Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2019г. до 13.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 469/2016, III състав Закон за ДАНС Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Д.,***, против Отказ за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност с рег.№ СЗ-СО-64-82/ 04.10.2016г., издаден от Директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН **********, да заплати на Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2017
Административно дело № 5154/2017
В законна сила на 15.1.2019г.
2 Административно дело No 14/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 130/ 18.05.2017г. по адм.д.№ 14/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора в частта, с която е отхвърлена жалбата на П.Т.З. против подточка 1.1 от т.1; т.4 /вкл. подт.4.1, 4.2 и 4.3/; т.7, вкл.подт.7.1; т.14, вкл.подт.14.1, 14.1.1 и 14.1.1.1. и т.15 от раздел II „Библиотека Родина”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, с текста: „ и за подточки 1.4 и 1.5 от т.1, и точка 5 от раздел II „Библиотека Родина”, приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от същата наредба”. ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на П.Т.З. за изменение на Решение № 130/ 18.05.2017г. постановено по адм.д.№ 14/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, в частта относно разноските. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.1.2019г.
3 Административно дело No 65/2017, V състав Закон за местните данъци и такси М.Н.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.М. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 59272 от 29.11.2016г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, потвърден с Решение № 59272 от 02.02.2017г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.1.2019г.
4 Административно дело No 104/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация П.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.В.С. Решение №10-23-5 от 06.03.2017г. на кмета на община Стара Загора, в частта, с която се се отказва предоставянето на достъп до информацията по т.1 от заявление за достъп до обществена информация рег.№ 10-21-11/07.02.2017г, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за ново процедиране и произнасяне по същество по т.1 от заявление за получаване на достъп до обществена информация рег.№ 10-21-11/07.02.2017г на П.В.С., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.В.С. в останалата й част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2019
Административно дело № 7974/2017
В законна сила на 31.1.2019г.
5 Административно дело No 138/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” гр.Бургас, ул.”Княз Александър Батенберг” № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.С. ЕГН ********** *** СУМАТА 680 /шестстотин и осемдесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 23-070/ 28.07.2016г, издадено от началника на отдел «Рибарство и контрол-Южна България» към ИАРА, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 27.03.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” гр.Бургас, ул.”Княз Александър Батенберг” № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.С. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2019
Административно дело № 8834/2017
В законна сила на 31.1.2019г.
6 Административно дело No 163/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси ВАСТО ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „Васто” ООД ,ЕИК 123508464,със седалище и адрес на управление:гр.Стара Загора,ул.”Св.Княз Борис I” №63, ет.3,ап.9,представлявано от управителя Валентин Динев Петков против Акт за установяване на задължение по декларация № 59526/30.12.2016 г., издаден от ст.инспектор в отдел „Местни данъци и такси”/МДТ/ в Община Стара Загора,като неоснователна. ОСЪЖДА „Васто” ООД ,ЕИК 123508464,със седалище и адрес на управление:гр.Стара Загора,ул.”Св.Княз Борис I” №63, ет.3, ап.9, представлявано от управителя Валентин Динев Петков да заплати на Община Стара Загора сумата в размер на 100 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.1.2019
Административно дело № 8722/2017
В законна сила на 11.1.2019г.
7 Административно дело No 174/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Континвест” ООД гр. София против Предписание №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017г от Директора на РИОСВ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.1.2019
Административно дело № 9301/2018
В законна сила на 14.1.2019г.
8 Административно дело No 185/2017, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Министерство на правосъдието срещу Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър с изх. №17-97/06.03.2017 год. на Началника на СГКК гр. Стара Загора, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Окръжен съд Стара Загора, Районен съд Стара Загора, Окръжна прокуратура, Военно-окръжна прокуратура Пловдив и Областно звено „Охрана“ към ГДИН при Министерство на правосъдието. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок, от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от връчването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2018
Административно дело № 8290/2018
В законна сила на 12.1.2019г.
9 Административно дело No 199/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВЪРХЪТ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2017г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Върхът”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Тодор Стоянович”№2, вх.Б, ап.41 сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №157670-F168396/24.07.2015 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху сумата от 28.03.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Върхът”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Тодор Стоянович”№2, вх.Б, ап.41 сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №157667-F168361 от 24.07.2015 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху сумата от 17.02.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Върхът”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Тодор Стоянович”№2, вх.Б, ап.41, сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2019
Административно дело № 10814/2017
В законна сила на 6.2.2019г.
10 Административно дело No 207/2017, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МАРКОНИ МДС” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, в частта й, с която е обявено класирането и е обявено дружеството жалбоподател за спечелило публичния търг за продажба на ПИ 55021.501.3221 за постигнатата на търга продажна цена в размер на 404540.00 лв. без ДДС, и прекратява производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ искането на „МАРКОНИ МДС“ ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 за прогласяване за нищожна Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОСЪЖДА „МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 да заплати на Община Павел баня сумата 500.00 лв. – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2019
Административно дело № 5039/2018
В законна сила на 7.1.2019г.
11 Административно дело No 373/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Щ.Х.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х. Вилхелм Щ., Решение №919/25.05.2017г на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен Проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти в кв. „Железник“ гр.Стара Загора, обхващащ квартали №№638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664,665,666,667, 668, 669, 673,674 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719,721, 723, 724, 726, 727, 732,733, 734, 735, 736 и 737 по плана на Стара Загора, В ЧАСТТА относно УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39, УПИ V-39 кв.686, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х. Вилхелм Щ., ЛНЧ **********,***, сумата 1185лв. – разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2019
Административно дело № 9012/2018
В законна сила на 6.2.2019г.
12 Административно дело No 499/2017, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора протест с искане за прогласяване нищожността на Заповед № 94 от 12.01.2017г., издадена от Кмета на община Раднево, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2019
Административно дело № 2066/2018
В законна сила на 24.1.2019г.
13 Административно дело No 511/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-099 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-100 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.2.2019
Административно дело № 2555/2018
В законна сила на 1.2.2019г.
14 Административно дело No 170/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЕН АД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. сумата от 1056/ хиляда и петдесет и шест/ лева за претърпени от него имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 265710-F294785/ 25.04.2017 г. на началника на сектор „ Оперативни дейности „ – Пловдив в Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София, ведно със законна лихва от датата от датата на отмяна но наказателното постановление -27.11.2017 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. сумата от 384.00 /триста осемдесет и четири / лева — направените от „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.1.2019
Административно дело № 11089/2018
В законна сила на 16.1.2019г.
15 Административно дело No 234/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ПАВЛИН КОЦЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.К. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000383/ 18.04.2018г, издадена от Началник сектор „Охранителна полиция“ към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на собствения й лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № **** за срок от 8 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.1.2019
Административно дело № 10192/2018
В законна сила на 30.1.2019г.
16 Административно дело No 270/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Б.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.11.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.А. против Решение № 754/10.05.2018г. на Кмета на Община Казанлък в частта, с която не са предоставени документите, посочени в точка т.2 по заявление вх.№ ЗДОИ-00-7 от 10.05.2018г. за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.1.2019г.
17 Административно дело No 335/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбите на чл.33 ал.2 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“, чл.19 ал.1 и ал.2, чл.22 ал.1 и ал.2, чл.9 ал.1 т.1, т.3, т.7, т.8 и т.14 от Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево като незаконосъобразни , и отхвърля протеста в частта му относно чл.9 ал.3 от Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 11.1.2019г.
18 Административно дело No 368/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.П.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Х.П.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 10000лв (десет хиляди лева) – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 16.05.2013г.-02.08.2013. от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от администрация на ГДИН, изразяващи се в неосигуряване в Затвора гр.Стара Загора, където ищецът пребивавал в посочения период, на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия – липса на минимално изискуема жилищна площ; липса на вентилация и климатизация в килията; неосигуряване на необходимите условия за лична хигиена – достъп до баня и топла вода за полагаемото му се време, тоалетна хартия, сапун, четка, както и липса на топла вода за пране; неосигуряване нужната хигиена при приготвяне на храната, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 15.1.2019г.
19 Административно дело No 395/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Д.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.Х., ЕГН **********, против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1959-000281/21.06.2018г. на Началник сектор към ОД на МВР, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 17.1.2019г.
20 Административно дело No 449/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЗЛАТНА РЪКА ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №РД-14-1619/04.07.2018г. на Началник областен отдел „АА“ гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на „З.Р.“ ЕООД с ЕИК200540870 сумата от 550лв/петстотин и петдесет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 4.1.2019г.
21 Административно дело No 462/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.Д. ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Г.Д. *** с ЕГН ********** сумата от 402,00 /четиристотин и два / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 112/2017 от 06.12.2018 година, издадено от заместник председателя на Патентно Ведомство гр. София. ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България гр. София Автомобилна администрация” гр. София да заплати И.Г.Д. *** с ЕГН ********** сумата от 370.00 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото.,. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.1.2019г.
22 Административно дело No 465/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.С.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Я.С.Я. ЕГН ********** ***, СУМАТА от 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 3529/12 от 23.11.2012г. на началника на отдел ОП при ОД на МВР – Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1664/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 28.08.2018г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Я.С.Я. ЕГН ********** ***, СУМАТА от 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 18.1.2019г.
23 Административно дело No 472/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Н.Б. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2018г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето, гр.София, ул.“Триадица“ № 2,БУЛСТАТ 130453541, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на П.Н.Б., ЕГН **********,***, СУМАТА от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.Б. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-17-25 от 04.11.2013г., издадено от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 29.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Н.Б. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 28.05.2014г. ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето, гр.София, ул.“Триадица“ № 2,БУЛСТАТ 130453541, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.Н.Б., ЕГН **********,***, СУМАТА от 410лв. /четиристотин и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 19.1.2019г.
24 Административно дело No 513/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.К.З. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.З. против Отказ №284з-922/31.08.2018г. на Началник РУ Казанлък. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено
В законна сила на 4.1.2019г.
25 Административно дело No 518/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. с адрес: ***, II ЗПС, к.н. 1157, против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр. Стара Загора да издаде административен акт по исканията, изложени в жалба с вх.№ 88/ 27.08.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 518/ 2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.2.2019
Административно дело № 530/2019
В законна сила на 5.2.2019г.
26 Административно дело No 541/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.И. ***, EГН **********, сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.И. имуществени вреди от отменено с влезли в сила съдебни решения като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-001440/ 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.И. ***, EГН **********, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 24.1.2019г.
27 Административно дело No 575/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КАТЕКА ТРАНС ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К.Т.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Х.Д.А.” № 70, ап. 60, представлявано от управителя К.Т.К., Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД 14-2352 от 26.09.2018г., издадена от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Стара Загора, с която на основание чл. 106а, ал.2, т.5 във вр. с чл. 106а, ал.1, т.6, б. „в”, предл. второ от Закона за автомобилните превози, на „К.Т.” ЕООД е приложена принудителна административна мярка – отнемане на шест броя заварени копия на Лиценз на Общността с перфориран номер на бланката № 251601, № 251602, № 251603, № 251604, № 251605 и № 251606, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София да заплати на „К.Т.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Х.Д.А.” № 70, ап. 60, ЕИК 123723374, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.1.2019г.
28 Административно дело No 595/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С. *** против Решение № 1807/ 27.09.2018г на Общински съвет Стара Загора, в частта, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк Бедечка до влизане в сила на изменение на ПУП за гр.Стара Загора и прилежащите му територии, относно поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6793, 68850.513.6794, 68850.513.6795 и 68850.513.6796, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.С. *** против Решение № 1807/ 27.09.2018г на Общински съвет Стара Загора в останалата част извън поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6793, 68850.513.6794, 68850.513.6795 и 68850.513.6796, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 595/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА С.Т.С. *** ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 11.1.2019г.
29 Административно дело No 617/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност РАНТАИ ООД   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.“ ООД против РА №Р-16002417008619-091-001/21.06.2018г., издаден от ревизиращ екип при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 528/11.09.2018г. на Директор дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №617/18г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на Директор дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП.
В законна сила на 17.1.2019г.
30 Административно дело No 621/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. *** сумата от 1100, 00/ хиляда и сто/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от Б.Н.Г. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 109 от 15.02.2018 г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора., ведно със законната лихва върху главницата от 1100 лв, считано от 31.10.2018 година, до окончателното й изплащане . ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. *** сумата от 610 / шестстотин и десет / лева, представляваща направените от нея разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 5.2.2019г.
31 Административно дело No 641/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.П.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.Ч. *** против Заповед № 19-12-199/ 27.09.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 70202.22.286 по КККР на с.Сулица, общ.Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 641/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 25.1.2019г.
32 Административно дело No 656/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.М. с адрес: ***, против Заповед № -2071 от 14.11.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.64,ал. 2 и чл. 66, ал.2 от ЗИНЗС и становища на НС СДВР, ЗН РНОД е оставена без уважение молбата на лишения от свобода М.М.М. за преместване в затворническо общежитие от открит тип „ Стара Загора” и замяна в тази връзка на режима на изтърпяване на наказанието в следващия по-леко -общ . Решението е окончателно и на основание чл. 64,ал.4 от ЗИНЗС и на чл. 66,ал.2 от ЗИНСЗ и не подлежи на оспорване и протестиране .
В законна сила на 11.2.2019г.
33 Административно дело No 660/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. ДИРЕКТОР НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" - СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.А.В. ***, отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх. № АС-03-104/ 15.10.2018г. на Директора на Профилирана природоматематическа гимназия „Г.М.“ – гр. Стара Загора, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Директора на Профилирана природоматематическа гимназия „Г.М.“ – гр. Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по т.1, т.3 и т.4 от подаденото от Л.А.В. Заявление за достъп до информация вх. № АС-03-303/ 08.10.2018г., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението не подлежи на касационно оспорване, съгласно чл.40, ал.3 от ЗДОИ.
В законна сила на 6.2.2019г.
34 Административно дело No 661/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.С.С. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "РАЗСЛЕДВАНЕ" - ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.С.С., ЕГН **********, Заповед №349з-3101/ 31.10.2018г, издадена от Началник на отдел „Разследване“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 9/девет/ месеца считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Т.С.С. с ЕГН **********, сумата 510лв /петстотин/ - разноски по делото. Съгласно чл.211 от ЗМВР решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 5.2.2019г.
35 Административно дело No 664/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Ж.В.И. НАЧАЛНИК ГРУПА "ОДПКПД" В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.В.И. против Заповед №1228з-451/15.11.2018г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД МВР Стара Загора. ОСЪЖДА Ж.В.И. ЕГН:********** *** сумата от 100лв./сто/, представляващи възнаграждение за юрисконсулт. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 211 изречение второ от ЗМВР в сила от 01.01.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
36 Административно дело No 691/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси С.К.П.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.П. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 200/17.06.2017г., издаден от инспектор в отдел „Местни приходи“ в Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 691/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на С.К.П. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 200/17.06.2017г., издаден от инспектор в отдел „Местни приходи“ в Община Казанлък, на Директора на дирекция „Местни данъци и такси” в Община Казанлък по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 10.1.2019г.
37 КАНД No 449/2018, I състав ЗАНН: Общини КОФИ ШОП ПЕТЕР С ЕООД- ГР. КАЗАНЛЪК ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2019г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 316 от 08.10.2018г., постановено по АНД № 459/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.1.2019г.
38 КАНД No 455/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.В.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 610 от 03.10.2018г., постановено по АНД № 1251/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.1.2019г.
39 КАНД No 470/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 10.10.2018г., постановено по АНД № 2237/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 2085245 на ОД на МВР – Стара Загора. . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.1.2019г.
40 КАНД No 473/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 669 от 29.10.2018г., постановено по АНД № 1734/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.1.2019г.
41 КАНД No 476/2018, I състав ЗАНН: Общини Т.Я.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 658 от 23.10.2018 г., постановено по АНД № 1993/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ :. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 317/ 14.05. 2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на Т.И. е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лв., на основание чл.13 буква „ б” от ЗАНН във връзка с 63,ал1,т.1.3 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора , за нарушение на чл.11,ал.3 от същата наредба. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 29.1.2019г.