Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2019г. до 18.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 100/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на И.А.Г., ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.Г. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на И.Г. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Свиленград и в Ареста гр. Хасково за периода 15.11.2014г. – 30.06.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.А.Г. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 280лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.286, ал.3 от ЗИНЗС, да заплати на И.А.Г., ЕГН **********, сумата от 20лв. /двадесет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2019
Административно дело № 6194/2018
В законна сила на 31.10.2019г.
2 Административно дело No 276/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Г.М.- Н. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от ЕТ „Г. М. –Н.” гр. Казанлък с ЕИК123125487 иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за осъждане на община Казанлък да му заплати сумата от 1250лв/хиляда двеста и петдесет/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП №2087/24.06.2017г., издадено от Заместник-кмета на Община Казанлък. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Казанлък за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2019
Административно дело № 1011/2018
В законна сила на 16.10.2019г.
3 Административно дело No 354/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.А.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
К.В.Г.,
М.П.В.,
Ц.П.Б.,
С.Р.Ш.,
Р.Н.Д.,
М.С.С.,
Н.С.Т.,
А.Н.М.,
М.Б.С.,
П.С.И.,
К.П.Д.,
Г.Х.З.,
Ц.М.З.,
Л.М.С.,
М.Л.С.,
С.Т.С.,
Б.Л.М.,
В.Л.П.,
В.П.В.,
К.Р.К.,
Л.С.М.Б.,
З.П.Ж.,
Г.А.Д.,
Т.Д.Т.,
Т.Ц.М.,
М.П.Т.,
М.Т.Д.,
В.Т.П.,
Й.С.С.,
Е.Д.Д.,
И.С.С.,
М.В.Д.,
Й.Н.С.,
П.Г.А.,
Т.Г.С.,
Н.А.М.,
В.Б.Г.,
П.Н.Т.,
Н.Т.Т.,
Р.И.П.,
Д.Ж.Л.,
М.Ж.Ч.,
Н.Л.М.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Р.А.Л. за обявяване нищожността на Решение №283/28.06.2012г., с което Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за територията на парк „Бедечка“, гр. Стара Загора- част от кадастрален район 513, обхващащ квартали с номера от 801 до 831вкл., с изключение на УПИ VІ 6706,6711,6713,6714, в кв.823, УПИ І 6128, УПИ ІІ-6190, УПИ ІІІ-6197, всички в кв.829, УПИ ІІ 144 в кв. 828 и улица. ОСЪЖДА Р.А.Л. ЕГН ********** да заплати на П.С.И. с ЕГН:********** сумата от 1708.20лв. / хиляда седемстотин и осем лв и двадесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2019
Административно дело № 4057/2019
В законна сила на 13.11.2019г.
4 Административно дело No 435/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.Д., ЕГН **********,***, сумата 300.00 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Следствения арест Стара Загора за периода 20.09.2016г-25.11.2016г. ОТХВЪРЛЯ иска на Т.Т.Д. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 10 000 лв и за начало на процесния период от 19.09.2016г като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.11.2019
Административно дело № 1616/2018
В законна сила на 11.11.2019г.
5 Административно дело No 489/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Т.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати на И.Т.Г. ЕГН ********** сумата 1500 /хиляда и петстотин/ лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода 27.09.2012г-01.12.2015г вследствие неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и незадоволителни хигиенни условия в Затвора – Стара Загора в този период. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Т.Г. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 1500 лв до претендираните 25000 лв, както и за периодите на 18.06.2009г.-26.09.2012г, за периода от 01.12.2015г до 30.09.2017г, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 30.10.2019
Административно дело № 7744/2019
В законна сила на 30.10.2019г.
6 Административно дело No 526/2017, VI състав Закон за защита от дискриминация Ю.И.М. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.И.М. *** против Решение №308 /28.07.2017г по преписка № 14 /2013г на Комисията за защита от дискриминация, като неоснователна. ОСЪЖДА Ю.И.М. *** да заплати на Кочисията за защита от дискриминация гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2019
Административно дело № 3025/2019
В законна сила на 31.10.2019г.
7 Административно дело No 565/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.А.В. ***, Решение № 10-2339/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, с което на основание чл.28, ал.1 и 2 от Закона за достъп до обществена информация, е отказан достъп до обществена информация по заявление с рег.№ 10-21-42/ 08.09.2017г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за произнасяне по подаденото от Л.А.В. заявление за достъп до информация с рег.№10-21-42/ 08.09.2017г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2019
Административно дело № 3007/2018
В законна сила на 24.10.2019г.
8 Административно дело No 589/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Е.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на Е.Е.А., ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Е.А. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на Е.А. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Казанлък за периода 04.07.2014г. – 13.02.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.Е.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 30 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2019
Административно дело № 8039/2018
В законна сила на 8.10.2019г.
9 Административно дело No 617/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация М.Г.Т. ДИРЕКТОР НА СУ "МАКСИМ ГОРКИ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. ***, против отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх.№171 /03.10.2017г. на Директора на Средно училище „Максим Горки“ гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Г.Т. ***, да заплати на Средно училище „Максим Горки“ гр.Стара Загора сумата 360 /триста и шестдесет/ лв - разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2019
Административно дело № 3973/2018
В законна сила на 23.10.2019г.
10 Административно дело No 21/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 24.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул. ****ДА ЗАПЛАТИ на С.И.И., ЕГН **********,***, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест Стара Загора, за периода 25.07.2017г. – 04.12.2017г., причинени му в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. ОТХВЪРЛЯ иска на С.И.И. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 50 000лв., както и за претърпени на 24.07.2017г. неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест Стара Загора, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2019
Административно дело № 12103/2018
В законна сила на 11.10.2019г.
11 Административно дело No 27/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов”№21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, изтърпяващ наказание „ доживотен затвор ” в Затвора гр. Стара Загора, СУМАТА от 1 000.00 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, изразяващо се в неосигуряване в периода 13.06.2011 год. – 01.06.2015 год. на храна, от която да са изключени свинското месо и продукти от свински произход, съобразно изискванията на изповядваната от ищеца религия, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 26.08.2015 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 8 000.00 лв. и за периода от 21.08.2010 год. до 12.06.2011 год., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2019
Административно дело № 7891/2019
В законна сила на 8.10.2019г.
12 Административно дело No 120/2018, III състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на П.Т.З. *** против действия на Община Раднево, представлявана от Кмет, в качеството й на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД, изразяващи се в незаконно разкриване и разпространение на личните му данни- три имена и местожителство като оспорващ в публикувано на сайта на Община Раднево Решение № 111/18.04.2017 г. по АД№ 576/2016 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора , като неоснователно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Т.З. *** за присъждане на съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2019
Административно дело № 9764/2018
В законна сила на 24.10.2019г.
13 Административно дело No 213/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.И.А. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.А. ***, подадена чрез пълномощника му адв.П., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000498 от 27.03.2018г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.11.2019
Административно дело № 14982/2018
В законна сила на 11.11.2019г.
14 Административно дело No 261/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.А.Д. *** Заповед №РД-14-39/02.05.2018 год. на Кмета на Община Павел баня В ЧАСТТА, с която на основание чл.16, ал.6 от ЗУТ са определени дяловете на И.П. К. - Д., В.А.Д., П.К.Д., С.И.С., Д.И.С. и П.Г.Б., като наследници на Т.И.И.за собственици на УПИ I-1421, I-1414, I-1416 в кв.78 и УПИ II-1421, II -1414, II -1416 в кв.78 по плана гр. Павел баня, като незаконосъобразна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.А.Д. *** против Заповед №РД-14-39/02.05.2018 год. на Кмета на Община Павел баня в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Павел баня, ЕИК 000817931, ул. „Освобождение”№15, представлявана от Кмета С.Х.Р.ДА ЗАПЛАТИ на В.А.Д., ЕГН ********** *** сумата 704.00 /седемстотин и четири/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2019
Административно дело № 792/2019
В законна сила на 29.10.2019г.
15 Административно дело No 267/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Е.К.Е. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.1.2019г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 11.12.2018 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.Е. против мълчалив отказ на Началника на Затвора Стара Загора, да се произнесе по подадена от негова страна молба с вх.№28/11.04.2018 год. с искане за възстановяване на сумата от 58.00 лв. както и за в бъдеще да не му бъдат правени удръжки върху получаването от него трудово възнаграждение по наложените запори, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №267/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2019
Административно дело № 2922/2019
В законна сила на 3.10.2019г.
16 Административно дело No 275/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово, приета с решение №67/13.05.2008г на Общински съвет Гълъбово, изменена и допълнена с последващи решения, последното от които Решение № 342/31.08.2017г на Общински съвет Гълъбово, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Гълъбово.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.10.2019
Административно дело № 14918/2018
В законна сила на 3.10.2019г.
17 Административно дело No 281/2018, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Ж.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.1.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на И.Ж.И. ***, Заповед № 10-00-654/ 04.05.2018г. на Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на И.Ж.И. ***, ЕГН **********, сумата от 511 /петстотин и единадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2019
Административно дело № 3176/2019
В законна сила на 18.10.2019г.
18 Административно дело No 291/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Щ.Х. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Щ.Х. против мълчалив отказ на Главния архитект на община Стара Загора по заявление №19-06-165/21.05.2018г, подадено от К.Щ.Х. за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-План за регулация на с.Ракитница, община Стара Загора, одобрен със Заповед №1022/14.11.1966г на ОНС Стара Загора в частта му за УПИ VІ-368 и УПИ V-230 кв.15 по плана, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 6.11.2019
Административно дело № 1350/2019
В законна сила на 6.11.2019г.
19 Административно дело No 467/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Т.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Т.В. ***, Заповед № 19-13-81 от 27.06.2018г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.В. ***, в частта й по направеното искане за обявяване нищожността на Заповед № 19-13-81 от 27.06.2018г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2019
Административно дело № 691/2019
В законна сила на 4.11.2019г.
20 Административно дело No 485/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Й.М. СЛАВИ МИНЕВ МИНЧЕВ - ИНСПЕКТОР ПРИ ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Т.Й.М. ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице № 1959зз-287/ 30.08.2018г, издадена от С.М. - инспектор при Първо РУ Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.Й.М. ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2019
Административно дело № 5720/2019
В законна сила на 4.11.2019г.
21 Административно дело No 539/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ПАТЕРКОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ изцяло РА № Р-16002417006548-091-001/18.05.2018г. издаден от ТД на НАП –Пловдив по жалба на "П." ЕООД гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите гр. София да заплати на "П." ЕООД ЕИК 123677749 гр. Стара Загора сумата от 4284лв / четири хиляди двеста осемдесет и четири лева/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2019
Административно дело № 5805/2019
В законна сила на 10.10.2019г.
22 Административно дело No 576/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. ***, срещу Решение № 1807 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територията на квартал/ парк „Бедечка“ относно УПИ ІІІ – 6159 в кв. 812 по плана на гр. Стара Загора, квартал „Бедечка”, поземлен имот с идентификатор 68850.513.6864 по КККР на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА В.П.В. ***, ЕГН **********, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 100 лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2019
Административно дело № 1702/2019
В законна сила на 29.10.2019г.
23 Административно дело No 578/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. ***, срещу Решение №1807 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018 год. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територията на квартал/ парк „Бедечка“ относно УПИ VІ – 6152 в кв. 817, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.513.6944 по КККР на гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №578/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л.М. *** срещу Решение №1807 по Протокол №36 от проведено на 27.09.2018 год. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територията на квартал/ парк „Бедечка“ относно УПИ VІІ – 6152 в кв. 817 и УПИ VІІІ – 6152 в кв. 817 по плана на гр. Стара Загора, квартал „Бедечка”, представляващи поземлени имоти с идентификатори съответно, 68850.513.6945 и 68850.513.6946 по КККР на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Л.М., ЕГН ********** ***, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 100.00 лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.11.2019
Административно дело № 3163/2019
В законна сила на 12.11.2019г.
24 Административно дело No 663/2018, VII състав Закон за данък върху добавената стойност СЪНРАЙЗ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сънрайз“ ООД Стара Загора ЕИК:123690159 против Ревизионен акт № Р-16002417006581-091-001/23.08.2018г., издаден от Г. Н. Ч. - началник сектор „Ревизии“, възложил ревизията и от П. Г. Д. - главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията, и двамата служители на ТД на НАП Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 637/06.11.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив, с който са установени задължения за публични държавни вземания за допълнително начислен ДДС в общ размер на 78 586,43лв, ведно с прилежащите лихви, възлизащи на сумата от 38 843,17лв, касаещи периодите м.12.2012г. и м.12.2014г., както и допълнително установения корпоративен данък за 2016г. в размер на 8 321,30 лв., с общо начислените лихви – 1 730,69лв. ОСЪЖДА „Сънрайз“ ООД Стара Загора ЕИК 123690159 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП сума в размер на 3804,81 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва по касационен ред чрез Административен съд Стара Загора в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.11.2019
Административно дело № 6553/2019
В законна сила на 12.11.2019г.
25 Административно дело No 734/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез пълномощника му адв. А П. от САК, против мълчалив отказ на Директора на ОУ „Самара“ – гр. Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. ***, за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 734/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2019
Административно дело № 10106/2019
В законна сила на 6.11.2019г.
26 Административно дело No 744/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 744/ 2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.10.2019г.
27 Административно дело No 748/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез пълномощника му адв. А. П. от САК, против мълчалив отказ на Директора на Професионална гимназия по строителство и дървообработване „Инж. Н. Ранчев“ – гр. Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. ***, за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 748/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.10.2019
Административно дело № 10108/2019
В законна сила на 16.10.2019г.
28 Административно дело No 765/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез пълномощника му адв. А. П. от САК, против мълчалив отказ на Директора на Основно училище „В. Левски“ – гр. Чирпан за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. ***, за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 765/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.10.2019
Административно дело № 10111/2019
В законна сила на 1.10.2019г.
29 Административно дело No 766/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., срещу Мълчалив отказ на Директора на I ОУ „Георги Бакалов“ – гр.Стара Загора по заявление за достъп до обществена информация от 01.11.2018г,, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., за присъждане на направените по делото разноски, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №766/2018. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 1.10.2019г.
30 Административно дело No 5/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез пълномощника му адв. А. П. от САК, против мълчалив отказ на Директора на ХІІ ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. ***, за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 5/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 16.10.2019
Административно дело № 10110/2019
В законна сила на 16.10.2019г.
31 Административно дело No 19/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета – домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Гурково, приета с Решение № 485 от 25.10.2018г. на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА Общински съвет – Гурково да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета – домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Гурково.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.10.2019
Административно дело № 7472/2019
В законна сила на 25.10.2019г.
32 Административно дело No 98/2019, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.С.Ц.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.4.2019г.
ВРЪЩА искова молба (наименувана „жалба“) с вх.№825/18.02.2019г., подадена от Н.С.Ц., изтърпяващ наказание в Затвора гр.Стара Загора, срещу Затвора – гр. Пазарджик, за осъждане на ответника да му заплати сумата от 50 000лв, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 98/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 11.7.2019
Административно дело № 7922/2019
В законна сила на 11.10.2019г.
33 Административно дело No 105/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД гр. София против чл. 37 ал.1 в частта „разрешително по чл. 47 от ЗУО“ от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Гурково. ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД ЕИК 201327590, гр. София, представлявано от управителя Ю.С.сумата от 720лв/седемстотин и двадесет/, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№105/19г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 1.11.2019г.
34 Административно дело No 112/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност АЛТЪН ПАТИ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АЛТЪН ПАТИ“ ЕООД против Заповед №ФК-82-0407953/13.02.2019г издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „АЛТЪН ПАТИ“ ЕООД ЕИК:204375334 да заплати на Национална агенция за приходите гр. София сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.10.2019
Административно дело № 6693/2019
В законна сила на 17.10.2019г.
35 Административно дело No 178/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Б.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните гр. Стара Загора да заплати на М.Б.С. *** сумата от 100 /сто/ лева за претърпени от нея имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 25 от 13.02.2017 г., издадено от директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Стара Загора, ведно със законната лихва върху главницата от 100 лв., считано от 12.03.2018 година до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните гр. Стара Загора да заплати на М.Б.С. *** сумата от 310 триста и десет/ лева, представляваща направените от нея разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 7.11.2019г.
36 Административно дело No 191/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.9.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. №191/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на протестираната разпоредба с влязло в сила Решение № 1084/27.06.2019 год. на Общински съвет Казанлък. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Стара Загора, а за ответника – Общински съвет Казанлък от получаване на съобщението.
В законна сила на 11.10.2019г.
37 Административно дело No 210/2019, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Петя Драганова – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.25, ал.3; чл.27, ал.4 и 41, ал.3 от Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 210/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 5.11.2019г.
38 Административно дело No 222/2019, II състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.К.Д. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.Д. ***, против Заповед УРИ:375з-105 от 14.03.2019г., издадена от Началника на Районно управление – Чирпан към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.213, ал.5 във вр. с чл.213, ал.2 от ЗОБВВПИ, е разпоредено отнемане в полза на държавата на късоцевно и ловно огнестрелно оръжие, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 25.9.2019
Административно дело № 11197/2019
В законна сила на 9.10.2019г.
39 Административно дело No 226/2019, I състав КСО С.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. СТАРА ЗАГРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.С. *** против Заповед № ZIHU/Д-СТ/1561/ФП/ 30.01.2019г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Стара Загора за отпускане на финансова подкрепа, потвърдена с Решение № 24-РД06-007/ 21.03.2019г на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.10.2019
Административно дело № 8242/2019
В законна сила на 25.10.2019г.
40 Административно дело No 227/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.К.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.К. ***, против Заповед № 19-12-43/ 25.02.2019г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност „Инджурлюк” по КККР на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА К.К. ***, ЕГН **********,*** Загора сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.10.2019г.
41 Административно дело No 234/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.И. НАЧАЛНИК РО НСК СТАРА ЗАГОРА КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттегляне на оспорването жалбата на С.С.И. против заповед №ДК11-СЗ-3/21.03.2019г. на Началника на РО НСК Стара Загора при РДНСК Югоизточен район на основание чл.155, ал.1 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №234/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението за прекратяване на производството може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от днес за явилите се страни, а за неявилите се – от деня на съобщаването.
В законна сила на 1.10.2019г.
42 Административно дело No 284/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.И.М.,
П.Т.П.,
П.П.М.,
С.М.К.,
С.И.И.,
С.Ж.С.,
Р.К.П.,
Т.П.С.,
П.Д.С.,
П.Н.Т.,
Д.Т.И.,
Д.В.Б.,
Д.К.И.,
Д.З.Г.,
Г.Я.С.,
А.Е.А.,
А.К.Д.,
Б.К.К.,
В.Б.С.,
В.В.В.,
В.Х.Ж.,
В.И.М.,
В.С.С.,
Г.А.Х.,
Г.Д.А.,
Г.Б.Б.,
Д.Н.Б.,
Д.И.А.,
Ж.Г.А.,
Ж.П.Б.,
Ж.К.А.,
Ж.А.Г.,
З.Н.И.,
И.Д.Т.,
И.Г.П.,
И.В.Г.,
И.И.,
И.Ж.Т.,
И.Д.Н.,
И.П.М.,
И.Н.П.,
К.Е.Х.,
К.М.Б.,
К.Т.К.,
М.К.Х.,
М.К.Е.,
М.Т.Й.,
М.С.Б.,
М.В.К.,
Я.С.Г.,
Я.Г.Й.,
Я.П.Я.,
Т.Н.Н.,
Т.Т.К.,
Т.К.П.,
Т.И.М.,
Т.Г.М.,
Т.С.С.,
Т.С.К.,
С.А.К.,
С.Т.С.,
С.Х.Й.,
С.П.А.,
Н.С.З.,
Н.З.Д.,
Н.Д.Г.
  Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от П.Т.П., С.М.К., П.Д.С., Д.К.И., Д.З.Г., Г.Я.С., А.Е.А., Б.К.К., В.В.В., В.С.С., Г.Д.А., Ж.П.Б., Ж.К.А., И.Ж.Т., К.Е.Х., К.М.Б., К.Т.К., М.К.Х., М.Т.Й., Т.Т.К., Т.Г.М. и Т.С.С. против разрешение за строеж № 19-250/19.04.2017 година на главния архитект на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №284/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.10.2019г.
43 Административно дело No 292/2019, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.10.2019г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.С. *** против Заповед № 10-00-403 от 07.03.2019г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.65, ал.1 от ЗОбС, е разпоредено изземването на жилищен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 17595 от 16.01.2018г., представляващ апартамент № 3 със застроена площ 24.33кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, бул.“Свети Патриарх Евтимий“, бл.№ ХХ, вх.0, ет.2, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.11.2019г.
44 Административно дело No 296/2019, VI състав Закон за културното наследство С.Ж.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.9.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Ж. Б. от гр. Казанлък, ул. **** против Заповед №126/31.01.2019 год. на Кмета на Община Казанлък, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 2.11.2019г.
45 Административно дело No 313/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.Т. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.9.2019г.
ОСЪЖДА Държавната комисия по хазарта гр. София да заплати на С.С.Т. ЕГН: ********** ***, сумата от 1300лв. /хиляда и триста/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление №4/26.04.2018г. издадено от Председателя на Държавната комисия по хазарта гр. София, както и сумата от 370лв/триста и седемдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 24.10.2019г.
46 Административно дело No 324/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МОДИКА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.9.2019г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, да заплати на „Модика“ ЕООД Стара Загора, ЕИК 20482488, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Братя Жекови №75, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 07.05.2019 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, да заплати на "Модика" ЕООД Стара Загора, ЕИК 20482488, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Братя Жекови №75, сумата от 325 (триста и двадесет и пет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.10.2019г.
47 Административно дело No 328/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГОТО 2000 ООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ГОТО 2000“ООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Никола Петков“ № 55, представлявано от управителя Г.Т.А., против Решение на Комисията по чл.210 при Община Стара Загора, обективирано в Протокол № 2 от 15.04.2019, в частта му, в която е приета пазарна оценка за право на преминаване през Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.507.189 по КК на с.Хрищени, собственост на „ГОТО 2000“ООД, с площ на преминаване - 2694,00 кв.м. – 6150,00лв, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 328/ 2019 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 18.10.2019г.
48 Административно дело No 329/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ФИНАНС ГРУП 1 ООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ФИНАНС ГРУП 1“ООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.“Руски“ № 6, представлявано от управителя Д.Д.Г. - П.., против Решение на Комисията по чл.210 при Община Стара Загора, обективирано в Протокол № 2 от 15.04.2019, в частта му, в която е приета пазарна оценка за право на преминаване през поземлени имоти, собственост на жалбоподателя, както следва: ПИ 77476.507.22 по КК на с.Хрищени, с площ на преминаване 2116,00кв.м. – 5020,00лв; ПИ 77476.507.12 по КК на с.Хрищени, с площ на преминаване 998,00кв.м. – 2370,00лв; ПИ 77476.507.28 по КК на с.Хрищени, с площ на преминаване 958,00кв.м. - 4470,00лв и ПИ 77476.507.150 по КК на с.Хрищени, с площ на преминаване 885,00кв.м. – 2020,00лв, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 329/ 2019 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 18.10.2019г.
49 Административно дело No 342/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА"ПЛОВДИВ ПРИ Ц У НА НАП Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.9.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПЪТСТРОЙ“ ООД ЕИК 123626427 със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, зона Голеш против Акт за дерегистрация по ЗДДС № 240991701188707/ 19.07.2017г, издаден от Началник отдел „Услуги и клиенти“ в офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 224/ 10.04.2019г на Директора на Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „ПЪТСТРОЙ“ ООД ЕИК 123626427 със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, зона Голеш да заплати на Дирекция „ОДОП“-Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.10.2019г.
50 Административно дело No 344/2019, V състав Закон за местните данъци и такси М.И.И. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. И. ***, против Съобщение № 680-2 от 15.04.2019г., издадено от инспектор „Местни приходи” в Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 344/ 2019г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2019
Административно дело № 10638/2019
В законна сила на 3.10.2019г.
51 Административно дело No 349/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.9.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на И.С.Н. ЕГН ********** *** СУМАТА 600 /шестстотин/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № НП № 1959а-1619/ 10.11.2017г от Началника на Първо РУ Стара Загора при ОД на МВР Стара Загора, изразяващи се в заплатени адвокатски възнаграждения по АНД № 2912/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора и КАНД № 109/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора, ведно със законната лихва, считано от 30.04.2019г до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на И.С.Н. ЕГН ********** *** СУМАТА 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 15.10.2019г.
52 Административно дело No 371/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.М.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.9.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Т.М.В. *** 58, EГН **********, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Т.В. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-002827 от 25.07.2018г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 28.05.2019г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Т.М.В. *** 58, EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.10.2019г.
53 Административно дело No 385/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.10.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.И. ***, ЕГН **********, сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.И. имуществени вреди вследствие от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно в обжалваната му част Наказателно постановление № 18-1228-003614 от 26.09.2018г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на М.И. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.10.2019г.
54 Административно дело No 397/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.С.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 ДА ЗАПЛАТИ на Б.С.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 400 /четиристотин/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 783/ 01.10.2018г. на Заместник-кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 3283/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 02.05.2019г до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 ДА ЗАПЛАТИ на Б.С.Д. ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 7.11.2019г.
55 Частно административно дело No 401/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТОПЛАТА ФУРНА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТОПЛАТА ФУРНА“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Златан Станчев“ № 33, подадена чрез пълномощника му адв. В.К. – Б. ***, против разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка, наложена със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-309-0408335 от 29.05.2019г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ТОПЛАТА ФУРНА“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Златан Станчев“ № 33, за спиране на предварителното изпълнението на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-309-0408335 от 29.05.2019г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 4.10.2019
Административно дело № 11704/2019
В законна сила на 4.10.2019г.
56 Административно дело No 404/2019, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.10.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбата на чл.6, ал.2, т.3 от Наредба 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Опан, приета с Решение № 48 от 24.09.2004г. на ОбС Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 7.11.2019г.
57 Административно дело No 411/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВАЛИ-М-12 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.10.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, на „ВАЛИ-М-12“ ЕООД ЕИК202703095 гр. Стара Загора сумата от 528лв /петстотин двадесет и осем/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено Наказателно постановление №43-0000194/03.10.2018г., издадено от Началник ОО „АА“ гр. Стара Загора, както и сумата от 370лв/триста и седемдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 13.11.2019г.
58 Административно дело No 420/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Н.К. НАЧАЛНИК РУ РАКОВСКИ КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.10.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №19-0329-000044/09.04.2019г., издадена от Началник РУ Раковски при ОД на МВР Пловдив с наложена на И.Н.К. ЕГН ********** принудителна административна мярка по чл. 171 т.2А, б. “А“ от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.10.2019г.
59 Административно дело No 425/2019, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Н.М. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Н.М.“ със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 100, Б, І, 4, представляван от Н.Г.М., против Заповед № РД-19-348/ 15.05.2019г., издадена от Директора на РЗОК – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 425/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 3.10.2019г.
60 Административно дело No 433/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.9.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 433/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.17, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора, поради оттегляне на протестираната разпоредба с влязло в сила Решение № 2451 от 25.07.2019г.на Общински съвет – Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20.00лв., представляваща направени от оспорващия разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.10.2019г.
61 Административно дело No 434/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.15, ал.2 от Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък с Решение № 929 от заседание № 46, проведено на 19.12.2018г, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък.
В законна сила на 12.11.2019г.
62 Административно дело No 458/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.С.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
КРЕМЕНА Д. КОСТОВА
Решение от 8.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.С.Л. ***, ЕГН ********** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1228-000227/14.03.2019г., издадена от Началник сектор към ОДМВР – Стара Загора, Сектор „Пътна полиция“ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.10.2019г.
63 Административно дело No 467/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Т.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
КРЕМЕНА Д. КОСТОВА
Решение от 4.10.2019г.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.Т.К. ***, ЕГН-**********, сума в размер на 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление №18-1228-002394/18.06.2018г. на Началник сектор „ПП“ към ОДМВР Стара Загора, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 04.07.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.Т.К. ***, ЕГН-**********, разноски по делото в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.10.2019г.
64 Административно дело No 468/2019, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.Х.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. СТАРА ЗАГРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.10.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №468/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на А.Х.И. ***, против Заповед № ЗД/Д-СТ-078 от 27.05.2019г., издадена от Директора на дирекция „Социално подпомагане“, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.10.2019г.
65 Административно дело No 478/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ЖИВУЩИТЕ В КВ.КАЗАНСКИ БЛ.33,ВХ.В,
Т.Ж.Г.,
Х.В.К.,
Г.Д.В.,
А.Х.С.,
К.Г.Т.,
И.А.Г.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.В. ***, Г.Д.В. ***, А.Х.С. *** и К.Г.Т. ***, против Разрешение за строеж № 19-202/ 23.04.2019г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Ж.Г. *** и на И.А.Г. ***, против Разрешение за строеж № 19-202/ 23.04.2019г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 478/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.10.2019г.
66 Административно дело No 500/2019, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър Р.Г.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.9.2019г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р. Г.С. против разрешение за строеж № 68 от 11.04.2019 година на главния архитект на община Казанлък. ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 500 / 2019 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 4.10.2019г.
67 Административно дело No 513/2019, I състав ДОПК СИТИ ГРУП 1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СИТИ ГРУП-1“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“ nnn“ № 1, ет.5, ап.13 против Решение № 230/ 28.06.2019г на Директора на Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ С190024-023-0001810/ 05.06.2019г, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, като неоснователна. ОСЪЖДА „СИТИ ГРУП-1“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“ nnn“ № 1, ет.5, ап.13 ДА ЗАПЛАТИ на Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите сумата 100 /сто/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.10.2019г.
68 Административно дело No 518/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Й.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Й.К. ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0375-000074 от 24.04.2019г., издадена от Началник група „Охранителна полиция” в Районно управление – Чирпан при Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед, на основание чл.171, т.1, б. „б” ЗДвП, на Г.К. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство” – до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 29.10.2019г.
69 Административно дело No 519/2019, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Т.К. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от В.Т.К., ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0327-000072/ 23.05.2019г, на Началник РУ Раднево при ОД на МВР Стара Загора, с която спрямо В.Т.К. е постановено прекратяване регистрацията на лек автомобил „Фолксваген Кади“ с рег.№ *** , за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 22.10.2019г.
70 Административно дело No 520/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.С.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Стара Загора, бул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Х.С.Б. ЕГН ********** ***, СУМАТА 250 /двеста и петдесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменен като незаконосъобразен Електронен фиш серия К № 2182184, издаден от ОД на МВР Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 268/ 2019г. по описа на Районен съд Стара Загора, ведно със законната лихва, считано от 23.07.2019г до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Х.С.Б. ЕГН ********** ***0 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 7.11.2019г.
71 Административно дело No 542/2019, V състав Закон за социално подпомагане С.Р.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Г. ***, против Заповед № ЗСП/Д-СТ-Р/161 от 25.06.2019г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Раднево, потвърдена с Решение № 24-РД06-0029/ 25.07.2019г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане” – Стара Загора, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.13, ал.6 от Закона за социално подпомагане.
В законна сила на 6.11.2019г.
72 Административно дело No 553/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Й.С. МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.8.2019г.
ОСВОБОЖДАВА П.Й.С. от задължението за плащане на държавна такса в размер на 10лв/десет лева/ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране предварителното изпълнение на влязла в сила Заповед №1-237/04.02.2019г. на Началника на затвора в град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Й.С. против Мълчалив отказ на Министъра на правосъдието да отмени Заповед №1-237/04.02.2019г. на Началника на затвора в град Стара Загора и Заповед №1-1228/14.03.2019г. на Главен директор Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№553/19г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните. Препис да се връчи на жалбоподателя на посочения адрес в Затвора в град Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2019
Административно дело № 11715/2019
В законна сила на 6.11.2019г.
73 Административно дело No 581/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Ж.В. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.11.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №19-1030-000832/12.06.2019г. на Началник сектор ПП при ОД МВР Пловдив. ОСЪЖДА ОД на МВР Пловдив да заплати на Ж.Ж.В. ЕГН ********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.11.2019г.
74 Административно дело No 600/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРОТЕХКОМПЛЕКС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.9.2019г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ Агротехнокомплекс” ЕООД гр. Стара Загора против заповед № 10-00-1486/02.08.2019 година на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №600 по описа за 2019 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 4.10.2019г.
75 Частно административно дело No 613/2019, VII състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК П.Х.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 28.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П. Инженеринг ООД – с.Ягода, общ.Мъглиж против Заповед №2 от 24.07.2019г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с която е възобновено производството по квалифициране на трудова злополука вх.№39/16.04.2019г. на ТП на НOИ Стара Загора от И.С.И., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 613/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.10.2019
Административно дело № 11727/2019
В законна сила на 17.10.2019г.
76 Административно дело No 625/2019, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СИТИ ЛАЙНС ЕООД   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 3.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Сити Лайнс ЕООД – гр.Варна, представлявано от управителя M.M. С., срещу Заповед №10-00-1607/09.08.2019г. на Кмета на Община Стара Загора за класиране на участниците в проведен публичен търг с явно наддаване, ПОРАДИ ОТКАЗ ОТ ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 625/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.10.2019г.
77 Административно дело No 626/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СИТИЛАЙНС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Сити лайнс“ЕООД, представлявано от управителя М. Л. С. против заповед №10-00-1608/09.08.2019 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорването и поради не внасяне на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №626/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 26.10.2019г.
78 Административно дело No 627/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СИТИЛАЙНС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
КАРАТ-С АД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.10.2019г.
Предвид изявлението за отказ и на основание чл. 159 т.8 предл. второ от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СитиЛайнс“ ЕООД, ЕИК103099743, гр. Варна против Заповед №10-00-1609/09.08.2019г. на Кмета на община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№627/19г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 5.11.2019г.
79 Административно дело No 636/2019, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЖИВУЩИТЕ В КВ.КАЗАНСКИ БЛ.16 ВХ.0   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.А. *** против Виза за проектиране от 20.08.2019г., издадена от Главния архитект на община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№636/19г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 8.10.2019г.
80 Частно административно дело No 639/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ "П.Д.-2."   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.9.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „П. Д.-2004“ ЕИК 123674774 против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ФК-522-0029785/21.08.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при ЦУ на НАП. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на предварителното изпълнение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.10.2019
Административно дело № 12095/2019
В законна сила на 28.10.2019г.
81 Административно дело No 664/2019, II състав КСО Ю.М.Д.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.М.Д. *** против Разпореждане № С-23-999-00-0000999753 от 16.08.2019г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 664/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Ю.М.Д. *** против Разпореждане № С-23-999-00-0000999753 от 16.08.2019г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора, на Ръководителя на ТП на НОИ-Стара Загора, по подведомственост.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2019
Административно дело № 12558/2019
В законна сила на 31.10.2019г.
82 Административно дело No 693/2019, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Петя Драганова – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.6, т.3; чл.16, ал.2, т.3; чл.23, т.2 и чл.42, ал.2, т.3 от Наредба за условията и реда за провеждане на търг и конкурс за определяне на концесионер на Община Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 693/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 1.11.2019г.
83 Частно административно дело No 719/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ "И.-Д.И." НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Д.И. – И.“ със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Поп Б.“ № 8, ет.4, ап.16, представляван от Д.Г.И., против разпореждане за предварително изпълнение на наложена принудителна административна мярка, постановено със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-630-0030088 от 27.09.2019г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „Д.И. – И.“ със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Поп Б.“ № 8, ет.4, ап.16, представляван от Д.Г.И., за спиране на допуснатото предварителното изпълнението на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-630-0030088 от 27.09.2019г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЕТ „Д.И. – И.“ със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Поп Б.“ № 8, ет.4, ап.16, ЕИК ***, да заплати на Националната агенция за приходите – София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.10.2019г.
84 Административно дело No 725/2019, V състав Закон за движението по пътищата Т.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.Д. ***, срещу Заповед № РД – 01 – 658/ 22.08.2019г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобила администрация“ – гр. София, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 725/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 6.11.2019г.
85 Административно дело No 739/2019, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.К.Е. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.10.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповеди № 2090/ 20.09.2019г, № 2091/ 20.09.2019г и № 2096/ 20.09.2019 г, издадени от Началника на Затвора Стара Загора, за отнемане в полза на Фонд „Затворно дело“ на предмети, иззети от Е.К.Е., изтърпяващ наказание в Затвора Стара Загора, който ги е държал при себе си неправомерно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.10.2019г.
86 Административно дело No 807/2019, VIII състав Изборен кодекс М.П.П.,
П.Д.Г.,
М.П.Б.,
П.С.Д.,
К.Д.Д.,
А.С.М.,
Ю.М.Ю.,
В.Р.П.,
П.С.И.,
Н.С.И.,
А.Ю.А.,
Е.Т.П.,
Л.С.З.,
Ц.О.Е.,
М.Н.Б.,
М.Г.И.,
Ж.Г.Х.,
Й.Б.М.,
Н.В.Н.,
Д.Н.Х.,
В.М.Б.,
С.И.П.,
Ж.Р.П.,
Н.Г.Х.,
И.К.К.,
В.Н.В.,
Х.Й.Х.,
П.И.М.,
Ю.А.Ч.,
М.В.С.,
К.Г.К.,
Н.Н.К.,
И.Б.Т.,
С.К.Г.,
А.А.П.,
Р.Д.П.,
Н.М.П.,
Р.И.М.,
М.Я.М.,
М.Д.Ф.,
И.К.Б.,
Б.А.Б.
И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалбата на М.П.П., П.Д.Г., М.П.Б., П.С.Д., К.Д.Д., А.С.М., Ю.М.Ю., В.Р.П., П.С.И., Н.С.И., А.Ю.А., Е.Т.П., Л.С.З., Ц.О.Е., М.Н.Б., М.Г.И., Ж.Г.Х., Й.Б.М., Н.В.Н., Д.Н.Х. –Н., В.М.Б., С.И.П., Ж.Р.П., Н.Г.Х., И.К.К., В.Н.В., Х.Й.Х., П.И. М. – С., Ю.А.Ч., М.В.С., К.Г.К., Н.Н.К., И.Б.Т., С.К.Г., А.А.П., Р.Д.П., Н.М.П., З.Д.М., Р.И.М., М.Я.М., М.Д.Ф., И.К.Б. и Б.А.Б., подадена от пълномощника им – адв.А.С., 43 бр. Уведомителни писма с изх.№ГС-17-92*45/22.10.2019г. до изх.№ГС-17-92*87/22.10.2019г., издадени от Зам.Кмета на Община П. баня. ВРЪЩА преписката на Зам.Кмета на Община П. баня, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.А.С., пълномощник на жалбоподателите, за присъждане на направените по делото разноски, като неоснователно. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.43, ал.4, изр. последно от ИК.
В законна сила на 25.10.2019г.
87 КАНД No 317/2019, I състав ЗАНН: КФН И.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на И.С. ***, срещу Решение № 305 от 30.05.2019г., постановено по АНД № 1311/ 2019г. по описа на Районен съд – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 317/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 8.10.2019г.
88 КАНД No 413/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Р.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. М.П., в качеството й на пълномощник на Г.Р.С. против Решение №450/30.07.2019 год. по АНД №1771/2019 год. на Районен съд Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №413/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.10.2019г.