Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 541/2013, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.П.Т.,
Т.Г.П.,
Х.М.Х.,
Н.М.Л.,
М.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.П.Т., от гр.Стара Затора, Т.Г.П. ***, Х.М.Х. ***, Н.М.Л. ***, М.И.М. *** и направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план -План за регулация и План за застрояване за територията на парк „Бедечка” гр.Стара Загора, част от кадастрален район 513 и обхващащ квартали с последователни номера от кв.801 до кв.831, в частта му относно: УПИ VІІ за озеленяване, кв.821, УПИ ІІ-6706за пазар, кв.823, УПИ ІІІ-6706за паркинг кв.823, и УПИ ІV-6210 кв.823 и новообразувани улици, тангиращи с изброените УПИ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.12.2017
Административно дело № 8765/2015
В законна сила на 5.12.2017г.
2 Административно дело No 514/2014, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.Д.,
Г.К.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Д. ***, и Г.К.Д. ***3 с направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план -План за регулация и План за застрояване за територията на парк „Бедечка” гр.Стара Загора, част от кадастрален район 513 и обхващащ квартали с последователни номера от кв.801 до кв.831, в частта му относно: УПИ VІ- 6108, кв.815, , УПИ Х -6702 за озеленяване кв.815 и новообразувана улица от изток на урегулираните имоти: , като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2017
Административно дело № 8764/2015
В законна сила на 20.12.2017г.
3 Административно дело No 323/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Й.З., ЕГН **********, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за присъждане на обезщетение в размер на 100 000 лева за претърпени от И.З. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на Директора на Медицински център към Затвора – Стара Загора – неоказана медицинска помощ чрез насочване за преглед от медицински специалист по очни болести и неоказано адекватно и своевременно медицинско лечение, довело до влошаване на здравословното му състояние, като неоснователен. ОСЪЖДА И.Й.З., ЕГН **********, да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, сумата от 3 530 /три хиляди петстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.10.2017
Административно дело № 6338/2016
В законна сила на 17.10.2017г.
4 Административно дело No 347/2015, VI състав Закон за ДАНС М.С.Н. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Н. ***, против акт за отнемане на разрешение за работа в стратегически обект на работници от „Мини Марица – Изток” ЕАД, клон рудник „Трояново – север”, с Ковачево, обективиран в писмо рег. № СЗ-31-900/ 19.02.2015г. на Директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора, в частта му, с която е отнето разрешението за работа в стратегически обект „Мини Марица - Изток” ЕАД, клон рудник „Трояново – север”, с Ковачево на работника М.С.Н., като неоснователна. ОСЪЖДА М.С.Н. ***, ЕГН **********, да заплати на Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2017г.
5 Административно дело No 404/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «доживотен затвор» в Затвора гр.Стара Загора, СУМАТА от 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия, за периода 23.09.2010г-23.09.2015г, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 24.09.2015г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 17 000лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2017
Административно дело № 7441/2016
В законна сила на 28.11.2017г.
6 Административно дело No 433/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители КИРОВ-КА ЕООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КИРОВ — КА”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Гълъбово, ул.”Места”№20, с ЕИК 200976003 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6753 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по заявление с УИН 24/200514/84499 за кампания 2014, е отказано изцяло поисканото финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 81343.06 лв, като неоснователна. ОСЪЖДА „КИРОВ — КА”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Гълъбово, ул.”Места”№20, ЕИК 200976003 с управител Киро Динков Киров да заплати на Държавен фонд ”Земеделие” гр. София, сумата от 630.00 лв /шестстотин и тридесет лева/- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2017
Административно дело № 13255/2016
В законна сила на 10.10.2017г.
7 Административно дело No 450/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.П.Д.И. М ДИ СИ - ЕООД,
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение по протокол № 01/14.09.2015г на Комисия по чл.210 ЗУТ, назначена със заповед № РД -657 от 10.09.2014г на Кмета на Община Павел баня, в частта с която на основание чл.210 ал.1 от ЗУТ, вр.с чл.193 ал.3 и чл.73 ал.2 ЗУТ е определена в размер на 138.30 лв цена на право на прокарване на сервитут през ПИ с идентификатор 55021.501.1279, собственост на Х.П.Д.-И. на строеж: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс - специализирана болница за рехабилитация в поземлен имот с идентификатор 55021.501.551 по КККР на гр.Павел баня, обл.Стара Загора” поради некомпетентност. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Х.П.Д. – И., ЕГН **********,***, офис 11, сумата от 210лв. /двеста и десет лева/, представляваща направени от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2017
Административно дело № 5653/2017
ОСТАВЯ в сила решение №41 от 23.02.2017г. по адм.дело №450/2015г. на Административен съд гр.Стара Загора. ОСЪЖДА "М ДИ СИ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив да заплати на Х.П.Д. - Оборра сумата 600 ле/шестотин лева/ разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
8 Административно дело No 477/2015, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.П.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.П.Д. – И., със съдебен адрес ***, офис 11, Заповед № РД – 19 – 80/ 13.10.2015г., издадена от Кмета на Община Павел баня, в частта й, с която на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ е учредено право на прокарване на „М ДИ СИ” ЕООД – гр. Пловдив за обект: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс – специализирана болница за рехабилитация в УПИ І – Хотелски и търговски комплекс с идентификатор на ПИ 55021.501.551 в кв.28а, гр. Павел баня”, в частта за учреденото право на прокарване през поземлен имот с идентификатор 55021.501.1279 по КККР за землището на гр. Павел баня, като незаконосъобразна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.П.Д. – И. със съдебен адрес ***, офис 11, в частта й по оспорването на Заповед № РД – 19 – 80/ 13.10.2015г., на Кмета на Община Павел баня, в частта, с която на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ е учредено право на прокарване на „М ДИ СИ” ЕООД – гр. Пловдив за обект: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс – специализирана болница за рехабилитация в УПИ І – Хотелски и търговски комплекс с идентификатор на ПИ 55021.501.551 в кв.28а, гр. Павел баня”, през ПИ 55021.501.1577, ПИ 55021.501.1243, ПИ 55021.501.1241, ПИ 55021.501.1239, ПИ 55021.501.1255, ПИ 55021.501.1237, ПИ 55021.501.1256, ПИ 55021.501.1258 и ПИ 55021.501.1277 по КККР за землището на гр. Павел баня, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 477/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Х.П.Д. – И., ЕГН **********,***, офис 11, сумата от 155лв. /сто петдесет и пет лева/, представляваща направени от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. .

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2017
Административно дело № 5649/2017
В законна сила на 15.12.2017г.
9 Административно дело No 483/2015, VII състав Закон за местните данъци и такси С.Ж.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба на С.Ж.Т. *** Решение №8460/22.10.2015 год., издадено от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, в частта в която е възобновено производството по АУЗД №8460/10.11.2011 год., потвърден е същият в частта за ДНИ за 2009 год. и ТБО за периода 2007 – 2009 год. и е изменен в частта за ТБО и ДНИ за 2010 год. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.Ж.Т. *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лв., представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. ВРЪЩА преписката на Началник-отдел "Местни данъци и такси" при Община Стара Загора за ново произнасяне съгласно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2017
Административно дело № 10350/2016
В законна сила на 12.12.2017г.
10 Административно дело No 508/2015, VI състав Закон за достъп до обществена информация Й.А.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.А.Н. ***, отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх. № 349000-17347 от 10.11.2015г. на Директора на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Директора на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от Й.А.Н. заявление за достъп до обществена информация с искане за получаване на достъп до обществена информация относно трите имена на лицата, които са били ръководители на сектор „Пътна полиция” /или техните еквивалентни структури/ към ОД на МВР – Стара Загора /или техните еквивалентни наименования ОДП и т.н/ за периода от 2000г. до 2015г., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Й.А.Н. ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2017
Административно дело № 4487/2016
В законна сила на 17.11.2017г.
11 Административно дело No 512/2015, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси КУМАКС АГРО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КУМАКС АГРО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №240, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Иван Гунчев К., против Заповед № 2078/ 16.11.2015г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която за спечелил участник в публичния търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с площ 614кв.м с идентификатор 83106.1.24 в местността „Шейновските лозя” по КККР на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-94/ 29.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – V, при граници и съседи: имот с идентификатор 83106.1.147; имот с идентификатор 83106.1.146; имот с идентификатор 83106.1.25; имот с идентификатор 83106.1.23 и имот с идентификатор 83106.1.144, е обявен класираният на първо място кандидат - К.Г.К., предложил в проведеното тайно наддаване най-висока цена в размер на 1 501лв. без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „КУМАКС АГРО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №240, ЕИК 123750179, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Иван Гунчев К.,*** сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2017
Административно дело № 9840/2016
В законна сила на 30.10.2017г.
12 Административно дело No 518/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.М.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И. М.М. с адрес ***, Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6704 от 28.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по подадено от И.М. заявление за подпомагане с УИН 24/140414/ 81993 за кампания 2014, е отказано финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 1258.01 лв; по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ в размер 555.52 лв и по мярката Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2) —495.60 лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от И.М.М. с адрес ***, заявление за подпомагане с УИН 24/140414/ 81993 за кампания 2014, съобразно дадените в мотивите указания по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.11.2017
Административно дело № 9247/2016
В законна сила на 14.11.2017г.
13 Административно дело No 527/2015, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Г. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 5.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.Г. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх.№02-240-6500/4165 от 25.09.2015 год. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, като неоснователно. ОСЪЖДА Н.Г.Г. ЕГН ********** с постоянен адрес ***0 да заплати на ДФ”Земеделие” гр. София сумата от 2708.17 лв. /две хиляди седемстотин и осем лева и 17 ст./, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2017
Административно дело № 13291/2016
В законна сила на 20.12.2017г.
14 Административно дело No 28/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Й.С. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.71, ал.1, т.1 от Закона за защита от дискриминация, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000.00 /три хиляди/ лв., като неоснователен. ОСЪЖДА П.Й.С. да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 19.10.2017
Административно дело № 8991/2016
В законна сила на 19.10.2017г.
15 Административно дело No 32/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на К.А.В., ЕГН **********, Затвора гр. Стара Загора,, сумата от 700.00 /седемстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Следствения арест Стара Загора, за периода 25.10.2014г-24.02.2015г. ОТХВЪРЛЯ иска К.А.В. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 27 600 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 31.10.2017
Административно дело № 8301/2016
В законна сила на 31.10.2017г.
16 Административно дело No 48/2016, IV състав Кодекс на труда ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНО МАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Института по розата и етеричномаслените култури град Казанлък Предписание по протокол №ПРО49341/02.12.2015г., издадено от Дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора да заплати на Института по розата и етеричномаслените култури град Казанлък сума в размер на 300лв/триста/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.11.2017
Административно дело № 8829/2016
В законна сила на 22.11.2017г.
17 Административно дело No 60/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №105 от 05.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2017
Административно дело № 6819/2016
В законна сила на 18.12.2017г.
18 Административно дело No 86/2016, VI състав КСО А.Т.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.М. ***, против Решение № 1040-23-12/ 19.02.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено изцяло Разпореждане № 231-00-1655-2 от 20.01.2016г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2017
Административно дело № 7899/2016
В законна сила на 11.10.2017г.
19 Административно дело No 157/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.2, ал.1 в частта „и разрешение за разкопаване, издадено от общинската администрация”, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 999 от 02.12.2010г, изм. с Решение № 1026 от 21.12.22010г и с Решение № 83 от 26.01.2012г. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.11.2017
Административно дело № 9596/2016
В законна сила на 14.11.2017г.
20 Административно дело No 167/2016, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ" М.-М.Д.-М.Д." ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Мустак-М.Д.-*** против Уведомително писмо №02-240-2600/6382/27.09.2015г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г. издадено от Заместник-Изпълнителен в частта му, с която е отказано плащане по СЕПП за сумата от 4 936лв. ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ „Мустак-М.Д.-*** за обявяване нищожността на Уведомително писмо №02-240-2600/6382/27.09.2015г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г. издадено от Заместник-Изпълнителен в частта му, с която е отказано плащане по СЕПП за сумата от 4 936лв. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Мустак-М.Д.-*** против Уведомително писмо №02-240-2600/6382/27.09.2015г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г. издадено от Заместник-Изпълнителен в частта му, с която е отказано плащане по СЕПП за сумата от 8021.14лв. и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА ЕТ „МУСТАК-М.Д.-***, ЕИК 202306767 да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сума в размер на 775.52лв./седемстотин седемдесет и пет и петдесет два/лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2017
Административно дело № 13152/2016
В законна сила на 1.11.2017г.
21 Административно дело No 222/2016, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители СИЛМИК ЕООД ИЗП.ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Силмик"ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Дъбово, ул."Девети септември"№3, представлявано от управителя Мария Евтимова. срещу Заповед №03-РД/989 от 21.04.2016 год. на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в частта, с която от заявения интензитет на помощта в размер на 75 на сто и от който е одобрен интензитет в размер на 60 на сто, е постановен отказ за увеличението на интензитета на финансовата помощ с 15 на сто, на основание чл.13, ал.3 от Наредба №9/21.03.2015 год., като неоснователна. ОСЪЖДА "Силмик"ЕООД със седалище и адрес на управление с. Дъбово, общ. Мъглиж, ул. "Девети септември"№3, представлявано от управителя Мария Евтимова, ЕИК 123653997, да заплати на Държавен фонд "Земеделие" гр. София, направените по делото разноски в размер на 5138.85 лв. (пет хиляди сто тридесет и осем лв. и 85 ст.). Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 10786/2016
В законна сила на 23.10.2017г.
22 Административно дело No 284/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ"Д.-Д.Д." ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.6.2017г.
ИЗМЕНЯ по жалба на ЕТ „Данико-Дралчо Донев” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Армейска” №13, вх.Б, ап.13, Решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Гълъбово, обективирано в Протокол от 19.02.2016г., в частта относно размера на обезщетението за право на прокарване за обект „Електрозахранване на консуматорите на гара „Любеново-Предавателна” през ПИ 058014 в землището на гр.Гълъбово, засегната площ от 902 кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението, дължимо от „Мини Марица-изток” ЕАД гр.Раднево в полза на собственика на този поземлен имот, от 1715лв. /хиляда седемстотин и петнадесет лева/ на 1790лв. /хиляда седемстотин и деветдесет лева/. ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на ЕТ „Данико-Дралчо Донев” ЕИК 833131723, седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора, ул. „Армейска” №13, вх.Б, ап.13, сумата от 1372 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 1.9.2017
Административно дело № 8803/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
23 Административно дело No 294/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Р.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №349з-1900/10.06.2016г., издадена от Директор ОД на МВР Стара Загора по жалбата на И.Р.Д..*** да заплати на И.Р.Д. с ЕГН ********** сумата от 400лв/четиристотин/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2017
Административно дело № 13582/2016
В законна сила на 9.11.2017г.
24 Административно дело No 405/2016, I състав КСО М.М.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.М. ***, ЕГН ********** Решение № 2153-23-24 от 18.08.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институтг гр. Стара Загора и Разпореждане № **********/17.06.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ - Стара Загора в частта за началната дата на отпускане на лична пенсия за инвалидност и социална пенсия за инвалидност. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне по заявления вх.№ 2112-23-321 и 2177-23-431 /13.04.2016г относно началната дата на отпускане на пенсиите при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.М.М. ***, ЕГН ********** сумата 350 /триста и петдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2017
Административно дело № 13496/2016
В законна сила на 28.11.2017г.
25 Административно дело No 462/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МАРГО 2006 ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 462/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на исковата молба, подадена от „МАРГО 2006” ЕООД гр.Стара Загора против Държавен фонд „Земеделие” гр.София за присъждане на сумата 4 326.10лв, представляваща неизплатени субсидии по мярка 214 „Агроекологични плащания” за кампания 2010г и 2011г ведно със законната лихва върху сумата от датата на изискуемостта до датата на окончателното изплащане. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.10.2017г.
26 Административно дело No 465/2016, VII състав Закон за съдебната власт Ф.В.С. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ф.В.С. Заповед №305 от 29.09.2016 год., издадена от Административния ръководител - Председател на Районен съд – Раднево, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Административния ръководител – Председател на Районен съд - Раднево, за ново разглеждане и произнасяне за определяне размера на допълнително трудово възнаграждение на съдия Ф.В.С. за 2014 год., при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 4132/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
27 Административно дело No 496/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АУГУСТА 2006 ООД,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
В.Г.И.,
В.Д.В.,
П.И.Ж.,
М.Т.М.,
Х.И.К.,
Д.П.Г.,
И.В.И.,
Д.Н.К.,
И.Д.И.,
Р.П.Д.,
В.Г.М.,
С.Р.Н.,
В.Д.Д.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на „АУГУСТА 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Х. Ботев” № 201, ет.3, ап.8 и на изпълняващия длъжността Главен архитект на Община Стара Загора против Заповед № ДК-10-ЮИР-49/ 26.10.2016г на Началника на РДНСК Югоизточен район, в частта, с която е отменено Разрешение за строеж № 19-373/ 21.07.2016г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, ведно с одобрения проект за обект „Магазин за промишлени стоки /преустройство на гаражи № 6 и № 7 и складови помещения № 10, № 11, № 12, № 13 и № 14 на първи етаж със ЗП и РЗП 47.84 кв.м., строеж ІV категория/” в УПИ V-3402, кв. 294 по плана на гр.Стара Загора, като неоснователни. ОСЪЖДА „АУГУСТА 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Х. Ботев” № 201, ет.3, ап.8 и Главния архитект на Община Стара Загора да заплатят на РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 3513/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
28 Административно дело No 575/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.И. ЕГН ********** ***, против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ XI-115 в квартал 815 и УПИ I-115, УПИ II-115, УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ X-115, УПИ XI-115 и УПИ-XII-115 в квартал 816, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.С.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 1075 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 6991/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
29 Административно дело No 577/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Р.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ЕГН ********** ***1 против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІ-6171, кв.808, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Красими4р Р.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата от 1057 /хиляда и петдесет и седем/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6795/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
30 Административно дело No 581/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.-Б. против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. издадена от Кмета на община Стара Загора в частта й относно налагане на строителна забрана върху УПИ ХІ-6168 в кв.809 за параклис, УПИ ХІІ-6168, кв.809, УПИ ХVІ-6715 в кв.804 и УПИ VІ-6169 в кв.816, по плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М.-Б. против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Кмета на община Стара Загора за налагане на строителна забрана в останалата й част и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2017
Административно дело № 3629/2017
В законна сила на 30.10.2017г.
31 Административно дело No 585/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Л.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л.М. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІІ-6152 и УПИ VІІІ-6152, кв.817, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.Л.М. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 920 /деветстотин и двадесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6308/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
32 Административно дело No 586/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.С. ***, И.С.С. *** и М. *** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв. Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХІІІ6178, кв.808, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Й.С.С., ЕГН ********** ***, И.С.С., ЕГН ********** *** и М.С.С., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Стара Загора сумата 1096.00 /хиляда и деветдесет и шест/ лева, представляваща направени разноски. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.С. ***, И.С.С. *** и М. *** в частта, в която се иска прогласяване нищожността на Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №586/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, в в частта, в която се иска прогласяване нищожността на Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд, а в частта с характер на определение в седемдневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2017
Административно дело № 8094/2017
В законна сила на 9.11.2017г.
33 Административно дело No 587/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ I-6179, УПИ II-6179, УПИ III-6179, УПИ IV-6179, УПИ V-6179, УПИ XVI-6178 и УПИ XVII-6178, всички в кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.Н.Д. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2017
Административно дело № 6906/2017
В законна сила на 18.10.2017г.
34 Административно дело No 588/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 7.6.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 125 от 09.05.2017г. като: на страница първа от решението вместо „адм.дело № 588 по описа за 2017г.” да се чете „адм.дело № 588 по описа за 2016г.”. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 23.10.2017г.
35 Административно дело No 596/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.К. ***, против Заповед № 94С-203-3#1 от 13.07.2015г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, на С.И.К. е разпоредено да премахне незаконен строеж, пета категория - „Надстройка на част от магазин за хранителни стоки” със ЗП 64.78кв.м, находящ се в УПИ VІ – 1199, кв.17 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, одобрен със Заповед № 132 от 11.03.1991г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2017
Административно дело № 5464/2017
В законна сила на 28.11.2017г.
36 Административно дело No 599/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЗАГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Заг”ЕООД, ЕИК 123698985 представлявано от Управителя Иван Славов Славов против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХV6715, кв. 804, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Заг”ЕООД, ЕИК 123698985 представлявано от Управителя Иван Славов Славов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.„Христо Ботев”№117, вх.Б, ет.2 да заплати на Община Стара Загора сумата 1075.00 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6903/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
37 Административно дело No 601/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШАУЛА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД гр. Стара Загора против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА „ШАУЛА” ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК 123154880 да заплати на Община Стара Загора сумата от 929лв/деветстотин двадесет и девет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 7205/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
38 Административно дело No 604/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Н.М.,
П.Н.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.М. и П.Н.С. *** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ І6163, 6191, УПИ ІІ6163, 6191, УПИ ІІІ6163, 6191, УПИ ІV6163, 6191 и УПИ V6163, 6191, кв.817, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.Н.М., ЕГН********** *** и П.Н.С.,*** да заплатят на Община Стара Загора сумата 1075.00 /иляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6901/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
39 Административно дело No 606/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ III - 6159 в кв.812 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА В.П.В. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2017
Административно дело № 7206/2017
В законна сила на 18.10.2017г.
40 Административно дело (К) No 17/2017, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.Х.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №508 от 31.10.2016г постановено от Районен съд Казанлък по гр.д. №1291 по описа на съда за 2016г. с което е отхвърлена жалбата на И.Х.П. против Заповед № 170/16.05.2016г. издадена от Кмета на община Гурково и е осъдена И.Х.П. *** сумата от 640лв—разноски, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Заповед №170/16.05.2016г на Кмета на Община Гурково, с която е отказано издаване на удостоверение и скица по искане вх.№806/23.03.2016г подадено от И.Х.П. от името на наследниците на Атанас К.П. и Н.К.П., като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на община Гурково за ново разглеждане и произнасяне по искане вх.№806/23.03.2016г от наследниците на Атанас К.П. и Н.К.П. подадено чрез И.Х.П. за издаване на удостоверение и скица с данни за застроеност, за посочените в него имоти, съобразно дадените от съда задължителни указания. ОСЪЖДА Община Гурково да заплати на И.Х.П., ЕГН **********,***»Генерал Гурко» №27 сумата 90 лв разноски. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.7.2017
Административно дело № 7123/2017
В законна сила на 17.10.2017г.
41 Административно дело No 27/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Й.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.Т. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която на основание Заповед №10-00-2306/31.10.2016г на кмета на Община Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г наГлавния архитект на община Стара Загора, чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.198 ал.1 т.1 ал.2 изр.1 ал.4 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение №521 по Протокол №13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016г, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІІІ-6100, кв.811, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Т.Й.Т. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 870 /осемстотин и седемдесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2017
Административно дело № 7510/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
42 Административно дело No 28/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Д., ЕГН ********** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв. Бедечка гр. Стара Загора, в частта относно УПИ Х6100, кв. 810, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Д.Д., ЕГН ********** *** Загора сумата 920.00 /деветстотин и двадесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 8421/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
43 Административно дело No 43/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Р.Н.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-4 от 11.01.2017г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Р.Д. против писмо изх. № 20-99-336/ 22.11.2016г. на Главния архитект на Община Стара Загора с отказ да бъде съгласуван и одобрен инвестиционен проект за строеж: „Жилищна сграда с гараж” в УПИ V-6179 от кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2017
Административно дело № 6904/2017
В законна сила на 24.11.2017г.
44 Административно дело No 44/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Р.Н.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-3 от 10.01.2017г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Р.Д. против отказ изх. № 20-99-337/ 23.11.2016г. на Главния архитект на Община Стара Загора да бъде съгласуван и одобрен инвестиционен проект за строеж: „Жилищна сграда с гараж” в УПИ ХVІ—6178 от кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2017
Административно дело № 6902/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение №84 от 12.04.2017г. по адм.д.№44/2017г. на Административен съд - Стара Загора. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
45 Административно дело No 57/2017, III състав Закон за местните данъци и такси ЕЛДИГА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на”Елдига „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Подполковник Калитан „ № 51, вх.А, ет.1, ап.4 против Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № 59528/31.12.2016 г., издаден от старши инспектор в отдел „ Местни данъци и такси” при община Стара . ОСЪЖДА Елдига „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Подполковник Калитан „ № 51, вх.А, ет.1, ап.4 да заплати ня община Стара Загора съдебно- деловодни в размер на 426/ четиристотин двадесет и шест/ лева поради отхвърляне на жалбата. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2017
Административно дело № 5047/2017
В законна сила на 13.12.2017г.
46 Административно дело No 67/2017, IV състав КСО М.В.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.И. против Решение №2153-23-1/13.01.2017г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2017
Административно дело № 4315/2017
В законна сила на 18.12.2017г.
47 Административно дело No 110/2017, VIII състав Закон за акцизите и данъчните складове ТОДОРОВИ 2012-ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Тодорови 2012 ООД със седалище и адрес на управление гр.Гурково, ул.Бачо Киро №7, вх.А, ет.4, ап.38, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 162/ 24.02.2017г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на Тодорови 2012 ООД със седалище и адрес на управление гр.Гурково, ул.Бачо Киро №7, вх.А, ет.4, ап.38, ЕИК 201926889, сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.11.2017г.
48 Административно дело No 111/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОГРАГ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАВМА ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г И ГЛ. ДИРЕКТОР НА ОПОС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград против решение от 03.02.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 5% от стойността на договор №009/06.12.2016 год. върху стойността на допустимите и верифицирани разходи в размер на 85% съфинансиране от ЕС. ОТМЕНЯ по жалба на Община Асеновград против решение от 03.02.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 5% от стойността на договор №009/06.12.2016 год. върху стойността на допустимите и верифицирани разходи в размер над 85% съфинансиране от ЕС. ОСЪЖДА Община Асеновград, представлявана от Кмета Емил Караиванов да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата от 382.50 лв., представляващи направени разноски по делото. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община Асеновград, представлявана от Кмета Емил Караиванов сумата от 540.00 лв., представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.10.2017
Административно дело № 8538/2017
В законна сила на 19.10.2017г.
49 Административно дело No 122/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА"-СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.М., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – гр. Стара Загора, срещу Главна Дирекция „Охрана” – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 400лв. за претърпени от М.М. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно административно бездействие на служители на ГД „Охрана” - неконвоирането на М.М. на 23.02.2017г. за съдебно заседание по гражданско дело в Районен съд – Пловдив, като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
50 Административно дело No 130/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОПОС" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение (второ) от 30.6.2017г.
ДОПЪЛВА Решение № 124/ 23.05.2017г по адм.д.№ 130/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора като ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград против Решение от 03.02.2017г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” и Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” за определяне на финансова корекция по проект „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България” В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.11.2017г.
51 Административно дело No 158/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.Е.Д. МЛ. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА- АНТОН НИКОЛАЕВ КЕХАЙОВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №36/24.03.2017г., издадена от полицейски орган при РУ Гълъбово, по жалбата на Р.Е.Д..*** да заплати на Р.Е.Д. ЕГН********** сумата от 510лв / петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.12.2017г.
52 Административно дело No 165/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Асеновград Решение от 10.02.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на финансова корекция при провеждане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград” при реализацията и изпълнението на проект BG16М10Р002-1.006-0001-С01 - „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България”, в частта, с която като основа за налагане на финансовата корекция в размер на 5 % за описаните в решението нарушения на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП (отм.), квалифицирани по т. 9 от т.1 от Приложението на чл. 6, ал. 1 от Методологията за определяне на финансови корекции /отм./, е определена стойността на Договор № 008/ 29.11.2016г. с изпълнител ДЗЗД „Асеновград 90” на стойност 26 192 000лв. без ДДС. ВРЪЩА преписката на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на основата, върху която се налага финансовата корекция и за определяне размера на финансовата корекция на Община Асеновград за описаните в решението нарушения на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП /отм./, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград, представлявана от Кмета на общината, против Решение от 10.02.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на финансова корекция, в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Асеновград със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, ЕИК 000471059, да заплати на Министерство на околната среда и водите – гр. София сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането Община Асеновград за присъждане на разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.10.2017
Административно дело № 9124/2017
В законна сила на 27.10.2017г.
53 Административно дело No 169/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.П.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П. *** против Заповед №РД-09-118/09.03.2017 год. на Кмета на Община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
54 Административно дело No 172/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.П.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.П.С.,*** Заповед № 10-00-133 от 26.01.2017г, издадена от Кмета на община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж шеста категория „Стопанска постройка” с дължина 17м, ширина 5м и височина 3.50м, изпълнен от Г.П.С. и П.Н.С. без строителни книжа и разрешение за строеж в нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ в УПИ VІІ-99 кв.22 по плана на с.Арнаутито общ. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.П.С., ЕГН **********, с адрес *** сумата 1013.50 лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.10.2017г.
55 Административно дело No 183/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси МЕГАБИЛДИНГ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „МЕГАБИЛДИНГ ГРУП» ЕООД Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1-1 /05.01.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» в Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък, потвърден с Решение № 1/10.02.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” , Община Казанлък, в частта с която е установено задължение за Такса за битови отпадъци за имоти с партидни номера №7404F9425, № М300/07122007, № М303/07122007, № М304/07122007, №М305/07122007, № М306/07122007 и М307/07122007 за периоди 2012-2016г., в размер за горницата над 347.03лв до 1641.19лв от главницата и в размер за горницата над 70.17лв. от прилежащите лихви за забава, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МЕГАБИЛДИНГ ГРУП» ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес в гр.Казанлък, ул. «Христо Ботев» №6, вх.А, ет.1, ап.2 против Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1-1 /05.01.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» в Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък, потвърден с Решение № 1/10.02.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” - Община Казанлък, в частта установяваща главница за Такса за битови отпадъци за партиден №123757394 001 за 2012-2016г; и за партиден №7404F10870 за 2013г общо 347.03лв, както и в частта на прилежащите към тази главница лихви за забава в размер 70.17лв към 05.1.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на «МЕГАБИЛДИНГ ГРУП» ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес в гр.Казанлък, ул. «Христо Ботев» №6, вх.А, ет.1, ап.2 сумата от 630.44лв разноски. ОСЪЖДА «МЕГАБИЛДИНГ ГРУП» ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес в гр.Казанлък, ул. «Христо Ботев» №6, вх.А, ет.1, ап.2 да заплати на Община Казанлък сумата от 77.95 лева - разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
56 Административно дело No 194/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.К.Б. НАЧАЛНИК ОП ПРИ РУ -КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.К.Б. ЕГН ********** *** Заповед №284з-239/10.04.2017 год. на Началника на сектор „ОП” при Районно управление - Казанлък, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от директора Георги Хаджиев да заплати на Р.К.Б., ЕГН ********** *** сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 13.10.2017г.
57 Административно дело No 227/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.Д.,
И.П.К.,
Г.К.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Д., И.П.К. и Г.К. *** Заповед №РД-09-198/18.04.2017 год. на Кмета на Община Чирпан, в частта в която е разпоредено премахването на преграждащите стени на южен и западен балкон, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на Д.К.Д., ЕГН **********,***, И.П.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и Г.К.Д. ЕГН **********, с постоянен адрес *** сумата от 930.00 /деветстотин и тридесет/ лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 17.10.2017г.
58 Административно дело No 237/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Р.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
Д.Х.К.,
Г.Х.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2017г.
СЪДЪТ намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради оттегляне на подадената жалба от процесуалния представител на жалбоподателя, поради което и на основание чл. 159 т.8 от АПК СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Р.Д. *** против Заповед № РД-14-38/06.04.2017 г. на Кмета на Община Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 237/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и ответниците, а за заинтересованите страни – от датата на съобщаването.
В законна сила на 5.12.2017г.
59 Административно дело No 238/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл.68 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево, приета от Общински съвет Николаево с Решение № 97/ 29.03.2005г, изменена с Решение № 107/ 23.12.2008г и Решение № 100/ 25.11.2016г. ОСЪЖДА Общински съвет Николаево ДА ЗАПЛАТИ на на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево.
В законна сила на 19.12.2017г.
60 Административно дело No 242/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Маркони МДС”ЕООД, ЕИК 123711347, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Северен”, бул.”Дунав”№5, представлявано от управителя Събин Марков Събчев чрез пълномощник адвокат А.Г.С. против Заповед №РД-15-85/25.04.2017 год., издадена от Кмета на Община Павел баня, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №242/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.11.2017
Административно дело № 12645/2017
В законна сила на 20.11.2017г.
61 Административно дело No 259/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.М.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000281 от 18.05.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на Г.Д. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от 6 месеца, считано от 18.05.2017 г.”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.11.2017г.
62 Административно дело No 266/2017, III състав Закон за движението по пътищата Р.С.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000528 от 24.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Р. Сиракиов е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 2.11.2017
Административно дело № 10639/2017
В законна сила на 15.11.2017г.
63 Административно дело No 267/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МБС-2002 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБС – 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „проф. Никола Кожухаров” № 9, представлявано от управителя М.Б.С., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 428/ 23.05.2017г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2017г.
64 Административно дело No 270/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ж.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.А. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000492 от 13.04.2017г. на Началника на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.10.2017г.
65 Административно дело No 271/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ж.А.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.А. против Заповед №17-1228-000493/13.04.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.10.2017г.
66 Административно дело No 280/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.9.2017г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Пенев Колев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.С., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1/01.07.2016 год. на Началник на РСПБЗН „Мини Марица изток” гр. Раднево при РДПБЗН Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 09.06.2017 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Пенев Колев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.С., ЕГН ********** ***, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.10.2017г.
67 Административно дело No 281/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.10, ал.1, т.5 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Гурково, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 297/27.07.2017г. на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на Република България.
В законна сила на 19.10.2017г.
68 Административно дело No 285/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.6, ал.1, т.7 от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево, приета от Общински съвет Раднево, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево.
В законна сила на 13.10.2017г.
69 Административно дело No 287/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 287/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.6, ал.1, т.8 от от Наредба № 22 за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 513/27.07.2017г. на Общински съвет – Казанлък. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Стара Загора и в седмодневен срок за Общински съвет – Казанлък от получаване на съобщението, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 31.10.2017г.
70 Административно дело No 291/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на П.Г.Д., с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на П.Г.Д., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.11.2017г.
71 Административно дело No 292/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.Б. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, обезщетение в размер на 300лв. /триста/, представляващо имуществени вреди от незаконосъобразно НП №1552/03.10.2016г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№292/2017г. по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2017г.
72 Административно дело No 293/2017, VI състав Закон за семейни помощи за деца В.В.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Ч. ЕГН ********** *** против Заповед №ЗСПД/Д-СТ-ГК/839 от 09.06.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Гурково, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 6.12.2017г.
73 Административно дело No 294/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХОНОЛУЛУ 3 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на Хонолулу-3 ООД – гр.Казанлък, ЕИК 202815500 със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.Шипченска епопея №11а, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 700 (седемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 15.06.2017 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на Хонолулу-3 ООД – гр.Казанлък, ЕИК 202815500 със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.Шипченска епопея №11а, сумата от 350 (триста и петдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2017г.
74 Административно дело No 295/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Я.Х.Ч. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ПРАВОНАРУШИТЕЛИТЕ" В ГД "ИН" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.Х.Ч., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-1901 от 07.04.2017г., издадена от Началника на отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите” в Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода Я.Х.Ч. в ЗООТ към Затвора гр. Бургас, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 1.11.2017г.
75 Административно дело No 326/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.10.2017г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 28.09.2017г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, с която е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.58 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, изменена с Решение № 176/ 25.02.2016г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 326/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 4.11.2017г.
76 Административно дело No 327/2017, IV състав КСО К.Т.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-23-26/08.06.2017г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №**********/03.04.2017г. на Началник отдел „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора, по жалбата на К.Т.К.. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по Заявлението на К.Т.К. №1012-23-57/20.05.2016г. при спазване на задължителните указания на съда по прилагане и тълкуване на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 12.12.2017г.
77 Административно дело (К) No 344/2017, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.П. Т.Н.С.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 302 от 05.04.2017г., постановено по гр. дело № 201/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.10.2017г.
78 Административно дело No 345/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Г.С. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.С. ***, Заповед за задържане на лице с рег. № 317 от 24.06.2017г., издадена от Полицейски орган – ОР при Второ Районно управление гр.Стара Загора – Господин Димитров Христов, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.10.2017г.
79 Административно дело No 351/2017, II състав КСО Е.Ж.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Ж.М.-Д., ЕГН **********,***, Решение №2153-23-22 от 02.05.2017г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №********** от 31.01.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ гр.Стара Загора. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по заявлението на Е.Ж.М.-Д. от 27.01.2017г., съобразно дадените указания по приложението на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
80 Административно дело No 355/2017, VI състав КСО М.Г.Ж. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Г.Ж. *** против Решение №2153-23-27 от 16.06.2017 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 117, ал.3 от КСО е оставена без уважение като неоснователна жалбата й против разпореждане №********** от 24.02.2017 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване". Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 24.10.2017г.
81 Административно дело No 358/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 358/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.18, ал.1 и ал.2 и чл.50, ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 547/28.09.2017г. на Общински съвет – Казанлък. ОСЪЖДА ответника Общински съвет Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Казанлък - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 28.11.2017г.
82 Административно дело No 364/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. ЕГН ********** ***«Трите чучура» № 67, вх.Б, ет.4 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000688 от 03.06.2017г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.11.2017г.
83 Административно дело No 367/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на А. *** против Заповед №10-00-1119/25.05.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №367/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.10.2017г.
84 Административно дело No 368/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.Н.Г.,
Я.И.Н.,
М.Н.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Л.Н.Г. ***, Яна И.Н. *** и М.Н. *** против Решение № 919 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.05.2017г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 368/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 10.11.2017г.
85 Административно дело No 372/2017, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.В.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Даниил В.А. *** против Решение №919/25.05.2017 год. на Общински съвет Стара Загора, с което е одобрен проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв. “Железник”, гр. Стара Загора – в частта му относно ПИ 68850.501,442; 68850.501.168 и 68850.501.443, от които са образувани УПИ ХХІV442, ХХV442, ХХVІ442, ХХVІІІ442, ХХІХ442, ІІ443, ІІІ44, 443, І168, ІV168, V168 VІ168, VІІІ168, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №372/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 21.10.2017г.
86 Административно дело No 376/2017, III състав Закон за закрила на детето Х.П.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.П.Х. против мълчалив отказ на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” /Д”СП”/ гр.Стара Загора по молба вх.№ СМГ/Д-Ст /422/05.07.2017г, подадена в дирекция „СП” гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 376 /2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.10.2017
Административно дело № 11312/2017
В законна сила на 25.10.2017г.
87 Административно дело No 377/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Д.В. Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195 ал.5 от ЗУТ и Констативен протокол № 1/22.05.2017г, е разпоредено да се премахне неправомерно външно отводняване и подмени компрометирана хидроизолация, находящи се в открита тераса към ателие №3 и №4, в жилищна сграда с административен адрес ул.”Сава Силов”№ 83, гр.Стара Загора, собственик З.Д.В., при срок 30 календарни дни от съобщаването на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на З.Д.В. ЕГ ********** сумата 910 /деветстотин и десет/лв, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.12.2017г.
88 Административно дело No 380/2017, I състав Закон за автомобилните превози ДЖЕНЕРАЛ КАРГО ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДЖЕНЕРАЛ КАРГО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Петрич, ул.”Вардар” № 10, ет.2 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД-14-1379/ 20.07.2017г, издадена от Началника на областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.12.2017г.
89 Административно дело No 385/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В.М. от гр. Казанлък против заповед № 1134/ 10.07.2017 година на кмета на община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 385 по описа за 2017 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 28.11.2017г.
90 Административно дело No 388/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 388/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.40, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационни елементи на Община Мъглиж, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 354 от 31.07.2017г. на Общински съвет – Мъглиж. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2017г.
91 Административно дело No 394/2017, VII състав КСО В.П.К.,
В.Л.К.
ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от В.П. *** и от В.Л.К. ***, против Разпореждане № 98 от 19.10.2016г., издадено от Главен инспектор по осигуряването в Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 394/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата, подадена от В.П. *** и от В.Л.К. ***, против Разпореждане № 98 от 19.10.2016г., издадено от Главен инспектор по осигуряването в Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.11.2017г.
92 Административно дело No 396/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020Г. ПРИ МТСП ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД с. Ковачево, област Стара Загора против Решение №РД05-41/12.05.2017г. в частта му по т.33, с която Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение BG05M9OP001-1.008-1515. ОСЪЖДА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД с. Ковачево, област Стара Загора ЕИК 123531939 да заплати на Министерството на труда и социалната политика сумата от 450лв/четиристотин и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 28.11.2017г.
93 Административно дело No 397/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.С.Б. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.11.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на принудителна административна мярка – преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, наложена от Главен специалист „Кратковременно паркиране” при Община Казанлък на 18.07.2017г., по жалбата на П.С.Б..*** да заплати на П.С.Б. ЕГН********** сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 5.12.2017г.
94 Административно дело No 404/2017, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Ж.Г. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ №8245з-159/07.07.2017 год., постановен от Началника на ІІ РУ при ОД на МВР Стара Загора по жалба на С.Ж.Г..*** да заплати на С.Ж.Г. ЕГН ********** сумата от 360лв/триста и шестдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 17.11.2017г.
95 Административно дело No 405/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕВРОКАРС ЕООД,
И.Х.Х.
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.Х. *** и от „ЕВРОКАРС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Стефан Караджа” № 32, ет.1 Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000841 от 11.07.2017г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.Х. *** сумата 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВРОКАРС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Стефан Караджа” № 32, ет.1 сумата 450 /четиристотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
96 Административно дело No 409/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. *** ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 272/ 09.03.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. *** ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
97 Административно дело No 410/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Венелин С.П., ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 03.08.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Венелин С.П., ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.12.2017г.
98 Административно дело No 415/2017, VI състав Закон за пътищата СИС ИНДУСТРИЙС - ООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ РЕНИ СТАЙКОВА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СИС индустрийс”ООД, ЕИК 040275584 и със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Джеймс Баучeр”№77, ет.2 и представлявано от управителя Рени Михайлова Стайкова, против писмо изх.№53-00-1287/18.07.2017 год. на Директора на ОПУ - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №415 по описа за 2017 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.10.2017г.
99 Административно дело No 420/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на К.Г. Кънчев, ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 350 (триста и петдесет) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 08.08.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на К.Г. Кънчев, ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.12.2017г.
100 Административно дело No 421/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.Г.К. ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, обезщетение в размер на 350лв. /триста и петдесет/, представляващо имуществени вреди от незаконосъобразно НП №260/07.03.2017г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.Г.К. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№421/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ като неоснователено искането за присъждане на законната лихва върху сумата на обезщетението, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното плащане. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 24.11.2017г.
101 Административно дело No 422/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К. Кънчев имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 26/ 10.01.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 08.08.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
102 Административно дело No 423/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К. Кънчев имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 76/ 20.01.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 08.08.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
103 Административно дело No 425/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.С. НАЧАЛНИК НА УЧАСТЪК ЛОЗЕНЕЦ КЪМ 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №8245з-170/28.07.2017 год. на Началника на участък-Лозенец при Второ РУ –Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на С.А.С. ЕГН********** 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.11.2017г.
104 Административно дело No 426/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Г.С. НАЧАЛНИК НА ГРУПА "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД"- СЕКТОР"ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"-02 РУ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.С. *** Заповед УРИ: 8245з-169 от 28.07.2017г., издадена от Началника на група „Охрана на обществения ред” в сектор „Охранителна полиция” към Второ Районно управление - Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.Г.С., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2017г.
105 Административно дело No 427/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.К.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.Х. *** против отказ на Кмета на Община Казанлък по жалба вх.№ 94-Е-122-1/27.06.2017г, подадена от Е.К.Х., като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Е.К.Х. *** за отмяна на наложени му глоби - в размер на 50 лв. по чл.31, т.4 от Наредба №4 и в размер на 1лв. за престой, съгласно чл.44а ал.5 от Наредба №26, двете на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 427/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 14.10.2017г.
106 Административно дело No 429/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.К.К. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Х.И.Х., пълномощник на Д.К.К., против наказателно постановление №6482/06г., издадено от Станислав Христакиев Станилов, Началник на РПУ Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 429/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2017
Административно дело № 12000/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
107 Административно дело No 431/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Стаминир А.Б. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №20009/06.02.2007г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция – КАТ” при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, да заплати на С.А.Б. ЕГН **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лв., представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.12.2017г.
108 Административно дело No 433/2017, III състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Ж. ДИРЕКТОР НА СУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Ж. Решение №1/11.08.2017г, с изх.№168/11.08.2017г на Директора на СУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови в частта по т.4, в която част е обективирано волеизявление за предоставяне на достъп до информацията, поискана от Ж. по т.1, т.2 и т.3 от подаденото от него заявление с вх.№736/12.07.2017г под формата на преглед на информацията, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление вх.№736/12.07.2017г в частта относно формата на предоставяне на достъпа до информацията по т.1, т.2. и т.3 от заявление вх.№736/12.07.2017г, подадено от И.Д.Ж.. ОСЪЖДА СУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови да заплати на И.Д.Ж. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лв. - разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 20.12.2017г.
109 Административно дело No 434/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, против Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък по отношение на цитираните в нея Народни читалища и имоти публична общинска собственост, с изключение на т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 575/2016 г. по описа на АС Стара Загора в ТАЗИ МУ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ искането на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, за прогласяване на Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък в ЧАСТТА относно т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години, за нищожно, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък в ЧАСТТА относно т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, сумата 310 /триста и десет лева/ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 19.12.2017г.
110 Административно дело No 436/2017, I състав Закон за местните данъци и такси В.С.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.П. ЕГН ********** *** с искане за обявяване нищожността на Актове за установяване на задължение по декларация № 57993/ 11.02.2016г и № 57994/ 11.02.2016г, издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, мълчаливо потвърдени от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с които за периода 2011г-2015г са установени задължения за данък върху превозните средства относно автомобил марка ДАФ, модел 95ХФ, вид „Седлови влекач”, рама № XLRTE47XS0E464421, с регистрационен номер СТ7228СВ и автомобил марка ДАФ, модел 95ХФ380, вид „Седлови влекач”, рама № XLRTE47XS0E463982, с регистрационен номер СТ9202АВ, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.П. *** с искане за отмяна като незаконосъобразни на Актове за установяване на задължение по декларация № 57993/ 11.02.2016г и № 57994/ 11.02.2016г, издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, мълчаливо потвърдени от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 436/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора тази част. ОСЪЖДА В.С.П. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 107 сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
111 Административно дело No 437/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.К. против Заповед №17-0284-000034/31.01.2017г. издадена от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
112 Административно дело No 438/2017, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.Д.Б. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Б. ***, против Отказ с УРИ: 8245з-191/ 04.08.2017г. за издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, издаден от Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.11.2017г.
113 Административно дело No 443/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. КАЗАНСКИ БЛ.32,
Д.Я.Г.,
С.К.Е.,
Ж.Щ.Г.,
К.Г.Т.,
К.М.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.10.2017г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба - възражение от собствениците на жилища в гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл.32, подписана от управителите на Етажна собственост на бл.33, вх. „0”; Етажна собственост на бл.33, вх. „А”; Етажна собственост на бл.33, вх. „Б”; Етажна собственост на бл. 33, вх. „В” и Етажна собственост на бл.32, вх. „0”, против Заповед № 19-12-175/ 20.07.2017г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 443/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от определението да се изпрати на Главния архитект на Община Стара Загора и на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „0”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – Д.Я.Г.; на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „А”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – С.К.Е.; на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „Б”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – Ж.Щ.Г.; на Управителя на Етажна собственост на бл. 33, вх. „В” кв. „Казански”, гр. Стара Загора – К.Г.Т. и на Управителя на Етажна собственост на бл.32, вх. „О”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – К.М.С.,*** адреси в представения списък по чл. 152, ал.3 от АПК.
В законна сила на 20.10.2017г.
114 Административно дело No 447/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Т.И. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Т.И. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000963/ 28.07.2017г., издадена от началник на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 447/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.11.2017г.
115 Административно дело No 449/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.В.К.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.К. /Маргаритова/, подадена чрез пълномощника й адв. Николай Владимиров Вълков от АК – София, против направено на 21.04.1983г. допълнение относно гражданството на лицето в Акт за раждане № 868/ 26.06.1981г., издаден от длъжностно лице по гражданското състояние при Общински народен съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 449/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.10.2017г.
116 Административно дело No 451/2017, IV състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Ж. УПРАВИТЕЛ НА ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ изх.№71/28.07.2017г. на Управителя на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД с. Братя Даскалови да предостави достъп до обществена информация по Заявление № 59/18.07.2017г., подадено от И.Д.Ж.. ВРЪЩА преписката за произнасяне по Заявление №59/15.09.2016г. подадено от И.Д.Ж. при спазване указанията на съда. ОСЪЖДА „Тържище с. Плодовитово” ЕООД с. Братя Даскалови ЕИК 200886865 да заплати на И.Д.Ж. сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено
В законна сила на 9.12.2017г.
117 Административно дело No 457/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Л.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Л.М. ***, Заповед № 1228з-22 от 19.07.2017г. на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл. 19 от Наредба № I - 157 от 01.10.2002г. е разпоредено изземването на СУМПС № 283297793, издадено на С.Л.М., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.Л.М. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2017г.
118 Административно дело No 458/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Мъглиж против мълчаливия отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” да се произнесе със Заповед за одобряване или отхвърляне на Заявление УИН24/07/2/0/00372 от 01.10.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№458/17г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.12.2017
Административно дело № 12878/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №291 от 27.09.2017г. постановено по адм.дело №458/2017г. по описа на Адмионистративен съд Стара загора. Определението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
119 Административно дело No 466/2017, IV състав Закон за държавния служител Д.Х.Х. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№466/17г по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д.№466/17г. по описа на АС Стара Загора на АС Хасково по компетентност. Определението като не преграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.10.2017г.
120 Административно дело No 471/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Д.В.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2017г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.В.И. *** против заповед №17-1228-000858/12.07.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.12.2017г.
121 Административно дело No 472/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.10.2017г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№3643/07.09.2017г., подадена от Д.В.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, против ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата от 11 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 472/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 15.11.2017г.
122 Административно дело No 476/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.П.М. ***, ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от С.М. неимуществени вреди вследствие на незаконното й задържане въз основа на отменената като незаконосъобразна с влязло в сила съдебно решение Заповед за задържане на лице рег. № 466 от 30.12.2014г., издадена от полицейски орган на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 25.04.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.П.М. срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 1 500лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на С.П.М. ***, ЕГН **********, сумата от 127лв. /сто двадесет и седем лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2017г.
123 Административно дело No 477/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на А.Н. *** поради неотстраняване на нередовностите и поради недопустимост на исковото производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №477/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 5.10.2017г.
124 Административно дело No 480/2017, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Т.Г.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.Г.Т., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр.Стара Загора, против писмо ЗД № 423/2016 от 31.08.2017г. на Началника на Затвора - гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 480/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.11.2017
Административно дело № 12573/2017
В законна сила на 16.11.2017г.
125 Административно дело No 481/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.Д. ***, против Заповед № 10-00-1714 от 22.08.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 481/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.11.2017
Административно дело № 12099/2017
В законна сила на 15.11.2017г.
126 Административно дело No 482/2017, VII състав Закон за достъп до обществена информация С.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Д. *** против отказ на Кмета на Община Братя Даскалови, обективиран в писмо изх.№94-22-45#1 от 23.08.2017 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №482 по описа за 2017 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.11.2017
Административно дело № 13172/2017
В законна сила на 29.11.2017г.
127 Административно дело No 485/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. *** против разпоредбата на чл.52а, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 485/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.11.2017г.
128 Административно дело No 491/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.К.Н.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.10.2017г.
ВРЪЩА искова молба от Д.К.Н. с настоящ адрес *** против Дирекция за национален строителен контрол гр.София за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 20 000 лв и за неимуществени вреди в размер на 50 000лв, ведно със законна лихва, считано от 12.11.2015г до окончателното изплащане, поради неотстраняване на нередовност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 491/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 29.11.2017г.
129 Административно дело No 498/2017, V състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.С., изтърпяващ наказание „доживотен затвор” в Затвора – Стара Загора, против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да се произнесе по подадена от И.С. молба вх. № 109/ 21.08.2017г. за издаване на заповед по чл.198, ал.3 от ЗИНЗС относно продължаване изтърпяването на наложеното му наказанието „доживотен затвор” при специален режим, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 498/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.10.2017г.
130 Административно дело No 503/2017, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) К.П.Ф. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от К.П.Ф. *** със съдебен адрес *** против Експертно решение № 0562-095 от 03.07.2017г на НЕЛК-София., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 503/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.11.2017г.
131 Административно дело No 518/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 518/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.12.2017
Административно дело № 12975/2017
В законна сила на 5.12.2017г.
132 Административно дело No 519/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Б.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Г. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 519/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.11.2017
Административно дело № 12617/2017
В законна сила на 28.11.2017г.
133 Административно дело No 520/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 520/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.12.2017
Административно дело № 12976/2017
В законна сила на 6.12.2017г.
134 Административно дело No 523/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 523/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.12.2017
Административно дело № 13195/2017
В законна сила на 11.12.2017г.
135 Административно дело No 530/2017, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Т.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П. *** против Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25/28.09.2017 год., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора в частта за кв. Бедечка, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №530/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 7.11.2017г.
136 Административно дело No 531/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. с адрес *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 531/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.12.2017
Административно дело № 13198/2017
В законна сила на 5.12.2017г.
137 Административно дело No 537/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Т.Т.Д.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 100 000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени от действия и/или бездействия на администрацията в Следствения арест гр.Стара Загора, във връзка с условията в ареста, за периоди на престой: 18.01.2006г-14.02.2006г, 04.05.2011г-21.07.2011г, 23.03.2012г-06.04.2012г, 22.01.2013г-24.04.2013г, 01.10.2014г-06.02.2015г, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 537/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
138 Административно дело No 538/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №538/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на К.К. ***, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за даване на разрешение за обособяване чрез монтиране на антипаркинг скоба на инвалидно място за паркиране на собствен автомобил Субару с рег.№СТ 1565 ВХ, поради оттегляне на жалбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 13.12.2017г.
139 Административно дело No 547/2017, I състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Д.С.П. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.П.,*** против Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания рег.№ Б-551/ 18.10.2017г, рег.№ Б-553/ 18.10.2017г, рег.№ Б-554/ 18.10.2017г и рег.№ Б-555/ 18.10.2017г, всички издадени от Началника на Затвора Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 547/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА делото като преписка на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за произнасяне по жалбата на Д.С.П.,*** против Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания рег.№ Б-551/ 18.10.2017г, рег.№ Б-553/ 18.10.2017г, рег.№ Б-554/ 18.10.2017г и рег.№ Б-555/ 18.10.2017г, всички издадени от Началника на Затвора Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 17.11.2017г.
140 Административно дело No 553/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Ш.,
Е.П.М.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Д.Д.Ш., Е.П.М. и П.И.Р. *** против разрешение за поставяне №01890/02.08.2017 год. на Кмета на Община Стара Загора, като недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №553/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.11.2017г.
141 Административно дело No 563/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.П.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от В.П.Р. *** чрез пълномощника му адвокат Ивелина Илиева против Заповед № 1228з-25 от 05.09.2017г на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 563/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.12.2017г.
142 Административно дело No 593/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Стара Загора против Решение №1214/25.10.2017г. на Общински съвет Стара Загора за изменение на действащия Общ устройствен план на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 171011, местност „Пазарски път” по КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, по който е образувано адм.д.№593/2017г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №593/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.12.2017г.
143 Административно дело No 605/2017, IV състав КСО М.Р.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.Н. против Решение № 2153-23-68/06.11.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/11.09.2017г. на Ръководител „ПО” при същото ТП НОИ. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 30.12.2017г.
144 Административно дело No 609/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.15 ал.3 в частта „ за сметка на наемателя/ползвателя” от Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет Мъглиж с Решение №82/29.03.2012г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №609/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.12.2017г.
145 Административно дело No 627/2017, II състав чл. 304 АПК Л.В.Т.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 627/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Л.В.Т. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
146 Административно дело No 628/2017, I състав чл. 304 АПК Д.Д.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 628/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Д.Д.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
147 Административно дело No 629/2017, I състав чл. 304 АПК Г.М.Ч.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 629/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Г.М.Ч. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
148 Административно дело No 630/2017, II състав чл. 304 АПК И.М.Н.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 630/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.М.Н. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
149 Административно дело No 631/2017, II състав чл. 304 АПК Ж.С.Ж.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 631/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Ж.С.Ж. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
150 Административно дело No 632/2017, II състав чл. 304 АПК Ж.С.В.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 632/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Ж.С.В. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
151 Административно дело No 634/2017, I състав чл. 304 АПК И.Г.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 634/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.Г.К. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
152 Административно дело No 639/2017, II състав чл. 304 АПК С.Х.С.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 639/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на С.Х.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
153 Административно дело No 640/2017, I състав чл. 304 АПК Д.И.Л.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 640/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Д.И.Л. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
154 Административно дело No 641/2017, I състав чл. 304 АПК Х.С.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 641/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Х.С.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
155 Административно дело No 646/2017, II състав чл. 304 АПК В.П.Й.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 646/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на В.П.Й. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 11.12.2017г.
156 Административно дело No 647/2017, I състав чл. 304 АПК И.З.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 647/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.З.И. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 8.12.2017г.
157 Административно дело No 651/2017, II състав чл. 304 АПК П.Т.С.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 651/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на П.Т.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 13.12.2017г.
158 Административно дело No 653/2017, I състав чл. 304 АПК Н.Д.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 653/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Н.Д.К. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 12.12.2017г.
159 Административно дело No 654/2017, II състав чл. 304 АПК К.Т.Ч.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 654/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на К.Т.Ч. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 13.12.2017г.
160 КАНД No 214/2017, I състав ЗАНН: Общини МИКРО КРЕДИТ АД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1418/07.12.2016 г. по АНД № 2808/2016 г. по описа на на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 724 от 14.07.2016 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на съда . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
161 КАНД No 235/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИ-100 - ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №217/11.04.2017 год., постановено по АНД3724/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №24-001143/25.11.2016г., издадено от Директор дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора в частта му с наложена на „ВИКИ 100” ЕООД ЕИК 200707974 имуществена санкция като намалява размера й от 3000лв./три хиляди/ на 1500лв/хиляда и петстотин/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
162 КАНД No 244/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.К.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №250/26.04.2017г., постановено по АНД №608/2017г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
163 КАНД No 251/2017, II състав ЗАНН: МВР Н.Н.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №254/24.04.2017 год., постановено по АНД 806/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1228А-528/04.01.2017г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
164 КАНД No 253/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Й.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №213/10.04.2017 год., постановено по АНД 560/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
165 КАНД No 254/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №150/06.04.2017год., постановено по АНД№885/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
166 КАНД No 271/2017, II състав ЗАНН: Общини З.К.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №282/10.05.2017 год., постановено по АНД 563/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №40/10.01.2017г. на Заместник Кмета на община Стара Загора с наложено на З.К.Т. ЕГН ********** административно наказание „глоба” в размер на 400.00лв. / четиристотин/ за нарушение на чл.16 ал.2 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
167 КАНД No 285/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА С.Г.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №185/02.05.2017 год., постановено по АНД 1535/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП №16-0284-001641/06.10.2016г. издадено от Началник РУ Казанлък, при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
168 КАНД No 287/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "БИЛЕК ТРАНСПОРТ" ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ООСТАВЯ В СИЛА Решение №300/17.05.2017 год., постановено по АНД 723/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
169 КАНД No 293/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №228/31.05.2017 год., постановено по АНД 246/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
170 КАНД No 307/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №402/14.06.2017 г. по АНД №1019/2017 г. на Районен съд Стара Загора в частта , с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-000170/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор « Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора в частта, с което на Д.Д.С. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 3000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175А, ал.1 , предложение 3 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 104Б, т.2 от същия закон , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-000170/25.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор « Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загорав частта, с което на Д.Д.С. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 3000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175А, ал.1 , предложение 3 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 104Б, т.2 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.10.2017г.
171 КАНД No 312/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.А.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ООСТАВЯ В СИЛА Решение №397/13.06.2017 год., постановено по АНД 1016/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
172 КАНД No 313/2017, II състав ЗАНН: Общини И.В.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №243/24.04.2017 год., постановено по АНД416/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №1484/10.10.2016г. на Заместник Кмета на община Стара Загора с наложено на И.В.М. ЕГН********** административно наказание „глоба” в размер на 100.00лв. /сто/ за нарушение на чл.37 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
173 КАНД No 314/2017, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.П.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 395 от 12.06.2017г., постановено по АНД № 254/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, като незаконосъобразно, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1228-002114 от 10.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 3.10.2017г.
174 КАНД No 344/2017, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №434 от 26.06.2017г., постановено по АНД № 1350/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 72/ 10.01.20174г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
175 КАНД No 347/2017, I състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.П.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №67 от 01.08.2017г., постановено по АНД № 197/2017г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено,като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление №17-0327-000329 от 10.05.2017г., издадено от Началник РУ гр. Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
176 КАНД No 353/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "БИЛЕК ТРАНСПОРТ" ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №387 от 12.06.2017 година, постановено по НАХД № 736/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №24-001193 от 07.02.2017 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.11.2017г.
177 КАНД No 370/2017, I състав ЗАНН: ДИТ НЕД И НИК ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 466/ 07.07.2017г., постановено по АНД № 1552/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.11.2017г.
178 КАНД No 380/2017, I състав ЗАНН: НАП КЕН АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 528/ 02.08.2017г., постановено по АНД № 1526/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 265704-F294778 от 25.04.2017г., издадено от Началника на Сектор „Оперативни дейности” - Пловдив, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на „КЕН” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Голеш”, ЕИК 123112333, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева, на основание чл.278б, ал.1 от ДОПК, за извършено нарушение на чл. 13, ал.3, т.2 от ДОПК, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 23.11.2017г.
179 КАНД No 383/2017, I състав ЗАНН: МВР В.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/07.08.2017 г. по АНД № 174/2017 г. по описа на Районен съд гр.Чирпан Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.11.2017г.
180 КАНД No 385/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Х.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 492 от 14.07.2017г., постановено по АНД № 1030/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 23.11.2017г.
181 КАНД No 405/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 563/13.09.2017г., постановено по АНД № 1904/2017г. по описа на РС Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1228-001117/04.05.2017г. издадено от Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.11.2017г.
182 КАНД No 412/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Е.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 574/20.09.2017г., постановено по АНД №803/2017г. по описа на РС Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1228-000231/14.02.2017г. издадено от Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.11.2017г.
183 КАНД No 417/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 571/ 20.09.2017 година, постановено по АНХД № 1929 по описа за 2017 година на Районен съд Стара Загора, в частта с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 17-1228-001458 от 26.05.2017 година на Началника група сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР, с която на основание чл. 183, ал.4, т.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.Г.Т. му е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 50,00 лв за нарушение на разпоредбата на чл. 104А от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.12.2017г.
184 КАНД No 420/2017, I състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА А.Й.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТМЕНЯ като неправилно Решение № 91/11.10.2017 г. по АНД № 170/2017 г. на Районен съд Раднево,. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.12.2017г.
185 КАНД No 443/2017, I състав ЗАНН: Общини З.Й.З. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 602/ 02.10.2017 година, постановено по НАХД № 2124 по описа за 2017 година на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 423/ 10.05.2017 година на Заместник кмета на община Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 19.12.2017г.
186 Частно КАНД No 460/2017, I състав Частни КАНД и КАД Б.Х.Б.   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.11.2017г по АНД № 1883/ 2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на Б.Х.Б. *** против Наказателно постановление № 16-1228-002217/ 24.08.2016г на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора като процесуално недопустима поради просрочие и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2017г.
187 Частно КАНД No 478/2017, I състав Частни КАНД и КАД Х.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 29.11.2017г., постановено по АНД № 3323/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството по делото и преписката е изпратена по компетентност на административнонаказващия орган. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.12.2017г.