АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2014г. до 31.12.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 308/2012 Дела по ЗОС Р.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.Б. ***, против Заповед № РД–25-878/ 19.05.2012г., издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.46, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.32, ал.1, т.5 и чл.33 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, е прекратен Договор за наем от 19.11.2010г., сключен между Р.Б. *** за недвижим имот – частна общинска собственост – апартамент № 26, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Славянски” №1, вх.0, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.А.Б. ***, ЕГН **********,*** сумата от 150 (сто и петдесет) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2014
Административно дело № 3579/2014
В законна сила от 6.11.2014г.
2 Административно дело No 63/2013 Дела по ЗОС А.А.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на А.А.Я. ЕГН ********** *** против Заповед № 108 от 21.01.2013г на Кмета на Община Казанлък, с която са обявени резултатите от проведен публичен търг с явно наддаване за учредяване на допълнително право на строеж в УПИ І-102 кв.80 по плана на гр.Казанлък. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2014
Административно дело № 2092/2014
В законна сила от 14.10.2014г.
3 Административно дело No 360/2013 Други административни дела Т.Д.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.Д.Г. ***, против Решение №694/30.07.2013 год. на Общински съвет – Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.Д.Г. да заплати на адв. Евгени Пенчев Джурков от гр. Казанлък сумата от 150.00 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.12.2014
Административно дело № 4281/2014
В законна сила от 29.12.2014г.
4 Административно дело No 370/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.3.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба, подадена от В.В.Ж. *** Заповед №10-00-1703/24.07.2013 год. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на В.В.Ж. сумата от 762.00 /седемстотин шестдесет и два/ лв., представляваща направени от жалоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2014
Административно дело № 7267/2014
В законна сила от 17.11.2014г.
5 Административно дело No 419/2013 Дела по ЗДС Д.С.Ч. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2013г.
Мотивиран от изложеното, Административен съд Стара Загора РЕШИ ОТМЕНЯ заповед №42/04.09.2013г. на Областен управител на област Стара Загора. ОСЪЖДА Областна администрация да заплати на Д.С.Ч. ЕГН ********** ***, сумата от 300лв. /триста/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2014
Административно дело № 16387/2014
В законна сила от 30.10.2014г.
6 Административно дело No 456/2013 Дела по ЗОС ЕТ"С.-М.С." КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на ЗАПОВЕД № 772/ 19.09.2013г на Кмета на Община Павел баня, с която разпоредено изземване на общински недвижим имот, представляващ част от имот-публична общинска собственост в масивна сграда-Читалище с.Александрово в УПИ І-ОДО в кв.43а, а именно помещение на първи етаж /кафе-сладкарница/ с площ 72 кв.м., заедно с прилежащите складови помещения 19 кв.м., по жалба от ЕТ”САРАЧ-МЕХМЕД САРАЧ” със седалище и адрес на управление с.Александрово общ.Павел баня, ул.”Зорница” № 4. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на ЕТ”Сарач-Мехмед Сарач” с.Александрово общ.Павел баня в частта за признаване, че договорът за наем, сключен между него и НЧ „Кирил и Методий 1896” с.Александрово на 01.04.2012г е срочен и не може да бъде прекратен с предизвестие от наемодателя до изтичане на срока, нито от Община Павел баня чрез принудително изваждане от обекта. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 456/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.10.2014
Административно дело № 2720/2014
В законна сила от 3.10.2014г.
7 Административно дело No 480/2013 Дела по ЗМВР М.А.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН СТ.ПОЛИЦАЙ ПРИ ВТОРО РУ ПОЛИЦИЯ - СТ.ЗАГОРА ПЛАМЕН АТАНАСОВ ПРОДАНОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.12.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на М.А.М. ***, Заповед рег. № 358 от 25.10.2013г. за задържане на лице на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР, издадена от полицейски орган ст. полицай Пламен Атанасов Проданов при Второ Районно управление „Полиция” – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.11.2014
Административно дело № 13/2014
В законна сила от 11.11.2014г.
8 Административно дело No 481/2013 Дела по ЗМВР П.Д.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ 2 РУ ПОЛИЦИЯ-СТ. ЗАГОРА ТАНЬО ДЕЧЕВ ТАНЕВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на П.Д.М. ***, против Заповед рег. №359 от 25.10.2013 год. за задържане на лице на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР, издадена от полицейски орган ст. полицай Таньо Дечев Танев при Второ Районно управление „Полиция” – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Д.М. *** да заплати на ОД на МВР – Стара Загора сумата от 150.00 лв., представляща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.11.2014
Административно дело № 24/2014
В законна сила от 12.11.2014г.
9 Административно дело No 492/2013 Други административни дела Д.Н.И. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.И. ***, против Заповед № ЗЛС – 53 от 05.09.2013г. на Командира на Военно формирование 24620 – с. Свобода, общ. Чирпан за прекратяване на договора за военна служба, освобождаване от длъжност и от военна служба на сержант Д.Н.И., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2014
Административно дело № 1950/2014
В законна сила от 10.11.2014г.
10 Административно дело No 509/2013 Дела по ЗОС Р.Л.К. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.2.2014г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Р.Л.К. ЕГН *********** *** ЗАПОВЕД № РД-07-063/ 14.03.2013г на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Стара Загора В ЧАСТТА, с която не е допусната до участие в проведения национален търг за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поимени компесационни бонове в област Стара Загора, относно имот № 833.132.341, находящ се в землището на с.Шейново общ.Казанлък. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора за продължаване на тръжната процедура за имот № 833.132.341, находящ се в землището на с.Шейново общ.Казанлък, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението ОСЪЖДА Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.Л.К. ЕГН *********** *** сумата 510 /петстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.10.2014
Административно дело № 4730/2014
В законна сила от 28.10.2014г.
11 Административно дело No 532/2013 Дела по КСО С.П.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 124/ 12.11.2013г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 27.09.2013г. на ръководителя на „ПО” при ТП НОИ Стара Загора, по жалбата на С.П.К. ЕГН ********** ***. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя на „ПО” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне по. заявление вх. № МП-26012/ 03.09.2013г на С.П.К. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.П.К. сумата 600 /шестстотин/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.10.2014
Административно дело № 5409/2014
В законна сила от 27.10.2014г.
12 Административно дело No 533/2013 Други административни дела Д.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.2.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № СЗ-28-117/04.11.2013г. на Директор ТД НС Стара Загора по жалба на Д.Н.Н.. ОСЪЖДА Държавна агенция "Национална сигурност" гр.София да заплати на Д.Н.Н. сумата от 410 лв./четиристотин и десет/,представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБългария.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 4.12.2014
Административно дело № 4075/2014
В законна сила от 4.12.2014г.
13 Административно дело No 560/2013 Дела по ЗОС ЕТ"И.Д.-Р.Н.Н." КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.2.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Николай Илиев Николов в качеството му на ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” ЕИК 123638486, със седалище в гр.Казанлък Заповед № 2494 от 20.12.2012 г. на кмета на община Казанлък, с която е прекратен открития със Заповед № 2294/26.11.2012 г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект: помещение в сградата на здравната служба в с.Кънчево, общ.Казанлък, обект „Б”, представляващо лекарски кабинет с манипулационна, чакалня, санитарен възел и коридор, с обща площ от 65.03 кв.м. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Казанлък за последващо процедиране съобразно разпоредбите на Наредба №15 на ОбС Казанлък за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество. ОСЪЖДА Община Казанлък, да заплати на ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” ЕИК 123638486, със седалище в гр.Казанлък сумата от 150 /сто и петдесет/ лева съставляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.12.2014
Административно дело № 5911/2014
В законна сила от 5.12.2014г.
14 Административно дело No 15/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Х.,
Д.Д.Д.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на М.Д.Х. *** и Д.Д. ***, против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх.№94-8451-24-10-4344 от 17.12.2013 год. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр. Стара Загора, като неоснователни. ОСЪЖДА М.Д.Х. *** и Д.Д. *** да заплатят на Агенцията по геодезия картография и кадастър гр. София, сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2014
Административно дело № 9079/2014
В законна сила от 18.12.2014г.
15 Административно дело No 33/2014 Дела по ЗСП З.Ж.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от З.Ж.Л. срещу заповед № СЗЗСПД-7769 от 17.10.2013 година на директора на дирекция “ Социално подпомагане” гр. Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 21.10.2014
Административно дело № 7372/2014
В законна сила от 5.11.2014г.
16 Административно дело No 36/2014 Други административни дела МАЛИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Мали”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Свети княз Борис”№63, ет.3, ап.9, представлявано от Управителя Валентин Динев Петков против уведомително писмо изх. №01-2600/1453/14.02.2013 г. на Изпълнителния Директор на Държавен фонд, като неоснователно. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 12.11.2014г.
17 Административно дело No 91/2014 Дела по ЗОС ЕТ "Т.-К.С." КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ„Танатос - Кина Самарска” от гр. Казанлък, Заповед №445/27.02.2014 год., издадена от Кмета на Община Казанлък, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Казанлък за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, съгласно мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА Община Казанлък, да заплати на ЕТ„Танатос - Кина Самарска” ЕИК 123638511, представляван от Кина Василева Самарска и със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул.„Иван Недялков” №5, сумата от 200.00 /двеста/ лв. - направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.12.2014
Административно дело № 9204/2014
В законна сила от 2.12.2014г.
18 Административно дело No 103/2014 Други административни дела П.Г.П. ЦЕНТРАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА КОМИСИЯ ПРИ ВМА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. против Експертно решение по годността за военна служба №143/1/15.10.2013г., издадено от ЦВМК град София. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 30.12.2014г.
19 Административно дело No 118/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. ***, допълнена и уточнена с молба вх. № 1795/ 30.05.2014г., подадена от назначения за процесуален представител на жалбоподателката за осъществяване на правна помощ по делото адвокат, против Заповед № 3 от 03.01.2014г. на Кмета на община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 118/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по подадената от В.Н.В. *** жалба против Заповед № 3 от 03.01.2014г. на Кмета на община Казанлък. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от В.Н.В. *** срещу община Казанлък иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 500лв. за претърпени от В.В. имуществени и неимуществени вреди от Заповед № 3/ 03.01.2014г. на Кмета на община Казанлък, като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 118/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по предявения от В.Н.В. *** срещу община Казанлък иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 500лв. за претърпени имуществени и неимуществени вреди от Заповед № 3/ 03.01.2014г. на Кмета но община Казанлък. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 3.11.2014
Административно дело № 12932/2014
В законна сила от 3.11.2014г.
20 Административно дело No 121/2014 Други административни дела Ч.Г.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.10.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ч.Г.Б. *** мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР - Стара Загора, да се произнесе по подадено от него молба за връщането на собствения му лек автомобил „БМВ Х-5”. ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по молбата съгласно дадените указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.11.2014г.
21 Административно дело No 125/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.7.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.М.С. ЕГН ********** *** Заповед № 10-00-325 от 20.02.2014г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Заведение за бърза закуска” /преустройство на кафе-аперитив/” със застроена и РЗП 89 кв.м, строеж ІV-та категория, находящ се в УПИ І-пл.№2741 от кв.20 по плана на гр.Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.69.2.16 по кадастралната карта и регистри на града, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.М.С. ЕГН ********** с адрес *** сумата от 510 лв. /петстотин и десет/, представляваща направени от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2014
Административно дело № 11011/2014
В законна сила от 10.12.2014г.
22 Административно дело No 130/2014 Други административни дела АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.11.2014г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.10.2014г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агенция Пътища” ЕООД, гр.София, ул. „Лайош Кошут”№9, ет.2 ап.5 против писмо №358/11.03.2014г на Директора на Областно пътно управление гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 130/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.12.2014г.
23 Административно дело No 139/2014 Други административни дела К.И.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.К. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 25037/ 19.04.2013г., издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, потвърден с Решение № 25037/ 17.03.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА К.И.К. ***, ЕГН **********,*** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение за осъществена правна защита по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.10.2014
Административно дело № 13335/2014
В законна сила от 11.11.2014г.
24 Административно дело No 140/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Г.П. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.Г.П. против Дирекция „Социално подпомагане” гр. Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№140/14г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.11.2014
Административно дело № 10551/2014
В законна сила от 4.11.2014г.
25 Административно дело No 156/2014 Дела по КСО Д.К.С. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 34/31.03.2014г. на Директора на ТП на НОИ и Разпореждане № **********/06.01.2014г. на Ръководител ПО при същото ТП на НОИ гр. Стара Загора по жалба на Д.К.С.. ВРЪЩА преписката на Ръководител ПО при ТП на НОИ Стара Загора за ново произнасяне по заявлението на Д.К.С. № МП-32838/11.11.2013г. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при спазване указанията на съда по прилагане на закона. ОСЪЖДА НОИ гр. София да заплати на Д.К.С. сумата от 500лв./петстотин/ представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Административно дело № 11882/2014
В законна сила от 18.12.2014г.
26 Административно дело No 186/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на К.П. ***, отказ, обективиран в писмо изх. № 10-11-4763 от 15.04.2014г. на Кмета на Община Стара Загора, за възстановяване на сумата от 88.00лв. по подадено от К.П. Заявление вх. № 10-01-2407/ 10.04.2014г. ИЗПРАЩА преписката на оправомощения със заповед на Кмета на община Стара Загора по чл.4, ал.4 във вр. с ал.3 във вр. с чл.9б от ЗМДТ орган по приходите, за разглеждане и произнасяне по реда на чл.129 и сл. от ДОПК по направеното от К.П.П. със Заявление вх. № 10-01-2407/ 10.04.2014г. искане за възстановяване като недължимо платени суми, събрани от община Стара Загора за местни такси. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.11.2014г.
27 Административно дело No 200/2014 Други административни дела М.М.С. ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Л.Д. ***, против Епикриза изх. № 333 от 10.05.2014г., издадена от д-р Светослав Скрински в качеството му на дежурен психиатър при „Център за психично здраве – Стара Загора” ЕООД – гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 200/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.10.2014
Административно дело № 11225/2014
В законна сила от 8.10.2014г.
28 Административно дело No 210/2014 Дела по КСО С.С.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.А. ***, ж.к „Изток” № 73, вх. „В”, ап.40 Решение № 63/ 27.05.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, жалбата му против Разпореждане № **********/ 15.04.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора за да се произнесе по зявление № МП 13258/ 11.04.2014г. , подадено от С.С.А. съгласно задължителните указания на съда. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.11.2014г.
29 Административно дело No 212/2014 Дела по КСО К.Д.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.6.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Решение №54/14.05.2014г. на Директора на ТП на НОИ и Разпореждане №232-00-1161-5/27.01.2014г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при същото ТП на НОИ гр. Стара Загора по жалба на К.Д.К.. ОСЪЖДА НОИ гр. София да заплати на К.Д.К. сумата от 350лв./триста и петдесет/ представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.12.2014
Административно дело № 11923/2014
В законна сила от 4.12.2014г.
30 Административно дело No 220/2014 Други административни дела Е.Н.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2014г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Е.Н.Г. *** заповед № 3770/ 2013 от 19.10.2013 г на началника сектор “ Пътна полиция” при Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора , с която на Е.Н.Г. *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171,ал.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като определя срок на действие на принудителната административна мярка до решаване на отговорността на Е.Н.Г. но за не повече от шест месеца. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 3.12.2014г.
31 Административно дело No 230/2014 Други административни дела М.М.С. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-СТАРА ЗАГОРА-РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РП -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С. ***, в частта й по оспорването на писмо изх. № 2583/ 06.06.2014г. на Заместник районния прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора в частта му, с която М.С. е уведомен, че не може да му бъде предоставена исканата информация по заявените за отговор въпроси по т.1, т.2, т.3 и т.5 от подадено искане вх. № 2583/ 30.05.2014г. по реда на Закона за достъп до обществена информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 230/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по подадената от М.М.С. *** жалба против писмо изх. № 2583/ 06.06.2014г. на Заместник районния прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора в частта му, с която М.С. е уведомен, че не може да му бъде предоставена информация по заявените за отговор въпроси по т.1, т.2, т.3 и т.5 от подадено искане вх. № 2583/ 30.05.2014г. по реда на Закона за достъп до обществена информация. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.С. *** против обективирания в писмо изх. № 2583/ 06.06.2014г. на Заместник районния прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по заявения за отговор въпрос по т.4 от подадено искане вх. № 2583/ 30.05.2014г. по Закона за достъп до обществена информация, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.11.2014г.
32 Административно дело No 233/2014 Други административни дела Н.С.И. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.10.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.И. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000187 от 12.05.2014г., издадена от Началник на група „Отчет на пътнотранспортни произшествия и водачи, административно-наказателна дейност и информационно-аналитична дейност” в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”а” от ЗДвП на Н.И. е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач до отпадане на основанието за това” , като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Н.С.И. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.10.2014г.
33 Административно дело No 241/2014 Други административни дела Л.К.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.К.Д. против АУЗД №35527/12.12.2007г. в частта за установен данък върху превозните средства за периода 2008г.-2012г. в размер на главница от 144лв. /сто четиридесет и четири/ и лихва в размер на 39.19лв./тридесет и девет и деветнадесет/. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.К.Д. против АУЗД №35527/12.12.2007г. в частта потвърдена с решение №35527/12.12.2013г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА Л.К.Д. ЕГН: ********** *** да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните, а в частта за прекратяване на производството в 7-дневен срок от връчването.
В законна сила от 1.11.2014г.
34 Административно дело No 242/2014 Други административни дела П.П.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.П.Т. *** против Акт за установяване на задължение по декларация №35172/11.12.2013 год., потвърден с Решение №35172/10.05.2014 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 30.12.2014г.
35 Административно дело No 250/2014 Други административни дела Д.М.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Д. *** в частта й, с която се оспорва Решение № 31889/ 09.06.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора в частта му, с която е възобновено производството по влязъл в сила Акт за установяване на задължение по декларация № 31889/ 19.11.2013г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 250/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по жалбата на Д.М.Д. *** с която се оспорва Решение № 31889/ 09.06.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора в частта му за възобновяване на производството по влязъл в сила Акт за установяване на задължение по декларация № 31889/ 19.11.2013г. ОТМЕНЯ по жалба на Д.М.Д. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 31889/ 19.11.2013г. в частта му, в която е изменен с Решение № 31889/ 09.06.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, като е потвърден за установеното задължение за данък върху превозните средства за 2006г. в размер на 74.25лв. главница и лихва в размер на 66.55лв., поради погасяване на вземанията на община Стара Загора по давност. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2014г.
36 Административно дело No 253/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Н.,
Д.К.Н.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите, подадени от Г.Д.Н. и Д.К.Н. ***, против отказ за издаване на удостоверение за търпимост за строеж, обективиран в писмо изх. № 94Д-125-5#2 / 10.06.2014г. на Главния архитект на община Мъглиж, като неоснователни. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 10.10.2014г.
37 Административно дело (К) No 261/2014 Касационни производства ЛЕНА 2005 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И : ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №44/08.04.2014г., постановено по гр.д.№738/201г. по описа на Радневския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № 2136/10.10.2013г. на Кмета на община Раднево по жалба на „ЛЕНА 2005” ЕООД село Ковачево. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на „ЛЕНА 2005” ЕООД село Ковачево ЕИК 123684537 сумата от 475лв. /четиристотин седемдесет и пет/ представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.11.2014г.
38 Административно дело No 265/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ: ОТМЕНЯ Заповед №ДК-10-ЮИР-26/05.06.2014г. на Началник РДНСК ЮИР Бургас и ОТКАЗ за узаконяване №2/28.03.2014г. на Главния архитект на Община Казанлък по жалбата на Г.Д.Д. и Л.Х.Д.. ВРЪЩА преписката на Главния архитект на Община Казанлък за разглеждане на Заявление №194-Г-530-1/08.05.2013г., подадено от Г.Д.Д. и Л.Х.Д., съгласно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ДНСК София да плати на Г.Д.Д. и Л.Х.Д. *** сумата от 820лв. / осемстотин и двадесет/, представлява разноски по делото, съгласно представен списък. Решението полежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.12.2014г.
39 Административно дело No 271/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Р.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Р.Ш. *** мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповеди по чл.16, ал.5 от ЗУТ по подадено от С.Ш. Заявление с вх. № 10-01-3551/ 03.06.2014г. по отношение на УПИ ІХ - 6168, кв.808 с площ от 733 кв.м.; УПИ Х-6168, кв.808 с площ от 1496 кв.м. и УПИ ХІ-6168, кв.808 с площ от 734 кв.м., определени с Подробен устройствен план – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, одобрен с Решение № 283 по Протокол № 10 от 28.06.2012г. на Общински съвет - Стара Загора, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по Заявление с вх. № 10-01-3551/ 03.06.2014г., подадено от С.Р.Ш., при съобразяване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на С.Р.Ш. ***, ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила от 4.12.2014г.
40 Административно дело No 273/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.М.С.,
И.М.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.М.С. и И.М.Н. със съдебен адрес:*** офис 1, мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора, формиран по заявление вх.№10-01-3551 от 03.06.2014г, за издаване на заповеди по чл.16 ал.5 от ЗУТ по отношение на УПИ І-6105, кв.812 с площ от 670 кв.м, УПИ ІV-6105, кв.812 с площ от 670 кв.м, УПИ V-6105 кв.812 с площ 670 кв.м., УПИ VІ-6105 кв.812 с площ от 670 кв.м, УПИ ІІ-6105 кв.822 с площ от 700 кв.м, УПИ V-6106 кв.813 с площ от 638 кв.м, УПИ VІ-6106 кв.813 с площ от 639 кв.м, УПИ ХІІ-6105 кв.813 с площ от 550 кв.м, УПИ ХІІІ-6105 кв.813 с площ от 550 кв.м, УПИ ХІV-6105, 6106 кв.813 с площ от 550 кв.м, УПИ ХV-6106 кв.813 с площ от 549 кв.м, УПИ ІХ-6107 кв.813 с площ от 589 кв.м, УПИ VІІІ-6107 кв.813 с площ от 588 кв.м и УПИ VІ-6108 кв.815 с площ от 822 кв.м., определени с ПУП – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, приет с Решение №283/ 28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление с вх.№ 10-01-3551 /03.06.2014г., подадено от Л.М.С. и И.М.Н., при съобразяване на дадените с настоящето решение указания по тълкуване и прилагана на закона. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила от 27.11.2014г.
41 Административно дело No 274/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.И.С.,
С.Д.С.,
Т.И.С.,
Ж.С.Л.,
Н.С.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.И.С., С.Д.С., Т.И.С. ***, Ж.С.Л. и Н.С.Т. - двете от гр. Варна, мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по заявление вх.№10-01-3551 от 03.06.2014 год., за издаване на заповеди по чл.16, ал.5 от ЗУТ по отношение на УПИ IІІ-102, кв.805 с площ от 659 кв.м, УПИ ІV-102, кв.805 с площ от 659 кв.м, УПИ V-102, кв.805 с площ от 659 кв.м, УПИ VІ-102, кв.805 с площ от 659 кв.м, УПИ І-102, кв.806 с площ от 439 кв.м, УПИ ІІ-102, кв.806 с площ от 439 кв.м, УПИ ІІІ-102, кв.806 с площ от 439 кв.м, УПИ IV-102, кв.806 с площ от 439 кв.м, УПИ VІ-102, кв.806 с площ от 586 кв.м, УПИ VІІ-102, кв.806 с площ от 586 кв.м, УПИ VІІІ-102, кв.806 с площ от 586 кв.м, УПИ І-102, кв.807 с площ от 586 кв.м, УПИ II-102, кв.807 с площ от 586 кв.м, УПИ IIІ-102, кв.807 с площ от 586 кв.м, формирани от ПИ с идентификатор 68850.513.102 по плана, определени с ПУП – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, приет с Решение №283/28.06.2012 год. на Общински съвет Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление с вх.№10-01-3551/03.06.2014 год., подадено от Л.И.С., С.Д.С., Т.И.С., Ж.С.Л. и Н.С.Т., при съобразяване на дадените с настоящето решение указания по тълкуване и прилагана на закона. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила от 27.11.2014г.
42 Административно дело No 275/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.М.С.,
И.М.Н.,
М.Л.С.,
Х.Н.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.М.С., И.М.Н., М.Л.С. и Х.Н.С., всичките със съдебен адрес ***, офис 1 мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповеди по чл.16, ал.5 от ЗУТ по подадено от Л.С., И.Н., М.С. и Х.С. Заявление с вх. № 10-01-3551/ 03.06.2014г. по отношение на УПИ V - 109, кв.807 с площ от 1169 кв.м. и УПИ VІ - 109, кв.807 с площ от 1169 кв.м., определени с Подробен устройствен план – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, одобрен с Решение № 283 по Протокол № 10/ 28.06.2012г. на Общински съвет - Стара Загора, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по Заявление с вх. № 10-01-3551/ 03.06.2014г., подадено от Л.С., И.Н., М.С. и Х.С., при съобразяване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на Л.М.С., ЕГН **********; И.М.Н., ЕГН **********; М.Л.С., ЕГН ********** и Х.Н.С., ЕГН **********, общо сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила от 4.12.2014г.
43 Административно дело No 276/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Д.Д.,
И.Д.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Д.Д. и И.Д.И. ***, мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по заявление вх.№10-01-3551 от 03.06.2014 год., за издаване на заповеди по чл.16, ал.5 от ЗУТ по отношение на УПИ УПИ ІІ-6109, кв.825 с площ от 1230 кв.м, УПИ ІІ-6109, кв.826 с площ от 583 кв.м., УПИ ІІ-6109, кв.827 с площ от 673 кв.м., УПИ І-6109, кв.826 с площ от 581 кв.м., УПИ І-6109, кв.827 с площ от 673 кв.м., УПИ ІІІ-6109, кв.826 с площ от 563 кв.м., УПИ ІІІ-6109, кв.827 с площ от 678 кв.м.; УПИ Х-6104, кв.821 с площ от 520 кв.м, УПИ ХІ-6104, кв.821 с площ от 520 кв.м., УПИ ХІІ-6104, кв.821 с площ от 5250 кв.м.; УПИ ІV-6125, кв.803 с площ от 611 кв.м., УПИ V-6125, кв.803 с площ от 476 кв.м., УПИ VІ-6125, кв.803 с площ от 522 кв.м., УПИ VІІ-6125, кв.803 с площ от 563 кв.м., УПИ VІІІ-6125, кв.803 с площ от 604 кв.м., УПИ ІХ-6125, кв.803 с площ от 644 кв.м., УПИ Х-6125, кв.803 с площ от 654 кв.м., УПИ ХІ-6125, кв.803 с площ от 596 кв.м., УПИ ХІІ-6125, кв.803 с площ от 534 кв.м., УПИ ХІІІ-6125, кв.803 с площ от 538 кв.м., УПИ ХІV-6125, кв.803 с площ от 538 кв.м., УПИ ХV-6125, кв.803 с площ от 538 кв.м., УПИ ХVІ-6125, кв.803 с площ от 537 кв.м., УПИ ХVІІ-6125, кв.803 с площ от 537 кв.м., УПИ ХVІІІ-6125, кв.803 с площ от 543 кв.м., УПИ ХІХ-6125, кв.803 с площ от 587 кв.м., УПИ ІІ-6125, кв.804 с площ от 659 кв.м., УПИ ІІІ-6125, кв.804 с площ от 650 кв.м., УПИ ІV-6125, кв.804 с площ от 650 кв.м., УПИ V-6125, кв.804 с площ от 957 кв.м., УПИ VІ-6125, кв.804 с площ от 575 кв.м., УПИ VІІ-6125, кв.804 с площ от 595 кв.м., УПИ VІІІ-6125, кв.804 с площ от 945 кв.м., УПИ ІХ-6125, кв.804 с площ от 947 кв.м., УПИ Х-6125, кв.804 с площ от 936 кв.м., по плана, определени с ПУП – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, приет с Решение №283/28.06.2012 год.. на Общински съвет Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление с вх.№10-01-3551/03.06.2014 год., подадено от Е.Д.Д. и И.Д.И., при съобразяване на дадените с настоящето решение указания по тълкуване и прилагана на закона. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила от 26.11.2014г.
44 Административно дело No 280/2014 Други административни дела ВИКТОРИО ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС" ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ВИКТОРИО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап.12, представлявано от Антон Георгиев Герджиков, Решение № 18 от 23.06.2014г., издадено от Директора на Дирекция „ФСДУС” при община Раднево, с което е оставена без разглеждане жалбата на „ВИКТОРИО” ЕООД против Акт за установяване на задължение по декларация № 73/ 12.05.2014г. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „ФСДУС” при община Раднево, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от „ВИКТОРИО” ЕООД жалба вх. № 26 00 – 807 от 10.06.2014г. против Акт за установяване на задължение по декларация № 73/ 12.05.2014г. ОСЪЖДА ОБЩИНА РАДНЕВО да заплати на „ВИКТОРИО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап.12, ЕИК 123761713, представлявано от Антон Георгиев Герджиков, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.11.2014г.
45 Административно дело No 283/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. срещу Решение №69/12.06.2014 год. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №283/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.10.2014
Административно дело № 12229/2014
В законна сила от 8.10.2014г.
46 Административно дело No 286/2014 Други административни дела Д.Ж.А. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.11.2014г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ЗАПОВЕД № № 14-0327-000062/ 07.06.2014г на Началника на Районно управление „Полиция” Раднево, с която е наложена принудителна административна мярка “временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността”, по жалбата на Д.Ж.А. ЕГН ********** ***. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.12.2014г.
47 Административно дело No 288/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.10.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по жалба на И.В.И. ЕГН ********** ***, бел.”Цар Симеон Велики” № 18, ап.3 ЗАПОВЕД № 10-00-1050/ 05.06.2014 год. на Кмета на община Стара Загора, с която е наредено премахване на метална ограда, изградена в УПИ ІХ-133, кв.15 по плана на с.Пряпорец на границата между УПИ V-133 и УПИ ІХ-133. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.В.И. сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.10.2014г.
48 Административно дело No 289/2014 Други административни дела И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.В. *** Загора Заповед № ЧР 214/16.06.2014г. издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.12.2014г.
49 Административно дело No 290/2014 Дела по КСО Д.Г.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.К. против решение №71/17.06.2014г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора. ОСЪЖДА Д.Г.К. ЕГН ********** *** сумата от 150лв. /сто и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.11.2014г.
50 Административно дело (К) No 296/2014 Касационни производства Е.Г.С.,
М.М.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.Г.Г.,
Р.Н.С.,
В.Г.С.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 53/ 14.01.2014г по гр.д.№ 1444/ 2013г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата на Е.Г.С. и М.М.А.,*** против Заповед № 10-00-77/ 14.01.2013г на Кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
51 Административно дело No 301/2014 Други административни дела В.Н.В. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОСЪЖДА Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък ДА ВРЪЧИ по реда на чл. чл.13, ал.4 от Закона за социално подпомагане своя Заповед № К-27/ 27.12.2013г на адресата В.Н.В. ЕГН ********** ***. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок изпълнение на задължението, считано от датата на получаване на влязлото в сила съдебно решение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 23.12.2014г.
52 Административно дело No 302/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.Р.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Р.Р. ЕГН ********** *** Заповед № 91/ 03.07.2014г на Областния управител на област Стара Загора за прекратяване на служебното му правоотношение като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.Р.Р. сумата от 408 /четиристотин и осем/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.11.2014г.
53 Административно дело No 304/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.11.2014г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 08.10.2014г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.П. ***, против Уведомително писмо изх. № 194-И-328-2#1 от 19.06.2014г. на Заместник кмета на община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 304/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.11.2014г.
54 Административно дело No 306/2014 Други административни дела ТУНДЖА-73 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 24.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „Тунджа 73”ЕООД гр. Николаево, представлявано от управителя Тачо Николов Пашов срещу Заповед №РД 1174/14.06.2013 год., като недопустима като просрочена. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „Тунджа 73”ЕООД гр. Николаево, представлявано от управителя Тачо Николов Пашов против мълчалив отказ да бъде издаден индивидуален административен акт по проект с УНП BG0713EFF-221-220345 на Изпълнителния директор на ИАРА, като недопустима поради липсата на предмет. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №306/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.10.2014
Административно дело № 12067/2014
В законна сила от 27.10.2014г.
55 Административно дело No 308/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по жалба на М.Г.Д. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № РД-09-508/ 02.07.2014г на Кмета на Община Чирпан, издадена на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ, с която му е разпоредено да премахне стопанска сграда в УПИ ІХ-242 в кв.8 по плана на с.Рупките общ.Чирпан поради естественото й износване и негодност за ползване. ОСЪЖДА Община Чирпан ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Д. сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.10.2014г.
56 Административно дело No 311/2014 Други административни дела Б.Н.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.9.2014г.
Предвид горното и на основание чл.159, т.3 вр. с чл.156 и чл.159, т.8 от АПК, вр. с §2 от ДОПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №311/2014 год. в частта му относно законосъобразността на АУЗД №11480/03.07.2012 год. за периода 2005г.-2006г. и за периода 2010г.-2011г., поради оттегляне на акта в тази му част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттеглянето й, жалбата на Б.Н.И. в частта й относно АУЗД № 11480/03.07.2012 год. за периода 2007г.-2009г. ПРЕКРАТЯВА производството по админстративно дело №311/2014 год. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от днес. Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.35 часа.
В законна сила от 7.10.2014г.
57 Административно дело No 313/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Л.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И: ОТМЕНЯ отказа на Главния архитект на Община Павел Баня да издаде скица-виза за проектиране по заявление вх. №94-Д-283-4/02.07.2014г. на Д.Л.Н. ВРЪЩА преписката на Главния архитект за издаване на скица-виза за проектиране по заявление вх.№- . №94-Д-283-4/02.07.2014г. на Д.Л. Ненов в 14-дневен срок от получаване на заверен препис от съдебното решение. ОСЪЖДА Община Павел Баня да заплати на Д.Л.Н. ЕГН ********** сумата от 610лв./шестотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване пред ВАС на основание чл.215 ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 20.10.2014г.
58 Административно дело No 315/2014 Дела по ЗОС БУЛИНВЕСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ БУЛИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. “ Княз Ал. Батенберг” № 1, представлявано от управителя Тодор Иванов Колев , против Заповед № 1357/ 03.07.2014г. на Кмета на община Казанлък , като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 315/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.10.2014
Административно дело № 12863/2014
В законна сила от 16.10.2014г.
59 Административно дело No 329/2014 Дела по КСО Р.Г.Я.,
ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.10.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни Решение № 80/ 10.07.2014г на Директора на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № ПОВН-1091/ 15.05.2014г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора, по жалбата на Р.Г.Я. ЕГН ********** ***. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 6.11.2014г.
60 Административно дело No 330/2014 Други административни дела ТЕКСТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТЕКСТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Д. Наумов” № 15, представлявано от управителя Ганчо Петков Петков, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 296/ 04.07.2014г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.11.2014г.
61 Административно дело No 335/2014 Други административни дела К.И.Д. РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на К.И.Д. *** против уведомително писмо с изх.№ 3067/30.06.2014 год. на Ректора на Тракийския университет, с което е оставено без уважение възражението му против решението на Комисията, назначена със заповед №1327/17.06.2014 год. на Ректора на ТрУ, за недопускане до участите в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по специална педагогика /умствена изостаналост/. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №335/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.10.2014
Административно дело № 12685/2014
В законна сила от 17.10.2014г.
62 Административно дело No 343/2014 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Х.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.Г. ***, подадена чрез пълномощника й адв. С.П. ***, против Заповед № 10–00-1295/ 24.06.2014г., издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 във вр. с чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и 46, ал.2 във вр. с чл.46, ал.1, т.1 и т.9 от ЗОС и чл. 32, ал.1, т.1 и т.11 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, е прекратен сключения между Х.Г. *** договор за наем от 21.10.1987г. за недвижим имот – частна общинска собственост - апартамент № 43, находящ се в гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Старозагорско въстание” № 28, вх. „А”, ет.7, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2014г.
63 Административно дело No 348/2014 Дела по КСО КИА ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Киа”ООД, представлявано от управителя Красимир Харалампиев срещу Решение №85/21.07.2014 год. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №348/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 2.10.2014г.
64 Административно дело No 351/2014 Други административни дела К.П.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. чл.172 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Заповед №20395/01.11.2013г. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 28.10.2014г.
65 Административно дело (К) No 361/2014 Касационни производства В.Г.Л.,
Д.Й.Л.,
Б.Л.Л.,
Д.П.Л.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ в сила решение №765/03.07.2014 год., постановено по гр. дело №2820/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2014г.
66 Административно дело No 362/2014 Дела по КСО И.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.Д. *** Решение № 96 от 31.07.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 231-00-3464-3 от 17.02.2014г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 във вр. с чл. 54а, ал.1 от КСО на И.Д. е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, като незаконосъобразни. ИЗПРАЩА преписката на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора за произнасяне по подаденото от И.Н.Д. Заявление вх. № 3464 от 18.10.2013г. за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.12.2014г.
67 Административно дело No 371/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. ***, против Писмо изх№ ОВКО-17#1/ 01.08.2014г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 371/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора . Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.10.2014г.
68 Административно дело No 375/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Е.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Е.К., по която е образувано адм.д.№375/2014г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№375/2014г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 9.10.2014г.
69 Административно дело No 378/2014 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Свети Иван Рилски” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Св.Патриарх Евтимий” № 84 против Писмо изх.№ 29-02-868/ 01.08.2014г. на Директора на РЗОК Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №378/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2014
Административно дело № 378/2014
В законна сила от 19.11.2014г.
70 Административно дело No 379/2014 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Свети Иван Рилски” ЕООД град Стара Загора, по която е образувано второ административно дело №379 по описа за 2014г. на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №379 по описа за 2014г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.10.2014
Административно дело № 12908/2014
В законна сила от 16.10.2014г.
71 Административно дело No 383/2014 Други административни дела ОБЩИНА БУРГАС РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОГРАН НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Бургас против писмо с изх. № 08-00-1441/ 11.04.2014г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, допълнено с писмо изх. № 08-00-1599/ 25.04.2014г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 383/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 11.11.2014г.
72 Административно дело No 384/2014 Дела по КСО М.Н.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение №101 от 06.08.2014 год. на Директора на ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №КР-413/23.06.2014 год. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получени парични обезщетения, ПО ЖАЛБА на М.Н.К. ЕГН ********** ***. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 28.11.2014г.
73 Административно дело No 385/2014 Други административни дела М.Д.С. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.С. против Акт за установяване на публично държавно вземане №01-6500/6374/06.08.2014г., издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” . ОСЪЖДА М.Д.С. ЕГН- **********,*** да заплати на ДФ”Земеделие” - Разплащателна агенция гр.София сумата от 531.72 лв. /петстотин тридесет и едно и седемдесет и две/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 19.12.2014г.
74 Административно дело No 393/2014 Дела по КСО М.В.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.В.И., ЕГН ********** *** Решение № 97/01.08.2014г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него разпореждане №********** от 16.05.2014г на ръководител „ПО” при ТП на НОИ гр.Стара Загора, като незаконосъобразни. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 22.11.2014г.
75 Административно дело No 403/2014 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Св.Патриарх Евтимий” № 84 Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, изх.№ 29-02-919/ 12.08.2014г на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, В ЧАСТТА по т.1 и т.2, с които „МБАЛ Тракия” ЕООД гр.Стара Загора е поканено да възстанови суми по КП № 1 в размер на 620лв за ИЗ № 3068/ 07.05.2014г на Зюмбюлка Делчева Браткова и по КП № 1 в размер на 620лв за ИЗ № 2996/ 05.05.2014г на Панчо Господинов Василев, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Св.Патриарх Евтимий” № 84, В ЧАСТТА против т.3 от Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, изх. № 29-02-919/ 12.08.2014г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, с която „МБАЛ Тракия” ЕООД гр. Стара Загора е поканено да възстанови сума в размер на 880лв., получена без правно основание по КП № 170 за за ИЗ № 3201/ 11.05.2014г на Фани Тянкова Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.12.2014г.
76 Административно дело No 404/2014 Други административни дела У.Ф.Ф.М. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС,
ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ РЕГИСТРАЦИОННО -ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПРИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ -С БАНЯ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на У.Ф. Фахти М., гражданин на Египет, против Решение №УП-6/18.08.2014 год. на Интервюиращ орган към Държавната агенция за бежанците при МС, като неоснователна. Решението не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл.85, ал.4 от ЗУБ.
В законна сила от 8.10.2014г.
77 Административно дело (К) No 406/2014 Касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В.Г.Л.,
Д.Й.Л.,
Б.Л.Л.,
Д.П.Л.,
М.К.С.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 675/ 13.06.2014г по гр.д.№ 2819/ 2013г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменена Заповед № 10-00-58/ 14.01.2013г на Кмета на Община Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за постановяване на допълнително решение. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.11.2014г.
78 Административно дело No 408/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. *** срещу мълчалив отказ на главния архитект на Община Мъглиж да се произнесе по подадена от нея молба с вх.№ 94-Г-201-1/17.04.2013 год. за извършване на административни услуги – издаване на „Удостоверение, че не е започнало строителство на обект V категория „жилищна сграда” в УПИ-V-19, кв.4 по плана на гр. Мъглиж” и „презаверка на разрешение за строеж №12/09.04.2010 год. на обект V категория „жилищна сграда” в УПИ-V-19, кв.4 по плана на гр. Мъглиж”, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. *** срещу мълчалив отказ на главния архитект на Община Мъглиж да се произнесе по подадени от нея молба с вх.№ 94-Г-201-2/19.07.2013 год. за административна услуга „презаверка на разрешение за строеж №12/09.04.2010 год. на обект V категория „жилищна сграда” в УПИ-V-19, кв.4 по плана на гр. Мъглиж”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №408/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.12.2014
Административно дело № 13899/2014
В законна сила от 1.12.2014г.
79 Административно дело No 412/2014 Други административни дела ТЕМЕЛКОВ АВТО ЕООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТЕМЕЛКОВ АВТО” ЕООД гр. Казанлък против АУЗД №530/11.07.2014г. в частта за установен данък върху превозните средства за периода 2010г.-2013г. в размер на главница от 3902.12лв. / три хиляди деветстотин и два и дванадесет/ и лихва в размер на 1005.45.лв./хиляда и пет и четиридесет и пет/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 19.12.2014г.
80 Административно дело No 416/2014 Други административни дела Р.Д.Н. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.10.2014г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Н. против заповед за прилагане на ПАМ № 14-0284- 000552 от 25.07.2014 година началник РУП Казанлък към ОД на МВР Стара Загора . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 416/ 2014 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 3.11.2014г.
81 Административно дело No 417/2014 Други административни дела ОБЩИНА БУРГАС Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Бургас против Писмо №08-00-1482/11.04.2014г. на Ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007г.-2013г.” ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №417 по описа за 2014г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.10.2014г.
82 Административно дело No 419/2014 Други административни дела ЕТ Н.А. НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от ЕТ „Николина Алендарова” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, фабрика „ДИБСИ” гр. Стара Загора жалба против Решение № 32-90629/ 07.08.2014г., издадено от Началника на Митница Бургас, изпратена за разглеждане по подсъдност с Определение № 1576/ 17.09.2014г. по административно дело № 1794/ 2014г. по описа на Административен съд – Бургас, по която жалба е образувано административно дело № 419/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 419/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.10.2014г.
83 Административно дело No 421/2014 Искане за прекратяване на неоснователни действия П.Й.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 25.9.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на П.Й.С. *** да бъде задължен Началникът на Затвора Стара Загора да преустанови действията по изпълнение на наложени дисциплинарни наказания „изолиране в наказателна килия” по заповеди рег. №№ Б-242, Б-243 и Б-244 от 21.08.2014г на Началника на Затвора Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО. Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 3.10.2014г.
84 Административно дело No 428/2014 Дела по ЗМВР С.В.Д. НАЧАЛНИК НА ОУ ПБЗН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. Т.Ж., в качеството му на пълномощник на С.В.Д. срещу Решение по чл.97 от АПК по жалба вх.№9804/21.05.2014 г. на Директора на ГД „ПБЗН” при МВР – гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №428/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. Прекратява делото
В законна сила от 28.10.2014г.
85 Административно дело No 431/2014 Други административни дела Д.Д.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Заповед №СЗЗИХУ-2192/06.08.2014г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора по жалбата на Д.Д.М.. ВРЪЩА преписката на Директор Дирекция „Социално подпомагане” за ново произнасяне по Заявление №СЗЗИХУ-2192/16.07.2014г. подадено от Д.Д.М., чрез законния представител Ц.И.Л.. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане гр. София да заплати на Д.Д.М., чрез законния представител Ц.И.Л. сумата от 250лв./двеста и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 30.12.2014г.
86 Административно дело No 433/2014 Други административни дела Х.С.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.Р. *** против Уведомително писмо № УРН 531561 изх.№ 02-240-6500/4298 от 14.08.2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 433/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.12.2014г.
87 Административно дело No 440/2014 Други административни дела В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Кмета на Община Казанлък да предостави на В.Н.В. социалната услуга „Обществена трапезария” за периода от 01.10.2014г. до 30.04.2015г. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Казанлък за ново произнасяне по Заявление №15/23.09.2014г., на В.Н.В., съгласно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Н.В. за присъждане на компенсация за не предоставена храна, считано от 01.10.2014г. и искането да бъде наложено административно наказание на виновните служители от Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните, а в частта за прекратяване на производството по делото в 7-дневен срок.
В законна сила от 30.12.2014г.
88 Административно дело No 441/2014 Други административни дела И.П.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.11.2014г.
. Съобразно горното и на основание чл.159 т.8 предл. второ от АПК вр. с §2 от ДОПК и чл.75 от ГПК вр. с чл.144 АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице Д.М.Д. в размер на 100лв/сто лева/, платими изцяло от внесения депозит. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П. против АУЗД №40582/28.05.2014г. на орган по приходите при Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№441/14г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2014г.
89 Административно дело No 442/2014 Други административни дела И.П.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П. *** против акт за установяване на задължение по декларация № 40585/ 28.05.2014г, мълчаливо потвърден от Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, ПОРАДИ ОТКАЗ ОТ ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 442/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. ДА СЕ ВЪРНЕ на И.П.П. *** внесения депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 100лв. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2014г.
90 Административно дело No 443/2014 Други административни дела И.П.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата И.П.П. против АУЗД №40584/28.05.2014 год., мълчаливо потвърден Началника на отдел „МДТ” при Община Стара Загора, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №443/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 26.11.2014г.
91 Административно дело No 445/2014 Други административни дела И.П.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П. против АУЗД №40581/28.05.2014 год., мълчаливо потвърден от Началника на отдел „МДТ” при Община Стара Загора, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №445/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 27.11.2014г.
92 Административно дело No 448/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Я.Д.,
Я.И.Т.,
В.Б.П.,
Е.Я.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Я.Д., Я.И.Т., В.Б.П. в качеството му на домоуправител и Е.Я.Р.,***, против Заповед № 19-12-147/ 04.09.2014г на Заместник-кмет „САГ” на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 448/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 21.11.2014г.
93 Административно дело No 449/2014 Дела по ЗМСМА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159 т.1 и чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Решение от 29.09.2014г. на Общински съвет Чирпан в частта му, с която Кмета на община Чирпан е задължен в 30-дневен срок да представи икономически обосновано предложение за изграждане на сепарираща инсталация за отпадъци, включително различни варианти. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Чирпан против Решение от 29.09.2014г. на Общински съвет Чирпан в частта му за приемане на Декларация за изграждане на сепарираща инсталация за отпадъци на територията на община Чирпан. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните, а в частта за прекратяване на производството по делото в 7-дневен срок.
В законна сила от 28.11.2014г.
94 Административно дело No 450/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба от Кмета на Община Чирпан Решение № 526/ 25.09.2014г на Общински съвет Чирпан, с което е дадено съгласие за отпускане на финансова помощ на дамски клуб „Явор” гр.Чирпан в размер на 250лв и е разпоредено средствата да се осигурят от бюджета на Община Чирпан, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 19.12.2014г.
95 Частно административно дело No 455/2014 Частни администр. дела ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП-ПЛОВДИВ,ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.10.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-138 от 20.06.2014 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на запор върху банкови сметки, открити в ТБ”Райфайзен банк”АД и ТБ”ПИБ”АД Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.10.2014г.
96 Административно дело No 457/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, против Акт за установяване на задължение по декларация № 454/ 15.07.2014г., потвърден с Решение № 13/ 18.08.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Чирпан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 457/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.11.2014г.
97 Административно дело No 459/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Христо Ботев”№62 против АУЗД №446/15.07.2014 год., потвърден с решение №11/18.08.2014 год. на Началник отдел „МДТ” при Община Чирпан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №459/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 12.11.2014г.
98 Административно дело No 460/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.10.2014г.
Педвид изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, връ. С §2 от ДОПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА образуваното по нея адм.д.№460/2014г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 12.11.2014г.
99 Административно дело No 461/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Христо Ботев”№62 против АУЗД №440/14.07.2014 год., потвърден с решение №9/18.08.2014 год. на Началник отдел „МДТ” при Община Чирпан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №461/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 12.11.2014г.
100 Административно дело No 463/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, против Акт за установяване на задължение по декларация № 434/ 14.07.2014г., потвърден с Решение № 7/ 18.08.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Чирпан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 463/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.11.2014г.
101 Административно дело No 464/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Христо Ботев” № 62 против Акт за установяване на задължение по декларация № 432/ 14.07.2014г, съставен от орган по приходите при община Чирпан, потвърден с Решение № 5/ 18.08.2014г на Началник отдел „МДТ” при Община Чирпан, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 464/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 7.11.2014г.
102 Административно дело No 465/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.10.2014г.
Педвид изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, връ. С §2 от ДОПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА образуваното по нея адм.д.№465/2014г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 12.11.2014г.
103 Административно дело No 469/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД с седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Христо Ботев”№62 против АУЗД №456/15.07.2014 год., потвърден с решение №14/18.08.2014 год. на Началник отдел „МДТ” при Община Чирпан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №469/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 12.11.2014г.
104 Административно дело No 479/2014 Искове за обезщетение В.П.Ч. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба от В.П.Ч. ЕГН **********о*** против Община Казанлък да бъде осъден кметът на общината да издаде заповед за обезщетение за отчуждена част от имот, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 479/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателката.
В законна сила от 28.11.2014г.
105 Административно дело No 481/2014 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №481/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора на Решение №1461/11.09.2014 год. на Общински съвет Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 19.11.2014г.
106 Административно дело No 482/2014 Искове за обезщетение К.П.И. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.И. ***, против действия /бездействия/ на „В и К” ЕООД – Стара Загора /съотв. на служители на „В и К” ЕООД – Стара Загора/, изразяващи се в „не издаването на съответен документ при неработещ водомер; прекъсването на водоснабдяването на имота на 08.10.2014г.; не отразяването на данните от демонтирания неработещ водомер и отразяването на данните на вече демонтирания водомер в показанията на новия”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 482/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.12.2014г.
107 Административно дело No 489/2014 Други административни дела А.А.П. РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.11.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.А.П. против Заповед №2229/20.10.2014 год. на Ректора на Тракийски университет – Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №489/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 10.12.2014г.
108 Административно дело No 491/2014 Дела по ЗОС Ц.И.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.И.П. ЕГН ********** *** против писмо изх.№ 94-Ц-12-2/ 03.10.2014г на Заместник-кмета на Община Казанлък Даниела Коева и направеното искане за спиране на разпореденото изпълнение, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 491/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора . Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.12.2014
Административно дело № 15356/2014
В законна сила от 15.12.2014г.
109 Административно дело No 494/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение № 132 от 30.09.2014г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2014г.
110 Частно административно дело (К) No 495/2014 Частни касационни производства М.С.Т. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.11.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 1778 от 25.09.2014г., постановено по гр. дело № 1668 /2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане и произнасяне по подадената от М.С.Т. жалба против Заповед № 1346/ 04.06.2013г., издадена от Кмета на община Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.11.2014г.
111 Административно дело No 500/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.11.2014г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Павел Баня против Решение №787/31.10.2014г. на Общински съвет Павел Баня. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №500 по описа за 2014г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 4.12.2014г.
112 Административно дело No 503/2014 Дела по ЗМВР Д.Т.Ч. НАЧАЛНИК РУ"ПОЛИЦИЯ" ХАРМАНЛИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 503/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд Хасково по жалбата на Д.Т.Ч. *** против Заповед № П5ЯХр-379/ 16.10.2014г на Началника на Районно управление „Полиция”-Харманли. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
В законна сила от 11.11.2014г.
113 Административно дело No 506/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Ж.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Ж.И. против Решение №1464/11.09.2014г. на Общински съвет Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№506 по описа за 2014г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните. Препис от определението да се връчи на жалбоподателя и на Общински съвет Стара Загора.
В законна сила от 5.12.2014г.
114 Административно дело No 511/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.И.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№511/2014г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на РС Стара Загора по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Да се съобщи на ищеца и ответника за сведение.
В законна сила от 7.11.2014г.
115 Административно дело No 522/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 522/2014г. по описа на Старозагорския административен съд. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за определяне на компетентен съд за разглеждане на жалбата на К.Д.С. ***, против Заповед № 10-00-2414/ 22.10.2014г. на Кмета на община Стара Загора
В законна сила от 12.12.2014г.
116 Административно дело No 548/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ф.М.Ф. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 298 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.М.Ф. против Възлагателно писмо №СЗ-1616-06-795/21.11.2014г. на Началника на ДНСК гр. София. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ по разпореждане на чл. 298 ал.4 от АПК.
В законна сила от 3.12.2014г.
117 Административно дело No 549/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Разпореждане от 28.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 253 ал.2 предл. второ от АПК, Административен съд Стара Загора Р А З П О Р Е Д И ОТХВЪРЛЯ искането на С.Х.С. да бъдат прекратени безусловно действията по принудително премахване на метална врата към уличната регулация и мрежа, която огражда прохода към северния вход на жилищна сграда в УПИ ХVІ-517, кв.505 по плана на град Стара Загора, предявено срещу Кмета на община Стара Загора. Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от издаването му от всеки, който има правен интерес. Препис от разпореждането да се връчи на С.Х.С. ***.
В законна сила от 6.12.2014г.
118 Административно дело No 550/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.К.К. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№3905 от 01.12.2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, подадена от А.К.К., чрез адв. Д.Г. срещу действията на Вангела К. Налбантова и Христо Желязков Налбантов. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №550 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2014 год. ИЗПРАЩА административна преписка вх.№3905 от 01.12.2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Кмета на Община Казанлък по компетентност. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 23.12.2014г.
119 Административно дело No 553/2014 Други административни дела Й.Б.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Б.Т. ***, с ЕГН ********** против решение, № 32076/18.09.2014 г. на Началник отдел "Местни приходи от данъци, такси” при Община Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.12.2014г.
120 Частно административно дело No 555/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ С.А.Д. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.А.Д. ЕГН ********** *** и Т.Д.Т. ЕГН ********** *** за спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ЮИР-16/ 27.01.2012г на Началника на РДНСК Югоизточен район, като недопустимо. ОСЪЖДА С.А.Д. ЕГН ********** *** и Т.Д.Т. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 13.12.2014г.
121 Частно административно дело No 556/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ С.А.Д.,
Т.Д.Т.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.А.Д. ЕГН ********** *** и Т.Д.Т. ЕГН ********** *** за спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ЮИР-15/ 27.01.2012г на Началника на РДНСК Югоизточен район, като недопустимо. ОСЪЖДА С.А.Д. ЕГН ********** *** и Т.Д.Т. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 11.12.2014г.
122 Частно административно дело No 561/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ П.С.П. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.С.П. с адрес за кореспонденция гр.София, район Оборище, ул.”Бачо Киро” № 37 за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-57/ 29.03.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 561/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА П.С.П. ЕГН ********** с адрес *** и постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/ лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 30.12.2014г.
123 Частно административно дело No 562/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ П.С.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.С.П. с адрес за кореспонденция гр. София, Столична община, район „Оборище”, ул. „Бачо Киро” № 37, за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-56/ 29.03.2011г. на Началника на РДНСК - Югоизточен район, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 562/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА П.С.П. ЕГН ********** с адрес *** и постоянен адрес *** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/ лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 30.12.2014г.
124 Частно административно дело (К) No 565/2014 Частни касационни производства Д.Г.Ж. Председател и докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.12.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 1972 от 28.10.2014г., постановено по гр. дело № 1668/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.12.2014г.
125 Административно дело No 583/2014 Дела по Изборен кодекс ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й. Н. Е., подадена в качеството й на заместник кмет на община Павел Баня срещу Решение № 213/ 01.12.2014г. на Общинска избирателна комисия – Павел Баня, с което е отказано да бъде взето решение за прекратяване предсрочно на пълномощията на общинския съветник И. Е. Б. на основание чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА А, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 583/2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 30.12.2014г.
126 КАНД No 412/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2014г.
ОТМЕНЯ решение №445/07.05.2014 год., постановено по АНД № 2501/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд в частта му за отмяна на наказателно постановление №571/06.11.2013 год. на Директора на РЗОК Стара Загора с наложени на „МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” имуществени санкции по точки от т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №571/06.11.2013 год. на Директора на РЗОК Стара Загора с наложени на „МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” имуществени санкции по т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7, всяка от тях по 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
127 КАНД No 416/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р Д.ЧАКМАКОВ " РАДНЕВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №112/07.05.2014 год., постановено по НАХД №354/2013 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
128 КАНД No 417/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 101 от 30.04.2014г., постановено по АНД № 37/ 2014г. по описа на Радневския районен и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11011171/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Г.П.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.131, ал.3 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.10.2014г.
129 КАНД No 418/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 100 от 30.04.2014г., постановено по АНД № 35/ 2014г. по описа на Радневския районен и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11011172/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Г.П.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.131, ал.3 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
130 КАНД No 419/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА О.Н.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 508 от 26.05.2014г., постановено по АНД № 674/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 114/ 22.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
131 КАНД No 421/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА О.Н.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 510 от 26.05.2014г., постановено по АНД № 540/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1/ 02.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
132 КАНД No 422/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА О.Н.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 511 от 26.05.2014г., постановено по АНД № 537/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 4/ 02.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.10.2014г.
133 КАНД No 423/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Л.К.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №292 от 26.03.2014 год., постановено по АНД №222/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
134 КАНД No 426/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР. СОФИЯ З.Б.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169 от 16.04.2014г., постановено по АНД № 244/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3382 от 05.02.2014г., издадено от Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” при Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
135 КАНД No 427/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА №141/28.05.2014г., постановено по а.н.д.№182/2014г. на РС Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
136 КАНД No 429/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ С.С.- Т.М. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. второ от АПК, Административен съд Стара Загора р Е Ш И ОТМЕНЯ решение №499/22.05.2014г., постановено по а.н.д.№455 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора в обжалваната му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 51/24.02.2014г. на Началник Митница Пловдив в частта с наложена на ЕТ „СИМО - СИМАКА-Тонка Маджарова” град Стара Загора имуществена санкция в размер на 4 000лв. / четири хиляди/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2014г.
137 КАНД No 430/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 503 от 23.05.2014г., постановено по АНД № 719/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 92/ 22.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
138 КАНД No 431/2014 Наказателни касационни производства КАМБИЕЛ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. второ от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение №488/19.05.2014г., постановено по а.н.д.№422 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403913/10.02.2014г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора с наложена на „КАМБИЕЛ” ООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 1500лв/хиляда и петстотин/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.10.2014г.
139 КАНД No 432/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИДА МЕТАН ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА №391/23.04.2014г., постановено по а.н.д. №345 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.10.2014г.
140 КАНД No 434/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Н.К.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 268 от 19.03.2014г., постановено по АНД № 157/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1853/ 11.11.2013г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
141 КАНД No 435/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.К.Р. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №121 от 28.04.2014 год., постановено по АНД №54/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
142 КАНД No 436/2014 Наказателни касационни производства А.И.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 194 от 12.05.2014г година, постановено по НАХД № 386 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 23-012/ 27.02.2014г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” гр. Стара Загора в Изпълнителна агенция “ Рибарство и аквакултура” - София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.10.2014г.
143 КАНД No 437/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.М.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193/ 09.05.2014г., постановено по АНД № 421/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.10.2014г.
144 КАНД No 440/2014 Наказателни касационни производства ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №390 от 22.04.2014 год., постановено по АНД №2589/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
145 КАНД No 441/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА А.Д.А. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №439/30.04.2014г., постановено по а.н.д.№199 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.10.2014г.
146 КАНД No 443/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 494/ 21.05.2014г., постановено по АНД № 592/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 2403920 от 21.02.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
147 КАНД No 444/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 495/ 21.05.2014г., постановено по АНД № 591/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 24000001 от 21.02.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
148 КАНД No 445/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №104 от 30.04.2014 год., постановено по АНД №72/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
149 КАНД No 446/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №134/26.05.2014г., постановено по а.н.д.№69 по описа за 2014 г. на РС Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2014г.
150 КАНД No 448/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №106 от 30.04.2014 год., постановено по АНД № 78/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
151 КАНД No 449/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №133/26.05.2014 год., постановено по НАХД №68/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
152 КАНД No 450/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 103 от 30.04.2014г., постановено по АНД № 64/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011199/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
153 КАНД No 452/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №105 от 30.04.2014 год., постановено по АНД № 75/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
154 КАНД No 454/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ О.А.И. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ в сила решение №472 от 14.05.2014 год., постановено по АНД №493/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
155 КАНД No 455/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАТАЛИ -ЕГ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 416/ 29.04.2014г., постановено по АНД № 2577/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 39570-F014957 от 20.02.2013г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП - Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.10.2014г.
156 КАНД No 456/2014 Наказателни касационни производства ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №435/07.05.2014г., постановено по а.н.д.№2665 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.10.2014г.
157 КАНД No 457/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА З.Х.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498 от 22.05.2014г., постановено по АНД № 705/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 4321/13 от 27.12.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
158 КАНД No 458/2014 Наказателни касационни производства К.И.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №496 от 22.05.2014 год., постановено по АНД №498/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №4026/13 от 02.12.2013 год. на Началник група в сектор „ПП” в частта, в която на К.И.Т. са наложени административни наказания “глоба” в размер на 2000.00 лв., както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3, предложение първо от ЗДвП , като незаконосъобразно. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №4026/13 от 02.12.2013 год. на Началник група в сектор „ПП” в частта, в която на К.И.Т. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200.00 лв., на основание чл.179, ал.2, предложение първо от ЗДвП , като законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.12.2014г.
159 КАНД No 459/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ ЕТ "В.Ж." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 471/ 14.05.2014 година, постановено по АНД № 1212 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 0337/ 29.12.2009г на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.10.2014г.
160 КАНД No 461/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334 от 04.04.2014г., постановено по АНД № 1165/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РС – 1/ 19.04.2013г., издадено от Директора на Областно пътно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
161 КАНД No 462/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ФРАХТЕКС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 493/17.05.2014г по АНД № 99 /2014 г. на Районен съд Стара Загора, ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда
В законна сила от 17.10.2014г.
162 КАНД No 463/2014 Наказателни касационни производства НАШ ДОМ - М ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №506 от 26.05.2014 год., постановено по АНД №615/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
163 КАНД No 464/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №130/26.05.2014г., постановено по а.н.д.№38 по описа за 2014 г. на РС Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2014г.
164 КАНД No 465/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №128/26.05.2014 год., постановено по АНД №27/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
165 КАНД No 468/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №99 от 30.04.2014 год., постановено по АНД №32/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
166 КАНД No 470/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №131/26.05.2014г., постановено по а.н.д.№40 по описа за 2014 г. на РС Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2014г.
167 КАНД No 471/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №129/26.05.2014 год., постановено по НАХД №28/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
168 КАНД No 472/2014 Наказателни касационни производства М.Р.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 434/07.05.2014 г., постановено по АНД № 134/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4189/02.12.2013 г. на началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
169 КАНД No 475/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИДА МЕТАН ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 492 от 19.05.2014 г., постановено по АНД № 600/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 762/13/18.02.2014 г., издадено от началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.10.2014г.
170 КАНД No 476/2014 Наказателни касационни производства С.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 199/13.05.2014 г. по АНД № 391/2014 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000016/22.01.2014 г., издадено от гл. инспектор Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
171 КАНД No 477/2014 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН С.Д.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33 от 13.01.2014 г., постановено по АНД № 2252/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № СЗ-3-ЮИР-23/27.09.2013 г., издадено от началника на РО „НСК” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.10.2014г.
172 КАНД No 478/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Р.Ц. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442 от 07.05.2014 г., постановено по АНД № 2177/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010317 от 22.07.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
173 КАНД No 479/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕТОНОСТИЛ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 504 от 25.05.2014 г., постановено по АНД № 681/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 48718-F047788/16.04.2013 г., издадено от директора на офис НАП Стара Загора при ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.10.2014г.
174 КАНД No 480/2014 Наказателни касационни производства К.Н.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 527/ 30.05.2014 г., постановено по АНД № 276/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 436/28.02.2013 г. на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, с което на К.Н. ***, са наложени административни наказания за нарушения на Закона за движение по пътищата. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу К.Н. *** с Акт за установяване на административно нарушение № № 436/12.02.2013г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 436/28.02.2013 г. на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
175 КАНД No 481/2014 Наказателни касационни производства СКУБИ ДУ-99 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 531/31.05.2014 г. по АНД № 706/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2014К-0030246/21.02.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.10.2014г.
176 КАНД No 484/2014 Наказателни касационни производства П.К.Г. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.12.2014г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение от 23.05.2014г., постановено по а.н.д.№432 по описа за 2014г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № СЗ-4-ЮИР-19/12.08.2013г. на Началник РДНСК ЮИР гр. Бургас. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.12.2014г.
177 КАНД No 485/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМННИ ЗАПАСИ" Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 200/ 14.05.2014г., постановено по АНД № 366/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
178 КАНД No 488/2014 Наказателни касационни производства ПАЛ-99 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №153/10.04.2014г., постановено по АНД № 258 по описа за 2014г. на Районен съд Казанлък . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.10.2014г.
179 КАНД No 489/2014 Наказателни касационни производства С.Х.Г. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 216/26.05.2014 г., постановено по АНД № 431/2014 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № А-912/20.06.2013г, издадено от Началник РУ «Полиция» Казанлък, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
180 КАНД No 490/2014 Наказателни касационни производства Б.К.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №220 от 29.05.2014 година, постановено по НАХД № 373 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с коeто е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 23-019/07.03.2014 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора към Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури. Решението не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила от 10.10.2014г.
181 КАНД No 491/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК К.Д.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 217 от 26.05.2014 г., постановено по НАХД 383/2014 по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № ОП-23/06.03.2014 г., издадено от Кмета на Община Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
182 КАНД No 492/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 16.05.2014 г., постановено по АНД № 44/2014 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 711/05.02.2014 г., издадено от Заместник-началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
183 КАНД No 493/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/ 11.06.2014г., постановено по АНД № 72/ 2014г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 125/ 13.03.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
184 КАНД No 497/2014 Наказателни касационни производства ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 528/ 31.05.2014г., постановено по АНД № 585/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 - 2403919 от 21.02.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
185 КАНД No 499/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 173 от 16.06.2014г., постановено по АНД № 120/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011614/ 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
186 КАНД No 500/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 118/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011618 от 27.01.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.10.2014г.
187 КАНД No 501/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 16.06.2014г., постановено по АНД № 116/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011606/ 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
188 КАНД No 504/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 170 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 106/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
189 КАНД No 505/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №178/16.06.2014 г., постановено по НАХД № 161/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
190 КАНД No 506/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №184/16.06.2014 г., постановено по НАХД № 154 по описа з а 2014 г. на районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
191 КАНД No 507/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №571/20.06.2014 год., постановено по АНД №742/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 28.10.2014г.
192 КАНД No 508/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 183 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 122/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
193 КАНД No 509/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 123/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011623 от 27.01.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София срещу „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.10.2014г.
194 КАНД No 511/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 172 от 16.06.2014г., постановено по АНД № 109/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011604/ 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
195 КАНД No 512/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №171/16.06.2014 г., постановено по НАХД № 107/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
196 КАНД No 514/2014 Наказателни касационни производства ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 525/29.05.2014 година, постановено по НАХД № 588/2014 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403921/21.02.2014 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
197 КАНД No 515/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЕТ "А.- Н.А." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 569 от 19.06.2014г., постановено по АНД № 779/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 171/ 11.02.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.10.2014г.
198 КАНД No 517/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ РЕЙНБОУ СТАРА ЗАГОРА ООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №516/28.05.2014г., постановено по а.н.д.№217 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.11.2014г.
199 КАНД No 518/2014 Наказателни касационни производства ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 523/30.05.2014 година, постановено по НАХД № 582/2014 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403922/21.02.2014 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
200 КАНД No 524/2014 Наказателни касационни производства Д.Х.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 214/ 24.06.2014г., постановено по АНД № 212/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0327-000024 от 17.02.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Раднево, с което на Д.Х.С. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания - глоба в размер 400лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.10.2014г.
201 КАНД No 525/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №205/24.06.2014 г., постановено по НАХД №191/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
202 КАНД No 526/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №204/24.06.2014 год., постановено по АНД №190/2014 год. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
203 КАНД No 528/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №203/24.06.2014 г., постановено по НАХД №189/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
204 КАНД No 530/2014 Наказателни касационни производства И.М.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.11.2014г.
ОТМЕНЯ решение №603/01.07.2014г., постановено по а.н.д.№925 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 239/01.04.2014г. издадено от Заместник –Кмета на Община Стара Загора с наложена на И.М.П. „глоба” в размер на 300лв. / триста/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.11.2014г.
205 КАНД No 531/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.М.П. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 556 от 16.06.2014г., постановено по АНД № 752/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № № 154/ 31.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
206 КАНД No 532/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТЕФИ-О3-ЕООД-КАЗАНЛЪК Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №505 от 26.05.2014 год., постановено по АНД №646/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
207 КАНД No 533/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К. В. ВИНУМ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 565/18.06.2014 г. по АНД № 740/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 98469-F084496/18.03.2014 г. на Директора на Дирекция „Контрол” в ТД НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.11.2014г.
208 КАНД No 534/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДЗЗД АНДИ ДИГ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 566/ 18.06.2014г., постановено по АНД № 851/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 184 от 14.04.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив.
В законна сила от 30.10.2014г.
209 КАНД No 535/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.В.ВИНУМ-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №573/20.06.2014 год., постановено по АНД №734/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 29.10.2014г.
210 КАНД No 536/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ"Т.-С.-Р.Н." Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.11.2014г.
ОТМЕНЯ решение №20/18.06.2014г., постановено по а.н.д.№101 по описа за 2014 г. на РС Чирпан в обжалваната му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 53/06.03.2014г. на Началник Митница Пловдив с наложени на ЕТ „ТОН-СОН-Р.Н.”*** имуществена санкция в размер на 4 000лв/четири хиляди/ и лишаване от право да се упражнява търговска дейност за срок от един месец в кафе-аперитив, находящ се в село Спасово, община Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2014г.
211 КАНД No 538/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.И.К. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 227 от 09.06.2013г., постановено по АНД № 320/ 2013г. по описа на Районен съд Казанлък, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
212 КАНД No 539/2014 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 199 от 23.06.2014 г., постановено по АНД № 127/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11012280-2013 от 27.01.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София, с което на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, ЕИК 833017552 е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв. за нарушение на чл. 25, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.11.2014г.
213 КАНД No 540/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Я.А.Я. Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 551/ 09.06.2014г., постановено по АНД № 356/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 661/ 20.01.2014г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 10.11.2014г.
214 КАНД No 541/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.И.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №196/23.06.2014 год., постановено по НАХД №19/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.10.2014г.
215 КАНД No 543/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ К.В.ВИНУМ ЕООД Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 583/ 23.06.2014г., постановено по АНД № 743/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 98476-F084487 от 18.03.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.11.2014г.
216 КАНД No 544/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Т.А.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 576 от 24.06.2014 г., постановено по АНД № 680/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 264/28.03.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 264/28.03.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, В ЧАСТТА, с която на Т.А.И. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание «глоба» в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение на чл. 123, ал. 1 ЗАДС, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.10.2014г.
217 КАНД No 545/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.Т.М. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211 от 21.05.2014г., постановено по АНД № 317/ 2014г. по описа на Районен съд Казанлък, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
218 КАНД No 547/2014 Наказателни касационни производства П.Х.М. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 245 от 24.06.2014г., постановено по АНД № 553/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4457/13 от 16.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
219 КАНД No 548/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК М.Т.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.9.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане депозираната от кмета на община Казанлък касационна жалба срещу № 246 от 24.06.2014 година , постановено по анд№ 538 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък ПРЕКРАТЯВА касационно производство по КАНД № 548/2014 г. по описа на Старозагорския административен съд, поради оттегляне на касационната жалба. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.10.2014г.
220 КАНД No 551/2014 Наказателни касационни производства М.Н.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №633 от 07.07.2014 год., постановено по АНД №927/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №14-1228-000027 от 30.01.2014 год. на Началник РУП - Раднево, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
221 КАНД No 552/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.В.ВИНУМ-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №571/20.06.2014 год., постановено по АНД №742/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 28.10.2014г.
222 КАНД No 553/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.В.ВИНУМ ЕООД Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 572/20.06.2014 г. по АНД № 741/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 98470-F084494/18.03.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Контрол” в ТД НАП Пловдив Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2014г.
223 КАНД No 554/2014 Наказателни касационни производства Б.П.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №600 от 30.06.2014 год., постановено по АНД №505/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 14.11.2014г.
224 КАНД No 555/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 155 от 09.06.2014г., постановено по АНД № 58/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011219/ 14.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.11.2014г.
225 КАНД No 556/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. второ от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение №156/09.06.2014г., постановено по а.н.д.№61 по описа за 2014 г. на РС Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРДЖАВА НП №11011220/14.08.2013г. издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция с наложена на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД село Ковачево имуществена санкция в размер на 5 000лв./пет хиляди/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2014г.
226 КАНД No 557/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ "А.-В.М." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение от 11.07.2014 г., постановено по АНД № 162/2014 г. по описа на Районен съд Чирпан, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 312/2014 г. на началника на Митница Пловдив с наложено на ЕТ „Анита – Ваня Милкова” гр. Раднево, ЕИК 200514410 административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв. за извършено нарушение на чл. 100а, ал. 1 ЗАДС, като на основание чл. 124, ал. 1 от същия закон е постановено отнемане на предмета на административното нарушение в полза на държавата, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 312/2014 г. на началника на Митница Пловдив В ЧАСТТА, с която на ЕТ „Анита – Ваня Милкова” гр. Раднево, ЕИК 200514410 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв. за извършено нарушение на чл. 100а, ал. 1 ЗАДС, като на основание чл. 124, ал. 1 от същия закон е постановено отнемане на предмета на административното нарушение в полза на държавата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
227 КАНД No 559/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Ж.П.П. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №201 от 24.06.2014 год., постановено по АНД №187/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.11.2014г.
228 КАНД No 560/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.В.В. Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 206 от 24.06.2014г., постановено по АНД № 195/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012031/ 28.02.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.11.2014г.
229 КАНД No 562/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ПЛОВДИВ, ИРМ-ГР.СТАРА ЗАГОРА К.В.ВИНУМ ЕООД Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 609/02.07.2014 г. по АНД № 736/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 98479-F084485/18.03.2014 г., издадено от директора на Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2014г.
230 КАНД No 564/2014 Наказателни касационни производства СИМОНА - ЧЕЙНЧ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №602/30.06.2014 год., постановено по АНД №797/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
231 КАНД No 565/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ Д.И.-6. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 11.07.2014 г., постановено по АНД № 172/2014 г. по описа на Районен съд Чирпан, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 282/27.05.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
232 КАНД No 568/2014 Наказателни касационни производства Е.К.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 257 от 03.07.2014г., постановено по АНД № 334/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4402/13 от 17.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък, в частта за наложеното на Е. Д. административно наказание на основание чл.179, ал.2 във връзка с ал.1 т.5, предл. 5 от ЗДвП, за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4402/13 от 17.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора в частта му, с която на Е.К.Д. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер 100лв. на основание чл.179, ал.2 във връзка с ал.1, т.5, предл. 5 от ЗДвП, за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 257 от 03.07.2014г., постановено по АНД № 334/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4402/13 от 17.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък в частта за наложеното на Е.К.Д. административно наказание глоба в размер на 20лв. на основание чл.185, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 17.11.2014г.
233 КАНД No 570/2014 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Ж.В.Т. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №664/14.07.2014г., постановено по АНД №442/2014г. на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.11.2014г.
234 КАНД No 571/2014 Наказателни касационни производства Е.Н.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 625 от 07.07.2014г., постановено по АНД № 1089/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
235 КАНД No 572/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИДА МЕТАН ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 659 от 14.07.2014 г., постановено по АНД № 342/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 763/2013/30.01.2014 г., издадено от Заместник-началника на Митница Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИДА МЕТАН” ООД гр.Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 17.11.2014г.
236 КАНД No 573/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 604 от 01.07.2014г., постановено по АНД № 874/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012520/ 14.04.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
237 КАНД No 574/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ -БУРГАС Н.С.Ж. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №489 от 19.05.2014 год., постановено по АНД №425/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
238 КАНД No 575/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Р.М. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 679/ 23.07.2014г., постановено по АНД № 757/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта на Наказателно постановление № 174/ 27.03.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив за наложената на С.Р.М. *** административно наказание глоба в размер на 4210лв., на основание чл.126 от ЗАДС, като на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението ПОТВЪРЖДАВА с Наказателно постановление № 174/ 27.03.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив за наложените на С.Р.М. *** административно наказание глоба в размер на 4210лв., на основание чл.126 от ЗАДС, като на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.11.2014г.
239 КАНД No 577/2014 Наказателни касационни производства Р.П.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 662 от 11.07.2014г., постановено по АНД № 935/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 4274/13 от 18.12.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
240 КАНД No 578/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ТЕМА ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОТМЕНЯ № 555 от 13.06.2014г., постановено по АНД № 599/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2013 К – 0030240 от 10.02.2014г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на “Те3ма” ООД гр. Стара Загора е наложена “ имуществена санкция “ в размер на 500 лева на основание чл. 22 от Закона за туризма за нарушение на чл. 117,ал.1 от същия закон. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
241 КАНД No 580/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №162/28.07.2014 г., постановено по НАХД № 126/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
242 КАНД No 581/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №165 от 29.07.2014 год., постановено по АНД № 124/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.11.2014г.
243 КАНД No 582/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №191 от 29.07.2014 год., постановено по АНД № 121/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.11.2014г.
244 КАНД No 584/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Д.Д. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №212/24.06.2014г., постановено по а.н.д.№200 по описа за 2014г. на РС Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2014г.
245 КАНД No 585/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА №141/28.05.2014г., постановено по а.н.д.№182/2014г. на РС Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
246 КАНД No 586/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 190 от 29.07.2014г., постановено по АНД № 104/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011598/ 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
247 КАНД No 587/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №160 от 29.07.2014 год., постановено по АНД №117/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.12.2014г.
248 КАНД No 588/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193 от 29.07.2014г., постановено по АНД № 105/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011608/ 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 3.11.2014г.
249 КАНД No 590/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №159/29.07.2014 г., постановено по НАХД № 115/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
250 КАНД No 591/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА№ 166/28.07.2014 г., постановено по АНД N 113/2014 г. по описа на Районен съд Раднево Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
251 КАНД No 592/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 158 от 29.07.2014 г., постановено по АНД № 110/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011610 от 27.01.2014 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 17.11.2014г.
252 КАНД No 593/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 192 от 29.07.2014 г., постановено по АНД № 111/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011615 от 27.01.2014 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 17.11.2014г.
253 КАНД No 594/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №168/30.07.2014 г., постановено по НАХД №181/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
254 КАНД No 595/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 163/29.07.2014 г., постановено по АНД N 155/2014 г. по описа на Районен . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
255 КАНД No 596/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №194 от 29.07.2014 год., постановено по АНД № 153/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
256 КАНД No 597/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.М.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 690 от 30.07.2014г., постановено по АНД № 753/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 144/ 27.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.11.2014г.
257 КАНД No 599/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АЛКАЗАР-СТАРА ЗАГОРА- ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №676 от 22.07.2014 год., постановено по АНД №940/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
258 КАНД No 600/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.Н.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/ 10.07.2014г., постановено по АНД № 42/ 2014г. по описа на Чирпанския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23 – 189/ 12.12.2013г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, с което на Г.Н.Т. ***, ЕГН **********, на основание чл.68, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500лв., за нарушение на чл. 25 от ЗРА. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
259 КАНД No 601/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МАРС ООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №5/18.07.2014г., постановено по а.н.д.№151 по описа за 2014 г. на РС Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.10.2014г.
260 КАНД No 603/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 264/25.07.2014 г., постановено по АНД N 260/2014 г. по описа районен съд Раднево,.- Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.10.2014г.
261 КАНД No 604/2014 Наказателни касационни производства Б.П.Б. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 269/ 08.08.2014 г., постановено по АНД № 303/2014 г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0327-000135/13.05.2014 г. на Началника на РУ «Полиция» Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.11.2014г.
262 КАНД No 605/2014 Наказателни касационни производства М.Ж.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 634 от 07.07.2014г., постановено по АНД № 1090/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14 - 1228-000047 от 30.01.2014г., издадено от Началник група към ОД на МВР - Стара Загора, сектор „Пътна полиция” Стара Загора, с което на М.Ж.Ж. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за извършено нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.11.2014г.
263 КАНД No 606/2014 Наказателни касационни производства И.В.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 658/ 11.07.2014 г., постановено по АНД № 1021/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-1228-000073/20.02.2014 г. на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.11.2014г.
264 КАНД No 607/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.Д.И. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.11.2014г.
ОТМЕНЯ решение №649/10.07.2014г., постановено по а.н.д.№654 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №25/19.03.2014г. на Началник Митница Пловдив с наложено на И.Д.И. административно наказание глоба в размер на 2 280лв./ две хиляди двеста и осемдесет/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.11.2014г.
265 КАНД No 609/2014 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 668/17.07.2014 г., постановено по АНД № 637/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 0056/05.02.2014 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
266 КАНД No 610/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Я.Г.Я. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №687/23.07.2014 год., постановено по АНД №508/2014 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
267 КАНД No 611/2014 Наказателни касационни производства И.М.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 650/11.07.2014 г. по АНД №675/2014г. на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 214 от 02.04.2014г. на директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на оспорване и/ или протестиране.
В законна сила от 13.11.2014г.
268 КАНД No 613/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.Х.Д.К. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №270 от 22.07.2014 год., постановено по АНД №595/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
269 КАНД No 614/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ЛАЗАР" ЕООД - ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 271 от 23.07.2014г., постановено по АНД № 596/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012536/ 14.04.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.11.2014г.
270 КАНД No 615/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №688/30.07.2014г., постановено по АНД №876/2014г. на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.11.2014г.
271 КАНД No 616/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 604 от 01.07.2014г., постановено по АНД № 874/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012520/ 14.04.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
272 КАНД No 617/2014 Наказателни касационни производства Н.А.А. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 691 от 30.07.2014г., постановено по АНД № 1143/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403960 от 14.05.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на Н.А.А. ***, ЕГН **********, в качеството му на длъжностно лице, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 000лв., на основание чл.415, ал.2 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.402, ал.2 от КТ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране
В законна сила от 21.11.2014г.
273 КАНД No 618/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №265 от 25.07.2014 год., постановено по АНД № 263/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.11.2014г.
274 КАНД No 620/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №262 /25.07.2014г, постановено по АНД № 258/2014 г. по описа районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
275 КАНД No 621/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 263/25.07.2014 г., постановено по АНД N 259/2014 г. по описа районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
276 КАНД No 622/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 261/25.07.2014 г., постановено по АНД N 252/2014 г. по описа районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
277 КАНД No 624/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №258 от 25.07.2014 год., постановено по АНД №255/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
278 КАНД No 625/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 259 от 25.07.2014г., постановено по АНД № 256/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11012152/ 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.11.2014г.
279 КАНД No 627/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 244 от 25.07.2014 г., постановено по АНД № 236/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012134 от 13.03.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.12.2014г.
280 КАНД No 628/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №252 от 25.07.2014 год., постановено по АНД №234/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
281 КАНД No 629/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА решение №242 /25.07.2014г, постановено по АНД № 233/2014 г. по описа районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
282 КАНД No 631/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА №255/25.07.2014 г., постановено по АНД N251/2014 г. по описа районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № 11012140/13.03.2014г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
283 КАНД No 632/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 25.07.2014 г., постановено по АНД № 248/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012143 от 13.03.2014 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.12.2014г.
284 КАНД No 633/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 247 от 25.07.2014г., постановено по АНД № 239/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11012137/ 14.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.11.2014г.
285 КАНД No 634/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 250 от 25.07.2014 г., постановено по АНД № 249/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012142 от 13.03.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.12.2014г.
286 КАНД No 636/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 245 от 25.07.2014г., постановено по АНД № 237/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11012133/ 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.11.2014г.
287 КАНД No 637/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №246/25.07.2014 г., постановено по НАХД №238/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
288 КАНД No 638/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ М.Л.Ч. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Есин Вълева – Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора, в качеството й на административно наказващ орган към ГД”РК” при ИАРА, чрез юриск. Александър Стоянов, като неин пълномощник против Решение №279/04.08.2014 год. на Казанлъшки районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №638/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 29.10.2014г.
289 КАНД No 639/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ М.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА против Решение № 278/ 04.08.2014г., постановено по АНД № 727/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23-043/ 26.06.2014г., издадено от началник отдел “ Рибарство и контрол”гр. Стара Загора в Изпълнителна агенция по рибарство и контрол гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.11.2014г.
290 КАНД No 640/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК П.Л.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 282 от 06.08.2014г., постановено по АНД № 696/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 14-0284-000320 от 06.02.2014г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Казанлък в частта за наложените на П.Л.Д. административни наказания на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0284-000320 от 06.02.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора в частта му, с която на П.Л.Д. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания – „глоба” в размер 650лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282 от 06.08.2014г., постановено по АНД № 696/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 14-0284-000320 от 06.02.2014г. на Началника на РУ „Полиция” – Казанлък в частта за наложеното на П.Л.Д. административно наказание на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.11.2014г.
291 КАНД No 642/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРКОНИ МДС - ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.12.2014г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 262 от 16.07.2014г., постановено по АНД № 568/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 86747-0118240/ 03.12.2013г., издадено от И.Д.Зам.директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на „Маркони МДС”ЕООД гр.Пловдив, район „Северен”, бул.”Дунав”№5, вх.Г, ап.14, представлявано от Събин Марков Събчев, е наложена имуществена санкция в размер на 600лв., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
292 Частно КАНД No 643/2014 Наказателни частни касационни производства Р.Д.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение 464 от 31.07.2014г. по АНД № 1246/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството поради недопустимост на жалбата на Р.Д.Х. ***, срещу електронен фиш серия К № 0785122от 07.01.2014 година , издаден от ОД н МВР Стара Загора като просрочена.
В законна сила от 3.10.2014г.
293 КАНД No 644/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ " А.- Б.Р." Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение №680/24.07.2014г., постановено по АНД №260/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 738/27.01.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.12.2014г.
294 КАНД No 645/2014 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Ж.В.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2014г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 422 от 30.04.2014г., постановено по АНД № 440/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по подадената от Ж.В.Т. жалба срещу Наказателно постановление № НП–ЗОП-304 от 20.01.2014г., издадено от Председателя на Сметната палата на РБългария. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.11.2014г.
295 КАНД No 646/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №33 от 11.08.2014 год., постановено по АНД №110/2014 год. по описа на Районен съд гр. Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
296 КАНД No 647/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/11.08.2014г., постановено по АНД № 111/ 2014г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 333/09.08.2013г., издадено от зам.началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
297 КАНД No 650/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 11.08.2014 г., постановено по АНД № 114/2014 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 192/15.05.2013 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.12.2014г.
298 КАНД No 652/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №39 от 11.08.2014 год., постановено по АНД №124/2014 год. по описа на Районен съд гр. Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
299 КАНД No 653/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/11.08.2014г., постановено по АНД № 163/ 2014г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 235/20.06.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
300 КАНД No 654/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 286/ 18.08.2014 г., постановено по АНД № 261/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 11012174 от 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.11.2014г.
301 КАНД No 655/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 275 от 18.08.2014 г., постановено по АНД № 262/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012173 от 13.03.2014 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/ гр. София срещу „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв. за извършено административно нарушение на чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.12.2014г.
302 КАНД No 656/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение № 271/18.08.2014г., постановено по АНД № 241/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012172/13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиран
В законна сила от 3.12.2014г.
303 КАНД No 657/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София решение № 272/18.08.2014 г., постановено по АНД N 242/2014 г. по описа районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012171/ 13.03.2014г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на “ Мини Марица Изток” гр. Раднево е наложено административно наказание “ имуществена санкция “ в размер на 15 000 / петнадесет хиляди/ лева на основание чл. 129,ал.1 от Закона за обществените поръчки за нарушение на 103,ал.1 във връзка с чл. 14,ал.1 т.3 от същия закон. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.11.2014г.
304 КАНД No 658/2014 Наказателни касационни производства ЗАЛОЖНА КЪЩА ТРАФИК КОМЕРС 2002 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 666/ 17.07.2014 година, постановено по НАХД № 730/ 2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24-000031/ 17.03.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.12.2014г.
305 КАНД No 659/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 273/ 18.08.2014 г., постановено по АНД № 246/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012147 от 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.11.2014г.
306 КАНД No 660/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 285 от 18.08.2014 г., постановено по АНД № 244/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012129 от 13.03.2014 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София, с което на Е.Г.С. ЕГН ********** ***, ЕГН **********, на основание чл.129, ал.1 от Закона от обществените поръчки е наложена глоба в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 44, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, като правилно и законосъобразно Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.12.2014г.
307 КАНД No 661/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 284 от 18.08.2014 г., постановено по АНД № 243/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012128 от 13.03.2014 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София, с което на Е.Г.С. ЕГН ********** ***, ЕГН **********, на основание чл.131а от Закона от обществените поръчки е наложена глоба в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 62, ал. 1, т.2 от Закона за обществените поръчки, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.12.2014г.
308 КАНД No 662/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 270/ 18.08.2014г., постановено по АНД № 240/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012130 от 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на Е.Г.С. ***, ЕГН **********, на основание чл.129, ал.1 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.11.2014г.
309 КАНД No 664/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №257/18.08.2014 г., постановено по НАХД №253/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.12.2014г.
310 КАНД No 665/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение № 274/18.08.2014г., постановено по АНД № 247/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012131 от 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на Е.Г.С. ***, ЕГН **********, на основание чл.129, ал.1 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.12.2014г.
311 КАНД No 666/2014 Наказателни касационни производства БЕГЛИКА КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА -ПАЗАРДЖИК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2014г.
ОТМЕНЯ решение №80 от 22.07.2014 год., постановено по АНД №93/2014 г. по описа на Районен съд Пещера, и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №131301857 от 13.06.2013 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „Беглика къмпани”ЕООД гр. Батак с Акт за установяване на административно нарушение №131301857 от 13.05.2013 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №131301857 от 13.06.2013 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пазарджик, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.12.2014г.
312 Частно КАНД No 667/2014 Наказателни частни касационни производства Р.Д.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА е определение от 15.09.2014г. по АНД № 1245/2014г. по описа на Старозагорския районен съд , с което е прекратено производството поради недопустимост на жалбата на Р.Д.Х. ***, срещу електронен фиш серия К № 0785117 от 05.01.2014 година К № 0785122от 07.01.2014 година , издаден от ОД на МВР Стара Загора като просрочена.
В законна сила от 16.10.2014г.
313 КАНД No 669/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Л.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 289 от 19.08.2014г., постановено по АНД № 738/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 7404002254 от 19.06.2014г., издадено от Заместник кмета на община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.12.2014г.
314 КАНД No 670/2014 Наказателни касационни производства А.М.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение от 29.08.2014 год., постановено по АНД №823/2014 год. по описа на Казанлъшкия районен съд ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП 1728/13/23.05.2013 г. на Началник РУП Казанлък което въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №1728 от 26.04.2013 год., на А.М.С. са наложено две административни наказания: “глоба” в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу А.М.С. с Акт за установяване на административно нарушение №1728 от 26.04.2013 год., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 1728/13/23.05.2013 на Началник РУП Казанлък поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.11.2014г.
315 КАНД No 672/2014 Наказателни касационни производства ЗАГОРА 2000 ООД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК съдът Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №734/11.09.2014 год., постановено по АНД №12/2014 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора в частта за потвърждаване на НП № 293/2013г. издадено от Председателя на Патентното ведомство на РБ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.12.2014г.
316 КАНД No 675/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - ПАВЕЛ БАНЯ- ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.12.2014г.
ОТМЕНЯ решение от 28.08.2014 год., постановено по АНД №784/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №99727-F099700 от 28.03.2014 год. на Директор на ТД на НАП гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 10.12.2014г.
317 КАНД No 676/2014 Наказателни касационни производства ТЕМА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 726/ 22.08.2014г., постановено по АНД № 617/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403962 от 13.02.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „ТЕМА” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 74, ЕИК 108065710, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000лв, на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.1, ал.2 от КТ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2014г.
318 КАНД No 677/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СБДПЛПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение от 26.08.2014 г., постановено по АНД № 763/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 – 000147 от 09.06.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.12.2014г.
319 КАНД No 679/2014 Наказателни касационни производства МСМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №750/17.09.2014г., постановено по а.н.д.№1284 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.12.2014г.
320 КАНД No 680/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Е.М.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 24.09.2014 г., постановено по АНД № 184/2014 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 149/31.01.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.11.2014г.
321 КАНД No 681/2014 Наказателни касационни производства РОТАМИЛ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №790/01.10.2014 год., постановено по АНД №1385 по описа за 2014 год. на Районен Съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.12.2014г.
322 КАНД No 682/2014 Наказателни касационни производства Ю.Р.Е. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 784/29.09.2014 г., постановено по АНД № 1075/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0811219, издаден от ОД на МВР Стара Загора срещу Ю.Р.Е.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2014г.
323 КАНД No 684/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -УТРО - С.КИРИЛОВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №751/17.09.2014 год., постановено по АНД №1327/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.12.2014г.
324 КАНД No 685/2014 Наказателни касационни производства З.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 316 от 07.10.2014г., постановено по АНД № 319/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0327-000201 от 12.06.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Раднево, с което на З.Г.П. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за извършено нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.12.2014г.
325 КАНД No 688/2014 Наказателни касационни производства ЕТ И.В. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 01.10.2014 г., постановено по АНД № 227/2014 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 294/23.05.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив , с което на ЕТ “ И.В.”*** е наложено административно наказание «имуществена санкция» в размер на 2000 лв. за извършено административно нарушение на чл. 123, ал. 2 ЗАДС Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.12.2014г.
326 КАНД No 689/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Р.С.Р. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №787/30.09.2014г., постановено по а.н.д.№754 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.12.2014г.
327 Частно КАНД No 690/2014 Наказателни частни касационни производства Б.Г.У. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.11.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 408 от 07.10.2014г., постановено по АНД № 662/ 2014г. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Б.Г.У. жалба против Наказателно постановление № 23-011/ 16.01.2013г., издадено от Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора, отдел „Регионален център „Рибарство и контрол” – Югоизточна България”, Главна Дирекция „Рибарство и контрол” в ИАРА. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.11.2014г.
328 КАНД No 691/2014 Наказателни касационни производства С.М.С. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2014г.
ОТМЕНЯ решение №312/29.09.2014 год., постановено по НАХД №646 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление №2593/13/27.06.2013 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.181, т.1 за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП на С.М.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв., и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №2593/13/27.06.2013 г. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.181, т.1 за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП на С.М.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв.. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.12.2014г.
329 КАНД No 692/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Д.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №341/10.10.2014г., постановено по а.н.д.№232 по описа за 2014г. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.12.2014г.
330 Частно КАНД No 693/2014 Наказателни частни касационни производства И.Г.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 644 от 13.10.2014г., постановено по АНД № 1464/ 2014г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по компетентност на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора подадената от И.Г.Р. жалба против фиш, серия С, № 0573750/ 17.07.2014г., съставен от мл. автоконтрольор при ОД на МВР – Стара Загора, ведно с преписката, за произнасяне по компетентност съгласно чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.39, ал.3 от ЗАНН. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.12.2014г.
331 КАНД No 696/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 323 от 08.10.2014 г., постановено по АНД № 759/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 – 000143 от 09.06.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.12.2014г.
332 КАНД No 702/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 327 от 09.10.2014 г., постановено по АНД № 767/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 – 000152 от 09.06.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.12.2014г.
333 КАНД No 703/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 326 от 09.10.2014 г., постановено по АНД № 765/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 – 000149 от 09.06.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.12.2014г.
334 КАНД No 704/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ ТЕКСТ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 875/ 28.10.2014г., постановено по АНД № 1387/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.12.2014г.