Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 309/2016, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.И.К. *** против Заповед №782 от 25.05.2016 год. на Кмета на Община Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА А.И.К., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, ЕИК 000817778, ул.”Розова долина”№6 и представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова сумата от 100.00 /сто/ лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2018
Административно дело № 1977/2018
В законна сила на 26.11.2018г.
2 Административно дело No 338/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС П.Б.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.Д. ***, против Заповед № 1140 от 14.07.2016г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която заповед на основание чл.65, ал.1 от ЗОбС, е разпоредено изземването на общински имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоар, който съгласно действащия Подробен устройствен план на с. Горно Черковище, община Казанлък, е в уличната регулация и граничи от една страна с УПИ ІХ – 27, кв. 3, а от другите е затворен от уличните регулационни линии на същия квартал и се намира от северната страна на осова точка № 404 от уличната регулация /в северната част на кръстовището на улици „Христо Ботев” и „Орлово гнездо”/, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Б.Д. ***, ЕГН **********,*** сумата от 400лв. /четиристотин лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2018
Административно дело № 7356/2017
В законна сила на 26.11.2018г.
3 Административно дело No 454/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.И. ***, срещу Дирекция „Национален парк Централен Балкан” - гр. Габрово, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 3 000 лева за претърпени от В.И. неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразно образуваното и проведено срещу него административнонаказателно производство и отмененото като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2 от 11.01.2011г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” - гр. Габрово, като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА В.И. ***, ЕГН **********, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ и чл.226, ал.3 от АПК, да заплати на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, ЕИК 107061359, сумата от 1 875 лева /хиляда осемстотин седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2018
Административно дело № 7355/2017
В законна сила на 13.12.2018г.
4 Административно дело No 551/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора чл. 3, ал.3, изречение трето от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раднево, приета с Решение №410/28.03.2013г на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.3, ал.3 изречение първо и второ и чл.24 ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раднево, приета с Решение №410/28.03.2013г на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 10 лв - разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.10.2018
Административно дело № 5124/2017
В законна сила на 12.10.2018г.
5 Административно дело No 21/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на М.Д.П. с адрес гр. Стара Загора, Затвора – Стара Загора, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.П. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на М.П. в Ареста – гр. Стара Загора при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 12.08.2016г. – 19.10.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 5 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 6.12.2018
Административно дело № 8908/2017
В законна сила на 6.12.2018г.
6 Административно дело No 33/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Д.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Д.И. *** Заповед №УРИ: 349з-4136/21.12.2016г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.4 и чл.197, ал.1, т.6, вр. чл.203, ал.1, т.13, чл.204, т.3 и чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното правоотношение в МВР на младши инспектор Т.Д.И. – главен технически сътрудник (завеждащ служба „Вещева”) в сектор УССД при ОДМВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Т.Д.И. ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 1094.80 (хиляда деветдесет и четири лева и 80 ст.) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2018
Административно дело № 7970/2017
В законна сила на 19.11.2018г.
7 Административно дело No 74/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.П.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.П.С. *** Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1228-000120/04.02.2017 г. по чл.171,т.2а от ЗДвП на Началник група „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.11.2018
Административно дело № 7148/2017
В законна сила на 26.11.2018г.
8 Административно дело No 78/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Р.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на И.Р.Я. ЕГН ********** с адрес Затвора Ловеч против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ на сумата 55000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили от действия и/или бездействия на администрацията в Следствения арест гр.Стара Загора за периода на пребиваването му от 23.09.2014г. до 30.09.2014г. и от 28.07.2015г. до 30.07.2015г, като неоснователен и недоказан. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Р.Я. с адрес Затвора Ловеч да се предприемат мерки и да се сезират компетентните инстанции за възобновяване на наказателното производство по нак.дело № 657/2015г. по описа на РС-Стара Загора. ОСЪЖДА И.Р.Я. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София сумата 200 /двеста/ лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 20.12.2018
Административно дело № 8504/2017
В законна сила на 20.12.2018г.
9 Административно дело No 112/2017, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Т.К. *** мълчалив отказ на Началника на Първо Районно управление при ОД на МВР - Стара Загора, да се произнесе по подадено от него молба вх.№824500-9315/16.06.2016 год.. ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по молбата съгласно дадените указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.10.2018
Административно дело № 7500/2017
В законна сила на 26.10.2018г.
10 Административно дело No 146/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, Заповед № 10-03-4#19 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №06”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2018
Административно дело № 4234/2018
В законна сила на 11.10.2018г.
11 Административно дело No 164/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.К.Б. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000218/ 25.02.2017г. на началника група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.К.Б. с ЕГН ********** *** ап.2, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2018
Административно дело № 8239/2017
В законна сила на 26.11.2018г.
12 Административно дело No 188/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Отказ №17-107/09.03.2017г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Районен съд Раднево, Районна прокуратура Раднево, Служба по вписванията гр. Раднево и Областно звено „Охрана-Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок, от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от връчването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2018
Административно дело № 4833/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
13 Административно дело No 209/2017, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МАРКОНИ МДС” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, с която са класирани участниците в проведения публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55021.501.3219 с площ от 976 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид застрояване”, представляващ УПИ VІІ-одо, кв.26 по регулационния план на града, и е обявен „ХБ ХОЛИДЕЙ” ООД ЕИК 203631688 за спечелило този публичен търг за постигнатата на търга продажна цена в размер на 93420 лв без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 да заплати на Община Павел баня сумата 500 лв—разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2018
Административно дело № 13734/2017
В законна сила на 31.10.2018г.
14 Административно дело No 249/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕТ "Е.-И.Ж.",
НОЛИНА ЕООД,
АЛУМИНИУМ ООД,
ЕТ А.- Д.Д.,
ЕТ Х.- С.П.,
С.С.Т.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19; „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52; „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67; ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17; ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” № 135, вх.А, ет.6, ап.40 и С.С.Т. ***, в частта й по оспорването на Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се разделя УПИ ІV-5342 Тракийски памук на девет нови урегулирани поземлени имота, като се образуват УПИ ІV-5657; УПИ ССХVІІІ-5658, УПИ ССХІХ-5659, УПИ ССХХ-5660, УПИ ССХХІ-5661, УПИ ССХХІІ-5662, УПИ ССХХІІІ-5663, УПИ ССХХІV-5664 и УПИ ССХХV-5665; УПИ ССХVІІ-5602 се преотрежда в УПИ ССХVІІ-372, като недопустима и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19; „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52; „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67; ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17; ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” №135, вх.А, ет.6, ап.40 и С.С.Т. ***, Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта й, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се променя регулацията между улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в участъците, граничещи с УПИ ІV-5342 Тракийски памук и УПИ ССХVІІ-5602, съобразно приложената графична част, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19, ЕИК 833167954, сумата от 365 /триста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52, ЕИК 123077665, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67, ЕИК 123642787, сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17, ЕИК 833060728, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” №135, вх.А, ет.6, ЕИК 833129252, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.С.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 245 /двеста четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2018
Административно дело № 13392/2017
В законна сила на 21.11.2018г.
15 Административно дело No 261/2017, VIII състав КСО М.К.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.З. ЕГН ********** ***4, против Решение № 1040-23-14 от 10.05.2017г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърден изцяло отказ за заверка на осигурителен стаж и доход в осигурителна книжка, постановен от началник отдел КПК при ТП на НОИ Стара Загора с №4004-23-214#3 от 06.04.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА М.К.З. ЕГН ********** да заплати на ТП на НОИ – Стара Загора сумата от 100,00 (сто) лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 1112/2018
В законна сила на 22.11.2018г.
16 Административно дело No 264/2017, IV състав Закон за местните данъци и такси К.И.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Д. против АУЗД №161-1809.02.2016г. издаден от Главен експерт МДТ при Община Раднево. ОСЪЖДА К.И.Д. ЕГН ********** *** сумата от 343.38лв /триста четиридесет и три и тридесет и осем/, представляваща разноски по делото за настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2018
Административно дело № 9038/2017
В законна сила на 17.12.2018г.
17 Административно дело No 365/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.П.Й.,
КРЕМЪК ЕООД
МАРИН СТАНЕВ КАРАИВАНОВ - СПЕЦИАЛИСТ ОБЩЕСТВЕН РЕД -ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ОХРАНА" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КРЕМЪК” ЕООД гр. Стара Загора против принудителна административна мярка по чл.167 ал.2 т.2 от ЗДвП, наложена на 23.06.2017г. от „специалист обществен ред” в звено „Общинска охрана” при Община Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.Й. против принудителна административна мярка по чл.167 ал.2 т.2 от ЗДвП, наложена на 23.06.2017г. от „специалист обществен ред” в звено „Общинска охрана” при Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№365/2017г. в тази му част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на „КРЕМЪК” ЕООД и на ответника по делото и в 7-мо дневен срок от съобщаването му на М.П.Й. пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2018
Административно дело № 1189/2018
В законна сила на 11.12.2018г.
18 Административно дело No 450/2017, III състав КСО ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ" ГР. МЪГЛИЖ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 против Решение № 1040-23-28 / 07.08.2017г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата му и са потвърдени задължителни предписания № ЗД-1-23-00276211 от 21.06.2017г на старши инспектор по осигуряването в ТП на НОИ гр. Стара Загора в частта им по т.2 и т.3, като неоснователна. ОСЪЖДА Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 да заплати на ТП на НОИ гр.Стара Загора сумата от 350 лв — разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2018
Административно дело № 2446/2018
В законна сила на 15.10.2018г.
19 Административно дело No 483/2017, VIII състав Закон за движението по пътищата Н.К.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К.К. ***-0327-000168/01.09.2017г., издадена от Началник Група към ОД на МВР – Стара Загора, РУ Раднево, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.11.2018
Административно дело № 1270/2018
В законна сила на 28.11.2018г.
20 Административно дело No 571/2017, VI състав Закон за закрила на детето М.К.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на жалбата на М.К.Т. *** против Заповед №ЗД/Д-СТ-144 от 12.09.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2018
Административно дело № 4753/2018
В законна сила на 2.10.2018г.
21 Административно дело No 574/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.С.М.,
И.И.В.,
С.М.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.М., И.И.В. и С.М.М. против Заповед № 10-00-2039/16.10.2017г., издадена от Заместник Кмета „ТОРЕЧ“ на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед №10-00-2005/10.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Е.С.М. ЕГН **********, И.И.В. ЕГН ********** и С.М.М. ЕГН ********** да заплатят на Светлозара Н.А. ЕГН **********, А.Н.А. ЕГН ********** и Н.Х.А. ЕГН ********** сумата от 200 лева, представляваща разноски по делото за изготвена комплексна съдебно-техническа експертиза. ОСЪЖДА Е.С.М. ЕГН **********, И.И.В. ЕГН ********** и С.М.М. ЕГН ********** *** Загора разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2018
Административно дело № 4567/2018
В законна сила на 19.11.2018г.
22 Административно дело No 613/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Ю.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Ю.Б. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17- 0284-000590 от 20.10.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, Районно управление - Казанлък, с която заповед на А.Ю.Б. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС” за срок от 8 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.12.2018
Административно дело № 6162/2018
В законна сила на 13.12.2018г.
23 Административно дело No 618/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Г.Г.П. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001442 от 11.11.2017г на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Г.П. ЕГН ********** *** сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.12.2018
Административно дело № 4202/2018
В законна сила на 18.12.2018г.
24 Административно дело No 624/2017, VI състав Закон за закрила на детето Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г. *** против Задължително предписание №П/Д-СТ-КК-001/07.11.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.12.2018
Административно дело № 8641/2018
В законна сила на 3.12.2018г.
25 Административно дело No 642/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.П. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.5.2018г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници“ – гр.София, да заплати на Д.И.П. ЕГН:********** *** Загора, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 700 (седемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.04.2015 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Агенция „Митници“ – гр.София, да заплати на Д.И.П. ЕГН:********** *** Загора, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.12.2018
Административно дело № 5485/2018
В законна сила на 19.12.2018г.
26 Административно дело No 672/2017, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Д.Д. ***, Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г., издадена от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора, с която на основание 20а, ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, чл.27, ал.2 и ал.4, чл.24, ал.1, т.4, предл. второ във вр. с чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., е отказано да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - гр. Стара Загора за ново произнасяне по подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965 от 27.07.2016г., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора да заплати на Ж.Д.Д. ***, ЕГН ********** сумата от 745 /седемстотин четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2018
Административно дело № 7824/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
27 Административно дело No 5/2018, IV състав КСО В.Т.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.Т.И. за обявяване нищожността на Решение №2153-23-69/05.12.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора. ОТМЕНЯ Решение №2153-23-69/05.12.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, по жалба на В.Т.И.. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София да заплати на В.Т.И. ЕГН********** сумата от 150лв / сто и петдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.11.2018г.
28 Административно дело No 49/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.В. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК- ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ БАНЧЕВ,
ГЛАВЕН СПАЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №49/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на В.И.В. *** с искане за прогласяване нищожността на наложена на 13.10.2017г. принудителна административна мярка „Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик“ – репатриране на лек автомобил ДК № СТ2917ВВ, собственост на В.В., разпоредена от специализиран контролен орган – гл. специалист „Контрол кратковременно паркиране“ в Община Казанлък, поради оттегляне на подадената жалба с писмена молба вх.№5110/05.12.2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба през ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.12.2018г.
29 Административно дело No 73/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА ГД "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА " ПРИ МОСВ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов против Решение на управителния орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ от 17.01.2018 год. за определянето на обща финансова корекция в размер на 5% от засегнатото от нарушението разходи и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 год. по договор №6 от 10.06.2013 год. сключен между Община Ямбол и ДЗЗД“АТС и ВиК“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов да заплати на Министерство на околната среда и водите гр. София сумата 300.00 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.11.2018
Административно дело № 9290/2018
В законна сила на 12.11.2018г.
30 Административно дело No 88/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Р.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА -ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Г. *** Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0447-000024/ 01.02.2018г. по чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП, издадена от Т.Г.Г. – Началник група към ОДМВР – Стара Загора, РУ – Гълъбово, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.12.2018
Административно дело № 8093/2018
В законна сила на 20.12.2018г.
31 Административно дело No 98/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЛАВАНДА АГРО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лаванда Агро“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Дъбово, общ.Мъглиж против Заповед № ОЗ-РД/6304 от 16.12.2017г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано финансиране на заявление с УИН 24/04/1/0/01503 по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.11.2018г.
32 Административно дело No 105/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.С.К. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.К. *** Експертно решение № 0085/ 16.02.2018г. на специализиран състав по очни болести на Националната експертна лекарска комисия, гр. София, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Националната експертна лекарска комисия, за ново произнасяне относно оценката на работоспособността на Снежанка С.К., съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение, в 3-месечен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия, с адрес: гр.София, бул.”Акад.Иван Евстратиев Гешов”№ 15, да заплати на С.С.К. с ЕГН **********, адрес: ***, сумата от 692 /шестстотин деветдесет и два/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.11.2018г.
33 Административно дело No 121/2018, V състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 06.06.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***, с която на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 273/ 12.09.2017г. по адм. дело № 250/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН ********** сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2018
Административно дело № 13028/2018
В законна сила на 28.11.2018г.
34 Административно дело No 135/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.10.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожна по жалба на М.Г. ***, Заповед №609/15.06.2010г., издадена от Кмета на Община Казанлък, в частта относно установените задължения за такса битови отпадъци за 2005г. и 2006г. и начислени лихви върху тях. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г. *** частта относно направеното искане за прогласяване нищожността на Заповед №609/15.06.2010г., издадена от Кмета на Община Казанлък, за установените задължения за и такса битови отпадъци за 2007г., 2008г. и 2009г. и начислените лихви върху тях, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.11.2018г.
35 Административно дело No 136/2018, I състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на М.Г. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 51/ 27.03.2012г., издаден от младши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта относно установените задължения за такса битови отпадъци за 2005г, 2006г, 2007г, 2008г и 2009г и начислени лихви върху тях. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г. *** частта относно направеното искане за прогласяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 51/ 27.03.2012г., издаден от младши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, за установените задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010г и 2011г и начислените лихви върху тях, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Г. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Казанлък сумата 19.72лв за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.11.2018г.
36 Административно дело No 155/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.К.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.К.Н. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000591/ 24.10.2017г., издадена от Началник сектор в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Г.К.Н., ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
37 Административно дело No 178/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ "Р.- П.- П.Т.- С.. Б. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Р.-ПТ- П.Т.", ЕИК 123031842, със седалище и адрес на управление с Буздоганово, община Раднево, област Стара Загора, представляван от П.Г.Т., срещу уведомително писмо за неизпълнен ангажимент по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2017 г. с изх. № 01-6500/1584 от 07.03.2018 г. на зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с което на едноличния търговец е отказано финансово подпомагане за кампания 2017 г. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” ОСЪЖДА"Р.-ПТ- П.Т.", ЕИК 123031842, със седалище и адрес на управление с Буздоганово, община Раднево, област Стара Загора, представляван от П.Г.Т. да заплати на Държавен фонд „ Земеделие” гр. София направените по делото разноски в размер на 400/ четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.12.2018г.
38 Административно дело No 212/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора протест в частта му, с която е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5/ 10.12.2015г. на Общински съвет – Чирпан, като неоснователен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 212/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по протеста на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Чирпан, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 426/ 31.07.2018г. на Общински съвет – Чирпан. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски за публикуване в Държавен вестник на обявление за оспорването. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2018г.
39 Административно дело No 221/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.К. ***, Заповед № 10-00-430 от 30.03.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж, четвърта категория - „Преустройство в апартамент № 23“, находящ се в УПИ II-кжс от кв.520в по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: кв.“Три чучура-юг“, бл.104, вх.А, ет.8, с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.506.3522.23 по КККР на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на В.Д.К. с ЕГН ********** ***, сумата от 610 лв. /шестстотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.11.2018г.
40 Административно дело No 222/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГАЛИКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, ЕИК 121516918 гр. София, площад ”Славейков”№4А, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Галикс“ЕООД, ЕИК 123008384, представлявано от управителя Т.Т. сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №В-0044163 от 11.09.2017 год., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра при Комисия за защита на потребителите, ведно със законната лихва върху сумата от 03.05.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, ЕИК 121516918 гр. София, площад ”Славейков”№4А, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на „Галикс“ЕООД, ЕИК 123008384, представлявано от управителя Т.Т., сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.10.2018г.
41 Административно дело No 224/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АДИНОЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ,
НАП СОФИЯ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите гр. София да заплати на „АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 123667705 сумата от 3 200лв. / три хиляди и двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП№289764-f296189/29.09.2017г. издадено от Заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив, както и сумата от 569.41лв/петстотин шестдесет и девет и четиридесет и една, представляваща разноски по адм.д.№224/18г по описа на АС Стара Загора, ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 3400лв/ три хиляди и четиристотин/. ОСЪЖДА „АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 123667705 да заплати на Националната агенция за приходите сумата от 60лв/шестдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 25.10.2018г.
42 Административно дело No 228/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.10.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.Я. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 43-0000244 от 26.07.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 08.05.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
43 Административно дело No 250/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.11.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №250/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт - Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Гурково. ОСЪЖДА Общински съвет-Гурково да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото за обнародване на обявление в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 30.11.2018г.
44 Административно дело No 259/2018, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
На основание чл. 159, т. 4 АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима подадената от Министерство на правосъдието жалба срещу отказ, обективиран в писмо изх. № 17-198/ 13.04.2018г. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър, постановен по заявление вх.№ 01-76485/ 01.03.2018г. по описа на СГКК-Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. Дело 259/2018г. По описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, а за останалите страни от датата на съобщаване на настоящото определение.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.12.2018
Административно дело № 14091/2018
В законна сила на 3.12.2018г.
45 Административно дело No 260/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на правосъдието, представлявано от Министъра на правосъдието Ц.Ц, чрез пълномощниците си гл. юрисконсулт В.Д.и гл. юриск. П.Р.срещу отказ №17-197-13.04.2018 год. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, постановен по заявление вх.№01-766617-01.03.2018 год. по описа на СГКК - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №260/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 11138/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
46 Административно дело No 273/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛПО АД,
ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ - КАЗАНЛЪК ЕООД,
ЕЛПО-2000 ЕООД
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение от 27.04.2018г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при община Николаево. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Е.“ АД с ЕИК123028013 сумата от 410лв. / четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Г.А.Б.КАЗАНЛЪК“ ЕООД с ЕИК 123153531 сумата от 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Е.-2000“ ЕООД с ЕИК 123531858 сумата от 50лв / петдесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 28.12.2018г.
47 Административно дело No 277/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Д.П.Д. ЕГН ********** *** Заповед № 349з-1666/ 25.05.2018г, издадена от Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 1 месец, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 7.11.2018г.
48 Административно дело No 278/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Т.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.Т.Т. *** против заповед №18-1228-000658/20.04.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.10.2018г.
49 Административно дело No 283/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Н.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.К. ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000712/ 09.05.2018г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2018г.
50 Административно дело No 286/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.З.С.,
И.Г.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.С. ***, против отказ, обективиран в уведомително писмо с изх. № 194-М-2083-1#1 от 28.05.2018г. на Главния архитект на Община Казанлък, за издаване на скица с виза за проектиране на „Надстройка на съществуващ гараж и пристройка към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, представляващ ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, като недопустима и прекратява производството по адм. дело № 286/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по жалбата на И.Г.С.. ОТМЕНЯ по жалба на М.З.С. ***, отказ, обективиран в уведомително писмо с изх. № 194-М-2083-1#1 от 28.05.2018г. на Главния архитект на Община Казанлък, за издаване на скица с виза за проектиране на „Надстройка на съществуващ гараж и пристройка към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, представляващ ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, като незаконосъобразен. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Главния архитект на Община Казанлък за ново произнасяне по направеното със Заявление вх. № 194-М-2083-1 от 14.05.2018г. искане за издаване на скица с виза за проектиране за строеж: „Надстройка на един етаж над съществуващ гараж, за жилище и пристройка /топла връзка/ към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.З.С. ***, ЕГН **********, сумата от 1 035 /хиляда тридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката М.С. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
51 Административно дело No 289/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ц.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ц.Ж. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000796/ 26.05.2018г., издадена от Началника на сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на М.Ц.Ж., на основание чл.171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация на ППС” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на М.Ц.Ж. с ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.11.2018г.
52 Административно дело No 290/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Р.Г.Д. ЕГН ********** сумата от 200лв. /двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП №3001/13 от 25.09.2013г. издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, както и сумата от 310лв / триста и десет/, представляваща разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 23.10.2018г.
53 Административно дело No 297/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПАУЪР ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, БУЛСТАТ 131063188, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Цар Калоян“ № 25, ЕИК 123640868, сумата от 1100 /хиляда и сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от „П.“ ЕООД имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 272184-F290086/ 13.06.2017г., издадено от Заместник директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, БУЛСТАТ 131063188, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Цар Калоян“ № 25, ЕИК 123640868, сумата от 357 /триста петдесет и седем/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.11.2018г.
54 Административно дело No 298/2018, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.Т.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.Р. ***, против Заповед №03-240-РД/54 от 18.05.2018г. на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр.Стара Загора, с която е постановен отказ да бъде финансирано заявлението за подпомагане, подадено от К.Т.Р. ИД на проект 24/06/3/0/03445, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Т.Р. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Стара Загора сумата 100 /сто/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.12.2018г.
55 Административно дело No 301/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Й.Р. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 9.10.2018г.
56 Административно дело No 302/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.В.Д. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Д. с адрес: ***, против Заповед № Г1017 от 08.06.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198 ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият М.В.Д. да продължи да изтърпява наказанието „Доживотен затвор“ при специален режим. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 7.11.2018г.
57 Административно дело No 306/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕЛМА 2014 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Е“ЕООД, ЕИК 202881952 представлявана от управителя П.М.П. и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.“Сава Силов“№83, вх.Б, ет.6, ап.25 против заповед №18-1228-000700/06.05.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.12.2018г.
58 Административно дело No 307/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.3; чл.4, ал.1, т.5, т.7 б. „е” и т.12; чл.11, ал.1, т.6 и чл.24, ал.1 от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 229/ 17.12.2012г. на Общински съвет – Братя Даскалови. ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите чл. 23, ал.4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица” и чл.24, ал.14 от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 229/ 17.12.2012г. на Общински съвет – Братя Даскалови, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови.
В законна сила на 15.11.2018г.
59 Административно дело No 315/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.К.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2018г.
РЕШИ ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на И.К.И. ЕГН********** сумата от 300лв./триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП №1959а-161/18.01.2018г. на Началник Първо РУ към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва върху нея, считано от 25.06.2018г., както и сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 23.10.2018г.
60 Административно дело No 317/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Ц.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ц. *** срещу разпореждане №4506040-1334/21.05.2018 год. на Директора на фонд „ГВРС“, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №317/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 1.11.2018г.
61 Административно дело No 319/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.Г.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ТОДОР ХРИСТОВ НИКОЛОВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Г.Б. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000245/ 06.03.2018г, издадена от Началник група „Пътен контрол“ към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с която е разпоредено временно спиране от движение на МПС с рег. № СТ 1281ВН до заплащане на дължимата глоба по фиш № М-95937/ 11.12.2015г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Й.Г.Б. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.11.2018г.
62 Административно дело No 321/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Ж. Ив.К. ЕГН ****** от с.Копринка, обл.Стара Загора, ул. „Мл.“ № 3 СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 284а-361/ 12.02.2018г. на Началник РУ-Казанлък при Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 378/ 2018г. по описа на Районен съд Казанлък. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Ж. Ив. К. ЕГН ***** от с.Копринка, обл.Стара Загора, ул. „Младост“ № 3 СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 16.11.2018г.
63 Административно дело No 326/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. против Заповед №18-1228-000739/16.05.2018 год., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.12.2018г.
64 Административно дело No 327/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. против Заповед №18-1228-000740/16.05.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА С.М.А. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата от 100лв/ сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 27.10.2018г.
65 Административно дело No 328/2018, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 328/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. ОСЪЖДА С.С.А. *** Даскалови направените по делото разноски в размер на 300/ триста / лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 30.10.2018г.
66 Административно дело No 330/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Ж.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на И.Ж.К. *** сумата от 300, 00/ триста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от И.Ж.К. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 284а-359 от 12.02.2018 г. на Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора. . ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на И.Ж.К. сумата от 10 / десет / лева — направените от нея разноски, като отхвърля претенцията за заплащане за сумата от 510/ петстотин и десет/ лева, като недоказана Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.12.2018г.
67 Административно дело No 333/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.А.М. ***, EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.М. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-002329 от 11.07.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.А.М. ***, EГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.11.2018г.
68 Административно дело No 337/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.9.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „И.С.Б.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Доспат“ №2, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000881/ 12.06.2018г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на „И.С.Б.“ ЕООД, на основание чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация на ППС” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на „И.С.Б.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Доспат“ №2, ЕИК 203240020, представлявано от управителя А.И.М., сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.10.2018г.
69 Административно дело No 338/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.С.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.С.Т. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Х.Т. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 800 от 31.08.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 09.07.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.С.Т. ***, EГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.11.2018г.
70 Административно дело No 340/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.9.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Б.Н.Г., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 800 (осемстотин) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Б.Н.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.10.2018г.
71 Административно дело No 343/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.А.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Мюсюлманско изповедание, рег. по ф.д.№ 1659/2003г. на Софийски градски съд, ЕИК 121526008, седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Братя Миладинови“ №27, представлявано от д-р М.А.Х. – Главен Мюфтия, против Решение № 1592/31.05.2018г. на Общински съвет Стара Загора, взето по Протокол № 33 от 31.05.2018г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №343/2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.10.2018
Административно дело № 11687/2018
В законна сила на 12.10.2018г.
72 Административно дело No 344/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.А.Д. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ -ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР РУ-ЧИРПАН ПРИ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т. А.Д. от гр. Стара Загора против Заповед за задържане на лице рег.№71 от 12.06.2018 год., издадена от А. И.А. – полицейски инспектор в Районно управление Чирпан, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №344/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13017/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
73 Административно дело No 345/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.П.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Ц.П.Р. ЕГН********** сумата от 300лв. /триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП №17-1228-004527/18.01.2018г. издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва считано от 13.07.2018г. до окончателното плащане, както и сумата от 310лв / триста и десет/, представляваща разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 20.12.2018г.
74 Административно дело No 346/2018, III състав Закон за закрила на детето Й.К.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 346/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 27.11.2018г.
75 Административно дело No 348/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДЖЕЛА-Н.Д. ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Джела - Н. Д.“ЕООД, ЕИК 1235964641 представлявана от управителя Н.Д., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Венера“№1 против заповед №18-1228-000937/25.06.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „Джела - Н. Д.“ЕООД, ЕИК 1235964641 представлявана от управителя Н.Д., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Венера“№1, да заплати на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от директора Георги Хаджиев сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.11.2018г.
76 Административно дело No 354/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на С.Д.С., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 50 (петдесет) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска на 18.07.2018г., до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на С.Д.С., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.11.2018г.
77 Административно дело No 356/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С. *** против Решение № 435/28.06.2018г. на Общински съвет Гурково, взето по протокол № 36, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет Гурково за заплащане на разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.11.2018г.
78 Административно дело No 357/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.М.Т. *** сумата от 100, 00 /сто/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от С.М.Т. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 14-1228-002884 от 05.12.2014 г. на Началник Група сектор „ Пътна полиция" към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора ведно със законната лихва , считано от датата на подаване на исковата молба - 18.07.2018 година до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора ^ да заплати на С.М.Т. *** сумата от 310 /триста и десет / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 30.11.2018г.
79 Административно дело No 358/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Т.С. против Областна дирекция на МВР Стара Загора за сумата от 100лв./сто/, ведно със законната лихва, считано от датата на отмяна на НП №1959а-1011/25.05.2016г. на Началник Първо РУ към ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2018г.
80 Административно дело No 359/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.М.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.М.Я., ЕГН ********** *** сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1959а-1012 от 25.05.2016 год., издадено от Началника на Първо районно управление при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 08.09.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.М.Я., с ЕГН ********** *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2018г.
81 Административно дело No 362/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.10.2018г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на оспорената разпоредба на чл.23 ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Николаево с Решение № 321/30.08.2018 г. на Общински съвет Николаево.
В законна сила на 27.10.2018г.
82 Административно дело No 369/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** *** сумата от 1050.00 /хиляда и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №110 от 16.02.2018 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 12.07.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.11.2018г.
83 Административно дело No 374/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.М.Н. *** против заповед №18-1228-000824/02.06.2018 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.181, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.10.2018г.
84 Административно дело No 380/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба, подадена от Г.Д.И. против Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която са предявени: иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 2500лв, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни административни актове – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000437/06.04.2017г и Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000439/06.04.2017г., издадени от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, заедно със законната лихва от 13.06.2018г до датата на заплащането, и иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 80.96лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразни административни актове – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000437/06.04.2017г и Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000439/06.04.2017г., издадени от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва от 13.06.2018г. до датата на изплащането им. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 380/ 2018 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.10.2018
Административно дело № 12605/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
85 Административно дело No 384/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 16.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „Иван Вазов”, изток - ул. „Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 384/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2018
Административно дело № 12023/2018
В законна сила на 3.10.2018г.
86 Административно дело No 386/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. с адрес *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 386/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12794/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
87 Административно дело No 388/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. ***, срещу Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 388/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12841/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
88 Административно дело No 389/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КМК ООД НАП СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.11.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, Булстат 131063188, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, бул.Княз Дондуков №52, представлявано от директора Г.П.Д., да заплати на КМК ООД Стара Загора, ЕИК 123516169, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Борийград №56, ап.1, представлявано от управителя К.В.П., обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 1 600 (хиляда и шестстотин) лева. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, Булстат 131063188, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, бул.Княз Дондуков №52, представлявано от директора Г.П.Д., да заплати на КМК ООД Стара Загора, ЕИК 123516169, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Борийград №56, ап.1, представлявано от управителя К.В.П., сумата от 530 (петстотин и тридесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.11.2018г.
89 Административно дело No 397/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 397/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12327/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
90 Административно дело No 399/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 САКАРСКА ЗЕМЯ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от С.З. ООД Стара Загора против Заповед №10-00-1168/18.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е потвърден отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от Закон за опазване на селскостопанското имущество с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. на Началник отдел „Стопанска политика“, по заявление с вх.№23-01-80/31.01.2018г., подадено от С.З. ООД – гр.Стара Загора за отсичане на дървета в недвижим имот №05431.111.3, находящ се в местността „Ганьови ниви“ по плана на земеразделяне на с.Борилово и е отхвърлена жалба с вх.№10-08-40 от 02.07.2018г. на С.З. ООД – гр.Стара Загора срещу отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от ЗОСИ с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. по заявление с вх.№ 23.01.80/14.03.2018г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №399/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.10.2018
Административно дело № 11982/2018
В законна сила на 2.10.2018г.
91 Административно дело No 400/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.М.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.В. против Заповед №18-1228-000960/02.07.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА Т.М.В. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата от 100лв/ сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2018г.
92 Административно дело No 402/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Н.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Н.Т. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Р.Т. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0284-002321 от 25.11.2016г., издадено от Началника на Районно управление - Казанлък към ОД на МВР - Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 08.08.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Н.Т. ***, EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.12.2018г.
93 Административно дело No 403/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.М. ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ-ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "КОНТРОЛ, КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.М. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 01.08.2018г от Х.Н.К. – главен специалист „Контрол, кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, спрямо лек автомобил рег.№ ******, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г.Д.М. ЕГН ********** *** сумата 610 /шестстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
94 Административно дело No 406/2018, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ С.Д.С. КОМАНДИР НА 2 МЕХАНИЗИРАН БАТАЛЬОН - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22180 - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.С., подадена чрез адв.С.Г., против Заповед №3РД-405 от 25.07.2018г. на Командира на 2 механизиран батальон (Военно формирование 22180-Казанлък), с която в качеството му на разузнавач в разузнавателен взвод на щабна рота във Военно формирование 22180 – Казанлък, редник 3 клас, му е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене“, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
95 Административно дело No 410/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** *** сумата от 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №116 от 23.02.2018 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 14.08.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.
96 Административно дело No 413/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.И. ***, срещу Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/ парк „Бедечка”, при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 413/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.12.2018
Административно дело № 14090/2018
В законна сила на 10.12.2018г.
97 Административно дело No 415/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.В.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №415/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Ф.В.С. против Решение по Протокол №8 от 25.06.2018г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя, за ответника и за заинтересованата страна Н.Х.М. започва да тече от днес, а за заинтересованата страна М.Н.Х. - от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 14.11.2018г.
98 Административно дело No 418/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.М.М.,
Д.Н.К.
НАЧАЛНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.10.2018г.
Прекратява делото
В законна сила на 7.11.2018г.
99 Административно дело No 420/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.М.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.М. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 420/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.10.2018г.
100 Административно дело No 422/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 18.10.2018г.
101 Административно дело No 424/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Т.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 424/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.10.2018
Административно дело № 12995/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
102 Административно дело No 425/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Й.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.С. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 425/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 11.10.2018г.
103 Административно дело No 427/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.А.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Д. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 427/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13097/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
104 Административно дело No 428/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С. *** против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №428/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.11.2018
Административно дело № 14121/2018
В законна сила на 26.11.2018г.
105 Административно дело No 430/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.В. *** Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №430/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.10.2018г.
106 Административно дело No 431/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.П.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.П.Б. от гр. Стара Загора против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №431/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.11.2018г.
107 Административно дело No 432/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.С.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.Т. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 432/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.11.2018
Административно дело № 13547/2018
В законна сила на 15.11.2018г.
108 Административно дело No 433/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Ж.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ж.Л. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 433/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.12.2018
Административно дело № 14412/2018
В законна сила на 11.12.2018г.
109 Административно дело No 435/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.М.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №435/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.10.2018
Административно дело № 12795/2018
В законна сила на 23.10.2018г.
110 Административно дело No 436/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Х.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.З. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №436/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12796/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
111 Административно дело No 437/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.П.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.Д. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №437/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12855/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
112 Административно дело No 438/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 438/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.10.2018
Административно дело № 12326/2018
В законна сила на 23.10.2018г.
113 Административно дело No 439/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.В.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.Г. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 439/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12996/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
114 Административно дело No 440/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Ж.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ж.Ч. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 440/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 18.10.2018г.
115 Административно дело No 441/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.Ц.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Ц.М. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 441/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.12.2018
Административно дело № 14669/2018
В законна сила на 10.12.2018г.
116 Административно дело No 442/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Н.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Т. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 442/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2018г.
117 Административно дело No 444/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.М.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ц.М. З. против проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул.“Христина Морфова“, алеята към предприятие „Труд“, запад – ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“, по плана на Стара Загора, приет с Решение №1115/28.09.2017 година ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 444 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2018
Административно дело № 13102/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
118 Административно дело No 446/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Л.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.П. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №446/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.10.2018г.
119 Административно дело No 451/2018, II състав Закон за местните данъци и такси Ж.Н.Я. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н.Я. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 62138/ 07.06.2018г., издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стара Загора, потвърден с Решение № 62138/ 05.07.2018г. на Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2018г.
120 Административно дело No 453/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Г. ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ - ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ "КОНТРОЛ, КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г. С. Г. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 16.07.2018г спрямо лек автомобил с рег.№ ****** от главен специалист „Контрол, кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г. С. Г. ЕГН ********** *** сумата 510 /петстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
121 Административно дело No 454/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.9.2018г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от Д.Н.К. против Началника на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престоя му в Затвора гр.Стара Загора с посочен период 3 години и 8 месеца, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 454/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 4.10.2018г.
122 Административно дело No 455/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Н.Д.Н. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Н.Д.Н. *** с ЕГН ********** на разпоредбите на чл.47а и чл. 47 б на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приети от Общински съвет Стара Загора с Решение 822, протокол № 24 на проведеното на 25.07.2013 годна заседание на общински съвет Стара Загора След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 21.12.2018г.
123 Административно дело No 456/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ТУРИСТ СЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т С Х“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, ж.к „Бъкстоун“, бул. „Братя Бъкстоун“ бл.14, вх. „Б“, ет.6, ап.28, представлявано от Изпълнителния директор И.Й.М., против Заповед № 10-00-1284/ 01.08.2018г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед заместване № 10-00-1264 от 30.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която са класирани участниците и е обявен класирания на първо място участник – ЕТ „Д.А.– Е Т“, за спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект № 1 – „Билетна каса № 3“, с площ 4.60кв.м, находящ се в сграда № 1 с идентификатор 68850.522.9914.1.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.9914 – Автогара, гр. Стара Загора, кв. 9 Индустрия, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
124 Административно дело No 457/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. ЕГН********** сумата от 350лв/триста и петдесет/, представляваща имуществени вреди от отменено НП №108/14.02.2018г, на Заместник кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва върху нея, считано от 21.08.2018г., както и сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.11.2018г.
125 Административно дело No 458/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Б. Н. Г. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б. Н. Г., ЕГН **********,***, СУМАТА от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б. Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 111 от 19.02.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 21.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б. Н. Г. с ЕГН **********,***, СУМАТА от 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 21.12.2018г.
126 Административно дело No 464/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Г.Д., ЕГН ********** *** сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №343/13 от 15.08.2013 год., издадено от Началника на Районно управление Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 28.08.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Г.Д., ЕГН ********** *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция в частта за претендирана законна лихва за периода от 14.01.2014 год. до 28.08.2018 год. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.12.2018г.
127 Административно дело No 466/2018, IV състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Д.Д.Г. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48430 ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Г. против Заповед №ЗЛС-18/10.08.2018г. на Командира на военно формирование 48430 гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Д.Д.Г. ЕГН: ********** да заплати на Сухопътни войски сумата от 100лв / сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 24.11.2018г.
128 Административно дело No 469/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.И.В.,
Д.Т.Д.,
Я.Т.В.,
В.Б.И.,
И.Б.И.,
К.И.Д.,
В.И.Т.,
В.С.Я.,
Ц.С.В.,
И.В.С.,
Н.С.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.С.С., като пълномощник на В.И.В., Д.Т.Д., Я.Т.В., В.Б.И., И.Б.И., К.И.Д., В.И.Т., В.С.Я., Ц.С.В., И.В.С. и Н.С.К., с искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 469/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на адв.С.С., като пълномощник на В.И.В., Д.Т.Д., Я.Т.В., В.Б.И., И.Б.И., К.И.Д., В.И.Т., В.С.Я., Ц.С.В., И.В.С. и Н.С.К., с искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, на Кмета на Община Опан, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.10.2018г.
129 Административно дело No 471/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.С.С., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1738 от 13.09.2013 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 21.04.2014 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на С.С.С., ЕГН ********** ***, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.
130 Административно дело No 473/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Гурко” № 5, да заплати на С.И.М. ЕГН ********** *** сумата 400 четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000281 от 10.11.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 118/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 29.08.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на С.И.М. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 31.03.2018г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441 да заплати на С.И.М. ЕГН ********** *** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.12.2018г.
131 Административно дело No 475/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.И.М. *** с ЕГН ********** сумата от 770,00 /седемстотин и седемдесет / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000282 от 10.11.2017 година, издадено от и.д. „ Областен отдел” Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 30.07.2018 год. до окончателното изплащане на главницата от 770 лева. ОСЪЖДА„ Автомобилна администрация” гр. София да заплати С.И.М. *** с ЕГН ********** сумата от 310.00 /триста и десет лева/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото., като отхвърля претенцията за заплащане на разноски над 310 лв. до 410 лева, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.12.2018г.
132 Административно дело No 477/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.12.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.М.В., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска на 29.08.2018г., до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.М.В., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.12.2018г.
133 Административно дело No 483/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Х.В.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 330, 00/ триста и тридесет/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от Х.В.Г. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-1228-004028 от 08.12..2017 г. на Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора., ведно със законната лихва, считано от 30.08.2018 година върху главницата от 330 лева до окончателното й изплащане. . ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Х.В.Г. сумата от 370 / триста и седемдесет / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 15.12.2018г.
134 Административно дело No 484/2018, V състав КСО К.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.А.Д., ЕГН **********, Решение № 2153-23-16 от 15.08.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от К.А.Д. жалба против Разпореждане № ********** от 18.04.2018г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила на 17.10.2018г.
135 Административно дело No 486/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.С.Х. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № А-327а-550/ 11.08.2017г. на Началник РУ-Раднево при ОД на МВР Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД №2948/ 2017г. по описа на Районен съд Раднево, ВЕДНО със законната лихва, считано от 31.08.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на М.С.Х. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 06.01.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.С.Х. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 18.12.2018г.
136 Административно дело No 489/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АУТО ПРО МОТОСПОРТ-ДГ ЕООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на А.П.М.-Д. ЕООД гр. Стара Загора против Агенцията по вписванията гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 489/18г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.12.2018
Административно дело № 13710/2018
В законна сила на 13.12.2018г.
137 Административно дело No 493/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И. Г. от гр. Стара Загора, ул. „Гео Милев” № 1, вх. „А”, ет.8, ап.40, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-001095 от 14.08.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на Т. И. Г. на основание чл. 171, т.2а, б. „а” от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2018г.
138 Административно дело No 495/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н. *** против Заповед № 19-12-147/ 20.08.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I - 4119 /ПИ с идентификатор 68850.509.4118 по КККР на гр.Стара Загора/ и УПИ II – 4118 /ПИ с идентификатор 68850.509.4118 по КККР на гр.Стара Загора/ и План за застрояване на новообразувания УПИ I – 7161 в кв.333 по плана на гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 495/ 2018 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 16.11.2018г.
139 Административно дело No 497/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.К. ***, против Заповед № 10-00-1105/ 09.07.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 497/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.10.2018г.
140 Административно дело No 504/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. против Предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№ 10-61-490 / 19.09.2016г, с което предлага ОбС Стара Загора да вземе решение за едновременно изменение на Общия устройствен план и действащия ПУП-ПЗР на кв.“Бедечка“, одобрен с решение № 283/28.06.2012г и против Решение №521 /29.09.2016г на ОбС Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.135, ал.5 от ЗУТ, възлага на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069 / 2003г. на ОбС - Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 504/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2018
Административно дело № 13101/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
141 Административно дело No 505/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на З.П.Ж. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г и против Решение № 521/ 29.09.2016г по протокол № 13 от 29.09.2016г на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 505/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.11.2018
Административно дело № 13258/2018
В законна сила на 5.11.2018г.
142 Административно дело No 506/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№10-61-490/19.09.2016 год. и против Решение №521/2016 год., взето на редовно заседание на Общински съвет Стара Загора с Протокол №13 от 29.09.2016 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №506/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13098/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
143 Административно дело No 507/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.11.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Български пощи“ ЕАД гр. София против Заповед № 31 от 14.08.2018г. на Главен архитект на Община Казанлък, поради оттеглянето й. ПРЕКРАТЯВА производство по адм. дело № 507/2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес за Главен архитект на Община Казанлък и Държавна агенция „Електронно управление“ гр. София и в 7-дневен срок от съобщаването на „Казанлък“ АД гр. Казанлък.
В законна сила на 30.11.2018г.
144 Административно дело No 509/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на К.Р.К. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г. и против Решение № 521/29.09.2016г. по протокол № 13 от 29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 509/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12994/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
145 Административно дело No 510/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГЪЛЪБОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура гр.Гълъбово разпоредбата на чл.67а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово, приета от Общински съвет Гълъбово с Решение № 489/ 30.07.2018г по протокол № 55, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово, приета от Общински съвет Гълъбово.
В законна сила на 28.12.2018г.
146 Административно дело No 516/2018, III състав Закон за социално подпомагане Е.Г.Е. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗПС/Д-СТ/926/13.08.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“– Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0018/29.08.2018г. на Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора с която на Е.Г.Е. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2018/2019г. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация на Е.Г.Е. с вх.№ЗСП/Д-СТ/926/24.07.2018г. за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.12.2018г.
147 Административно дело No 523/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.М.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Р.М.С., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – гр. Стара Загора, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е предявен иск срещу Главна Дирекция „Охрана” – гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 50 000лв. за претърпени от Р.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на ГД „Охрана” – неосигуряване на обезопасителен колан по време на извършваното конвоиране на лишения от свобода, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от Р.С. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 523/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.10.2018г.
148 Административно дело No 525/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Ж.П.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за отвеждане на съдията – докладчик от разглеждане на адм. дело №525/2018г. по описа на АС Стара Загора. ВРЪЩА искова молба вх.№3783/19.09.2018г., подадена от П.Ж.П., изтърпяващ наказание в Затвора гр.Стара Загора, за осъждане на НОИ – гр.Хасково, за сумата от 24 000 лв. за нанесени вреди за периода 2015 – 2018г., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 525/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.12.2018
Административно дело № 14772/2018
В законна сила на 17.12.2018г.
149 Частно административно дело No 527/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.9.2018г.
ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНО по жалба на „БРИКЕЛ“ ЕАД - гр. Гълъбово, представлявано от прокуриста Илиан Павлов, Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г., издадено от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с което е отказано допускане на предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.10.2018г.
150 Административно дело No 529/2018, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.И.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.10.2018г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.И.В. *** и С.Г. И.. ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 529 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 6.11.2018г.
151 Административно дело No 534/2018, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Г.С.Г.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Г. *** против отказ №284з892/22.08.2018г. на Районно управление на МВР – Казанлък, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 534/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 14.11.2018г.
152 Административно дело No 540/2018, II състав Закон за ДАНС Х.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.11.2018г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.Д. ***, подадена чрез пълномощника й адв.Н.Н., против Отнемане на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност с рег.№ СЗ-СО-65-1/ 27.08.2018г., издаден от директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 540/2018г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 20.11.2018г.
153 Административно дело No 546/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми П.Т.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.А. против Заповед №10-00-1554/14.09.2018г. на Кмета на община Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 11.12.2018г.
154 Административно дело No 549/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Ж.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.10.2018г.
ВРЪЩА подадената от на П.Ж.П. *** с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите ?. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 549/ 2018 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.11.2018
Административно дело № 14083/2018
В законна сила на 22.11.2018г.
155 Административно дело No 553/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Ж.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искането на И.Ж.К. *** за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ 10-01-5199/ 21.09.2018г. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Кмета на Община Стара Загора с указание за изрично произнасяне с мотивирано решение при спазване изискванията на ЗДОИ в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.12.2018г.
156 Частно административно дело No 555/2018, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.Д. *** против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствените му УПИ І-6178 с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XVI – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6862 и УПИ І-6178 с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XVII – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6863. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.11.2018
Административно дело № 13546/2018
В законна сила на 13.11.2018г.
157 Частно административно дело No 556/2018, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Е.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Е. Дончева Д. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 год., в частта, за УПИ ІІ-6109 кв.825, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6994; УПИ І-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7001; УПИ ІІ-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7002; УПИ ІІІ-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7003; УПИ ІV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6765; УПИ V-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6766; УПИ VІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6767; УПИ VІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6768; УПИ VІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6769; УПИ ІХ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6770; УПИ Х-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6771; УПИ ХІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6772; УПИ ХІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6773; УПИ ХІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6774; УПИ ХІV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6775; УПИ ХV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6776; УПИ ХVІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6777; УПИ ХVІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6778; УПИ ХVІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6779; УПИ ХІХ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6780; УПИ ІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6783; УПИ ІІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6784; УПИ ІV-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6785; УПИ V-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6786; УПИ VІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6727; УПИ VІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6927; УПИ VІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6728; УПИ ІХ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6730 и УПИ Х-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6731, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. Дончева Д. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 г., в останалата й част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №556/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 24.10.2018г.
158 Частно административно дело No 557/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.М.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М.С. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствените му УПИ І-6105 кв.812, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6862, УПИ ІV-6105 в кв.812, идентификатор 68850.513.6865, УПИ V-6105 в кв.812, идентификатор 68850.513.6866, УПИ VІ -6105 в кв.812 с идентификатор 68850.513.6867, УПИ ІІ-6105 в кв.822 идентификатор 68850.513.6975, УПИ V-6106 в кв.813 идентификатор 68850.513.6872, УПИ VІ-6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6873, УПИ ХІІ-6105 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6879, УПИ ХІІІ-6105 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6880, УПИ ХІV-6105,6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6881, УПИ ХV-6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6882., УПИ VІІІ-6107 в кв.813 идентификатор 68850.513.6875, УПИ ІХ-6107 в кв.813 68850.513.6876 всички в кв./ парк „Бедечка“ по плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Л.М.С. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 20.10.2018г.
159 Частно административно дело No 558/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, срещу Разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за предварителното изпълнение на наложената временна забрана за ограждане на УПИ VI – 6171, кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. ***, срещу Разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в останалата му част, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 558/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2018
Административно дело № 13261/2018
В законна сила на 14.11.2018г.
160 Частно административно дело No 559/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.П.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствения му УПИ - ІІІ-6159 кв.812, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6863 плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на В.П.В. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2018
Административно дело № 13368/2018
В законна сила на 6.11.2018г.
161 Частно административно дело No 560/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.С.М.Б.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.Б. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собственияй УПИ ХІ-6168, кв. 809, УПИ ХІІ-6168, кв. 809, УПИ ХVІ-6715, кв. 804, УПИ VІ-6169, кв. 816, кв. „ Бедечка” по плана на гр. Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Л.С.М.- Б. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.11.2018
Административно дело № 13367/2018
В законна сила на 8.11.2018г.
162 Частно административно дело No 561/2018, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 год., в частта, за УПИ VІ-6152 кв.817, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6944, УПИ VІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6945, УПИ VІІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6946, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 г., в останалата й част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №561/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2018
Административно дело № 13260/2018
В законна сила на 14.11.2018г.
163 Частно административно дело No 563/2018, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Х.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Х.З. *** против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствения й УПИ с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XV – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6821. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.З. *** останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 19.10.2018г.
164 Административно дело No 564/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.Б. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №Л-3257/25.07.2018г. на ВПД Главен Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София по жалба на А.С.Б.. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати на А.С.Б. ЕГН: ********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 8.12.2018г.
165 Частно административно дело No 565/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.И. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на съсобствения му УПИ ІІІ-115, кв.815, УПИ ІV-115,кв. 815, УПИ V-115, кв.815,УПИ ХІ-115, кв. 815, УПИ І-115, кв. 816, УПИ ІІ-115,кв. 816, УПИ ІІІ-115, кв. 816, УПИ ІV-115,кв. 816, УПИ V-115,кв. 816, УПИ Х-115, кв. 816, УПИ ХІ-115, кв. 816, УПИ ХІІ-115, кв. „ Бедечка” по плана на гр. Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на П.С.И. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 27.11.2018
Административно дело № 14093/2018
В законна сила на 27.11.2018г.
166 Административно дело No 566/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Н.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
А.Т.Т.,
Т.Т.Т.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 566/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 566/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от С.Н.И. ***, против Заповед № 19-12-180 от 11.09.2018г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 12.12.2018г.
167 Административно дело No 568/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.Б.Б. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Б.Б. от 04.09.2018 година срещу изготвения план за регулация на имот № 68850.256.84 в УПИ I-908. , поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 568/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила на 17.11.2018г.
168 Административно дело No 601/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Й.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.12.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩИОЖНА заповед № 1228з-418/26.09.2018 г. издаден от началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която е иззето българско СУМПС № *******, кат. В, АМ, В1, издадено на 23.03.2018 г. от ОД на МВР гр. Стара Загора., по жалба на С.Й.П. с ЕГН ********** ***№33. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.Й.П. с ЕГН ********** ***№33 направените по делото разноски в размерна 410/ четиристотни и десет/ лева Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
169 Административно дело No 613/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н. П. А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора - гр. Стара Загора, Заповед рег. № Л – 1858/ 08.10.2018г., издадена от Заместник началника на Затвора - Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.122, ал.2 от ЗИНЗС, от лишения от свобода Н. П. А. е отнет в полза на Фонд „Затворно дело” 1 брой адаптер – адаптер 5.0 V цвят черен, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Н. П. А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора - гр. Стара Загора, да заплати по сметка на Административен съд – Стара Загора държавна такса за разглеждането на делото в размер на 10 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.10.2018г.
170 Административно дело No 618/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 618/ 2018 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 27.11.2018г.
171 Административно дело No 620/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.И.С. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.С. ***, против Мълчалив отказ на Директор Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Стара Загора по заявление вх.№1934/28.09.2018г. за отпускане на еднократна помощ за отопление. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №620/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на А.И.С. ***, против Мълчалив отказ на Директор Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Стара Загора по заявление вх.№1934/28.09.2018г. за отпускане на еднократна помощ за отопление, по подведомственост на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд от А.И.С. и Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.11.2018г.
172 Административно дело No 622/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на И.И.С. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за осъждането й да заплати обезщетение в размер на 10 000лв на основание чл. 284 ал.1 от ЗИНЗС за претърпени неимуществени вреди в периода от 02.03.2017г. до 09.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №622/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 5.12.2018г.
173 Административно дело No 630/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.М.Л.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 630/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Окръжен съд Стара Загора по исковата молба на Н.М.Л. с адрес *** против Прокуратурата на РБългария за присъждане на обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди. ИЗПРАЩА делото по компетентност на смесен състав от Върховния касационен съд и Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 14.11.2018г.
174 Административно дело No 638/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.П.И. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на М.П.И. *** против Решение №1680 от 23.10.2018 год на Зам. Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №638/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 18.12.2018г.
175 Административно дело No 642/2018, IV състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) В.Н.Х. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Х. против отказ за съставяне на акт за смърт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N642/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.11.2018г.
176 Административно дело No 649/2018, VII състав КСО Т.Т.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Т.К., ЕГН **********, Решение № 2153-23-25 от 31.10.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, в частта, с която е оставена без разглеждане, като просрочена и недопустима жалбата на Т.К. срещу Разпореждане № ********** от 04.08.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора и е прекратено производството по оспорване на посоченото разпореждане, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Т.Т.К. жалба против Разпореждане № ********** от 04.08.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила на 28.11.2018г.
177 Административно дело No 657/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Ю.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Ю.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0327-000256/ 26.10.2018г, издадена от Началник РУ-Раднево при ОД на МВР-Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 657/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.12.2018г.
178 Частно административно дело No 683/2018, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.Н.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Н.А. ***, против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-216 от 21.11.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА З.Н.А. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 8.12.2018г.
179 Частно административно дело No 684/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Г.Д.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Г.Г.Д. ЕГН ********** *** против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-215 от 21.11.2018г. Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора. ОСЪЖДА Г.Г.Д. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2018г.
180 Частно административно дело No 685/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Д. против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-217/21.11.2018г. на Директор дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора. ОСЪЖДА Г.Г.Д. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2018г.
181 КАНД No 252/2018, I състав Възобновяване на КАНД НАБЮДАВАЩ ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО 40/2017 Г ПО ОПИСА НА ОСЛО ПРИ ОП-СТ.ЗАГОРА ПОКУРОР В РП-СТ.ЗАГОРА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на И. Ж. И. от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ..........., е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, на основание чл.41, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, за нарушение на чл.13 от същата Наредба. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И. Ж. И.от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ............, с Акт за установяване на административно нарушение № 20382/ 05.07.2016г. за нарушение по чл.41, ал.1 във вр. с чл.13 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на И. Ж.И.от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ......................., е наложено административно наказание глоба в размер на 700 лева, на основание чл.66, ал.1, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, за нарушение на чл.63, т.4 от същата Наредба. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.Ж. И. от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ...................., с Акт за установяване на административно нарушение № 20993/ 27.01.2017г., за нарушение по чл.66, ал.1, т.4 във вр. с чл.63, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, за възобновяване по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б. „д“ от ЗАНН на административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 1489/ 12.10.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, като неоснователно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.10.2018г.
182 КАНД No 336/2018, VI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАЗАНЛЪК - К. ДОБРЕВА НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-0284-002971/24.10.2017 год., издадено от Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0284-002971/24.10.2017 год., издадено от Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на Д.О.Ч. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП, за нарушение на чл.150 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Д.О.Ч. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №Д198945 от 09.10.2017 год. за нарушението по чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП, във връзка с чл.150 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2018г.
183 КАНД No 376/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК АУТОБАТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 208 от 08.06.2018г., постановено по АНД № 465/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 2161/ 12.03.2018г., издадено от Секретаря на Община Казанлък с наложено на „Аутобат“ ЕООД, гр. Варна административно наказание „ имуществена санкция в размер на 500 / петстотин / лева основание чл. 197 от ЗЗП във връзка с чл. 8,ал.1,т.1 от ЗЗП ВРЪЩА делото на друг състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия, съгласно дадените указания ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 208 от 08.06.2018г., постановено по АНД № 465/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 22.11.2018г.
184 КАНД No 380/2018, I състав ЗАНН: ИААА БУЛ КРИС НИК - 09 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/30.05.2018 г., година постановено по НАХД № 465 по описа за 2018 година на Старозагорския районен съд с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000308/26.11.2017 г., на и.д. Началник на ОО „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, с което на „ БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД за нарушение на разпоредбата на чл. 91б,т.1 от ЗАвП му е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лв., на основани ечл. 97,ал.1 , предложение последно от ЗАвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.11.2018г.
185 КАНД No 382/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №406/11.06.2018 год., постановено по АНД №1327/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.11.2018г.
186 КАНД No 388/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 171 от 10.05.2018г., постановено по АНД № 357/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд , в частта с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-0284-000179 от 30.01.2018г., издадено от Началник РУ Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с наложено на Н.П. К. на основание чл.185 от ЗДвП административно наказание „глоба” в размер на 20лв. за нарушение на чл. 5,ал.1,т.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0284-000179 от 30.01.2018г., издадено от Началник РУ Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с наложено на Н.П. К. на основание чл.185 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 20лв. за нарушение на чл. 5,ал.1,т.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 171 от 10.05.2018г., постановено по АНД № 357/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 7.11.2018г.
187 КАНД No 416/2018, I състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.11.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 24-001713/27.03.2018г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001713/27.03.2018г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, с което на П.Л.Д. ЕГН **********, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.413, ал.1 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева, за нарушение на чл.206б, ал.1 от Наредба №7/23.09.1999г. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу П.Л.Д. ЕГН ********** с Акт за установяване на административно нарушение №24-001713/27.02.2018г., за нарушение на чл.206б, ал.1 от Наредба №7/23.09.1999г. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране. Приложеното към настоящото дело досъдебно производство №1959зм-162/2018г. по описа на Първо районно управление – Стара Загора – да се върне на Районна прокуратура – Стара Загора.
В законна сила на 30.11.2018г.
188 КАНД No 420/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 202/06.06.2018 г. по АНД № 377/2018 г. по описа на Районен съд Казанлък , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 17-0284-003825 от 06.03.2018 г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР гр. Стара Загора,РУ Казанлък, с което на Г.И.С. *** са наложени следните административни наказания: «глоба» в размер на 20 лв. на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 147,ал.1 от ЗДвп, «глоба» в размер на 100 лева на основание чл. 177,ал.1,т.2от ЗДвП за нарушение на разпоредбата н 150а, ал.1 от ЗДвП и «глоба» в размер на 100 лв. на основание чл. 177 ал.1, т. 4 , предложение 1 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 5,ал.3,т. 2 от ЗДвП от ЗДвП., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.11.2018г.
189 КАНД No 438/2018, I състав ЗАНН: ИААА РАДИКАЛ БГ ЕООД ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение №504/12.07.2018 год., постановено по АНД № 583 по описа на Старозагорския районен съд за 2018 год., с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000043/30.01.2018 год. на и. д. Началник Областен отдел „ Автомобилна администрация” град Стара Загора и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000043/30.01.2018 год. на и. д. Началник Областен отдел „ Автомобилна администрация” град Стара Загора, с което на „ РАДИКАЛ БГ ЕООД ”, ЕИК 2042504409, със седалище и адрес на управление *******, представлявано от управителя си П.Г.Г. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000.00 лв. на основание чл.96г, ал.1, предложение 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/ за нарушение на разпоредбата на чл.7б,ал.1,изречение 1, предложение 2 от ЗАвП . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 29.11.2018г.
190 Частно КАНД No 453/2018, I състав Частни КАНД и КАД В.Д.Х.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.11.2018г.
ОТМЕНЯ определение № 1108 от 20.09.2018г., постановено по АНД № 2364/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на В.Д.Х. *** против наказателно постановление № 16-1228-002603 от 03.07.2018 г. на началник група в сектор „ Пътна полиция” към ОД на МВР гр. Стара Загора.и е прекратено съдебното производство по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
В законна сила на 12.11.2018г.
191 Частно КАНД No 456/2018, I състав Частни КАНД и КАД Т.Ж.Д.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на Т.Ж.Д. против определение № 862/18.07. 2018 година, постановено по а.н.д. 1471 по описа за 2018 година на Старозагорскиярайонен съд, поради неотстраняване на неродовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.н.а.д.№ 456/2018 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.
В законна сила на 19.12.2018г.