Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2018г. до 17.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 368/2016, III състав Закон за автомобилните превози ВИДИАН-1 ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИДИАН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Бузлуджа” № 2, ЕИК 202242303, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1539 от 28.07.2016г., издадена от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Стара Загора, с която на основание чл.107, ал.1 във вр. с чл. 106а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и т.4 от Закона за автомобилните превози, е приложена принудителна административна мярка – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер и отнемане на свидетелство за регистрация на автобус марка „Мерцедес Спринтер” с рег. № СТ6178ВС, собственост на „ВИДИАН 1” ЕООД и определяне като място за домуване охраняем паркинг в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. „Иван Азманов” № 6, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2018
Административно дело № 1383/2017
В законна сила на 4.7.2018г.
2 Административно дело No 527/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж по жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив. ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на чл.45 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж по жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдин. ОСЪЖДА Общински съвет Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 67 сумата 830 /осемстотин и тридесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 3.8.2018
Административно дело № 8904/2017
В законна сила на 3.8.2018г.
3 Административно дело No 543/2016, VI състав Закон за чужденците в РБ А.Е. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИИ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Е., гражданин на Украйна, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** против Отказ за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в Република България УРИ 537700-3129-03.11.2016 год. на Началник група „Миграция” при ОД на МВР Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА А.Е., гражданин на Украйна, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ Областна дирекция на МВР Стара Загора, представлявана от Директора Николай Кирков сумата 100.00 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.7.2018
Административно дело № 30/2017
В законна сила на 19.7.2018г.
4 Административно дело No 610/2016, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.8.2017г.
ИЗМЕНЯ Решение от 14.11.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, Главен директор на Главна дирекция „ОПОС”, с което е определена на Община Ямбол финансова корекция, в частта относно основата за определянето, като вместо „…стойността на сключения Договор № 13 от 27.08.2013г, с изпълнител „Надзор Ямбол” ДЗЗД, на стойност 3417596.00 без ДДС” като определя за основа на финансовата корекция допустимите разходи финансирани от средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове. по сключения Договор № 13 от 27.08.2013г, с изпълнител „Надзор Ямбол” ДЗЗД, на стойност 3 417596.00 без ДДС,. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Ямбол в останалата част. ОСЪЖДА Община Ямбол да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата 200 лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.7.2018
Административно дело № 14750/2017
В законна сила на 27.7.2018г.
5 Административно дело No 614/2016, V състав Закон за местните данъци и такси ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „Пламен Петров – П” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” № 64, ап.3, ет.1, ЕИК 123674548, представлявано от управителя Пламен Петров Петров, против Акт за установяване на задължения по декларация № 3-1 от 11.01.2016г., издаден от старши специалист „Публично изпълнение” при Община Гълъбово, в частта му, потвърден с Решение № 5 от 11.08.2016г. на Директор Дирекция „АПО и Финанси” при Община Гълъбово, за определените задължения за такса за битови отпадъци на обща стойност 12 461.84лв. в т.ч главница 10 430.60лв. и лихва в размер на 2 031.24лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „Пламен Петров – П” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” № 64, ап.3, ет.1, ЕИК 123674548, да заплати на Община Гълъбово сумата от 945 лв. /деветстотин четиридесет и пет лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.7.2018
Административно дело № 8156/2017
В законна сила на 26.7.2018г.
6 Административно дело No 286/2017, VIII състав Закон за държавния служител Н.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.И.Г., ЕГН **********,*** Заповед № ЧР – 13-075/25.05.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора за прекратяване на служебното й правоотношение, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №102 ДА ЗАПЛАТИ на Н.И.Г., ЕГН **********,*** сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.7.2018
Административно дело № 13974/2017
В законна сила на 11.7.2018г.
7 Административно дело No 346/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АМБРОЗИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Амброзия”ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора ж.к.„Железник” ул.„Ген. Иван Пашинов”№33, с ЕИК 123103761, представлявано от управителя Евгений Христов Енев Заповед №10-00-1271 от 05.06.2015 год., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж от пета категория „Месопреработвателно предприятие - преустройство на съществуваща сграда със застроена площ от 68.40 кв.м и изграждане на пристройка към нея със застроена площ 355.03 кв.м”, находящ се в УПИ I-320, кв.6518 по плана на гр.Стара Загора, изпълнен от „Амброзия”ЕООД, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на „Амброзия”ЕООД, ЕИК 123103761 представлявано от управителя Евгений Христов Енев сумата от 600.00 /шестстотин/ лв., представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2018
Административно дело № 1789/2018
В законна сила на 4.7.2018г.
8 Административно дело No 558/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.В.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.В.Н., ЕГН **********,***, Отказ на Кмета на Община Мъглиж по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., обективиран в писмо рег.№94M-1073-1#1/27.10.2017г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Мъглиж за произнасяне по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на П.В.Н. ЕГН ********** сумата от 780.00 (седемстотин и осемдесет) лв., направени по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.92, ал.14, изр. последно от Закона за гражданската регистрация.
В законна сила на 20.7.2018г.
9 Административно дело No 44/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.15, ал.2 и ал.3 и чл.128, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №44/2018 год. в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.70, ал.2 и чл.128, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, в която е прекратено производството – с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
В законна сила на 11.7.2018г.
10 Административно дело No 51/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.Т.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.И. ***, срещу експертно решение №0746 от зас. 128/27.07.2017 год. на Специализиран състав по хирургични болести на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/, като неоснователна. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните.
В законна сила на 7.7.2018г.
11 Административно дело No 68/2018, VI състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" - ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "П.Д."ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево против Акт за установяване на задължение по декларация №492-1/18.12.2017 год., издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси ” при община Раднево, в частта, в която е определена дължимата ТБО за 2017 год. и лихвите за закъсняло плащане, потвърден с Решение №139/18.01.2018 год. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Раднево, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА "П.Д."ЕООД, ЕИК *********, представлявано от управителя Д.С.Д. и със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. ”Митьо Станев”№3, вх.Б, ап.7, да заплати на Община Раднево, представлявана от Кмета д-р Т.Т.сумата 205.28 /двеста и пет лв. и 28 ст./ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 6.7.2018г.
12 Административно дело No 102/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Р.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.Р.М. против мълчаливия отказ на Кмета на община Павел баня да изплати месечни издръжки на децата М.А.М. и м.А.М. за месец януари 2018г по изп.дело № 307/ 2017г по описа на държавен съдебен изпълнител при Казанлъшки РС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 102 по описа за 2018 г. на АС Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЕИК 000817935 да заплати на А.Р.М. ЕГН********** сумата 10 лв разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.7.2018
Административно дело № 6720/2018
В законна сила на 4.7.2018г.
13 Административно дело No 106/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбата на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, приета с Решение №331/30.11.2017г на ОбС Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗНОСКИ, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 2.8.2018г.
14 Административно дело No 107/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.Т.,
Р.Д.Т.
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Т. ЕГН ********** ***, СУМАТА 166,50лв./сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Т. ЕГН ********** ***, СУМАТА 166,50лв. /сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Т.Д.Т. и Р.Д.Т. за присъждане на лихва от 19.10.2016г. като неоснователна. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Т. ЕГН ********** и Р.Д.Т. ЕГН **********, и двамата от гр.Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 151, СУМАТА 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени от ищците по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 3.7.2018г.
15 Административно дело No 123/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Я.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Я.Т. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000060/24.01.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, РУ Казанлък – Т. Христов Николов, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2018г.
16 Административно дело No 124/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.Г. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000049 от 23.01.2018г., издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на И.А.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
17 Административно дело No 126/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър ПОЧИВНО ДЕЛО И КВАЛИФИКАЦИЯ ЕАД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „П.Д.и К.“ЕАД, представлявано от Изпълнителните директори С.Ш. и К.Т. - Х. против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх.№17-120/23.02.2018 год. на Началник служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „П.Д.и К.“ЕАД, представлявано от Изпълнителните директори С.Ш. и К.Т. - Х. да заплати на Областна администрация Стара Загора сума в размер на 100.00 /сто/ лева, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.7.2018г.
18 Административно дело No 130/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ-КАЗАНЛЪК: ПАВЛИН ЦОНЕВ КОЦЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000002/03.01.2018г., издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък – П.Ц.К., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
19 Административно дело No 131/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ чл.12 ал.1 т.17 в частта „упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджетната издръжка на общинския съвет“, чл.42а ал.4 изречение последно и чл. 95 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл. 95 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20лв / двадесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 25.7.2018г.
20 Административно дело No 162/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.Г. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение по протокол № 1/ 01.02.2018г, на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 47/ 09.01.2017г на Кмета на Община Раднево, В ЧАСТТА относно пазарна оценка на правото на прокарване /сервитут/ на въздушна линия 110 кV „Знаменосец“ през поземлен имот № 031004 в землището на с.Полски градец община Раднево, ПО ЖАЛБАТА на Г.И.Г. ***. ВРЪЩА преписката на Община Раднево за ново произнасяне на кмета и комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ по направеното искане вх.№ 2600-74/ 10.01.2018г от „М.М.И.“ ЕАД гр.Раднево за учредяване право на прокарване през поземлен имот № 031004 в землището на с.Полски градец община Раднево съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Г. *** сумата 920 /деветстотин и двадесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
21 Административно дело No 168/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.А.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000420/17.03.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор Пътна полиция – И.М., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2018г.
22 Административно дело No 173/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ж.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ж.М. против Заповед за прилагане на ПАМ по чл.171 т.2а ЗДвП № 17-1228-001783 /28.12.2017г издадена от Началник група сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171 т.2А от ЗДвП на М.Ж.М. е приложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство“ за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.8.2018г.
23 Административно дело No 174/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.С. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.С. ***, против Разпореждане № 4506-40-322/ 27.02.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА С.П.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
24 Административно дело No 176/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.П.Б. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Б. *** против Разпореждане №4506-40-702 от 19.03.2018 год., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.П.Б., ЕГН ********** ***, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
25 Административно дело No 183/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.В.П. СПЕЦИАЛИСТ МОБИЛНА ГРУПА ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ-ГРАДСКА МОБИЛНОСТ - СЛИВЕН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.П. *** против Принудителна административна мярка, наложена с Протокол №001228 от 07.03.2018г. от служител на ОП „Градска мобилност“ - Сливен, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 183/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.7.2018г.
26 Административно дело No 185/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Б.А. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.А. ***, против Разпореждане № 4506-40-189/ 26.02.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Б.А. ***, ЕГН **********, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
27 Административно дело No 191/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Б.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Б.М.Н. ***, против Заповед №10-00-210/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 191/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.М.Н. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.7.2018г.
28 Административно дело No 210/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми А.З.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.З.Ч. ***, против Заповед №10-00-217/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 210/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.7.2018г.
29 Административно дело No 223/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия В.Ж.В. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.В. ***, против Отказ с УРИ: 8245з-72 от 04.04.2018г. за издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, издаден от Началника на Второ Районно управление - Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.7.2018г.
30 Административно дело No 239/2018, II състав КСО Х.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Х.Д.К. против Решение №1040-23-19/23.04.2018г. на Директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-999-39-00073244 от 16.02.2018г. на Ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2018г.
31 Административно дело No 249/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.И.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Ц.И.П. *** на изричен отказ на Заместник Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх.№94-Ц-12-1#1 от 20.04.2018 год. по заявление вх.№94-Ц-12-1 от 05.04.2018 год., като неоснователно. ОСЪЖДА Ц.И.П., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.8.2018г.
32 Административно дело No 251/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Община Мадан, представлявана от Кмета на общината, Решение от 24.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Мадан в размер на 5 % от засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансирани по ОПОС 2014-2020 разходи от стойността по договор № 18-У-31/26.02.2018г с изпълнител «Д» ЕООД на стойност 64000лв без ДДС, сключен след проведена обществена поръчка с предмет «Избор на изпълнител за разработване на документация за възлагане на обществени поръчки» по проект «Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община - Мадан сумата 460 лв - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2018г.
33 Административно дело No 254/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Г.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Г.Н. *** заповед №18-1228-000611/16.04.2018 год., издадена от Началника на група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев да заплати на К.Г.Н., ЕГН ********** *** нива 653, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателят разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.8.2018г.
34 Административно дело No 262/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 9.7.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№2123/22.05.2018г., подадена от К.С.К., изтърпяващ наказание в ОЗ Стара Загора, подадена срещу ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София, за присъждане на сумата от 5 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 262/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.7.2018г.
35 Административно дело No 279/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Х.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ПАВЛИН КОЦЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Н.Х.Х. ЕГН **********о*** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000385/ 30.03.2018г, издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък П.К., с която на Н.Х.Х. е наложена принудителна административна мярка - прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
36 Административно дело No 280/2018, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Стара Загора против Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки изх. № ЗК – 51, НЗБ - 77/ 23.05.2018г., издадено от държавен здравен инспектор в Регионална здравна инспекция – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.7.2018г.
37 Административно дело No 294/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №783/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 294/2018г. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.7.2018г.
38 Административно дело No 296/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №778/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 296/2018г. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.7.2018г.
39 Административно дело No 299/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 О.С.А.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на О.С.А., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 15 000.00 лева, представляващи обезщетение за „нанесени психически и морален тормоз и му уврежда психиката” от Инспектор социална дейност на 6 – та група, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №299/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 22.7.2018г.
40 Административно дело No 309/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.7.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на М.И.М. *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която се иска присъждане на обезщетение в размер на 100 000лв. за това, че по време на престоя му в ЗО Черна гора са му били нарушени човешките права, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 309/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.8.2018г.
41 Административно дело No 342/2018, VI състав Закон за съдебната власт М.С.Р. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 342/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 342/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от М.С.Р. против Заповед №126/21.06.2018 год. на Председателя на Районен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила на 3.8.2018г.
42 Административно дело No 351/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.П.П. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П., понастоящем в Затвора гр.Стара Загора, против Заповед № 756/ 21.06.2018г. на Началника на Затвора - Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 14/четиринадесет/ денонощия, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 351/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 2.8.2018г.
43 Административно дело No 373/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Й.А.Й.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 373/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Плевен. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 31.7.2018г.
44 КАНД No 263/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.П. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115/21.03.2018 год., постановено по АНД № 122/2018 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000313/27.11. 2017 год. на и.д. Началник ОО „АА” – Стара Загора, с което на П.И.П. е наложено административно наказание: “глоба” в размер на 2000 лв. на основание чл.93,ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/за нарушение на разпоредбата на чл. 89,т. 4 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 30.7.2018г.
45 КАНД No 299/2018, I състав ЗАНН: ИААА ЕТ " И.И.- С." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/21.05.2018 г., година постановено по НАХД № 84 по описа за 2018 година на Радневския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000064/26.02.2018 г., на Началника на ОО „ Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.8.2018г.
46 КАНД No 304/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Б.Н.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 343/11.05.2018 г., постановено по АНД № 1053/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 116/ 23.02.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 2.8.2018г.