Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2019г. до 21.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 215/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х. против Комисията за защита от дискриминация гр.София иск за присъждане обезщетение в размер на 4320лв. за претърпени неимуществени вреди в периода 18.07.2012г.-21.02.2014г. вследствие постановеното Решение №220 /18.07.2012г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка №230/2011г., отменено като незаконосъобразно с влязло в сила Решение №3775 от 04.06.2013г по а.д. № 7975/2012г на Административен съд-София, като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.7.2019
Административно дело № 14109/2017
В законна сила на 31.7.2019г.
2 Административно дело No 182/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители МАРГО 2006 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Марго 2006” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123728211, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 42, ет.2, ап.4, представлявано от управителя М.М.П., против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-2600/7157#18 от 09.02.2017г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА „Марго 2006” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123728211, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 42, ет.2, ап.4, представлявано от управителя М.М.П., да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София сумата от 100.00лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.7.2019
Административно дело № 14355/2017
В законна сила на 9.7.2019г.
3 Административно дело No 235/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за присъждане на сумата от 15 000лв. – обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от затворническата администрация, определени като подлагане на нечовешко и унизително отношение, изразяващо се в: държането му в продължителна изолация, излизаща извън всякакви разумни граници, в постоянно заключено спално помещение и лишен от включване в смислени дейности; неосигуряване на достатъчно храна по количество и качество; неосигуряване на добри санитарно-хигиенни и битови условия и на социално подпомагане за контакти с външния свят за периода 15.05.2012г.-15.05.2017г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за присъждане на сумата от 1000лв, представляваща обезщетение за имуществени вреди – направени от ищеца разходи за закупуване на храна от лавката на затвора поради неизпълнение задължението на затворническата администрация да му осигури храна, необходима като количество и качество за задоволяване нуждите на организма му и за запазване на здравето му, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА П.Й.С., ЕГН ********** да заплати на Административен съд - Стара Загора сумата 2963.44 лв /две хиляди деветстотин шестдесет и три лева и четиридесет четири ст./, представляваща заплатено от бюджета на съда възнаграждение за вещо лице. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2019
Административно дело № 2931/2019
В законна сила на 2.7.2019г.
4 Частно административно дело No 507/2017, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.И.Б. РАЙОНЕН СЪД ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.Б. ***, в частта относно молбата й от 22.08.2017г. до Районен съд Стара Загора, за заличаване на неправомерно представени данни, касаещи наименованието, адреса и ЕИК на представлявано от нея дружество, съдържащи се в текста на решение по гр.д.№ 3196/2013г. на Районен съд Стара Загора, публикувано на електронен адрес www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm, като недопустима. ПРАКРАТЯВА производството по адм.дело №507/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.Б. ***, в частта й срещу мълчалив отказ на Районен съд Стара Загора, постановен по молба на Б. от 22.08.2017г. за заличаване на неправомерно представени лични данни – трите й имена, съдържащи се в текста на решение по гр.д.№ 3196/2013г на Районен съд Стара Загора, публикувано на електронен адрес www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm, като неоснователна. ОСЪЖДА И.И.Б. ***, ЕГН ********** да заплати на Районен съд Стара Загора направените разноски по делото в размер на 600 (шестстотин) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 22.7.2019
Административно дело № 1722/2019
В законна сила на 22.7.2019г.
5 Административно дело No 527/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Й. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1562/ 11.10.2016г от Заместник-кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 68/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 16.10.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 200 /двеста/лв, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1562/ 11.10.2016г от Заместник-кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 16.10.2017г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковете на С.П.Й. в останалата им част до размер 600лв за обезщетение за имушествени вреди и до 300лв за обезщетение за неимуществени вреди като неоснователни. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 343 /триста четиридесет и три/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.7.2019
Административно дело № 4627/2018
В законна сила на 1.7.2019г.
6 Административно дело No 541/2017, VI състав Закон за държавния служител С.Ш.М. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ш.М. от гр. Стара Загора против Заповед №876/26.09.2017 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като неоснователна. ОСЪЖДА С.Ш.М., ЕГН ********** от гр. Стара Загора да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от Изпълнителния директор Красимир Сребров сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.7.2019
Административно дело № 8121/2018
В законна сила на 18.7.2019г.
7 Административно дело No 69/2018, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Ямбол против Решение от 17.01.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС и Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” в МОСВ, с което на основание на основание чл.73, ал.1, вр. чл.9, ал.5 от ЗУСЕСИФ, чл.70, ал.1, т.10 от ЗУСЕСИФ и т.3 от Приложение №1 към чл.2 ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основание за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, е определена на бенефициента на помощта Община Ямбол, финансова корекция в размер на 5% от засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи по ОПОС 2014-2020 по Договор № 13/18.02.2014г., сключен между бенефициента и изпълнителя ДЗЗД Консорциум Ямбол -2013-ПСОВ, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Ямбол да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата 200 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.7.2019
Административно дело № 9351/2018
В законна сила на 3.7.2019г.
8 Административно дело No 104/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.Щ. уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013г за кампания 2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София с което по подадено от него заявление за подпомагане с УИН 24/200514/84444 е отказано финансово подпомагане за 0.1 ха по АП 06 и 5.72 ха АП 07, и е наложена санкция за бъдещ период 2820.26лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление за подпомагане с УИН 24/200514/84444 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОПРЕДЕЛЯ на административния орган 14-дневен срок за изпълнение на решението, считано от влизането му в сила. Решението подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2019
Административно дело № 13007/2018
В законна сила на 2.7.2019г.
9 Административно дело No 175/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, представлявано от Изпълнителния директор проф. д-р Й.Й., Писмена покана изх. № 29-02-54/ 10.01.2018г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.7.2019
Административно дело № 14761/2018
В законна сила на 3.7.2019г.
10 Административно дело No 197/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА ЧИРПАН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Чирпан Заповед № 03-РД/134/24.01.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане с идентификационен номер на проекта 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г, УРН: 448678, стойност на проект 1954813.02 лв без ДДС, като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление № 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г., подадено от Община Чирпан. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр.София да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 50 /петдесет/лв за държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.7.2019
Административно дело № 11523/2018
В законна сила на 22.7.2019г.
11 Административно дело No 244/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение от 24.04.2018г. на Ръководителя на УО на ОП „Околна среда 2014-2020г“ по жалба на Община Мадан. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Мадан сумата от 680лв/шестстотин и осемдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.7.2019
Административно дело № 10046/2018
В законна сила на 24.7.2019г.
12 Административно дело No 247/2018, V състав Закон за социално подпомагане Д.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д. ***, против Заповед № ЗСП/Д-СТ/391 от 02.05.2018г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0011/ 28.05.2018г. на Директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.7.2019
Административно дело № 12641/2018
В законна сила на 1.7.2019г.
13 Административно дело No 407/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура разпоредбите на чл.26, ал.1, т.1, б.“а“ в частта „… от които 15.00 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта и 40.00 лв. диференцирана част“, чл.26, ал.1, т.1, б.“б“ в частта „… от които 15.00 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта и 35.00 лв. диференцирана част“ и чл.26, ал.1, т.2, б.“б“ в частта „… от които 15.00 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта и 35.00 лв. диференцирана част“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора, представляван от Председателя Таньо Брайков да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от Административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лв. представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2019
Административно дело № 1185/2019
В законна сила на 4.7.2019г.
14 Административно дело No 409/2018, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Мадан Решение от 27.07.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ за определяне на бенефициента Община Мадан и на основание чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ, т.2 и т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, финансова корекция в размер на 10% от стойността на засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключен договор за ОП 1 №18-У-046/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД и 10% от стойността на засегнатите от нарушението и приети от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключен договор за ОП2 №18-У-047/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите, гр.София да заплати на Община Мадан сумата 1 010,00 /хиляда и десет/ лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.7.2019
Административно дело № 14810/2018
В законна сила на 30.7.2019г.
15 Административно дело No 502/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси АРАЙС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А. ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 против Заповед №РД-15-146 от 23.08.2018 г на Кмета на Община Павел баня, с която на основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, чл. 35,ал.6 от ЗОС, чл. 91 от НРПУРОИ, решение № 14 по протокол № 38/21.08.2018 г. на комисията назначена със заповед № РД-15-138/06.08.2018 г. на кмета на община Павел Баня за провеждане на публичен търг с тайно наддаване в изпълнение на решение № 706 от протокол № 35/28.06.2018 година на Общински съвет – Павел Баня е определен Д.Я.Д. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55021.501.3171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел Баня, одобрени със заповед № РД-18-61/ 31.08.2009 г. на ИД на АГКК с площ от 1943 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : средно застрояване, номер по предходен план УПИ І-1639 в кв. 59, съставен АОС № 3753/13.06.2018 година за предложената тръжна цена 88 001,00 без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 да заплати на Община Павел баня сумата 1000/ хиляда/ лева—разноски по делото. ОСЪЖДА „А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 да заплати на Д.Я.Д. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 1000/ хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.7.2019
Административно дело № 2199/2019
В законна сила на 8.7.2019г.
16 Административно дело No 524/2018, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против изричен отказ на Началника на затвора в град Стара Загора от 30.08.2018г. да издаде заповед за забрана присъствието на служителите в залата за свиждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №524/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 7.5.2019
Административно дело № 869/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
17 Административно дело No 528/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Н.З.,
ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.З. *** против Разпореждане №4506-40-2118 от 17.08.2018 год., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Н.З., ЕГН ********** ***, да заплати на Националния осигурителен институт гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2019
Административно дело № 6/2019
В законна сила на 4.7.2019г.
18 Административно дело No 567/2018, IV състав Закон за пътищата КЕН АД ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"-ИНЖ. ДОНЧО АТАНАСОВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КЕН“ АД ЕИК 1231112333, гр. Стара Загора, против Заповед №РД-22-171/16.08.2018г., издадена от инж. А. – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№567/18г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 10.8.2019г.
19 Административно дело No 631/2018, V състав Закон за данък върху добавената стойност МЕБЕЛ СТИЛ - МБ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА"ПЛОВДИВ ПРИ Ц У НА НАП Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МЕБЕЛ СТИЛ – МБ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. К., бул. „23-ти П.Ш.П.“ № 114, представлявано от управителя Ш.В., Ревизионен акт № Р-16002418002473-091-001 от 31.07.2018г., издаден от З.Д.В. на длъжност Началник на сектор, възложил ревизията и Ф.Г.К. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 593/ 09.10.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив, с който на „МЕБЕЛ СТИЛ-МБ“ ООД са установени задължения общо в размер на 17 837.67лв., от които отговорност за данък върху добавената стойност по чл.177 от ЗДДС в размер на 16792.81лв и лихви за просрочие, изчислени към 31.07.2018г., в размер на 1044.86лв., като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.7.2019
Административно дело № 3826/2019
В законна сила на 9.7.2019г.
20 Административно дело No 15/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност КОСМОПОЛИС ООД СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" - ВАРНА В ГД "ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ"-ЦУ НА НАП Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К.“ООД с ЕИК 123092471, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Подполковник Калитин“ № 2, вх.А, ет.4, ап.28, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 5-ФК/ 04.01.2019г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Варна в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, в частта, в която е указано на "К." ООД да отстрани наличните в търговския обект и прилежащите му складове стоки. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К.“ООД с ЕИК 123092471, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Подполковник Калитин“ № 2, вх.А, ет.4, ап.28, в останалата й част. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. "Княз Дондуков"№ 52, да заплати на „К.“ООД с ЕИК 123092471, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Подполковник Калитин“ № 2, вх.А, ет.4, ап.28, сумата от 175 /сто седемдесет и пет/ лева, разноски по делото. ОСЪЖДА „К.“ООД с ЕИК 123092471, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Подполковник Калитин“ № 2, вх.А, ет.4, ап.28, да заплати на Националната агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. "Княз Дондуков"№ 52, сумата от 75 /седемдесет и пет/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Разпореждане от 28.6.2019
Административно дело № 7651/2019
В законна сила на 16.7.2019г.
21 Административно дело No 35/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, в частта, с която са оспорени разпоредбите на чл.4, ал.1, в частта „български“; чл.20, ал.1, т.1 в частта „6 месеца“; чл.23, ал.2; чл.32, ал.1, т.1 от Наредба № 9 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, управление и разпореждане с общински жилища, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 421 от 10.04.2019г. на Общински съвет – Опан и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.33, ал.4 от Наредба № 9 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, управление и разпореждане с общински жилища, приета с приета с Решение № 79 от 05.05.2005г. на Общински съвет – Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 9 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, управление и разпореждане с общински жилища, приета с приета с Решение № 79 от 05.05.2005г. на Общински съвет – Опан.
В законна сила на 16.7.2019г.
22 Административно дело No 91/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Г.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.Л. ЕГН ********** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1228-001473/13.12.2018г. издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№91/19г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис – извлечение от протоколното определение да се връчи на страните на посочените адреси.
В законна сила на 30.7.2019г.
23 Административно дело No 104/2019, VII състав Кодекс на труда МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА ГРИЖА-СТАРА ЗАГОРА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 7.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Медицински център Европейска здравна грижа – Стара Загора“ ЕООД – гр.Стара Загора Постановление № ИЗХ19005802/04.02.2019г., издадено от главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, с което на основание чл.405а, ал.1 от КТ е обявено съществуването на трудово правоотношение между И.Д.Г., ЕГН **********, считано от 15.11.2010г., изпълняващ длъжността „лекар“ от 15.11.2010г. в „Медицински център за Европейска здравна грижа – Стара Загора“ ЕООД Стара Загора, представлявано от д-р С.М.и на основание чл.405а, ал.4 от КТ е предписано работодателят да предложи на И.Д.Г. сключване на трудов договор, считано от 15.11.2010г., като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по жалба на „Медицински център Европейска здравна грижа – Стара Загора“ ЕООД – гр.Стара Загора Постановление № ИЗХ19005803/04.02.2019г., издадено от главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, на основание чл.405а, ал.1 от КТ е обявено съществуването на трудово правоотношение между Н.С.Н., ЕГН **********, считано от 31.10.2011г., изпълняващ длъжността „лекар-невролог“ от 31.10.2011г. в „Медицински център за Европейска здравна грижа – Стара Загора“ ЕООД Стара Загора, представлявано от д-р С.М.и на основание чл.405а, ал.4 от КТ е предписано работодателят да предложи на Н.С.Н. сключване на трудов договор, считано от 31.10.2011г., като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по жалба на „Медицински център Европейска здравна грижа – Стара Загора“ ЕООД – гр.Стара Загора Постановление № ИЗХ19005804/04.02.2019г., издадено от главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, на основание чл.405а, ал.1 от КТ е обявено съществуването на трудово правоотношение между Т.К.Д., ЕГН **********, считано от 01.03.2011г., изпълняващ длъжността „лекар УНГ болести“ от 01.03.2011г. в „Медицински център за Европейска здравна грижа – Стара Загора“ ЕООД Стара Загора, представлявано от д-р С.М.и на основание чл.405а, ал.4 от КТ е предписано работодателят да предложи на Т.К.Д. сключване на трудов договор, считано от 01.03.2011г., като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд Стара Загора пред Върховния административен съд.
В законна сила на 10.7.2019г.
24 Административно дело No 113/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.6.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на И.С.М., ЕГН **********, с адрес: ***, СУМАТА от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.М. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-003002 от 31.07.2018г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на И.С.М., ЕГН **********, с адрес: ***, СУМАТА от 370лв. /триста и седемдесет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 18.7.2019г.
25 Административно дело No 139/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ЧИРПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло исковата молба на Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова, със седалище гр. Чирпан, пл.“Съединение“№1 против Държавната агенция за метрологичен и технически надзор гр. София, представлявана от Председателя П.Г.за заплащане на сумата от 800.00 лв., представляваща имуществени вреди от отменено наказателно постановление №НЯСС-346/09.08.2018 год. на Зам. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като недоказана. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.7.2019г.
26 Административно дело No 150/2019, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.6.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.20, ал.2, чл.29 ал.4, чл.30, ал.1, т.1 и т.4 и чл.40, ал.2 от Наредбата за управлението, ползването и стопанисването на горските територии, собственост на Община Раднево, приета с Решение №854 от 27.11.2014г на ОбС – Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 2.7.2019г.
27 Административно дело No 156/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.6.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора разпоредбата на чл.29 и чл.39,ал.1,т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Братя Даскалови, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет - Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Братя Даскалови.
В законна сила на 9.7.2019г.
28 Административно дело No 158/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Т.-М." КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.8.2019г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ по жалбата на ЕТ „ Д.И.Т.-М.”, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул.” 23 пехотен шипченски полк” № 29, вх.Б, ет.2, ап.5, представлявано от Д.И.Т. Заповед №117 от 30.01.2019 год. на кмета на Община Казанлък, с която на основание чл. 57а, т.1 и т.2, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.56,ал.2 от ЗУТ и чл. 19 от Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък е наредено да се премахне преместваем обект, представляващ: „ Метален контейнер и навес”, разположен в поземлен имот с идентификатор 35167.7060 по КККР на гр. Казанлък, одобрен със заповед № РД-18-88/26.11.2015 година на изпълнителния директор на АГКК, за който съгласно действащия ПУП е отреден УПИ Х-7060,кв. 470 по плана на гр. Казанлък ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на ЕТ „ Д.И.Т.-М.”, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул.” 23 пехотен шипченски полк” № 29, вх.Б, ет.2, ап.5, представлявано от Д.И.Т. направените по делото разноски в размер на 800/ осемстотин / лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.7, т. 4 от ЗУТ.
В законна сила на 6.8.2019г.
29 Административно дело No 163/2019, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРЕДИЯ ЕООД ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Предия“ ЕООД – гр.София против протокол-решение №3 от 10.12.2018г. на Комисия, назначена със Заповед №1622/09.07.2018г. и допълнена със Заповед №1650/11.07.2018г. на Кмета на Община Раднево, в частта относно собствения на жалбоподателя поземлен имот с идентификатор №57323.69.494, находящ се в землището на с.Полски градец, общ.Раднево, обл.Стара Загора, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Предия“ ЕООД – гр.София против протокол-решение №3 от 10.12.2018г. на Комисия, назначена със Заповед №1622/09.07.2018г. и допълнена със Заповед №1650/11.07.2018г. на Кмета на Община Раднево в останалата част извън поземлен имот с идентификатор №57323.69.494, находящ се в землището на с.Полски градец, общ.Раднево, обл.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №163/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОСЪЖДА „Предия“ ЕООД, ЕИК:123743455, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Красно село, ул.Владайска №43, вход офис сграда, ет.1, представлявано от управителя В. Б Георгиев, да заплати на Община Раднево сумата 100 (сто) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „Предия“ ЕООД, ЕИК:123743455, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Красно село, ул.Владайска №43, вход офис сграда, ет.1, представлявано от управителя В. Б Георгиев, да заплати на Мини Марица-изток ЕАД, , ЕИК:833017552, със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.Георги Димитров сумата 256 (двеста петдесет и шест) лева, представляваща разноски за депозит и доплащане на възнаграждението на вещото лице, и за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.8.2019г.
30 Административно дело No 170/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Я.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Я.Д. ***, ЕГН **********, сумата от 600 /шестстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени от Б.Д. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 584/ 10.08.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Я.Д. ***, ЕГН **********, сумата от 370 /триста седемдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2019г.
31 Административно дело No 177/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на Д.П.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 100 (сто лева) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба на 15.03.2019г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на Д.П.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2019г.
32 Административно дело No 200/2019, VII състав ДОПК ВАСИЛЕВ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Василев-Експорт-Импорт“ ЕООД Стара Загора против Заповед за налагане на ПАМ №ФК-141-0408463/13.03.2019г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСЪЖДА „ВАСИЛЕВ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ЕООД Стара Загора, ЕИК 123688382, представлявано от В.В.В., да заплати на ТД на НАП Пловдив, сумата от 100 (сто) лв., представляваща направените разноски по оспорване на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-141-0408463/13.03.2019г. издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив, при ЦУ на НАП. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.7.2019г.
33 Административно дело No 214/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Ж.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.6.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на К.Ж.К., ЕГН **********, с адрес: ***, СУМАТА от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.К. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 684 от 13.09.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 27.03.2019г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на К.Ж.К., ЕГН **********, с адрес: ***, СУМАТА от 610лв. /шестстотин и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 18.7.2019г.
34 Административно дело No 231/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.6.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл. 24,ал.2 и чл. 39,ал.1,т. 1 и т.4 от Наредбата за реда за управление на горските територии собственост на община Гълъбово, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет –Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда за управление на горските територии, собственост на община Гълъбово.
В законна сила на 17.7.2019г.
35 Административно дело No 233/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.М.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.7.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров, да заплати на Ц.М.С., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 400 (четиристотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба на 03.04.2019г. до окончателното изплащане на сумата. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.8.2019г.
36 Административно дело No 237/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Й.Й. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Й. ***, ЕГН **********, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Д.Й. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 14-0284-003819/ 22.12.2014г., издадено от Началника на Районно управление - Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Й. ***, срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 1 800лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Й. ***, ЕГН **********, сумата от 210 /двеста и десет/ лева – разноски по делото, съразмерно на уважената част от иска.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.7.2019г.
37 Административно дело No 238/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.С.Т. ***, EГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.Т. имуществени вреди от отменен с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1622907 на ОД на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на на В.С.Т. ***, EГН 61110776314, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2019г.
38 Административно дело No 248/2019, III състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Я.И.Я.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.И.Я. ***, против заповед № ОХ-201 на постоянния секретар на отбраната, с която е изменена заповед на постоянния секретар на отбраната № ОХ-1032/ 21.12.2018 година в раздел І, буква Б, т. 13 курс „ подготовка на специалисти по съхранение на класически боеприпаси” – за сержанти, войници и цивилни служители” с код А-6ІС1, 2,3,4,К1, 2-388 са заличени пунктове 13.2,13.3,13.6 и 13.7 и са отчислени от курс, считано от 05.02..2109 година, на основание чл. 32,ал.1,т.5 от Наредба Н-19/25.05.2010 г. / т.13.6 сержант Я.И.Я., завеждащ хранилище и шофьор в Централен артилерийски технически изпитателен полигон. , като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 248/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.7.2019
Административно дело № 7091/2019
Оставя в сила определение № 167/12.04.2019г. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.7.2019г.
39 Административно дело No 255/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.И.Г. ОД НА МВР СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.6.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - София, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на Н.И.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, СУМАТА от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Н.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-1204-000619/ 24.04.2018г., издадено от на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - София, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 09.04.2019г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Н.И.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, СУМАТА от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 24.7.2019г.
40 Административно дело No 265/2019, V състав ДОПК Ю.Й.Х. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ю.Й.Х. ***, Решение № 87/ 12.03.2019г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, в частта му, с която е оставена без уважение жалбата на Ю.Х. срещу Разпореждане с изх. С190024-137-0001336/ 14.02.2019г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив в частта с която е отказано прекратяването поради изтекла погасителна давност събирането на публични вземания по изп. дело № 24130000484/ 2013г. за задълженията на Ю.Х. за глоби, наложени с Наказателно постановление № 23-113/ 03.11.2011г. на ИАРА /глоба в размер на 400 лева/; Наказателно постановление № 192/ 20.02.2012г. на Община Стара Загора /глоба в размер на 30 лева/; Наказателно постановление № 02030/ 14.05.2012г. на ИАРА /глоби в общ размер на 1 500 лева/ и Наказателно постановление № 02-074/ 24.07.2012г. на ИАРА /глоба в размер на 600 лева/, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разпореждане с изх. С190024-137-0001336/ 14.02.2019г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив в частта с която е отказано прекратяването поради изтекла погасителна давност събирането на публични вземания по изп. дело № 24130000484/ 2013г. за задълженията на Ю.Х. за глоби, наложени с Наказателно постановление № 23-113/ 03.11.2011г. на ИАРА /глоба в размер на 400 лева/; Наказателно постановление № 192/ 20.02.2012г. на Община Стара Загора /глоба в размер на 30 лева/; Наказателно постановление № 02030/ 14.05.2012г. на ИАРА /глоби в общ размер на 1 500 лева/ и Наказателно постановление № 02-074/ 24.07.2012г. на ИАРА /глоба в размер на 600 лева/, като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката в тази й част на публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив, за произнасяне по подаденото от Ю.Й.Х. възражение вх. № 94-00-928/ 06.02.2019г. по изп. дело № 24130000484/ 2013г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.Й.Х. ***, против Решение № 87/ 12.03.2019г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП – Пловдив да заплати на Ю.Й.Х. ***, ЕГН **********, сумата от 455 /четиристотин петдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски съразмерно на уважената част от жалбата. ОСЪЖДА Ю.Й.Х. ***, ЕГН **********, да заплати на Териториална дирекция на НАП – Пловдив сумата от 16 /шестнадесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение съразмерно на отхвърлената част от жалбата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 5.7.2019г.
41 Административно дело No 268/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.7.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 457 от 30.05.2014г., изм. и доп. с Решение № 494/ 28.07.2014г. на Общински съвет – Братя Даскалови, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Братя Даскалови.
В законна сила на 25.7.2019г.
42 Административно дело No 270/2019, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, в частта относно искането за обявяване нищожността на Заповед № 10-00-1666 от 28.09.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ във вр. с чл.134, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от ЗУТ е разпоредено служебно изработване на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ VІ-6171 в кв.808 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка” , като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. ***, в частта относно искането за отмяна на Заповед № 10-00-1666 от 28.09.2018г. на Кмета на Община Стара Загора като незаконосъобразна и относно искането за обявяване нищожността на Заповед № 10-00-1666 от 28.09.2018г. на Кмета на Община Стара Загора в останалата част, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 270/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.7.2019г.
43 Административно дело No 272/2019, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) К.Ю.Н. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.6.2019г.
Прекратява делото
В законна сила на 10.7.2019г.
44 Административно дело No 286/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.6.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.5,ал.1,т.1, чл. 5,ал.5 и чл.12 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд на община Павел Баня , като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Павел Баня да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд на община Павел Баня
В законна сила на 16.7.2019г.
45 Административно дело No 288/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ГЕСТ-СЗ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ГЕСТ-СЗ“ ЕООД ЕИК 204482553, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Б.М.” №3 представлявано от управителя Д.К.Г. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-208-0329498/12.04.2019г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив, при Централно управление на Националната агенция по приходите / ОСЪЖДА ГЕСТ-СЗ“ ЕООД ЕИК 204482553, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Б.М.” №3 представлявано от управителя Д.К.Г. да заплати на Националната агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. "Княз Дондуков"№ 52, сумата от 100 /сто/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. СЪДИЯ:
В законна сила на 17.7.2019г.
46 Административно дело No 289/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.И.Д. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Д. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0284-000126 от 05.04.2019г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник Районно управление към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, РУ Казанлък, с която заповед на Д.И.Д. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”- товарен автомобил „ВАЗ 21214” с рег. № **** за срок от 6 месеца, , като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Д.И.Д. *** направените по делото разноски в размер на 510/ петстотин и десет / лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.7.2019г.
47 Административно дело No 290/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 290/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.21, ал.1 от Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на Община Николаево, поради оттегляне на протестираната разпоредба с влязло в сила Решение 428 от 30.05.2019г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА Общински съвет – Николаево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.7.2019г.
48 Административно дело No 293/2019, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДЖИ-ТИ АУТО СТАРТ ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СТ. ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ- СТ. ЗАГОРА:ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Джи-ти Ауто Старт“ ООД Стара Загора против Заповед за прилагане на ПАМ №19-1228-000178/06.03.2019г., издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, сектор „Пътна полиция“, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 5.7.2019г.
49 Административно дело No 295/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПАУЪР-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.7.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, бул.“Княз А.Дондуков“ № 3 ДА ЗАПЛАТИ на „ПАУЪР-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ж.к. **** СУМАТА 1200 /хиляда и двеста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 02-0001719/ 01.06.2018г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 3445/ 2018г. по описа на Районен съд Бургас, ВЕДНО със законната лихва, считано от 19.04.2019г до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, бул.“Княз А.Дондуков“ № 3 ДА ЗАПЛАТИ на „ПАУЪР-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ж.к. **** СУМАТА 385 /триста осемдесет и пет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 7.8.2019г.
50 Административно дело No 299/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.7.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Б.Г.К.,*** сумата от 300 /триста / лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №18-1228-002268 от 12.06.2018 година издадено от началник сектор в „ Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора , , като отхвърля иска в претендирания размер от 450 лева, като недоказан ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Б.Г.К.,*** сумата от размер 206, 67/ двеста и шест лева и шестдесет и седем стотинки / лева, представляваща направените от него разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 2.8.2019г.
51 Административно дело No 312/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.7.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Г. *** Загора, ЕГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Р.Г. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 628 от 11.09.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Г. *** Загора, ЕГН **********, сумата от 370 /триста седемдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.8.2019г.
52 Административно дело No 322/2019, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия А.К.И. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А. К.И. *** решение № 284з-313/02.04.2019 година на началника на Районно управление гр. Казанлък при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора за отнемане на издадено разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на А. К.И. *** , деловодни разноски в размер на 710/ седемстотин е десет/ лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 6.8.2019г.
53 Административно дело No 335/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители БИОТЕРА 2014 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.6.2019г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ Биотера 2014” ЕООД гр. Дъбово против решение № 24/04/1/0/01541/04/01за прекратяване на договор от 26.02.2019 година на изпълнителния директор на държавен фонд „ Земеделие” гр. София ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 335 / 2019 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 4.7.2019г.
54 Административно дело No 338/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ФК ВЕРЕЯ СНЦ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №2282/25.04.2019г. на Общински съвет Стара Загора по жалба на СНЦ „ФК В.“ гр. Стара Загора и Заповед № АК-01-ЗД-7/29.05.2019г. на Областния управител на област Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „Футболен клуб В.“ СНЦ ЕИК 123732893 гр. Стара Загора сумата от 610лв / шестстотин и десет/, представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Областна администрация Стара Загора сумата от 100лв. / сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 12.7.2019г.
55 Административно дело No 343/2019, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от С.С.Г. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1228-000148/ 22.02.2019г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл. 171, т.1, б.“б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца“, като незаконосъобразна. Решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 16.7.2019г.
56 Административно дело No 351/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ "С.-Т.С." ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА"ПЛОВДИВ ПРИ Ц У НА НАП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ“С.-Т.С.“, представлява от Т.К.С. против Решение №241/19.04.2019 год. на Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив, с който е потвърден ревизионен акт №Р-16001618003853-091-001/25.01.2019 год., издаден от ТД на НАП Пловдив., поради невнасянето на държавна такса и непредставяне на пълномощно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №351/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 18.7.2019г.
57 Административно дело No 353/2019, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Т.Н. НАЧАЛНИК РУ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2019г.
ОТМЕНЯ по оспорване от Т.Т.Н. *** отказ за връщане на късоцевно бойно оръжие, обективиран в писмо рег.№ 284000-10320/ 09.04.2019г на Началник РУ Казанлък, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Началника на РУ гр.Казанлък за произнасяне по заявление № 284000-9875/04.04.2019г, подадено от Т.Т.Н., при спазване на дадените указания по прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.Н. *** сумата 510 /петстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 1.8.2019г.
58 Административно дело No 354/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СТ. ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ- СТ. ЗАГОРА:ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.Г. ***, Заповед № 19-1228-000149/ 22.02.2019г. за прилагане на принудителна административна мярка, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а, б. „б” от ЗДвП, на С.С.Г. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрация на ППС“, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.С.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 26.7.2019г.
59 Административно дело No 361/2019, I състав Закон за социално подпомагане С.Г.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.П. *** Заповед № ЗСП/Д-СТ/303/ 17.04.2019г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД-06-016 от 08.05.2019г на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора, като неоснователна. Решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 8.7.2019г.
60 Административно дело No 364/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ю.М. НАЧАЛНИК НА РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.Ю.М., ЕГН ********** и с постоянен адрес: гр. Гълъбово, кв.“Строител“, бл.49, вх.В, ет.5, ап.40 против заповед №19-0447-000047/08.05.2019 год., издадена от Началника на Районно управление Гълъбово при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението е окончателно на основание чл.172, ал.5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 11.7.2019г.
61 Административно дело No 367/2019, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.П.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА РУ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.П. от гр.Стара Загора против Заповед за прилагане на ПАМ №19-0284-000161/30.04.2019г., издадена от ВПД Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 2.8.2019г.
62 Административно дело No 378/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.К.И. НАЧАЛНИК ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.К.И. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0375-000069 от 24.04.2019г., издадена от Началник група „Охранителна полиция” в Районно управление – Чирпан към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на основание чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП, на И.К.И. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.К.И. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 31.7.2019г.
63 Административно дело No 406/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 406/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.15, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мъглиж, поради оттегляне на протестираните разпоредби с влязло в сила Решение № 656 от 30.05.2019г. на Общински съвет – Мъглиж. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.7.2019г.
64 Административно дело No 410/2019, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МК ПРИ ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА НЕЛК-СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ХИРУРГИЧНИ И ОРТОПЕДИЧНИ БОЛЕСТИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.7.2019г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на председателя на МК на ТП на НОИ – Стара Загора против експертно решение № 0959 от 085 / 10.05.2019 година на специализирания състав по хирургични и ортопедични болести при Национална експертна лекарска комисия – София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 410 по описа за 2019 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.7.2019г.
65 Административно дело No 416/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ГАБРИЕЛА 12- ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ГАБРИЕЛА 12“ ЕООД ЕИК 203487704 против Заповед №ФК-289-0330782/21.05.2019г издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „ГАБРИЕЛА 12“ ЕООД ЕИК:203487704 да заплати на Национална агенция за приходите гр. София сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 31.7.2019г.
66 Административно дело No 422/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ЮГ РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.7.2019г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване на „ Електроразпределение ЮГ „ ЕАД гр. Пловдив против решение рег. № 742400 - 386/29.05.2019г. за отказ за издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите на пожарна безопасност на Началник РСПБЗН – Казанлък ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422 по описа за 2019 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 25.7.2019г.
67 Административно дело No 449/2019, VII състав ДОПК Л.О.Г.М.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 449/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.7.2019г.
68 Частно административно дело No 450/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ПАНТЕР 2018 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПАНТЕР 2018“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.“Освобождение“ № 9, ет.9, ап.29 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-337-0330819/ 13.06.2019г, издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „ПАНТЕР 2018“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.“Освобождение“ № 9, ет.9, ап.29 да заплати на Национална агенция по приходите – ЦУ гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.7.2019г.
69 Административно дело No 462/2019, I състав Закон за движението по пътищата Г.А.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Т. ЕГН ********** *** против Заповед № РД-01-498/ 18.06.2019г, издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 462/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2019г.
70 Частно административно дело (К) No 464/2019, II състав Частни КАНД и КАД А.Л.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 264/ 17.06.2019г., постановено по адм.д.№ 381/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА А.Л.А. ЕГН **********, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр.Стара Загора, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София, сумата от 100лв /сто лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. ОСВОБОЖДАВА А.Л.А. ЕГН **********, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр.Стара Загора, от задължението за заплащане на държавна такса в размер на 30лв. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.7.2019г.
71 Административно дело No 477/2019, III състав КСО К.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.П. против разпореждане № 231-00-357-3 /14.06.2019 г. на ръководител “Осигуряване за безработица” в ТП на НОИ град Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 477/2019 г. по описа на Старозагорския административен съд. ИЗПРАЩА делото като преписка на компетентния орган – Директора на ТП на НОИ за произнасяне по жалбата против разпореждане № 231-00-357-3 /14.06.2019 г. на ръководител “Осигуряване за безработица” в ТП на НОИ град Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и директора на ТП на НОИ Стара Загора пред ВАС на РБ.
В законна сила на 9.8.2019г.
72 Частно административно дело No 479/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДМВ ПЕТРОЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.7.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДМВ Петрол“ ЕООД ЕИК 200901840, представлявано от управителя В.И.И.срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-407-0408945/05.07.2019 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, като неоснователна. ОСЪЖДА „ДМВ Петрол“ ЕООД ЕИК 200901840, представлявано от управителя В.И.И.Национална агенция по приходите гр. София сумата от 100.00 /сто/ лв. разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването чрез Административен съд Стара Загора пред ВАС на РБ.
В законна сила на 24.7.2019г.
73 Частно административно дело No 483/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК РОСИ КАР ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „РОСИ КАР“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 77, ет.1, представлявано от управителя О.Х.Т., разпореждане за предварително изпълнение на наложена принудителна административна мярка, постановено със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-377-0408936 от 28.06.2019г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите – София, да заплати на „РОСИ КАР“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 77, ет.1, ЕИК 202041738, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.8.2019
Административно дело № 8977/2019
В законна сила на 8.8.2019г.
74 Частно административно дело No 484/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕС ЕН СТАЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „EС ЕН СТАЙЛ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Козница“ № 8, представлявано от Б.И.Ч., разпореждане за предварително изпълнение на наложена принудителна административна мярка, постановено със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-396-0023623 от 04.07.2019г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, като незаконосъобразно. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 14.8.2019
Административно дело № 9085/2019
В законна сила на 14.8.2019г.
75 Административно дело No 531/2019, II състав КСО К.П.К.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.7.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.К. ***, против Разпореждане № 231-01-94-2 от 05.07.2019г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 531/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на К.П.К. ***, против Разпореждане № 231-01-94-2 от 05.07.2019г., издадено от Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, на Ръководителя на ТП на НОИ-Стара Загора, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 8.8.2019г.