Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2017г. до 20.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 323/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Й.З., ЕГН **********, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за присъждане на обезщетение в размер на 100 000 лева за претърпени от И.З. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на Директора на Медицински център към Затвора – Стара Загора – неоказана медицинска помощ чрез насочване за преглед от медицински специалист по очни болести и неоказано адекватно и своевременно медицинско лечение, довело до влошаване на здравословното му състояние, като неоснователен. ОСЪЖДА И.Й.З., ЕГН **********, да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, сумата от 3 530 /три хиляди петстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.10.2017
Административно дело № 6338/2016
В законна сила на 17.10.2017г.
2 Административно дело No 433/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители КИРОВ-КА ЕООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КИРОВ — КА”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Гълъбово, ул.”Места”№20, с ЕИК 200976003 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6753 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по заявление с УИН 24/200514/84499 за кампания 2014, е отказано изцяло поисканото финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 81343.06 лв, като неоснователна. ОСЪЖДА „КИРОВ — КА”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Гълъбово, ул.”Места”№20, ЕИК 200976003 с управител Киро Динков Киров да заплати на Държавен фонд ”Земеделие” гр. София, сумата от 630.00 лв /шестстотин и тридесет лева/- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2017
Административно дело № 13255/2016
В законна сила на 10.10.2017г.
3 Административно дело No 86/2016, VI състав КСО А.Т.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.М. ***, против Решение № 1040-23-12/ 19.02.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено изцяло Разпореждане № 231-00-1655-2 от 20.01.2016г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2017
Административно дело № 7899/2016
В законна сила на 11.10.2017г.
4 Административно дело No 462/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МАРГО 2006 ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 462/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на исковата молба, подадена от „МАРГО 2006” ЕООД гр.Стара Загора против Държавен фонд „Земеделие” гр.София за присъждане на сумата 4 326.10лв, представляваща неизплатени субсидии по мярка 214 „Агроекологични плащания” за кампания 2010г и 2011г ведно със законната лихва върху сумата от датата на изискуемостта до датата на окончателното изплащане. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.10.2017г.
5 Административно дело No 599/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЗАГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Заг”ЕООД, ЕИК 123698985 представлявано от Управителя Иван Славов Славов против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХV6715, кв. 804, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Заг”ЕООД, ЕИК 123698985 представлявано от Управителя Иван Славов Славов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.„Христо Ботев”№117, вх.Б, ет.2 да заплати на Община Стара Загора сумата 1075.00 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6903/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
6 Административно дело No 604/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Н.М.,
П.Н.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.М. и П.Н.С. *** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ І6163, 6191, УПИ ІІ6163, 6191, УПИ ІІІ6163, 6191, УПИ ІV6163, 6191 и УПИ V6163, 6191, кв.817, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.Н.М., ЕГН********** *** и П.Н.С.,*** да заплатят на Община Стара Загора сумата 1075.00 /иляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6901/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
7 Административно дело No 28/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Д., ЕГН ********** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв. Бедечка гр. Стара Загора, в частта относно УПИ Х6100, кв. 810, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Д.Д., ЕГН ********** *** Загора сумата 920.00 /деветстотин и двадесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 8421/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
8 Административно дело No 169/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.П.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П. *** против Заповед №РД-09-118/09.03.2017 год. на Кмета на Община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
9 Административно дело No 194/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.К.Б. НАЧАЛНИК ОП ПРИ РУ -КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.К.Б. ЕГН ********** *** Заповед №284з-239/10.04.2017 год. на Началника на сектор „ОП” при Районно управление - Казанлък, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от директора Георги Хаджиев да заплати на Р.К.Б., ЕГН ********** *** сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 13.10.2017г.
10 Административно дело No 285/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.6, ал.1, т.7 от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево, приета от Общински съвет Раднево, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево.
В законна сила на 13.10.2017г.
11 Административно дело (К) No 344/2017, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.П. Т.Н.С.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 302 от 05.04.2017г., постановено по гр. дело № 201/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.10.2017г.
12 Административно дело No 367/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на А. *** против Заповед №10-00-1119/25.05.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №367/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.10.2017г.
13 Административно дело No 388/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 388/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.40, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационни елементи на Община Мъглиж, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 354 от 31.07.2017г. на Общински съвет – Мъглиж. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2017г.
14 Административно дело No 415/2017, VI състав Закон за пътищата СИС ИНДУСТРИЙС - ООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ РЕНИ СТАЙКОВА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СИС индустрийс”ООД, ЕИК 040275584 и със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Джеймс Баучeр”№77, ет.2 и представлявано от управителя Рени Михайлова Стайкова, против писмо изх.№53-00-1287/18.07.2017 год. на Директора на ОПУ - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №415 по описа за 2017 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.10.2017г.
15 Административно дело No 427/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.К.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.Х. *** против отказ на Кмета на Община Казанлък по жалба вх.№ 94-Е-122-1/27.06.2017г, подадена от Е.К.Х., като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Е.К.Х. *** за отмяна на наложени му глоби - в размер на 50 лв. по чл.31, т.4 от Наредба №4 и в размер на 1лв. за престой, съгласно чл.44а ал.5 от Наредба №26, двете на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 427/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 14.10.2017г.
16 Административно дело No 466/2017, IV състав Закон за държавния служител Д.Х.Х. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№466/17г по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д.№466/17г. по описа на АС Стара Загора на АС Хасково по компетентност. Определението като не преграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.10.2017г.
17 Административно дело No 477/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на А.Н. *** поради неотстраняване на нередовностите и поради недопустимост на исковото производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №477/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 5.10.2017г.
18 КАНД No 307/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №402/14.06.2017 г. по АНД №1019/2017 г. на Районен съд Стара Загора в частта , с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-000170/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор « Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора в частта, с което на Д.Д.С. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 3000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175А, ал.1 , предложение 3 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 104Б, т.2 от същия закон , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-000170/25.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор « Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загорав частта, с което на Д.Д.С. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 3000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175А, ал.1 , предложение 3 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 104Б, т.2 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.10.2017г.
19 КАНД No 314/2017, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.П.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 395 от 12.06.2017г., постановено по АНД № 254/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, като незаконосъобразно, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1228-002114 от 10.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 3.10.2017г.