АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2015г. до 31.12.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 149/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Д. с адрес: ***, с която е направено искане за обявяване нищожността и за отмяната като незаконосъобразна на Заповед № СЗПСП-218/06.03.2012г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора, потвърдена с Решение №9105/0019/19.04.2012 на Директора на Регионалната дирекция по социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 27.10.2015г.
2 Административно дело No 206/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.М.,
Й.И.П.,
М.П.П.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №206/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението може да се обжалва от страните с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 12.12.2015г.
3 Административно дело No 70/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 235 ал.1 от ГПК вр. с чл.144 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ иска предявен от Н.Н.А. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София иск за сумата от 1 000лв. /хиляда лева/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 24.01.2014г—20.02.2014г. от незаконосъобразно унищожаване на писмо от администрацията на затвора в град Стара Загора. ОСЪЖДА Н.Н.А. да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София сумата от 150лв /сто и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2015
Административно дело № 15161/2014
В законна сила от 24.11.2015г.
4 Административно дело No 93/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А. с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за присъждане на обезщетение в размер на 3 000лв. за претърпени от Н.А. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия на служители от администрацията на Затвора - Стара Загора, изразяващи се в неправомерно използване на физическа сила и помощни средства спрямо лишения от свобода на 19.10.2013г.; на 07.11.2013г. и на 08.11.2013г., като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.12.2015
Административно дело № 1225/2015
В законна сила от 16.12.2015г.
5 Административно дело No 112/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТИРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.7.2014г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.А. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «доживотен затвор без замяна» в Затвора гр.Пазарджик, СУМАТА от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на безплатни облекло, обувки и тоалетни принадлежности, за периода 01.06.2009г - 01.01.2013 г, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 13.01.2014г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Н.Н.А. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до размер 44 000лв и за периодите 13.01.2009г-01.06.2009г и 01.01.2013г- 13.01.2014г като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.А. сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.11.2015
Административно дело № 15134/2014
В законна сила от 18.11.2015г.
6 Административно дело No 160/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.7.2014г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.А. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «доживотен затвор» в Затвора гр.Пазарджик, СУМАТА от 6 000 /шест хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия, за периода 05.03.2009г-05.03.2014г, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 05.03.2014г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Н.Н.А. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 144 000лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.А. сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.11.2015
Административно дело № 15133/2014
В законна сила от 19.11.2015г.
7 Административно дело No 223/2014 Други административни дела Й.К.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.9.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Й.К.В. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 16789/ 24.01.2013г., издаден от специалист в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, с който по отношение на Й.К.В. са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци за 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. общо в размер на 88.75лв., от които 75.33лв. главница и лихви в размер на 13.42лв. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Й.К.В. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.11.2015
Административно дело № 14107/2014
В законна сила от 23.11.2015г.
8 Административно дело No 260/2014 Други административни дела ЕТ Д.И.-6. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Динко Иванов – 68”, ЕИК 123541674 със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, ул."Бъдеще"№20, представляван от Динко Пенков Иванов, против Заповед №РД-15-274/19.06.2014 год. издадена от Началника на Митница-Пловдив, с която на основание чл. 124б, ал.2 от ЗАДС е наложена принудителна административна мярка – запечатване на кафе аперитив, находящ се в гр. Чирпан, ул."Бъдеще"№20 и е забранен достъпа до него. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.11.2015
Административно дело № 14631/2014
В законна сила от 3.11.2015г.
9 Административно дело No 307/2014 Други административни дела Д.С.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С. *** против Заповед № ОЗ-260-РД/278 от 08.07.2014г на Директора на Областна дирекция Хасково на ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция, съобщена му с Уведомително писмо изх.№ 01-263-6500/533 от 08.07.2014г за отхвърляне на плащанията във връзка с договор № 24/112/06185 от 15.02.2010г, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.11.2015
Административно дело № 181/2015
В законна сила от 30.11.2015г.
10 Административно дело No 310/2014 Други административни дела НИКОМ-64 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2014г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба на „Ником 64”ЕООД, представлявано от управителя Николай Георгиев Маринов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№158, ет.3, офис 15, Решение №20196/08.07.2014 год., издадено от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „Ником 64”ЕООД, представлявано от управителя Николай Георгиев Маринов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№158, ет.3, офис 15, сумата от 50.00 /петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 2.12.2015
Административно дело № 14960/2014
В законна сила от 2.12.2015г.
11 Административно дело No 324/2014 Дела по ЗДС З.Х.Х. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Х.Х. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № РД-11-180/ 14.07.2014г на Директора на Регионална инспекция по околна среда и водите Стара Загора за прекратяване на служебното му правоотношение като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околна среда и водите гр. Стара Загора, ул.”Стара планина” № 2 ДА ЗАПЛАТИ на З.Х.Х. сумата от 680 /шестстотин и осемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2015
Административно дело № 15098/2014
В законна сила от 13.11.2015г.
12 Административно дело No 325/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.М.С. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба М.М.С. ***, Заповед № РД-11-181/ 14.07.2014г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител, е прекратено служебното правоотношение на М.С., считано от 15.07.2014г., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора да заплати на М.М.С. ***, ЕГН ********** сумата от 340 /триста и четиридесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.12.2015
Административно дело № 617/2015
В законна сила от 2.12.2015г.
13 Административно дело No 327/2014 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба „Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” ЕООД, гр.Стара Загора, бул.”Св.Патриарх Евтимий” №84, ЕИК 123764037, с управител д-р Иван Златков, Писмена покана изх. № 29-02-765/ 07.07.2014г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, в частта й, с която „Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” ЕООД, е поканено да възстанови сумата от общо 3324лв, представляваща сбор от сумата от 277.00 лв по КП №149 за ИЗ №1375 /по т.3 от писмената покана/; и сумата от 3047.00 лв по ИЗ №№ 2447, 2673, 2343, 2342, 2395, 2610, 2899, 2670, 2011, 2037 и 2397по КП №149 /по т.4, т.5, т.6 ,т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13 и т.14 от писмената покана/, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата, „Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” ЕООД, гр.Стара Загора, бул.”Св.Патриарх Евтимий” №84, ЕИК 123764037, с управител д-р Иван Златков , в частта й, с която е оспорена Писмена покана изх. № 29-02-765/ 07.07.2014г за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, в частта, с която „МБАЛ Св.Иван Рилски ЕООД – гр. Стара Загора е поканено да възстанови сума в размер на 1840 лв., получена без правно основание по КП № 33 за ИЗ 2548 и ИЗ №1685 /по т.1 и т.2 от писмената покана/, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.10.2015
Административно дело № 1671/2015
В законна сила от 21.10.2015г.
14 Административно дело No 336/2014 Други административни дела СД"ВИС-ВИТАЛИС-САМАРСКИ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на СД „Вис Виталис-Самарски и сие” гр. Казанлък Решение №1332 / 01.07.2014г на Кмета на Община Казанлък по заявление вх.№ ЗДОИ-00-4/17.06.2014г получаване на достъп до обществена информация, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка по заявление за получаване на достъп до обществена информация вх.№ ЗДОИ-00-4/17.06.2014г., подадено от СД „Вис Виталис-Самарски и сие”, на Кмета на община Казанлък за ново процедиране и произнасяне, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона в сроковете по чл.28 и 29 от ЗДОИ, считано от датата на влизане в сила на решението. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.10.2015
Административно дело № 377/2015
В законна сила от 21.10.2015г.
15 Административно дело No 366/2014 Други административни дела ТРАКИЯ ТРЕЙД ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Тракия трейд” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 199, ет.1, ап.1 мълчалив отказ на орган по приходите по чл.4, ал.4 във вр. с ал.3 от ЗМДТ от общинска администрация – Казанлък за издаване на Акт за прихващане и/или възстановяване на недължимо платени суми за данък за възмездно придобиване на недвижим имот; за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци по подадено от „Тракия трейд” ООД искане вх. № 68-1474-3#4/ 24.04.2014г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на органите по приходите по чл.4, ал.4 във вр. с ал.3 от ЗМДТ от общинска администрация – Казанлък, за разглеждане и произнасяне по подаденото от „Тракия трейд” ООД – гр. Стара Загора искане вх. № 68-1474-3#4/ 24.04.2014г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на „Тракия трейд” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 199, ет.1, ап.1, ЕИК 123154492 сумата от 3 622 лв. /три хиляди шестстотин двадесет и два лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.12.2015
Административно дело № 3515/2015
В законна сила от 3.12.2015г.
16 Административно дело No 410/2014 Дела по ЗДС Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г. ЕГН ********** *** против Заповед № Зап.№134 от 03.09.2014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание „забележка”, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2015
Административно дело № 410/2014
В законна сила от 17.11.2015г.
17 Административно дело No 426/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.12.2014г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Пловдив, ул.»Княз Богориди» № 7 ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.Г. ЕГН ********** *** сумата 2000 /две хиляди/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразен административен акт – Заповед № 111 от 31.05.2012г на инспектор Стоян Имандиров, на длъжност разузнавач Vст в сектор „ПИП” при ОД на МВР Пловдив, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 14.06.2013г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.С.Г. *** против Областна дирекция на МВР гр.Пловдив в останалата му част до размер 10 000лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Пловдив ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.Г. *** сумата 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2015
Административно дело № 1904/2015
В законна сила от 30.10.2015г.
18 Административно дело No 432/2014 Други административни дела ВАЛИС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Валис” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис”63, ет.3, ап.9, ЕИК 123630361, представляво от управителя Валентин Динев Петков, и обективираното в нея искане за прогласяване нищожността на Ревизионен акт №1/ 07.05.2014г., издаден от Деян Пенчев Неделчев – старши инспектор в сектор „Проверки и ревизии” и Мирослава Петкова Георгиева –Йорданова – Началник сектор „Проверки и ревизии” в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, в частта му, с която са установени задължения за довнасяне на данък върху превозните средства за Влекач „Шкода Лиаз” с рег.№ СТ9839НН и Влекач”Шкода МТ 5” с рег.№СТ9863НН, в общ размер на 18186.41лв. и лихви за просрочие, изчислени към 03.04.2014г., в размер на 3286.80лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „Валис” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис”63, ет.3, ап.9, ЕИК 123630361 да заплати на Община Стара Загора сумата от 1163,47лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.10.2015
Административно дело № 6174/2015
В законна сила от 13.10.2015г.
19 Административно дело No 466/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора против АУЗД №452/15.07.2014г на Главен инспектор по приходите при Община Чирпан. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.12.2015
Административно дело № 893/2015
В законна сила от 11.12.2015г.
20 Административно дело No 468/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора против АУЗД №428/14.07.2014г на Главен инспектор по приходите при Община Чирпан. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.12.2015
Административно дело № 894/2015
В законна сила от 14.12.2015г.
21 Административно дело No 502/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение №125/24.09.2014 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против разпореждане №О-23-999-99-00055519/11.06.2014 год. на ръководителя за изплащане на обезщетенията и помощите, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2015
Административно дело № 2508/2015
В законна сила от 9.11.2015г.
22 Административно дело No 520/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.2.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл. четвърто от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение № 133/ 02.10.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-999-22-00056892 от 11.08.2014г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора, за отказ да бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване на Д.К.Н. по болничен лист № 5021864, серия А – 2012 за периода от 18.05.2014г. до 17.06.2014г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2015
Административно дело № 4125/2015
В законна сила от 9.11.2015г.
23 Административно дело No 545/2014 Други административни дела Б.В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.Д. в качеството й на майка и законен представител на малолетното си дете Б.В.Д., против заповед №СЗЗИХУ-2788 от 03.10.2014 год. на Директора на ДСП - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14–дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.10.2015
Административно дело № 2197/2015
В законна сила от 26.10.2015г.
24 Административно дело No 577/2014 Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно по жалба от Кмета на Община Павел баня Решение № 836, взето на проведено на 27.11.2014г заседание на Общински съвет Павел баня по протокол № 50, В ЧАСТТА, с която е прието да бъде открита процедура чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІІІ от НРПУРОИ за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години на имоти с начин на трайно ползване „ливади” по т.12, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 45 и 46 от решението. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение № 836, взето на проведено на 27.11.2014г заседание на Общински съвет Павел баня по протокол № 50, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, отнасяща се до имоти с начин на трайно ползване „ниви” и „лозя”. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.10.2015
Административно дело № 5802/2015
В законна сила от 21.10.2015г.
25 Административно дело No 24/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР СЪМЪР ПРОПЪРТИ ЕООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „СЪМЪР ПРОПЪРТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к „Люлин” бл.737, вх. „А”, ет.7, ап.26, представлявано от управителя Д.Ц.Г., против Заповед № ДК-11-СЗ-21/ 13.11.2014г., издадена от Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 156, ал.3 от ЗУТ, са отменени като незаконосъобразни инвестиционен проект, одобрен на 17.10.2014г. и Разрешение за строеж № 190/ 20.10.2014г., издадено от Главния архитект на Община Казанлък, за строеж: „База за рехабилитация и почивка на хора с опорно-двигателни проблеми със застроена площ 212кв.м.”, строеж пета категория, находящ се в УПИ ХХІ – 314, кв.397 по плана на гр. Казанлък, с възложител „СЪМЪР ПРОПЪРТИ” ЕООД, като неоснователна. ОСЪЖДА „СЪМЪР ПРОПЪРТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к „Люлин” бл.737, вх. „А”, ет.7, ап.26, ЕИК 202116952, представлявано от управителя Д.Ц.Г., да заплати на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 27.10.2015г.
26 Административно дело No 64/2015 Други административни дела Ц.И.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ц.И.Л. ЕГН ********** като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова ЕГН ********** със съдебен адрес ***, офис 1 адвокат Христо Маргаритов ЗАПОВЕД № СЗЗИХУ-2192/ 30.12.2014г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, потвърдена с Решение № 9106-0006/ 16.02.2015г на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, с която на Деница Динкова Мангърова е отказано отпускане на добавка за социална интеграция по чл.42, ал.2, т.4 от ЗИХУ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора за произнасяне по заявление-декларация вх.№ СЗЗИХУ-2192/ 16.07.2014 г., подадено от Ц.И.Л. като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Ц.И.Л. ЕГН ********** като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова 0847137653 със съдебен адрес ***, офис 1 адвокат Христо Маргаритов СУМАТА 300/триста/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2015
Административно дело № 6210/2015
В законна сила от 3.11.2015г.
27 Административно дело No 66/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Д.А. ***, Заповед № 10-00-2689 от 04.12.2014г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж - „Стопанска постройка”, находяща се в УПИ ХІІІ-803 в кв. 5130 „К. Ганчев” и УПИ № ХХVІІІ-250 в кв. 4870 „К. Ганчев” по плана на гр. Стара Загора, извършен от А.Д.А., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.Д.А. ***, ЕГН **********, сумата от 910 лв. /деветстотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 15.10.2015г.
28 Административно дело No 112/2015 Други административни дела АГ ЕКО ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Аг еко”ООД – Стара Загора против Заповед №РД-08-38/12.03.2015 год. на Директора на РИОСВ - Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка за спиране на експлоатацията на инсталация за третиране на отпадъци „Инсталация за преработка на гумен гранулат”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.12.2015
Административно дело № 9487/2015
В законна сила от 16.12.2015г.
29 Административно дело No 116/2015 Други административни дела К.И.Т. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54140-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Т. *** против Заповед № ЗЛС-11 от 31.03.2015г. на командира на Военно формирование 54140 – Стара Загора, , с която на основание чл.241, чл. 242,т.1, т.4 и т. 5 и чл. 245,ал.1 и т.7 от ЗОВСРБ, на младши сержант К.Т.И.- командир на 2-ро отделение на ГМС във взвод за подвоз на течни горива в транспортна рота на Военно формирование 54140 – Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.165, т.3 от ЗОВСРБ е прекратен договора за военната служба, освободен е от длъжност и от военна служба. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.12.2015г.
30 Административно дело No 124/2015 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.10.2015г.
ОТМЕНЯ ПО жалбата на В.Н.В.,***, Заповед №К-27/27.12.2013 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък , като недзаконосъобразна ВРЪША преписката на директора на дирекция “ Социално подпомагане”гр. Казанлък за определяне на социална помощ на В.Н.В. с оглед дадените от съда указания Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.11.2015г.
31 Административно дело No 135/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.А.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 1.6.2015г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 1411/ 05.05.2015г, подадена от С.А.И., изтърпяващ наказание в Затворническо общежитие Черна гора, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на обезщетение на основание ЗОДОВ за претърпени неимуществени вреди в размер на 50 000лв от нарушения на човешките му права. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 135/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКОВАТА МОЛБА. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца.
В законна сила от 27.10.2015г.
32 Административно дело No 138/2015 Дела по ЗМСМА Х.О.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.7.2015г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 23.06.2015 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Х.О.Х. *** срещу Заповед №РД-102/20.04.2015 год. на Кмета на Община Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №138/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.10.2015
Административно дело № 10076/2015
В законна сила от 6.10.2015г.
33 Административно дело No 147/2015 Дела по КСО И.П.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.И. ***, против Решение № 25 от 15.04.2015г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, подадената от И.И. жалба и е потвърдено изцяло Разпореждане № ********** от 05.01.2015г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.10.2015г.
34 Административно дело No 162/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЕРАЛ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 162/2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от датата на днешното съдебно заседание за ответника по делото и Областния управител на Област Стара Загора, а за останалите страни от датата - след уведомяване за настоящото определение.
В законна сила от 8.10.2015г.
35 Административно дело No 174/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение №917/29.04.2015 год. на Общински съвет Павел баня, обективирано в заповед №АК-01-ЗД-205 от 03.06.2015 год. на Областен управител на Област Стара Загора, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.10.2015г.
36 Административно дело No 175/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № 918 по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Павел баня от 29.04.2015г, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.10.2015г.
37 Административно дело No 176/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № 919 по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Павел баня от 29.04.2015г, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.10.2015г.
38 Административно дело No 178/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 178/ 2015 година по описа на АС гр. Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила от 27.11.2015г.
39 Административно дело No 183/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 183/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за оспорващия започва да тече от днес, а за ответника - от получаване на препис от определението.
В законна сила от 29.10.2015г.
40 Административно дело No 191/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 934 по Протокол № 55 от проведено на 29.04.2015г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.12.2015г.
41 Административно дело No 194/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 937, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 55 от заседание на 29.04.2015г, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 194/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.10.2015
Административно дело № 9320/2015
В законна сила от 5.10.2015г.
42 Административно дело No 202/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.М.,
Й.И.П.,
М.П.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2015г.
ОБЯВЯВА за нищожна по жалба на Д.П.М., Й.И.П. и М.П. ***, Заповед № 1013/ 20.05.2015г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която е отказано да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на част от кв. 418 по плана на гр. Казанлък, относно УПИ ХVІ-3184. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Казанлък за произнасяне по подаденото от Й.И.П., Д.П.М. и М.П.П. заявление вх. № 194-Й-530-1 от 16.01.2013г., при съобразяване на влязлото в сила Решение № 273/ 15.01.2014г., постановено по адм. дело № 75/ 2013г. по описа на Административен съд - Стара Загора и дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Д.П. ***, ЕГН **********, Й.И.П. ***, ЕГН ********** и М.П. ***, ЕГН ********** общо сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 12.11.2015г.
43 Административно дело No 207/2015 Дела по КСО Н.И.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.К. ***, против Решение № 41/ 22.05.2015г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-000-00-00812036 от 23.04.2015г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора за отказ да бъде отпуснато парично обезщетение на Н.К. по болничен лист № Е20141007060 за общо заболяване за периода от 26.03.2015г. до 24.04.2015г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.11.2015г.
44 Административно дело No 209/2015 Други административни дела М.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от М.Х.К. чрез пълномощника си адвокат М.К. *** против отказ на Община Казанлък, обективиран в писмо изх.№ 55-36-36/ 29.05.2015г на Кмета на община Казанлък и Комисията по жалби и сигнали да уважи възражението й против Решение на Комисията по оценка и подбор на кандидат-потребителите за ползване на услугата „личен асистент” по проект № 2014BG05М90Р0001-2.2015.001-С001 „Нови възможности за грижа”, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 209/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 3.11.2015г.
45 Административно дело No 217/2015 Дела по ЗМВР Ж.К.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба Ж.К. *** Заповед УРИ: 349з-1616от 25.05.2015г на Директора на ОД на МВР гр.Стара Загора, с която на К., началник сектор „Охранителна полиция” при Първо РУ Ст.Загора е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.11.2015г.
46 Административно дело No 219/2015 Дела по ЗМВР К.К.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.9.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от К.К.М. ЕГН ********** ***0, Заповед УРИ 349з-1617/25.05.2015 год. на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която й е наложено дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 13.10.2015г.
47 Административно дело No 221/2015 Искове за обезщетение М.Д.П.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.Д.П. ***, поради недопустимост на същата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №221/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.10.2015
Административно дело № 9866/2015
В законна сила от 13.10.2015г.
48 Административно дело No 229/2015 Други административни дела ЕТ "В.М." НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.10.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ”Величка Михайлова”, представляван от Величка Христова Михайлова против АУЗД №49003/13.12.2014 год., потвърден с Решение №49003 от 27.05.2015 год. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №229/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението може да се обжалва от страните с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 13.11.2015г.
49 Административно дело No 253/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 84, против „Месечна справка над месечни стойности по КП за МБАЛ „Тракия” ЕООД, „Месечна справка над месечни стойности импланти по КП за МБАЛ „Тракия” ЕООД” и „Месечна спецификация отхвърлени суми по КП – суми, причини на МБАЛ „Тракия” ЕООД” за м.май 2015г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 253/ 2015г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.10.2015
Административно дело № 10335/2015
В законна сила от 5.10.2015г.
50 Административно дело No 256/2015 Дела по ЗМСМА И.Е.Б. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.11.2015г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.11.2015г за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Е.Б. *** против Решение № 217/ 19.06.2015г. на Общинска избирателна комисия гр.Павел баня, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 256/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.12.2015г.
51 Административно дело No 266/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.М.И.,
С.А.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.М.И. и С.А.И. ***, Заповед № РД-19-49/ 27.05.2015г., издадена от Кмета на Община Павел баня, с която заповед, на основание чл.225а, ал.1 и ал.2 и чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено на Л.И. и С.И. да премахнат изпълнения от тях незаконен строеж „Соларна инсталация за топла вода”, изграден върху плосък покрив на сграда „гараж”, построена в УПИ VІ-281, кв. 21 по плана на гр. Павел баня, съставляващ поземлен имот с идентификатор 55021.501.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел баня, одобрени със Заповед № РД-1861/ 31.08.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Павел баня, ул.”Индже войвода” №3, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Л.М.И. ***, ЕГН ********** и на С.А.И. ***, ЕГН ********** общо сумата от 470 лв. /четиристотин и седемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 25.11.2015г.
52 Административно дело No 268/2015 Дела по КСО В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.Н.В. *** против Решение №54 от 18.06.2015 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 117, ал.3 от КСО е оставена без уважение като неоснователна жалбата му против разпореждане №********** от 08.05.2015 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване". Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 13.11.2015г.
53 Административно дело No 272/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 272/ 2015 година по описа на Административен съд - Стара Загора, поради направен отказ от М.К. от предявения от него иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 500 лв. ОСЪЖДА М.Н.К., с постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплати на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес.
В законна сила от 29.10.2015г.
54 Административно дело (К) No 274/2015 Касационни производства Д.Г.Ж.,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
М.С.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 106/ 20.02.2015г., постановено по адм. дело № 1668/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2015г.
55 Административно дело No 278/2015 Дела по КСО М.С.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Д. *** против Решение № 52/ 16.06.2015г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/ 16.04.2015г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. ИЗПРАЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по искането на М.С.Д. за отпускане на пенсията за осигурителен стаж и възраст от датата на прекратяване на осигуряването, при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на § 47, ал.2 във вр. с ал.1 от ПЗР към ЗИД на КСО /ДВ, бр.61 от 2015г., в сила от 15.08.2015г./. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.11.2015г.
56 Административно дело No 284/2015 Други административни дела А.С.А. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА СЪМ ОД НА МВР-СТ. ЗАГОРА-ВЛАДИМИР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.А. с адрес *** принудителна административна мярка — „принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик”—репатриране на лек автомобил, рег.№ СТ2315АН, марка и модел „Шкода —Октавия”, собственост на А.С.А. от мястото на паркирането му до Общински специализиран паркинг „СБА”, разпоредена от полицейски служител —старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора при Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.11.2015г.
57 Административно дело No 286/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Т.П.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Т.П. ***, с която в условията на обективно съединяване са предявени искове срещу Национална агенция по приходите гр.София за заплащане на сумата от 2 160лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди и сумата от 8 500лв. - обезщетение за неимуществени вреди, от отменени като незаконосъобразни шест броя наказателни постановления, както следва: НП № 0155386/ 16.12.2008г., НП № 0161194/ 23.01.2009г., НП № 0159387/ 18.11.2008г., НП № 0155401/ 23.01.2009г., НП № 0161231/ 23.01.2009г. и НП № 0155408/ 16.03.2009г. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 299, ал.2 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК, производството по адм.дело № 286/ 2015 г. по описа на Административен съд-Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.10.2015
Административно дело № 11325/2015
В законна сила от 12.10.2015г.
58 Административно дело No 291/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.В.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.К. *** против Заповед № 10-00-1474/ 03.07.2015г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено премахване на две сгради, разположени на източната и северна граница на УПИ ХVІ-3146, кв.2802 по плана на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.В.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата от 600 /шестстотин / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.12.2015г.
59 Административно дело No 300/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Х.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Т.Х.Т. *** жалба против заповед № 19-12-122/ 25.06.2015г на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 300/ 2015г. година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 1.10.2015г.
60 Административно дело No 307/2015 Други административни дела М.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.С. против Заповед №К 711/22.06.2015 год. на Директорът на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №307/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр. Стара Загора за произнасяне по жалбата на М.Г.С. против Заповед №К 711/22.06.2015 год. на Директорът на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък Определението може да се обжалва от страните и от органа, на който се изпраща преписката с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 3.10.2015г.
61 Административно дело No 308/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 84, представлявано от Управителя д-р Иван Златков, против „Месечна Справка за над месечни стойности по КП за „МБАЛ Тракия” ЕООД” и „Месечна Справка за над месечни стойности Импланти по КП за „МБАЛ Тракия” ЕООД” – дейност м. юни 2015г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 308/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.11.2015
Административно дело № 11909/2015
В законна сила от 4.11.2015г.
62 Административно дело No 317/2015 Други административни дела М.М.С.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на М.М.С. *** с искане да се прогласи незаконосъобразността на задържането му в ЦПЗ – Стара Загора, както и да се отмени като незаконна, невалидна епикризата от ЦПЗ – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №317/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.10.2015
Административно дело № 11550/2015
В законна сила от 21.10.2015г.
63 Административно дело No 318/2015 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.А.И.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.10.2015г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.И. – Г. против решение №1383/09.07.2014 година на Общински съвет - Казанлък . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 318/ 2015 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 24.10.2015г.
64 Административно дело No 320/2015 Други административни дела М.М.С. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С. ***, с адрес за кореспонденция гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски” № 89, против Постановление № 24826/ 03.09.2013г. на разследващ полицай при Първо РУ „Полиция” – Стара Загора за назначаване на психолого-психиатрична експертиза по досъдебно производство № 763/ 2013г. по описа на Първо РУ „Полиция” – Стара Загора и на направеното с жалбата искане за обявяване незаконосъобразността на оспореното постановление и на изготвената въз основа на него експертиза. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 320/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Районна прокуратура – Стара Загора, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.10.2015
Административно дело № 11205/2015
В законна сила от 27.10.2015г.
65 Административно дело No 324/2015 Дела по ЗОС СД НАЙПО-ЗАПРЯНОВ И СИЕ -СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на СД”Найпо - Запрянов и сие” гр. Стара Загора на Заповед №265/24.07.2015 год. на Кмета на Община Опан, с която разпоредено изземване на общински недвижим имот – публична общинска собственост: язовир „Тракия”, имот №000096 с площ 249.758 дка, начин на трайно ползване - изкуствена водна площ, находящ се в местността „Средния баир” по КВС на с. Тракия с ЕКАТТЕ 72790. ОСЪЖДА СД”Найпо - Запрянов и сие”, представлявано от управителя З.Н.З. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.”Индустриален”, ул.”Промишлена”№5 да заплати на Община Опан, сумата от 400.00 /четиристотин/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 17.12.2015г.
66 Административно дело No 336/2015 Дела по КСО Б.П.А. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.10.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.П.А. ЕГН ********** *** Решение № 1040-23-1/ 02.07.2015г на Директора на ТП НОИ Стара Загора, и потвърденото с него Разпореждане № РВ-3-23-000025416 от 19.05.2015 на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получено парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода 01.06.2014г-04.07.2014г в размер на 1041.91лв, като незаконосъобразни. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 19.11.2015г.
67 Административно дело No 337/2015 Искане за прекратяване на неоснователни действия М.Г.Х.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Разпореждане от 14.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на М.Г.Х., изтърпяващ наказание “доживотен затвор без замяна” в Затвора – гр. Стара Загора, за установяване незаконосъобразността и за разпореждане за незабавно прекратяване на действия на служители от администрацията на Затвора - гр. Стара Загора, изразяващи се в изземване и държане в склад на намерени при извършен личен обиск на М.Х. обувки марка „PANDA Safely” с отваряеми метални пластини с шипове, като неоснователно. Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.10.2015
Административно дело № 11376/2015
В законна сила от 16.10.2015г.
68 Административно дело No 339/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ш.Х.Б.,
С.М.С.,
Д.А.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Ш.Х.Б., С.М.С. и Д.А.Д.,***, против Заповед № 1261/29.06.2015 г. на Кмета на Община Казанлък КАТО ПОДАДЕНИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИЯ В ЗАКОНА СРОК. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 339/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а за ответника и заинтересованата страна Г.Т.Г. – в 7-дневен срок от днес.
В законна сила от 9.12.2015г.
69 Административно дело No 343/2015 Други административни дела И.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.Д. *** против неоснователно бездействие на Кмета на Община Раднево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №343/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 13.10.2015г.
70 Административно дело No 349/2015 Други административни дела Я.Д.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Д.Г. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 изх.№ 02-240-6500/2912 от 12.08.2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 349/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.12.2015
Административно дело № 13723/2015
В законна сила от 11.12.2015г.
71 Административно дело No 350/2015 Други административни дела И.Д.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.П. против мълчаливия отказ на Началника на Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора да спре от движение на пътно превозно средство с д.к.№ СТ 5160 АР и пътно превозно средство с д.к. СТ 7753 АН, върху които е насочено принудителното изпълнение, собственост на Веселин Янков и да се задължи административния орган да извърши фактическите действия по спиране от движение на процесните МПС-та ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 350/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.10.2015г.
72 Административно дело No 351/2015 Други административни дела А.Х.А. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Х.А. *** против Акт за установяване на задължение по декларация №50761/11.02.2015 год., потвърден с Решение №50761 от 03.06.2015 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 27.11.2015г.
73 Административно дело No 352/2015 Други административни дела ЕТ "В.М." НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на ЕТ „Величка Михайлова” с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, кв.”Железник” бл.31, вх.О, ап.13 против Акт за установяване на задължение по декларация № 52336/ 17.03.2015г, издаден от ст.инспектор в отдел „Местни дънъци и такси” при Община Стара Загора с начислен данък върху лек автомобил марка „Ситроен Джъмпер” 35 с рег.№ СТ 5218 ТТ за 2013г и 2014г в общ размер 120лв и лихви за просрочие в размер на 12.37лв към 17.03.2015г, потвърден с Решение № 52336/ 06.07.2015г на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора. ОСЪЖДА ЕТ „Величка Михайлова” с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, кв.”Железник” бл.31, вх.О, ап.13 ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 300 /триста/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 21.11.2015г.
74 Административно дело No 354/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.К.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.К. Георгиева - Стоянова от с. Руманя срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за издаде акт за премахване на незаконен строеж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №354/2015 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.10.2015
Административно дело № 11792/2015
В законна сила от 27.10.2015г.
75 Административно дело No 364/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Н.И. ЕГН ********** *** Заповед № 10-00-1799/ 12.08.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне метална клетка с размери 2.70м/ 5.00м и височина 2.00м, ползваща се като гараж, разположена в УПИ ІІІ – жилищно строителство и гаражи, кв. 334а по плана на гр. Стара Загора, отбелязана като № 6 в схемата, неразделна част от заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на Д.Н.И. ЕГН ********** *** сумата 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.11.2015г.
76 Административно дело No 366/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Г. ***, Заповед № 10-00-1798/ 12.08.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне метална клетка с размери 2.70м/ 5.00м и височина 2.00м, ползваща се като гараж, разположена в УПИ ІІІ – жилищно строителство и гаражи, кв. 334а по плана на гр. Стара Загора, отбелязана като № 4 в схемата, неразделна част от заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на П.Г. ***, ЕГН ********** сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 20.11.2015г.
77 Административно дело No 369/2015 Други административни дела Г.Д.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №369/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 22.10.2015г.
78 Административно дело (К) No 372/2015 Касационни производства М.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.М.Д.,
М.Д.М.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2015г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 710/ 13.07.2015г по гр.д.№ 2466/ 2014г по описа на Районен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по жалбата на М.Д. *** против писмо изх.№ 10-11-6316/ 22.05.2014г на Кмета на Община Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Кмета на Община Стара Загора за ново произнасяне по заявление вх.№ 10-01-721/ 03.02.2014г при спазване на дадените указания. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на М.Д. *** за присъждане на разноски в касационното производство. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.11.2015г.
79 Административно дело No 374/2015 Искове за обезщетение А.Т.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №374/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на А.Т.С. ***, с която е предявен иск по чл.104, ал.1 от ЗДС срещу ИАРА - Бургас, поради оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.
В законна сила от 15.10.2015г.
80 Административно дело No 375/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 84, представлявано от Управителя д-р Иван Златков, против „Месечна Справка над месечни стойности по КП за „МБАЛ Тракия” ЕООД” и „Месечна Справка над месечни стойности Импланти по КП за „МБАЛ Тракия” ЕООД” за отчетен период месец юли 2015г. на Директора на РЗОК – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 375/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 16.10.2015г.
81 Административно дело (К) No 378/2015 Касационни производства Н.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.С.Й.,
С.П.М.,
С.С.С.,
З.Т.П.,
М.С.Р.,
Р.С.Ж.,
Н.Д.А.,
Н.А.К.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 361/ 22.04.2015г по гр.д.№ 1345/ 2014г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на Н.П.М. *** против Заповед № 10-00-360/ 25.02.2014г на Кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.12.2015г.
82 Административно дело No 380/2015 Други административни дела Г.И.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И. ***, против изричен отказ на Директора на Областна дирекция „Земеделие”гр.Стара Загора, обективиран в Писмо с изх.№РД-16-916/ 15.06.2015г., да бъде извършена регистрация на актуална информация съгласно чл.5, ал.3 и информация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 съгласно чл.11, ал.1 от Наредба № 3/ 1999г . за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 380/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 21.10.2015г.
83 Административно дело No 389/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР КОЛЕВ МЕТАЛ ЕООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 389/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на „КОЛЕВ МЕТАЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Царевец” № 6, представлявано от управителя Николай Илиев Колев, против Заповед № ДК–11-СЗ-9/ 27.08.2015г., издадена от Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.11.2015г.
84 Административно дело No 394/2015 Дела по ЗМВР Н.Т.Д. НАЧАЛНИК НА ГРУПА "ГПА" В ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Н.Т.Д. против Заповед рег. № 1228з-9/ 01.09.2015г. за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от МВР, издадена от Началник група „ГПА” в ОД на МВР – Стара Загора, поради отказ от оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.10.2015г.
85 Частно административно дело No 399/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 399/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАСс частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването .
В законна сила от 13.10.2015г.
86 Административно дело No 402/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Н.М.Д. ***, отказ за издаване на удостоверение за търпимост за строеж, обективиран в писмо изх. № 20-99-170 от 26.08.2015г. на Кмета на Община Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на Главния архитект на Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Н.М.Д. Заявление вх. № 19–31–248/ 05.08.2015г. за издаване на Удостоверение за търпимост за строеж по реда на § 127, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на Н.М.Д. ***, ЕГН ********** сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 24.11.2015г.
87 Административно дело No 405/2015 Други административни дела Ц.И.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ц.И.Л. ЕГН ********** като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова ЕГН ********** със съдебен адрес ***, офис 1 адвокат Христо Маргаритов ЗАПОВЕД № СЗЗИХУ-3270/ 10.08.2015г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, потвърдена с Решение № 9105-0027/ 08.09.2015г на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, с която на Деница Динкова Мангърова е отказано отпускане на добавка за социална интеграция по чл.42, ал.2, т.4 от ЗИХУ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора за произнасяне по заявление-декларация вх.№ СЗЗИХУ-3270/ 29.07.2015г., подадено от Ц.И.Л. като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Ц.И.Л. ЕГН ********** като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова ЕГН ********** със съдебен адрес ***, офис 1 адвокат Христо Маргаритов СУМАТА 300/триста/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 25.11.2015г.
88 Административно дело No 423/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия”ЕООД, представлявано от управителя д-р Иван Златков, чрез пълномощника си Цвета Съйкова против месечни спецификации „надлимит” МБАЛ ”Тракия”ЕООД – дейност месец август 2015 год. на РЗОК – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №423/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 14.11.2015г.
89 Административно дело No 428/2015 Дела по Изборен кодекс Е.Р.Е. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Р.Е. *** против Решение № 665 от заседание на Общински съвет Братя Даскалови, проведено на 08.10.2015г., в частта, с която за временно изпълняващ длъжността „кмет” на общината е избрана Станка Колева Иванова, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 428/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.11.2015
Административно дело № 13058/2015
В законна сила от 25.11.2015г.
90 Административно дело No 443/2015 Други административни дела Ж.М.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.М.М. *** против Решение №44730/06.10.2015 год. на Началник отдел "Местни данъци и такси" при община Стара Загора в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация №44730/01.10.2014 год., издаден от инспектор в отдел "Местни данъци и такси" в Община Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване съгласно чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила от 4.11.2015г.
91 Административно дело No 449/2015 Дела по Изборен кодекс Н.П.Р. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.Р., в качеството му на кандидат за общински съветник в Община Чирпан за изборите на 25.10.2015г., против Решение № 175/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Чирпан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 449/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 2.12.2015г.
92 Административно дело No 451/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.С.Х.,
Х.С.С.
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №451/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №451/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №450/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №450/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2015г.
93 Административно дело No 458/2015 Дела по Изборен кодекс Н.А.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 458/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 458/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 454/ 2015г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 319-26-МИ/НР/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 454/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2015г.
94 Административно дело No 463/2015 Дела по Изборен кодекс Н.П.К. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №463/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №463/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2015г.
95 Административно дело No 464/2015 Дела по Изборен кодекс З.К.З.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.11.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от З.К.З. жалба против протоколите на СИК в избирателни секции №№ 243800001, 243800002, 243800004, 243800005 243800006 и 243800007 за избор на кмет на община Николаево и протоколите на СИК в избирателни секции №№ 243800001, 243800002, 243800004, 243800005 243800006 и 243800007 за избор на общински съветници в община Николаево ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 464/ 2015 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 3.12.2015г.
96 Административно дело No 466/2015 Дела по Изборен кодекс К.П.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 466/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 466/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 454/ 2015г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 319-26-МИ/НР/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 454/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2015г.
97 Административно дело No 470/2015 Дела по Изборен кодекс Р.И.Р. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РАДНЕВО,
Г.И.Г.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 205/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Раднево, с което на основание чл.452 от Изборния кодекс е обявен за избран за кмет на кметство Боздуганово, община Раднево, област Стара Загора, на първи тур Г.И.Г., издигнат от ИК „Г.И.Г.”. ОСЪЖДА Р.И. ***, ЕГН **********, да заплати на Г.И.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от неговото обявяване.
В законна сила от 2.12.2015г.
98 Частно административно дело No 473/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.11.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-115 от 08.07.2015 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на запор върху наличните и постъпващи суми по банковите сметки на длъжника, открити в ТБ”Райфайзенбанк”ЕАД и ТБ”Инвесбанк”ЕАД в размер на 19 100.00 лв.. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.11.2015г.
99 Административно дело No 475/2015 Дела по Изборен кодекс Д.Г.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 475/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Д.Г.А. с адрес: ***, в качеството й на кандидат за кмет на Община Мъглиж и на упълномощен представител на ПП „НДСВ”, против Решение № 163/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Мъглиж, за обявяване за избран за Кмет на Община Мъглиж на първи тур Г.А.Г., поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2015г.
100 Административно дело No 476/2015 Дела по Изборен кодекс ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ,
Д.Г.А.,
Г.С.И.,
М.К.К.,
И.С.Ф.,
М.М.И.,
Я.К.Щ.,
А.В.А.,
Д.И.Г.,
М.Б.Б.,
С.К.С.,
Я.С.Х.,
Ф.И.Б.,
Т.Д.Г.,
Я.Х.Я.,
К.Н.Ч.,
Е.Д.П.,
Р.В.Д.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП”НДСВ” чрез пълномощника й Д.Г.А. *** против Решение № 169/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Мъглиж за обявяване на избрани на общински съветници в Община Мъглиж и Протокол на ОИК за избиране на общински съветници/числови данни/ от 25.10.2015г на ОИК Мъглиж, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 476/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.11.2015г.
101 Административно дело No 478/2015 Дела по Изборен кодекс Н.П.К.,
Н.А.Д.,
С.В.В.,
Х.Т.Н.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.К., Н.А.Д. , С.В.В. и Х.Т. против решение № 319-26/26.10.2015 година на Общинска избирателна комисия – Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 478/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила от 9.11.2015г.
102 Частно административно дело No 479/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.11.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-118/ 13.07.2015г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „ЕУРО КЛАС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Генерал Стефан Низамов” № 1, ет.5, ап.8, ЕИК 201955905, представлявано от Селями Албени. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.11.2015г.
103 Административно дело No 480/2015 Дела по Изборен кодекс ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №480/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №480/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №474/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №474/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.11.2015г.
104 Частно административно дело No 481/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.11.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 24/РД-10-113/08.07.2015г на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на “ А.П.П. Зоохранинвест” АД с ЕИК 123064931, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. “ Индустриален – Фуражен завод “изразяващи се в: ЗАПОР върху банковите сметки на “ А.П.П. Зоохранинвест” АД с ЕИК 123064931, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. “ Индустриален – Фуражен завод дружеството в “ Райфазенбанк” АД , “ Банка ДСК”, “ ОББ” АД Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионен акт Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.11.2015г.
105 Частно административно дело (К) No 484/2015 Частни касационни производства С.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Председател и докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №2033/09.10.2015 год., постановено по гр. дело №1834/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд с което е оставена без разглеждане жалбата на С.С.А. против материализирания отказ на комисията по чл.13а от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед на Кмета на Община Павел баня, обективиран в Решение №2/13.05.2015 год. и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на районен съд Казанлък за произнасяне по жалбата на С.С.А. против мълчаливият отказ на Кмета на Община Павел баня да се произнесе по молба на С.С.А. от 18.03.2015 год. за издаване на удостоверение и скица, както и за попълване на КК с приемане на проекта за изготвяне на помощния план Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.12.2015г.
106 Административно дело No 487/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Н. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР,
НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ***, възлагателно писмо изх. № СЗ-1916-07-298/ 12.11.2015г. на Началника на ДНСК, относно принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-250/ 22.11.2012г. на Началника на РДНСК – ЮИР за принудително премахване на незаконен строеж: „Реконструкция на таван и покрив”, находящ се в УПИ ІV – 443, кв. 93 по плана на гр. Мъглиж, с административен адрес ул. „Лев Попов” № 50а, община Мъглиж, област Стара Загора, извършен от Д.К.Н. и Генчо Дечков Нейков. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 2.12.2015г.
107 Административно дело No 490/2015 Други административни дела С.С.Ж. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Ж. *** против Решение № 45943/ 11.11.2015г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация № 45943/ 23.10.2014г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.12.2015г.
108 Частно административно дело No 523/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.12.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителната мярка, наложена с Постановление изх. № 24/ РД-10-139#1/ 01.09.2015г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „ПЕРФЕКТ ОЙЛС” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Ягода, ул. „Шановско шосе” № 3, ЕИК 833163596, представлявано от СТ.К.СВ.. Срокът на обезпечителната мярка се продължава до приключване на ревизионното производство. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.12.2015г.
109 КАНД No 234/2015 Наказателни касационни производства И.Т.Г. РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №19/22.05.2015 год., постановено по АНД №52/2015 год. по описа на Гълъбовския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
110 КАНД No 236/2015 Наказателни касационни производства И.Д.К. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 271/ 21.04.2015 г., постановено по АНД 371/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № ЮИР-СЗ-9ЮИР-2/12.01.2015 г., издадено от Началника на РДНСК Югоизточен район. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.12.2015г.
111 КАНД No 239/2015 Наказателни касационни производства ЛЮБЕНОВ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 19.01.2015г., постановено по АНД № 861/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 4412/13 от 15.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.10.2015г.
112 КАНД No 240/2015 Наказателни касационни производства Ж.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.12.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 33 от 18.05.2015 г., постановено по АНД N 22/2015 г. по описа на Радневския районен съд в частта , с която е потвърдено Наказателно постановление№ 14-0327-000332 от 07.08.2014 г. на Началника на Районно управление „ Полиция” – Раднево към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора , с което на Ж.И.Д. са наложени следните административни наказания : „ глоба” в размер на 20 лева на основание чл. 185 от Закона за движението по пътищата за нарушение на чл. 74,ал.1 от ЗДвП и „глоба” в размер на 10 лева на основание чл. 183,ал.1,т.1, предл. 2 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 100,ал.1 т.1 от ЗДвП КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление№ 14-0327-000332 от 07.08.2014 г. на Началника на Районно управление „ Полиция” – Раднево към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора в частта , с което на Ж.И.Д. са наложени следните административни наказания : „ глоба” в размер на 20 лева на основание чл. 185 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП за нарушение на чл. 74,ал.1 от ЗДвП„глоба” в размер на 10 лева на основание чл. 183,ал.1,т.1, предл. 2 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 100,ал.1 т.1 от ЗДвП, ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата си част
В законна сила от 3.12.2015г.
113 КАНД No 242/2015 Наказателни касационни производства Г.К.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОТМЕНЯ решение №322 от 11.05.2015 год., постановено по АНД №721/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора, и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №896/11 от 18.03.2011 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Г.К.П. от гр. Пловдив с Акт за установяване на административно нарушение №896 от 20.02.2011 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №896/11 от 18.03.2011 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
114 КАНД No 244/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Н.К." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №340/18.05.2015 год., постановено по АНД №792/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
115 КАНД No 247/2015 Наказателни касационни производства Б.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 356/21.05.2015 г., постановено по АНД № 749/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1439/08.06.2012 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.10.2015г.
116 КАНД No 248/2015 Наказателни касационни производства СУПЕР ШИК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 354 от 20.05.2015г., постановено по АНД № 387/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 - 000083 от 30.04.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „Супер шик” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Три чучура – юг”, бл.56, ет.8, ап.141, ЕИК 201024173, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер 1 500 лв., на основание чл. 413, ал.3 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 63, ал.2 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.10.2015г.
117 КАНД No 250/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Н.К." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №351/20.05.2015 год., постановено по АНД №788/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
118 КАНД No 251/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 341/18.05.2015 година, постановено по НАХД № 405 по описа за 2015 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000070/07.08.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.10.2015г.
119 КАНД No 252/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД ГР.ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.10.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 14/21.05.2015 година, постановено по НАХД № 15 по описа за 2014 година на Районен съд Гълъбово. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.10.2015г.
120 КАНД No 253/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Г.А.Е. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 12/ 21.05.2015 год., постановено по АНД № 72/ 2015 г. по описа на Чирпанския районен съд в частта, В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:, ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0375-000525 от 12.11.2014 година на Началника на РУП Чирпан, с което на основание чл. 174, ал. 3, предл.1 от Закона за движение по пътищата на Г. Аптухарим Е. са наложени наказание „глоба” в размер на 2000лв и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.10.2015г.
121 КАНД No 254/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО БИОТЕСТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 22.04.2015 г., постановено по АНД № 408/2014 година по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-09-7/ 09.05.2014г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.10.2015г.
122 КАНД No 255/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО БИОТЕСТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 23.04.2015 г., постановено по АНД № 406/2014 година по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-09-5/ 09.05.2014г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.10.2015г.
123 КАНД No 256/2015 Наказателни касационни производства Б.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 348/ 18.05.2015г., постановено по АНД № 750/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.10.2015г.
124 КАНД No 257/2015 Наказателни касационни производства К.М.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №363 от 25.05.2015 год., постановено по АНД №716/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
125 КАНД No 259/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.Н.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 161 от 08.05.2015 г., постановено по НАХД № 885 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-062/28.07.2014 г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, което на П.Н.А., ЕГН **********, са наложени административни наказания на основание чл. 56, ал. 1 ЗРА „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 17, ал.1 от ЗРА; на основание чл. 70, ал. 1 ЗРА глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 32, ал. 1 ЗРА и на основание чл. 88 ЗРА глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 88 ЗРА, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.10.2015г.
126 КАНД No 260/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Т.-Р.-Д.В." ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 166/ 19.05.2015г., постановено по АНД № 158/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.10.2015г.
127 КАНД No 262/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОВАНС-БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 321 от 08.05.2015 г., постановено по АНД № 436/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА . ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 125646-F129890/27.11.2014 г., издадено от Заместник-териториалния директор на ТД на НАП Пловдив / Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.10.2015г.
128 КАНД No 263/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА ВАРДЖИЕВА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1001 от 28.11.2014 год., постановено по АНД №883/2014 год. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
129 КАНД No 264/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЕТ "Д.С.",
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 183 от 01.06.2015 г., постановено по НАХД № 429 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 23-033/20.04.2015 г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.10.2015г.
130 КАНД No 265/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.А.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 184 от 02.06.2015г., постановено по АНД № 341/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0284-003509 от 11.12.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък, с което на А.А.Д. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания: глоба в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.1 от ЗДвП; глоба в размер 100лв., на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП и глоба в размер на 2 000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.10.2015г.
131 КАНД No 267/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 34 от 22.05.2015г., постановено по АНД № 482/ 2014 г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000226/ 08.10.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на Агенция за сигурност и охрана “ Сириус” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “ Козяк” № 1А,представлявано от управителя Васил Панчев Панчев , в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 128, т.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер 4 000лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2015г.
132 КАНД No 268/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №36 от 22.05.2015 год., постановено по АНД №3/2015 г. по описа на Районен съд Раднево, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-000228/08.10.2014 год. на Директора на Д”ИТ” – Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.10.2015г.
133 КАНД No 269/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 35 от 22.05.2015г., постановено по АНД № 27/ 2015 г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000227/ 08.10.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на Агенция за сигурност и охрана “ Сириус” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “ Козяк” № 1А,представлявано от управителя Васил Панчев Панчев , в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 128, т.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер 4 000лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2015г.
134 КАНД No 270/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.П.Ж. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 421 от 15.06.2015г., постановено по АНД № 1232/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-1959-000722/ 12.11.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Ж.П.Ж. *** 61, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.10.2015г.
135 КАНД No 271/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №419 от 12.06.2015 год., постановено по АНД №711/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
136 КАНД No 272/2015 Наказателни касационни производства Е.Т.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 370 от 27.05.2015г., постановено по АНД № 690/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
137 КАНД No 273/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Н.К." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 391 от 08.06.2015 г., постановено по АНД № 789/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 140811-F151927/05.03.2015 г., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.10.2015г.
138 КАНД No 274/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Н.К." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №385/03.06.2015 год., постановено по АНД №790/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
139 КАНД No 275/2015 Наказателни касационни производства В.Г.Г. РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №378 от 01.06.2015 год., постановено по АНД №2181/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №СЗ-5-ЮИР-6 от 10.11.2014 год. на Началника на РДНСК - Югоизточен район с което на В.Г.Г. *** Михайловски № 75, с ЕГН ********** на основание чл. 232, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000лв., за нарушение на чл. 145, ал.1, изречение второ от ЗУТ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.10.2015г.
140 КАНД No 277/2015 Наказателни касационни производства БАЛИСТА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 177/ 28.05.2015г., постановено по АНД № 219/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 24-000344 от 09.02.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2015г.
141 КАНД No 278/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Г.Г.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 185/02.06.2015 г. по АНД № 335/2015 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0284-004528/09.01.2015 г., издадено от началника на РУ «Полиция» гр.Казанлък въз основа на АУАН № 4528/11.11.2014 г, с което на Г.Г.Г. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лв. на основание чл.182, ал. 2, т. 3 ЗДвП, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.10.2015г.
142 КАНД No 281/2015 Наказателни касационни производства АДОБ-ДИЗАЙН ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 217/ 18.06.2015г., постановено по АНД № 196/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2015г.
143 КАНД No 282/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК П.Р.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2015г.
ОТМЕНЯ решение N 188/03.06.2015 г., постановено по АНД N 442/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0284-001786 от 23.05.2014 година, издадено от началника на РУП – Казанлък, с което на П.Р.П. е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 300 лева на чл. 179,ал.3, т. 4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на разпоредбата на чл. 139,ал. 5 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.11.2015г.
144 КАНД No 284/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 339/ 18.05.2015г., постановено по АНД № 165/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.11.2015г.
145 КАНД No 286/2015 Наказателни касационни производства НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2004 АД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 336/ 15.05.2015г., постановено по АНД № 285/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.11.2015г.
146 КАНД No 288/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.Н.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 218/18.06.2015 г. по АНД № 221/2015 г. на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 96/25.02.2015 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с което на Д.Н.Р., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.10.2015г.
147 КАНД No 289/2015 Наказателни касационни производства М.О.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от адв. Любомир Денков от АК – Стара Загора, като пълномощник на М.О.Б., против Решение № 208 от 12.06.2015г., постановено по АНД № 425/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 289/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 13.10.2015г.
148 КАНД No 292/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГД"МН"РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43 от 12.06.2015 г. на Районен съд Раднево.С. постановеното по н.а.х.д. № 96 по описа на същия съд за 2015 г., с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 101 от 01.04.2015 г. на Началника на Регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" към Главна дирекция "Метрологичен надзор" при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор като законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
149 КАНД No 293/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Г.М.Ю. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21/30.06.2015 г. по АНД № 73/2015 г. на Районен съд Чирпан, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 1017/14 от 18.02.2015 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с наложени на Г.М.Ю. ***, ЕГН **********, административни наказания – глоба в размер на 1000 лв. на основание чл. 123, ал. 1 от ЗАДС и глоба в размер на 1000 лв. на основание чл. 126 от ЗАДС. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.11.2015г.
150 КАНД No 294/2015 Наказателни касационни производства Д.М.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 405/10.06.2015 г., постановено по АНД N 719/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-1228-001572 от 21.08.2014 г. на началник група към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.10.2015г.
151 КАНД No 296/2015 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ ВИНСЕНТ И ВК ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 992 от 26.11.2014г., постановено по АНД № 392/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.10.2015г.
152 КАНД No 298/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК З.З.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 221/ 22.06.2015г., постановено по АНД № 268/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-004636 от 26.02.2015г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР – Стара Загора, Районно управление – Казанлък, в частта за наложените на З.З.Р. административни наказания – „глоба” в размер 500лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото в тази му част за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.11.2015г.
153 КАНД No 299/2015 Наказателни касационни производства Ж.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 417/15.06.2015 г. по АНД № 759/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-002150/01.09.2014 г., издадено от началник група в ОД МВР Стара Загора, сектор «Пътна полиция», в частта за наложените на Ж.К.Д. ***, ЕГН ********** административни наказания – глоба в размер на 2000 лв. по чл. 174, ал. 3 ЗДвП и глоба в размер на 10 лв. по чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 10.11.2015г.
154 КАНД No 301/2015 Наказателни касационни производства В.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №469/30.06.2015 год., постановено по АНД №751/2015год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.11.2015г.
155 КАНД No 302/2015 Наказателни касационни производства М.Н.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №211 от 16.06.2015 г., постановено по АНД № 397/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
156 КАНД No 304/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Ш.А.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 256/ 06.07.2015г., постановено по АНД № 638/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 312 от 15.05.2015г., издадено от Директора на РДГ – Стара Загора в частта за наложеното на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите на Ш.А. административно наказание глоба в размер на 50лв. за извършено нарушение на чл. 213, ал.1, т.2 от ЗГ и в частта за постановеното на основание чл.273, ал.1 от ЗГ отнемане в полза на държавата вещите – предмет на нарушението – 0.6 простр. куб.м дърва за горене от дървесен вида акация и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 312 от 15.05.2015г., издадено от Директора на Регионална Дирекция по горите – Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите, за извършено нарушение на чл. 213, ал.1, т.2 от Закона за горите, на Ш.А. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 312 от 15.05.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.273, ал.1 от Закона за горите е постановено отнемане в полза на държавата вещите – предмет на нарушението – 0.6 простр. куб.м дърва за горене от дървесен вида акация. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 256/ 06.07.2015г., постановено по АНД № 638/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 312 от 15.05.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите - Стара Загора, в частта за постановеното на основание чл.273, ал.1 от Закона за горите отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението: автомобил „Опел Астра” с рег. № СТ5007АВ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.11.2015г.
157 КАНД No 305/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДАМТН-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЩЖНА БЪЛГАРИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51 от 17.07.2015 г. на Районен съд Раднево. постановеното по н.а.х.д. № 111 по описа на същия съд за 2015 г., с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 100 от 01.04.2015 г. на Началника на Регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" към Главна дирекция "Метрологичен надзор" . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
158 КАНД No 307/2015 Наказателни касационни производства ЗАГОРКА АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 482/07.07.2015 година, постановено по НАХД № 965 по описа за 2015 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23/17.04.2015 г., издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора с наложено на „Загорка” АД Стара Загора, БУЛСТАТ 123025273, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. за нарушение на чл.125, ал. 1, т. 2 от ЗООС. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.11.2015г.
159 КАНД No 309/2015 Наказателни касационни производства С.Р.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 495 от 13.07.2015г., постановено по АНД № 1335/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4151/12 от 17.01.2013г., издадено от Началник отдел „ОП” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с което на С.Р.Р. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер 400 лева, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за нарушение по чл.315, ал.1, предл. второ от КЗ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.11.2015г.
160 КАНД No 311/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 445 от 22.06.2015г., постановено по АНД № 754г. по описа за 2015 г. на Старозагорския К районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3487/12 от 21.11.2012г., издадено от Началник отдел “ ОП” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
161 КАНД No 312/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.К.Н.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 431/ 17.06.2015 г., постановено по АНД № 764/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 14-1959-000324/08.08.2014 г, издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД на МВР Стара Загора, сектор «Пътна полиция». Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
162 КАНД No 313/2015 Наказателни касационни производства Н.П.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 487/ 09.07.2015г., постановено по АНД № 1251/ 2015 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-1228-000386 от 05.03.2015 г. началник група в сектор “ Пътна полиция” при Областна дирекция на вътрешните работи – гр. Стара Загора ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
163 КАНД No 314/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Т.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 461 от 26.06.2015г., постановено по АНД № 1083/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 80 от 23.01.2015г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.11.2015г.
164 КАНД No 318/2015 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Б.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 238/26.06.2015 г. по АНД № 372/2015 г. на Районен съд Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВАМ наказателно постановление №14-0284-004070/ 06.01.2015 г. на Началник РУП Казанлък в частта , с която на Б.С.К. е наложено административно наказание « глоб»а в размер на 50 лева на основание чл. 182,ал.2 т.2 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДвП ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на съда за произнасяне по жалбата на Б.С.К. против наказателно постановление №14-0284-004070/ 06.01.2015 г. на Началник РУП Казанлък в частта, с която на К. е наложено админстративно наказание „ глоба” в размер на 10 лева за нарушението по чл. 100,ал.1 т.1 от ЗДвП . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.11.2015г.
165 КАНД No 319/2015 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК И.Б.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 193/ 05.06.2015г., постановено по АНД № 269/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.11.2015г.
166 КАНД No 320/2015 Наказателни касационни производства Х.К.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 01.07.2015 г., постановено по НАХД № 263 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23-027/13.03.2015 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.11.2015г.
167 КАНД No 321/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Б.К.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №251 от 03.07.2015 год., постановено по АНД №262/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
168 КАНД No 322/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ АНТОНИЙ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 15.06.2015г., постановено по АНД № 34/ 2015г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РС – 2/ 22.01.2015г., издадено от Директора на Областно пътно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.11.2015г.
169 КАНД No 323/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ АНТОНИЙ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 15.06.2015г., постановено по АНД № 33/ 2015г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РС – 3/ 22.01.2015г., издадено от Директора на Областно пътно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.11.2015г.
170 Частно КАНД No 336/2015 Наказателни частни касационни производства ВИНАРИС ЕООД-СТАРА ЗАГОРА -ПЛАМЕН ГЬОНЕВ ГЬОНЕВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2015г.
ОТМЕНЯ Определение от 09.06.2015г., постановено по АНД № 1291/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от “ Винарис” ЕООД гр. Стара Загора жалба против наказателно №24-000439 от 11.05.2015 година издадено от директора на дирекция “ Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.11.2015г.
171 КАНД No 337/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Н.К." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 433 от 18.06.2015г., постановено по АНД № 791/2015г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 140817-F151931/ 05.03.2015г., издадено от Директора на офис/ Дирекция Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
172 КАНД No 338/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН А.В.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №24 от 07.08.2015 год., постановено по НАХД №181 по описа за 2015 год. на Чирпански районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
173 КАНД No 339/2015 Наказателни касационни производства Г.П.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498/13.07.2015 г. по АНД № 1220/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-000503/23.03.2015 г., издадено от началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
174 КАНД No 341/2015 Наказателни касационни производства П.Х.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №470 от 30.06.2015 год., постановено по АНД №767/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
175 КАНД No 342/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЕТ Г.-М.К.-Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 474 от 02.07.2015г., постановено по АНД № 959/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23 от 09.04.2015г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.11.2015г.
176 КАНД No 343/2015 Наказателни касационни производства ВИКИНГ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 513/17.07.2015 год., постановено по АНД №1073 по описа за 2015 год. на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
177 КАНД No 344/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Н.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 22/ 06.08.2015 г., постановено по АНД № 99/2015 г. по описа на Районен съд Чирпан КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0375-000315/19.08.2014 г., издадено от Началник Районно управление « Полиция» - Чирпан към ОД на МВР Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.11.2015г.
178 КАНД No 345/2015 Наказателни касационни производства Е.П.З. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 228/ 24.06.2015 г. по АНД № 275/2015 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 50/27.02.2015 г., издадено от Заместник-директор на РЗИ Стара Загора, с което на Е.П.З., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв за нарушение на чл. 56, ал. 2 от Закона за здравето, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.11.2015г.
179 КАНД No 349/2015 Наказателни касационни производства ЕТ Н.К.-С.З. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 535 от 29.07.2015г., постановено по АНД № 786/2015г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 140809-F150770/ 05.03.2015г., издадено от Директора на офис/ Дирекция Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
180 КАНД No 351/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.А.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/ 04.06.2015г., постановено по АНД № 947/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
181 КАНД No 352/2015 Наказателни касационни производства ТИРИЕЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 531/ 24.07.2015г., постановено по АНД № 1304/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000399 от 09.04.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „ТИРИЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Българско опълчение” № 1, вх. „В”, ет.5, ап. 63, ЕИК 203070098, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.160, ал.1 от КТ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.11.2015г.
182 КАНД No 353/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.И.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.11.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 549 от 06.08.2015 година, постановено по АНД № 1340/ 2015 г. по описа на Старозагорски районен съд. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.11.2015г.
183 КАНД No 354/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ М.А.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №542 от 31.07.2015 год., постановено по АНД №1398/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.11.2015г.
184 КАНД No 355/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "А.-М.Р." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 544 от 31.07.2015 г., постановено по АНД № 1514/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 145971-F128416/20.04.2015 г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.12.2015г.
185 КАНД No 356/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Г.Г.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 286 от 07.08.2015г., постановено по АНД № 715/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ОП – 185 от 12.06.2015г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.12.2015г.
186 КАНД No 357/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК О.Р.З. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №301 от 07.08.2015 год., постановено по АНД №700/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №14-0248-001833 от 28.05.2014 год., издадено от Началник РУП Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.12.2015г.
187 КАНД No 358/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.Т.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 285/ 07.08.2015г., постановено по АНД № 703/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
188 КАНД No 359/2015 Наказателни касационни производства С.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 283/06.08.2015 г., постановено по АНД № 514/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0284-004821/08.01.2015 г. на Началник Районно управление « Полиция» при ОД МВР Стара Загора, с което на С.И.Г., ЕГН ********** са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3 от Закона за движението по пътищата, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.12.2015г.
189 КАНД No 360/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ И.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 547/ 31.07.2015г., постановено по АНД № 1419/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-1361/ 2014 от 28.04.2015г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.12.2015г.
190 КАНД No 362/2015 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД-СОФИЯ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №247/01.07.2015 год., постановено по АНД №499/2015 год. по описа на Казанлъшки районен съд, и вместо него постановява ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №2061/20.04.2015 год. на Заместник Кмета на Община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.11.2015г.
191 КАНД No 363/2015 Наказателни касационни производства П.Н.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 312/25.08.2015 год., постановено по АНД № 864/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000138/15.06. 2015 год. на Директора на регионална дирекция “ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, с което на П.Н.Н. е наложено административно наказание: “глоба” в размер на 1500 лв. на основание чл.93,ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/за нарушение на разпоредбата на чл. 89,т. 9 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.12.2015г.
192 КАНД No 364/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Т.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282/ 06.08.2015г., постановено по АНД № 578/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 02-130 от 15.08.2012г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” за Югоизточна България” към Главна Дирекция „Рибарство и контрол” в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.12.2015г.
193 КАНД No 365/2015 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 275/ 03.08.2015 г. по АНД № 616/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-223/31.07.2014 г., издадено от Председателя на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
194 КАНД No 367/2015 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №279/04.08.2015 год., постановено по АНД №647/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №222/31.07.2014 год. на Председателя на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране гр. София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.12.2015г.
195 КАНД No 368/2015 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 276/03.08.2015 г. по АНД 576/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-224/31.07.2014 г., издадено от Председателя на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
196 КАНД No 369/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Ж.Ю.М. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районно управление „Полиция” – Казанлък против Решение № 311 от 25.08.2015г., постановено по АНД № 724/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 369/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 5.12.2015г.
197 Частно КАНД No 370/2015 Наказателни частни касационни производства Я.Х.Г.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.11.2015г.
ОТМЕНЯ Определение № 1499 от 29.09.2015г., постановено по АНД № 2214/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Я.Х.Г. жалба против наказателно постановление №15-1228-00539 от 17.03.2015 година на началник група към ОД на МВР гр. Стара Загора Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.11.2015г.
198 Частно КАНД No 371/2015 Наказателни частни касационни производства С.П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1482/ 30.09.2015г., постановено по АНД № 2118/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената от С.П.А. жалба срещу Наказателно постановление № 1931/ 13 от 05.07.2013г., издадено от Началника на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.12.2015г.
199 КАНД No 372/2015 Наказателни касационни производства ПЕРУН 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №329 от 15.09.2015 год., постановено по АНД №745/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.12.2015г.
200 КАНД No 374/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 232/25.06.2015 г., постановено по АНД № 354/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0284-003425/28.08.2014 г, издадено от Началника на РУ «Полиция» гр. Казанлък, с което на Т.Д.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 139, ал. 5 ЗДвП, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.12.2015г.
201 КАНД No 375/2015 Наказателни касационни производства ПЕРУН 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 292/ 11.08.2015г., постановено по АНД №749/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е изменено наказателно постановление № 24- 000456 от 12.06.2015г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
202 КАНД No 376/2015 Наказателни касационни производства ПЕРУН 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 293/ 11.08.2015г., постановено по АНД № 752/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.12.2015г.
203 КАНД No 378/2015 Наказателни касационни производства Д.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65 от 07.10.2015г., постановено по АНД № 131/ 2015г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 15-0327-000048 от 17.03.2015г., издадено от Началника на РУП – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.12.2015г.
204 КАНД No 379/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН И.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №28 от 29.09.2015 год., постановено по АНД №180/2015 год. по описа на Районен съд Чирпан и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №14-0375-000350 от 26.09.2014 год., издадено от Началник РУП Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 16.12.2015г.
205 КАНД No 381/2015 Наказателни касационни производства Л.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 441 от 18.06.2015г., постановено по АНД № 699/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.12.2015г.
206 КАНД No 384/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЕРУН 2011 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 324/ 12.09.2015г., постановено по АНД № 753/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000457/ 12.06.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „ПЕРУН 2011” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Елена, ул. „Георги Сава Раковски” № 1, ЕИК 201963108, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер 2 000лв., за нарушение на чл. 61, ал.1 от Кодекса на труда, като намалява размера на наложеното наказание от 2 000 /две хиляди/ лева на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.12.2015г.