм.д. № 253/2012 на АС-Ст.Загора.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.11.2013г.
5 Административно дело No 268/2012 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стоян Бонев Николов, в качеството му на Кмет на Община Гурково против Решение №111 от 22.06.2012 год. на Общински съвет Гурково.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.11.2013
Административно дело № 862/2013
В законна сила от 27.11.2013г.
6 Административно дело No 292/2012 Дела по ЗМСМА КАОЛИН АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.11.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на „КАОЛИН” АД със седалище и адрес на управление гр. Сеново, общ. Ветово, ул. „Дъбрава” № 8, Решение № 109 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Чирпан, с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.26, ал.1, т.2 от Закона за подземните богатства, Общински съвет – Чирпан не дава съгласие „КАОЛИН” АД – гр. Сеново да извърши геологопроучвателни работи за индустриални минерали, чрез прокарване на сондажи и канави в площ „Долните ливади”, обхващаща имоти – общинска собственост: Пасище с храсти – 255.048дка, девета категория, представляващо имот № 000128 по плана за земеразделяне на с. Златна Ливада, м. „Бентонита”; Пасище с храсти – 187.189дка, пета категория, представляващо имот № 000134 по плана за земеразделяне на с. Целина, м. „Лозята” и Пасище с храсти – 255.048дка, пета категория, представляващо имот № 000219 по плана за земеразделяне на с. Целина”, м. „Лозята”.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 11.12.2013
Административно дело № 1352/2013
В законна сила от 11.12.2013г.
7 Административно дело No 383/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.К.Н. ЕГН ********** *** против Заповед № РД 09-576 /04.09.2012г на Кмета на Община Мъглиж .    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2013
Административно дело № 153/2013
В законна сила от 24.10.2013г.
8 Административно дело No 419/2012 Други административни дела Я.Г.Д.,
И.Я.Т.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-09-454/ 24.09.2012г на Областен управител на област Стара Загора по жалба от Я.Г.Д. и Милко Я.Т.,***.  ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Областен управител на област Стара Загора за произнасяне по искане вх № 823р/ 22.06.2010г от Я.Г.Д. и Милко Я.Т. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.12.2013
Административно дело № 594/2013
В законна сила от 4.12.2013г.
9 Административно дело No 428/2012 Дела по ЗМВР Д.Д.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на Д.Д.Д. *** против Заповед рег. №56541/24.09.2012 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от десет месеца.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.11.2013
Административно дело № 483/2013
В законна сила от 5.11.2013г.
10 Административно дело No 443/2012 Дела по ЗОС Д.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.1.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд, Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д. ***, против Заповед № РД-25-1768/ 25.09.2012г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 във вр. с чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и 46, ал.2 във вр. с чл.46, ал.1, т.1, т.3, т.6 и т.9 от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1, т.3, т.6 и т.11 и чл.33 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, е прекратен сключения между Д.И.Д. *** договор от 08.04.2011г. за отдаване под наем на недвижими имот – частна общинска собственост - апартамент № 85, находящ се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг”, бл.56, вх. „А”, ет.2, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2013
Административно дело № 2223/2013
В законна сила от 18.12.2013г.
11 Административно дело No 452/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.6.2013г.
Водим от гереизложеното и на основание чл.171, ал.2 от АПК, съдът  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение № 1335/ 18.10.2011г на Общински съвет Стара Загора в частта, касаеща одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с идентификатор 68850.501.570 в гр.Стара Загора като незаконосъобразно, по жалбата на И.Т.З. ***.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.12.2013
Административно дело № 10115/2013
В законна сила от 5.12.2013г.
12 Административно дело No 464/2012 Искове за обезщетение С.Г.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 464/2013 г. на Старозагорски административен съд поради оттегляне на предявения иск.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок за ответника и ОП Стара Загора и в същия срок от съобщаването на ищеца.  
В законна сила от 19.11.2013г.
13 Административно дело No 484/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.П. ***, уточнена с писмена молба вх. № 176/ 18.01.2013г. от адв. М.С., назначен за процесуален представител на жалбоподателя и направеното с жалбата искане за обявяване нищожността на Заповед № 2293/ 08.09.2008г. на Заместник Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на Плана за застрояване на УПИ № ХІ – 168 и УПИ № ХІІ – 167 и Работен устройствен план /План за застрояване и силуетно оформяне/ на УПИ № ХІ – 168, УПИ № ХІІ – 167 и УПИ № ХІІІ – 163, кв. 201 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2013
Административно дело № 9047/2013
В законна сила от 23.10.2013г.
14 Административно дело No 528/2012 Други административни дела ЕТ ИППМП-Д-Р МАРГАРИТА ГАНЕВА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.С., в качеството й на ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р М.Г.” с ЕИК 123636211, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 100, каб. 8, Писмена покана с изх. №29-05-1700/29.10.2012 год. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 425.00 лв., получена без правно основание, като незаконосъобразна.   ОСЪЖДА РЗОК Стара Загора, да заплати на М.Г.С., в качеството й на ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р М.Г.” с ЕИК 123636211, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 100, каб. 8, сумата от 50.00 лв – представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 13.05.2013
Административно дело № 3665/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ каса.жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.С определение № 14760/11.11.2013г.по адм.д.14368/2013г.- 5-членен състав ОСТАВЯ В СИЛА определението на ВАС.
В законна сила от 11.11.2013г.
15 Административно дело No 41/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИЛА ЕООД - ГЪЛЪБОВО КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО,
ЕТ ДАНИКО - ДРАЛЧО ДОНЕВ - СТАРА ЗАГОРА,
З.Г.К.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2013г.
ДОПЪЛВА Решение № 75 от 21.04.2011г., постановено по адм. дело № 433/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, както следва:    ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДИЛА" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Петър Берон” № 6, като собственик на УПИ VIII - 2360, квартал 136а по плана на гр. Гълъбово, против Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Складова база за зърнени култури с администрация”, в частта, в която със Заповед № 322/ 29.07.2010г. на ВрИД Кмет на община Гълъбово са одобрени: Изменение на кадастралния план на гр. Гълъбово в частта му за квартал 136а, като ПИ 2361 и 2359 се обединяват и от тях се обособяват два нови поземлени имота с номера 2493 и 2494 /по т.1 от заповедта/; Изменение на ПУП - План за регулация за УПИ I „за озеленяване” и УПИ VІІ 2359, кв. 136а по плана на гр. Гълъбово, като за УПИ І се премахва отреждането „за озеленяване”, двата УПИ се обединяват и се обособяват два нови урегулирани поземлени имота - УПИ І 2493 и УПИ VІІ 2494 /по т.2 от заповедта/ и Изменение на ПУП - План за застрояване за новосъздадените УПИ І 2493 и VІІ 2494 и за УПИ VІІІ 2360 кв. 136а по плана на град Гълъбово, като същите се отреждат за предимно производствена зона, ниско застрояване с височина до 10 метра, като за УПИ І 2493 е свободно, а за УПИ VІІ 2494 и УПИ VІІІ 2360 е свързано в два съседни имота /по т.3 от заповедта/, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.11.2013
Административно дело № 9490/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ДИЛА" ЕООД против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото
В законна сила от 12.12.2013г.
16 Административно дело No 43/2013 Дела по КСО В.Р.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Р.И. ***, подадена чрез пълномощника му адв. И.И. от САК, срещу Решение № 149/ 20.12.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от В.И. жалба против Разпореждане № 232-00-2452-1/ 09.11.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора за отказ да бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2013
Административно дело № 9523/2013
В законна сила от 10.12.2013г.
17 Административно дело No 53/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.И.Т. с ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора, извършени на 16.12.2012г от 09.00ч. до 09.30ч и на 23.12.2012г от 14.00 до 14.30ч., изразяващи се в неправомерна намеса в провеждани от ищеца телефонни разговори, като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 13.12.2013г.
18 Административно дело No 54/2013 Дела по ЗСП К.Н.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №СЗСП-3206/04.12.2012 год на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Стара Загора, потвърдена с Решение №9105/14.01.2013 год. на Директора на РД”СП” – Стара Загора, като незаконосъобразна, по жалба на К.Н.К..  ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Стара Загора, за решаване на въпроса по същество в този част при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 04.12.2013
Административно дело № 7927/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Кънчо Кънев против заповед № СЗПСП-3206/04.12.2012г.на директора на Дирекция "Социално подпомагане"
В законна сила от 4.12.2013г.
19 Административно дело No 83/2013 Дела по КСО и ЗСП А.Д.О. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение № 22/ 30.01.2013г на Директора на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № КР-192/ 12.12.2012г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора, ПО ЖАЛБА от А.Д.О. ***.    ОСЪЖДА А.Д.О. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждание.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.11.2013
Административно дело № 7920/2013
В законна сила от 22.11.2013г.
20 Административно дело No 84/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на К.М.С. *** против Заповед № ДК-О2-ЮИР-75/ 09.04.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „едноетажна постройка”, находящ се в УПИ VІІ-5222, кв.13, с административен адрес ул.”Опълченска”№ 8 по плана на гр. Казанлък.    ОСЪЖДА К.М.С. ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район гр.Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 120, ет.5 сумата 100 /сто/лв, представляваща направени по делото разноски.    ОСЪЖДА К.М.С. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща възнаграждение за експертиза.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 29.11.2013
Административно дело № 9892/2013
Отменя Решение №62/24.04.2013г.по адм.д.№84/2013г. на Административен съд-Стара Загора и вместо него постановява:Отменя Заповед№ДК-02-ЮИР-75/09.04.2012г. на Началника на РДНСК,Югоизточен район.
В законна сила от 29.11.2013г.
21 Административно дело No 100/2013 Дела по КСО А.А.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.А.С., ЕГН **********,*** против Решение № 29 от 14.02.2013 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2013
Административно дело № 8250/2013
В законна сила от 24.10.2013г.
22 Административно дело No 103/2013 Дела по ЗОС ЕТ"ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от ЕТ”Данико - Дралчо Донев” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Армейска” № 13, вх.Б, ет.4, ап.13 ЗАПОВЕД № 103/ 14.02.2013 год. на Кмета на община Гълъбово, с която е разпоредено от търговеца да се изземе общински недвижим имот№ 000130, находящ се в землището на с.Великово, с площ 84.802дка.     ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на ЕТ”Данико - Дралчо Донев” гр.Стара Загора сумата 770 /седемстотин седемдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 15.11.2013г.
23 Административно дело No 135/2013 Дела по ЗСП Т.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Т.Д.П. *** против Заповед № СЗПСП – 215/ 06.02.2013г. на Директора на дирекция “Социално подпомагане” гр. Стара Загора, потвърдена с Решение № 9105/0012 от 20.03.2013г на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.11.2013
Административно дело № 9038/2013
В законна сила от 5.11.2013г.
24 Административно дело No 140/2013 Други административни дела ТУРИЙСКИ И СИН ООД ЧСИ ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.10.2013г.
ОТМЕНЯ действията по образуване на изпълнително дело 201387204000055 по описа за 2013 година на Частен съдебен изпълнител Десислава Цветкова  Определението е окончателно и не подлежи на оспорване..  
В законна сила от 29.10.2013г.
25 Административно дело No 152/2013 Дела по КСО П.Д.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 44/29.03.2013г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и Разпореждане №Д-23-999-14-00045671/07.03.2013г. на Ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при същото ТП на НОИ.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.11.2013
Административно дело № 9039/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Станева и Катя Дичева против Решение № 44/29.03.2013г.на директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него разпореждане № Д-23-999-14-00045671/07.03.2013г.на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите, с което е спряно изплащането на парично обезщетение по издадения на Петър Димитров Станев болничен лист № 3124672 серия А-2012г., от ЛКК по онкология и хематология при МБАЛ "Токуда" София.
В законна сила от 28.11.2013г.
26 Административно дело No 153/2013 Други административни дела И.И.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.И.Н. с ЕГН ********** ***, Заповед № 707 / 2013г от 07.03.2013г на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление”, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.И.Н. ЕГН ********** *** сумата от 376 лв - разноски по делото.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.11.2013г.
27 Административно дело No 159/2013 Дела по ЗСП Ф.С.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.С.Х. ***, против Задължително предписание № ЗД-94-ФФ-0003/ 27.03.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2013
Административно дело № 12510/2013
В законна сила от 19.12.2013г.
28 Административно дело No 162/2013 Дела по ЗСП А.Ю.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ю.Р. ЕГН ********** *** против Задължително предписание № ЗД-94-АА-0013/ 27.03.2013г, издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.12.2013
Административно дело № 12493/2013
В законна сила от 6.12.2013г.
29 Административно дело No 163/2013 Дела по ЗСП Е.Р.Р. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Р.Р., ЕГН **********,*** против Задължително предписание №ЗД-94-ЕЕ-0004/27.03.2013 год. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.12.2013
Административно дело № 13523/2013
В законна сила от 6.12.2013г.
30 Административно дело No 166/2013 Дела по ЗСП Д.М.Ю. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.6.2013г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.Ю. против Задължително предписание №ЗД-94-ДД-0009/27.03.2013г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.12.2013
Административно дело № 12415/2013
В законна сила от 4.12.2013г.
31 Административно дело No 171/2013 Дела по ЗСП И.И.З. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.6.2013г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ   ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.З. против Задължително предписание №ЗД-94-ИИ-0005/27.03.2013г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.12.2013
Административно дело № 12412/2013
В законна сила от 16.12.2013г.
32 Административно дело No 175/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.6.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 22.05.2013г. за даване ход на делото по същество.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група, против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да издаде индивидуален административен акт по подадена от жалбоподателя молба вх. № 43 от 20.03.2013г. за издаване на удостоверение за обстоятелствата по чл.23, ал.3, т.1, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от Закона за правната помощ, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 175/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.          
В законна сила от 9.10.2013г.
33 Административно дело No 178/2013 Дела по ЗОС Я.В.Д.,
Р.Н.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 10-00-584/ 25.03.2013г на Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е наредено изземване на жилищен имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр.Стара Загора, бул.”Славянски” бл.1, вх.А, ет.12, ап.87 и представляващ апартамент, състоящ се от спалня, кухня, баня с тоалетна, коридор и един балкон, от Я.В.Д. и Р.Н.Д., по жалбата на Я.В.Д. ЕГН ********** и Р.Н.Д. ЕГН **********, двете от гр.Стара Загора, бул.”Славянски” бл.1, вх.А, ет.12, ап.87.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.11.2013
Административно дело № 9948/2013
В законна сила от 22.11.2013г.
34 Административно дело No 181/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР САНДРА-ГЕС-2001-ЕООД,
М.Ж.Ч.,
Г.Ж.Ч.
НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „САНДРА–ГЕС– 2001” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 108, вх. „А”, ап.3, представлявано от Грозьо Грозев Грозев; М.Ж.Ч. *** и Г.Ж.Ч. ***, против Заповед № ДК – 11 – СЗ – 3/ 29.03.2013г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 156, ал.3 от ЗУТ са отменени като незаконосъобразни одобрен инвестиционен проект и Разрешение за строеж № 19-09-131/ 15.03.2013г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж: „Жилищна сграда с гаражи”, строеж ІV категория, находящ се в УПИ ІV – 5592, кв.267 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.510.5592 по кадастралната карта, с административен адрес ул. „Странджа” № 8 и с възложители „САНДРА-ГЕС-2001” ЕООД, М.Ж.Ч. и Г.Ж.Ч., като неоснователна.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
В законна сила от 31.10.2013г.
35 Административно дело No 187/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.Г.Х. да бъде осъден Началника на затвора в гр. Стара Загора да извърши фактически действия по чл.31 ал.5 и чл. 41 ал.2 от Конституцията на Република България.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№187 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.09.2013
Административно дело № 187/2013
Оставя в сила Определение №269 от 10.09.2013г. постановено по административно дело №187/2013г. по описа на Административен съд-Стара Загора.Определението е окончателно.
В законна сила от 9.10.2013г.
36 Административно дело No 192/2013 Други административни дела М.Г.В. НАЧАЛНИК РУП -ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2013г.
ИЗМЕНЯ заповед №1224/07.04.2013 год. на Началник РУП - Казанлък при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която на М.Г.В. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като определя срок на действие на принудителната административна мярка до решаване на отговорността на М.Г.В., но за не повече от шест месеца  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 19.11.2013
Административно дело № 14435/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мирослав Василев против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото
В законна сила от 10.12.2013г.
37 Административно дело No 193/2013 Дела по ЗСП К.Д.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Г. ***, против Задължително предписание № ЗД-94-КК-0009/ 27.03.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Казанлък, като неоснователна.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.12.2013
Административно дело № 12525/2013
В законна сила от 6.12.2013г.
38 Административно дело No 196/2013 Дела по ЗСП К.А.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Г. ЕГН ********** *** против Задължително предписание № ЗД-94-КК-0010/ 27.03.2013г, издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.12.2013
Административно дело № 12464/2013
В законна сила от 6.12.2013г.
39 Административно дело No 213/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК СГКК -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.9.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Стара Загора против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 99-2957-24-10-1206 от 15.04.2013г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Стара Загора, като неоснователна.     ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направени разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.10.2013г.
40 Административно дело No 224/2013 Дела по ЗСП С.З.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 30.7.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.З.Д., ЕГН **********,*** за възстановяване на срока на обжалване на заповед №СЗЗСПД-2773/27.03.2013 год. на директор Дирекция “Социално подпомагане” Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 01.10.2013
Административно дело № 12466/2013
В законна сила от 1.10.2013г.
41 Административно дело No 231/2013 Искове за обезщетение М.М.П. НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.10.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 11.09.2013год. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.П. против мълчалив отказ Началника на Общинска служба по земеделие да се произнесе по Заявление вх.№ПО-04-118/ 21.04.2012г. за възстановяване на недължимо платени държавни такси, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 15.10.2013г.
42 Административно дело No 236/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група, против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да издаде индивидуален административен акт по подадена от М. Х. молба с вх. № 80 от 25.04.2013г., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 07.11.2013
Административно дело № 14685/2013
В законна сила от 7.11.2013г.
43 Административно дело No 243/2013 Дела по ЗОС ЕТ"МАКСТРОЙ-РАДОСТИНА КОМИТОВА" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „МАКСТРОЙ-РАДОСТИНА КОМИТОВА” ЕИК 200948573, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Вит” № 43 против Заповед № 10-00-922 от 08.05.2013г на Кмета на Община Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА ЕТ „МАКСТРОЙ-РАДОСТИНА КОМИТОВА” гр. Ямбол да заплати на Община Стара Загора сумата 150лв (сто и петдесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 23.10.2013г.
44 Административно дело No 250/2013 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове Д.Й.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2013г.
На основание чл. 196, във връзка с чл. 159, т. 8 от АПК, Старозагорският административен съд ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Й.М. *** против параграф 3 и параграф 4 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, приети от Общински съвет – Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 250/2013година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните пред ВАС.  
В законна сила от 26.10.2013г.
45 Административно дело No 252/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против мълчалив отказ на Началника Затвора Стара Загора да се произнесе по молбата му за запознаване с писмо рег.№2688/08.03.2013 год. на Зам. Главния директор на ГД”ИН” – гр.София, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №252/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.06.2013
Административно дело № 252/2013
Оставя в сила определение №184 от 17.06.2013г. на Административен съд-Стара Загора,постановено по адм.д.№252/2013г.Определението е окончателно.
В законна сила от 9.10.2013г.
46 Административно дело No 268/2013 Други административни дела ЕЛГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕЛГРУП” ООД град Стара Загора против Акт за установяване на задължение по декларация №20566/25.02.2013г. на старши инспектор по приходите при Община Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 7.11.2013г.
47 Административно дело No 269/2013 Други административни дела ЕЛГРУП ООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕЛГРУП” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Темида” №1, представлявано от управителя Радослав Иванов Нанев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 20568/ 25.02.2013г. и Акт за установяване на задължение по декларация № 20570/ 25.02.2013г., издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, потвърдени с Решение № 20570/ 03.06.2013г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” в Община – гр.Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА „ЕЛГРУП” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Темида” №1, с ЕИК 123633471, представлявано от управителя Радослав Иванов Нанев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 лв. (сто лева), представляваща направените от ответника по жалбата разноски за юрисконсултско възнаграждение.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 30.10.2013г.
48 Административно дело No 280/2013 Дела по ЗОС С.З.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.З.Д. ***.2013 год. на Кмета на Община Казанлък.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 26.11.2013г.
49 Административно дело No 281/2013 Искове за обезщетение А.А.И. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.10.2013г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от А.А.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Здравна служба към Затвора – Стара Загора за обезщетение в размер на 50 000лв. за нанесени му неимуществени вреди, поради процесуална недопустимост на иска     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.11.2013
Административно дело № 15493/2013
В законна сила от 25.11.2013г.
50 Административно дело No 283/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Н.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 1.10.2013г.
На осн чл. 159, т. 1 АПК съдът  О П Р Е Д Е Л И:   НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.С. *** против Решение № 329/24.07.2012 г. на ОбС Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело 283/2013 г. на Старозагорски административен съд.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от съобщаването му на ответника.    
В законна сила от 17.10.2013г.
51 Административно дело No 285/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.Д.,
Е.С.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.Д. и Е.С.М. ***, Заповед № 10–00-1044/ 22.05.2013г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се отсекат плодни дървета, разположени в УПИ III 5157, кв.257 по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на И.С.Д. ***, ЕГН ********** и на Е.С.М. ***, ЕГН ********** общо сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
В законна сила от 17.10.2013г.
52 Административно дело No 288/2013 Други административни дела Н.С.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ искането на Н.С.К. за обявяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 17897/04.02.2013г. на старши инспектор по приходите при община Стара Загора.   ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация №17897/04.02.2013г. на старши инспектор по приходите при община Стара Загора.   ОСЪЖДА Н.С.К. *** сума в размер на 45лв./ четиридесет и пет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 1.10.2013г.
53 Административно дело No 291/2013 Други административни дела Я.Н.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.10.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на Я.Н.П.,***, пл.”Севтополис” № 13 писмен отказ, обективиран в писмо изх.№ 697/07.06.2013 г на орган по приходите към Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Казанлък.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Я.Н.П., ЕГН **********, с адрес ***, пл.”Севтополис” №13, сумата от 10 /десет/ лева – разноски по делото.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.10.2013г.
54 Административно дело No 296/2013 Други административни дела Д.Й.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.9.2013г.
 ОТМЕНЯ по жалба от Д.Й.Г. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 20106 от 10.05.2013г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството му за управление на МПС, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 9.10.2013г.
55 Административно дело No 297/2013 Дела по ЗОС Р.М.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.9.2013г.
На основание чл. 159, ал. 1 т. 1 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.А. ***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 297/2013г. по описа на АС - Стара Загора.
В законна сила от 21.10.2013г.
56 Административно дело No 298/2013 Дела по ЗМВР П.А.Г. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.9.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 17.09.2013 год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.Г. против мълчалив отказ на Началник РУ„Полиция” - Чирпан при ОД на МВР – Стара Загора да се произнесе по подадена жалба срещу издадено полицейско разпореждане по чл.55 от ЗМВР, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 298/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 05.12.2013
Административно дело № 15001/2013
В законна сила от 5.12.2013г.
57 Административно дело No 299/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛАДИН ФУУДС ООД,
С.М.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.М.С. *** Заповед № 10-00-1160 от 07.06.2013г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.11.2013г.
58 Административно дело No 305/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 9.9.2013г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Н.Н.А., изтърпяващ наказание в Затвора Стара Загора, ЕГН *********, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието гр.София, за обезщетение в размер на 50 400 лв. за причинени неимуществени вреди за периода от 24.06.2006 г. до 04.07.2013 год., поради процесуална недопустимост.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 305/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.10.2013
Административно дело № 13565/2013
В законна сила от 14.10.2013г.
59 Административно дело No 306/2013 Други административни дела Х.А.Ч. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 17.09.2013 год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.Ч. против мълчалив отказ на Началник Второ РУ„Полиция” – Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №306/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 8.10.2013г.
60 Административно дело No 308/2013 Други административни дела В.М.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ Акт №172/08.05.2013г. на старши инспектор по приходите при Община Стара Загора за установяване на задължения за данък върху превозно средство с рег. №СТ8051АВ за 2006г. и 2007г. в размер на 116лв./ сто и шестнадесет лева/ и превозно средство с рег. № РА1792АА за 2005г., 2006г. и 2007г. в размер на 165.79лв/сто шестдесет и пет и седемдесет и девет/.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на В.М.К. *** сума в размер на 60лв. /шестдесет/ представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 2.10.2013г.
61 Административно дело No 309/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.С.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.8.2013г.
ВРЪЩА исковата молба с приложенията към нея, подадена от И.С.С. ***, с която в условията на обективно съединяване са предявени иск за сумата от 20лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди и иск за сумата от 1000лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразен отказ за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение в нарушение на чл.64, ал.2 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора, поради недопустимост на исковете.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 309/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.10.2013
Административно дело № 11911/2013
В законна сила от 21.10.2013г.
62 Административно дело No 313/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.10.2013г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по жалба на П.Д.П. *** ЗАПОВЕД № 320/ 17.04.2013г на Кмета на община Гълъбово, с която е наредено премахване на строеж “Склад за отоплителни материали”, VІ категория, намиращ се в УПИ Х-91, кв.22 по плана на с.Медникарово.    ОСЪЖДА Община Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на П.Д.П. сумата от 460 /четириистотин и шестдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.10.2013г.
63 Административно дело No 324/2013 Дела по ЗМВР М.Г.М. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.10.2013г.
СЪДЪТ като взе предвид заявлението за оттегляне на жалбата и на осн.чл.159, т.8 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№324/2013год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в седмодневен срок от днес.  
В законна сила от 15.10.2013г.
64 Административно дело No 327/2013 Други административни дела Н.П.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.Ж. ***, с ЕГН********** срещу Заповед №20212/02.07.2013 г. на Началник на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка "изземване на СУМПС", на основание чл. 171,т.4 от ЗДвП .  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.11.2013г.
65 Административно дело No 332/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Н.Б.,
А.Д.Н.,
Д.Н.Ж.,
М.В.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Б. *** с ЕГН *********, А.Д.Н. *** с ЕГН **********, Д.Н.Ж. *** с ЕГН ********** и М.В.П. *** с ЕГН ********** против писмо с рег. № 10-01-1 – 7673 от 09.02.2013 година на кмета на община Стара Загора, като процесуално недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 332/ 2013 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2013
Административно дело № 14303/2013
В законна сила от 18.12.2013г.
66 Административно дело No 334/2013 Други административни дела Д.С.Ж. АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на д-р Д.С.Ж. против решение на Факултетен съвет на Медицински факултет от 27.06.2013 г., утвърдено с решение на Академичен съвет на Тракийски университет – Стара Загора от 10.07.2013 г.     ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 334/2013 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните пред ВАС.  
В законна сила от 7.11.2013г.
67 Административно дело No 336/2013 Дела по ЗОС Д.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-1514/15.07.2013г. на Кмета на община Стара Загора и Заповед №10-00-1515/15.07.2013г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Д.Г.Г..   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ като окончателно.  
В законна сила от 29.11.2013г.
68 Административно дело No 337/2013 Други административни дела И.К.И. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.К.И. ***, Заповед № 20195/ 2013г. от 25.06.2013г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР - Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от ЗДвП – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на И.К.И. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 14.11.2013г.
69 Административно дело No 339/2013 Дела по КСО Д.И.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 89/ 11.07.2013г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 94Д-6683-1 от 25.06.2013г, подадена от Д.И.Б. *** срещу Разпореждане № КР-207 от 18.12.2012г, издадено от Ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, като незаконосъобразно.     ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Стара Загора за произнасяне по жалба вх.№ 94Д-6683-1 от 25.06.2013г, подадена от Д.И.Б. *** срещу Разпореждане № КР-207 от 18.12.2012г, издадено от Ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.10.2013г.
70 Административно дело No 340/2013 Дела по КСО Г.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.П. ***, Решение № 75/ 19.06.2013г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № О-23-000-00-00579406 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ за отказ да бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по болничен лист № 0564008, серия А – 2012 за периода от 22.10.2012г. до 31.10.2012г., като незаконосъобразни.    ВРЪЩА преписката на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора за ново разглеждане при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 11.12.2013г.
71 Административно дело No 342/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Н.Б.,
А.Д.Н.,
Д.Н.Ж.,
М.В.П.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.11.2013г.
В законна сила от 23.11.2013г.
72 Административно дело No 343/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.10.2013г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.     ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й. Алексиев А. против Заповед № 11-133-1-12/28.06.2013 г. на кмета на Община Мъглиж.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 343/2013 г на Старозагорски административен съд поради оттегляне на жалбата.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 5.11.2013г.
73 Административно дело No 344/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Б.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Б.Н. *** Заповед №1151/17.10.2011 год. на Кмета на Община Казанлък, като незаконосъобразна.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
74 Административно дело No 349/2013 Други административни дела А.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.К.Д. против Заповед №СЗПСП-656/15.05.2013 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Стара Загора, потвърдена с Решение №9105/0033 от 12.07.2013 год. на Директора на РД”СП” – Стара Загора, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 12.11.2013г.
75 Административно дело No 353/2013 Дела по КСО Д.М.У. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.У. ***, против Решение № 99 от 12.08.2013 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, в частта му, с която е оставена без уважение подадената жалба срещу Разпореждане № **********/ 25.05.2013г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” относно зачетен осигурителен стаж от 9/девет/ месеца, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 21.11.2013г.
76 Частно административно дело (К) No 355/2013 Частни касационни производства А.Т.К.,
М.Т.В.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.12.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 1779/ 12.06.2013г., постановено по гр. дело № 7107/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, в частта му, с която е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата в частта й, подадена от М.Т.В. *** против Решение № 50001/ 22.11.2012г. на Общинска служба по земеделие – Стара Загора, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане и произнасяне по същество по подадената от М.Т.В. *** жалба против Решение № 50001/ 22.11.2012г. на Общинска служба по земеделие – Стара Загора.     ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1779/ 12.06.2013г., постановено по гр. дело № 7107/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора в останалата му част.     Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 11.12.2013г.
77 Административно дело No 356/2013 Други административни дела Р.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.11.2013г.
 ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказа на Кмета на Община Раднево, обективиран в писмо изх. № 9400-2624 (1) от 18.07.2013г., по жалба от Р.И.Д. ***.    ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Раднево за предоставяне на Р.И.Д. *** на препис от съдебно решение от 17.12.1962г на Окръжен съд Стара Загора в 7-дневен срок от влизане на решението в сила.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 14.12.2013г.
78 Административно дело No 358/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.С.,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 693 по Протокол № 35 от проведено на 30.07.2013г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като незаконосъобразно.     ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на Д.Д.С. *** против Решение № 693 по Протокол № 35 от проведено на 30.07.2013г. заседание на Общински съвет – Казанлък в частта относно продажбата на поземлен имот с идентификатор 61056.501.421 с площ 5661кв.м. , трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: ниско строителство/ до 10м./, при съседи : 61056.501.602, 61056.501.498, 61056.501.422 и 61056.501.420, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, одобрени със заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, / номер по предходен план 527, квартал 33/ при начална тръжна цена от 736 000 без ДДС, като недопустима.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.12.2013г.
79 Административно дело No 359/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Й.Д.,
Т.П.Д.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Й.Д. и Т.П.Д.,***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-23/ 18.07.2013г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отменено частично Разрешение за строеж № РС-И 747/ 23.11.2012г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО.     ОСЪЖДА Д.Й.Д. ЕГН ********** и Т.П.Д. ЕГН **********, двамата от гр.Стара Загора, ул.”Генерал Скоболев” № 5 ДА ЗАПЛАТЯТ на П.Г.В. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща направени по делото разноски.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Г.В. за присъждане на разноски в останалата част за сумата 100лв, представляваща депозит за експертиза.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 359/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 7.11.2013г.
80 Административно дело No 361/2013 Други административни дела ГАРДЪН - ЕООД-СЛИВЕН ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ГАРДЪН” ЕООД гр. Сливен против Заповед №РД-08-103/06.06.2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 11.12.2013г.
81 Административно дело No 362/2013 Дела по ЗМСМА ЕТ ДАНИКО - ДРАЛЧО ДОНЕВ - СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на ЕТ „Данико Дралчо Донев” гр. Гълъбово със съдебен адрес гр.София, ул.”Хан Аспарух” № 64, адв.Иглика Иванова против Заповед № 791/ 31.07.2013г на Кмета на Община Гълъбово, с която е наредено да се прекрати договор за концесия № 3/ 25.10.2005г за водоем-язовир в землището на с.Великово с кад.№ 00140, ЕКААТТЕ 10416, с площ 84.403дка, сключен между Община Гълъбово и ЕТ „Данико Дралчо Донев” гр. Гълъбово, считано от 31.07.2013г.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 362/ 2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.11.2013
Административно дело № 13794/2013
В законна сила от 12.11.2013г.
82 Административно дело No 363/2013 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д-р Юлиан Георгиев Илчев, в качеството му на Кмет на Община Раднево, Решение №0 от 25.07.2013 год. на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразно.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.11.2013г.
83 Административно дело No 364/2013 Дела по ЗМСМА К.Й.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 15.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 364/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 26.11.2013г.
84 Административно дело No 367/2013 Други административни дела И.М.П. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.П. *** против Заповед № 13004313/ 03.07.2013г. на ВНД Директор на ОД на МВР – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 367/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 17.10.2013г.
85 Административно дело No 369/2013 Други административни дела Т.П.Ш. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 369/ 2013 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 18.10.2013г.
86 Административно дело No 378/2013 Други административни дела С.А.И.,
И.Т.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от С.А.И. и И.Т.И. жалба.  ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 378/ 2013 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 19.11.2013г.
87 Административно дело (К) No 383/2013 Касационни производства Ж.И.И.,
Н.И.И.
М.Г.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №/17.07.2013г., постановено по гр.д.№ 6014 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.А. против Заповед №РД-25-2176/29.11.2011г. на Кмета на община Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.10.2013г.
88 Административно дело No 385/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.10.2013г.
Предвид лично и писмено заявеното оттегляне на оспорването и на основание чл. 159 т.8 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.А.А. против Заповед №11-133-1#11/28.06.2013г. на Кмета на община Мъглиж.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №385 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 6.11.2013г.
89 Административно дело No 388/2013 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.10.2013г.
Съдът на основание чл. 159, т. 3 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед на Областния управител на Област Стара Загора с № АК-01-ЗД-319 от 27.08.2013Г., с която заповед е оспорено Решение № 877/25.07.2013г. на ОбС – Стара Загора, като НЕДОПУСТИМА, с оглед на факта, че оспореният административен акт, е оттеглен.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 388/2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, пред ВАС.  
В законна сила от 8.10.2013г.
90 Административно дело No 398/2013 Дела по ЗМВР Б.П.М. НАЧАЛНИК РУ"ТРАНСПОРТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Заповед №З-239/27.08.2013г. на Началник РУТП Стара Загора по жалба на Б.П.М..   ОСЪЖДА Главна Дирекция „Национална полиция” да заплати на Б.П.М. с ЕГН ********** *** Загора сумата от 210лв. /двеста и десет лева/, представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 15.11.2013г.
91 Административно дело No 401/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ивелин Емилов Недялков - Главен архитект на община Казанлък против Заповед №ДК-11-СЗ-12/13.08.2013 г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, като недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №401/2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.11.2013
Административно дело № 14302/2013
В законна сила от 13.11.2013г.
92 Административно дело No 402/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Главния архитект на община Казанлък против Заповед № ДК-11-СЗ-13/14.08.2013г. на Началник РО „НСК” Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 402 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.11.2013
Административно дело № 14556/2013
В законна сила от 22.11.2013г.
93 Административно дело No 403/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НАЧАЛНИК РО НСК СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ивелин Емилов Недялков - Главен архитект на Община Казанлък, против Заповед № ДК 11-СЗ-14/ 14.08.2013г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 403/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2013
Административно дело № 14555/2013
В законна сила от 31.10.2013г.
94 Административно дело No 406/2013 Други административни дела Ж.Д.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Д.Ж. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №20182/24.06.2013 год. на Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.11.2013г.
95 Административно дело No 408/2013 Други административни дела М.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.М. ***/запад/ адв.Валентина Кунева против отказ на Кмета на Община Мъглиж, обективиран в писмо изх.№ 6#1/ 27.08.2013г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 408/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 17.10.2013г.
96 Административно дело No 412/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.И. НАЧАЛНИК РО НСК СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.11.2013г.
ОТМЕНЯ заповед №ДК-11-СЗ-14/14.08.2013 г. на Началник РО”НСК” – Стара Загора, РДНСК – Югоизточен район по жалбата на Д.Г.И., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на касационно обжалване.  
В законна сила от 27.11.2013г.
97 Административно дело No 413/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.И. НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.11.2013г.
ОТМЕНЯ заповед №ДК-11-СЗ-13/14.08.2013 г. на Началник РО”НСК” – Стара Загора, РДНСК – Югоизточен район по жалбата на Д.Г.И., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 25.11.2013г.
98 Административно дело No 414/2013 Други административни дела К.П.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П. ***, уточнена с писмена молба вх. № 3105/ 08.10.2013г., против Акт за установяване на административно нарушение № 13 934/ 14.08.2013г., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 414/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 29.10.2013г.
99 Административно дело No 418/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие З.Б.Б. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 15.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Б.Б. ***, против бездействие на кмета на Община Стара Загора да издаде заповед за премахване на незаконен строеж.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 418/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателката пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 24.10.2013г.
100 Административно дело No 420/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Д.П. НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.11.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на В.Д.П. ***, обективираният в писмо изх. № СЗ–808-00-540/ 22.08.2013г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район отказ да бъде разгледано подаденото от В.П. Заявление № СЗ–808–01–627/ 29.07.2013г. с характер на жалба против Забележки от 16.11.2007г. и от 10.11.2008г. към издаденото Разрешение за строеж № РС-И 586/ 22.06.2006г. на Главния архитект на община Стара Загора с искане за тяхната отмяна, като незаконосъобразни.     ИЗПРАЩА на Началника на Регионална Дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район образуваната преписка по подаденото от В.Д.П. Заявление вх. № СЗ–808–01–627/ 29.07.2013г., по компетентност, за произнасяне с надлежен акт по чл.216, ал.5 или по чл.216, ал.6 от ЗУТ по оспорването с искане за отмяна като незаконосъобразни на Забележки от 16.11.2007г. и от 10.11.2008г. към издаденото Разрешение за строеж № РС-И 586/ 22.06.2006г. на Главния архитект на община Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване, съгласно чл.216, ал.5 от ЗУТ.    
В законна сила от 18.11.2013г.
101 Административно дело No 423/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.К. *** против „отказа на Кмета на община Стара Загора да отмени Решение на назначения от него експертен съвет по устройство на територията при община Стара Загора, взето с Протокол № 30/ 31.07.2013г.”, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 423/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        
В законна сила от 16.11.2013г.
102 Административно дело No 424/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.А.Ч. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159 т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.Ч. против акт за публична общинска собственост № 168/03.11.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№424 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.    
В законна сила от 1.11.2013г.
103 Административно дело No 425/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Заповед №1816/03.09.2013г. на Кмета на община Раднево по жалба на В.В.Г. ***.   Решението не полежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 215 ал.7 от ЗУТ.    
В законна сила от 28.11.2013г.
104 Административно дело No 427/2013 Други административни дела А.Д.А. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на А.Д.А. *** против Акт за установяване на административно нарушение № 14899/ 19.09.2013г., издаден от служител на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 427/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя  
В законна сила от 15.10.2013г.
105 Административно дело No 428/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.И.,
Г.А.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2013г.
  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Отказ на Кмета на Община Павел баня за издаване на скица-виза за проектиране, обективиран в писмо изх.№ 5155-2/ 05.09.2013г, по жалбата на А.М.И. ЕГН ********** и Г.А.И. ЕГН **********, двамата от гр.София, със съдебен адрес гр.София, бул.”Витоша” № 1А, ет.4, кантора 446, адвокат Елка Пороминска.     ИЗПРАЩА преписката по Заявление вх.№ 5155/ 16.08.2013г, подадено от А.М.И. и Г.А.И. издаване на скица с виза за проектиране за УПИ VІ-281 в кв.21 по плана на гр.Павел баня, НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ на Община Павел баня за произнасяне.     ОСЪЖДА община Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на А.М.И. ЕГН ********** и Г.А.И. ЕГН ********** сумата 316 /триста и шестнадесет/лв, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.      
В законна сила от 7.12.2013г.
106 Административно дело No 438/2013 Други административни дела СОФИТЕКС ООД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 438/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.     Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на „СОФИТЕКС” ООД – гр. София, чрез адв. Антоанета Масленска – Паскова от АК – Стара Загора, за сведение.      
В законна сила от 10.10.2013г.
107 Частно административно дело No 443/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.10.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-111/ 04.06.2013г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, офис Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на ЕТ “ БОЕМ – Радан Моллов” с данъчен адрес с. Копринка, ул. “ Васил Левски” № 13 : наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление в ТБ “ Прокредит” АД.   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство с ревизионен акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.10.2013г.
108 Административно дело No 444/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Х.,
Д.Д.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.200 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОТМЕНЯ Разпореждане № 94-8451-24-10-3002/17.09.2013г. на Началник СГКК Стара Загора.  ИЗПРАЩА на Началник СГКК Стара Загора преписката, образувана по заявление № 94-8451/01.07.2013г. на Д.Д.Д. и М.Д.Х. за произнасяне по същество на заявеното искане за изменение на Кадастралната карта на село Сулица, поради допуснати съществени нарушения на закона при нейното одобряване.   Определението не подлежи на обжалване от административния орган.    
В законна сила от 30.10.2013г.
109 Административно дело No 446/2013 Други административни дела И.Н.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.Н. против Заповед №20239/09.07.2013г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 19.11.2013г.
110 Административно дело No 448/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.Г.С.,
Г.Г.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-633/05.09.2013г. на Кмета на община Чирпан.   ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на Ц.Г.С. и Г.Г.С. сумата от 160лв. /сто и шестдесет лева/, представляваща разноски по делото.   Решението полежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.      
В законна сила от 31.12.2013г.
111 Административно дело No 451/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Б.Н. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Б.Н. *** против против заповед № КД -14 -24-368 от 10.09.2013 година на началника СГКК – Стара Загора , като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №451/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.12.2013г.
112 Административно дело No 459/2013 Дела по ЗОС ЕТ "САРАЧ-МЕХМЕД САРАЧ" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.11.2013г.
   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Сарач - Мехмед Сарач” със седалище и адрес на управление с. Александрово, общ. Павел Баня, ул. „Зорница” № 4, представлявано от собственика Мехмед Алил Сарач, против действия на органа по изпълнението във връзка с принудителното изпълнение на Заповед № 772/ 19.09.2013г. на Кмета на община Павел Баня за изземване на част от имот – публична общинска собственост в масивна сграда – Читалище с. Александрово – помещение на първи етаж /кафе сладкарница/ с площ 72кв.м., заедно с прилежащите складови помещения 19кв.м., като недопустима.      ПРЕКРАТЯВЯ производството по административно дело № 459/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.12.2013г.
113 Административно дело (К) No 461/2013 Касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА М.П.Н.,
М.Н.Я.,
Н.Н.М.
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение №1040/09.08.2013 год., постановено по гр. дело №5189/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.11.2013г.
114 Административно дело No 462/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.Г. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №462/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №462/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №440/2013 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.  Производството следва да продължи по адм. Дело №440/2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 22.10.2013г.
115 Административно дело No 463/2013 Искове за обезщетение М.П.М. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 135 ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №463 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  ПОВДИГА спор пред смесен състав на ВКС и ВАС на РБ за определяне на съда, който е родово компетентен да разгледа исковата молба на М.П.М. *** за сумата от 500лв., представляваща имуществени вреди от отменено административно наказание, наложено от Кмета на община Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.10.2013г.
116 Административно дело No 470/2013 Дела по КСО и ЗСП Р.Д.О. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Д.О. ***, Решение № 116 от 07.10.2013г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Р.Д.О. жалба против Разпореждане № КР-71 от 01.11.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – Стара Загора.       Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.    
В законна сила от 10.12.2013г.
117 Административно дело No 473/2013 Дела по ЗМСМА М.Т.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Т.Ч. против Решение №458/09.10.2013г., Решение №459/09.10.2013г., Решение №460/09.10.2013г., Решение №461/09.10.2013г. на Общински съвет Мъглиж.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №473 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 15.11.2013г.
118 Административно дело No 474/2013 Дела по ЗМВР М.Л.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Л.К. *** против Заповед рег. №65469 от 02.10.2013 год. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание по чл.226, ал.1, т.3 от ЗМВР - „порицание” за срок от една година.   ОСЪЖДА М.Л.К. *** да заплати на ОД на МВР – Стара Загора, сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.12.2013г.
119 Административно дело No 477/2013 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.12.2013г.
  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 0157421/ 15.07.2008г, издадено от Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на „Булбел” ЕООД гр. Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 16690.40лв. на основание чл.180 от ЗДДС.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.12.2013г.
120 Административно дело No 485/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.П.И.,
Р.И.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.11.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на И.П.И. и Р.И. *** против заповед № 10-00-2106/ 19.09.2013 година на кмета на община Стара Загора   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 485/ 2013 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 12.12.2013г.
121 Административно дело No 496/2013 Други административни дела С.Г.Т. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 11.11.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.Т., ЕГН **********,*** против писмо изх.№ 10-01-1-11606/18.10.2013 год. на кмета на Община Стара Загора “, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№496/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.12.2013
Административно дело № 16160/2013
В законна сила от 16.12.2013г.
122 Административно дело No 498/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЛЕНА 2005 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №498/2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Раднево.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.11.2013г.
123 Частно административно дело No 499/2013 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт Р.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.11.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.П. ***, срещу действията по изпълнението на Кмета на Община Стара Загора на Заповед № №РД-25-2446/17.12.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №499 по описа за 2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.12.2013
Административно дело № 16500/2013
В законна сила от 19.12.2013г.
124 Административно дело No 508/2013 Други административни дела Ж.Д.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.12.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Д.П., подадена чрез пълномощника й Д.Г.И., против Акт за установяване на задължение по декларация № 23573/ 11.04.2013г., изд. от ст. инспектор в отдел „МДТ” при община Стара Загора, в частта му относно определените като дължими такса за битови отпадъци и данък върху недвижимите имоти за 2012г., поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 508/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        
В законна сила от 30.12.2013г.
125 Частно административно дело No 515/2013 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ЕТ"КОМЕРС-ЖЕКА ПЕТРОВА" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159 т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора ОПРЕДЕЛИ  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ЕТ „КОМЕРС-Ж.П.”*** за спиране предварителното изпълнение на Заповед №РД-15-562/18.11.2013г. издадена от Началник Митница Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването.    
В законна сила от 7.12.2013г.
126 Административно дело No 521/2013 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.12.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 521/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № АК – 01 – ЗД – 456/ 25.11.2013г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 462/ 31.10.2013г. на Общински съвет – Мъглиж, поради оттегляне на оспорения административен акт с Решение № 491/ 26.11.2013г. на ОбС – Мъглиж.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 30.12.2013г.
127 Административно дело No 522/2013 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 522/ 2013 година по описа на АС гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 23.12.2013г.
128 Частно административно дело No 545/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.12.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-161/ 28.08.2013г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, офис Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на “ Динка Динева -2008” ЕООД с ЕИК 2000062025, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ж.к. “ Кольо Ганчев” , ул. “ Лилия “ № 5, представлявано от Динка Стойкова Динева .     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, с ревизионен акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.12.2013г.
129 КАНД No 307/2013 Наказателни касационни производства П.Н.Н. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ,
ВИКИ ЕООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2013г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 380/ 19.04.2013г., постановено по АНД № 614/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.10.2013г.
130 КАНД No 312/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕНДИ-101 ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220/ 29.04.2013 година, постановено по НАХД № 232 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2402940/ 01.11.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу „Венди 101” ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул. «Неофит рилски» № 8 с акт за установяване на административно нарушение № 24-2402940/ 02.10.2012г, въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 24-2402940/ 01.11.2012 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 2.10.2013г.
131 КАНД No 317/2013 Наказателни касационни производства П.Т.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 202 от 24.04.2013 година, постановено по НАХД № 375 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-054/15.02.2013 г., издадено от Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” отдел „Регионален център „Рибарство и контрол”- Югоизточна България в ИАРА, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.10.2013г.
132 КАНД No 323/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68 от 30.04.2013г., постановено по АНД № 272/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010659/ 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.10.2013г.
133 КАНД No 328/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.С.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №337/15.04.2013 год., постановено по АНД №561/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2013г.
134 КАНД No 335/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71 от 10.05.2013г., постановено по АНД № 314/2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010495 от 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.10.2013г.
135 КАНД No 336/2013 Наказателни касационни производства Б.Д.З. РУ ПОЛИЦИЯ ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 102 от 06.06.2013г., постановено по АНД № 243/ 2012г. по описа на Гълъбовския районен съд, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 621 от 19.09.2012г., издадено от ВНД Началник на РУ „Полиция” – Гълъбово, с което Б.Д.З. *** е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 150/ сто и петдесет / лева на основание чл. 270, ал.1 от ЗМВР, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.10.2013г.
136 КАНД No 340/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.Г.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214 от 26.04.2013г., постановено по АНД № 116/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3975/12 от 19.10.2012г., издадено от Началника на РУ „Полиция” – Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.10.2013г.
137 КАНД No 341/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Г.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 562 от 29.05.2013 г., постановено по АНХД № 878 по описа за 2013 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 4196 от 17.01.2013 г. на Началник-група в сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.10.2013г.
138 КАНД No 345/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №555 от 27.05.2013 г., постановено по АНД №156/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №4020/14.12.2012 год. на Началник група сектор ПП при ОД на МВР - Стара Загора, с което на Е. Йодземир е наложено административно наказание глоба в размер на 20.00 лева на основание чл.183,ал. 2, т. 3,предложение 1 от ЗДвП и глоба в размер на 200 лева на основание чл. 175,ал.1 т. 3, предложение 2 от ЗДвП и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 / шест/ месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.10.2013г.
139 КАНД No 348/2013 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК В.Г.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 254 от 21.05.2013г., постановено по АНД № 286/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3838/12 от 10.10.2012г., издадено от Началник РУП - Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.10.2013г.
140 КАНД No 350/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ТРАКИЯ ЕКОЕНЕРДЖИ" ЕООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 162/ 04.04.2013г., постановено по АНД № 241/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.10.2013г.
141 КАНД No 353/2013 Наказателни касационни производства Р.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 558 от 29.05.2013г., постановено по АНД № 862/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 46/ 13 от 29.01.2013г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 3.10.2013г.
142 КАНД No 358/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.А.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 596 от 07.06.2013г., постановено по АНД № 868/ 2013г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1432/08.06.2012г., издадено от Началник група – сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.10.2013г.
143 КАНД No 361/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69 от 10.05.2013г., постановено по АНД № 278/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010665/ 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.10.2013г.
144 КАНД No 363/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 111 от 12.04.2013г. постановено по АНД № 306 / 2012 г. по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.10.2013г.
145 КАНД No 364/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109 от 12.04.2013г. постановено по АНД № 303 / 2012 г. по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.10.2013г.
146 КАНД No 369/2013 Наказателни касационни производства СОЛАРМИЯ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 512 от 21.05.2013г., постановено по АНД № 442/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №34675-F026926, издадено от Директора на Дирекция „Контрол” на ТД на НАП Пловдив, с което на СОЛАРМИЯ” ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 106, вх.В, ап.32 дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 676.47 лв на основание чл.180а, ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл.86 ал.1 и 2 във връзка с чл.84 ЗДДС.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.10.2013г.
147 КАНД No 370/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.Г.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279 от 07.06.2013 г., постановено по АНХД № 480 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 1934 от 30.05.2012 г. на Началник РУП Казанлък..   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 18.10.2013г.
148 КАНД No 371/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Е.Й.Ч. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение №253 от 20.05.2013 год., постановено по АНД №575/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №04-Р8-11/29.01.2013 год. на Председателя на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 18.10.2013г.
149 КАНД No 372/2013 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 433 от 26.04.2013г., постановено по АНД № 2071/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № НП-ЗОП-124/ 03.09.2012г., издадено от Председателя на Сметната палата на РБългария.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.10.2013г.
150 КАНД No 374/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 428 от 26.04.2013 г., постановено по АНД № 1866/2012 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011746 2011 от 18.04.2012 г., издадено от директора на АДФИ гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 23.10.2013г.
151 КАНД No 376/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД - ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 437/ 07.05.2013г., постановено по АНД № 659/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 0330 от 22.10.2012г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията - гр. София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.10.2013г.
152 КАНД No 377/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 425/29.04.2013г., постановено по а.н.д.№ 692 по описа за 2013г. на РС Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 24-240481/27.02.2013г. на Директор Дирекция „ИТ” гр. Стара Загора с наложена на „ПЪТСТРОЙ” ООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 22 000лв. на основание чл. 414 ал.2 от КТ за нарушение на чл. 128 т.2 във връзка с чл. 245 ал.1 от Кодекса на труда.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.10.2013г.
153 КАНД No 378/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА РУАД ЕКС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 443 от 07.05.2013г., постановено по АНД № 643/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-2403260 от 17.12.2013 г. на Директора на дирекция “ Инспекция по труда” гр.Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.10.2013г.
154 КАНД No 379/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Л.И.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 534/ 27.05.2013г., постановено по АНД № 897/ 2013г. по описа на Старозагорския районен.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 15.10.2013г.
155 КАНД No 380/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 599/10.06.2013 година, постановено по НАХД № 603 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403165/18.06.2012 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано с АУАН № 2403165/17.05.2012 г срещу ЕТ „Илия Костов” гр.Стара Загора, въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 24-2403165/18.06.2012 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 18.10.2013г.
156 КАНД No 382/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Д.М.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №149 от 08.05.2013 год., постановено по АНД №101/2013 год. по описа на Радневски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.10.2013г.
157 КАНД No 385/2013 Наказателни касационни производства Л.Й.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ в сила решение №632/17.06.2013г., постановено по а.н.д.№1035 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.10.2013г.
158 КАНД No 386/2013 Наказателни касационни производства С.П.Р. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД-ДАИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.10.2013г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №563/30.05.2013 год., постановено по АНД №571/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.10.2013г.
159 КАНД No 388/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ РЕНИ - ЕРОЛ САЛИМОВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 06.02.2013 г., постановено по АНД № 1835/2012 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 11773-F003985/20.07.2012 г., издадено от директора на офис НАП Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу ЕТ „Рени Ерол Салимов” със седалище и адрес на управление с.Смирненски общ.Ветово с АУАН № F003985/ 20.04.2012г, въз основа на което е издадено наказателно постановление № 11773-F003985/20.07.2012 г. на директора на офис НАП Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.10.2013г.
160 КАНД No 389/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р В.АТАНАСОВА ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2013г.
Предвид изложеното за материална незаконосъобразност на решението и за наличието на основание за изменение размера на имуществените санкции поради смегчаващи отговорността обстоятелства, изложени в мотивите на въззивната съдебна инстанция, и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №517/21.05.2013г., постановено по а.н.д.№79 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ наказателно постановление №715/07.12.2012г., издадено от Директора на РЗОК Стара Загора като НАМАЛЯВА размера на имуществените санкции от 80лв./осемдесет/ на 50лв./петдесет/, наложени на „АИППМП Д-Р ВИОЛЕТА АТАНАСОВА” ЕООД гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.10.2013г.
161 КАНД No 390/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 579/04.06.2013г., постановено по а.н.д.№2675 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2013г.
162 КАНД No 393/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.С.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 444 от 07.05.2013г., постановено по АНД № 630/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 47 от 08.01.2013г., издадено от заместник кмета на община Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.10.2013г.
163 КАНД No 394/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2013г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ решение 442/30.04.2013 год., постановено по АНД №1817/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд, В ЧАСТТА, в която е осъден сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора да заплати сумата от 40.00 лв.   ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.10.2013г.
164 КАНД No 395/2013 Наказателни касационни производства АБДУЛ ДЖЕБРАН,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №441/30.04.2013г., постановено по а.н.д.№426 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № РД-И-247/26.11.2012г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата гр. София.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.10.2013г.
165 КАНД No 396/2013 Наказателни касационни производства П.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 255 от 22.05.2013 година, постановено по НАХД № 373 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 23-059/15.02.2013 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.10.2013г.
166 КАНД No 397/2013 Наказателни касационни производства МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 270/31.05.2013 година, постановено по НАХД № 662/2013 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е изменено Наказателно постановление № 24-2403243/12.04.2013 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Медицински център Казанлък” ООД гр.Казанлък за присъждане на направените по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 4.11.2013г.
167 КАНД No 398/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК С.И.С. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 284/14.06.2013 г., постановено по АНД N589/2013 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 10.10.2013г.
168 КАНД No 401/2013 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК С.Д.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение 287/13.06.2013г. по АНД № 519/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4631/12 от 23.11.2012г. на Началник РУП Казанлък, с което на С.Д.Х. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер 200 / двеста/ лв., на основание чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.10.2013г.
169 КАНД No 405/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Я.Г.Я.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 648/ 21.06.2013., постановено по АНД № 810/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.10.2013г.
170 КАНД No 406/2013 Наказателни касационни производства А.К.Г. ПЛОВДИВ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 616/ 11.06.2013г., постановено по АНД № 765/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 104/ 13.03.2013г., издадено от Началника на Митница Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.11.2013г.
171 КАНД No 409/2013 Наказателни касационни производства А.С.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 627/ 17.06.2013г., постановено по АНД N 873/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което изменено наказателно постановление № 4014/12 от 28.01.2013г. на Началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление 4014/12 от 28.01.2013г. на Началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на А.С.Р., ЕГН **********, са наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лв. на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, предл.4 от ЗДвП и глоба в размер на 150 лева, и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.10.2013г.
172 КАНД No 410/2013 Наказателни касационни производства Б.Л.Б. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №628/17.06.2013г., постановено по а.н.д.№836 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000199/27.06.2012г., издадено от Началника на областен отдел „КД-ДАИ гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2013г.
173 КАНД No 412/2013 Наказателни касационни производства Е.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ в сила решение №671/25.06.2013г., постановено по а.н.д.№ 1041 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.10.2013г.
174 КАНД No 417/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА В.А.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 201/ 23.04.2013г., постановено по АНД № 380/ 2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 637/ 08.02.2013г. на Директора на РДГ – Стара Загора, с което на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, за извършено нарушение на чл. 213, ал.1 , т.2 от ЗГ, на В.А.Х. *** , с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100/ сто/ лв.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.10.2013г.
175 КАНД No 418/2013 Наказателни касационни производства М.М.Х. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 274/ 05.06.2013г., постановено по АНД № 499/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 1596/12 от 18.05.2012г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 24.10.2013г.
176 КАНД No 422/2013 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА БРИГАДА ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №249/16.05.2013г., постановено по а.н.д.№305 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.10.2013г.
177 КАНД No 424/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА МОДЕНА ВИСТА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 662 от 24.06.2013г., постановено по АНД № 1056/ 2013г. по описа на Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 46792-FO47910 от 04.04.2013г., издадено от директора на ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.10.2013г.
178 КАНД No 426/2013 Наказателни касационни производства В.И.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №731/10.07.2013 год., постановено по АНД №821/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.10.2013г.
179 КАНД No 427/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МАРИЦА ИЗТОК АВТОТРАНСПОРТ ЕООД - ГР. ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106/ 12.06.2013г., постановено по АНД № 170/ 2012г. по описа на Районен съд – Гълъбово.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „МАРИЦА ИЗТОК АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД – гр. Гълъбово с Акт за установяване на административно нарушение № 8/ 17.02.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 18 от 21.06.2012г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни – гр. София, поради изтичането на абсолютна давност за административно наказателно преследване.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.11.2013г.
180 КАНД No 428/2013 Наказателни касационни производства В.Р.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 573/ 04.06.2013г., постановено по АНД № 892/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0491616, издаден от ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.10.2013г.
181 КАНД No 429/2013 Наказателни касационни производства С.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 670 от 25.06.2013 г., постановено по АНХД № 879 по описа за 2013 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 156/13 от 30.01.2013 г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 4.11.2013г.
182 КАНД No 431/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №10/28.06.2013г., постановено по а.н.д. №194 по описа за 2013 год. на РС Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2013г.
183 КАНД No 433/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №12/02.07.2013 год., постановено по а.н. дело №193 по описа за 2013 год. на Районен съд Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2013г.
184 КАНД No 434/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/ 01.07.2013г., постановено по АНД № 206/ 2013г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 2403489 от 05.03.2013г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 4.11.2013г.
185 КАНД No 436/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №12/28.06.2013г., постановено по а.н.д.№205 по описа за 2013г. на РС Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2013г.
186 КАНД No 437/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13/ 03.07.2013г., постановено по АНД № 195/ 2013г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 2403516 от 05.03.2013г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 14.11.2013г.
187 КАНД No 438/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 641 от 20.06.2013г., постановено по АНД № 1878/2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011724 от 18.04.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
188 КАНД No 443/2013 Наказателни касационни производства Г.Т.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 738 от 11.07.2013г., постановено по АНД № 1126/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:      ОТМЕНЯ Наказателно постановление № А – 173/ 05.03.2013г., издадено от Началника на Първо Районно управление „Полиция” – гр. Стара Загора, с което на Г.Т.М. ***, ЕГН: **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300лв., на основание чл.270, ал.1 от ЗМВР за нарушение на чл. 55, ал.1 от ЗМВР, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.11.2013г.
189 КАНД No 444/2013 Наказателни касационни производства Д.В.Ц. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 700/02.07.2013 г., постановено по АНД № 1248/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
190 КАНД No 446/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 330/ 05.07.2013г., постановено по АНД № 758/ 2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 68/13/ 06.02.2013г. на Началник РУП Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора в частта , с което на И.М.М. *** на основание чл.174, ал.2 от ЗДвП, са му наложени административни наказания - „глоба” в размер на 1500 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда в тази му част.     ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 330/ 05.07.2013г., постановено по АНД № 758/ 2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.10.2013г.
191 КАНД No 448/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 678 от 26.06.2013 г., постановено по АНХД № 1182 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 2917/12 от 19.10.2012 г. на Началник отдел ОП в ОД на МВР Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.11.2013г.
192 КАНД No 449/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.К.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 752/ 17.07.2013 г., постановено по АНД № 1044/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.10.2013г.
193 КАНД No 450/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Л.А.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 717/ 05.07.2013г., постановено по АНД № 994/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-17-4/ 05.04.2013г. на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето гр.София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 13.11.2013г.
194 КАНД No 451/2013 Наказателни касационни производства И.Ч.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 689/ 28.06.2013г., постановено по АНД № 778/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.11.2013г.
195 КАНД No 452/2013 Наказателни касационни производства СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 664/ 24.06.2013 година, постановено по АНД № 439 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № РД-10-5/ 05.02.2013г на Председателя на Съвета за електронни медии гр.София за наложено на Българско национално радио гр.София административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000лв на основание чл.126, ал.1 вр.чл.127, ал.2 от Закона за радиото и телевизията.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 13.11.2013г.
196 КАНД No 454/2013 Наказателни касационни производства К.Б.З. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №691 от 01.07.2013 год., постановено по АНД №813/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2013г.
197 КАНД No 456/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.И.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 751/ 17.07.2013 год., постановено по АНД № 1110/ 2013 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е от  менено наказателно постановление /НП/ № 273 от 25.02.2013год. на Началника на сектор “ Пътна полиция “ при ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
198 КАНД No 457/2013 Наказателни касационни производства ДРИЙМ АУТО-ООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2013г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №789/01.08.2013 год., постановено по АНД №1230/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2013г.
199 КАНД No 459/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.К.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 295 от 20.06.2013 г., постановено по АНД N 583/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
200 КАНД No 461/2013 Наказателни касационни производства А.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 297 от 21.06.2013г., постановено по АНД № 760/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд в обжалваната му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 4.11.2013г.
201 КАНД No 465/2013 Наказателни касационни производства Г.Х.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №762/23.07.2013 год., постановено по АНД №1148/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.10.2013г.
202 КАНД No 467/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.С.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 766 от 23.07.2013г., постановено по АНД № 1239/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 836/ 13 от 08.04.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – гр. Стара Загора.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.С.И. ***, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.11.2013г.
203 КАНД No 469/2013 Наказателни касационни производства ТРАКИЯ ОЙЛ - ООД -СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 725 от 09.07.2013 г., постановено по АНД № 1345/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №24-2403527/30.04.2013 год. на ИФ Директор дирекция „ИТ” гр. Стара Загора, с което на “ Тракия ойл” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, ул. “ Цар Симеон Велик” № 69, ет.1, ап.1 е наложена имуществена санкция в размер на 1500/ хиляда и петстотин / лева..    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
204 КАНД No 470/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА САРС ГРУП И КО ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 692/ 01.07.2013г., постановено по АНД № 1259/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.11.2013г.
205 КАНД No 471/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Т.М.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 652/ 21.06.2013 година, постановено по НАХД № 988 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 244 от 31.01.2013 година на Заместник-кмета на Община Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 14.11.2013г.
206 КАНД No 472/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение №543 от 23.05.2013 г., постановено по АНД №2143/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №24-2403082/18.06.2012 год. на Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
207 КАНД No 479/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.К.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 362/30.07.2013 г. по АНД № 942/2013 г. на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 15- “ КОС” от 13.06.2013 година на началника на РУ “ Полиция” гр. Казанлък към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на В.К.Г. *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева на основание чл. 212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.10.2013г.
208 КАНД No 480/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ К.В.П.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 307 от 26.06.2013г., постановено по АНД № 360/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № НП 27-255-А/ 19.02.2013г., издадено от Изпълнителния Директор на Изпълнителна Агенция „Медицински одит” – гр. София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.11.2013г.
209 КАНД No 481/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Й.Й.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 291 от 19.06.2013 г., постановено по АНД № 376/ 2013 г. по описа на Районен съд Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 6.11.2013г.
210 КАНД No 484/2013 Наказателни касационни производства Х.Р.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 301 от 24.06.2013г., постановено по АНД № 719/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 4252/ 12 от 16.11.2012г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.11.2013г.
211 КАНД No 485/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.Д.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение№ 319 от 28.06.2013 год., постановено по АНД № 459/2013 год. по описа на Районен съд Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/ №23-046/15.02.2013 год. на началник сектор ТС”РК”гр.Стара Загора, с което на Г.Д. И. е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500.00/ хиляда и петстотин/ лв. на основание чл.56, ал.1 от ЗРА за нарушение на разпоредбата на чл. 17,ал.1 от ЗРА.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
212 КАНД No 487/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ СТОЙКО ПЕНЕВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №768/23.07.2013 год., постановено по а.н.д. №1100 по описа за 2013 г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2013г.
213 КАНД No 488/2013 Наказателни касационни производства С.Д.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 778 от 26.07.2013г., постановено по АНД №1074/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 324 от 06.02.2013г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на С.Д.С. ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл.29, ал.1 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора, за нарушение на чл.17 от същата наредба, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 9.12.2013г.
214 КАНД No 489/2013 Наказателни касационни производства Е.Н.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №823/14.08.2013г., постановено по а.н.д.№907 по описа за 2013 на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К№0481474/27.02.2013г., издаден от ОД МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.11.2013г.
215 КАНД No 492/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Б.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324/ 03.07.2013г по АНД № 710/2013 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011747/22.04.2013 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 6.12.2013г.
216 КАНД No 493/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Б.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 326 от 04.07.2013 г. постановено по АНД № 714/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11011743 от 23.04.2013 г.издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София.  .    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.11.2013г.
217 КАНД No 495/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА СТАБОС -11 ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №803/07.08.2013 год., постановено по АНД №1435 по описа за 2013 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.10.2013г.
218 КАНД No 496/2013 Наказателни касационни производства М.Д.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 767 от 24.07.2013г., постановено по АНД № 1146/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 744/ 13 от 28.03.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.12.2013г.
219 КАНД No 497/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 787 от 29.07.2013 година, постановено по АНД № 805/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е изменено НП № 27-274/ 19.03.2013 г. на изпълнителния директор на ИА “ Медицински одит” гр. София, с което на многопрофилна болница за активно лечение “ Проф. доктор Стоян Киркович” гр. Стара Загора на основание чл. 116а от Закона за лечебните заведения във връзка с чл. 117 от същия закон , като административно наказание “ имуществена санкция” е намалена 1000 лв на 500 лева.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.11.2013г.
220 КАНД No 499/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТИЙВ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК съдът  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 794/ 05.08.2013г, постановено по АНД № 540/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 5.12.2013г.
221 КАНД No 500/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.В. РУ ПОЛИЦИЯ ГЪЛЪБОВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №125/22.07.2013г., постановено по а.н.д.№115 по описа за 2013г. на РС Гълъбово в частта за потвърждаване на НП №161/13.05.2013г. на Началник РПУ Гълъбово с наложено на Т.Д.В. административно наказание глоба в размер на 200лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП №161/13.05.2013г. на Началник РПУ Гълъбово в частта с наложено на Т.Д.В. административно наказание глоба в размер на 200лв.   ОСТАВЯ В СИЛА решение №125/22.07.2013г., постановено по а.н.д.№115 по описа за 2013г. на РС Гълъбово в частта за потвърждаване на НП №161/13.05.2013г. на Началник РПУ Гълъбово с наложени на Т.Д.В. административни наказания глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.11.2013г.
222 КАНД No 502/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №318/27.06.2013г., постановено по а.н.д.№429 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.11.2013г.
223 КАНД No 503/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Д.И.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №352/ 23.07.2013 година, постановено по АНХД № 932 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 712 от 19.03.2013година на началник РУП Казанлък при ОД на МВР гр. Стара Загора с което, на основание чл. 179, ал.3, т.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.И.П. му е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 100,00 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.11.2013г.
224 КАНД No 505/2013 Наказателни касационни производства К.П.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.12.2013г.
ОТМЕНЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2023/04.09.2013 г. на прокурор при Районна прокуратура Казанлък, с което е отказано уважаване на жалбата на частен съдебен изпълнител К.П.А. ***, офис 11 против Постановление № 2023/29.08.2013 г. на прокурор при РП Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2023/29.08.2013 г. на прокурор при РП Казанлък, с което на частен съдебен изпълнител К.П.А. е наложена глоба в размер на 2000 лв. за неизпълнение на прокурорско разпореждане.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.12.2013г.
225 КАНД No 506/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН С.П.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2013г.
Извода на РС Чирпан за незаконосъобразност на НП е съобразен с чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН, поради което и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №24/22.08.2013г., постановено по а.н.д.№291 по описа за 2013г. на РС Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.11.2013г.
226 КАНД No 507/2013 Наказателни касационни производства П.А.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 234/ 12.03.2013г., постановено по АНД № 2725/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 0389643, издаден от ОД на МВР – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.11.2013г.
227 КАНД No 508/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Х.Л. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №62 от 10.06.2013 год. постановено по АНД №301/2012 год. по описа на Харманлийски районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.11.2013г.
228 КАНД No 509/2013 Наказателни касационни производства Р.Х.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 706/ 02.07.2013г., постановено по АНД № 57/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 827/12 от 19.04.2012г. на Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта с която на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП на Р.Х.К. са наложени административни наказания глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 827/12 от 19.04.2012г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта му, с която на Р.Х.К. ***, с ЕГН **********, на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 500лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Р.Х.К. с Акт за установяване на административно нарушение № 827/ 26.03.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 827/12 от 19.04.2012г. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, по отношение на наложените на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП на Р.К. административни наказания глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.12.2013г.
229 КАНД No 510/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р.Т.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №775 от 26.07.2013 год., постановено по АНД №1295/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.11.2013г.
230 Частно КАНД No 512/2013 Наказателни частни касационни производства Д.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 04.09.2013г, постановено по АНД № 118/ 2013г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е върната като недопустима подадената от Д. Деянов Д. касационна жалба против решение №142 от 15.08.2013 година, постановено по а.н.д. № 118 по описа на Гълъбовския районен съд.      Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2013г.
231 КАНД No 513/2013 Наказателни касационни производства М.Г.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 843/ 23.08.2013г, постановено по АНД № 1449/2013 г. на Старозагорски районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление № 4025/ 06.01.2013 г. на Началник сектор ПП към ОД МВР Стара Загора за наложено на М.Г.К. ЕГН ********** наказание „глоба” в размер на 50лв на основание чл.181, т.1, предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4025/ 06.01.2013 г. на Началник сектор ПП към ОД МВР Стара Загора В ЧАСТТА за наложено на М.Г.К. ЕГН ********** наказание „глоба” в размер на 50лв на основание чл.181, т.1, предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.12.2013г.
232 КАНД No 517/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА С.А.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №827 от 15.08.2013 год., постановено по АНД №427/2013 год. по описа на Районен съд – Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.11.2013г.
233 КАНД No 518/2013 Наказателни касационни производства И.Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 862 от 10.09.2013г., постановено по АНД № 857/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 136/13 от 30.01.2013г. на началник сектор “ Пътна полиция” към Министерството на вътрешните работи – Стара Загора.  .    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2013г.
234 КАНД No 519/2013 Наказателни касационни производства Г.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 811/ 13.08.2013г, постановено по АНД № 2753/2012 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 3384/2012 г. на началник сектор ПП към ОД МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.12.2013г.
235 КАНД No 520/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СМП Д-Р ЖЕНИ ТРОЕВА" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №829/16.08.2013г., постановено по а.н.д.№1405 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.11.2013г.
236 КАНД No 521/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК К.Н.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 371/ 02.08.2013г., постановено по АНД № 955/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17 – „КОС”/ 25.06.2013г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 12.12.2013г.
237 КАНД No 522/2013 Наказателни касационни производства ЗАЛОЖНА КЪЩА БЪЛГАРИЯ ГРУП АХ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 383/12.08.2013г., постановено по а.н.д.№861 по описа за 2013г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2013К-0027472/26.03.2013г. издадено от Директора на РД Пловдив на Комисията за защита на потребителите.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.11.2013г.
238 КАНД No 524/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 396/ 16.08.2013г, постановено по АНД № 1011/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 341/ 13.06.2013 г. на Председателя на Комисията за регулиране на соъбщенията гр.София, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:     ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 341/ 13.06.2013 г. на Председателя на Комисията за регулиране на соъбщенията гр.София, с което на ”БТК” АД гр.София е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 60 000 лв. за нарушение на чл.326а от Закона за електронните съобщения във връзка с чл.44, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна услуга, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО НА 10 000 /десет хиляди/лв.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 11.12.2013г.
239 КАНД No 525/2013 Наказателни касационни производства С.И.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.11.2013г.
ОТМЕНЯ решение №373 от 05.08.2013 год., постановено по АНД №963/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд, и вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №20-112 от 22.10.2012 год. на Началника сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” гр. Сливен.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.11.2013г.
240 КАНД No 526/2013 Наказателни касационни производства К.Н.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 817/ 13.08.2013г., постановено по АНД № 833/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 0360412 на ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 9.12.2013г.
241 КАНД No 527/2013 Наказателни касационни производства СИЛТЕКС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 399/ 22.04.2013г., постановено по АНД № 192/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление Наказателно постановление № 12980-F005476 от 02.08.2012 година на директора на Офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.  .     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.11.2013г.
242 КАНД No 529/2013 Наказателни касационни производства В.Д.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №810/12.08.2013г., постановено по а.н.д.№593 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №2288/07.12.2012г. издадено от Началника на Второ районно управление „Полиция” гр.Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.11.2013г.
243 КАНД No 530/2013 Наказателни касационни производства СИЛТЕКС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 339/ 12.04.201Зг, постановено по АНД № 197/ 201Зг. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 12984–F 005474/ 02.08.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 12984–F 005474/ 02.08.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО на "Силтекс" ООД гр.Стара Загора са наложени имуществени санкции в размер на 500лв. за нарушения на чл.7, ал.3 от КСО /отм/.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу срещу "Силтекс" ООД гр.Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение № F005474 от 21.05.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 12984–F 005474/ 02.08.2012 на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.12.2013г.
244 КАНД No 532/2013 Наказателни касационни производства Б.М.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №856 от 09.09.2013 год., постановено по АНД №822/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 27.11.2013г.
245 КАНД No 533/2013 Наказателни касационни производства Д.Х.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 816 от 13.08.2013г., постановено по АНД № 504/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 6.12.2013г.
246 КАНД No 534/2013 Наказателни касационни производства М.П.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №873/18.09.2013 г., постановено по АНД № 1358/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0523097, издаден от ОД на МВР Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.11.2013г.
247 КАНД No 536/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО К.В.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.12.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК във връзка с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ Решение № Решение № 175 от 30.09.2013 г., постановено по АНХД № 136 по описа за 2013 година на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 182 от 13.05.2013 г. на Началник РУ „Полиция” Гълъбово.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.12.2013г.
248 КАНД No 537/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Б.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 413 от 26.08.2013 г. постановено по АНД № 713/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 110117442012 от 23.04.2013 г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.11.2013г.
249 КАНД No 538/2013 Наказателни касационни производства РАЙТРАНС БЕСООЛУ ООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 384/12.08.2013г., постановено по а.н.д.№952 по описа за 2013 на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 28.11.2013г.
250 КАНД No 539/2013 Наказателни касационни производства А.Г.В. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №411 от 26.08.2013 год., постановено по АНД №906/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 27.11.2013г.
251 КАНД No 543/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.12.2013г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът  Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 960 10.10.2013 г., постановено по АНД № 1241/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К № 0545454, издаден от ОД на МВР Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 27.12.2013г.
252 КАНД No 544/2013 Наказателни касационни производства С.С.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №896/25.09.2013г., постановено по а.н.д.№1403 по описа за 2013 на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К№0558679/13.05.2013г. на ОД МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.11.2013г.
253 КАНД No 546/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ решение №25/26.08.2013 год., постановено по АНД №290/2013 год. по описа на Чирпанския районен съд, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №РС-2/19.04.2013 год. на Директора „ОПУ” гр. Стара Загора, като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.12.2013г.
254 КАНД No 547/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Д.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.12.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 953/ 09.10.2013г., постановено по АНД № 1639/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0618321 на ОД на МВР – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 27.12.2013г.
255 КАНД No 551/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ КЕРИ - КЕРА ТОДОРОВА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 917/01.10.2013 година, постановено по НАХД № 1316 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-2403614/ 29.04.2013 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 12.12.2013г.
256 КАНД No 552/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ч.М.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.12.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 959/ 10.10.2013г., постановено по АНД № 1432/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0583808 на ОД на МВР – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 27.12.2013г.
257 КАНД No 553/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Х.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.12.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №928/02.10.2013г., постановено по а.н.д.№746 по описа за 2013 на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.12.2013г.
258 КАНД No 554/2013 Наказателни касационни производства ЕТ"РУСИ КОЛЕВ-ЛИЛЯНА КОЛЕВА" РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ №166 от 24.09.2019 г., постановено по НАХД № 108 по описа за 2013 г. на Районен съд гр. Гълъбово като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 30-І от 10.05.2013 година на Директора на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, с което на ЕТ “ Руси Колев- Лиляна Колева” с ЕИК 123163064, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. “ Св. СВ. Кирил и Методий “ № 13, представляван от Лиляна Кирева Колева на основание чл. 218. ал.2 от Закона за здравето е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева, за нарушение по чл. 56, ал.1 от Закона за здравето.,     РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване и на протестиране.  
В законна сила от 9.12.2013г.
259 Частно КАНД No 556/2013 Наказателни частни касационни производства СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.12.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 507/ 10.10.2013г., постановено по АНД № 1319/ 2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е върната като недопустима /просрочена/ подадената от СНЦ “ Бизнес център – Казанлък”, със седалище и адрес на управление бул. “ Ал. Батенберг” № 12, представлявано от председателя Мария Стефанова Рачева против наказателно постановление № 24-2403806 от 09.09.2012 г. на директора “ Инспекция по труда “ – Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.12.2013г.
260 КАНД No 561/2013 Наказателни касационни производства К.Б.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №944/07.10.2013 год., постановено по АНД №1634/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява    ОТМЕНЯ електронен фиш серия К, № 0609420, издаден от ОД на МВР Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.12.2013г.
261 Частно КАНД No 568/2013 Наказателни частни касационни производства СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.12.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 520/ 11.10.2013г., постановено по АНД № 1315/ 2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е върната като недопустима /просрочена/ подадената от СНЦ “ Бизнес център – Казанлък”, със седалище и адрес на управление бул. “ Ал. Батенберг” № 12, представлявано от председателя Мария Стефанова Рачева против наказателно постановление № 24-2403753 от 09.09.2012 г. на директора “ Инспекция по труда “ – Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.12.2013г.