Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2019г. до 18.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 20/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация СЪЮЗ ЗА БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № ЗДОИ-00-10#1/28.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с което на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ е постановен отказ за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г. на СНЦ „Съюз за България“, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Казанлък за ново процедиране и произнасяне по същество по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с рег.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г., подадено от СНЦ „Съюз за България“, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Съюз за България“ ЕФН 2215000640, седалище гр.Ботевград, кв.Зелин, ул.„31-ва“, № 15, сумата 360 /триста и шестдесет/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.4.2019
Административно дело № 7934/2018
В законна сила на 15.4.2019г.
2 Административно дело No 133/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ж.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.Х.Х., ЕГН **********, понастоящем изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Бургас, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск с правно основание чл.284, ал. 1 от ЗИНЗС, за присъждане на обезщетение в размер на 200 000лв. /двеста хиляди лева/, за претърпени от Ж.Х. неимуществени вреди, вследствие на поставянето му в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ в Затвора - Стара Загора за периода 01.06.2013г. – 20.02.2017г., изразяващи се в неоказана медицинска помощ и неоказано адекватно, своевременно, професионално и правилно медицинско лечение, довело до влошаване на здравословното му състояние, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.4.2019
Административно дело № 62/2019
В законна сила на 11.4.2019г.
3 Административно дело No 270/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Б.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.11.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.А. против Решение № 754/10.05.2018г. на Кмета на Община Казанлък в частта, с която не са предоставени документите, посочени в точка т.2 по заявление вх.№ ЗДОИ-00-7 от 10.05.2018г. за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.4.2019
Административно дело № 2228/2019
В законна сила на 8.4.2019г.
4 Административно дело No 271/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.И.Д. *** против Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София иск за присъждане на парично обезщетение в размер на 335 /триста тридесет и пет/ лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000373/08.12.2017 г. на и.д. Началник на Областен отдел „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, КАТО НЕДОКАЗАН ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.И.Д. *** да му бъдат присъдени направените по делото разноски в размер 310/ триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.4.2019
Административно дело № 1186/2019
В законна сила на 1.4.2019г.
5 Административно дело No 367/2018, IV състав Закон за опазване на околната среда СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение „Движение с екологична насоченост“ ЕИК176232504 с. Дражево, против Решение №СЗ-57-ПР/05.07.2018г. на Директора на РИОСВ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневне срок от връчването му на страните.
В законна сила на 2.4.2019г.
6 Административно дело No 370/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МЕЧИ КЛАДЕНЕЦ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „ Мечи кладенец „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. „ Генерал Тошев” № 4, ет. 5, ап. 27, представлявано от управителя Н.Н.И.ЕИК 833177667 сумата от 300,00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №F340181 от 23.11.2017 година, издадено от Заместник директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите- Пловдив, ведно със законната лихва върху сумата от22.06.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „ Мечи кладенец „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. „ Генерал Тошев” № 4, ет. 5, ап. 27, представлявано от управителя Н.Н.И.ЕИК 833177667 сумата от 425.00 /четиристотин двадесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.4.2019
Административно дело № 63/2019
В законна сила на 2.4.2019г.
7 Административно дело No 590/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Т.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение Решение №63/06.03.2019г. по адм.дело №590/2018г. на Административен съд Стара Загора като в диспозитива на съдебния акт: на стр.7, ред 34, вместо „Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора“ да се чете „Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 2.4.2019г.
8 Административно дело No 591/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.С. против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ V-6151 кв.822 по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 21.3.2019
Административно дело № 1429/2019
В законна сила на 3.4.2019г.
9 Административно дело No 592/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.М.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение Решение №64/06.03.2019г. по адм.дело №592/2018г. на Административен съд Стара Загора като в диспозитива на съдебния акт: на стр.8, ред.3, вместо „Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора“ да се чете „Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 4.4.2019г.
10 Административно дело No 597/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Ц.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Ц.М. *** против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ ІІ -6179 кв.809, УПИ ІV-6192, кв. 809, УПИ ІІІ.6179, кв. 809, по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 10.4.2019г.
11 Административно дело No 698/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** за заверка на скица №864/11.04.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №698/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 18.3.2019
Административно дело № 1435/2019
В законна сила на 2.4.2019г.
12 Административно дело No 776/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на на чл.140, ал.1, чл.142, ал.1 и чл.157, т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Братя Даскалови. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №776/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорените разпоредби. ОСЪЖДА Общински съвет Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото за обнародване на обявление в Държавен вестник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Братя Даскалови - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 11.4.2019г.
13 Административно дело No 4/2019, III състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Н.И.С. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Й.С., в качеството й на настойник на Н.И.С. против изричния отказ на директор на дирекция „ Гражданско състояние” при община Стара Загора за издаване на удостоверение за наследници ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 4/ 2019 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 2.4.2019г.
14 Административно дело No 13/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Д.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Д.С. ЕГН ********** *** против Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/5074 от 12.11.2018г на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г за кампания 2016, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Д.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 сумата 100 /сто/лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 6.4.2019г.
15 Административно дело No 27/2019, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.К.Б.,
А.Х.Б.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Б. и А.Х.Б.,***, срещу Отказ за изменение на КККР изх.№17-759/18.12.2018г., издаден от Началник на СГКК Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 27/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване чрез Административен съд Стара Загора пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2019г.
16 Административно дело No 39/2019, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в заповед №АК-01-ЗД-1/16.01.2019г. на Областен управител на Област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №39/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за оспорващия, а за останалите страни – в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 5.4.2019г.
17 Административно дело No 73/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СЕ АЙ ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ СЕ АЙ ГРУП „ ЕООД, със седалище и адрес на управление бул.” Славянски” № 47, ет. 4, офис 52, представлявано от управителя Е.Р.Б. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1228-000072 от 27.01.2019г., издадена от Началник на сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора , с която заповед на основание чл.171, т.2а, б. „а” от ЗДвП на„ СЕ АЙ ГРУП „ ЕООДгр. Стара Загора е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № ****”, за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора да заплати на „ СЕ АЙ ГРУП „ ЕООД, със седалище и адрес на управление бул.” Славянски” № 47, ет. 4, офис 52 направените по делото разноски в размер на 510/ петстотин и десет/ лева Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 9.4.2019г.
18 Административно дело No 84/2019, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Д.Г.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Г.Д.Г. *** за проверка на Заповед № 86/ 21.01.2019г, издадена от Община Казанлък за изменение на ПУП-План за застрояване на ПИ с идентификатор 80532.69.27 в землището на с.Черганово едновременно с издадено Разрешение за строеж № 11/ 21.01.2019г за „Автосервиз“, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 84/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 6.4.2019г.
19 Административно дело No 112/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност АЛТЪН ПАТИ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АЛТЪН ПАТИ“ ЕООД против Заповед №ФК-82-0407953/13.02.2019г издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „АЛТЪН ПАТИ“ ЕООД ЕИК:204375334 да заплати на Национална агенция за приходите гр. София сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 11.4.2019г.
20 Административно дело No 127/2019, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.М. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането на М.Д.М. ***, ЕГН **********, за прогласяване за нищожна на Принудителна административна мярка от 07.02.2019г. – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“, наложена спрямо лек автомобил „Мерцедес“, с рег.№******, разпоредена от длъжностно лице – главен специалист „Контрол кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.М. ***, ЕГН **********, Принудителна административна мярка от 07.02.2019г. – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“, наложена спрямо лек автомобил „Мерцедес“, с рег.№******, разпоредена от длъжностно лице – главен специалист „Контрол кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Д.М. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 12.4.2019г.
21 Административно дело No 136/2019, VI състав Закон за движението по пътищата М.А.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А. *** срещу мълчалив отказ на началника на отдел "Пътна полиция" при ОД на МВР Стара Загора, за регистрация на превозно средство - лек автомобил "Мерцедес", модел "Е 270", с номер на рамата *******, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №136/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 11.4.2019г.
22 Административно дело No 141/2019, V състав Закон за местните данъци и такси С.И.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.С. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Ц.В. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 38577/ 19.03.2014г., издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 141/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по подведомственост на Началник отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора подадената от С.И.С. *** жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 38577/ 19.03.2014г., издаден от инспектор в отдел „МДТ“ при Община Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.4.2019г.
23 Административно дело No 149/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.И.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 149/ 2019 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.
В законна сила на 9.4.2019г.
24 Административно дело No 160/2019, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.А.Н. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Н.А.Н. ***, против писмо рег.№284000-2809/31.01.2019г. на Началник на РУ на МВР Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №160/2019. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 4.4.2019г.
25 Административно дело No 183/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност РДЦ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 183/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд София-град по жалбата на „РДЦ ОЙЛ“ ЕООД ЕИК 201262388 със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул.“Липа“ № 1, против Ревизионен акт № Р-22002217000594-091-001/28.05.2018 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП София, потвърден с Решение № 1856/ 30.11.2018 г. на Директора на Дирекция „ОДОП“ София при ЦУ на НАП. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
В законна сила на 17.4.2019г.
26 Административно дело No 185/2019, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Т.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 1.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 185/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 185/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 92/2019г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение №284а-94-30.01.2019г., издадено от Началник Районно управление на МВР Казанлък. Производството следва да продължи по адм. дело № 92/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.4.2019г.
27 Частно административно дело No 223/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДЖИ ЕС ЕМ ПРОТЕКШЪН ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ"ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ"-БУРГАС ГД"ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ" ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.4.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ФК-70-0341979/27.03.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас при ЦУ на НАП по жалба на „ДЖИ ЕС ЕМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането „ДЖИ ЕС ЕМ ПРОТЕКШЪН“ за спиране на предварителното изпълнение поради липса на предмет. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 13.4.2019г.
28 Административно дело No 254/2019, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.К.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 16.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254/2019г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд Стара Загора и Административен съд – София-град за разглеждане на жалбата на Д.В.К. срещу Заповед №СД-05-243/31.12.2018г. на Министъра на правосъдието. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 16.4.2019г.
29 КАНД No 70/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА И.А.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81/ 14.12.2018 г. по АНД № 116/ 2018 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 18-0447-000149/ 25.04.2018г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, РУ - Гълъбово срещу И.А.Х. ***. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 2.4.2019г.
30 КАНД No 82/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.С.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 03.01.2019г., постановено по АНД № 2741/2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление (НП) № 18-1228-003329 от 11.09.2018г., издадено от Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.4.2019г.
31 КАНД No 93/2019, I състав ЗАНН: МВР Ж.Г.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43 от 17.01.2019 г., постановено по АНД N 2614/2018 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17 от 14.09.2018 г. на Началник отдел „ Охранителна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.4.2019г.