Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 503/2013, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър Ж.Х.П.,
К.Ц.П.,
Р.И.Т.,
Г.Т.Г.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-24-424/14.10.2013г. на Началник СГКК Стара Загора в частта й относно заличаване на границите и данните за собственик и права върху ПИ 68850.513.6713 и нанасяне в КК на новообразуваните урегулирани поземлени имоти и улици с ПУП по чл.16 ал.1 от ЗУТ за кв. „Бедечка”, одобрен с Решение №283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора. ОСЪЖДА СГКК Стара Загора да заплати на Ж.Х.П. ЕГН **********, К.Ц.П. ЕГН**********, Г.Т.Г. ЕГН:**********, чрез законния представител – Т.Г. и Р.И.Т. ЕГН:**********, сумата от 10лв./десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 21.2.2017г.
2 Административно дело No 211/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 3700/18.11.2015г на В.Т. ***, подадена чрез адв.А.Ш. за поправка на очевидна фактическа грешка в решение №210 от 13.11.2015г по адм.д. № 211/ 2015г по описа на АС Стара Загора, в частта за разноските. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.8.2017г.
3 Административно дело No 281/2015, IV състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.3.2017г.
4 Административно дело No 347/2015, VI състав Закон за ДАНС М.С.Н. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Н. ***, против акт за отнемане на разрешение за работа в стратегически обект на работници от „Мини Марица – Изток” ЕАД, клон рудник „Трояново – север”, с Ковачево, обективиран в писмо рег. № СЗ-31-900/ 19.02.2015г. на Директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора, в частта му, с която е отнето разрешението за работа в стратегически обект „Мини Марица - Изток” ЕАД, клон рудник „Трояново – север”, с Ковачево на работника М.С.Н., като неоснователна. ОСЪЖДА М.С.Н. ***, ЕГН **********, да заплати на Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2017г.
5 Административно дело No 363/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ИЗДАВА в полза на В.С.Г. дубликат на изпълнителен лист, издаден на 06.02.2017 г. въз основа на влязло в сила съдебно решение № 3/22.01.2016 г. на Административен съд – Стара Загора постановено по адм.дело № 363/2015 г., като се направи надлежна бележка върху акта по реда на чл. 406, ал.3 ГПК. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14 - дневен срок от съобщението.
6 Административно дело No 450/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.П.Д.И. М ДИ СИ - ЕООД,
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение по протокол № 01/14.09.2015г на Комисия по чл.210 ЗУТ, назначена със заповед № РД -657 от 10.09.2014г на Кмета на Община Павел баня, в частта с която на основание чл.210 ал.1 от ЗУТ, вр.с чл.193 ал.3 и чл.73 ал.2 ЗУТ е определена в размер на 138.30 лв цена на право на прокарване на сервитут през ПИ с идентификатор 55021.501.1279, собственост на Х.П.Д.-И. на строеж: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс - специализирана болница за рехабилитация в поземлен имот с идентификатор 55021.501.551 по КККР на гр.Павел баня, обл.Стара Загора” поради некомпетентност. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Х.П.Д. – И., ЕГН **********,***, офис 11, сумата от 210лв. /двеста и десет лева/, представляваща направени от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2017
Административно дело № 5653/2017
ОСТАВЯ в сила решение №41 от 23.02.2017г. по адм.дело №450/2015г. на Административен съд гр.Стара Загора. ОСЪЖДА "М Д.С." ЕООД със седалище и адрес на управление *** да заплати на Х.П.Д. - Оборра сумата 600 ле/шестотин лева/ разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
7 Административно дело No 477/2015, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.П.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.П.Д. – И., със съдебен адрес ***, офис 11, Заповед № РД – 19 – 80/ 13.10.2015г., издадена от Кмета на Община Павел баня, в частта й, с която на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ е учредено право на прокарване на „М Д.С.” ЕООД – *** за обект: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс – специализирана болница за рехабилитация в УПИ І – Хотелски и търговски комплекс с идентификатор на ПИ 55021.501.551 в кв.28а, гр. Павел баня”, в частта за учреденото право на прокарване през поземлен имот с идентификатор 55021.501.1279 по КККР за землището на гр. Павел баня, като незаконосъобразна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.П.Д. – И. със съдебен адрес ***, офис 11, в частта й по оспорването на Заповед № РД – 19 – 80/ 13.10.2015г., на Кмета на Община Павел баня, в частта, с която на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ е учредено право на прокарване на „М Д.С.” ЕООД – *** за обект: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс – специализирана болница за рехабилитация в УПИ І – Хотелски и търговски комплекс с идентификатор на ПИ 55021.501.551 в кв.28а, гр. Павел баня”, през ПИ 55021.501.1577, ПИ 55021.501.1243, ПИ 55021.501.1241, ПИ 55021.501.1239, ПИ 55021.501.1255, ПИ 55021.501.1237, ПИ 55021.501.1256, ПИ 55021.501.1258 и ПИ 55021.501.1277 по КККР за землището на гр. Павел баня, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 477/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Х.П.Д. – И., ЕГН **********,***, офис 11, сумата от 155лв. /сто петдесет и пет лева/, представляваща направени от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. .

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2017
Административно дело № 5649/2017
В законна сила на 15.12.2017г.
8 Административно дело No 505/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.5.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 60 от 07.03.2016г по адм. дело № 505/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора като като в началната част на съдебния акт вместо „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 346 по описа за 2015 год” се чете „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 505 по описа за 2015 год”. ОТХВЪРЛЯ молбата П.Т.И. *** за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 60 от 07.03.2016г по адм. дело № 505/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора в останалата й част като неоснователна. Решението е окончателно. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
9 Административно дело No 519/2015, IV състав Закон за движението по пътищата А.Й.А. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-КАМЕН КОЙЧЕВ КОЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.9.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №84 от 01.04.2016г постановено по адм.д.№ 519/2015г., като вместо „Осъжда А.Й.А. ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв /триста лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт”, да се чете: „Осъжда А.Й.А. ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР — Стара Загора сумата от 300лв /триста лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
10 Административно дело No 541/2015, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
УПРАВИТЕЛ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожно по жалба на В. Николаева В. *** уведомително писмо от Домашен социален патронаж – Казанлък, издадено по повод на подадено от нейна страна заявление от 30.09.2015 год., с което е уведомена, че не е включена в списъка на обществената трапезария от 01.10.2015 год., тъй като не отговаря на целевите групи, определени от Кмета на Община Казанлък Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2017г.
11 Административно дело No 68/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Н.И. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 68/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по предявен от М.Н.И. ***, иск с правно основание чл.121, ал.1, т.3 във вр. с чл.104, ал.1 от ЗДСл, за присъждане на обезщетение за времето, през което държавният служител не е бил на служба поради прекратяване на служебното му правоотношение, поради оттегляне на предявения иск. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 183/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.Ц. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като погасен по давност иска на Н.С.Ц. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за заплащане на сумата от 50 000лв./петдесет хиляди/, представляваща обезщетение за нанесени неимуществени вреди – психически тормоз и заболяване диабет, причинени от незаконосъобразни бездействия на администрацията в затвора в град Пазарджик да осигури минимални жилищни и хигиенни условия, и медицинско обслужване в периода от юли 2000г. до ноември 2010г. ОСЪЖДА Н.С.Ц. ЕГН: ********** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” възнаграждение за юрисконсулт в размер на 100лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
13 Административно дело No 199/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Х.С.А.,
М.Г.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х. *** и М.Г. ***, Заповед № 19-12-91/ 24.03.2016г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване за урегулиран поземлен имот: УПИ І186, кв.149 по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х. ***, ЕГН ********** и на М.Г. ***, ЕГН **********, общо сумата от 1 460 /хиляда четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.6.2017
Административно дело № 2718/2017
В законна сила на 30.6.2017г.
14 Административно дело No 206/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от Н.Д.Д., с правоприемници А.Д.Д. *** и З.Д.К. с постоянен и настоящ адрес ***, с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв. за претърпени от Н.Д. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 10.3.2017г.
15 Административно дело No 215/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х. против Комисията за защита от дискриминация гр.София иск за присъждане обезщетение в размер на 4320лв. за претърпени неимуществени вреди в периода 18.07.2012г.-21.02.2014г. вследствие постановеното Решение №220 /18.07.2012г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка №230/2011г., отменено като незаконосъобразно с влязло в сила Решение №3775 от 04.06.2013г по а.д. № 7975/2012г на Административен съд-София, като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 268/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.А.К., ЕГН **********, СУМАТА от 900.00 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на ищеца на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода в Ареста гр.Стара Загора, в периода 12.02.2014г. -03.06.2014г., и по неосигуряване проветряемост и престой на открито в периода 12.02.2014г. - 09.06.2014г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.А.К. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 18 720лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 16.5.2018
Административно дело № 6830/2017
В законна сила на 16.5.2018г.
17 Административно дело No 275/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.Х. против Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата от 1600лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца Х. неимуществени вреди - негативни емоционални и психични изживявания в периода 19.10.2015г. -01.06.2016г. следствие незаконосъобразни действия на служители от администрацията на Затвора в гр.Плевен, извършени на 19.10.2015г. и изразяващи се в разглеждане личните снимки на ищеца, четене на кореспонденцията му, дневника и записките, в нарушение правото на лицата на неприкосновеност и тайна на кореспонденцията и личния живот, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.Х. против Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 1100лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди - негативни емоционални и психични изживявания, претърпени от ищеца следствие от незаконосъобразни действия на администрацията от Затвора в гр.Плевен, извършени на 19.10.2015г., изразяващи се в изземване на част от личната му кореспонденция - напечатан текст „право на отговор” на л.св. Х. Аден Х., като неоснователен и недоказан. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
18 Административно дело No 281/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Т.М.,
С.Й.Б.,
Е.С.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.М., С.Й.Б. и Е. Йовчева Б. Заповед № 768 /18.05.2016г ***, с която на основание чл.129 ал.2 и чл.134 ал.2 т.1 вр.с чл.208 ал.1 от ЗУТ, вр.с пар.70 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, Решение № 15 по протокол № 6 от 24.03.2016г на ЕСУТ и с цел урегулиране на имоти, е одобрено изменение на плана за улична регулация и плана за регулация на част от квартал 418 по плана на гр.Казанлък, както следва: 1.премахване на улична регулация между осови точки 3105- 3104-3109-3108-2332, представляваща част от задънена улица „Зефир” и 2.заличаване на урегулирани поземлени имоти ХІХ3186, ХVІІІ3187, ХVІІ-3188, ХІV3182, ХV3183 и ХVІ3184 и образуване на нов урегулиран поземлен имот ХVІ3184, 3182, 3183, 3186, 3187,3188 както се сочи показано на приложени към заповедта чертежи, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г.Т.М., ЕГН **********, с адрес ***, на С.Й.Б., ЕГН **********, с адрес *** и Е.С.Б. ЕГН ********** с адрес *** сумата 810лв. — разноски по делото. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила на 9.1.2017г.
19 Административно дело No 284/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ"Д.-Д.Д." ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.6.2017г.
ИЗМЕНЯ по жалба на ЕТ „Д.Д.” със седалище и адрес на управление ***, Решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Гълъбово, обективирано в Протокол от 19.02.2016г., в частта относно размера на обезщетението за право на прокарване за обект „Електрозахранване на консуматорите на гара „Любеново-Предавателна” през ПИ 058014 в землището на гр.Гълъбово, засегната площ от 902 кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението, дължимо от „Мини Марица-изток” ЕАД гр.Раднево в полза на собственика на този поземлен имот, от 1715лв. /хиляда седемстотин и петнадесет лева/ на 1790лв. /хиляда седемстотин и деветдесет лева/. ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на ЕТ „Д.Д.” ЕИК 833131723, седалище и адрес на управление ***, сумата от 1372 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 1.9.2017
Административно дело № 8803/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
20 Административно дело No 292/2016, V състав Закон за културното наследство П.Д.Д. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ Становище №33-НН-1267/14.01.2016г на Заместник-министъра на културата за отказ да се съгласува инвестиционен проект за „Жилищна сграда по чл.50 т.2а от ЗУТ със стоматологичен кабинет” в УПИ ІХ-3190 в кв.67, град Стара Загора, ул. „Сава Силов” №98 и се изисква предварително провеждане на спасителни археологически проучвания на територията на имота. ОСЪЖДА Министерство на културата да заплати на П.Д.Д. ЕГН ********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.7.2017
Административно дело № 2630/2017
В законна сила на 14.7.2017г.
21 Административно дело No 295/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Ж.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Д.Ж.Д. ***, Заповед УРИ: 349з-1899/ 10.06.2016г. на Директора на ОД на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194 ал.2 т.4 и чл.197, ал.1, т.6 във вр. с чл. 203, ал.1, т.13 и чл.204 т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното правоотношение в МВР на младши инспектор Д.Ж.Д. - старши полицай в група „Охранителна полиция” на РУ-Раднево при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Д.Ж.Д. ЕГН**********, с адрес: ***, сумата от 1650 /хиляда шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2017г.
22 Административно дело No 296/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община МЕСИДОР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Д.М., против Заповед № 19-12-138 от 31.05.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен проект за изменение на Плана за регулация за кв. 493 „Кольо Ганчев” по плана на гр. Стара Загора, като се променят регулационните линии на УПИ ХІІ с УПИ Х – 563, параклис и УПИ ХІ – общ., така че да съвпаднат с кадастралните граници на ПИ 68850.524.562, ПИ 68850.524.1578 и ПИ 68850.524.561 и УПИ ХІІ се преотрежда на УПИ ХІІ – 562, като неоснователна. ОСЪЖДА „М.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123750332, представлявано от управителя М.Д.М.,*** сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „М.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123750332, представлявано от управителя М.Д.М., да заплати на Т.И.Ж. ***, ЕГН **********, сумата от 600лв. /шестстотин лева/, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2018
Административно дело № 7470/2017
В законна сила на 24.1.2018г.
23 Административно дело No 301/2016, VI състав Закон за движението по пътищата М.М.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.М. *** Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №16-1228-000581/13.06.2016 год. на Началника на група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.7.2017г.
24 Административно дело No 302/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на М.П.И. сумата от 300лв. /триста/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода от 08.09.2015г. до 27.11.2015г., причинени му от неизпълнение на задължението за осигуряване на достатъчно жилищна площ, санитарен възел и течаща вода в килията и престой на открито, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за сумата до 12 960лв/ дванадесет хиляди деветстотин и шестдесет/, както и за периода - 07.09.2015г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на М.П.И. ЕГН: ********** сумата от 31.53лв /тридесет и един и петдесет и три/, представляваща държавната такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.7.2017
Административно дело № 3055/2017
В законна сила на 6.7.2017г.
25 Административно дело No 309/2016, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.К. ***, против Заповед №782 от 25.05.2016 год. на Кмета на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №309/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 28.9.2017
Административно дело № 9789/2017
26 Административно дело No 309/2016, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.И.К. *** против Заповед №782 от 25.05.2016 год. на Кмета на Община Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА А.И.К., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, ЕИК 000817778, ул.”Розова долина”№6 и представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова сумата от 100.00 /сто/ лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 310/2016, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ БОРОВЕЦ-КОС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН,
БОРОВЕЦ -2011 ЕООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.1.2017г.
СЪДЪТ докладва постъпилата от пълномощника на жалбоподателя молба вх.№ 170/16.01.2017год. по описа на АС – Стара Загора, с която заявява, че оттегля жалбата си срещу оспорената заповед, поради което О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 310/2016год. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ за Община Чирпан, а за неявилите се страни от съобщаването.
В законна сила на 2.2.2017г.
28 Административно дело No 317/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.О.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №317/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на О.О.С.,***, против ГДИН гр. София за присъждане на сумата 50 000.00 /петдесет хиляди/ лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, поради отказ на иска. ОСЪЖДА О.О.С.,***, да заплати на ГДИН гр. София сумата 80.00 /осемдесет/ лв., юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.
В законна сила на 31.3.2017г.
29 Административно дело No 323/2016, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за обявяване нищожността на Решение № 08-00-2576 от 04.08.2014г. на Ръководител УО на ОПОС в частта за увеличаване на финансова корекция от 5% на 10% от стойността на Договор №2/03.04.2013г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№323/2016г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.4.2017
Административно дело № 3636/2017
В законна сила на 18.4.2017г.
30 Административно дело No 324/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов срещу решение за отказ да се верифицират суми, обективиран в писмо изх.№08-00-1214/14.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта по т.3 и 4 от писмото, поради оттегляне на оспорването и оттегляне на оспореният акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №324/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов решение за отказ да се верифицират суми, обективиран в писмо изх.№08-00-1214/14.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта по т.2 от писмото, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров сумата 25 460.00 /двадесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта му с характер на определение в 7 – дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 13.3.2018
Административно дело № 12003/2017
В законна сила на 13.3.2018г.
31 Административно дело No 324/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 21.8.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение №192 от 26.06.2017 год., постановено по адм. дело №324/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като същото следва да се чете „ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов сумата 25 460.00 /двадесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща разноски по делото.” Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 338/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС П.Б.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.Д. ***, против Заповед № 1140 от 14.07.2016г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която заповед на основание чл.65, ал.1 от ЗОбС, е разпоредено изземването на общински имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоар, който съгласно действащия Подробен устройствен план на с. Горно Черковище, община Казанлък, е в уличната регулация и граничи от една страна с УПИ ІХ – 27, кв. 3, а от другите е затворен от уличните регулационни линии на същия квартал и се намира от северната страна на осова точка № 404 от уличната регулация /в северната част на кръстовището на улици „Христо Ботев” и „Орлово гнездо”/, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Б.Д. ***, ЕГН **********,*** сумата от 400лв. /четиристотин лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 341/2016, I състав Закон за опазване на околната среда ЕЛИМАР ООД,
МИНЕРА-ММ ООД
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.” ООД със седалище и адрес на управление *** и „М.” ООД със седалище и адрес на управление *** против Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 6-4/2016 от 15.07.2016г на Директора на РИОСВ Стара Загора, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Добив на индустриални минерали - габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка”, находище „Болярка” в землището на с.Малко Шарково, общ.Болярово”, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.3.2018
Административно дело № 6884/2017
В законна сила на 7.3.2018г.
34 Административно дело No 344/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТРАЛДЖА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров писмо изх.№08-00-912/15.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта в която не са верифицирани разходи в размер на 86 111.36 лв., представляващи финансова корекция в размер на 5% по договор №Д-507/11.06.2015 год., като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров сумата 500.00 /петстотин/ лева, представляваща разноски по делото. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" при Министерство на околната среда и водите за ново произнасяне, като определя 14-дневен срок за неговото издаване Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 17.4.2018
Административно дело № 11767/2017
В законна сила на 17.4.2018г.
35 Административно дело No 344/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТРАЛДЖА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 7.7.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение №122 от 16.05.2017 год., постановено по адм. дело №344/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като същото следва да се чете „ОТМЕНЯ по жалба на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров писмо изх.№08-00-248/15.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта в която не са верифицирани разходи в размер на 342 216.00 лв. по договор №Д-507/11.06.2015 год., като незаконосъобразно” ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допълване на решение №122 от 16.05.2017 год. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 345/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на община Павел баня Решение № 910 по протокол № 54 от 13.02.2015г на Общински съвет Павел баня, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 345/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.3.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на решение № 15 от 17.02.2017г., постановено по адм.дело № 345/ 2016г. по описа на Административен съд Стара Загора, като вместо “решение № 910” да се чете “решение № 901”. Решението за поправка подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 12.4.2017г.
38 Административно дело No 355/2016, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЧСОУ "ДЕЛФИНИТЕ",ЛЮДЯНИ - СОУ - ООД ГД НА ГД"СФМОП" В МОН В КАЧЕСТВОТО МУ НА Р-Л НА УО НА ОП"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛ. РАСТЕЖ2014-2 Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЧСОУ „ДЕЛФИНИТЕ”, „ЛЮДЯНИ - СОУ” ООД, против Решение за одобряване на оценителен доклад и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 80811-262 от 30.05.2016г. на Главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката, в качеството му на изпълняващ функциите на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, в частта му по т.5, № 9, за приемане на становището на оценителната комисия за отхвърляне на проектно предложение BG05М2ОР001-3.002-0014 „Заедно не сме различни” и отказано финансиране на кандидата ЧСОУ „ДЕЛФИНИТЕ”, Старозагорски бани, „ЛЮДЯНИ-СОУ” ООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи или получили международна закрила”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2017г.
39 Административно дело No 359/2016, III състав Закон за движението по пътищата С.К.Р. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ, по жалба на С.К.Р. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0327-000100/ 25.07.2016г. на Началника на Районно управление гр.Раднево към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.К.Р. с ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.3.2017г.
40 Административно дело No 376/2016, III състав Закон за движението по пътищата Д.А.А. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.А. ***, пл.”Възраждане” №7, ап.503, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000231/ 20.05.2014г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор „Пътна полиция”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Д.А.А. с ЕГН **********,***, пл.”Възраждане” №7, ап.503, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.3.2017г.
41 Административно дело No 393/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.2.2017г.
В законна сила на 14.2.2017г.
42 Административно дело No 396/2016, III състав Закон за опазване на околната среда Г.Ю.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА,
ДЕЛИКАН ООД - СОФИЯ,
ЕТ "Б.Я.-Ю.Я."
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Ю.К. *** против решение № СЗ-42-ПР /2016 г. от 09.06.2016 г директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – Стара Загора, с което е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение „инвестиционно намерение – „изграждане/ преустройство/ на малка птицекланица до 500 броя патици на час и обработка на месо до 1 тон на час” в имот с № 000100, с площ от 19,365 дка, местност „ Кара кория” землище с. Оризово, община Братя Даскалови”, с възложител „Д.” ООД – С. като неоснователна. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по отношение на ЕТ „ Братя Янкови- Янко Янков” гр. София Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2017г.
43 Административно дело No 396/2016, III състав Закон за опазване на околната среда Г.Ю.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА,
ДЕЛИКАН ООД - СОФИЯ,
ЕТ "Б.Я.-Ю.Я."
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2017г.
ДОПЪЛВА решение № 70 от 15.03.2017 година., постановено по адм. дело №396/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като вписва като заинтересована страна община Братя Даскалови. ДОПЪЛВА решение № 70 от 15.03.2017 година., постановено по адм. дело №396/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта относно разноските, като осъжда Г.Ю.К. *** сумата от 300лв / триста лева/ , представляваща направените от нея по делото разноски ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № 1123 от 21.03.2017 година на Г.Ю. Костова за прекратяване на делото поради оттегляне на жалбата, като процесуално недопустима. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 13.6.2017г.
44 Административно дело No 397/2016, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.П. против Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г. издадена от Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА Д.П.П. ЕГН ********** *** сумата от 600лв / шестстотин/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.11.2017
Административно дело № 3367/2017
45 Административно дело No 403/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.С.,
З.А.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.С. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-1811/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във връзка с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж "Масивна стопанска сграда” № 38 по приложение № 1 /комбинирана схема/, находящ се в ПИ 68850.303.805 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.К.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Административно дело № 1916/2017
В законна сила на 14.6.2017г.
46 Административно дело No 404/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Я.В.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.В.Ж. *** против Заповед № РД-09-491 от 11.08.2016г на Кмета на община Чирпан, с която на основание §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ е одобрен проект за изменение на регулационния план /ПР/ на селото в частта за вътрешната регулационна граница между УПИ VІІІ-242, ХІ-242 и ХІІІ-243 кв.8 по плана на с.Рупките, община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 6.4.2017г.
47 Административно дело No 407/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.А. ***, против Заповед № 10-00-1819 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Масивна жилищна сграда” - № 27 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ от 97кв.м, изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.4.2017
Административно дело № 1914/2017
В законна сила на 10.4.2017г.
48 Административно дело No 408/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.М. *** против Заповед №10-00-1801/ 29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора , с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "полумасивна жилищна сграда №32”, находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия /, със застроена площ 35 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Халваджи бунар”, с неизвестен извършител. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2017
Административно дело № 2136/2017
В законна сила на 14.7.2017г.
49 Административно дело No 411/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А. *** против Заповед № 10-00-1827/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "масивна жилищна сграда – в строеж" № 25 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ 118кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. ОСЪЖДА С.А.А. с ЕГН ********** ***, да заплати на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 14.3.2017г.
50 Административно дело No 413/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Р. ***, против Заповед № 10-00-1815 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Едноетажна масивна жилищна сграда” № 18 по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ от 92кв.м, изпълнен от неизвестен извършител, без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Халваджи бунар”, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, като неоснователна. ОСЪЖДА С.П.Р. ***, ЕГН **********,*** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.1.2017г.
51 Административно дело No 414/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Х.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Х.С. ***, против Заповед № 10-00-1824/ 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, пета категория - „Двуетажна масивна жилищна сграда” - № 26 по Приложение № 1 от комбинираната схема, с площ 118кв.м, изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. ОСЪЖДА Х.Х.С. ***, ЕГН **********,*** сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2017
Административно дело № 5213/2017
В законна сила на 30.10.2017г.
52 Административно дело No 416/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Г.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Г.И. - М. ***, Заповед № РД-09-514 от 25.08.2016г., издадена от Кмета на Община Чирпан, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е разпоредено на К.Г.И. - М. и на И.Г.Г., да премахнат незаконен строеж: „Масивна жилищна сграда - лятна кухня”, находящ се в УПИ ІV2533,2534, кв.167 по плана на гр.Чирпан, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2017г.
53 Административно дело No 417/2016, IV състав КСО И.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Д. *** Решение №2153-23-26 от 31.08.2016г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2018
Административно дело № 3134/2017
В законна сила на 20.3.2018г.
54 Административно дело No 418/2016, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ В.А.А. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 44200-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.А.А. от гр. Стара Загора против Заповед №3РД-526/07.09.2016 год. на Командира на военно формирование 44200 гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА В.А.А., ЕГН ********** и с постоянен адрес *** да заплати на Военно формирование 44200 гр. Стара Загора сумата от 300.00 лв., представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.2.2017г.
55 Административно дело No 420/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.П.,
Г.И.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ определението си от 12.04.2017г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.П. и Г.И. Пампорджиева, и двамата от гр.Стара Загора, против Заповед № 10-00-1802/ 29.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 420/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 23.5.2017г.
56 Административно дело No 424/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А.,*** и В.А. *** против Заповед № 10-00-1789 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория „Двуетажна полумасивна жилищна сграда” - № 47 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ от 74 кв.м, изпълнена от без одобрени строителни книжа и Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, и находяща се в ПИ № 68850.304.800 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2017г.
57 Административно дело No 425/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А. и В.А. *** против Заповед №10-00-1809/29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА С.А.А., ЕГН ********** и В.А.А., ЕГН ********** и двамата от гр. Стара Загора, ул. ”Вихрен”№50 да заплатят на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2017
Административно дело № 3037/2017
Оставя в сила решение №9 от 20.01.2017г. постановено по адм.дело № 425/2016г. по описа на Административен съд гр.Стара Загора.Осъжда С.А.А. *** симата 100лв/сто лева/, представляващо юрисконсулско възнаграждвение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.12.2017г.
58 Административно дело No 434/2016, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА-НИГО-СТАРА ЗАГОРА ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Земеделски институт Стара Загора - НИГО - Стара Загора, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-3300/ 30 от 09.08.2016г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с който по отношение на Земеделски институт Стара Загора е установено публично държавно вземане, представляващо подлежаща на възстановяване изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” за кампании 2013 и 2014 във връзка с подадените от Земеделски институт Стара Загора Общо заявление за плащания на площ 2013 с УИН 24/ 030413/76172 и Общо заявление за плащания на площ 2014 с УИН 24/ 120614/86182, в общ размер на 229034.65лв., на основание чл.18, ал.3, т.3 и ал.4, б.”а” от Наредба № 11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г., като неоснователна. ОСЪЖДА Земеделски институт Стара Загора - НИГО - Стара Загора, ЕИК 1760400230166, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” -гр. София сумата от 300 /триста/ лв., представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
59 Административно дело No 438/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ по оспорване от П.З. разпоредбите на т. 2.1. в частта „..-1.00лв”, т.2.2. в частта „..— 1.00лв.” т.2.3. в частта „..— 5.00лв.” , т.2.4. в частта, определяща цена за учители „— 1.00лв”, за учащи „—1.00”; т.3.1., т.3.2, т.3.3., т.3.4, т. 6.1, т.6.2, т.6.4 и т.6.5 - само в частта „... и по 0.50лв с вкл.ДДС за всеки следващ започнат час” от пункт І „Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.З. против т.1, вкл.т.1.1., т.1.2, т.1.3; неотменената част от разпоредбите на т.2, т.3.5, т.6.3. и неотменената част от т.6.5, пункт І „Регионална библиотека „Захарий Княжески” от Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П.Т.З. сумата 615/ шестотин и петнадесет/ лв, съразмерно с уважената част на оспорването, разноски по делото. ОСЪЖДА П.Т.З. *** да заплати на Община Стара Загора сумата 150 / сто и петдесет/, съразмерно с отхвърлената част на оспорването ,разноски по делото Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
60 Административно дело No 443/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 290 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за претърпени от В.В. имуществени вреди – пропуснати ползи, в резултат на отменения като незаконосъобразен мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък и неговото последващо незаконосъобразно бездействие да изпълни влязло в сила Решение № 234/ 03.12.2014г. по адм. дело № 440/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, за включването на В.В. в списъка на правоимащите лица за социална услуга „Обществена трапезария”, като недоказан и неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 710лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за претърпени от В.В. неимуществени вреди, в резултат на отменения като незаконосъобразен мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък и неговото последващо незаконосъобразно бездействие да изпълни влязло в сила Решение № 234/ 03.12.2014г. по адм. дело № 440/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, за включването на В.В. в списъка на правоимащите лица за социална услуга „Обществена трапезария”, като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА В.Н.В. ***, ЕГН **********, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ, да заплати на Община Казанлък сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2018
Административно дело № 6212/2017
В законна сила на 30.5.2018г.
61 Административно дело No 454/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.И. ***, срещу Дирекция „Национален парк Централен Балкан” - гр. Габрово, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 3 000 лева за претърпени от В.И. неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразно образуваното и проведено срещу него административнонаказателно производство и отмененото като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2 от 11.01.2011г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” - гр. Габрово, като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА В.И. ***, ЕГН **********, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ и чл.226, ал.3 от АПК, да заплати на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, ЕИК 107061359, сумата от 1 875 лева /хиляда осемстотин седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
62 Административно дело No 456/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.К. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОФИЯ,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.1.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на Г.И.К. против Министерството на образованието и науката и Община Стара Загора с правно основание чл. 74 ал.2 от ЗЗДискр. вр. с чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 19.4.2017
Административно дело № 3213/2017
63 Административно дело No 460/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Х.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.4.2017г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 23.03.2017г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.П. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Гурково, против Решение № 168 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Гурково, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 460/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 6.6.2016
Административно дело № 6196/2017
64 Административно дело No 460/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Х.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Х.П. ***, Решение № 168 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Гурково, с което са изменени и допълнени разпоредбите на чл.21, ал.2, т.2; чл. 21, ал.2, т.3; чл.53, ал.2 и ал.3; чл.67, ал.1; чл.69, ал.1; чл.94, ал.1, чл. 99, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Общински съвет – Гурково да заплати на П.Х.П. ***, ЕГН ********** сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
65 Административно дело No 461/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.7, т.3 в частта „нотариално заверено съгласие на собственика”; чл.26, ал.2, т.6 в частта „нотариално заверено съгласие на собственика”; чл.26, ал.2, т.4 и чл.30, т.2 от Наредбата за рекламно-информационни елементи и рекламна дейност на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 375 от 30.06.2016г. Общински съвет – Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Районна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за рекламно-информационни елементи и рекламна дейност на територията на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 16.3.2018
Административно дело № 3359/2017
66 Административно дело No 462/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МАРГО 2006 ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 462/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на исковата молба, подадена от „М.2.” ЕООД *** против Държавен фонд „Земеделие” гр.София за присъждане на сумата 4 326.10лв, представляваща неизплатени субсидии по мярка 214 „Агроекологични плащания” за кампания 2010г и 2011г ведно със законната лихва върху сумата от датата на изискуемостта до датата на окончателното изплащане. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.10.2017г.
67 Административно дело No 463/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Р.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на В.Р.Б. ***, сумата от 1 800 /хиляда и осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.Б. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на минимално необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на достатъчна жилищна площ в спалното помещение/ при престоя на В.Б. *** при изпълнение на наложените му наказания „лишаване от свобода” за периода 24.08.2011г. – 24.07.2012г. и за периода 06.06.2014г. – 29.03.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Р.Б. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 25 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2018
Административно дело № 5583/2017
68 Административно дело No 465/2016, VII състав Закон за съдебната власт Ф.В.С. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ф.В.С. Заповед №305 от 29.09.2016 год., издадена от Административния ръководител - Председател на Районен съд – Раднево, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Административния ръководител – Председател на Районен съд - Раднево, за ново разглеждане и произнасяне за определяне размера на допълнително трудово възнаграждение на съдия Ф.В.С. за 2014 год., при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 4132/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
69 Административно дело No 467/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.2.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Д.Т.Д., сумата от в размер на 2 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 15.02.2011 год. – 07.11.2011 год., ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 26.10.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Т.Д. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 15.02.2011 год. – 07.11.2011 год. в останалата му част до 20 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 20.4.2018
Административно дело № 3525/2017
Делото продължава под № 203/2018г. на съдия Г.динкова
70 Административно дело No 469/2016, III състав Закон за ДАНС Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Д.,***, против Отказ за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност с рег.№ СЗ-СО-64-82/ 04.10.2016г., издаден от Директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН **********, да заплати на Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 474/2016, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ определението си от 19.01.2017г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, с която оспорва като нищожна и незаконосъобразна разпоредбата на чл.22, ал.1 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 474/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Административно дело № 3297/2017
В законна сила на 19.6.2017г.
72 Административно дело No 481/2016, III състав Закон за защита от дискриминация ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ,
НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА,
М.Г.Х.
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”гр.София е осъществила дискриминация по признак „религия” по смисъла на чл.4, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗЗДискр. спрямо лишения от свобода М.Г.Х., изразяваща се в неосъществяване на контрол в периода 05.11.2011г. до 30.04.2014г. по осигуряване на безплатна храна, съобразена с изповядваната от него религия и в частта му, с която на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, на основание чл.80, ал.2 от ЗЗДискр. във вр. с чл.80, ал.1 от ЗЗДискр., е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв. за допуснато нарушение на дискриминационното законодателство, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по жалба на Началника на затвора гр.Стара Загора Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че началникът на затвора – Стара Загора е осъществил дискриминация по признак „религия” по смисъла на чл.4, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗЗДискр., изразяваща се в неосигуряване в периода 05.11.2011г. до 30.04.2014г. на лишения от свобода М.Г.Х. безплатна храна, съобразена с изискванията на изповядваната от него религия, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.Х. Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че началника на затвора гр.Стара Загора и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” не са осъществили дискриминация по признаци „лично положение” и „религия” по см. на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. спрямо лишения от свобода М.Г.Х. в периода 13.03.2010г. до 12.03.2013г. вкл. по отношение на оплакването, че не му е разрешавано да провежда телефонни разговори с институциите, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Комисията за защита от дискриминация за ново произнасяне по подадените от М.Г.Х. жалба вх. 44-00-4595/ 11.11.2014г. и допълнение към нея с вх.№44-00-5157/ 19.12.2014г., и жалба, обективирана в искова молба от М.Г.Х. с вх.№5389/ 21.03.2013г. на Софийски районен съд. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.6.2017г.
73 Административно дело No 482/2016, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕНЕРГОКОНСУЛТ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
МОБИЛТЕЛ ЕАД,
Х.С.Д.,
Н.Д.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Е.” ЕООД ЕИК 123537590 против Заповед №19-12-233/18.10.2016г. на Главния архитект на община Стара Загора. ОСЪЖДА „Е.” ЕООД ЕИК 123537590 да заплати на община Стара Загора сумата от 600лв./шестотин/, представляваща минимално възнаграждение за юрисконсулт за дела по ЗУТ. ОСЪЖДА „Е.” ЕООД ЕИК 123537590 да заплати на М. ЕАД 131468980 сумата от 600лв /шестотин/лв., представляваща минимално възнаграждение за юрисконсулт за дела по ЗУТ. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.1.2017г.
74 Административно дело No 484/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ХРИСТОЯНСКА ЦЪРКВА "МЕСИЯ",
ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКА "СИОН " СТАРА ЗАГОРА,
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА "ВЪЗРАЖДАНЕ " СТАРА ЗАГОРА,
ЦЪРКВА НА БОГА "МОСТЪТ " СТАРА ЗАГОРА,
АПОСТОЛСКИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР "ЖИВОТ И СЛАВА " СТАРА ЗАГОРА,
ЕВАНГЕЛСКА ХРИСТИЯНСКА БАПТИСКА ЦЪРКА -СТАРА ЗАГОРА,
РИ"СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ",
М.Б.,
Е.К.,
Й.Р.,
С.Я.,
С.П.Й.,
К.Д.В.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.4.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбите на чл.25а, чл.25е, чл.25ж, чл.25з и чл.25к от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България”, представлявано от Екхард Дейвид Никлаус и със седалище гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ”№227, кв. Павлово; М.Б., ЛНЧ **********; Е.К., ЛНЧ **********; Й.Р., ЛНЧ **********; С.Я., ЛНЧ **********; С.П.Й., ЕГН ********** и К.Д.В., ЕГН **********, деловодни разноски общо в размер на 630.00лв. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на от Християнска Църква „Месия” – Стара Загора, представлявана от Главния пастор Любо Гечев Петков, Християнска Църква „Сион” - Стара Загора, представлявана от Главния пастор Димитър Николов Димитров, Българска Божия Църква „Възраждане” – Стара Загора, представлявана от Пастор Димитър Георгиев Лучев, Църква на Бога „Мостът” – Стара Загора, представлявана от пастир Стефко Димитров Златаров, Апостолски Християнски център „Живот в слава” – Стара Загора, представляван от старшия апостол Иво Стефанов Койчев и Евангелска Християнска Баптистка църква – Стара Загора, представлявана от пастир Павел Василев Вълков, деловодни разноски общо в размер на 470.00 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред при ползването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.
75 Административно дело No 487/2016, VIII състав Закон за движението по пътищата И.М.И. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.М.И. ***, за прогласяване на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-1228-001118/07.10.2016г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора за нищожна, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на И.М.И. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-1228-001118/07.10.2016г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.1.2017г.
76 Административно дело No 488/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, с която оспорва като нищожна и незаконосъобразна разпоредбата на чл.67 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Николаево, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 488/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 67 ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Николаево сумата 300 /триста/лв, представляваща направени разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 20.4.2017
Административно дело № 3407/2017
77 Административно дело No 488/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив против разпоредбата на чл.67, ал.2 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 488/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА Общински съвет Николаево ДА ЗАПЛАТИ на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 67 сумата 530 /петстотин и тридесет /лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево.
В законна сила на 20.6.2017г.
78 Административно дело No 489/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Б.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.Ж. ***-00-2125/ 12.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.57а, ал.1, т.2 от ЗУТ е разпоредено премахването на временни преместваеми обекти – бетонни и метални гаражни клетки, разположени в поземлен имот с идентификатор 68850.502.11 и представляващ ПИ № 4707 от УПИ I-КОО и гаражи, кв.605 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.3.2017г.
79 Административно дело No 490/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, с която оспорва като нищожни и незаконосъобразни разпоредбите на чл.67, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гурково, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 490/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 3.4.2017
Административно дело № 3470/2017
80 Административно дело No 490/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.5.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 159, т. 3 АПК и чл. 143, АЛ. 2 АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр. Пловдив, с която се оспорват разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Гурково, приета с Решение № 149/25.02.2005 г. на ОбС Гурково, поради оттегляне на административния акт. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 490/2016 г. на Старозагорски административен съд. ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр. Пловдив сумата 570 лв., представляваща разноските по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес и за двете страни.
В законна сила на 12.5.2017г.
81 Административно дело No 491/2016, III състав Закон за опазване на околната среда ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007Г.-2013Г." Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.2.2017г.
В законна сила на 21.2.2017г.
82 Административно дело No 496/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АУГУСТА 2006 ООД,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
В.Г.И.,
В.Д.В.,
П.И.Ж.,
М.Т.М.,
Х.И.К.,
Д.П.Г.,
И.В.И.,
Д.Н.К.,
И.Д.И.,
Р.П.Д.,
В.Г.М.,
С.Р.Н.,
В.Д.Д.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на „АУГУСТА 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление *** и на изпълняващия длъжността Главен архитект на Община Стара Загора против Заповед № ДК-10-ЮИР-49/ 26.10.2016г на Началника на РДНСК Югоизточен район, в частта, с която е отменено Разрешение за строеж № 19-373/ 21.07.2016г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, ведно с одобрения проект за обект „Магазин за промишлени стоки /преустройство на гаражи № 6 и № 7 и складови помещения № 10, № 11, № 12, № 13 и № 14 на първи етаж със ЗП и РЗП 47.84 кв.м., строеж ІV категория/” в УПИ V-3402, кв. 294 по плана на гр.Стара Загора, като неоснователни. ОСЪЖДА „АУГУСТА 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление *** и Главния архитект на Община Стара Загора да заплатят на РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 3513/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
83 Административно дело No 497/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация Н.В.Ф. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Директора на ОД на МВР Стара Загора да предостави обществена информация по т.3 от Заявление №812104-110/15.09.2016г. подадено от Н.В.Ф.. ВРЪЩА преписката за изрично произнасяне по Заявление №812104-110/15.09.2016г. подадено от Н.В.Ф. в установения от закона срок. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Н.В.Ф. сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 1.3.2017г.
84 Административно дело No 498/2016, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Й.Г.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52740- ГР. ХАСКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.1.2017г.
НЕ ДАВА ХОД на делото. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по административно дело № 498/2016 г. по описа на Административен съд –Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд –гр.Хасково. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2017г.
85 Административно дело No 503/2016, VIII състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Я.Н.,
Т.Н.Т.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ за промяна на кадастрална карта и кадастрален регистър, обективиран с писмо изх.№17-431-04.10.2016г. на Началника на СГКК – гр.Стара Загора по жалбата на А.Я.Н. и Т.Н.Т. ***. ВРЪЩА преписката на Началник СГКК Стара Загора за ново произнасяне по Заявление №01-256730-22.08.2016г., подадено от Т.Н.Т., при спазване указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА СГКК Стара Загора да заплати на А.Я.Н. ЕГН ********** и Т.Н.Т. ЕГН **********,***, сумата от 610 /шестотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 31.1.2018
Административно дело № 4198/2017
86 Административно дело No 505/2016, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба ЕТ „М.Б.” със седалище и адрес на управление ***, Заповед № РД-22-287 от 01.11.2016г., издадена от Кмета на Община Павел баня, с която е прекратена процедура, открита със Заповед № РД-22-271/ 05.10.2016г., по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение на първи етаж, вдясно от входното антре с площ от 35кв.м, заедно с прилежащите към него складови помещения с обща площ 33кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда в УПИ І – автогара, кв.11 по плана на с. Осетеново, съставен АОС № 35/ 18.02.1997г., при начална конкурсна цена в размер на 121.50лв. без ДДС месечен наем и е разпоредено да бъде открита нова процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на същия имот – частна общинска собственост, като незаконосъобразна. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на Община Павел баня, за извършване от назначената с негова Заповед № РД-22-271 от 05.10.2016г., изм. със Заповед № РД-22-282 от 21.10.2016г. Комисия по провеждането на конкурса, на класиране съгласно изискванията на чл.102, ал.1, изр. второ и трето от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Павел баня, на участниците в обявения със Заповед № РД-22-271/ 05.10.2016г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение на първи етаж, вдясно от входното антре с площ от 35кв.м, заедно с прилежащите към него складови помещения с обща площ 33кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда в УПИ І – автогара, кв.11 по плана на с. Осетеново, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на ЕТ „М.Б.” със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 204285723, сумата от 850 /осемстотин и петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2017г.
87 Административно дело No 507/2016, III състав КСО Р.Д.Т. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение №2153-23-34 /20.10.2016г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /РУСО/ — Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №********** от 15.07.2016г на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ гр.Стара Загора. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане съобразно дадените указания по приложението на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.2.2017г.
88 Административно дело No 510/2016, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 510/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № АК–01–ЗД-356/ 17.11.2016г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 194/ 28.10.2016г. на Общински съвет – Братя Даскалови, в частта му, с която се допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2016г. и се дава съгласие за продажба на явен публичен търг на общински имот № 000106 – земя, с начин на трайно ползване „пасище с храсти”, с площ 2 916дка, ІV категория, находящ се в местността „Юртите” по КВС за землището на с. Съединение, Община Братя Даскалови, поради оттегляне на административния акт в оспорената му част с Решение № 207/ 30.11.2016г. по Протокол № 17 от проведено на 30.11.2016г. заседание на Общински съвет – Братя Даскалови. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.1.2017г.
89 Административно дело No 511/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.И.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОП" 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Б. ***, Заповед УРИ:8245з-181/ 04.11.2016г. на Началник сектор „ Охранителна полиция” при Второ Районно управление *** при ОД на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.200, ал.1, т.12 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 /шест/ месеца, като незаконосъобразна . ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи- Стара Загора да заплати на Д.И.Б. направените по делото разноски в размер 410/ четиристотин и десет / лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2017г.
90 Административно дело No 512/2016, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.Г.Х.,***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, по която е образувано административно дело №512/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №512/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
91 Административно дело No 513/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.Ж.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Н.П.,
С.С.П.,
Н.И.Н.,
К.Т.М.,
Р.М.М.,
М.И.И.,
П.В.К.,
К.Г.Я.,
К.Р.Р.,
Д.Г.П.,
Н.И.П.,
М.П.Б.,
А.Д.П.,
З.Т.С.,
Р.С.Б.,
А.И.К.,
Т.К.Т.,
И.Х.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ж.Ж.Д. ***, Заповед № 10-00-2139/ 02.10.2015г на Кмета на Община Стара Загора в частта с което е наредено на С. Десков Василев да осигури достъп през своя УПИ VІІ-1387,1388, кв.107б по плана на гр.Стара Загора на К.Т.М. иРумяна М.М. ***, Дияна Г.П. ***, Н.И.П. ***, М.П.Б. *** Р.С.Б. *** и Т.К.Т. ***, Д.Н.П. и С.С.П. ***, Н.И. ***, М.И.И. и И.Х.И. ***, П.В.К. ***, К.Г.Я. ***, К. ***, А.Д.П. ***, З.Т.С. *** и А.И. ***. , зя цементиране на терен по северната стена на сградага в УПИ VІІ-1384, кв. 107б по плана на гр. Стара Загора ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати Ж.Ж.Д. направените по делото разноски в размер на 310/ триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2018
Административно дело № 8444/2017
В законна сила на 20.2.2018г.
92 Административно дело No 521/2016, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Г.Г. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ №8245з-178/31.10.2016г., постановен от Началник 02 РУ към ОД на МВР Стара Загора по жалбата на Т.Г.Г.. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне в законния срок по Заявление № 1359-27/27.09.2016г., при спазване указанията на съда по прилагане на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Т.Г.Г. ЕГН ********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила на 4.2.2017г.
93 Административно дело No 522/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.7, ал.11 в частта: „нотариално заверено”; чл.11, ал.6; чл.9, ал.2, т.3; чл.11, ал.1 в частта „Удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора”; чл.13, ал.2, т.3 и т.7, и чл.13, ал.9, т.2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, приета с решение № 216/ 31.05.2012г., изменена с решение № 273/ 28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Районна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за рекламно-информационни елементи и рекламна дейност на територията на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2018
Административно дело № 3752/2017
В законна сила на 12.4.2018г.
94 Административно дело No 527/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 527/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените с жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив разпоредби на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 и чл.45 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет Мъглиж. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 16.3.2017
Административно дело № 2948/2017
95 Административно дело No 527/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж по жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив. ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на чл.45 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж по жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдин. ОСЪЖДА Общински съвет Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 67 сумата 830 /осемстотин и тридесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж.
96 Административно дело No 529/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 529/2016 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт. ОСЪЖДА Община Чирпан ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20,00/двадесет/лв., представляваща направени по делото разноски. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11,05 часа.
В законна сила на 18.2.2017г.
97 Административно дело No 535/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АРХ. ВИКТОРИЯ ГРОЗЕВА - В КАЧЕСТВОТО Й НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТ.ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Главния архитект на Община Стара Загора против Заповед №ДК-10-ЮИР-54/28.10.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на РДНСК Югоизточен район, гр. Бургас сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Д.Г.Г., ЕГН ********** с постоянен адрес *** сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2017г.
98 Административно дело No 537/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АРХ. ВИКТОРИЯ ГРОЗЕВА - В КАЧЕСТВОТО Й НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТ.ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА РДНСК - ЮГИЗТОЧЕН РАЙОН - ГР. БУРГАС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Главния архитект на Община Стара Загора на Заповед №ДК-10-ЮИР-51/27.10.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователно. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Т. да заплати на РДНСК Югоизточен район, гр. Бургас сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2017г.
99 Административно дело No 538/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация СД ВИС -ВИТАЛИС -САМАРСКИ И СИЕ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СД”Вис виталис – Самарски и сие”, представлявано от управителите Кина Самарска и Васил Самарски от гр. Казанлък против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да предостави обществена информация, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №538/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.1.2017г.
100 Административно дело No 539/2016, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Кумакс инвест” ЕООД против Заповед № РР-Зд—339/ 02.11.2016 год.на Областния управител на област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 539/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.3.2017
Административно дело № 2607/2017
В законна сила на 27.3.2017г.
101 Административно дело No 542/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.4.2017г.
В законна сила на 25.4.2017г.
102 Административно дело No 543/2016, VI състав Закон за чужденците в РБ А.Е. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИИ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Е., гражданин на Украйна, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** против Отказ за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в Република България УРИ 537700-3129-03.11.2016 год. на Началник група „Миграция” при ОД на МВР Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА А.Е., гражданин на Украйна, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ Областна дирекция на МВР Стара Загора, представлявана от Директора Николай Кирков сумата 100.00 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
103 Административно дело No 545/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Т.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.Е. Заповед № 10-00-2251 от 27.10.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1, вр.с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено премахване на незаконен строеж, пета категория, представляващ „Приобщаване на тераса към кухнята на първи жилищен етаж в двуетажна масивна жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХХII-466, кв.424 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.7.2017г.
104 Административно дело No 546/2016, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОЛИНК ООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „А.” ООД, ЕИК 123642246, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Ваклина Георгиева Колева, Уведомително писмо за неодобрение за участие по мярка „Агроекология и климат” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., издадено от зам. изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, с изх.№01-2600/5746 от 19.09.2016г. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне при съобразяване дадените от съда указания по прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд Земеделие – гр.София да заплати на „А.” ООД, ЕИК 123642246, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Ваклина Георгиева Колева, съдебни разноски в размер на 1765 лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
105 Административно дело No 548/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ - ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.4 ал.1, чл.17 ал.1 и чл.22 ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от общински съвет Опан, приета с Решение №77/26.11.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №548/2016г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Община Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата в размер на 20лв/двадесет/, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.2.2017г.
106 Административно дело No 550/2016, I състав Закон за местните данъци и такси БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Б.” ЕАД ЕИК 123526494 със седалище и адрес на управление *** против Акт за установяване на задължение №79-1/11.05.2016г, издаден на основание чл.107, ал.3 от ДОПК, чл.4 и чл.9б от ЗМДТ от старши специалист „Публично изпълнение” в Община Гълъбово, потвърден с Решение №4/26.07.2016г на Директор на Дирекция „АПО и финанси” в община Гълъбово, с който са установени задължения на „Б.” ЕАД за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода 2008-2015г и за данък върху превозните средства за периода 2014-2015г., в общ размер 2 514 922.27лв, от които 1 675 467.39лв главница и 839 454.88лв лихва, изчислена към 11.05.2016г, като неоснователна. ОСЪЖДА „Б.” ЕАД ЕИК 123526494 със седалище и адрес на управление ***, извън града, ДА ЗАПЛАТИ на Община Гълъбово сумата 2100 /две хиляди и сто лева/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
107 Административно дело No 551/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора чл. 3, ал.3, изречение трето от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раднево, приета с Решение №410/28.03.2013г на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.3, ал.3 изречение първо и второ и чл.24 ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раднево, приета с Решение №410/28.03.2013г на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 10 лв - разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
108 Административно дело No 552/2016, V състав Закон за движението по пътищата К.Д.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000502 от 25.05.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП на К.К. е наложена принудителна административна мярка – „изземване на свидетелство за управление на моторно превозно средство”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2018
Административно дело № 13488/2017
В законна сила на 10.5.2018г.
109 Административно дело No 553/2016, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на непълнолетната П.Д.Д. *** Кавалджиев 177А, ап10, действаща със съгласието на баща си Д.С.Д., Заповед №10-00-2228/21.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.99, т.2 от АПК е отменена Заповед №10-00-1580/28.07.2016г., с която е предоставена стипендия на П.Д.Д.. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.2.2017г.
110 Административно дело No 554/2016, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Р.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.М. *** против Разрешение за строеж № 19-564/ 16.11.2016г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора и против Заповед № 19-12-252/ 16.11.2016г, издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора, като части от КПИИ, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 554/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
111 Административно дело No 555/2016, III състав Закон за автомобилните превози Г.П.М. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ" КЪМ ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.П.М. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14- 2144 от 08.11.2016г., издадена от главен директор на ГД „АИ” гр. София, с която на основание чл. 107, ал. 1 вр. чл. 106а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози, по отношение на Г.П.М. , е наложена ПАМ по чл. 106а, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози спиране от движение за срок от 6 месеца - чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер СТ 0411 ВР на МПС „ Сеат”, модел „ Алхамбра”, собственост на Веселина Тотева Доева и е определено място за домуване на охраняем паркинг в гр. Стара Загора, кв. ”Индустриален”, ул. ”В. Стойно Черногорски” , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация -София да заплати на Г.П.М. *** сумата от 10 (десет) лева направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.2.2017г.
112 Административно дело No 556/2016, V състав Закон за местните данъци и такси Н.Й.Н. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. ***, против Акт за установяване на задължения по декларация № 626-1/ 17.10.2016г., издаден от гл. експерт „Местни данъци и такси” в Община Раднево, потвърден с Решение № 095/ 15.11.2016г. на Директор Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 556/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 28.2.2017г.
113 Административно дело No 559/2016, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 559/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който се оспортват законосъобразността на текстовете на чл.4, ал.2, на чл.24, ал.1 и на чл.32, ал.1 от Наредба на Общински съвет Мъглиж за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж, поради изменение с Решение № 248/22.12.2016г. Общински съвет Мъглиж на оспорените разпоредби от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет – Мъглиж да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20/двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.3.2017
Административно дело № 2394/2017
В законна сила на 13.3.2017г.
114 Административно дело No 560/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 560 / 2016 г.по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорената разпоредбата на чл.18,ал.1,т.4 от приета от Общински съвет -Мъглиж Наредба №1 за опазване на обществения ред,безопасността на движението,спокойствието и сигурността на гражданите ,приета с решение № 38,взето с протокол №5/28.01.2016г. на заседание на ОС-гр.Мъглиж,влязла в сила на 17.02.2016г. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет лева/ разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.2.2017г.
115 Административно дело No 562/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 9.1.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 4283/ 12.12.2016т, подадена от И.Д.С. с искане да му бъде заплатено обезщетение за престоя му в ОЗ-гр.Стара Загора за периода от 28.04.2014г. до 28.05.2015г., поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 562/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 25.1.2017г.
116 Административно дело No 563/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.2.2017г.
Прекратява делото
В законна сила на 14.3.2017г.
117 Административно наказателно дело (К) No 564/2016, V състав Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.2.2017г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 15-1228-000986 от 19.06.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1228-000986 от 19.06.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с което на Н.Г.К. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания - глоба в размер на 200лв., на основание по чл.179, ал.2, пр. 1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП и глоба размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2017г.
118 Административно дело No 566/2016, I състав чл. 304 АПК Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх.№ 4289/ 12.12.2016г, подадено в Административен съд Стара Загора от Т.П.Ш. ***. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя. Разпореждането не подлежи на обжалване.
119 Административно дело No 567/2016, VII състав Закон за движението по пътищата Г.З.Л. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.З.Л.,ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-1228-001195/15.10.2016 г. ,издадена от Началник група „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която заповед на основание чл.22 от ЗАНН и чл171,т.1,б.б от ЗДвП на Л. е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/-„временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
120 Административно дело No 568/2016, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
В.Т.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Главния архитект на Община Стара Загора против Заповед № ДК-10-ЮИР—55 /11.112016г на Началника на РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на РДНСК—Югоизточен район, гр.Бургас сумата в размер на 100 лева разноски за юрисконсултска защита. Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 7.3.2017г.
121 Административно дело No 569/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. издадена от Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 22.2.2017г.
122 Административно дело No 571/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.И. ***, против Заповед № 10-00-2054 от 03.10.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж шеста категория - „Стопанска постройка” с площ от 100кв.м и височина от 1.5м до 2.30м, изпълнен от Д.В.И. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в УПИ V-123, кв.20 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.И. ***, ЕГН **********,*** сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.2.2018
Административно дело № 7545/2017
В законна сила на 5.2.2018г.
123 Административно дело No 572/2016, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРИЧИМ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.2.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Община Кричим против писмо с изх.№08-00-5342/16.12.2015г., издадено от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №572/2016г. по описа на АС – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.6.2017
Административно дело № 4800/2017
124 Административно дело No 573/2016, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СД"АСТИНА-КОЛЕВ-МАТЕВ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на СД „А.и с.”***, Заповед №1853/22.11.2016г. на Кмета на Община Казанлък, с която е обявено „Т.0.” ЕООД *** за спечелило в проведения на 17.11.2016г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 204 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечение, находящ се в поземлен имот с идентификатор 35167.501.544 – за ОДО, по плана на гр.Казанлък /бул. „23 ПШП”, кв.52/, гр.Казанлък ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на СД „А.и с.”***, общо сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2018
Административно дело № 4220/2017
В законна сила на 31.1.2018г.
125 Административно дело No 574/2016, II състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ж.С.А. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.С.А. *** Решение УРИ:8245з-193/ 25.11.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ Районно управление гр.Стара Загора към Областна дирекция на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.4.2017г.
126 Административно дело No 575/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.И. ЕГН ********** ***, против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ XI-115 в квартал 815 и УПИ I-115, УПИ II-115, УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ X-115, УПИ XI-115 и УПИ-XII-115 в квартал 816, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.С.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 1075 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 6991/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
127 Административно дело No 576/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора и по оспорване на П.Т.З., разпоредбата на чл.7,ал.4, във връзка с ал.1,т. 1 и т. 4 от Наредбата за обществения ред в община Раднево, приети с Решение № 467/ 30.07.2009г. на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати П.Т.З. сумата от 800лв/ осемстотин лева,/ представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред в Община Раднево.
В законна сила на 9.5.2017г.
128 Административно дело No 577/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Р.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ЕГН ********** ***1 против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІ-6171, кв.808, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Красими4р Р.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата от 1057 /хиляда и петдесет и седем/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6795/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
129 Административно дело No 578/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево Решение №389 от 01.12.2016 год. на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево за присъждане на направените разноски по делото, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.4.2017г.
130 Административно дело No 579/2016, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.3.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Кмета на Община Раднево Решение № 391/01.12.2016г., взето по протокол № 23 от заседание на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Кмета на Община Раднево сумата 100 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 12.4.2017г.
131 Административно дело No 580/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево, Решение №393 по протокол №23 от проведено на 01.12.2016г. заседание на Общински съвет-Раднево, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.4.2017г.
132 Административно дело No 581/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.-Б. против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. издадена от Кмета на община Стара Загора в частта й относно налагане на строителна забрана върху УПИ ХІ-6168 в кв.809 за параклис, УПИ ХІІ-6168, кв.809, УПИ ХVІ-6715 в кв.804 и УПИ VІ-6169 в кв.816, по плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М.-Б. против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Кмета на община Стара Загора за налагане на строителна забрана в останалата й част и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2017
Административно дело № 3629/2017
В законна сила на 30.10.2017г.
133 Административно дело No 582/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Д. против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г, издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и подробния устройствен план за кв. „Бедечка”, гр.Стара Загора с посочен териториален обхват – квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП-ПРЗ на кв. „Бедечка” гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, но за не повече от 2 години, в частта й относно следните имоти: УПИ ІІ-6109, кв.825; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.826; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.827; УПИ Х-6104, УПИ ХІ-6104 и ХІІ-6104, в кв.821; УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, УПИ VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125, УПИ Х-6125, УПИ ХІ-6125, УПИ ХІІ-6125, УПИ ХІІІ-6125, УПИ ХІV-6125, УПИ ХV-6125, УПИ ХVІ-6125, УПИ ХVІІ-6125, УПИ ХVІІІ-6125 и УПИ ХІХ-6125 в кв.803; УПИ ІІ-6125, УПИ ІІІ-6125, УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125 и УПИ Х-6125, кв.804 по плана на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Е.Д.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 939.50 лв., представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2018
Административно дело № 8790/2017
В законна сила на 20.2.2018г.
134 Административно дело No 583/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Г. против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХІІ-6175, кв.815 КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА В.Б.Г. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 970 /деветстотин и седемдесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2017
Административно дело № 7498/2017
В законна сила на 18.10.2017г.
135 Административно дело No 584/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Т.Г.С. *** против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 584/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Г.С. *** Подвързвачов, бл.5, ет.5, ап.17, ЕГН: **********,*** сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.3.2017г.
136 Административно дело No 585/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Л.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л.М. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІІ-6152 и УПИ VІІІ-6152, кв.817, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.Л.М. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 920 /деветстотин и двадесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6308/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
137 Административно дело No 586/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.С. ***, И.С.С. *** и М. *** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв. Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХІІІ6178, кв.808, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Й.С.С., ЕГН ********** ***, И.С.С., ЕГН ********** *** и М.С.С., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Стара Загора сумата 1096.00 /хиляда и деветдесет и шест/ лева, представляваща направени разноски. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.С. ***, И.С.С. *** и М. *** в частта, в която се иска прогласяване нищожността на Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №586/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, в в частта, в която се иска прогласяване нищожността на Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд, а в частта с характер на определение в седемдневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2017
Административно дело № 8094/2017
В законна сила на 9.11.2017г.
138 Административно дело No 587/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ I-6179, УПИ II-6179, УПИ III-6179, УПИ IV-6179, УПИ V-6179, УПИ XVI-6178 и УПИ XVII-6178, всички в кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.Н.Д. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2017
Административно дело № 6906/2017
В законна сила на 18.10.2017г.
139 Административно дело No 588/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.П. ЕГН ********** *** Симеон Велики №139, ет.3, ап.9, против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ II – 6196, кв.810, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА В.Т.П. ЕГН ********** *** Загора сумата от 1075 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 7666/2017
140 Административно дело No 588/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 7.6.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 125 от 09.05.2017г. като: на страница първа от решението вместо „адм.дело № 588 по описа за 2017г.” да се чете „адм.дело № 588 по описа за 2016г.”. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 23.10.2017г.
141 Административно дело No 589/2016, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, ДА ЗАПЛАТИ на Г.М.Х. ЕГН ********** СУМАТА от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на достатъчна жилищна площ, постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина и възможност за проветрение на помещението, при престоя на Г.Х. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 04.04.2012г. - 10.07.2012г. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Г.М.Х. ЕГН ********** СУМАТА от 10 лв. - разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.М.Х. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 20000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
142 Административно дело No 590/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.1.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 4395/ 19.12.2016г., подадена от М.А.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”с искане да му бъде заплатено обезщетение за претърпени неимуществени вреди за престоя му в ЗО „Черна гора”-община Братя Даскалови,област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 590/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 26.1.2017г.
143 Административно дело No 591/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на О.С.А. ЕГН ********** постоянен адрес *** баня СУМАТА от 1200/ хиляда и двеста/ лева , представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на необходимите жилищни и хигиенно—битови условия в Следствения арест гр.Казанлък, в периода 29.12.2011г—08.05.2012г без периода 05.04.2012-09.04.2012г, като в останалата част, над тази сума до претендираните 10 000лв ОТХВЪРЛЯ иска на А. като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
144 Административно дело No 592/2016, VI състав Закон за местните данъци и такси М.Н.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.М. *** против отказ на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №592/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 18.1.2017г.
145 Административно дело No 593/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Ф.И.,
И.Г.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ЗАПОВЕД № 10-00-2477/ 25.11.2016г на Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Преустройство на апартамент № 1”, находящ се в УПИ І-жс от кв.419 по плана на гр.Стара Загора с административен адрес ул.”Генерал Скобелев” № 35, вх.Б, ет.1, ап.1 и идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.519.118.1.1 по кадастрална карта, изразяващо се в премахване на комин в спалнята, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ЗАПОВЕД № 10-00-2477/ 25.11.2016г на Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Преустройство на апартамент № 1”, находящ се в УПИ І-жс от кв.419 по плана на гр.Стара Загора с административен адрес ул.”Генерал Скобелев” № 35, вх.Б, ет.1, ап.1 и идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.519.118.1.1 по кадастрална карта, изразяващо се в преустройство на санитарно помещение в кухненски бокс и на коридор към санитарното помещение в баня с тоалетна, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Стара Загора сумата 165 /сто шестдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 11.4.2017г.
146 Административно дело No 595/2016, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.Р.Т. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.1.2017г.
В законна сила на 4.2.2017г.
147 Административно дело No 596/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.К. ***, против Заповед № 94С-203-3#1 от 13.07.2015г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, на С.И.К. е разпоредено да премахне незаконен строеж, пета категория - „Надстройка на част от магазин за хранителни стоки” със ЗП 64.78кв.м, находящ се в УПИ VІ – 1199, кв.17 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, одобрен със Заповед № 132 от 11.03.1991г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2017
Административно дело № 5464/2017
В законна сила на 28.11.2017г.
148 Административно дело No 598/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ” Л.Н.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Любомир Василев Николов против разрешение за поставяне № 21 от 21.07.2015 г. на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №598/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.1.2017г.
149 Административно дело No 599/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЗАГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „З.”ЕООД, ЕИК 123698985 представлявано от Управителя Иван Славов Славов против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХV6715, кв. 804, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „З.”ЕООД, ЕИК 123698985 представлявано от Управителя Иван Славов Славов и със седалище и адрес на управление *** да заплати на Община Стара Загора сумата 1075.00 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6903/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
150 Административно дело No 600/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 600/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 600/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 586/2016г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. на Заместник-кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 198 ал.1 т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ във вр. с Решение № 521 по Протокол № 13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016г., е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП за кв. „Бедечка”, гр. Стара Загора с обхват върху квартали с номера: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по ПУП –ПРЗ, одобрен с Решение № 283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора, но за не повече от 2 години. Производството следва да продължи по адм. дело № 586/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
151 Административно дело No 601/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШАУЛА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ш.” ЕООД *** против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА „Ш.” ЕООД ***, ЕИК 123154880 да заплати на Община Стара Загора сумата от 929лв/деветстотин двадесет и девет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 7205/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
152 Административно дело No 602/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „Ф.К.” АД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния директор Марио Захариев, против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ V – 143, 6119 в кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА „Ф.К.” АД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 175310964, представлявано от Изпълнителния директор Марио Захариев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.5.2017г.
153 Административно дело No 603/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 603/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 25.1.2017г.
154 Административно дело No 604/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Н.М.,
П.Н.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.М. и П.Н.С. *** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ І6163, 6191, УПИ ІІ6163, 6191, УПИ ІІІ6163, 6191, УПИ ІV6163, 6191 и УПИ V6163, 6191, кв.817, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.Н.М., ЕГН********** *** и П.Н.С.,*** да заплатят на Община Стара Загора сумата 1075.00 /иляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6901/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
155 Административно дело No 605/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Л.-Т.-П.Ф." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935 против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора в обжалваната част, а именно с която е наложена пълна строителна забрана по отношение на УПИ ІІ—144 кв.828 по плана на гр.Стара Загора за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора с обхват върху квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП - ПРЗ на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935, представлявано от Петър Филипов Корцанов ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 1044 лв, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.2.2018
Административно дело № 9145/2017
В законна сила на 27.2.2018г.
156 Административно дело No 606/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ III - 6159 в кв.812 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА В.П.В. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2017
Административно дело № 7206/2017
В законна сила на 18.10.2017г.
157 Административно дело No 607/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №607/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №607/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №587/2016 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №587/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
158 Административно дело No 608/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.47 ал.2 от Наредбата за опазване на обществения ред в община Николаево. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сума в размер на 20лв/двадесет/, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №608/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.2.2017г.
159 Административно дело No 609/2016, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.П. ЕГН ********** ***, против Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/4267 от 02.11.2016г на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, с което не е извършена оторизация и не е изплатено финансово подпомагане по схемата на преходна национална помощ за тютюн по реда на Наредба № 3/ 17.02.2015г за условията и реда за прилагане на схеми за директни плащания за кампания 2015г, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.П.П. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул.Цар Борис ІІІ” № 136 сумата 250 /двеста и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 25.7.2017г.
160 Административно дело No 610/2016, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.8.2017г.
ИЗМЕНЯ Решение от 14.11.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, Главен директор на Главна дирекция „ОПОС”, с което е определена на Община Ямбол финансова корекция, в частта относно основата за определянето, като вместо „…стойността на сключения Договор № 13 от 27.08.2013г, с изпълнител „Надзор Ямбол” ДЗЗД, на стойност 3417596.00 без ДДС” като определя за основа на финансовата корекция допустимите разходи финансирани от средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове. по сключения Договор № 13 от 27.08.2013г, с изпълнител „Надзор Ямбол” ДЗЗД, на стойност 3 417596.00 без ДДС,. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Ямбол в останалата част. ОСЪЖДА Община Ямбол да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата 200 лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
161 Административно дело No 611/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.4.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора и по оспорване на П.Т.З., разпоредбата на чл.63, ал.1, т.5, подточка 5.1. от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 1296/ 28.07.2011г. на Общински съвет Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.
162 Административно дело No 612/2016, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против Заповед №В-711 от 15.12.2016г на Началника на Затвора — гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 612/2016 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.6.2017г.
163 Административно дело No 613/2016, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕТ А.А. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ А.А.” , със седалище и адрес на управление *** Заповед № А-О-028/03.10.2016 г. на председателя на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор. – София , . с която на основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 ЗТИП във връзка с ал. 4 във връзка с чл. 3а,ал.1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията е отнета лицензия № 306/30.10.2006 г. за осъществяване на технически надзор . на съоръжения с повишена опасност, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор. – София за заплати на ЕТ „ А.А.” , със седалище и адрес на управление *** направените по делото разноски в размер на 400/ четиристотин / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 4.7.2017
Административно дело № 6292/2017
В законна сила на 21.7.2017г.
164 Административно дело No 614/2016, V състав Закон за местните данъци и такси ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „П.П.– П” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123674548, представлявано от управителя Пламен Петров Петров, против Акт за установяване на задължения по декларация № 3-1 от 11.01.2016г., издаден от старши специалист „Публично изпълнение” при Община Гълъбово, в частта му, потвърден с Решение № 5 от 11.08.2016г. на Директор Дирекция „АПО и Финанси” при Община Гълъбово, за определените задължения за такса за битови отпадъци на обща стойност 12 461.84лв. в т.ч главница 10 430.60лв. и лихва в размер на 2 031.24лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „Пламен Петров – П” ООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123674548, да заплати на Община Гълъбово сумата от 945 лв. /деветстотин четиридесет и пет лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
165 Административно дело No 615/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.К.Ц.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.1.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на К.К.Ц., понастоящем в Затворническо общежитие Черна гора поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №615/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 4.2.2017г.
166 Административно дело No 616/2016, II състав Закон за местните данъци и такси МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Акт за установяване на задължение по декларация № 381-1/ 04.10.2016г, издаден от старши инспектор местни приходи в Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 711/10.05.2016г, потвърден с Решение № 9/14.11.2016г на Директора на дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА Министерство на правосъдието да заплати на Община Казанлък сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
167 Административно дело No 617/2016, V състав Закон за движението по пътищата Г.Р.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Р.Р. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-001324 от 06.11.2016г., издадена от Началника на сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП, на Г.Р. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.5.2017г.
168 Административно дело No 618/2016, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.С.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА,
М.С.Б.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.2.2017г.
Като взе предвид становищата на страните, съдът счита, че следва да остави без разглеждане жалбата на В.С.К. против Заповед рег. № 18-9421/24.11.2016 г. на началника на СГКК Стара Загора и да прекрати образуваното въз основа на нея съдебно производство. Предвид гореизложеното и на основание чл. 159, т. 8 АПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.К. против Заповед рег. № 18-9421/24.11.2016 г. на началника на СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 618/2017 г. на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен снрок от днес за всички страни.
В законна сила на 21.2.2017г.
169 Административно дело No 619/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.В.П. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.В.П. ***959з-207 от 07.12.2016 год. на Началник на Първо Районно управление Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Първо Районно управление Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на К.В.П. *** сумата от 560.00 /петстотин и шестдесет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.9.2017
Административно дело № 3626/2017
В законна сила на 28.8.2017г.
170 Административно дело No 3/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-4/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 388 по Протокол № 16 от проведено на 30.11.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА е отменена разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.5.2017г.
171 Административно дело No 4/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-3/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 391/ 30.11.2016г. на Общински съвет – Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 3.2.2017г.
172 Административно дело No 5/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 15.3.2017г.
Прекратява делото
В законна сила на 5.4.2017г.
173 Административно дело No 6/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-2/ 03.01.2016г, против т.5 от Решение № 411/ 30.11.2016г на Общински съвет Павел баня. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2017г.
174 Административно дело No 7/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 7/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд София-град по исковата молба на М.Г.Х. с адрес *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ на сумата 2000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили в резултат на отменен с влязло в сила съдебно решение мълчалив отказ на Началника на Затвора София ведно със законната лихва върху сумата от 10.02.2014г до датата на окончателното изплащане. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца.
175 Административно дело No 8/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Д.Т.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №8/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд София град по искова молба на Р.Д.Т. с настоящ адрес *** против Министерство на вътрешните работи гр. София и Националната агенция по приходите гр. София за изплащането на обезщетение в размер на 800 000.00 лв., представляващи неимуществени вреди от незаконосъобразен административен акт – Заповед №04009458 от 10.09.2004 год. на Началника на Направление „Български документи за самоличност”. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
176 Административно дело No 9/2017, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.К. против мълчаливия отказ на Началника на 01 РУ при ОД на МВР Стара Загора да се произнесе по молба вх. № 824500-9315/16.06.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№9/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ. Да се изпрати на Началника на 01 РУ при ОД на МВР Стара Загора молба вх. № 824500-9315/16.06.2016г. и заверен препис от Определение №283/01.11.2016г. постановено по адм.д.№318/2016г. по описа на АС Стара Загора като се уведоми жалбоподателя за датата на постъпване на преписката при компетентния административен орган.
В законна сила на 15.2.2017г.
177 Административно дело No 11/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Г.Д.И.,
Х.Д.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.И. и Х.Д.Д. ***, Решение №673 от Протокол №17 прието на заседание на Общински съвет Стара Загора проведено на 29.12.2016 год., с което на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл.45ж от ППЗСПЗЗ, не приема предложението за определянето на имот №68850.153.19, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност „Мутафа”, начин на трайно ползване: нива, категория ІІІ, площ 1 501.00 /хиляда петстотин и един/ кв. м. и имот №68850.84.19, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност „Айданлийска кория”, начин на трайно ползване: нива, категория ІІІ, площ 1 061.00 /хиляда и шестдесет и един/ кв. м. за обезщетяване на наследниците на Косьо Илев Могилски и Руска Косева Драгнева, чийто имот е отчужден. ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет Стара Загора, който да проведе процедурата по §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ и се произнесе с решение при спазване указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени с настоящето решение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.Д.И., ЕГН ********** и Х.Д.Д., ЕГН ********** *** сумата от 10.00 (десет) лева, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
178 Административно дело No 14/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима жалбата на П.Т.З., в частта й, с която са оспорени разпоредбите на подточка 1.2 и подточка 1.3 от т.1; т.2; т.3 и т.6 от раздел II на Приложение №3 към чл.53 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета от Общински съвет Стара Загора и прекратява производството в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.З. разпоредбите на подт.7.2 и 7.3 към т.7; т.8; т.9; т.10; т.11; т.12; т.13; подт.14.1.1.2, подт.14.1.2 и подт.14.1.2.2 към 14.1; подт.14.2, подт.14.3, подт.14.4, подт.14.5, подт.14.6, подт.14.7, подт.14.8, подт.14.9 към т.14; т.16 и т.17 от раздел II „Библиотека Родина”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.З. против подточка 1.1 от т.1; т.4 /вкл. подт.4.1, 4.2 и 4.3/; т.7, вкл.подт.7.1; т.14, вкл.подт.14.1, 14.1.1 и 14.1.1.1. и т.15 т от раздел II „Библиотека Родина”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора да заплати на П.Т.З. сумата 315.00лв./триста и петнадесет лева/, съразмерно с уважената част на оспорването, разноски по делото. ОСЪЖДА П.Т.З. *** да заплати на Общински съвет Стара Загора сумата 50.00лв. /петдесет лева/, съразмерно с отхвърлената част на оспорването, разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
179 Административно дело No 14/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 130/ 18.05.2017г. по адм.д.№ 14/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора в частта, с която е отхвърлена жалбата на П.Т.З. против подточка 1.1 от т.1; т.4 /вкл. подт.4.1, 4.2 и 4.3/; т.7, вкл.подт.7.1; т.14, вкл.подт.14.1, 14.1.1 и 14.1.1.1. и т.15 от раздел II „Библиотека Родина”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, с текста: „ и за подточки 1.4 и 1.5 от т.1, и точка 5 от раздел II „Библиотека Родина”, приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от същата наредба”. ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на П.Т.З. за изменение на Решение № 130/ 18.05.2017г. постановено по адм.д.№ 14/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, в частта относно разноските. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
180 Административно дело No 15/2017, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 22.2.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
В законна сила на 18.3.2017г.
181 Административно дело No 16/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „„Ди ен ди инвест”ООД, представлявано от Управителя Пенка Иванова Георгиева, със седалище и адрес на управление ***, офис 3 против писмо изх.№10-11-14351 от 09.12.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради отпаднал правен интерес и оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №16/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 7.3.2017г.
182 Административно дело (К) No 17/2017, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.Х.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №508 от 31.10.2016г постановено от Районен съд Казанлък по гр.д. №1291 по описа на съда за 2016г. с което е отхвърлена жалбата на И.Х.П. против Заповед № 170/16.05.2016г. издадена от Кмета на община Гурково и е осъдена И.Х.П. *** сумата от 640лв—разноски, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Заповед №170/16.05.2016г на Кмета на Община Гурково, с която е отказано издаване на удостоверение и скица по искане вх.№806/23.03.2016г подадено от И.Х.П. от името на наследниците на А. К.П. и Н.К.П., като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на община Гурково за ново разглеждане и произнасяне по искане вх.№806/23.03.2016г от наследниците на А. К.П. и Н.К.П. подадено чрез И.Х.П. за издаване на удостоверение и скица с данни за застроеност, за посочените в него имоти, съобразно дадените от съда задължителни указания. ОСЪЖДА Община Гурково да заплати на И.Х.П., ЕГН **********,***»Генерал Гурко» №27 сумата 90 лв разноски. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.7.2017
Административно дело № 7123/2017
В законна сила на 17.10.2017г.
183 Административно дело No 18/2017, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.И.Н. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Н. ЕГН ********** *** против Отказ за издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие № 19593-188 от 03.11.2016г на Началника на Първо Районно управление при ОД на МВР гр.Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.4.2018
Административно дело № 5032/2017
В законна сила на 18.4.2018г.
184 Административно дело No 19/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „М.Т.” ЕООД *** против Допълнително споразумение №46/27.12.2016г. към Договор №241104/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, сключен с РЗОК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№19/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.3.2017
Административно дело № 2352/2017
В законна сила на 20.3.2017г.
185 Административно дело No 20/2017, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.И.К.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2017г.
ОТМЕНЯ Експертно решение №0812 от 05.12.2016г. на специализиран състав по ортопедични болести на НЕЛК, с което е потвърдено ЕР на ТЕЛК №2090/13.09.2016г. на трети състав към УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора, относно отмяна на болнични листове №Е 20164412979 от 25.02.2016г. и №Е 20164413173 от 28.03.2016г ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия – София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” №15 да заплати на Д.И.К. – Д. ЕГН ********** *** сумата от 1309 /хиляда триста и девет лева/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.5.2017г.
186 Административно дело No 21/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на М.Д.П. с адрес гр. Стара Загора, Затвора – Стара Загора, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.П. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на М.П. в Ареста – гр. Стара Загора при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 12.08.2016г. – 19.10.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 5 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
187 Административно дело No 22/2017, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър Е.Р.Д. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.11.2017г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело № 22/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Р.Д. *** против Заповед № 18-9749/ 05.12.2016г. на Началника на Служба по геодезия картография и кадастър гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 22/ 2017 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 27.12.2017г.
188 Административно дело No 23/2017, V състав Закон за местните данъци и такси Д.Я.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Я.Р. ***, против Акт да установяване на задължения по декларация № 13-1 от 07.10.2016г., издаден от старши специалист „Публично изпълнение” при Община Гълъбово, потвърден с Решение № 6 от 14.12.2016г. на Директор Дирекция „АПО и Финанси” при Община Гълъбово, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.Я.Р. ***, ЕГН **********,*** сумата от 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2017г.
189 Административно дело No 26/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.Г. от гр.Стара Загорабул. «Митрополит Кусев» № 56,ет.3, ап.6с ЕГН ********** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора , с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ І-6161,6162, кв.810. ОСЪЖДА на Д.Г. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 957 /деветстотин петдесети и седем/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 7174/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
190 Административно дело No 27/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Й.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.Т. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която на основание Заповед №10-00-2306/31.10.2016г на кмета на Община Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г наГлавния архитект на община Стара Загора, чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.198 ал.1 т.1 ал.2 изр.1 ал.4 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение №521 по Протокол №13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016г, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІІІ-6100, кв.811, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Т.Й.Т. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 870 /осемстотин и седемдесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2017
Административно дело № 7510/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
191 Административно дело No 28/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Д., ЕГН ********** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв. Бедечка гр. Стара Загора, в частта относно УПИ Х6100, кв. 810, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Д.Д., ЕГН ********** *** Загора сумата 920.00 /деветстотин и двадесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 8421/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
192 Административно дело No 29/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Т. ***, ЕГН ********** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХІ-6100, кв.810. ОСЪЖДА на С.К.Т. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 939 /деветстотин тридесет и девет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 7175/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
193 Административно дело No 33/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Д.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Д.И. *** Заповед №УРИ: 349з-4136/21.12.2016г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.4 и чл.197, ал.1, т.6, вр. чл.203, ал.1, т.13, чл.204, т.3 и чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното правоотношение в МВР на младши инспектор Т.Д.И. – главен технически сътрудник (завеждащ служба „Вещева”) в сектор УССД при ОДМВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Т.Д.И. ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 1094.80 (хиляда деветдесет и четири лева и 80 ст.) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
194 Административно дело No 34/2017, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО
  Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-31/ 24.01.2017г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 402/ 22.12.2016г на Общински съвет Раднево, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 34/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.2.2017г.
195 Административно дело No 37/2017, VII състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.Т. ,ЕГН ********** *** в частта й по оспорването на Решение №1/18.01.2017г. на административен ръководител на Окръжна прокуратура-гр.Стара Загора за частичен отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация по т.6 и т.13 от заявление от 04.01.2017г. под № 9/2017г. във входящ дневник на ОП-Стара Загора ,като НЕДОПУСТИМА и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 37/2017г. по описа на Административен съд в тази част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.Т. ,ЕГН ********** *** в частта и по оспорването на Решение №1/18.01.2017г. на административен ръководител на Окръжна прокуратура-гр.Стара Загора за частичен отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация по т.7,т.9 и т.15 от заявление от 04.01.2017г. под № 9/2017г. във входящ дневник на ОП-Стара Загора,като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните,а в прекратителната част има характер на определение,което може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.
196 Административно дело No 38/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.Д.,
И.Д.Д.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Д. и И.Д.Д., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 38/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 23.2.2017г.
197 Административно дело No 39/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Х.Ю.Б. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР"ПКП" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-НЕДЯЛКО СТОЯНОВ НЕДЯЛКОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Ю.Б. ***, против Заповед рег. № 349зз10 от 24.01.2017г. за задържане на лице на основание чл. 72, ал.1, т.6 от ЗМВР, издадена от полицейски орган - старши инспектор в сектор „ПКП” при Областна Дирекция на МВР – Стара Загора Недялко Стоянов Недялков, като неоснователна. ОСЪЖДА Х.Ю.Б. ***, ЕГН **********, да заплати на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.2.2017г.
198 Административно дело No 40/2017, II състав Закон за закрила на детето Ю.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.М.К. *** против Задължително предписание №П/Д-СТ-КК-001/ 07.12.2016г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, потвърдено с Решение № 24-РД06-0004/ 10.01.2017г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2017
Административно дело № 7234/2017
В законна сила на 28.11.2017г.
199 Административно дело No 41/2017, VIII състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК МЕСИДОР ЕООД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №17-605-22.12.2016г. на Началник СГКК Стара Загора за спиране на административното производство, образувано по Заявление №01-356806/17.11.2016г. на „М.” ЕООД. *** да заплати на „М.” ЕООД ***, представлявано от управителя Милко Димитров Миланов, направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ от страните в административното производство в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.5.2017г.
200 Административно дело No 43/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Р.Н.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-4 от 11.01.2017г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Р.Д. против писмо изх. № 20-99-336/ 22.11.2016г. на Главния архитект на Община Стара Загора с отказ да бъде съгласуван и одобрен инвестиционен проект за строеж: „Жилищна сграда с гараж” в УПИ V-6179 от кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2017
Административно дело № 6904/2017
В законна сила на 24.11.2017г.
201 Административно дело No 44/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Р.Н.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-3 от 10.01.2017г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Р.Д. против отказ изх. № 20-99-337/ 23.11.2016г. на Главния архитект на Община Стара Загора да бъде съгласуван и одобрен инвестиционен проект за строеж: „Жилищна сграда с гараж” в УПИ ХVІ—6178 от кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2017
Административно дело № 6902/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение №84 от 12.04.2017г. по адм.д.№44/2017г. на Административен съд - Стара Загора. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
202 Административно дело No 47/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-10-ЮИР-58/22.12.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район по жалбата на И.Д.Д.. ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Главния архитект да се произнесе по Заявление вх. №19-21-483/28.10.2016г. с възложители И.Д.Д. ***. ИЗПРАЩА преписката на Главния архитект на Община Стара Загора за изрично произнасяне в съответствие с указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.7.2017
Административно дело № 5221/2017
203 Административно дело No 48/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Х.” АД, представлявана от Изпълнителния директор Стойо Димов Иванов срещу Решение №РД-16-1361/08.12.2016 год. на Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност” в Министерство на икономиката, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №48/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 16.2.2017г.
204 Административно дело No 50/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО разпореждане, обективирано в Заповед №РР-ЗД-37/26.01.2017 год. на Областния управител на Област Стара Загора, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед №РР-ЗД-339/02.11.2016 год. на Областния управител на Област Стара Загора, с която е одобрен проект за изменение на маршрутни разписания от Областната транспортна схема по автобусна линия Стара Загора – Казанлък, квота на Община Стара Загора, в частта относно часа на тръгване от АГ Казанлък, както и изравняване времето на престой на автобусите на АГ Казанлък на 30 минути, считано от 30.11.2016 год. ОСЪЖДА „К.и.”ЕООД, ЕИК 123077640 представлявано от Управителя Иван Гунчев Кутев и със седалище и адрес на управление ***, да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора – BG38 ТТВВ 9400 3126 7374 72 – Sosiete Generale Експресбанк, държавна такса в размер на 35.00 /тридесет и пет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщението на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 25.5.2017
Административно дело № 2608/2017
В законна сила на 25.5.2017г.
205 Административно дело No 51/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 1.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 51/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 51/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 44/2017г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № ДК-10-ЮИР-3/10.01.2017г. на Началник РДНСК Югоизточен район. Производството следва да продължи по адм. дело № 44/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
206 Административно дело No 52/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.Н.,
Д.В.Н.
ДЕНИСИМО 09 ЕООД,
НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.В.Н. и Н.И.Н. за обявяване нищожността на Заповед №ДК-10-ЮИР-33/30.12.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Н. и Н.И.Н. против Заповед №ДК-10-ЮИР-33/30.12.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Д.В.Н. ЕГН ********** и Н.И.Н. ЕГН ********** да заплатят на „Д.0.” ЕООД ЕИК 200896489 сумата от 600лв/ шестстотин/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 4.5.2017г.
207 Административно дело No 53/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №53/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №53/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №43/2017 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №43/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя и на Началника на РДНСК Югоизточен район. Определението не подлежи на обжалване.
208 Административно дело No 54/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Я.Т. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-001213/ 20.10.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2017г.
209 Административно дело No 55/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.8.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на С.Д.И. с адрес ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от С.Д.И. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на С.И. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 17.11.2016г. – 27.12.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Д.И. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
210 Административно дело No 57/2017, III състав Закон за местните данъци и такси ЕЛДИГА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на”Е. „ ЕООД, със седалище и адрес на управление *** против Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № 59528/31.12.2016 г., издаден от старши инспектор в отдел „ Местни данъци и такси” при община Стара . ОСЪЖДА Е. „ ЕООД, със седалище и адрес на управление *** да заплати ня община Стара Загора съдебно- деловодни в размер на 426/ четиристотин двадесет и шест/ лева поради отхвърляне на жалбата. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2017
Административно дело № 5047/2017
В законна сила на 13.12.2017г.
211 Административно дело No 58/2017, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 6.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 58/2016 г. по описа на АС-Стара Загора, образувано по жалба на А.И.К. *** против Заповед № 2073/28.12.2016 г. на Кмета на Община Казанлък на основание чл. 44 ал.1 т.1 от ЗМСМА, чл.91, ал.4 във връзка с чл.91, ал.1 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на А.И.К.,ЕГН ********** с адрес: *** сумата в размер на 3935,60 /три хиляди деветстотин тридесет и пет лева и шестдесет ст./лева разноски по производството. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.7.2017г.
212 Административно дело No 59/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на В.Н.Б. против Агенция за държавна финансова инспекция за сумата от 300лв. /триста/, представляваща възнаграждение за един адвокат, представляващо имуществена вреда от незаконосъобразно НП № 11-01-519/06.11.2015г. на Директора на АДФИ гр. София. ОСЪЖДА В.Н.Б. ЕГН********** да заплати на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София сумата от 100лв/ сто/ представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
213 Административно дело No 60/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.М. с адрес *** – ОД на МВР Стара Загора, група „ГПА” на сектор ПП, против Заповед рег.№ 1228з-1/ 18.01.2017г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 2 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Г.М. да заплати на Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора разноски в размер на 100/ сто/лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2017г.
214 Административно дело No 61/2017, VIII състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.П.С.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.С. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 61/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 7.3.2017г.
215 Административно дело No 62/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Й.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.Т. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-59 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която заповед е отхвърлена като неоснователна подадената от Т.Й.Т. жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за „Жилищна сграда”, строеж пета категория в УПИ VIIІ-6100, кв. 811 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.Й.Т. *** с ЕГН ********** да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.2.2018
Административно дело № 7511/2017
В законна сила на 8.2.2018г.
216 Административно дело No 63/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи П.М.П. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ТУНАНОВ ПРИ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №4/25.01.2017г. издадена от полицейски инспектор при РУ Чирпан по жалбата на П.М.П..*** да заплати на П.М.П. ЕГН********** сумата от 510лв /петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.8.2017
Административно дело № 8806/2016
217 Административно дело No 64/2017, VI състав Закон за движението по пътищата М.Н.М. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.М. ***-4020 от 07.02.2017 год. на Началник на сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 27.5.2017г.
218 Административно дело No 65/2017, V състав Закон за местните данъци и такси М.Н.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.М. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 59272 от 29.11.2016г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, потвърден с Решение № 59272 от 02.02.2017г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
219 Административно дело No 66/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 66/ 2017 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на исковата молба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 18.5.2017г.
220 Административно дело No 67/2017, IV състав КСО М.В.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.И. против Решение №2153-23-1/13.01.2017г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2017
Административно дело № 4315/2017
В законна сила на 18.12.2017г.
221 Административно дело No 68/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.4.2017г.
В законна сила на 14.4.2017г.
222 Административно дело No 69/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШАУЛА ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ш.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, против Заповед № ДК-10-ЮИР-60 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която заповед е отхвърлена като неоснователна подадената от „Ш.” ЕООД жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за „Жилищна сграда”, строеж пета категория в УПИ VII-6100, кв. 811 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „Ш.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123154880, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
223 Административно дело No 70/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.3.2017г.
ВРЪЩА искането на В.Н.В. за осъждане на управителя на домашен социален патронаж гр. Казанлък да й предостави копия от документа, на който с подписа си е удостоверила получаването на храна за месеците ноември и декември 2016г. ПРЕКРАТЯВА адм.д.№70/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.4.2017г.
224 Административно дело No 71/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОИНС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по оспорване от „А.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** ЗАПОВЕД № 03-РД/2932 от 19.10.2016г за отхвърляне на заявление за обезщетение за загуба на доход по ПКК№ 99/ 06.03.2015г, издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за ново произнасяне по Заявление за обезщетение за загуба на доход от 21.07.2016г, подадено от „А.” ЕООД ***, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул.Цар Борис ІІІ” № 136 ДА ЗАПЛАТИ на „А.” ЕООД *** сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 10.6.2017г.
225 Административно дело No 72/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.2.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
В законна сила на 20.2.2017г.
226 Административно дело No 73/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.Ц. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-375/22.12.2016 г. на Заместник-началника на Затвора Стара Загора, с която на К.К.Ц., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Бургас, е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 10 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2017г.
227 Административно дело No 74/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.П.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.П.С. *** Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1228-000120/04.02.2017 г. по чл.171,т.2а от ЗДвП на Началник група „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
228 Административно дело No 75/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.М.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.5.2017г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Р.М.С., с адрес ***, с която е предявен иск по чл.284, ал. 1 от ЗИНЗС срещу Следствен арест – гр. Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 20 000лв., за претърпени от Р.С. неимуществени вреди за периода на престоя му в ареста, поради процесуална недопустимост на иска ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 75/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.7.2017
Административно дело № 7611/2017
В законна сила на 19.7.2017г.
229 Административно дело No 76/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Т.Г. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.Г. ***84-000072/05.02.2017 год., издадена от Началника на Районно управление Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.5.2018
Административно дело № 6359/2017
В законна сила на 17.5.2018г.
230 Административно дело No 77/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от ЕТ „Д.Б.” със седалище и адрес на управление *** Заповед № 10-00-140/ 27.01.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора за премахване на незаконен строеж „Стопанска сграда-склад” с размери 10/ 4м и височина 2.5м, изпълнен без строителни книжа в УПИ V-143, 6119 от кв.831 „Бедечка” по плана на гр.Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Д.Б.” със седалище и адрес на управление *** сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.4.2018
Административно дело № 10797/2017
В законна сила на 23.4.2018г.
231 Административно дело No 78/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Р.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на И.Р.Я. ЕГН ********** с адрес Затвора Ловеч против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ на сумата 55000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили от действия и/или бездействия на администрацията в Следствения арест гр.Стара Загора за периода на пребиваването му от 23.09.2014г. до 30.09.2014г. и от 28.07.2015г. до 30.07.2015г, като неоснователен и недоказан. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Р.Я. с адрес Затвора Ловеч да се предприемат мерки и да се сезират компетентните инстанции за възобновяване на наказателното производство по нак.дело № 657/2015г. по описа на РС-Стара Загора. ОСЪЖДА И.Р.Я. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София сумата 200 /двеста/ лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
232 Административно дело No 79/2017, VIII състав Закон за местните данъци и такси АКРАБ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А.” ЕООД С.З. представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, против Акт за установяване на задължение по декларация №59522/30.12.2016г., потвърден с Решение №59522/02.02.2017г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с който е определен туристически данък за 2011г. в размер на 5547,80 лева, както лихва в размер на 2730,67 лева, като неоснователна. ОСЪЖДА „А.” ЕООД С.З. представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.7.2017
Административно дело № 5011/2017
В законна сила на 10.7.2017г.
233 Административно дело No 80/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси ТУРМЕДИКО ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 25.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Т.”ЕАД,ЕИК 130134643,със седалище и адрес на управление:***,р-н “Оборище”,бул.”Княз Ал. Дондуков” №11,представлявано от изп.директор Божидар Тодоров Станчев против Акт за установяване на задължение по декларация № 59523/30.12.2016г.,издаден от ст.инспектор в отдел “Местни данъци и такси”/МДТ/ в Община Стара Загора,потвърден с Решение № 59523/02.02.2017г. на Началник отдел “МДТ” в Община Стара Загора, , като неоснователна. ОСЪЖДА Т.”ЕАД,ЕИК 130134643,със седалище и адрес на управление:***,р-н “Оборище”,бул.”Княз Ал. Дондуков” №11,представлявано от изп.директор Божидар Тодоров Станчев да заплати на Община Стара Загора сумата от 711/седемстотин и единадесет/лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.2.2018
Административно дело № 6480/2017
В законна сила на 15.2.2018г.
234 Административно дело No 82/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Т.К.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № **********/ 06.12.2016г. на началник отдел „ Пенсионно осигуряване” при Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора . ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне по същество по заявление с вх. № 1012-23-57от 20.05.2016 г., подадено от К.Т.К. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му .
В законна сила на 14.3.2017г.
235 Административно дело (К) No 83/2017, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.В.Ш. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №1194/19.12.2016г., постановено по гр.д.№2985/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора по отношение на М.И.Ш., М.Г.П. и Н.Г.П. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото спрямо тях. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Д.В.Ш. ЕГН********** *** сумата от 800лв., представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 30.3.2017г.
236 Административно дело No 84/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.П.Д.,
Т.Х.Д.
НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №17-1228-000090/26.01.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора по жалбата на Т.Х.Д. и В.П.Д.. ОСЪЖДА OД на MBP Стара Загора да заплати на Т.Х.Д. ЕГН ********** сумата от 15лв/петнадесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
237 Административно дело No 85/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от ЕТ „Д.Б.” със седалище и адрес на управление *** Заповед № 10-00-197/ 07.02.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, за премахване на временни преместваеми обекти - метален павилион, гаражна клетка и метална рампа-естакада, поставени в УПИ V-143, 6119 кв.831 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Д.Б.” със седалище и адрес на управление *** сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.4.2018
Административно дело № 10796/2017
В законна сила на 16.4.2018г.
238 Административно дело No 87/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-74 от 24.02.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 441 по Протокол № 18 от проведено на 26.01.2017г. заседание на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл. 21, ал.2 и ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Павел баня е допуснал процедура и е дал съгласие по изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, в посочен в решението обхват, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 87/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.5.2017г.
239 Административно дело No 89/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.4.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№820/27.02.2017г., подадена от Г.Д.Г., в момента задържан в Ареста – Стара Загора, против ГД „Изпълнение на наказанията” – гр.София, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 89/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 18.4.2017г.
240 Административно дело No 90/2017, VI състав Закон за местните данъци и такси ВАСТО ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Васто”ЕООД, представлявано от управителя Валентин Динев Петков против Решение №59526/07.02.2017 год. на Началник отдел "Местни данъци и такси" при община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация №59526/30.12.2016 год., издаден от инспектор в отдел "Местни данъци и такси" в Община Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване съгласно чл.88, ал.3 от
В законна сила на 16.3.2017г.
241 Административно дело No 91/2017, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.Щ. Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството за подпомагане на животни по реда на Наредба №3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания изх.№02-240-6500/2657 от 13.08.2016г. на Зам.Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” – РА София, в частта му в която е извършено прихващане на сумата в размер на 2043,3 лева, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул. „Цар Борис III” 136 да заплати на П.И.Щ. ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 10 лева, представляващи внесена държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2018
Административно дело № 7385/2017
В законна сила на 3.4.2018г.
242 Административно дело No 92/2017, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бултрансгаз”ЕАД, представлявано от Изпълнителния директор Георги Гегов и със седалище и адрес на управление *** против разрешение за строеж №19-32 от 20.01.2017 год. на Главния архитект на Община Стара Загора и Заповед №19-12-13 от 20.01.2017 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №92/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 12.4.2017г.
243 Административно дело No 93/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Х.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалбата на С.Х.П. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000030 от 12.01.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП на С.Х.П. е наложена принудителна административна мярка – „изземване на свидетелство за управление на моторно превозно средство”, като незаконосъобразна ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.Х.П. ***, направените по делото разноски в размер на 160/ сто и шестдесет / лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
244 Административно дело No 94/2017, II състав Закон за съдебната власт К.Г.И. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.И., подадена чрез пълномощника му адв.Д.Т.Б., против Заповед № 616/ 08.10.2010г. на Председателя на Окръжен съд – Стара Загора, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането К.Г.И., за спиране изпълнението на Заповед № 616/ 08.10.2010г. на Председателя на Окръжен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 94/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.5.2017
Административно дело № 4356/2017
В законна сила на 11.5.2017г.
245 Административно дело No 95/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г И ГЛ. ДИРЕКТОР НА ОПОС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение от 16.01.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 10% от стойността на договор №001/04.11.2016 год. с изпълнител ДЗЗД Обединение „Станимака 2013” за констатирани нарушения по т.9 и т.12 от МОФК и финансова корекция в размер на 10% от стойността на договор №002/16.11.2016 год. с изпълнител „Иса 2000”ООД за констатирани нарушения по т.9, т.13 и т.17 от МОФК. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Асеновград за присъждане на направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.1.2018
Административно дело № 8461/2017
В законна сила на 18.1.2018г.
246 Административно дело No 96/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.О.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.О.Д. ***, против Заповед № РД-14-15 от 01.02.2017г., издадена от Кмета на Община Павел баня, с която е разпоредено на С.Д. премахването на изпълнения от него незаконен строеж „Навес за отглеждане на кози” с площ от 236кв.м, находящ се в УПИ ІV-421 с площ от 757.00кв.м, кв. 73 по плана на с. Александрово, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2018
Административно дело № 9151/2017
В законна сила на 12.3.2018г.
247 Административно дело No 97/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на М.Х.Х., сумата от в размер на 2 500.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Хасково и дължима за периода 27.01.2015 год. – 28.09.2015 год.. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Х. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 27.01.2015 год. – 28.09.2015 год.. в останалата му част до 10 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на М.Х.Х., сумата от в размер на 310.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 25.1.2018
Административно дело № 8073/2017
В законна сила на 25.1.2018г.
248 Административно дело No 98/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.4.2017г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на В.А.А. против ГД „ Изпълнение на наказанията”гр. София. за сумата от 11 780 лева с правно основание чл. 1,ал.1 от ЗОДОВ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 98 по описа за 2017 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 4.5.2017г.
249 Административно дело No 99/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.М.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.5.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на З.М.П. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за присъждане на обезщетение в размер на 10 000лв. за неимуществени вреди от лоши условия на задържане в следствения арест на град Хасково за периода от 27.07.2015г. до 15.10.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N99/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 13.6.2017
Административно дело № 6194/2017
250 Административно дело No 99/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.М.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София на основание чл.283 ал.1 от ЗИНЗС да заплати на З.М.П. ЕГН:********** сумата от 280лв. /двеста и осемдесет/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от нарушение на чл.3 ал.2 от ЗИНЗС, причинени му в периода от 27.07.2015г. до 15.10.2015г., като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за сумата до 10 000лв. /десет хиляди/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на З.М.П. ЕГН:********** сумата от 18.40лв /осемнадесет цяло и четиридесет/, представляваща държавната такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
251 Административно дело No 100/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 1.6.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на И.А.Г.,ЕГН ********** ***,изтърпяващ наказание” лишаване от свобода” в затвора на гр.Стара Загора,с адрес за призоваване: адв.И.Р.,***,офис №7, срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София,бул.”Генерал Н.Столетов”№21, за присъждане на обезщетение за престоя му в ареста в гр.Свиленград и в ареста в гр.Хасково за периода от 12.11.2014г. до 30.06.2015г.в размер както следва: сумата от 2760 лева,представляваща обезщетение в размер от 12,00 лв./ден за 230 дни за нарушаване правото на минимална жилищна площ от 4 кв.м. на лишен от свобода ;сумата от 2760 лева,представляваща обезщетение в размер от 12,00 лв./ден за 230 дни за нарушаване на правото му на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода,както липсата на минимални битови и хигиенни условия в ареста и сумата от 2000 лв., представляваща обезщетение поради неосигуряване на нормални медицински грижи в ареста. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№100/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
252 Административно дело No 101/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.О. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, ДА ЗАПЛАТИ на С. Винков О. ЕГН ********** СУМАТА от 1500 /хиляда и петстотинн/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на на реален престой на открито/ при престоя на С.О. в Ареста – Свиленград и Ареста – Хасково, при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 14.11.2014г. – 30.06.2015г. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С. Винков О. ЕГН ********** СУМАТА от 310 лв. - разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от С. Винков О. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 280лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
253 Административно дело No 102/2017, V състав Закон за водите ТУНДЖА-73 ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Тачо Николов Пашов, против Решение № РР – 3020 от 24.01.2017г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, за отказ за продължаване срока на действие на Разрешително № 31160021/ 27.04.2009г. за водовземане от повърхностен воден обект, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2018
Административно дело № 9259/2017
254 Административно дело No 103/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДЕНИСИМО-09 КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Денисимо-09” ЕООД гр.Стара Загора с управител И.С.Й —Йорданова Заповед № 10-00-134 от 26.01.2017г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.3 от ЗУТ е разпоредено премахването на строеж шеста категория, „Ограда” в гр.Стара Загора, изпълнена в отклонение от одобрените строителни книжа в източната част на имота и незаконния отвор с врата по северната граница на УПИ VІ-3323, кв.292 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Денисимо-09” ЕООД гр.Стара Загора с ЕИК 200896489 сумата 1050лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.8.2017г.
255 Административно дело No 104/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация П.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.В.С. Решение №10-23-5 от 06.03.2017г. на кмета на община Стара Загора, в частта, с която се се отказва предоставянето на достъп до информацията по т.1 от заявление за достъп до обществена информация рег.№ 10-21-11/07.02.2017г, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за ново процедиране и произнасяне по същество по т.1 от заявление за получаване на достъп до обществена информация рег.№ 10-21-11/07.02.2017г на П.В.С., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.В.С. в останалата й част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
256 Административно дело No 105/2017, III състав Закон за местните данъци и такси СД "ННН-ПЕНЕЙ-НЕЙЧЕВИ" НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.5.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на СД „ ННН - Пеней - Нейчеви”, със седалище и адрес на управление *** Акт за установяване на задължение по декларация № 59520/30.12.2016 г., издаден от старши инспектор в отдел „ Местни данъци и такси” при община Стара Загора, ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на на СД „ ННН - Пеней - Нейчеви”, със седалище и адрес на управление,*** направените по делото разноски в размер от 926/ деветстотин и двадесет и шест / лева Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2018
Административно дело № 6973/2017
В законна сила на 20.2.2018г.
257 Административно дело No 106/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 106/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.2, ал.1, т.8; чл.4, ал.1, т.4 и т.5; чл.55, ал.1 и ал.2 и § 8 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 241 от 30.03.2017г. на Общински съвет –Чирпан. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.5.2017г.
258 Административно дело No 107/2017, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ без РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Районна прокуратура— Стара Загора против решение №641/24.11.2016г, на Общински съвет Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по а.д.№107 / 2017г по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.3.2017г.
259 Административно дело No 108/2017, I състав КСО В.К.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.Х. ЕГН ********** *** против Решение № 2153-23-4 от 16.02.2017год. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № ********** /19.12.2016 г. на Ръководител „ПО” при ТП НОИ гр.Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 10.5.2017г.
260 Административно дело No 109/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ Д.Б. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Едноличен търговец Димитър Иванов Божков с фирма „Димитър Божков”, ЕИК 833102337, със седалище ***, против Констативен акт № 2 от 10.01.2017г., съставен от инж.Ангел Стоманярски, инж.Радостина Иванова Андонова и Сашка Георгиева Иванова, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 109/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 6.4.2017г.
261 Административно дело No 110/2017, VIII състав Закон за акцизите и данъчните складове ТОДОРОВИ 2012-ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Тодорови 2012 ООД със седалище и адрес на управление гр.Гурково, ул.Бачо Киро №7, вх.А, ет.4, ап.38, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 162/ 24.02.2017г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на Тодорови 2012 ООД със седалище и адрес на управление гр.Гурково, ул.Бачо Киро №7, вх.А, ет.4, ап.38, ЕИК 201926889, сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.11.2017г.
262 Административно дело No 111/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОГРАГ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАВМА ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г И ГЛ. ДИРЕКТОР НА ОПОС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград против решение от 03.02.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 5% от стойността на договор №009/06.12.2016 год. върху стойността на допустимите и верифицирани разходи в размер на 85% съфинансиране от ЕС. ОТМЕНЯ по жалба на Община Асеновград против решение от 03.02.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 5% от стойността на договор №009/06.12.2016 год. върху стойността на допустимите и верифицирани разходи в размер над 85% съфинансиране от ЕС. ОСЪЖДА Община Асеновград, представлявана от Кмета Емил Караиванов да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата от 382.50 лв., представляващи направени разноски по делото. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община Асеновград, представлявана от Кмета Емил Караиванов сумата от 540.00 лв., представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.10.2017
Административно дело № 8538/2017
В законна сила на 19.10.2017г.
263 Административно дело No 112/2017, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Т.К. *** мълчалив отказ на Началника на Първо Районно управление при ОД на МВР - Стара Загора, да се произнесе по подадено от него молба вх.№824500-9315/16.06.2016 год.. ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по молбата съгласно дадените указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
264 Административно дело No 114/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.С.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП ПРИ ПЪРВО РУ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.С.П. против Заповед № 1959з-55 от 14.02.2017г на Началник сектор „Охранителна полиция” при Първо РУ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
265 Административно дело No 115/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Б.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП ПРИ ПЪРВО РУ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.К. против Заповед №1959з-54/14.02.2017г. на Началник сектор ОП при Първо РУ Полиция гр. Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
266 Административно дело No 116/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.М.А.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата К.М.А. *** против Заповед №17-1228-000148 от 13.02.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №116/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 11.4.2017г.
267 Административно дело No 117/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.68 от Наредбата за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в Община Гълъбово, приета с Решение № 210 от 25.11.2016г. на Общински съвет – Гълъбово, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево.
В законна сила на 19.7.2017г.
268 Административно дело No 117/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение (второ) от 27.6.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 162 от 14.06.2017г. по административно дело № 117/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в диспозитива на съдебното решение, на страница 7, абзац последен, вместо „След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево”, се чете „След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в Община Гълъбово”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
269 Административно дело No 118/2017, VII състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) О.О.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на О.О.С. ***/15.03.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 118/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението може да се обжалва пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.5.2017г.
270 Административно дело No 122/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА"-СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.М., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – гр. Стара Загора, срещу Главна Дирекция „Охрана” – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 400лв. за претърпени от М.М. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно административно бездействие на служители на ГД „Охрана” - неконвоирането на М.М. на 23.02.2017г. за съдебно заседание по гражданско дело в Районен съд – Пловдив, като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
271 Административно дело No 123/2017, II състав ДОПК С.Р.З.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 123/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.
272 Административно дело No 125/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №125/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.15 буква „а” и чл.27, в частта „при нередовното плащане на таксата в определен срок” от Наредбата за записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини на територията на Община Гурково, приета от Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес, пред ВАС на РБългария .
В законна сила на 20.7.2017г.
273 Административно дело No 126/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово, приета с Решение №105/ 18.07.2008г., изменена с Решения № 126/ 03.10.2008г. и № 173/ 22.12.2008г. на Общински съвет – Гълъбово, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово.
В законна сила на 21.7.2017г.
274 Административно дело No 127/2017, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Б.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Бриждит М.Н. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-366/ 15.03.2017г за прекратяване на договор за наем, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 11.7.2017г.
275 Административно дело No 128/2017, VIII състав Закон за интеграция на хората с увреждания З.Д.С.,
С.А.С.
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.С. и С.А.С., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 128/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.5.2017
Административно дело № 5360/2017
В законна сила на 19.5.2017г.
276 Административно дело No 129/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б."   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 129/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 6.4.2017г.
277 Административно дело No 130/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОПОС" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от Община Асеновград Решение от 03.02.2017г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” и Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” за определяне на финансова корекция по проект „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация наизпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България” В ЧАСТТА, с която като основа за налагане на финансова корекция за описаните в решението на нарушенията на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП (отм.), квалифицирани по т. 8 и т.9 Приложението на чл. 6, ал. 1 Методологията, са определени 5 % от стойността на сключените договори за възлагане на обществена поръчка № 007/ 29.11.2016г с ДЗЗД „Пловдивинвест 99” за обособена позиция № 1 и № 003/ 24.11.2016г с ДЗЗД „Трансеко” за обособена позиция № 2. ВРЪЩА преписката на органа за определяне на размер на финансовата корекция на Община Асеновград за описаните в решението нарушения на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП /отм/ при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането Община Асеновград за присъждане на разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2017
Административно дело № 9123/2017
278 Административно дело No 130/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОПОС" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение (второ) от 30.6.2017г.
ДОПЪЛВА Решение № 124/ 23.05.2017г по адм.д.№ 130/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора като ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград против Решение от 03.02.2017г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” и Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” за определяне на финансова корекция по проект „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България” В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.11.2017г.
279 Административно дело No 131/2017, VIII състав КСО М.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 4.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Г. ЕГН ********** ***, против Решение № 2153-23-9 от 23.02.2017г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/17.01.2017г., като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.6.2017г.
280 Административно дело No 132/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.М. ЕГН ********** *** Заповед №1228з-5/27.02.2017г. на Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора, представлявана от Директора Николай Кирков да заплати на М.Г.М. ЕГН ********** сумата от 510.00 лв., направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.6.2017г.
281 Административно дело No 133/2017, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.5.2017г.
ОТМЕНЯ жалбата на Община Асеновград Решение от 01.02.2017г от Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” при Министерство на околната среда и водите в качеството му на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”/ОПОС/ за определяне на финансова корекция, в частта с която като основа за определяне на финансовата корекция на Община Асеновград е определена стойността на Договор № 006/28.11.2016г, сключен между Община Асеновград като възложител на обществена поръчка и „Профпроект България” ЕООД като изпълнител. ИЗПРАЩА преписката на същия орган за ново произнасяне иопределяне на основата, върху която се налага корекцията, съобразно дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград в останалата част. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите ЕИК 000697371 да заплати на Община Асеновград ЕИК 000471059 сумата 420 лв —разноски по делото. ОСЪЖДА Община Асеновград ЕИК 000471059 да заплати на Министерство на околната среда и водите ЕИК 000697371 сумата 150лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2018
Административно дело № 9372/2017
282 Административно дело No 134/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.К.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 28.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Г., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 134/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 11.5.2017г.
283 Административно дело No 135/2017, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-365/15.03.2017г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Д.С.Д..*** да заплати на Д.С.Д. ЕГН********** сумата от 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.5.2017г.
284 Административно дело No 136/2017, VI състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ М.М.Х. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54890 ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.М.Х. *** против Заповед №3ЛС-24/28.02.2017 год. на Командира на военно формирование 54890 гр. Казанлък, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.6.2017г.
285 Административно дело No 137/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.В.Ц. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 27.09.2017г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба, подадена от М.А.В. – Ц. ***, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Национална агенция за приходите, гр. София са предявени иск за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 123 567лв., представляващи пропуснати ползи от незаконосъобразно определена с Разпореждане № 11187/2003/147559 от 13.04.2005г. на публичен изпълнител при Агенцията за държавни вземания, РД гр. София, оценка от 38 885лв. по възбранени по изп. дело № С-11187/ 2013г. имоти – собственост на М.В. – Ц., ведно със законната лихва за забава върху посочената сума за периода от 22.03.2014г. до 22.03.2017г. в размер на 37 756.50лв., ведно със законната лихва за забава върху сумата от 123 567лв., считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата и иск за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 168 194.01лв., представляващи пропуснати ползи за периода от 01.06.2005г. до 22.03.2017г. от невъзможността да се ползва паричната сума от 123 567лв., която сума е следвало да бъде възстановена след погасяване на публичните задължения на М.А.В. – Ц. към 01.06.2005г. по изп. дело № С-11187/ 2013г. по описа на Агенцията за държавни вземания, РД – гр. София, ведно със законната лихва за забава върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 137/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Националната агенция за приходите - гр.София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.12.2017
Административно дело № 13885/2017
В законна сила на 19.12.2017г.
286 Административно дело No 138/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” гр.Бургас, ул.”Княз Александър Батенберг” № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.С. ЕГН ********** *** СУМАТА 680 /шестстотин и осемдесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 23-070/ 28.07.2016г, издадено от началника на отдел «Рибарство и контрол-Южна България» към ИАРА, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 27.03.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” гр.Бургас, ул.”Княз Александър Батенберг” № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.С. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
287 Административно дело No 139/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Г.М. ИНСПЕКТОР ПАЧАМАНОВ, РАЗУЗНАВАЧ В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.М. *** задържането му на 24.03.20176 г. в РУ Гълъбово на ОД МВР гр.Стара Загора и за което е издадена заповед рег.№35 от 24.03.2017г на полицейски орган от Областна Дирекция на МВР гр. Стара Загора , разузнавач при РУ гр. Гълъбово — инспектор П.. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора да заплати на Д.Г.М. *** сумата от 510 /петстотин и десет/ лв, направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
288 Административно дело No 140/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 290 лв. за претърпени от В.В. имуществени вреди – пропуснати ползи, в периода 01.10.2015—30.04.2016г в следствие обявен за нищожен административен акт —писмо на Домашен социален патронаж гр.Казанлък с което по заявление вх.№ 28/30.09.2015г В.В. е уведомена, че не е включена в списъка на „Обществена трапезария” от 01.10.2015г, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА В.Н.В. ***, ЕГН **********, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ, да заплати на Община Казанлък сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
289 Административно дело No 143/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#24/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда №11, находяща се в УПИ XI-23 в кв.107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2018
Административно дело № 1505/2018
В законна сила на 30.5.2018г.
290 Административно дело No 144/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината Живко Веселинов Тодоров, Заповед № 10-03-4#15 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №02”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
291 Административно дело No 145/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#14 / 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ по отношение на Община Стара Загора като собственик по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ е наредено да премахне строеж: масивна жилищна сграда №01, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2018
Административно дело № 1493/2018
292 Административно дело No 147/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#16/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда №3, находяща се в УПИ XI-23 в кв.107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2018
Административно дело № 2256/2018
В законна сила на 9.5.2018г.
293 Административно дело No 149/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#21/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда № 8, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2018
Административно дело № 1506/2018
В законна сила на 22.5.2018г.
294 Административно дело No 150/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината Живко Веселинов Тодоров, Заповед № 10-03-4#22 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна стопанска сграда №09”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2018
Административно дело № 1510/2018
В законна сила на 18.4.2018г.
295 Административно дело No 151/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#20/ 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, В ЧАСТТА за адресата Община Стара Загора, на който на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ е наредено премахване на собствения по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда № 07, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
296 Административно дело No 153/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#17 / 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ по отношение на Община Стара Загора като собственик по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ е наредено да премахне строеж: масивна жилищна сграда №04, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2018
Административно дело № 1497/2018
297 Административно дело No 154/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Ж.К.Ж. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН - МЛАДШИ ПИ ПРИ РУ- ГЪЛЪБОВО - АНТОН НИКОЛАЕВ КЕХАЙОВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.К.Ж. ***, Заповед рег.№38 от 24.03.2017г на полицейски орган от Областна Дирекция на МВР гр.Стара Загора, младши полицейски инспектор при РУ гр. Гълъбово – Антон Николов Кехайов ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, да заплати на Ж.К.Ж. ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лв., представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2017г.
298 Административно дело No 155/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината Живко Веселинов Тодоров, Заповед № 10-03-4#18 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №05”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
299 Административно дело No 156/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#23/ 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, , с която на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда № 10, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2018
Административно дело № 1499/2018
В законна сила на 18.4.2018г.
300 Административно дело No 157/2017, I състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление *** Акт за установяване на задължение по декларация № 681-1/ 15.12.2016г, издаден от главен експерт МДТ при Община Раднево, потвърден с Решение № 106/ 01.03.2017г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, В ЧАСТТА, с която е установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3, в размер 2044.68лв главница и 183.17лв лихва, изчислена към 15.12.2016г, ЗА РАЗЛИКАТА над 1383.32 лв /хиляда триста осемдесет и три лв тридесет и две ст/ главница и над 127.09лв/сто двадесет и седем лв и девет ст/ лихва за просрочие, изчислена към 15.12.2016г, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 101.70лв /сто и един лв и седемдесет ст/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.7.2017г.
301 Административно дело No 157/2017, I състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на стр.8, абзац 4 и в диспозитива на решение № 189/ 23.06.2017г по административно дело № 157/ 2017г на Административен съд Стара Загора като вместо „установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3 в размер 2044.68лв главница и 183.17лв лихва, изчислена към 15.12.2016г.” се чете „установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3, в размер 1450.40лв главница и 135.38лв лихва, изчислена към 15.12.2016г”. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на стр.9, абзац 1 и в диспозитива на решение № 189/ 23.06.2017г по административно дело № 157/ 2017г на Административен съд Стара Загора като вместо „ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 101.70лв /сто и един лв и седемдесет ст/, представляваща направени по делото разноски” се чете „ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 142.87лв /сто четиридесет и два лв осемдесет и седем ст/, представляваща направени по делото разноски”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 28.7.2017г.
302 Административно дело No 158/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.Е.Д. МЛ. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА- АНТОН НИКОЛАЕВ КЕХАЙОВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №36/24.03.2017г., издадена от полицейски орган при РУ Гълъбово, по жалбата на Р.Е.Д..*** да заплати на Р.Е.Д. ЕГН********** сумата от 510лв / петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.12.2017г.
303 Административно дело No 159/2017, V състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Д.Р.Д.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 159/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на Д.Д., за сведение.
304 Административно дело No 160/2017, III състав КСО Д.В.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.В.Й. *** Решение 2153-23-15 от 09.03.2017г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен, като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА по компетентност на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора подаденото от Д.В.Й. Заявление/ „ жалба” / вх. № 1012-40-43 от 27.02.2017г., ОСЪЖДА Националния осигурителен институт гр. София да заплати на Д.В.Й. направените по делото разноски в размер на 400/ четиристотин / лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
305 Административно дело No 161/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.П.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Т. *** против Заповед №АП-01-ЗД/08.03.2017 год. на Областен управител на Област Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №161/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2017г.
306 Административно дело No 163/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси ВАСТО ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „В.” ООД ,ЕИК 123508464,със седалище и адрес на управление:***,представлявано от управителя Валентин Динев Петков против Акт за установяване на задължение по декларация № 59526/30.12.2016 г., издаден от ст.инспектор в отдел „Местни данъци и такси”/МДТ/ в Община Стара Загора,като неоснователна. ОСЪЖДА „В.” ООД ,ЕИК 123508464,със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Валентин Динев Петков да заплати на Община Стара Загора сумата в размер на 100 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
307 Административно дело No 164/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.К.Б. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000218/ 25.02.2017г. на началника група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.К.Б. с ЕГН ********** *** ап.2, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
308 Административно дело No 165/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Асеновград Решение от 10.02.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на финансова корекция при провеждане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград” при реализацията и изпълнението на проект BG16М10Р002-1.006-0001-С01 - „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България”, в частта, с която като основа за налагане на финансовата корекция в размер на 5 % за описаните в решението нарушения на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП (отм.), квалифицирани по т. 9 от т.1 от Приложението на чл. 6, ал. 1 от Методологията за определяне на финансови корекции /отм./, е определена стойността на Договор № 008/ 29.11.2016г. с изпълнител ДЗЗД „Асеновград 90” на стойност 26 192 000лв. без ДДС. ВРЪЩА преписката на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на основата, върху която се налага финансовата корекция и за определяне размера на финансовата корекция на Община Асеновград за описаните в решението нарушения на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП /отм./, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград, представлявана от Кмета на общината, против Решение от 10.02.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на финансова корекция, в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Асеновград със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, ЕИК 000471059, да заплати на Министерство на околната среда и водите – гр. София сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането Община Асеновград за присъждане на разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.10.2017
Административно дело № 9124/2017
В законна сила на 27.10.2017г.
309 Административно дело No 166/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 30.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Р.,ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-1804 от 29.08.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр.чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория „Полумасивна жилищна сграда” - № 31 по приложение № 1 от комбинирана схема с площ от 49 кв.м, изпълнен от неизвестен извършител, без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ 68850.303.808 по КККР на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”,като неоснователна. ОСЪЖДА А.М.Р.,ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.6.2017г.
310 Административно дело No 167/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.6.2017г.
В законна сила на 11.7.2017г.
311 Административно дело No 168/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 168/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.23, чл.27, хип. 3 и чл. 36 от Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Павел баня, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 488 от 27.04.2017г. на Общински съвет – Павел баня. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на с
В законна сила на 3.6.2017г.
312 Административно дело No 169/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.П.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П. *** против Заповед №РД-09-118/09.03.2017 год. на Кмета на Община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
313 Административно дело No 170/2017, IV състав Закон за държавния служител Г.П.Г. НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДН-30-6/24.02.2017г. издадена от Началник ОО”АА” Стара Загора по жалбата на Г.П.Г.. ОСЪЖДА ИА „Автомобилна администрация” гр. София да заплати на Г.П.Г. ЕГН********** сумата от 510лв /петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.6.2017г.
314 Административно дело No 171/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Т.Т. ИНСПЕКТОР ПАЧАМАНОВ, РАЗУЗНАВАЧ В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №447зз-37/24.03.2017г., издадена от полицейски орган при РУ Гълъбово, по жалбата на Д.Т.Т. *** да заплати на Д.Т.Т. ЕГН********** сумата от 512лв / петстотин и дванадесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.3.2018
Административно дело № 8005/2017
В законна сила на 9.3.2018г.
315 Административно дело No 172/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.П.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.П.С.,*** Заповед № 10-00-133 от 26.01.2017г, издадена от Кмета на община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж шеста категория „Стопанска постройка” с дължина 17м, ширина 5м и височина 3.50м, изпълнен от Г.П.С. и П.Н.С. без строителни книжа и разрешение за строеж в нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ в УПИ VІІ-99 кв.22 по плана на с.Арнаутито общ. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.П.С., ЕГН **********, с адрес *** сумата 1013.50 лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.10.2017г.
316 Административно дело No 175/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.В.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.В.П. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000162/ 21.03.2017г, издадена от Павлин Коцев - Началник сектор „Охранителна полиция” при РУ Казанлък към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.В.П. ЕГН ********** *** сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2017г.
317 Административно дело No 176/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Я.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 7.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-65/27.03.2017г. на Началника на Затвора Стара Загора, с която на Х.Я.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 7 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2017г.
318 Административно дело No 177/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.С.К. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора, против отказ да бъде преместен в затвора гр.Пловдив, обективиран в писмо рег.№ 2609/ 20.03.2017г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като неоснователна. ОСЪЖДА К.С.К., ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”гр.София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 13.7.2017г.
319 Административно дело No 178/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.38, т.4 от Наредбата за условията и реда за записване, отпиване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Раднево, приета с решение № 443/26.01.2017г. на Общински съвет - Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет-Раднево да заплати на Окръжна прокуратура –Стара Загора разноски в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за условията и реда за записване, отпиване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Раднево.
В законна сила на 21.7.2017г.
320 Административно дело No 179/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на П.Д.Д. ***, сумата от 1200лв / хиляда и двеста/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени й от Заповед № 10-00-2228/21.10.2016г издадена от Кмета на община Стара Загора, отменена с Решение №33/02.02.2017г, постановено по адм.д.№553/2016г на АС Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането - 18.02.2017г. до окончателното изплащане на главницата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.7.2017г.
321 Административно дело No 180/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Н.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.М. против Заповед №Б-28/03.02.2017г. на Началника на затвора в град Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№180/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 21.4.2017г.
322 Административно дело No 181/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Я.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.4.2017г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Х. против Заповед № Б-66 от 27.03.2017г. на Началника на Затвора Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 181/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 15.4.2017г.
323 Административно дело No 182/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители МАРГО 2006 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.2.” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123728211, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-2600/7157#18 от 09.02.2017г., издаден от Заместник изпълнителния д.н.Д. фонд „З.” – гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА „М.2.” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123728211, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София сумата от 100.00лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
324 Административно дело No 183/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси МЕГАБИЛДИНГ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „М.Г. ЕООД Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1-1 /05.01.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» в Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък, потвърден с Решение № 1/10.02.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” , Община Казанлък, в частта с която е установено задължение за Такса за битови отпадъци за имоти с партидни номера №7404F9425, № М300/07122007, № М303/07122007, № М304/07122007, №М305/07122007, № М306/07122007 и М307/07122007 за периоди 2012-2016г., в размер за горницата над 347.03лв до 1641.19лв от главницата и в размер за горницата над 70.17лв. от прилежащите лихви за забава, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г. ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес *** против Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1-1 /05.01.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» в Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък, потвърден с Решение № 1/10.02.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” - Община Казанлък, в частта установяваща главница за Такса за битови отпадъци за партиден №123757394 001 за 2012-2016г; и за партиден №7404F10870 за 2013г общо 347.03лв, както и в частта на прилежащите към тази главница лихви за забава в размер 70.17лв към 05.1.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на «М.Г. ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес *** сумата от 630.44лв разноски. ОСЪЖДА «М.Г. ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес *** да заплати на Община Казанлък сумата от 77.95 лева - разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
325 Административно дело No 184/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Г.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.В. против заповед за налагане на ПАМ № 17-0284-000083/20.02.2017г., издадена от началник РУП към ОД на МВР гр. Стара Загора, РУ Казанлък . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело №184/ 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата . Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 15.6.2017г.
326 Административно дело No 187/2017, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 187/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 187/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от Министерство на правосъдието срещу отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър с изх.№ 17-106/ 08.03.2017г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 10.5.2017г.
327 Административно дело No 189/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Е.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №189/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на В.Е.К. ***, против Заповед №0006/05.01.2017г. на Кмета на Община Казанлък, поради оттегляне на оспорения административен акт с последваща Заповед №1004/16.06.2017г. на Кмета на Община Казанлък. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 18.7.2017г.
328 Административно дело No 190/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ф.Д.Х.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Д.Х. против Заповед № 03-240-РД /77 от 28.03.2017г на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд «Земеделие» — гр.Стара Загора, в частта й по т.І, с която, на основание чл.20а ал.4 от ЗПЗП, Заповед № 03-РД/2211 от 14.07.2016г на Изпълнителния директор на ДФ «Земеделие», чл.24 ал.3 т.2 във връзка с чл.24 ал.4 от Наредба №10 от 10.06.2016г за прилагане на подмярка 6.3. «Стартова помощ за развитието на малки стопанства» от мярка 6 «Развитие на стопанства и предприятия» от ПРСР 2014—2020г, е наредено да бъде спряна обработката на заявление за подпомагане с уникален идентификационен номер № 24/06/3/0/01182, подадено от Ф.Д.Х. УРН 671342. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд от страните, участващи в административното производство в 7 сдневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 25.5.2017г.
329 Административно дело No 191/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 5.7.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 2609/2104.2017г., подадена от Г.Р.И. *** с искане да му бъде заплатена сумата в размер на 10000 лева ,представляваща обезщетение за нанесени неимуществени вреди вследствие лоши санитарно-хигиенни и битови условия в следствения арест –гр.Стара Загора за периода от 29.12.2016г. до 10.03.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 191/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 12.10.2017
Административно дело № 9997/2017
330 Административно дело No 193/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.С.Д. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ПРАВОНАРУШИТЕЛИТЕ" В ГД "ИН" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-1859 от 06.04.2017г., издадена от Началника на отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите” в Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода Н.С.Д. ***, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 4.7.2017г.
331 Административно дело No 194/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.К.Б. НАЧАЛНИК ОП ПРИ РУ -КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.К.Б. ЕГН ********** *** Заповед №284з-239/10.04.2017 год. на Началника на сектор „ОП” при Районно управление ***, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от директора г.х. да заплати на Р.К.Б., ЕГН ********** *** сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 13.10.2017г.
332 Административно дело No 195/2017, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси БМ-СТРОЙПЕРФЕКТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ЕТ "М.Б."
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Б.” ЕООД с ЕИК201604233 против Заповед №РД-15-59/24.03.2017г. на Кмета на община Павел баня. ОСЪЖДА „Б.” ЕООД с ЕИК201604233 да заплати на ЕТ „М.Б.” с ЕИК204285723 сумата от 800лв /осемстотин/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 11.7.2017г.
333 Административно дело No 196/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Е.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ДЕЙТА ЕООД,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Е.Д. против Заповед № 19-12-73 от 29.03.2017г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ ІІ 4646а и УПИ І кжс и пг в кв.520 по плана на гр.Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646 в кв.520 по плана на гр.Стара Загора, като с проекта за изменение на Плана за регулация, се обособява нов съсобствен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ5646 в кв.520 по плана на гр.Стара Загора, отреден за ПИ с проектен идентификатор 6885.506.5646 по КККР, така както е показано по зелените надписи и линии съгласно приложения проект, а с проекта на Плана за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646 се установява устройствена зона Оо1 – за обществено и делово обслужване – свободно, ниско застрояване, с височина на застрояване Н до 10м, и указаните в проекта показатели: максимална плътност на застрояване – 60%, максимален коефициент за интензивност Кинт – 2, минимална озеленена площ над 20%, съгласно приложения проект, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** да заплати по набирателната сметка на АС Стара Загора в Банка SOSIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК: IBAN – *** – ТТBBBBG22 сумата от 158.50лв. – доплащане за съдебно-техническа експертиза. ОСЪЖДА М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** *** сумата 100.00 лв. – разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** да заплати на „Д.”ЕООД с ЕИК 123748598 сумата 858.00 лв. – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
334 Административно дело No 197/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбите на чл.1, ал.2, т.1 и т.5, на чл.29, ал.1 и ал.2 в санкционната им част, на чл.30, ал.1 и ал.2 в санкционната им част и тази по ал.1, определяща обхвата на наказауемост за нарушаване на разпоредбите на целия текст на чл.26 от ЗП от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан, приета от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №197/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 31.5.2017г.
335 Административно дело No 198/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Й.Й. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2017г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите — гр.София да заплати на Й.Й.Й. ЕГН **********, с адрес *** сумата от 300.00 /триста/ лева — обезщетение за претърпени от Й.Й. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №157659-F168398/24.07.2015г на Началник сектор „ Оперативни дейности”, Пловдив, отдел „ Оперативни дейности”, дирекция „ Фискален контрол”, Централно управление на национална агенция по гр. София. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите — гр.София да заплати на Й.Й.Й. ЕГН **********, с адрес *** сумата от 312.00 /триста и дванадесет лв/ лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.8.2017г.
336 Административно дело No 199/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВЪРХЪТ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2017г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „В.”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление *** сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №157670-F168396/24.07.2015 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху сумата от 28.03.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „В.”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление *** сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №157667-F168361 от 24.07.2015 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху сумата от 17.02.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „В.”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление ***, сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
337 Административно дело No 200/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на «ВИГО-МТ» ЕООД ЕИК 202194851 със седалище и адрес на управление *** мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-1108 /10.03.2017г за премахване на статични антипаркинг елементи, разположени на тротоара на ул. „Генерал Гурко” № 83 или замяната им с подвижни, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне с изричен административен акт по заявление № 10-01-1108 /10.03.2017г, подадено от «ВИГО-МТ» ЕООД гр.Стара Загора, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на «ВИГО-МТ» ЕООД ЕИК 202194851 с адрес гр.Стара Загора, ул.»Цар Симеон Велики» № 142, вх.А, ап.38 сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лв, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2017г.
338 Административно дело No 201/2017, VII състав Закон за достъп до обществена информация И.И.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен, по жалба на И.И.З.,ЕГН ********** ***,отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено заявление с вх.№ 10-21-8/ 06.02.2017г., обективиран в Решение № 10-23-6/ 06.03.2017г. г. на Кмета на Община Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 10-21-8/ 06.02.2017г. на И.И.З. при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на И.И.З.,ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет /лв - направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
339 Административно дело No 204/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 204/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорените разпоредби, с влязло в сила Решение № 198 от Протокол № 18 от 05.06.2017г. на ОбС Опан. ОСЪЖДА Общински съвет Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратуа – Стара Загора и в 7-дневен срок от съобщаването на ответника.
В законна сила на 15.8.2017г.
340 Административно дело No 205/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.21, ал.3; чл.22; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1, т.4; чл.31; чл.33 и чл.34 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Раднево /НУОПТОР/, приета Решение № 978/ 25.06.2015г. на Общински съвет – Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Раднево.
В законна сила на 11.8.2017г.
341 Административно дело No 206/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.6.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на М.М.М. за сумата от 15 000лв. с правно основание чл.1, чл.2 ал.1, ал.2, т.1 до т.3 от ЗОДОВ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.9.2017
Административно дело № 9801/2017
В законна сила на 20.9.2017г.
342 Административно дело No 208/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.К.В.,
Н.А.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ ПО ЖАЛБА на Г.К.В., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Н.А.П. ***, Заповед №10-00-545/04.04.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Н.А.П., ЕГН **********, чрез майка му и законен представител Г.К.В., с постоянен адрес *** сумата 810.00 /осемстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.7.2017г.
343 Административно дело No 209/2017, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.М.” ЕООД, ***, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, с която са класирани участниците в проведения публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55021.501.3219 с площ от 976 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид застрояване”, представляващ УПИ VІІ-одо, кв.26 по регулационния план на града, и е обявен „Х.Х.” ООД ЕИК 203631688 за спечелило този публичен търг за постигнатата на търга продажна цена в размер на 93420 лв без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „М.М.” ЕООД *** ЕИК 123711347 да заплати на Община Павел баня сумата 500 лв—разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
344 Административно дело No 210/2017, I състав КСО М.И.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.К. ***, уточнена с молба вх.№ 1859/ 09.05.2017г, против Решение № 2153-23-16/ 20.03.2017г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което се потвърждава изцяло Разпореждане № ********** от 15.04.2016г на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 210/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.5.2017г.
345 Административно дело No 211/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.М.П. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №211/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховния административен съд на Република България. Определението не подлежи на обжалване.
346 Административно дело No 212/2017, VIII състав Закон за движението по пътищата Д.С.М.,
Г.С.М.
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА,СЕКТОР "ПП"-ДИМИТЪР МАНЕВ ДИМИТРОВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.7.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на Д.С.М. и Г.С.М. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1228-000472/10.04.2017г., издадена от Началник група към ОДМВР – Стара Загора, сектор „Пътна полиция” – Димитър Манев Димитров. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Д.С.М. ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 410 (четиристотин и десет) лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Г.С.М. ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
347 Административно дело No 213/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.6.2017г.
ВРЪЩА подадената от М.М.М. срещу Вальо Христов за сумата от 5000 лева с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 213/ 2017 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила на 5.7.2017г.
348 Административно дело No 214/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Н.Г.Б.” АД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния директор Дарина Петрова Петрова, срещу Решение за одобряване на оценителен доклад № РД05-35/ 18.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 214/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 20.6.2017г.
349 Административно дело No 215/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Я.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Я.П. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000495 от 16.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на С.П. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.7.2017г.
350 Административно дело No 216/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.А. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.А. против мълчалив отказ на Началника на РДНСК Югоизточен район да се произнесе по жалба вх.№ КК-380-00-676/ 03.04.2017г. срещу отказ, обективиран в писмо изх.№ 194-Д-4717-1-1/ 16.03.2017г. на главния архитект на Община Казанлък да издаде разрешение за строеж по подадено заявление вх.№ 194-Д-4717-1/ 08.03.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2017г.
351 Административно дело No 217/2017, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания М.И.М.,
Б.И.М.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ИЗМЕНЯ по жалба на М.И.М. и Б.И.М. Заповед № ДС-3З-143 от 18.04.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, в частта й относно определеното обезщетение за отчуждаване на поземлен имот № 157001, находящ се в землището на с.Полски градец, общ.Раднево, в местността „Кельов гроб”, с начин на трайно ползване „Нива”, VІ категория с площ 10.128дка и собственост на М.И.М. и Б.И.М., от 5165.28лв - на 6309.44лв /шест хиляди триста и девет лева и 0.44ст/. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М. ЕГН ********** и Б.И.М. ЕГН ********** сумата 1350лв /хиляда триста и петдесет лева/, представляваща направени от жалбоподателите по делото разноски. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустимо искането на М.И.М. и Б.И.М. за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2017г.
352 Административно дело No 218/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда Л.В.,
П.С.З.
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
В законна сила на 11.7.2017г.
353 Административно дело No 219/2017, VII състав Закон за семейни помощи за деца Ж.Г.Ж. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА В ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Г.Ж.,ЕГН ********** ***,Заповед № ЗСПД/Д-СТ/2653/06.04.2017 г. на Началник отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, с която е отказано на Ж.Г.Ж., ,ЕГН ********** *** отпускане на месечна помощ за непълнолетното му дете Диляна Живкова Желева,ЕГН ********** по чл.7 ал.1 от ЗСПД. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, при спазване на дадените указания по прилагане на закона в обстоятелствената част на решението. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.7.2017г.
354 Административно дело No 220/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Тунджа против Уведомление №08-00-248/06.02.2017г. на Ръководителя на УО на ОПОС „2007-2013г” в частта му, с която се потвърждава отказ за верификация на суми по Договор №130/14.09.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 220/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.7.2017
Административно дело № 7502/2017
В законна сила на 19.7.2017г.
355 Административно дело No 221/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "СВ.ИВАН РИЛСКИ"ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ –Медицински комплекс „Свети Иван Рилски” клон Стара Загора против Писмена покана №29-02-487/18.04.2017г. на Директора на РЗОК Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 24.6.2017г.
356 Административно дело No 222/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКОВСКИ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОСВ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОСВ В КАЧ. НА УПР. ОРГАН НА ОПОС Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.8.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Раковски обективираното в писмо изх. № 08-00-349/ 21.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” решение за определяне на финансова корекция в размер на 10 % от верифицираните разходи по Договор № DIR 51011116-С011-S2/ 12.02.2013г. с изпълнител Обединение „ГБС-Раковски 2012”, от които 8.22 % финансова корекция за сметка на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и 144 907.67лв – сума, която следва да бъде възстановена от Община Раковски, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.5.2018
Административно дело № 11555/2017
В законна сила на 14.5.2018г.
357 Административно дело No 223/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.7.2017г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба откмета на община Чирпан решение № 255 по протокол № 22/27.04.207 г. На общинския съвет на Община Чирпан. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на кмета на община Чирпан за присъждане на съдебно – деловодни разноски, като неоснователно. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 16.8.2017г.
358 Административно дело No 224/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на кмета на община Чирпан на разпоредбата на чл. 20,ал.2,т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Чирпан, изменена с решение № 259/ 27.04.2017 . на общински съвет Чирпан., като незаконосъобразна Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Правилника за организацията и дейността на общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Чирпан.
В законна сила на 15.8.2017г.
359 Административно дело No 226/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г." Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №08-00-352/24.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” в частта му за доналагане на финансова корекция в размер на 5% от верифицираните разходи по договор №Д07-188/18.11.2013г. с изпълнител Обединение „Геодепо Димас”, върху които вече е наложил финансова корекция в размер на 5%, или размерът на сумата, която следва да възстанови бенефициерът Община Стара Загора е 347 609,20лв. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Казанлък против Решение №08-00-352/24.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” като недопустима поради липса на правен интерес и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№226/2017г. в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок.
360 Административно дело No 227/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.Д.,
И.П.К.,
Г.К.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Д., И.П.К. и Г.К. *** Заповед №РД-09-198/18.04.2017 год. на Кмета на Община Чирпан, в частта в която е разпоредено премахването на преграждащите стени на южен и западен балкон, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на Д.К.Д., ЕГН **********,***, И.П.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и Г.К.Д. ЕГН **********, с постоянен адрес *** сумата от 930.00 /деветстотин и тридесет/ лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 17.10.2017г.
361 Административно дело No 228/2017, II състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ - ООД СОФИЯ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Континвест” ООД гр.София Заповед № РД-08-73 от 03.05.2017г на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора да заплати на „Континвест” ООД, ЕИК 040967273, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.2.2018
Административно дело № 10595/2017
В законна сила на 26.2.2018г.
362 Административно дело No 229/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави К.П.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.П.П. ,ЕГН **********с адрес:С*** против Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г.,с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за пряко решаване на въпроса:” Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка” по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията,при граници:от изток-бул.”Хан Тервел”,от запад-ул.”Иван Вазов”,от север-алеята към предприятие „Труд” и от юг-ул.”Христина Морфова”?На територията на отчуждените имоти да се изгради парк,за сметка на бюджета или активи на община Стара Загора”,като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.П.П., за спиране изпълнението на Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 229/2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.6.2017
Административно дело № 6197/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
363 Административно дело No 230/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, против разпоредбата на чл.67 от Наредба №11 за управлението на общинските пътища, приета от Общински съвет Николаево, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №230/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 13.6.2017г.
364 Административно дело No 231/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.27а, ал.2, изр. първо от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово /приета с Решение № 50/ 29.03.2012г., изм. с Решение № 407/ 19.12.2013г. на Общински съвет – Гълъбово/, в частта „и същият не е основно жилище, включително не е отдаден под наем”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово.
В законна сила на 1.8.2017г.
365 Административно дело No 233/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.П.Д. ЕГН ********** *** Заповед № 10-00-508/ 29.03.2017г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Четири броя складови помещения”, находящ се в УПИ ХІ-3422, кв.65б по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес гр.Стара Загора, ул.”Константин Иречек” № 44 партерен етаж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.П.Д. *** сумата 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 233/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора по отношение на конституираните заинтересовани страни - етажни собственици в жилищна сграда в режим на етажна собственост с адрес гр.Стара Загора, ул.”Константин Иречек” № 44. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
366 Административно дело No 234/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 234/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените с протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредби на чл.30, ал.1 и ал.2 и чл.31, ал.1 и ал.2 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Павел баня, приета от Общински съвет Павел баня. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2017г.
367 Административно дело No 236/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.К.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /неправилно наименувана „възражение”/ на В.К.В. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.6.2017г.
368 Административно дело No 237/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Р.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
Д.Х.К.,
Г.Х.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2017г.
СЪДЪТ намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради оттегляне на подадената жалба от процесуалния представител на жалбоподателя, поради което и на основание чл. 159 т.8 от АПК СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Р.Д. *** против Заповед № РД-14-38/06.04.2017 г. на Кмета на Община Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 237/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и ответниците, а за заинтересованите страни – от датата на съобщаването.
В законна сила на 5.12.2017г.
369 Административно дело No 238/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл.68 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево, приета от Общински съвет Николаево с Решение № 97/ 29.03.2005г, изменена с Решение № 107/ 23.12.2008г и Решение № 100/ 25.11.2016г. ОСЪЖДА Общински съвет Николаево ДА ЗАПЛАТИ на на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево.
В законна сила на 19.12.2017г.
370 Административно дело No 239/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи М.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОП" РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №284з-238/10.04.2017 год. на Началника на сектор „ОП” при Районно управление *** по жалба на М.М.М.. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.1.2018г.
371 Административно дело No 240/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "СВ.ИВАН РИЛСКИ"ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение Медицински комплекс Свети Иван Рилски”ЕООД, представлявано от Управителя д-р Николай Нешев Салутски срещу т.5 от Заповед за налагане на санкции с изх. №РД-19-206/03.05.2017 год. на Директора на РЗОК Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 1.8.2017г.
372 Административно дело No 241/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 6.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „М.М.” ЕООД,ЕИК 123711347,със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Съби Марков Събев чрез пълномощник адвокат Анелия Георгиева Станчева от АК-Стара Загора против Заповед № РД-15-86/25.04.2017г.,издадена от Кмета на Община Павел баня ,като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 241/2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.9.2017
Административно дело № 9909/2017
В законна сила на 27.9.2017г.
373 Административно дело No 242/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „М.М.”ЕООД, ЕИК 123711347, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Събин Марков Събчев чрез пълномощник адвокат А.Г.С. против Заповед №РД-15-85/25.04.2017 год., издадена от Кмета на Община Павел баня, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №242/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.11.2017
Административно дело № 12645/2017
В законна сила на 20.11.2017г.
374 Административно дело No 243/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 243/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.чл.2,ал.1 в частта „ туристическа такса”, чл.4,ал.1,т.4 , чл. 19,ал.7 в частта „ при констатиране неплащане на повече от три пъти”, чл. 22,ал. 6 в частта „ служебна бележка за липса на задължения към общината, подписана от главния счетоводител и директора на дирекция „ Местни приходи” при община Казанлък от Наредба № 26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 461 от 25.05.2017г. на Общински съвет – Казанлък. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Прекратява делото
В законна сила на 5.7.2017г.
375 Административно дело No 244/2017, V състав Закон за автомобилните превози ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС КАЗАНЛЪК АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Т.К.К.” АД със седалище и адрес на управление ***, площад „Севтополис” № 1, представлявано от Златозар Стефанов Стойков, в качеството му на Изпълнителен директор на „Балкан инвест” ЕАД – изпълнителен член на Съвета на директорите на „Т.К.К.” АД, против Решение № 453 по Протокол № 23 от проведено на 27.04.2017г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 244/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2017
Административно дело № 9903/2017
В законна сила на 3.10.2017г.
376 Административно дело No 245/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Й.Й. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 245/ 2017 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 13.6.2017г.
377 Административно дело No 246/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.П.К.,
П.Й.П.,
И.М.М.,
М.С.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.П.К. ***, П.Й.П. ***, И.М. *** и М.С. ***, против Решение № 862/27.04.2017 год. на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол №21 от 27.04.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №246/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.7.2017
Административно дело № 6986/2017
В законна сила на 13.7.2017г.
378 Административно дело No 247/2017, V състав КСО Г.М.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Г. ***, против Решение № 2153-23-24 от 05.05.2017г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, подадената от Г.Г. жалба и е потвърдено изцяло Разпореждане № ********** от 22.02.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
379 Административно дело No 249/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕТ "Е.-И.Ж.",
НОЛИНА ЕООД,
АЛУМИНИУМ ООД,
ЕТ А.-Д.Д.,
ЕТ Х.-С.П.,
С.С.Т.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от ЕТ „Е.Ж.” със седалище и адрес на управление ***; „Н.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***; „А.” ООД със седалище и адрес на управление ***-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление ***-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление *** и С.С.Т. ***, в частта й по оспорването на Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се разделя УПИ ІV-5342 Тракийски памук на девет нови урегулирани поземлени имота, като се образуват УПИ ІV-5657; УПИ ССХVІІІ-5658, УПИ ССХІХ-5659, УПИ ССХХ-5660, УПИ ССХХІ-5661, УПИ ССХХІІ-5662, УПИ ССХХІІІ-5663, УПИ ССХХІV-5664 и УПИ ССХХV-5665; УПИ ССХVІІ-5602 се преотрежда в УПИ ССХVІІ-372, като недопустима и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Е.Ж.” със седалище и адрес на управление ***; „Н.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***; „А.” ООД със седалище и адрес на управление ***-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление ***-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление *** и С.С.Т. ***, Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта й, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се променя регулацията между улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в участъците, граничещи с УПИ ІV-5342 Тракийски памук и УПИ ССХVІІ-5602, съобразно приложената графична част, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „Е.Ж.” със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 833167954, сумата от 365 /триста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „Н.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123077665, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „А.” ООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123642787, сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „А.Д.” със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 833060728, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „Х.П.” със седалище и адрес на управление ***29252, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.С.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 245 /двеста четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
380 Административно дело No 250/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл.43, ал.1 от Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък с Решение № 79 от 25.02.2016г, изменена с Решение № 335/ 29.12.2016г и Решение № 488 от 29.06.2017г. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
В законна сила на 12.1.2018г.
381 Административно дело No 251/2017, V състав Закон за местните данъци и такси А.А.Д.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.Д. ***, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Христо Белчев” № 2, ет.6, офис 2, против Становище на Директора на Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък по жалба вх. № 437 /24.02.2017г. с приложени към него справки за задължения и против Становище изх. № 154, 437 от 15.02.2016г. на Директор Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък с приложено Съобщение за задължения към 11.01.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 251/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на Дирекция „Местни приходи” в Община Казанлък, за издаване от орган по приходите по чл.4, ал.3 във вр. с ал.4 от ЗМДТ на Акт за установяване на задължение по декларация по реда на чл.107, ал.3 от ДОПК във вр. с чл.4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ, относно задълженията за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци за поземлен имот, находящ се в гр. Казанлък, с партиден номер 5408086513001, в 30 дневен срок от влизане в сила на определението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 18.7.2017г.
382 Административно дело No 252/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 29.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 252 / 2016 г.по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.4,ал.1,т.4 и т.5;чл.16а и чл.46 ал.1 от Наредба за определяне и администрирането на местните данъци и такси и цени на услугите на територията на община Братя Даскалови,приета с Решение № 232/28.02.2003 г. ОСЪЖДА Община Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет лева/ разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.7.2017г.
383 Административно дело No 253/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.К., по която е образувано адм.д.№253/17г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№253/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ. Препис от определението да се връчи на страните – жалбоподател, Община Опан, „Е.Б.Е.” ЕАД – К.Р.
В законна сила на 24.6.2017г.
384 Административно дело No 254/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Т.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /неправилно наименувана „възражение”/ на М.Т.К. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 1.7.2017г.
385 Административно дело No 255/2017, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) К.С.И.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.И. против заповед №Л-919/08.03.2017 г. на началник отдел СДВП към ГД „ ИН” гр. София . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 255/ 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 13.7.2017г.
386 Административно дело No 256/2017, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПОМОРИЕ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев, за прогласяване на Писмо с изх.№08-00-365/02.05.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013г.”, за нищожно, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев, Писмо с изх.№08-00-365/02.05.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013г.”, с което е наложена финансова корекция в общ размер 7 166 275,04 лева, представляваща сбор от сумата 2 010 283,23 лева – финансова корекция в размер, равен на 5% от верифицираните по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” разходи по договор №Д-241/11.04.2013г. с изпълнител Обединение „ВиК Поморие” и 5 115 991,81 лева – финансова корекция в размер, равен на 20% от верифицираните по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” разходи по договор №Д-342/17.06.2013г. с изпълнител ДЗЗД „Поморие – Еко”. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Поморие сума в размер на 31 851,28 лева (тридесет и една хиляди осемстотин петдесет и един лева и двадесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2018
Административно дело № 14644/2017
В законна сила на 16.3.2018г.
387 Административно дело No 259/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.М.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000281 от 18.05.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на Г.Д. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от 6 месеца, считано от 18.05.2017 г.”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.11.2017г.
388 Административно дело No 261/2017, VIII състав КСО М.К.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.З. ЕГН ********** ***4, против Решение № 1040-23-14 от 10.05.2017г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърден изцяло отказ за заверка на осигурителен стаж и доход в осигурителна книжка, постановен от началник отдел КПК при ТП на НОИ Стара Загора с №4004-23-214#3 от 06.04.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА М.К.З. ЕГН ********** да заплати на ТП на НОИ – Стара Загора сумата от 100,00 (сто) лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
389 Административно дело No 262/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.Л.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Л.Р., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 262/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 9.8.2017г.
390 Административно дело No 263/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.М. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.М. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000284/ 30.03.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.2.2018
Административно дело № 1173/2018
В законна сила на 24.2.2018г.
391 Административно дело No 264/2017, IV състав Закон за местните данъци и такси К.И.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Д. против АУЗД №161-1809.02.2016г. издаден от Главен експерт МДТ при Община Раднево. ОСЪЖДА К.И.Д. ЕГН ********** *** сумата от 343.38лв /триста четиридесет и три и тридесет и осем/, представляваща разноски по делото за настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
392 Административно дело No 265/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.С. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000564 от 28.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Г.С. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
393 Административно дело No 266/2017, III състав Закон за движението по пътищата Р.С.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000528 от 24.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Р. Сиракиов е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 2.11.2017
Административно дело № 10639/2017
В законна сила на 15.11.2017г.
394 Административно дело No 267/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МБС-2002 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБС – 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Б.С., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 428/ 23.05.2017г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2017г.
395 Административно дело No 268/2017, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-117/ 30.05.2017г. на Началника на Затвора Стара Загора, с която на доживотно осъдения И.С.С., ЕГН **********, ЗД 460/01г., е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 7 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.6.2017г.
396 Административно дело No 269/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО,
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ХАСКОВО НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 269/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.9.2017г.
397 Административно дело No 270/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ж.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.А. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000492 от 13.04.2017г. на Началника на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.10.2017г.
398 Административно дело No 271/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ж.А.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.А. против Заповед №17-1228-000493/13.04.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.10.2017г.
399 Административно дело No 272/2017, VIII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ К.К.И. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22180 - ГР.КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение на съда от съдебно заседание, проведено на 03.10.2017г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К.И. против заповед №ЗЛС-31/12.05.2017г. на Командира на военно формирование 22 18 – гр.Казанлък, с която е прекратен договора за военна служба на И. и същият е освободен от длъжност и от военна служба, и е зачислен в запаса, като недопустима поради просрочие. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №272/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС. Препис от Определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 10.11.2017г.
400 Административно дело No 273/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Д. *** против заповед № Ж-14#2 от 17.05.2017г на Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахната незаконната част от строеж „Гараж”, пета категория, находяща се в поземлен имот с идентификатор 49494.701.431 по ККР на гр.Мъглиж /УПИ ІІІ-431 в кв.91/, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ искането на Община Мъглиж за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение като неоснователно. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
401 Административно дело No 274/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.З. ***, против т.І.2 от Приложение № 2 към чл.53 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, изменена с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 658/ 22.12.2016г. на Общински съвет – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Т.З. ***, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
402 Административно дело No 276/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Г.М.- Н. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от ЕТ „ГЕОРГИ МИЛЧЕВ –НАДИН” гр. Казанлък с ЕИК123125487 иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за осъждане на община Казанлък да му заплати сумата от 1250лв/хиляда двеста и петдесет/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП №2087/24.06.2017г., издадено от Заместник-кмета на Община Казанлък. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Казанлък за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
403 Административно дело No 277/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ж.А.Г. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.А.Г. ***, против Заповед № РД-25-1147/ 25.06.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на План за застрояване на УПИ № ІХ – 4547а /с идентификатор 68850.509.5548/ и УПИ № VІІІ – 4547а /с идентификатор 68850.509.5547/ в кв. 327 по плана на гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 277/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.6.2017г.
404 Административно дело No 279/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. „Т.”ЕООД, представлявано от Управителя д-р Иван Миланов Златков против договор №241104/26.05.2017 год. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, договор №241860/26.05.2017 год. за оказване на болнична помощ по амбулаторни процедури и договор №241861/26.05.2017 год., в частта приложение №2 „стойности и обеми на дейностите в БМП и стойностите на медицинските изделия в БМП и лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №279/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 6.7.2017г.
405 Административно дело No 280/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.9.2017г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Пенев Колев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.С., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1/01.07.2016 год. на Началник на РСПБЗН „Мини Марица изток” гр. Раднево при РДПБЗН Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 09.06.2017 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Пенев Колев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.С., ЕГН ********** ***, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.10.2017г.
406 Административно дело No 281/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.10, ал.1, т.5 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Гурково, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 297/27.07.2017г. на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на Република България.
В законна сила на 19.10.2017г.
407 Административно дело No 282/2017, VIII състав Закон за защита от дискриминация Д.И.П. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №140/03.05.2017г. на Петчленен разширен заседателен състав по преписка № 72/2016 г. по описа на Комисията за зашита от дискриминация. ВРЪЩА делото като преписка на Комисията за защита от дискриминация за ново произнасяне по жалбата на Дочно И.П., в законоустановения срок, съгласно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.И.П. за заплащане на разноски по делото. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.
408 Административно дело No 283/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.,
Д.Н.К.
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 283/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд - Варна. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
409 Административно дело No 284/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.8.2017г.
ВРЪЩА подадената от М.М.М. срещу администрацията на затвора гр. Стара Загора при ГД „ Изпълнение на наказанията „ гр. София за образуване на дело срещу надзирателката Тинка и сестрата М. Демирев Пехливанов срещу Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията” гр. София искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 284/ 2016 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила на 12.9.2017г.
410 Административно дело No 285/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.6, ал.1, т.7 от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево, приета от Общински съвет Раднево, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево.
В законна сила на 13.10.2017г.
411 Административно дело No 286/2017, VIII състав Закон за държавния служител Н.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.И.Г., ЕГН **********,*** Заповед № ЧР – 13-075/25.05.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора за прекратяване на служебното й правоотношение, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №102 ДА ЗАПЛАТИ на Н.И.Г., ЕГН **********,*** сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
412 Административно дело No 287/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 287/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.6, ал.1, т.8 от от Наредба № 22 за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 513/27.07.2017г. на Общински съвет – Казанлък. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Стара Загора и в седмодневен срок за Общински съвет – Казанлък от получаване на съобщението, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 31.10.2017г.
413 Административно дело No 289/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АКРАБ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АКРАБ” ЕООД против Виза за проектиране от 18.04.2017г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№289/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 18.8.2017г.
414 Административно дело No 290/2017, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Щ. ***, против Уведомително писмо с изх. № 02-240-6500/ 851 от 04.04.2017г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 290/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.9.2017
Административно дело № 10032/2017
В законна сила на 27.9.2017г.
415 Административно дело No 291/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на П.Г.Д., с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на П.Г.Д., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.11.2017г.
416 Административно дело No 292/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.Б. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, обезщетение в размер на 300лв. /триста/, представляващо имуществени вреди от незаконосъобразно НП №1552/03.10.2016г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№292/2017г. по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2017г.
417 Административно дело No 293/2017, VI състав Закон за семейни помощи за деца В.В.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Ч. ЕГН ********** *** против Заповед №ЗСПД/Д-СТ-ГК/839 от 09.06.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Гурково, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 6.12.2017г.
418 Административно дело No 294/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХОНОЛУЛУ 3 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на Хонолулу-3 ООД – гр.Казанлък, ЕИК 202815500 със седалище и адрес на управление ***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 700 (седемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 15.06.2017 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на Хонолулу-3 ООД – гр.Казанлък, ЕИК 202815500 със седалище и адрес на управление ***, сумата от 350 (триста и петдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2017г.
419 Административно дело No 295/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Я.Х.Ч. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ПРАВОНАРУШИТЕЛИТЕ" В ГД "ИН" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.Х.Ч., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-1901 от 07.04.2017г., издадена от Началника на отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите” в Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода Я.Х.Ч. в ЗООТ към Затвора гр. Бургас, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 1.11.2017г.
420 Административно дело No 296/2017, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.И.В. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 26.09.2017 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.В. *** срещу експертно решение №0246 от зас. 040/06.03.2017 год. на Специализиран състав на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ по неврологични и УНГ болести, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №296/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 3.11.2017г.
421 Административно дело No 297/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на А.А.А., ЕГН **********, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от А.А. неимуществени вреди вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложеното на А.А. наказание „лишаване от свобода” за периода от 26.04.2017г. до датата на подаване на исковата молба - 16.06.2017г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от А.А.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 000лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на А.А.А., ЕГН **********, сумата от 25лв. /двадесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
422 Административно дело No 299/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЖИВУЩИТЕ В БЛОК 42 КВ. КАЗАНСКИ ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.7.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата, по която е образувано адм.д.№ 299/2017г. по описа на АС Стара Загора към адм.д.№298/2017г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№299 по описа за 2017г по описа на АС Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2017г.
423 Административно дело No 300/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.К.М.,
Р.И.М.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 300/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.6.2017г.
424 Административно дело No 301/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.20,ал.2,т.7 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационни елементи на община Мъглиж , поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение №341 от 29.06.2017г. на Общински съвет – Мъглиж. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.8.2017г.
425 Административно дело No 302/2017, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЛИВЕН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОСВ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОСВ В КАЧ. НА УПР. ОРГАН НА ОПОС Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Сливен обективираното в писмо изх.№ 08-00-317/10.04.2017г. на Ръководителя на УО на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” решение за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Сливен в размер на 5% от засегнатите разходи по Договор № DIR 51011116-C048-S-1 от 23.08.2013г., сключен между Община Сливен като възложител и изпълнител ДЗЗД „П.Г.Хидропартньори”, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите, ЕИК 000697371, да заплати на Община Сливен, БУЛСТАТ 000590654, сумата от 17502,00лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
426 Административно дело No 303/2017, II състав Закон за държавния служител Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ***, Заповед № РД-09-218 от 12.06.2017г. на Кмета на община Мъглиж, с която на основание чл.103, ал.1, т.3 от Закона за държавния служител е прекратено служебното й правоотношение с Община Мъглиж за длъжността секретар на общината, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА,Община Мъглиж да заплати на Д.К.Н. с ЕГН **********,***, сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
427 Административно дело No 305/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 305/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 21.6.2017г.
428 Административно дело No 306/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №306/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
429 Административно дело No 307/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №307/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
430 Административно дело No 308/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.6.2017г.
ИЗПРАЩА на Районен съд Стара Загора делото, образувано по жалбата на Е.П.З. и З.П.С. против Заповед № 10-00-874/15.05.2017г. на Кмета на община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№308/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО като непреграждащо хода на оспорването не подлежи на обжалване.
431 Административно дело No 309/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П. и З.П. *** против Заповед №10-00-863 от 15.05.2017 год., на Кмета на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №309/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
432 Административно дело No 310/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура — Стара Загора против чл.7 ал.2 т.6 от Наредба № 5 за рекламната дейност на територията на община Николаево приета с Решение №95 от 23.12.2008г на ОбС Николаево поради оттегляне на акта. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №310 / 2017г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2017г.
433 Административно дело No 311/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.С.А.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 311/2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 27.9.2017г.
434 Административно дело No 312/2017, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ц.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 14.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 312/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
435 Административно дело No 313/2017, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.М., понастоящем в Затвора Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №313/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.8.2017г.
436 Административно дело No 315/2017, III състав Закон за движението по пътищата Х.П.Х.,
П.Ж.Х.
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №17-1228-000692/04.06.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора по жалбата на Х.П.Х. и П.Ж.Х..*** да заплати на П. Ж.Х. сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 13.10.2017г.
437 Административно дело No 316/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Г.Х.Г.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.Х.Г. ***, във връзка с незаконосъобразни действия /бездействия/ на служители от „В и К” ЕООД – гр. Стара Загора и Община Раднево и направено искане за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.8.2017г.
438 Административно дело No 317/2017, IV състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В., по която е образувано адм.д.№317/17г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№317/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 27.7.2017г.
439 Административно дело No 318/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.М.М., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, срещу „администрацията на ОЗ гр. Стара Загора и докторките”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.М.М. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 318/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.8.2017г.
440 Административно дело No 319/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от Д.С.Д. ***, с която е предявен иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 10 000лв., за претърпени от Д.Д. неимуществени вреди в Затвора Стара Загора при изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода”, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от Д.С.Д. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 319/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.8.2017г.
441 Административно дело No 320/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Ч. ***, против Заповед № 10-00-807/ 15.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж „Стопански сгради – 4 броя”, находящ се в УПИ ІII-226, кв.25 по плана на с.Борилово, общ.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА В.Б.Ч. с ЕГН ********** ***, да заплати на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 23.5.2018
Административно дело № 1057/2018
442 Административно дело No 321/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.П. И.Д.М. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.П. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000699/ 06.06.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.И.П. ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/лв, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
443 Административно дело No 321/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.П. И.Д.М. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 311 от 24.11.2017г., постановено по адм.дело № 321/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като: в мотивите и в диспозитива на решението вместо „Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000699/ 06.06.2016г.” да се чете: „Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000699/ 06.06.2017г.” и на страница четвърта - абзац четвърти, от мотивната част на решението, вместо „Мартин Панайотов” да се чете „П.П.”. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
444 Административно дело No 322/2017, VIII състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ, по жалба на К.П. – Изпълнителен директор на „Център за независим живот“ гр.София, Решение № 10-23-22/14.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, което е отказано предоставянето на информация по искане с рег.№10-21-22/30.05.2017г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 10-21-22/30.05.2017г. на К.П. – Изпълнителен директор на „Център за независим живот“ гр.София при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „Център за независим живот“ гр.София, БУЛСТАТ 831755154, сумата от 510 /петстотин и десет/ лв. – направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
445 Административно дело No 323/2017, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Н.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.С. ***, против Решение №10-23-15/15.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора за отказ за предоставянето на информация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №323/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 22.1.2018
Административно дело № 11814/2017
Отменя Определение № 282 от 15.092017г. и връща делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия
В законна сила на 16.2.2018г.
446 Административно дело No 324/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №324/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №324/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №250/2017 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №250/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
447 Административно дело No 326/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.10.2017г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 28.09.2017г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, с която е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.58 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, изменена с Решение № 176/ 25.02.2016г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 326/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 4.11.2017г.
448 Административно дело No 327/2017, IV състав КСО К.Т.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-23-26/08.06.2017г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №**********/03.04.2017г. на Началник отдел „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора, по жалбата на К.Т.К.. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по Заявлението на К.Т.К. №1012-23-57/20.05.2016г. при спазване на задължителните указания на съда по прилагане и тълкуване на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 12.12.2017г.
449 Административно дело No 329/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена М.Х.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, с която е предявен иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 6 000лв., за претърпени от М.Х. неимуществени вреди в Ареста гр. Казанлък, при изпълнение на наложена му мярка за неотклонение „задържане под стража”, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.Х.Х. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 329/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 15.8.2017г.
450 Административно дело No 331/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ц.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 331/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
451 Административно дело No 332/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбите на чл.25б, чл.25в., 25г, ал. 2 и ал.3 и 25д от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора направените по делото съдебни разноски в размер на 20/ двадесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред на Община Стара Загора.
452 Административно дело No 333/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на И.Т.И. *** сумата от 1400 /хиляда и четиристотин / лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.Т.И. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на И.И. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 26.10.2011 г. до 06.07.2012 г. и за периода от 25.07.2012 г. до 02.11.2012 г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Т.И. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 60 000лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати на И.Т.И. направените по делото разноски в размер на 10/ десет / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
453 Административно дело No 334/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Х.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.М. *** срещу мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора да се произнесе по подадено от нея искане /наименувано „възражение”/ с вх.№ 10-04-309/07.04.2017г., с което се иска оставане на имота й в старите граници и премахване от неудобрения застроителен план на гр.Стара Загора на влизаща в имота й несъществуваща сграда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №334/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 12.8.2017г.
454 Административно дело No 336/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КООПЕРАЦИЯ "СИНВЕКС" ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кооперация «СИНВЕКС» ЕИК 825205330 гр.Стара Загора против мълчалив отказ на Главния архитект на община Павел баня по молба рег.индекс № АГ-09-31/23.05.2017г по чл.170 ал.2 от ЗУТ относно Обект „Изпълнение на Инженеринг—проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Павел баня по обособена позиция №2 /Сграда с административен адрес — с.Горно Сахране, ул.„Георги Раковски” №15/ като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 336/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.10.2017
Административно дело № 10795/2017
В законна сила на 10.10.2017г.
455 Административно дело No 337/2017, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.М., понастоящем в Затвора Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №337/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 15.8.2017г.
456 Административно дело No 338/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.,
Д.Н.К.
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 338/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд - Варна. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
457 Административно дело No 339/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 26.7.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 2892/03.07.2017г,подадена от М.М.М. от О.З. –гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 339/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 9.8.2017г.
458 Административно дело No 340/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Г.Ж.,
Ж.П.Ж.
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №17-1228-000746/18.06.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора по жалбата на С.Г.Ж. и Ж.П.Ж..*** да заплати на С.Г.Ж. ЕГН ********** сумата от 210лв/двеста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 11.12.2017
Административно дело № 13186/2017
459 Административно дело No 341/2017, IV състав Закон за държавния служител С.Х.Т. РЪКОВОДИТЕЛ НА ДАМТН ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.12.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №П-34/21.06.2017г. издадена от Ръководителя на ДАМТН по искане на С.Х.Т.. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор да заплати на С.Х.Т. ЕГН ********** сумата от 504лв/петстотин и четири/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
460 Административно дело (К) No 344/2017, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.П. Т.Н.С.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 302 от 05.04.2017г., постановено по гр. дело № 201/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.10.2017г.
461 Административно дело No 345/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Г.С. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.С. ***, Заповед за задържане на лице с рег. № 317 от 24.06.2017г., издадена от Полицейски орган – ОР при Второ Районно управление *** – Господин Димитров Христов, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.10.2017г.
462 Административно дело No 346/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АМБРОЗИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „А.”ЕООД със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК 123103761, представлявано от управителя Евгений Христов Енев Заповед №10-00-1271 от 05.06.2015 год., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж от пета категория „Месопреработвателно предприятие - преустройство на съществуваща сграда със застроена площ от 68.40 кв.м и изграждане на пристройка към нея със застроена площ 355.03 кв.м”, находящ се в УПИ I-320, кв.6518 по плана на гр.Стара Загора, изпълнен от „А.”ЕООД, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на „А.”ЕООД, ЕИК 123103761 представлявано от управителя Евгений Христов Енев сумата от 600.00 /шестстотин/ лв., представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
463 Административно дело No 349/2017, VI състав Закон за развитието на академичния състав в РБ К.И.У. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.У. ***, против Решение на Факултетния съвет на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №16/29.06.2017 год., с което не е избрана жалбоподателката за професор по „Зоохигиена на ветеринарното обслужване”, област на висшето образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА К.И.У., ЕГН ********** *** да заплати на Тракийски Университет – гр. Стара Загора сумата от 360.00 /триста и шестдесет лв./, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
464 Административно дело No 350/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 350/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Гълъбово. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
465 Административно дело No 351/2017, II състав КСО Е.Ж.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Ж.М.-Д., ЕГН **********,***, Решение №2153-23-22 от 02.05.2017г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №********** от 31.01.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ гр.Стара Загора. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по заявлението на Е.Ж.М.-Д. от 27.01.2017г., съобразно дадените указания по приложението на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
466 Административно дело No 352/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Н.П.,
Ц.Р.К.
НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №17-1228-000747/17.06.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора по жалбата на Б.Н.П. и Ц.Р.К..*** да заплати на Ц.Р.К. ЕГН ********** сумата от 210лв/двеста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 11.12.2017
Административно дело № 13185/2017
467 Административно дело No 353/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Н.Д. ЗАМЕСТНИК- КМЕТ "УТСИ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от Т.Н.Д. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-1256/ 15.06.2017г, издадена от Заместник-кмет „УТСИ” на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.4 от ЗУТ е наредено да се извърши ремонт на стълбище и масивна ограда като част от обект „Комплексен обект за обществено обслужване”, находящ се в УПИ І-жил.стр.и гаражи, кв.648 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Т.Н.Д. ЕГН ********** *** сумата 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 29.12.2017г.
468 Административно дело No 354/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.А.Л.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р.А.Л. за обявяване нищожността на Решение №283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване на ПРЗ по чл.16 ал.1 от ЗУТ за кв. „Бедечка”, част от кадастрален район 513, обхващащ квартали от 801 до 831, публикувано в ДВ бр. 75/02.10.2012г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№354/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 25.10.2017
Административно дело № 11616/2017
469 Административно дело No 355/2017, VI състав КСО М.Г.Ж. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Г.Ж. *** против Решение №2153-23-27 от 16.06.2017 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 117, ал.3 от КСО е оставена без уважение като неоснователна жалбата й против разпореждане №********** от 24.02.2017 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване". Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 24.10.2017г.
470 Административно дело No 357/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в протест на прокурор при Районна прокуратура - Стара Загора против Решение № 641 по Протокол № 16 от проведено на 24.11.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 357/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.8.2017г.
471 Административно дело No 358/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 358/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.18, ал.1 и ал.2 и чл.50, ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 547/28.09.2017г. на Общински съвет – Казанлък. ОСЪЖДА ответника Общински съвет Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Казанлък - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 28.11.2017г.
472 Административно дело No 359/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи М.А.П. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.10.2017г.
ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на административният орган Йовчо Йовчев – ОР при 02-ро РУ – Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за издаването на заповедта от влизането в сила на настоящето решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да се задължи Директора на ОД на МВР – Стара Загора да изготви съобщение за свалянето на сигнала от ШИС. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
473 Административно дело No 360/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Д.Н.А. ***, чрез адвокат Н.М., против Заповед №ДК-10-ЮИР-23/18.05.2017г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район /ЮИР/, с която е отхвърлена подадената от А. жалба и оставен в сила отказ, обективиран в писмо изх. № 194-Д-4717-1#1/16.03.2017г. на Главния архитект на Община Казанлък да издаде разрешение за строеж за „Сградно канализационно отклонение към жилищна сграда” в УПИ X-1539, кв.81 по плана на гр.Казанлък, строеж пета категория, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
474 Частно административно дело No 361/2017, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Пътно поддържане – Стара Загора”ЕООД, представлявано от управителя Сашо Петков Желязков, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №361/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.9.2017г.
475 Административно дело No 363/2017, II състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Й.Ф.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54920 - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Ф.К. *** против заповед № ЗЛС - 48/ 29.06.2017г на Командира на 61-ви самоходен артилерийски дивизион, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 363/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.3.2018
Административно дело № 11546/2017
В законна сила на 28.3.2018г.
476 Административно дело No 364/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. ЕГН ********** ***«Трите чучура» № 67, вх.Б, ет.4 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000688 от 03.06.2017г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.11.2017г.
477 Административно дело No 365/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.П.Й.,
КРЕМЪК ЕООД
МАРИН СТАНЕВ КАРАИВАНОВ - СПЕЦИАЛИСТ ОБЩЕСТВЕН РЕД -ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ОХРАНА" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К.” ЕООД *** против принудителна административна мярка по чл.167 ал.2 т.2 от ЗДвП, наложена на 23.06.2017г. от „специалист обществен ред” в звено „Общинска охрана” при Община Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.Й. против принудителна административна мярка по чл.167 ал.2 т.2 от ЗДвП, наложена на 23.06.2017г. от „специалист обществен ред” в звено „Общинска охрана” при Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№365/2017г. в тази му част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на „К.” ЕООД и на ответника по делото и в 7-мо дневен срок от съобщаването му на М.П.Й. пред ВАС.
478 Административно дело No 366/2017, VII състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 24.8.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ -СТАРА ЗАГОРА" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123535511, със седалище и адрес на управление:*** 6000, ЗОНА ГОЛЕШ, представлявано от управителя си Сашо Петков Желязков;съдебен адрес:*** 6000, ЗОНА ГОЛЕШ действия на органа по изпълнението, обективирани в писмо изх.№ 1011-6027/07.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора във връзка с принудително изпълнение на Заповед № 10-00-1119/25.05.2015г. на Кмета на Община Стара Загора за принудително премахване на незаконен строеж ,пета категория,“АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА”,находящ се в урегулиран поземлен имот № ХІІ 543 кв 43 “Голиш” по плана на гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 298, ал.4 от АПК.
В законна сила на 24.8.2017г.
479 Административно дело No 367/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на А. *** против Заповед №10-00-1119/25.05.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №367/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.10.2017г.
480 Административно дело No 368/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.Н.Г.,
Я.И.Н.,
М.Н.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Л.Н.Г. ***, Яна И.Н. *** и М.Н. *** против Решение № 919 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.05.2017г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 368/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 10.11.2017г.
481 Административно дело No 369/2017, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Ж.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 369/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
482 Административно дело No 370/2017, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В. *** против Решение № 10-22-26/27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по т.1 и т.3 от заявление с рег.№ 10-21-20/25.05.17г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Л.А. *** мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за предоставяне на обществена информация по т.4 и информацията, която се иска със заключителната част на заявление с рег.№ 10-21-20/25.05.17г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на Л.А. ***, Решение № 10-22-26/27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, с което е отказано предоставянето на информация по т.2 и т.5 от искане с рег.№ 10-21-20/25.05.17г. , като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление рег.№ 10-21-20/25.05.17г. на Л.А.В. *** в частта му по т.2, т.4, т.5 и информацията, която се иска със заключителната му част, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
483 Административно дело No 372/2017, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.В.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Даниил В.А. *** против Решение №919/25.05.2017 год. на Общински съвет Стара Загора, с което е одобрен проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв. “Железник”, гр. Стара Загора – в частта му относно ПИ 68850.501,442; 68850.501.168 и 68850.501.443, от които са образувани УПИ ХХІV442, ХХV442, ХХVІ442, ХХVІІІ442, ХХІХ442, ІІ443, ІІІ44, 443, І168, ІV168, V168 VІ168, VІІІ168, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №372/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 21.10.2017г.
484 Административно дело No 374/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Георги Георгиев – прокурор при Районна прокуратура Стара Загора, против Решения №№1037, 1039, 1043, 1044 и 1046 от Протокол №23 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.06.2017г., като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 374/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.8.2017г.
485 Административно дело No 375/2017, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕЛТРАНС ООД ГД НА ГД ЕФК В МИ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОПИК 2014-2020 Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елтранс”ЕООД, ЕИК 123657117 представлявано от Управителя Антон Димов Тончев, срещу Решение №РД-16-652/11.05.2017 год. на Ивелина Пенева - Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност" в Министерството на икономиката и ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), като неоснователна. ОСЪЖДА „Елтранс”ЕООД, ЕИК 123657117, със седалище адрес на управление *** и представлявано от Управителя Антон Димов Тончев да заплати на Министерство на икономиката, представлявано от Министъра Емил Караниколов сумата от 100.00 /сто/ лв., представляващи направени по делото разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република България. Препис да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.1.2018г.
486 Административно дело No 376/2017, III състав Закон за закрила на детето Х.П.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.П.Х. против мълчалив отказ на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” /Д”СП”/ гр.Стара Загора по молба вх.№ СМГ/Д-Ст /422/05.07.2017г, подадена в дирекция „СП” гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 376 /2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.10.2017
Административно дело № 11312/2017
В законна сила на 25.10.2017г.
487 Административно дело No 377/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Д.В. Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195 ал.5 от ЗУТ и Констативен протокол № 1/22.05.2017г, е разпоредено да се премахне неправомерно външно отводняване и подмени компрометирана хидроизолация, находящи се в открита тераса към ателие №3 и №4, в жилищна сграда с административен адрес ул.”Сава Силов”№ 83, гр.Стара Загора, собственик З.Д.В., при срок 30 календарни дни от съобщаването на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на З.Д.В. ЕГ ********** сумата 910 /деветстотин и десет/лв, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.12.2017г.
488 Административно дело No 378/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.К. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - ГР. САФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.8.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на К.А.К. против Д. фонд „З.” – Р.а.г. *** за осъждане на ответника да заплати сумата от 13830.05лв./тринадесет хиляди осемстотин и тридесет лева и пет стотинки/, представляваща обезщетение за оторизирани суми по мярка 214 за кампания 2014г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №378 по описа за 2017г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 16.11.2017
Административно дело № 11232/2017
489 Административно дело No 379/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Д. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-58 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна подадената от И.Д. жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за обект „Жилищна сграда и изместване на канализация” в УПИ Х-6100, кв. 810 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2018
Административно дело № 1504/2018
В законна сила на 17.5.2018г.
490 Административно дело No 380/2017, I състав Закон за автомобилните превози ДЖЕНЕРАЛ КАРГО ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д.К.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД-14-1379/ 20.07.2017г, издадена от Началника на областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.12.2017г.
491 Административно дело No 385/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В.М. от гр. Казанлък против заповед № 1134/ 10.07.2017 година на кмета на община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 385 по описа за 2017 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 28.11.2017г.
492 Административно дело No 387/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 20 000лв за причинени неимуществени вреди от неосигурени благоприятни условия за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора за периода от 10.03.2017 г. до предявяване на иска на 24.07.2017г, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
493 Административно дело No 388/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 388/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.40, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационни елементи на Община Мъглиж, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 354 от 31.07.2017г. на Общински съвет – Мъглиж. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2017г.
494 Административно дело No 389/2017, VII състав Закон за държавния служител Г.С.П. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.С.П., ЕГН**********, Заповед № РД-11-250/14.07.2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с която на основание чл.97 ал.1, вр.с чл.90 ал.1 т.2 и чл. 89 ал.1 и ал.2 т.1 от ЗДСл е наложено дисциплинарно наказание „порицание” на Г.С.П. - главен експерт в Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”, отдел „Контрол на околната среда”, Дирекция „Контрол и превантивна дейност” в РИОСВ-Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора да заплати на Г.С.П., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
495 Административно дело No 392/2017, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 9.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в жалба от Кмета на Община Павел баня и в Заповед № АК-01-ЗД-10/ 24.03.2016г на Областния управител на област Стара Загора, на Решение № 115, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г., като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 392/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 9.11.2017
Административно дело № 10544/2017
496 Административно дело No 393/2017, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ К.Т.К.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Т.К. против решение № 21/121/07843/301/04/01/31.01.2017 г. на изпълнителния иректор на ДФ „ \Земеделие” гр. София ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 393 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 7.10.2017г.
497 Административно дело No 394/2017, VII състав КСО В.П.К.,
В.Л.К.
ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от В.П. *** и от В.Л.К. ***, против Разпореждане № 98 от 19.10.2016г., издадено от Главен инспектор по осигуряването в Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 394/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата, подадена от В.П. *** и от В.Л.К. ***, против Разпореждане № 98 от 19.10.2016г., издадено от Главен инспектор по осигуряването в Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.11.2017г.
498 Частно административно дело No 395/2017, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Д.Ж.Д.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Д.Ж.Д. да бъде задължен Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора да прекрати действията по изземване на СУМПС ЕЕ1192545/3 и Талон за регистрация на МПС №004634860 и прекратява производството по делото. ОСЪЖДА Д.Ж.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на АС Стара Загора държавна такса в размер на 10лв/десет/ в седмодневен срок, след изтичане на който да се издаде служебно изпълнителен лист. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.8.2017г.
499 Административно дело No 396/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020Г. ПРИ МТСП ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т.М.И.2” ЕАД *** против Решение №РД05-41/12.05.2017г. в частта му по т.33, с която Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение BG05M9OP001-1.008-1515. ОСЪЖДА „Т.М.И.2” ЕАД *** ЕИК 123531939 да заплати на Министерството на труда и социалната политика сумата от 450лв/четиристотин и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 28.11.2017г.
500 Административно дело No 397/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.С.Б. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.11.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на принудителна административна мярка – преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, наложена от Главен специалист „Кратковременно паркиране” при Община Казанлък на 18.07.2017г., по жалбата на П.С.Б..*** да заплати на П.С.Б. ЕГН********** сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 5.12.2017г.
501 Административно дело No 398/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР НОРМА ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на [ФИРМА] срещу Заповед за налагане на санкции с изх. №РД-19-281/10.07.2017 год. на Директора на РЗОК Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА [ФИРМА], ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Управителя И.И.Б. да заплати на НЗОК гр. София, представлявана от Директора проф. д-р Камен Плочев сумата от 100.00 /сто/ лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
502 Административно дело No 400/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.В.Т. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.В.Т. против Комисия за финансов надзор гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№400/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 7.12.2017
Административно дело № 12398/2017
503 Административно дело No 402/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЗАПАЗЕТЕ БЕДЕЧКА" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на СНЦ „Запазете Бедечка” гр. Стара Загора, представлявано от Милка Колдамова – член на Управителния съвет Решение №10-23-29/18.07.2017 год. на Кмета на Община Стара Загора, с което е отказан достъп до обществена информация по заявление за достъп до такава с рег.№10-21-29/ 22.06.2017 г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за ново процедиране и произнасяне по същество по заявление за достъп до обществена информация рег.№10-21-29/22.06.2017 год. на СНЦ „Запазете Бедечка”, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Запазете Бедечка”, Булстат 177171292 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг”№28, Сити център Стара Загора, офис №3 и представлявано от Милка Иванова Колдамова-Иванова сумата 310.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
504 Административно дело No 403/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ЗА ОТПИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, гр.Варна, с председател Юлиян Чолаков, Решение № 10-22-28 от 18.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, в частта му, с която се отказва предоставянето на достъп до информацията по т.5 от заявление рег. № 10-21-24 от 01.06.2017г., в частта касаеща: брой, длъжност и провеждано обучение спрямо служителите в общинската администрация на община Стара Загора с право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на общинско и национално ниво чрез ЛБД „Население”, като незаконосъобразно и ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за ново процедиране и произнасяне по същество по т.5 от заявление рег. № 10-21-24 от 01.06.2017г. подадено от СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, в частта, касаеща: брой, длъжност и провеждано обучение спрямо служителите в общинската администрация на община Стара Загора с право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на общинско и национално ниво чрез ЛБД „Население”, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” гр.Варна против Решение № 10-22-28 от 18.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, в частта, с която се отказва предоставянето на достъп до информацията по т.1, т.2, т.4 и тази част от т.5 от заявление рег. № 10-21-24 от 01.06.2017г., касаеща: предоставяне на длъжностни характеристики, изисквания към професионалната квалификация на служителите от администрацията на община Стара Загора с право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на общинско и национално ниво чрез ЛБД „Население”, кога, от кого и на какво основание са обучавани за работа с програмния продукт и копия от относимите документи. ОСЪЖДА СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” седалище и адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, представлявано от Юлиян Чолаков, ЕИК 176143308, да заплати на Административен съд Стара Загора сумата от 10 /десет/ лева, представляваща дължима държавна такса. ОСЪЖДА СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” седалище и адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, представлявано от Юлиан Чолаков, ЕИК 176143308, да заплати на Община Стара Загора сумата 50лв - юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” седалище и адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, представлявано от Юлиан Чолаков, ЕИК 176143308, сумата 180 лв - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.1.2018г.
505 Административно дело No 404/2017, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Ж.Г. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ №8245з-159/07.07.2017 год., постановен от Началника на ІІ РУ при ОД на МВР Стара Загора по жалба на С.Ж.Г..*** да заплати на С.Ж.Г. ЕГН ********** сумата от 360лв/триста и шестдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 17.11.2017г.
506 Административно дело No 405/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕВРОКАРС ЕООД,
И.Х.Х.
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.Х. *** и от „Е.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000841 от 11.07.2017г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.Х. *** сумата 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „Е.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** сумата 450 /четиристотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
507 Административно дело No 406/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София на основание чл.283 ал.1 вр. с чл.3 ал.2 от ЗИНЗС да заплати на М.А.М. ЕГН:********** сумата от 2450лв. /две хиляди четиристотин и петдесет/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от нарушение на чл.3 ал.2 от ЗИНЗС, причинени му в периода от 18.05.2016г. до 26.08.2017г., като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за сумата до 200 000лв. /двеста хиляди/. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.А.М. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за причинени неимуществени вреди в периода от 26.08.2017г. до 30.08.2017г. като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
508 Административно дело No 407/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.П.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.П. ***, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №407/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
509 Административно дело No 408/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Кмета на Община Павел баня против Решение № 155, взето по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, в частта му по т.2, с която е одобрен размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г., както следва: Просрочени задължения към доставчици в размер на 30 721.51лв., като неоснователно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Христина Димова Петрова от АК – Хасково, за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.1.2018г.
510 Административно дело No 409/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.12.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 298 от 15.11.2017г. като: на страница първа от решението вместо „с участието на прокурора Румен Арабаджиков” да се чете „с участието на прокурора Петко Георгиев” . Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
511 Административно дело No 409/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. *** ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 272/ 09.03.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. *** ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
512 Административно дело No 410/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Венелин С.П., ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 03.08.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Венелин С.П., ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.12.2017г.
513 Административно дело (К) No 411/2017, VIII състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАРА ЗАГОРА   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 449/17.05.2017г. по гражданско дело № 5374/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Живка Тонева Иванова от гр.Казанлък, Иван Тонев Иванов от гр.Казанлък и Иванка Вълкова Иванова от с.Сулица, общ.Стара Загора за прогласяване на нищожноста на Решение №45211 от 28.02.1997г. на ПК Стара Загора (сега ОбСЗ Стара Загора) по преписка по заявление вх.№45034А от 04.10.1991г., в частта с която е отказано възстановяване в съществуващи (възстановими) стари реални граници на имот нива от 0.950 дка в местността в село, представляващ имот №116 от кадастралния план от 1929г., и за прогласяване на нищожноста на Решение №45001 от 30.05.2000г. на ПК Стара Загора. ОСЪЖДА Живка Тонева Иванова ЕГН ********** от гр.Казанлък, Иван Тонев Иванов ЕГН ********** от гр.Казанлък и Иванка Вълкова Иванова ЕГН ********** *** Загора, ДА ЗАПЛАТЯТ на Общинска служба по земеделие – Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №102, ет.3, сумата 100 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
514 Административно дело No 414/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЗУ АД СТАРА ЗАГОРА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП"РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИ-2007-2013 И ГД НА ГД "ЕФК" ПРИ МИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на ДЗУ”АД, представлявано от Изпълнителния директор Сашо Съйков акт на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., обективиран в писмо с изх. №26-Д-44/28.06.2017 г. ОСЪЖДА Министерство на икономиката, гр. София да заплати на ДЗУ”АД, ЕИК833066923, представлявано от Изпълнителния директор Сашо Съйков и със седалище и адрес на управление ***, сумата от 4 625.64 лв., представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.2.2018
Административно дело № 13708/2017
В законна сила на 6.2.2018г.
515 Административно дело No 415/2017, VI състав Закон за пътищата СИС ИНДУСТРИЙС - ООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ РЕНИ СТАЙКОВА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СИС индустрийс”ООД, ЕИК 040275584 и със седалище и адрес на управление *** и представлявано от управителя Рени Михайлова Стайкова, против писмо изх.№53-00-1287/18.07.2017 год. на Директора на ОПУ - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №415 по описа за 2017 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.10.2017г.
516 Административно дело No 416/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Й.П.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Й.П. ***, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №416 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2017 год. ИЗПРАЩА жалбата на М.Й.П. *** на Районна прокуратура Стара Загора. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателят. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и органа на който делото е пратено пред ВАС.
В законна сила на 2.9.2017г.
517 Административно дело No 418/2017, III състав Закон за опазване на околната среда Д.Й.Д. МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.8.2017г.
ОТМЕНЯ разпореждането си от 09.08.2017 г. за оставяне на жалбата без движение, за което следва да се съобщи на Д.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 418//2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА за произнасяне съобразно мотивите на определението на Министъра на околната среда и водите по жалбата от Д.Й.Д. против Решение № СЗ-12ІОС/2017 г. от 05.06.2017 г. за прекратяване на процедурата по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост на директора на РИОСВ гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от жалбоподателя и Министъра на околната среда и водите пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.9.2017г.
518 Административно дело No 419/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.М.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /наименована молба/, подадена от В.М.К. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по подадено в Община Стара Загора запитване /”Заявление за подаване на предложения и сигнали”/ с вх. № 10-01-2869 от 21.06.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 419/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.9.2017г.
519 Административно дело No 420/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на К.Г. Кънчев, ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 350 (триста и петдесет) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 08.08.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на К.Г. Кънчев, ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.12.2017г.
520 Административно дело No 421/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.Г.К. ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, обезщетение в размер на 350лв. /триста и петдесет/, представляващо имуществени вреди от незаконосъобразно НП №260/07.03.2017г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.Г.К. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№421/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ като неоснователено искането за присъждане на законната лихва върху сумата на обезщетението, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното плащане. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 24.11.2017г.
521 Административно дело No 422/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.12.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 296 от 15.11.2017г. като: на страница първа от решението вместо „с участието на прокурора Румен Арабаджиков” да се чете „с участието на прокурора Петко Г.” . Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
522 Административно дело No 422/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К. Кънчев имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 26/ 10.01.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 08.08.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
523 Административно дело No 423/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К. Кънчев имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 76/ 20.01.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 08.08.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
524 Административно дело No 425/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.С. НАЧАЛНИК НА УЧАСТЪК ЛОЗЕНЕЦ КЪМ 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №8245з-170/28.07.2017 год. на Началника на участък-Лозенец при Второ РУ –Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на С.А.С. ЕГН********** 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.11.2017г.
525 Административно дело No 426/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Г.С. НАЧАЛНИК НА ГРУПА "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД"- СЕКТОР"ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"-02 РУ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.С. *** Заповед УРИ: 8245з-169 от 28.07.2017г., издадена от Началника на група „Охрана на обществения ред” в сектор „Охранителна полиция” към Второ Районно управление - Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.Г.С., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2017г.
526 Административно дело No 427/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.К.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.Х. *** против отказ на Кмета на Община Казанлък по жалба вх.№ 94-Е-122-1/27.06.2017г, подадена от Е.К.Х., като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Е.К.Х. *** за отмяна на наложени му глоби - в размер на 50 лв. по чл.31, т.4 от Наредба №4 и в размер на 1лв. за престой, съгласно чл.44а ал.5 от Наредба №26, двете на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 427/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 14.10.2017г.
527 Административно дело No 429/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.К.К. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Х.И.Х., пълномощник на Д.К.К., против наказателно постановление №6482/06г., издадено от Станислав Христакиев Станилов, Началник на РПУ Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 429/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2017
Административно дело № 12000/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
528 Административно дело No 431/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Стаминир А.Б. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №20009/06.02.2007г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция – КАТ” при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, да заплати на С.А.Б. ЕГН **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лв., представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.12.2017г.
529 Административно дело No 433/2017, III състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Ж. ДИРЕКТОР НА СУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Ж. Решение №1/11.08.2017г, с изх.№168/11.08.2017г на Директора на СУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови в частта по т.4, в която част е обективирано волеизявление за предоставяне на достъп до информацията, поискана от Ж. по т.1, т.2 и т.3 от подаденото от него заявление с вх.№736/12.07.2017г под формата на преглед на информацията, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление вх.№736/12.07.2017г в частта относно формата на предоставяне на достъпа до информацията по т.1, т.2. и т.3 от заявление вх.№736/12.07.2017г, подадено от И.Д.Ж.. ОСЪЖДА СУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови да заплати на И.Д.Ж. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лв. - разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 20.12.2017г.
530 Административно дело No 434/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, против Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък по отношение на цитираните в нея Народни читалища и имоти публична общинска собственост, с изключение на т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 575/2016 г. по описа на АС Стара Загора в ТАЗИ МУ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ искането на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, за прогласяване на Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък в ЧАСТТА относно т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години, за нищожно, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък в ЧАСТТА относно т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, сумата 310 /триста и десет лева/ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 19.12.2017г.
531 Административно дело No 435/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.Д., ЕГН **********,***, сумата 300.00 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Следствения арест Стара Загора за периода 20.09.2016г-25.11.2016г. ОТХВЪРЛЯ иска на Т.Т.Д. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 10 000 лв и за начало на процесния период от 19.09.2016г като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
532 Административно дело No 436/2017, I състав Закон за местните данъци и такси В.С.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.П. ЕГН ********** *** с искане за обявяване нищожността на Актове за установяване на задължение по декларация № 57993/ 11.02.2016г и № 57994/ 11.02.2016г, издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, мълчаливо потвърдени от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с които за периода 2011г-2015г са установени задължения за данък върху превозните средства относно автомобил марка ДАФ, модел 95ХФ, вид „Седлови влекач”, рама № XLRTE47XS0E464421, с регистрационен номер СТ7228СВ и автомобил марка ДАФ, модел 95ХФ380, вид „Седлови влекач”, рама № XLRTE47XS0E463982, с регистрационен номер СТ9202АВ, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.П. *** с искане за отмяна като незаконосъобразни на Актове за установяване на задължение по декларация № 57993/ 11.02.2016г и № 57994/ 11.02.2016г, издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, мълчаливо потвърдени от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 436/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора тази част. ОСЪЖДА В.С.П. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 107 сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
533 Административно дело No 437/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.К. против Заповед №17-0284-000034/31.01.2017г. издадена от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
534 Административно дело No 438/2017, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.Д.Б. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Б. ***, против Отказ с УРИ: 8245з-191/ 04.08.2017г. за издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, издаден от Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.11.2017г.
535 Административно дело No 443/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. КАЗАНСКИ БЛ.32,
Д.Я.Г.,
С.К.Е.,
Ж.Щ.Г.,
К.Г.Т.,
К.М.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.10.2017г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба - възражение от собствениците на жилища в гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл.32, подписана от управителите на Етажна собственост на бл.33, вх. „0”; Етажна собственост на бл.33, вх. „А”; Етажна собственост на бл.33, вх. „Б”; Етажна собственост на бл. 33, вх. „В” и Етажна собственост на бл.32, вх. „0”, против Заповед № 19-12-175/ 20.07.2017г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 443/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от определението да се изпрати на Главния архитект на Община Стара Загора и на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „0”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – Д.Я.Г.; на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „А”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – С.К.Е.; на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „Б”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – Ж.Щ.Г.; на Управителя на Етажна собственост на бл. 33, вх. „В” кв. „Казански”, гр. Стара Загора – К.Г.Т. и на Управителя на Етажна собственост на бл.32, вх. „О”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – К.М.С.,*** адреси в представения списък по чл. 152, ал.3 от АПК.
В законна сила на 20.10.2017г.
536 Административно дело No 445/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПЛУМЕР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от „П.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** ЗАПОВЕД № 10-00-1435/ 19.07.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, за премахване на незаконен строеж на незаконен строеж „тераси”, находящ се в УПИ V-5551,5552 от кв. 276 по плана на Стара Загора, в жилищна сграда с административен адрес гр.Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев” № 179, ет.2у ап.3, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „П.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** сумата 800 /осемстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.
537 Административно дело No 446/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбите на чл.46а, т.1, т.2 т.2.1, т.2.2., т.2.2.1 и т.2.2.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет Стара Загора с Решение №107/29.03.2012г, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да изплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. —такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
538 Административно дело No 447/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Т.И. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Т.И. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000963/ 28.07.2017г., издадена от началник на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 447/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.11.2017г.
539 Административно дело No 448/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПЪТСТРОЙ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба с правно основание чл.17 ал.6 от ДОПК вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, предявена от „П.” ООД *** против „Национална агенция за приходите” гр. София, с искане за осъждане на ответника да заплати сумата от 1 460 697.47лв., представляваща имуществени вреди от незаконни актове, действия и бездействия на органите по приходите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №448/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА „П.” ООД ***, зона „Голеш” да заплати на Национална агенция по приходите гр. София сума в размер на 450лв / четиристотин и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Решение от 26.1.2018
Административно дело № 996/2018
540 Административно дело No 449/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.В.К.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.К. /Маргаритова/, подадена чрез пълномощника й адв. Николай Владимиров Вълков от АК – София, против направено на 21.04.1983г. допълнение относно гражданството на лицето в Акт за раждане № 868/ 26.06.1981г., издаден от длъжностно лице по гражданското състояние при Общински народен съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 449/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.10.2017г.
541 Административно дело No 451/2017, IV състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Ж. УПРАВИТЕЛ НА ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ изх.№71/28.07.2017г. на Управителя на „Т.с.П.” ЕООД с. *** да предостави достъп до обществена информация по Заявление № 59/18.07.2017г., подадено от И.Д.Ж.. ВРЪЩА преписката за произнасяне по Заявление №59/15.09.2016г. подадено от И.Д.Ж. при спазване указанията на съда. ОСЪЖДА „Т.с.П.” ЕООД с. *** ЕИК 200886865 да заплати на И.Д.Ж. сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено
В законна сила на 9.12.2017г.
542 Административно дело No 453/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК АГРОВИВА ООД   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на „А.”ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.Г.Б. против Заповед № ДК-10-ЮИР -52 от 01.08.2017г на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалбата на същия против разрешение за строеж № 19-601 от 06.12.2016г, издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж шеста категория: „Плътна ограда”, находящ се в УПИ VІІ-453 от кв. 48 – стопански двор по плана на с- Маджерито, община Стара Загора с възложител Стоян Димчев Стоилов., като неоснователна. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.216 ал.5 от ЗУТ.
В законна сила на 27.9.2017г.
543 Административно дело No 455/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Г.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.10.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Е.Г.В. против Заповед №19-12-171/17.07.2017г. на Главния архитект на община Стара Загора към адм.д.№424/2017г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №455/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
544 Административно дело No 457/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Л.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Л.М. ***, Заповед № 1228з-22 от 19.07.2017г. на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл. 19 от Наредба № I - 157 от 01.10.2002г. е разпоредено изземването на СУМПС № 283297793, издадено на С.Л.М., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.Л.М. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2017г.
545 Административно дело No 458/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Мъглиж против мълчаливия отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” да се произнесе със Заповед за одобряване или отхвърляне на Заявление УИН24/07/2/0/00372 от 01.10.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№458/17г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.12.2017
Административно дело № 12878/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №291 от 27.09.2017г. постановено по адм.дело №458/2017г. по описа на Адмионистративен съд Стара загора. Определението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
546 Административно дело No 459/2017, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА МЪГЛИЖ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.11.2017г.
на основание чл.159, т. 5 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Мъглиж срещу мълчаливия отказ на ИД на ДФ „Земеделие” да се произнесе по подаденото заявление с УИН 2407200433 и УРН 417844, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 459/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с ЧЖ в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.1.2018
Административно дело № 14551/2017
В законна сила на 9.1.2018г.
547 Административно дело No 460/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Р.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001057 от 21.08.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на Т.Д. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.12.2017г.
548 Административно дело No 462/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Ж. *** т.1 от Решение №А-163-2/18.08.2017 год. на Кмета на Община Братя Даскалови, с което е предоставен достъп до обществена информация по заявление за достъп до такава с рег.№А-163/12.07.2017 год., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Братя Даскалови за ново процедиране и произнасяне по същество по т.1 от заявление за достъп до обществена информация рег.№А-163/12.07.2017 год. на И.Д.Ж., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Ж. *** срещу т.2 от Решение №А-163-2/18.08.2017 год. на Кмета на Община Братя Даскалови, с което е отказано предоставянето на достъп до обществена информация по заявление с рег.№А-163/12.07.2017 год., като неоснователна. ОСЪЖДА Община Братя Даскалови, ЕИК 000817568, представлявана от Кмета И. Стоянов Танев да заплати на И.Д.Ж., ЕГН ********** и с постоянен адрес *** сумата 5.00 /пет/ лв., представляваща направени по делото разноски съразмерно на уважената част от жалбата. ОСЪЖДА И.Д.Ж., ЕГН ********** и с постоянен адрес *** да заплати на Община Братя Даскалови, ЕИК 000817568, представлявана от Кмета И. Стоянов Танев сумата 250.00 /двеста и петдесет/ лв., представляваща направени по делото разноски съразмерно на отхвърлената част от жалбата. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
549 Административно дело No 463/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.К.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000970 от 01.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на Н.К.К. е наложена принудителна административна мярка – „временно спиране от движение на моторно превозно средство” до сключването на застраховка гражданска отговорност, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Н.К. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.1.2018г.
550 Административно дело No 466/2017, IV състав Закон за държавния служител Д.Х.Х. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№466/17г по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д.№466/17г. по описа на АС Стара Загора на АС Хасково по компетентност. Определението като не преграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.10.2017г.
551 Административно дело No 467/2017, I състав Кодекс на труда ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Л.г.Б.”ЕООД, представлявано от управителя А.А.Предписание от 12.07.2017 год., обективирано в Протокол за извършена проверка №1725811 от същата дата на Дирекция "Инспекция по труда" /"ИТ"/ - Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
552 Административно дело No 468/2017, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 468/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ до петчленен състав на ВКС и ВАС за определяне на компетентния съд, който да разгледа жалбата на Община Пазарджик против АУЧДВ №4/20.02.2017г, издаден от Директора на Дирекция „Държавни вземания” при ЦУ на НАП. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
553 Административно дело No 470/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на С.С.А., сумата от в размер на 1 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Хасково и дължима за периода 15.11.2016 год. – 06.07.2017 год.. ОТХВЪРЛЯ иска на С.С.А. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 15.11.2016 год. – 06.07.2017 год.. в останалата му част до 9880.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
554 Административно дело No 471/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Д.В.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2017г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.В.И. *** против заповед №17-1228-000858/12.07.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.12.2017г.
555 Административно дело No 472/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.10.2017г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№3643/07.09.2017г., подадена от Д.В.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, против ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата от 11 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 472/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 15.11.2017г.
556 Административно дело No 473/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Д.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.Г. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001078 от 23.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Т.Г. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС” за срок от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.12.2017г.
557 Административно дело No 474/2017, VIII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.Х.С. ЕООД, представлявано от управителя д-р Кети Манолова, Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание изх.№29-02-964/23.08.2017г. на директора на РЗОК – Стара Загора, в частта по т.1 от писмената покана, с която се иска възстановяването по клинична пътека №177 във връзка с история на заболяването №4802/2017г. на пациента Мирчо Димитров Мирчев на неоснователно получена сума от 939 лева, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
558 Частно административно дело No 475/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М.Г.Д.,
Г.Г.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.9.2017г.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК като спира изпълнението на влязла в сила Заповед №ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г. на началника на РДНСК Стара Загора до приключване на производството по делото по бъдещ иск на М.Г.Д. и Г.Г.Д. срещу РДНСК-ЮИР. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 8.1.2018
Административно дело № 11753/2017
В законна сила на 8.1.2018г.
559 Административно дело No 476/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.П.М. ***, ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от С.М. неимуществени вреди вследствие на незаконното й задържане въз основа на отменената като незаконосъобразна с влязло в сила съдебно решение Заповед за задържане на лице рег. № 466 от 30.12.2014г., издадена от полицейски орган на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 25.04.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.П.М. срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 1 500лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на С.П.М. ***, ЕГН **********, сумата от 127лв. /сто двадесет и седем лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2017г.
560 Административно дело No 477/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на А.Н. *** поради неотстраняване на нередовностите и поради недопустимост на исковото производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №477/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 5.10.2017г.
561 Административно дело No 478/2017, III състав Закон за движението по пътищата С.Л.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Л.М. ***, Заповед № РД-01-718 от 24.08.2017г. на изпълнителния директор на изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация – гр. София, с която е наредено да се анулират резултатите на С.Л.М. от проведените теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „ А” по протокол № 296/29.03.2011г., от категория „ С +Е” по протоколи № 645/01.06.2012г., и № 815/11.07.2012 г. и от категория „ D” по протоколи № 365/03.05.2017 г. и № 406/112.05.2017 г. на Областен отдел „ Автомобилна администрация” – Стара Загора към Главна дирекция „ Автомобилна администрация” на основание чл. 56, т.1 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверовъчни изпити, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция” Автомобилна администрация - гр. София Загора да заплати на С.Л.М. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
562 Административно дело No 479/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители СИЛМИК ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „С.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.А.Е., против Заповед № 03-РД/2664 от 09.08.2017г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 479/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 25.11.2017г.
563 Административно дело No 480/2017, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Т.Г.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.Г.Т., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр.Стара Загора, против писмо ЗД № 423/2016 от 31.08.2017г. на Началника на Затвора - гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 480/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.11.2017
Административно дело № 12573/2017
В законна сила на 16.11.2017г.
564 Административно дело No 481/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.Д. ***, против Заповед № 10-00-1714 от 22.08.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 481/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.11.2017
Административно дело № 12099/2017
В законна сила на 15.11.2017г.
565 Административно дело No 482/2017, VII състав Закон за достъп до обществена информация С.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Д. *** против отказ на Кмета на Община Братя Даскалови, обективиран в писмо изх.№94-22-45#1 от 23.08.2017 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №482 по описа за 2017 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.11.2017
Административно дело № 13172/2017
В законна сила на 29.11.2017г.
566 Административно дело No 483/2017, VIII състав Закон за движението по пътищата Н.К.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К.К. ***-0327-000168/01.09.2017г., издадена от Началник Група към ОД на МВР – Стара Загора, РУ Раднево, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
567 Административно дело No 485/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. *** против разпоредбата на чл.52а, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 485/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.11.2017г.
568 Административно дело No 487/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№487/17г. по описа на АС Стара Загора. Молбата на Д.В.И. с вх. №3835/26.09.2017г. за отстраняване на нередовността на жалбата му против Заповед №17-1228-000858/12.07.2017г. на Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна Полиция следва да се приложи и докладва по адм.д.№471/17г. по описа на АС Стара Загора. Определението като непреграждащо хода на заявеното оспорване на Заповед №17-1228-000858/12.07.2017г. на Началник група в сектор Пътна Полиция при ОД на МВР Стара Загора, не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.9.2017г.
569 Административно дело No 488/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.П.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на М.П.И. против Главна дирекция „ Изпълнение на наказанията” за сумата от 15 000 лв., представляваща парично обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в следствие на битовите условия в затвора гр. Стара Загора поради оттегляне на иска ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 488/ 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 29.11.2017г.
570 Административно дело No 491/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.К.Н.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.10.2017г.
ВРЪЩА искова молба от Д.К.Н. с настоящ адрес *** против Дирекция за национален строителен контрол гр.София за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 20 000 лв и за неимуществени вреди в размер на 50 000лв, ведно със законна лихва, считано от 12.11.2015г до окончателното изплащане, поради неотстраняване на нередовност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 491/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 29.11.2017г.
571 Административно дело No 492/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.К.Н. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 492/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – София – град по искова молба, подадена от Д.К.Н.,***, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Община Мъглиж, за присъждане на обезщетение в размер на 240 000лв. за претърпени от ищцата имуществени вреди и обезщетение в размер на 300 000лв. за неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразни актове, действия и бездействия на Кмета на Община Мъглиж. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищцата.
572 Административно дело No 493/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Л.К.,
Д.Д.Ш.,
П.И.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 6.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на С.Л.К., Д.Д.Ш. и П.И.Р., против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед с правно основание чл.57а от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 493/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.2.2018
Административно дело № 12424/2017
573 Административно дело No 495/2017, I състав Закон за местните данъци и такси А.А.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.А.Д. ЕГН ********** ***-МИ /05.07.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» при Община Казанлък, потвърден с Решение № 3/23.08.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” Община Казанлък , в частта, с която на А.А.Д. за поземлен имот кад. №4288 в гр. Казанлък, местност „Дерелика” са определени задължения за данък върху недвижимите имоти ЗА РАЗЛИКАТА над 33.60лв главница и ЗА РАЗЛИКАТА над 5.43лв лихви за забава до 05.07.2017г, както и в частта, с която на А.А.Д. са определени задължения за такса битови отпадъци ЗА РАЗЛИКАТА над 171.06лв главница и ЗА РАЗЛИКАТА над 49.33 лв лихви за забава до 05.07.2017г, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Д. против АУЗД №246-МИ /05.07.2017г издаден от старши инспектор «Приходи» при Община Казанлък, потвърден с Решение № 3/23.08.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи”, в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА А.А.Д. ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък сумата 131.54лв, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
574 Административно дело No 496/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.И.Р. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № №349з-2936/13.09.2017г. на Директора на Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора с наложено на Н.И.Р. дисциплинарно наказание „МЪМРЕНЕ” за срок от един месец на основание чл.194,ал.2, т.2 във връзка с чл. 198,ал.2, член 197,ал.1 т.1 и чл. 204,т.3 от Закона за министерството на вътрешните работи. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Н.И.Р. направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 510/ петстотин и десет/лева РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от получаването му.
575 Частно административно дело No 497/2017, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК П.Х.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 497/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 497/ 2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 484/ 2017 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Акт за прекратяване на административното производство, обективиран в писмо изх.№ 30-82 992Н-1 от 14.09.2017г. на Директора на РДСП Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 484/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.11.2017
Административно дело № 12228/2017
576 Административно дело No 498/2017, V състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.С., изтърпяващ наказание „доживотен затвор” в Затвора – Стара Загора, против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да се произнесе по подадена от И.С. молба вх. № 109/ 21.08.2017г. за издаване на заповед по чл.198, ал.3 от ЗИНЗС относно продължаване изтърпяването на наложеното му наказанието „доживотен затвор” при специален режим, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 498/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.10.2017г.
577 Административно дело No 499/2017, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора протест с искане за прогласяване нищожността на Заповед № 94 от 12.01.2017г., издадена от Кмета на община Раднево, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
578 Административно дело No 500/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.Н.Н. против НАП – гр.София, по която е образувано административно дело №500/2017г. по описа на жалбата на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 30.11.2017
Административно дело № 12539/2017
579 Административно дело No 501/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.М.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло като неоснователен предявения от Е.М.Т. ЕГН ********** *** иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за осъждане на община Стара Загора да заплати сумата от 300лв/триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№1505/20.09.2017г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
580 Административно дело No 503/2017, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) К.П.Ф. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от К.П.Ф. *** със съдебен адрес *** против Експертно решение № 0562-095 от 03.07.2017г на НЕЛК-София., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 503/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.11.2017г.
581 Административно дело No 509/2017, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С. *** мълчалив отказ на Началника на Затвора, да се произнесе по подадено от него молба вх.№122/04.09.2017 год. ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по молбата съгласно дадените указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.1.2018г.
582 Административно дело No 510/2017, II състав чл. 304 АПК М.Г.Х. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.10.2017г.
Оставя без разглеждане молба с вх.№ 4020/ 09.10.2017г., подадена от М.Г.Х.. Прекратява производството по административно-наказателна преписка № 510/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Изпраща административно-наказателната преписка на Председателя на Административен съд - София град, по компетентност. Препис от настоящото определение да се изпрати на М.Г.Х., за сведение.
583 Административно дело No 516/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РУЕН МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №516/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, като изпраща делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
584 Административно дело No 518/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 518/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.12.2017
Административно дело № 12975/2017
В законна сила на 5.12.2017г.
585 Административно дело No 519/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Б.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Г. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 519/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.11.2017
Административно дело № 12617/2017
В законна сила на 28.11.2017г.
586 Административно дело No 520/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 520/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.12.2017
Административно дело № 12976/2017
В законна сила на 6.12.2017г.
587 Административно дело No 521/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.Г.Д.,
Г.Г.Д.
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба, подадена от М.Г.Д. и Г.Г.Д.,***, уточнена с допълнителна писмена молба вх. № 4375 от 30.10.2017г., с която е предявен иск с правно основание чл.128, ал.2 от АПК във вр. с § 127, ал.15 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, срещу Началника на Дирекция за национален строителен контрол – гр. София, Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район и Началника на Регионалния отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК - ЮИР, с искане да бъде признато за установено несъществуването за Началника на ДНСК, Началника на РДНСК- ЮИР и Началника на РО „НСК” Стара Загора на изискуемо право, породено от Заповед № ДК 02-СЗ-16/ 14.08.2009г. спрямо М.Г.Д. и Г.Г.Д., по реда на чл.225 във вр. с § 126 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ да премахнат строеж „Сграда с друго предназначение”, находящ се в имот с идентификатор №113195, м. „Каракос”, община Казанлък, с предназначение за индивидуално застрояване, попадащ в предметния обхват на незавършено производство по узаконяване по реда на § 127, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 521/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.3.2018
Административно дело № 683/2018
В законна сила на 21.3.2018г.
588 Административно дело No 523/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 523/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.12.2017
Административно дело № 13195/2017
В законна сила на 11.12.2017г.
589 Административно дело No 525/2017, III състав КСО П.Н.М. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.11.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожен отказа на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, съдържащ се в писмо изх.№ 1012-23-71#1 от 24.08.2017г, постановен по искане с вх.№ 1012-23-71 от 24.07.2017г, подадено от П.Н.М., ИЗПРАЩА преписката, образувана в ТП на НОИ Стара Загора по искане с вх.№ 1012-23-71 от 24.07.2017г, подадено от П.Н.М. на длъжностното лице при ТП на НОИ гр.Стара Загора, на което ръководителя на това териториално поделение е възложил ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите, което да се произнесе в 1 месечен срок от влизане в сила на настоящото определение. Определението може да се обжалва с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, с жалба подадена чрез Административен съд Стара Загора.
В законна сила на 6.12.2017г.
590 Административно дело No 526/2017, VI състав Закон за защита от дискриминация Ю.И.М. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.И.М. *** против Решение №308 /28.07.2017г по преписка № 14 /2013г на Комисията за защита от дискриминация, като неоснователна. ОСЪЖДА Ю.И.М. *** да заплати на Кочисията за защита от дискриминация гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.1.2018г.
591 Административно дело No 528/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Р. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Й.Р., ЛНЧ ********** с постоянен адрес *** сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1162 от 08.09.2016 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 16.10.2017 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Й.Р., ЛНЧ ********** с постоянен адрес ***, сумата от 610.00 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
592 Административно дело No 530/2017, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Т.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П. *** против Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25/28.09.2017 год., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора в частта за кв. Бедечка, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №530/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 7.11.2017г.
593 Административно дело No 531/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. с адрес *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 531/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.12.2017
Административно дело № 13198/2017
В законна сила на 5.12.2017г.
594 Административно дело No 537/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Т.Т.Д.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 100 000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени от действия и/или бездействия на администрацията в Следствения арест гр.Стара Загора, във връзка с условията в ареста, за периоди на престой: 18.01.2006г-14.02.2006г, 04.05.2011г-21.07.2011г, 23.03.2012г-06.04.2012г, 22.01.2013г-24.04.2013г, 01.10.2014г-06.02.2015г, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 537/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
595 Административно дело No 538/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №538/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на К.К. ***, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за даване на разрешение за обособяване чрез монтиране на антипаркинг скоба на инвалидно място за паркиране на собствен автомобил Субару с рег.№СТ 1565 ВХ, поради оттегляне на жалбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 13.12.2017г.
596 Административно дело No 539/2017, VIII състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ АДЕЛАИДА ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №539/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
597 Административно дело No 540/2017, V състав Закон за държавния служител С.Т.С. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 540/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА образуваното по жалба на С.Т.С. против Заповед №877/ 26.09.2017г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София дело, на Административен съд – Сливен, по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
598 Административно дело No 542/2017, IV състав Закон за държавния служител Г.П.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№542/17г по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д.№542/17г. по описа на АС Стара Загора на АС Ямбол по компетентност. Определението като не преграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
599 Административно дело No 544/2017, IV състав КСО М.Ф.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1040-23-48/03.10.2017г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №РВ-3-23-00304087/14.08.2017г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, по жалбата на М.Ф.Б.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
600 Административно дело No 547/2017, I състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Д.С.П. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.П.,*** против Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания рег.№ Б-551/ 18.10.2017г, рег.№ Б-553/ 18.10.2017г, рег.№ Б-554/ 18.10.2017г и рег.№ Б-555/ 18.10.2017г, всички издадени от Началника на Затвора Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 547/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА делото като преписка на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за произнасяне по жалбата на Д.С.П.,*** против Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания рег.№ Б-551/ 18.10.2017г, рег.№ Б-553/ 18.10.2017г, рег.№ Б-554/ 18.10.2017г и рег.№ Б-555/ 18.10.2017г, всички издадени от Началника на Затвора Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 17.11.2017г.
601 Административно дело No 548/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.Д. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на А.Д., подадена чрез адв. Маргарита Д., за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите в исковата молба. ВРЪЩА искова молба с вх.№4295/24.10.2017г., подадена от А.М.Д. ***, чрез адвокат Маргарита Д., срещу Национална агенция по приходите с адрес: гр.София, бул.Дондуков №52, за присъждане на сумата от 80 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконен административен акт, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 548/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване, в частта относно оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.1.2018
Административно дело № 1029/2018
В законна сила на 31.1.2018г.
602 Административно дело No 549/2017, III състав Закон за водите ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №549/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд – Стара Загора и Административен съд - Пловдив за разглеждане жалбата на „В.и к.” ЕООД , ЕИК833066300, със седалище и адрес на управление *** представлявано от управителя Румен Тенев Райков против Акт за установяване на публично държавно вземане № 80/03.10.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „ Източнобеломорски райоон , с която се установява по основание и по размер на „ В и К” гр. Стара Загора за осъществено водовземане за осигуряване на питейно- битово водоснабдяване на населените места в община Стара Загора, Опан, Павел Баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, област Стара Загора и община Тополовград , обл както следва : главница в размер на 1 442 098,24 лв. и лихва за забава за периода 560403,90 лв. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ответника за сведение.
603 Административно дело No 553/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Ш.,
Е.П.М.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Д.Д.Ш., Е.П.М. и П.И.Р. *** против разрешение за поставяне №01890/02.08.2017 год. на Кмета на Община Стара Загора, като недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №553/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.11.2017г.
604 Административно дело No 557/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.И.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 557/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 557/ 2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 553/ 2017 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Разрешение № 01890/ 02.08.2017г. за поставяне на рекламно-информационен елемент /РИЕ/, издадено от Кмета на Община Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 553/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
605 Административно дело No 563/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.П.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от В.П.Р. *** чрез пълномощника му адвокат Ивелина Илиева против Заповед № 1228з-25 от 05.09.2017г на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 563/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.12.2017г.
606 Административно дело No 564/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.М.М.,
А.М.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 564/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.М.М. ***, лично и в качеството му на пълномощник на А.М.И. ***, против Заповед № 10-00-2056 от 18.10.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорената заповед със Заповед № 10-00-2217 от 03.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
607 Административно дело No 577/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-331/07.11.2017г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 335, прието от Общински съвет Братя Даскалови по протокол № 30 от заседание на 31.10.2017г, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 577/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
608 Административно дело No 581/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Я.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-564/ 06.11.2017г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на лишения от свобода Х.Я.Х., ЕГН **********, ЗД № 508/ 2016г., е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 14 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
609 Административно дело No 582/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Д.К.,
П.Д.П.
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.К. *** и П.Д.П. *** против писмо изх.№194-С-4788#2/05.10.2017 год. на Зам. Кмета на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №582/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 10.1.2018
Административно дело № 14494/2017

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.2.2018
Административно дело № 2158/2018
В законна сила на 19.2.2018г.
610 Административно дело No 585/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Г.Д.М. *** против Решение №1712/13.10.2017 год на Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №585/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.1.2018
Административно дело № 479/2018
В законна сила на 24.1.2018г.
611 Административно дело No 588/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Г.И.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.И. против заповед за задържане на лице от 17.08.2017 г. , издадена от младши инспектор при ОД на МВР гр. Стара Загора ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело №588 / 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
612 Административно дело No 593/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Стара Загора против Решение №1214/25.10.2017г. на Общински съвет Стара Загора за изменение на действащия Общ устройствен план на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 171011, местност „Пазарски път” по КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, по който е образувано адм.д.№593/2017г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №593/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.12.2017г.
613 Административно дело No 609/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.15 ал.3 в частта „ за сметка на наемателя/ползвателя” от Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет Мъглиж с Решение №82/29.03.2012г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №609/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.12.2017г.
614 Административно дело No 614/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЗАПАЗЕТЕ БЕДЕЧКА" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от СНЦ „Запазете Бедечка” със седалище гр.Стара Загора, ул.”Княз Александър Батенберг” № 28, офис № 3, представлявано от Милка Иванова Колдамова-Иванова, против Решение № 10-22-40 от 09.11.2017г на Кмета на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 614/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 23.12.2017г.
615 Административно дело No 627/2017, II състав чл. 304 АПК Л.В.Т.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 627/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Л.В.Т. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
616 Административно дело No 628/2017, I състав чл. 304 АПК Д.Д.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 628/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Д.Д.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
617 Административно дело No 629/2017, I състав чл. 304 АПК Г.М.Ч.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 629/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Г.М.Ч. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
618 Административно дело No 630/2017, II състав чл. 304 АПК И.М.Н.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 630/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.М.Н. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
619 Административно дело No 631/2017, II състав чл. 304 АПК Ж.С.Ж.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 631/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Ж.С.Ж. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
620 Административно дело No 632/2017, II състав чл. 304 АПК Ж.С.В.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 632/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Ж.С.В. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
621 Административно дело No 634/2017, I състав чл. 304 АПК И.Г.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 634/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.Г.К. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
622 Административно дело No 635/2017, I състав чл. 304 АПК И.А.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 635/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.А.И. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
623 Административно дело No 636/2017, I състав чл. 304 АПК А.И.А.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 636/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на А.И.А. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
624 Административно дело No 639/2017, II състав чл. 304 АПК С.Х.С.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 639/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на С.Х.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
625 Административно дело No 640/2017, I състав чл. 304 АПК Д.И.Л.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 640/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Д.И.Л. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
626 Административно дело No 641/2017, I състав чл. 304 АПК Х.С.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 641/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Х.С.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
627 Административно дело No 646/2017, II състав чл. 304 АПК В.П.Й.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 646/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на В.П.Й. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 11.12.2017г.
628 Административно дело No 647/2017, I състав чл. 304 АПК И.З.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 647/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.З.И. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 8.12.2017г.
629 Административно дело No 649/2017, II състав чл. 304 АПК Г.Г.А.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 649/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Г.Г.А. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
630 Административно дело No 651/2017, II състав чл. 304 АПК П.Т.С.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 651/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на П.Т.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 13.12.2017г.
631 Административно дело No 653/2017, I състав чл. 304 АПК Н.Д.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 653/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Н.Д.К. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 12.12.2017г.
632 Административно дело No 654/2017, II състав чл. 304 АПК К.Т.Ч.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 654/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на К.Т.Ч. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 13.12.2017г.
633 Административно дело No 657/2017, I състав чл. 304 АПК П.Ш.Г.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 657/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на П.Ш.Г. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
634 Административно дело No 659/2017, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЧИРПАН ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 18.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 659/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ до петчленен състав на ВКС и ВАС за определяне на компетентния съд, който да разгледа искова молба от Община Чирпан, представлявана от Кмета на Общината Кичка Тонева Петкова срещу Държавен фонд „Земеделие” – гр.София, представлявано от изпълнителния директор Румен Порожанов. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
635 Административно дело No 662/2017, II състав чл. 304 АПК П.М.С.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 662/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на П.М.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
636 Административно дело No 665/2017, VI състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Д.Т.Д.,
Б.Д.И.
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Диана Т.Д., Б.Д.И., Т.Д.И. и Т.В.П. *** против отказ за произнасяне с административен акт, обективиран в писмо №10-11-12306 от 15.11.2017 год. на Кмета на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №665/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
637 Административно дело No 668/2017, II състав Закон за водите ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 668/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд – Стара Загора и Административен съд - Пловдив за разглеждане жалбата на „В.и к.” ЕООД , ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Румен Тенев Райков, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 90/08.11.2017г., издаден от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр.Пловдив при Министерството на околната среда и водите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение. Прекратява делото
638 Частно административно дело No 670/2017, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МИТОС БГ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 20.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на „М.Б.”ЕООД, седалище и адрес ***, ЕИК 202354804, за прекратяване на неоснователни действия на органите на Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора по задържане Свидетелство за регистрация на МПС № 006894832 и Свидетелство за регистрация на МПС № 006894831, както и на регистрационните табели на товарен автомобил – влекач ДАФ ХФ 480 с рег.№ СН5497КА и полуремарке марка „Шмитц СЦС 24” с рег.№ СН2125ЕЕ, като неоснователно. Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.
639 КАНД No 327/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1164/15.08.2016г, постановено по АНД № 1452/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 1031920 на ОД на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 3.1.2017г.
640 КАНД No 355/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №319/09.09.2016 год., постановено по АНД 1096/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.
В законна сила на 3.1.2017г.
641 КАНД No 356/2016, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Г.К.Й.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 48 от 10.10.2016 година, постановено по анд. № 241 по описа за 2016 г. на Радневския районен съд ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 13.1.2017г.
642 КАНД No 361/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.А.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1233/29.09.2016 г. по АНД № 1568/2016 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 16-1228-001180/16.05.2016 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 3.1.2017г.
643 КАНД No 362/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.И.Р. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1231 от 29.09.2016 г., постановено по АНД № 1997/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
644 КАНД No 364/2016, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Д.П.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 329/ 16.09.2016г., постановено по АНД № 1111/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 23-070/ 28.07.2016г., издадено от началник отдел “Рибарство и контрол” – Южна България, гр. Пловдив към Главна дирекция „ Рибарство и контрол” при ИАРА. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
645 КАНД No 366/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ "М.С.-П." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51/ 13.10.2016г, постановено по АНД № 152/ 2016г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000782/ 12.04.2016г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.1.2017г.
646 КАНД No 371/2016, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ МАГИ -91-ГЮДЮЛЕВА ,МАНЧЕВ И СИЕ -СД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №326 от 13.09.2016 год., постановено по НАХД №647 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 5.1.2017г.
647 КАНД No 372/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ГЕРГАНА МЕТАЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 347/07.10.2016г по а.н.д.№ 919/2016г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
648 КАНД No 373/2016, III състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ф.И.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 336/30.09.2016г. по АНД № 753 по описа за 2016 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № № 344/26.05.2016, издадено от Началника на Митница Пловдив, в частта, с която на Ф.И.Ч. на основание чл. 126 от ЗАДС е наложено административно наказание - глоба в размер на 1580,80 лв, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.2.2017г.
649 КАНД No 375/2016, II състав ЗАНН: МВР К.Д.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1092 от 27.06.2016 год., постановено по АНД №672/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 5.1.2017г.
650 КАНД No 376/2016, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА АЗИМО М ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1244/04.10.2016 г. по АНД № 1679/2016 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 57/12.05.2015 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора Йордан Николов И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 57/12.05.2015г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора Йордан Николов, с което на “А.М”ЕООД ***, ЕИК 203178234, на основание чл.123, ал.1 от ЗМДТ е наложена имуществена санкция в размер на 500,00лв., за нарушение на чл.14, ал.1 от ЗМДТ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
651 КАНД No 377/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД-СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55 от 18.10.2016г., постановено по АНД № 185/ 2016г. по описа на Районен съд - Раднево, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № К – 038953 от 03.05.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 4.1.2017г.
652 КАНД No 378/2016, II състав ЗАНН: МВР Д.А.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72/11.10.2016 г., постановено по АНД № 196/2016 г. по описа на Районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
653 КАНД No 379/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ Д.-Н.Р. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №355/12.10.2016 год., постановено по АНД №1028/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.2.2017г.
654 КАНД No 380/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ Д.- Н.Р. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 354/12.10.2016 год., постановено по АНД №1027/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
655 КАНД No 381/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Т.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1303/24.10.2016 г., постановено по АНД № 1782/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 30.1.2017г.
656 КАНД No 382/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 62 от 03.11.2016г., постановено по АНД № 282/ 2016г. по описа на Районен съд – Раднево. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 31.1.2017г.
657 КАНД No 383/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1320/28.10.2016 год., постановено по АНД 2719/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
658 КАНД No 384/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ЯВЛЕНА-СТАРА ЗАГОРА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1310/36.10.2016 год., постановено по АНД 2422/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.2.2017г.
659 КАНД No 385/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Т.У. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1309/24.10.2016г., постановено по АНД № 1941/2016 г. по описа на Старозагорски районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
660 КАНД No 386/2016, I състав Други по ЗАНН Н.М.Х. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.1.2017г.
ОТМЕНЯ против Решение № 1242/ 03.10.2016г., постановено по АНД № 1719/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НГ-1-23-00143335 от 08.06.2016 г. на началник отдел „ КПК” при Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора, с което на Н. М.Х. е наложено административно наказание „ глоба” в размер на 100 лева на основание чл. 349,ал.3 от КСО за нарушение на разпоредбата на чл. 40а,ал.1 от КСО, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
661 КАНД No 387/2016, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗАРА - Е ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1295/20.10.2016 г., постановено по АНД № 1224/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № КГ-1631/18.04.2016 г., издадено от председателя на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 8.2.2017г.
662 КАНД No 388/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.М.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1246/03.10.2016 год., постановено по АНД 756/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
663 КАНД No 390/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 346/07.10.2016г., постановено по АНД № 1082/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000911 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000911 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 7.2.2017г.
664 КАНД No 391/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 344/ 07.10.2016г., постановено по АНД № 1077/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000910 – 2015 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ . ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000910 – 2015 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
665 КАНД No 391/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение (второ) от 9.3.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 17 от 26.01.2017г, постановено по к.н. адм. дело №391/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в мотивите и в диспозитива на съдебното решение вместо НП № 24-000910-2015 г да се чете НП № 24-000910 Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
666 КАНД No 392/2016, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ ТРЕНЕВИ -ООД -КАЗАНЛЪК-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КАМЕЛИЯ ПЕТКОВА ТРЕНЕВА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №374 от 24.10.2016 год., постановено по НАХД №746 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 8.2.2017г.
667 КАНД No 393/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 343/07.10.2016г., постановено по АНД № 1078/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000959 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000959 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 7.2.2017г.
668 КАНД No 394/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39-ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛИТЕ ЦВЕТАН ИВ.ДИМИТРОВ И ЧЕРНЬО Б.ЧЕРНЕВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №346/07.10.2016 год., постановено по АНД № 1082/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.2.2017г.
669 КАНД No 394/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39-ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛИТЕ ЦВЕТАН ИВ.ДИМИТРОВ И ЧЕРНЬО Б.ЧЕРНЕВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2017г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в диспозитива на Решение №8/09.02.2017 год. по касационно наказателно адм. дело №394/2016 год. по описа на Старозагорски административен съд, като вместо „ОТМЕНЯ Решение №346/07.10.2016 год., постановено по АНД №1082/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: „ да се чете „ОТМЕНЯ Решение №345/07.10.2016 год., постановено по АНД №1080/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: Решението за поправка на очевидна фактическа грешка не подлежи на обжалване. Допуснатата поправка да се отбележи върху поправеното решение.
670 КАНД No 396/2016, I състав Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Д.С.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 363 от 18.10.2016г., постановено по АНД № 1362/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 119 от 13.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.2.2017г.
671 КАНД No 397/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.М.Х. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1261 от 10.10.2016г., постановено по АНД № 1543/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
672 КАНД No 398/2016, I състав ЗАНН: АДФИ Т.И.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1283/17.10.2016 г., постановено по АНД № 1210/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 25.1.2017г.
673 КАНД No 399/2016, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Й.Л. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1260 от 10.10.2016г., постановено по АНД № 2244/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
674 КАНД No 400/2016, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИМПЕР ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1281 от 14.10.2016 г., постановено по АНД № 1744/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, вместо което постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 193606-F204489/16.05.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Контрол” при ТД НАП – Пловдив, с което на „И.” ООД *** е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 4203,47 лв. за нарушение на чл. 124, ал. 5 от ЗДДС КАТО НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание на 1000лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.2.2017г.
675 КАНД No 402/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Г.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1291 от 19.10.2016г., постановено по АНД № 1838/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
676 КАНД No 403/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Л.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №64/09.11.2016 год., постановено по АНД 240/2016 год. по описа на районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.2.2017г.
677 КАНД No 404/2016, III състав ЗАНН: КЗП ПРОВИДЕНТ ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 308/24.08.2016г. по а.н.д.№ 850/2016г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
678 КАНД No 405/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 381/ 27.10.2016 г., постановено по АНД № 1005/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1240744, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 8.2.2017г.
679 КАНД No 406/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Г.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1308/25.10.2016 год., постановено по АНД 2181/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
680 КАНД No 407/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Т.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1330/03.11.2016г, постановено по АНД № 2405/ 2016 г. по описа на Районен съд –гр.Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.2.2017г.
681 КАНД No 408/2016, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1271 от 12.10.2016 год., постановено по АНД №1596/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 8.2.2017г.
682 КАНД No 409/2016, III състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РИТЪМ 2010 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1248/04.10.2016г. по а.н.д.№ 531/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора В ЧАСТТА МУ, с която е отменено НП №27-249/16.12.2015г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ – София, с което на „ДКЦ Ритъм 2010“ ООД Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева, на основание чл.229, ал.3 от ЗЗ, за извършено нарушение на чл.3, т.5 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1248/04.10.2016г по а.н.д.№ 531/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
683 КАНД No 410/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.Х.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1279/ 14.10.2016г., постановено по АНД № 885/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.2.2017г.
684 КАНД No 412/2016, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1266 от 10.10.2016г., постановено по АНД № 1389/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
685 КАНД No 413/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1313/27.10.2016г. по а.н.д.№ 2004/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.С.С., направено чрез процесуалния му представител адвокат Петкова, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
686 КАНД No 414/2016, III състав ЗАНН: КЗП ВИП СТАЙЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 1.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1302 /24.10.2016г., постановено по АНД № 1057/ 2016 г. по описа на Районен съд –гр.Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 1.3.2017г.
687 КАНД No 415/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45 от 03.11.2016г., постановено по АНД № 370/ 2016г. по описа на Районен съд – Чирпан, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-1228-003775 от 10.12.2015 г. издадено от началник група , сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
688 КАНД No 416/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2017г.
ОТМЕНЯ решение №406/09.11.2016г., постановено по а.н.д. №1138/2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К №1240242, издаден на 30.05.2016г. от ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
689 КАНД No 417/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Д.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 385/31.10.2016г., постановено по АНД № 655/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
690 КАНД No 418/2016, II състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Т.Д.Д. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №73 от 25.10.2016год. по НАХД №141 / 2016г по описа на Районен съд гр. Гълъбово. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
691 КАНД No 419/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.И.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1335 от 04.11.2016г., постановено по АНД № 2081/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
692 КАНД No 420/2016, II състав ЗАНН: МВР П.В.Д. 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1324/30.10.2016 год., постановено по АНД 2332/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.3.2017г.
693 КАНД No 421/2016, I състав Други по ЗАНН СТОЙЧЕВ АУТО ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1325/ 31.10.2016 г., постановено по АНД № 2432/ 2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № ТКО-12/ 17.08.2016 г., издадено от директора на ОПУ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.2.2017г.
694 КАНД No 422/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Г.Ж. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1346 от 14.11.2016г., постановено по АНД № 1875/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 23.2.2017г.
695 КАНД No 423/2016, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1358 от 17.11.2016г., постановено по АНД № 2806/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 717 от 12.07.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 7.2.2017г.
696 КАНД No 424/2016, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1357/17.11.2016г. по АНД № 2799/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
697 КАНД No 425/2016, I състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.2.2017г.
ОТМЕНЯ №1307 от 25.10.2016г на Районен съд — Стара Загора постановено по НАХД № 1595 /2016г. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.2.2017г.
698 КАНД No 426/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №1278/14.10.2016 год., постановено по АНД №76/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2017г.
699 КАНД No 427/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/31.10.2016 г., постановено по АНД № 340/2016 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 16-0375-000163/15.06.2016 г. на началник Районно управление Чирпан към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.2.2017г.
700 КАНД No 428/2016, II състав ЗАНН: МОСВ ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО А.А.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №403/07.11.2016 год., постановено по АНД1311/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.3.2017г.
701 КАНД No 429/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДЕНИТА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 386 от 31.10.2016г., постановено по АНД № 917/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000883 от 17.06.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „Д.” ООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 121190041, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер 2 000лв., за нарушение на чл. 3, ал.1 от Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2017г.
702 КАНД No 430/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 402/07.11.2016г., постановено по АНД №1014/2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
703 КАНД No 431/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ГЕРГАНА МЕТАЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 383/28.10.2016г по а.н.д.№ 920/2016г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление №24-000878 от 17.06.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
704 КАНД No 432/2016, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.Й.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 375 от 24.10.2016г., постановено по АНД № 1184/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 611/ 2016г. от 01.08.2016г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 7.3.2017г.
705 КАНД No 433/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Д.К. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 422/17.11.2016г., постановено по АНД № 1276/2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
706 КАНД No 434/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА А.З.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 397/03.11.2016 г. по АНД № 1070/2016 г. на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 16-0284-000445/17.05.2016 г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 22.2.2017г.
707 КАНД No 435/2016, III състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ С.2.- С.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 18.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 426/18.11.2016г., постановено по АНД № 993/2016 г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
708 КАНД No 436/2016, II състав ЗАНН: ИАРА Г.Н.Г. ИАРА- ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ" ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №32/26.10.2016 год., постановено по АНД 323/2016 год. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.3.2017г.
709 Частно КАНД No 437/2016, I състав Частни КАНД и КАД Б.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 10.11.2016 г, постановено г по АНХД № 385/2016 г по описа на Районен съд Чирпан. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила на 5.1.2017г.
710 КАНД No 1/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ЕТ Д.- Н.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №459/02.12.2016 год., постановено по АНД 1030/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 24-000955/04.07.2016г. на Директор дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.3.2017г.
711 КАНД No 2/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ЕТ Д.- Н.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 458/ 02.12.2016 година, постановено по НАХД № 1029 по описа за 2016 година на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000954/04.07.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на ЕТ„Д.– Н.Р.” съъс седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123637366, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв. на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1, във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 22.2.2017г.
712 КАНД No 3/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. СОФИЯ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №410/11.11.2016 год., постановено по АНД №1235 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2017г.
713 КАНД No 4/2017, III състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Т.П.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 18.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №51/21.11.2016г., постановено по АНД № 443/ 2016 г. по описа на Районен съд –гр.Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
714 КАНД No 5/2017, III състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.В.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1398 от 29.11.2016г по АНД № 2317/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
715 КАНД No 6/2017, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 1381/23.11.2016г по а.н.д.№ 2800/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
716 КАНД No 7/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ЛАЙФ-2012 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1341/07.11.2016 год., постановено по АНД 2434/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.3.2017г.
717 КАНД No 8/2017, II състав Други по ЗАНН АУТО ДИ ЕС ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1350/15.11.2016г., постановено по АНД №2433/2016г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
718 КАНД No 9/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1416 от 07.12.2016г., постановено по АНД № 2802/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 16-1228-002102 от 10.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.3.2017г.
719 КАНД No 10/2017, I състав ЗАНН: КЗП ЛЕОН-Х ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1386/ 24.11.2016г., постановено по АНД № 1896/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
720 КАНД No 11/2017, II състав ЗАНН: КЗП ЛЕОН-Х ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1390 от 28.11.2016 год., постановено по НАХД №2540 по описа за 2016 год. на Старозагорски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
721 КАНД No 12/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТМЕНЯ против Решение № 414/ 11.11.2016г., постановено по АНД № 1079/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд , с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000949 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000949 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 15.2.2017г.
722 КАНД No 13/2017, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 416/14.11.2016г., постановено по АНД №1244/2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ НП №105/15.07.2016г. издадено от Председателя на КРС като намалява размера на наложената на БТК ЕАД на основание чл.326 от ЗЕС имуществена санкция от 10 000лв/ десет хиляди/ на 3 000лв/ три хиляди/. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
723 КАНД No 14/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.К.Е. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 454 от 01.12.2016г., постановено по АНД № 707/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0284-002502 от 03.05.2016г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.3.2017г.
724 КАНД No 15/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 412/11.11.2016 година, постановено по НАХД № 1076 по описа за 2016 година на Районен съд Казанлък,ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000950/07.07.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на „Гюрля-39” ООД с. Горно Черковище, община Казанлък, ЕИК 201675180, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв. на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1, във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на трудакато незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 22.2.2017г.
725 КАНД No 16/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 413/11.11.2016г., постановено по АНД № 1081/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000958 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000958 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
726 КАНД No 17/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.И.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 453 от 30.11.2016г., постановено по АНД № 705/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0284-001092 от 30.07.2015г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на Н.И.Н. ***, ЕГН ********** са наложени административни наказания „глоба” в размер на 100лв., на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП и „глоба” в размер на 200лв., на основание чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
727 КАНД No 18/2017, I състав ЗАНН: КЗП ЗАЛОЖНА КЪЩА-ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от „ Заложна къща – Финанс Консулт „ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.И.Н. против решение № 1391/28.11.2016 год., постановено по НАХД №3201/2016 год. по описа на Старозагорски районен съд , с което е изменено наказателно постановление № К-037296 от 20.07.2016 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище *** към Комисията за защита на потребителя, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.адм.д.№ 18/2017 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.
В законна сила на 23.2.2017г.
728 КАНД No 19/2017, III състав ЗАНН: Общини Г.Г.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2017г.
ОТМЕНЯ решение №1384/23.11.2016г., постановено по а.н.д. №2142/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №447 от 17.05.2016г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
729 КАНД No 20/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ "БЕЛИ БРЯГ" Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/ 25.11.2016 г., постановено по АНД № 162/2016 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № КГ-1693/ 27.04.2016 г., издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.3.2017г.
730 КАНД No 21/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1333/03.11.2016г. по а.н.д.№ 1652/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
731 КАНД No 22/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СИГМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1411 от 05.12.2016г., постановено по АНД № 3005/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 001081 от 10.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 10.3.2017г.
732 КАНД No 23/2017, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №43/17.11.2016 год., постановено по АНД 316/2016 год. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.3.2017г.
733 КАНД No 24/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №430 от 22.11.2016 год. по НАХД №896 по описа на Районен съд Казанлък за 2016 год., и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №5619 от 13.06.2016 год. на заместник-министъра на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
734 КАНД No 25/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 429 от 22.11.2016г., постановено по АНД № 900/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5622 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „Б.” ЕАД със седалище и адрес на управление ***08101, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл. 97, ал.1, т.6 от Закона за авторското право и сродните му права, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.3.2017г.
735 КАНД No 26/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №436 от 24.11.2016 год., постановено по АНД №893/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5632 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.3.2017г.
736 КАНД No 27/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №435/24.11.2016 год., постановено по АНД 888/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 5626/13.06.2016г. на Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
737 КАНД No 28/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 429 от 22.11.2016г., постановено по АНД № 878/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5480 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „Б.” ЕАД със седалище и адрес на управление ***08101, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл. 97, ал.1, т.6 от Закона за авторското право и сродните му права, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
738 КАНД No 29/2017, III състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №434 от 24.11.2016г. по НАХД №882 по описа на Районен съд Казанлък за 2016г., и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №5616 от 13.06.2016 год. на заместник-министъра на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
739 Частно КАНД No 30/2017, III състав Частни КАНД и КАД М.И.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 22.12.2016г. по наказателно АХ дело № 3200 по описа за 2016 година на Районен съд-гр.Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2017г.
740 КАНД No 31/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.М.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 476/12.12.2016 г., постановено по АНД № 566/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта , с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 15-0284-002461/01.04.2016 г. на началник група на Районно управление Казанлък към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.3.2017г.
741 КАНД No 32/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Б.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ решение №467/07.12.2016 год., постановено по НАХД №956 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък, В ЧАСТТА в която е потвърдено наказателно постановление №16-0284-002346 от 15.02.2016 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта с наложено административно наказание по чл.185 от ЗДвП в размер на 20.00 лв., като незаконосъобразно и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-0284-002346 от 15.02.2016 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на В.Б.М. е наложено административно наказание по чл.185 от ЗДвП глоба в размер на 20.00 лв. за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
742 КАНД No 33/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ЕТ "Д.Д.-И.9." ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 398 от 03.11.2016г., постановено по АНД № 851/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24-000901 от 14.06.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2017г.
743 КАНД No 34/2017, I състав ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 80 от 30.11.2016г., постановено по АНД № 240/2016г. по описа на Районен съд гр.Гълъбово КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 8/08.08.2016г., издадено от Директора на РИОСВ-Стара Загора , КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на обжалване и протестиране
В законна сила на 2.3.2017г.
744 КАНД No 35/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Е.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1423/13.12.2016 г., постановено по АНД № 3206/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-002514/20.09.2016 г., издадено от Началник група в сектор ПП към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
745 КАНД No 36/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Ж.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1463/21.12.2016 г., постановено по АНД № 3207/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
746 КАНД No 37/2017, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1370 / 21.11.2016г по АНД № 2431/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 545 от 06.06.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
747 КАНД No 38/2017, I състав ЗАНН: Общини МИКРО КРЕДИТ АД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 23.03.2017г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по канд № 38/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора за поправка на очевидна фактическа грешка. След приключване на производството по отстраняване на очевидната фактическа грешка делото да се върне на Административен съд Стара Загора за произнасяне по касационната жалба на на „М.К. АД”***. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
748 КАНД No 39/2017, III състав ЗАНН: СЕМ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1340/07.11.2016г., постановено по АНД № 1745/2016 г. по описа на Районен съд - Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
749 КАНД No 40/2017, II състав ЗАНН: ДАМТН КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №457 от 01.12.2016 год., постановено по н.а.х.д. №1325/2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
750 КАНД No 41/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Б.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №489/19.12.2016 год., постановено по НАХД №1486 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
751 КАНД No 42/2017, II състав ЗАНН: ДНСК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - РО СЛИВЕН В.Т.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №466/06.12.2016 год., постановено по АНД 1411/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
752 КАНД No 43/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ЛИ ДА 2000 - ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 494 от 21.12.2016г., постановено по АНД № 1502/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
753 КАНД No 44/2017, I състав ЗАНН: НАП ИВ-38-ЕООД КАЗАНЛЪК ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 455 от 01.12.2016 г., постановено по АНД № 1482/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 198810-F214920/06.07.2016 г., издадено от Директора на офис/дирекция за обслужване Стара Загора при ТД НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
754 КАНД No 45/2017, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗОРНИЦА-2001 ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №432/23.11.2016 год., постановено по АНД №811/2016 год. по описа на Казанлъшки районен съд, в частта в която е отменено наказателно постановление №2083/25.05.2016 год. на Заместник Кмета на Община Казанлък, в частта в която е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на основание чл.197 във връзка с чл.8, ал.1 от ЗЗП, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2083/25.05.2016 год. на Заместник Кмета на Община Казанлък, в частта в която е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на основание чл.197 във връзка с чл.8, ал.1 от ЗЗП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.
755 КАНД No 46/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Б.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 22.11.2016г., постановено по АНД № 424/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-001944 от 26.07.2016г., издадено от началник група сектор „ Пътна полиция” при Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.3.2017г.
756 КАНД No 47/2017, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1465 от 22.12.2016г., постановено по АНД № 2803/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 714 от 07.07.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
757 КАНД No 48/2017, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1466/22.12.2016 год., постановено по АНД 2798/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
758 КАНД No 49/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Б.Д. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 481/13.12.2016г по а.н.д.№ 670/2016г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
759 КАНД No 50/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Т.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №49/11.11.2016г., постановено по АНД №367/2016 г. по описа на Районен съд Чирпан в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 29.3.2017г.
760 КАНД No 51/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2/11.01.2017г. по а.н.д.№ 323/2016г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
761 КАНД No 52/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.Д. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 495/21.12.2016 г., постановено по АНД №1534/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-0284-001333/12.08.2016г. на Началника на Районно управление - Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
762 КАНД No 53/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА ГЕРГАНА МЕТАЛ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №488 от 16.12.2016 год., постановено по АНД №918/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
763 КАНД No 54/2017, III състав ЗАНН: МОСВ Л.П.Й. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 461/05.12.2016г по а.н.д.№ 1343/2016г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление №116 от 13.09.2016г., издадено от Директора на дирекция „Национален парк Централен Балкан”. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
764 КАНД No 55/2017, III състав ЗАНН: БАБХ Д.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 /05.12.2016г., постановено по АНД № 238/2016 г. по описа на Районен съд -Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.4.2017г.
765 КАНД No 56/2017, II състав ЗАНН: НАП АЛАДИН ФУУДС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1375/21.11.2016 год., постановено по АНД №2596/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора, вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ №187569-F199909/15.03.2016 год., издадено от Зам. Директора на ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
766 КАНД No 57/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ" Д.- М.И." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1408 от 05.12.2016г., постановено по АНД № 3004/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-000945 от 16.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 20.4.2017г.
767 КАНД No 58/2017, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.М.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1470 от 28.12.2016г., постановено по АНД № 3210/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2017г.
768 КАНД No 59/2017, I състав Други по ЗАНН АУТО-72 ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1413 от 06.12.2016г., постановено по АНД № 2560/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № ТКО-7 от 17.08.2016г., издадено от Директора на Областно пътно управление ***. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.4.2017г.
769 КАНД No 60/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОМНИКАР РЕНТ ООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1462/22.12.2016 г., постановено по АНД № 2969/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1367759, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
770 КАНД No 61/2017, II състав Други по ЗАНН РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Д.Г.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №81 от 01.12.2016 г., постановено по АНД №224/2016 г. по описа на Районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
771 КАНД No 62/2017, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 15.12.2016г постановено по АНД № 315 по описа за 2016г на Районен съд -Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
772 КАНД No 63/2017, I състав ЗАНН: ИААА А.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1468/ 27.12.2016 г. по АНД № 2880/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000207/12.09.2016 г., издадено от и.д. началник областен отдел «Автомобилна администрация» Стара Загора за наложени на А.И. ***, ЕГН ********** административни наказания: „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 8 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 66, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000207/12.09.2016 г., издадено от и.д. началник областен отдел «Автомобилна администрация» Стара Загора, В ЧАСТТА за наложени на А.И. ***, ЕГН ********** административни наказания: „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 8 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 66, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 20.4.2017г.
773 КАНД No 64/2017, III състав ЗАНН: Общини К.Б.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1417/07.12.2016г., постановено по АНД № 2810/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
774 Частно КАНД No 65/2017, III състав Частни КАНД и КАД ДИСТАН-64 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: