Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 26/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.К.,
К.К.К.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.И.Г.,
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорване на А.К. и К.К. ***, Предписание изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г издадено от Заместник-кмета на община Стара Загора, с което по вх.№10-08-111/11.04.2013г и във връзка с разрешение за строеж № РС-И 751 /26.11.2012г за строеж на ограда на имота на Гр.Г. —УПИ ХХ-287, кв.20 с.Лозен, се предписва на К. К. да отсече 2 бр.дървета, попадащи на границата между УПИ ХІІІ-227 и УПИ ХХ-287 в рамките на строителното петно на оградата в посочен срок, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по оспорване на А.К. и К.К. *** Разрешение изх.№ 20-13-12—229 /30.06.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, с което по вх.№10-08-111/11.04.2013г разрешава отсичане „из дъно” на 2бр.дървета, разположени на границата между двата УПИ ХІІІ-227 и УПИ ХХ-287 кв.20 с.Лозен, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.К.К. ЕГН ********** с адрес ***, сумата от 200.17лв /двеста лв и 0.17ст/, представляваща обезщетение за претърпени от А. К.К. имуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник-кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва за забава от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане в сила на решението, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.К.К. ЕГН ********** с адрес ***, сумата от 100 /сто/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва за забава от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата на главницата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане на решението в сила, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.К.К. – Б. ЕГН ********** с адрес ***, сумата от сумата от 200.17лв /двеста лв и 0.17ст/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник кмета на община Стара Загора, заедно със законната лихва за забава от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата на главницата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане в сила на решението, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.К.К. – Б. ЕГН ********** с адрес *** сумата 100 /сто/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник кмета на община Стара Загора, заедно със законната лихва за забава считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата на главницата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане в сила на решението, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.К.К. ЕГН ********** и на К.К.К. – Б. ЕГН ********** сумата 1094 /хиляда деветдесет и четири/ лв, представляваща разноски по делото съобразно уважената част от исковете. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 136/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта, в която са предвидени разходи, предмет на Решение №115/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №117/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №148/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня и Решение №155/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта, в която са предвидени разходи, предмет на Решение №115/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №117/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №148/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня и Решение №155/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №136/2016 год. на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня и по Заповед на Областния управител на Област Стара Загора, Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта предмет на решение №150/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта която е предвидена дейност „Общински съвет“, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта на бюджета, предмет на решение №109/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №119/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №121/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №129/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №135/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №137/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №140/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №150/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня /в останалата му част, неотменена с настоящето решение/, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в останалата му част, като неоснователно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня и оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение №123/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като неоснователни. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
3 Административно дело No 283/2016, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители К.Ц.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.7.2018г.
Прекратява производството по адм.д.№283/16г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 18.8.2018г.
4 Административно дело No 352/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.4.2017г.
5 Административно дело No 352/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Община Тунджа, представлявана от Кмета на Общината Г.Г., действащ чрез пълномощника адв. Н.Й. от САК, срещу Министерство на околната среда и водите - Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №352/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 26.6.2018г.
6 Административно дело No 10/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21, ДА ЗАПЛАТИ на И.С.С. с ЕГН **********, СУМАТА от 4500.00лв /четири хиляди и петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия през периода 07.01.2012г. - 07.04.2016г. и от продължителна изолация на ищеца в периода 07.01.2012г.-07.01.2017г., заедно с лихвата за забава върху главницата, считано от 09.01.2017г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска на И.С.С. за горницата над 4500.00лв до претендираните 20000лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на И.С.С. с ЕГН **********, СУМАТА от 180.00лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
7 Административно дело No 10/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение (второ) от 11.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.С.С. за допълване на Решение № 387 от 19.01.2018г., постановено по адм.дело №10 /2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 100/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на И.А.Г., ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.Г. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на И.Г. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Свиленград и в Ареста гр. Хасково за периода 15.11.2014г. – 30.06.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.А.Г. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 280лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.286, ал.3 от ЗИНЗС, да заплати на И.А.Г., ЕГН **********, сумата от 20лв. /двадесет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 113/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от М.М.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/, гр.София за присъждане в полза на ищеца на сумата от 70 000 лв –обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в епилепсия, загуба на паметта, хронично объркване, стрес от трудова злополука настъпила на неуточнена дата през 2014г, неосигурени медицински грижи и тормоз в периода 01.01.2013г – 27.02.2015г, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от М.М.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/, гр.София за присъждане в полза на ищеца на общо 20 000лв – безщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в негативни психически, емоционални и физически изживявания и състояния, вследствие действия и бездействия на служители на ответника от Затворническо общежитие „Черна гора“ към Затвора -Стара Загора по неосигуряване достатъчно жилищна площ, нормални битови и санитарно-хигиенни условия в периода 01.01.2013г. – 27.02.2015г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.М.М., ЕГН **********, да заплати Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр.София сумата от 100 лв разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
10 Административно дело No 120/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 02.06.2015г. до 04.03.2017г. от незаконосъобразни действия на длъжностни лица от администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в присъствието на надзорно-охранителния състав по време на свиждане вътре в помещението, с което е нарушена неприкосновеността на тайната на кореспонденцията му, като са узнати факти от „личния“ и „семейния“ му живот и този на негови близки, като по този начин е нарушена и тяхната неприкосновеност (на личния и семейния му живот), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.03.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 4 000лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 1 000 /хиляда/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 12.03.2013 г. до 01.12.2015 г. от незаконосъобразни бездействия на затворническата администрация при Затвора Стара Загора, изразяващи се в невъвеждането в дебитната му карта на телефонните номера на деловодствата на съдилищата (Старозагорски окръжен съд, Административен съд Стара Загора, Върховен касационен съд, Районен съд Казанлък и други), прокуратурата на РБ и други институции, с което е нарушено правото му на кореспонденция, което води до нарушаване и на нейната неприкосновеност, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.03.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 2 000лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 2 000 /две хиляди/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 01.12.2015г. до 28.02.2017г. от незаконосъобразни бездействия на затворническата администрация при Затвора Стара Загора, изразяващи се в непредоставянето му на кореспонденция (телефонна по смисъла на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС) с негови близки, с органите на съдебната власт, адвоката му и други държавни институции, с което е нарушено правото му на кореспонденция, с което е нарушена и нейната неприкосновеност, като вследствие на това е нарушена неприкосновеността на личния и семейния му живот, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.03.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 4 000лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
11 Административно дело No 146/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, Заповед № 10-03-4#19 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №06”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2018
Административно дело № 4234/2018
В законна сила на 11.10.2018г.
12 Административно дело No 148/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2017г.
Прекратява делото
В законна сила на 12.4.2017г.
13 Административно дело No 152/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2017г.
В законна сила на 12.4.2017г.
14 Административно дело No 173/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ ООД ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПРИ РИОСВ- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№ 173/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, СПРЯНО с определение № 284/19.09.2017г. от закрито съдебно заседание. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от "К"ООД – гр.София против Предписания, дадени с Констативен протокол №003496 от 14.02.2017г. от длъжностни лица при РИОСВ – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 173/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е постановено. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.9.2018
Административно дело № 10968/2018
15 Административно дело No 174/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Континвест” ООД гр. София против Предписание №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017г от Директора на РИОСВ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 185/2017, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Министерство на правосъдието срещу Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър с изх. №17-97/06.03.2017 год. на Началника на СГКК гр. Стара Загора, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Окръжен съд Стара Загора, Районен съд Стара Загора, Окръжна прокуратура, Военно-окръжна прокуратура Пловдив и Областно звено „Охрана“ към ГДИН при Министерство на правосъдието. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок, от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от връчването.
17 Административно дело No 186/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Отказ №17-101/07.03.2017г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Районен съд Казанлък, Районна прокуратура Казанлък, Служба по вписванията гр. Казанлък и Областно звено „Охрана-Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част с частна жалба в седмодневен срок от връчването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2018
Административно дело № 4834/2018
В законна сила на 20.6.2018г.
18 Административно дело No 188/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Отказ №17-107/09.03.2017г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Районен съд Раднево, Районна прокуратура Раднево, Служба по вписванията гр. Раднево и Областно звено „Охрана-Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок, от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от връчването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2018
Административно дело № 4833/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
19 Административно дело No 191/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Г.Р.И., сумата от в размер на 300.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 30.12.2016 год. – 10.03.2017 год. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 30.12.2016 год. – 10.03.2017 год. в останалата му част до 10 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния
20 Административно дело No 202/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.С.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането за прогласяване за нищожна на Виза за възстановяване във връзка с чл.66, ал.2 от ЗС на погинала сграда с идентификатор 68850.503.231.2 по КККР на гр.Стара Загора, УПИ ІІІ-3231, кв.6601 по плана на гр.Стара Загора, издадена от Главния архитект на община Стара Загора от 07.04.2017г. ОТМЕНЯ по жалба на М.С.К. Виза за възстановяване във връзка с чл.66, ал.2 от ЗС на погинала сграда с идентификатор 68850.503.231.2 по КККР на гр.Стара Загора, УПИ ІІІ-3231, кв.6601 по плана на гр.Стара Загора, издадена от Главния архитект на община Стара Загора от 07.04.2017г., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.С.К. ЕГН ********** сума в размер на 260.00 (двеста и шестдесет) лева – разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
21 Административно дело No 207/2017, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МАРКОНИ МДС” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, в частта й, с която е обявено класирането и е обявено дружеството жалбоподател за спечелило публичния търг за продажба на ПИ 55021.501.3221 за постигнатата на търга продажна цена в размер на 404540.00 лв. без ДДС, и прекратява производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ искането на „МАРКОНИ МДС“ ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 за прогласяване за нищожна Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОСЪЖДА „МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 да заплати на Община Павел баня сумата 500.00 лв. – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2019
Административно дело № 5039/2018
В законна сила на 7.1.2019г.
22 Административно дело No 225/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Г.Г. – прокурор в Районна прокуратура Стара Загора срещу Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №21 от същата дата, с което се дава съгласие за произвеждане на местен референдум със следния въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел”, от запад – ул. „Иван Вазов”, от север алеята към предприятие Труд и от юг – ул. „Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора”, като неоснователен. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.3.2018г.
23 Административно дело No 226/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г." Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна писмена грешка допусната на ред 7, стр. 12 в мотивите към решение №317/24.11.2017г, постановено по адм.д.№226/17г. по описа на АС Стара Загора като вместо „реда и условията на чл.13 ал.8 от ЗУСЕСИФ“ да се чете „ реда и условията на чл.13 ал.8 от Методологията“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 232/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД против Решение на Директора на РЗОК Стара Загора за определяне по отношение на „МБАЛ Тракия“ЕООД нова стойност по Приложение №2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017г за заплащане през м.май 2017 г /дейност м.април 2017г/ в размер на 978 118 лв, обективирано в писмо изх.№ 29-02-541 /27.04.2017г. на Директора на РЗОК Стара Загора, като неоснователна. . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 235/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за присъждане на сумата от 15 000лв. – обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от затворническата администрация, определени като подлагане на нечовешко и унизително отношение, изразяващо се в: държането му в продължителна изолация, излизаща извън всякакви разумни граници, в постоянно заключено спално помещение и лишен от включване в смислени дейности; неосигуряване на достатъчно храна по количество и качество; неосигуряване на добри санитарно-хигиенни и битови условия и на социално подпомагане за контакти с външния свят за периода 15.05.2012г.-15.05.2017г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за присъждане на сумата от 1000лв, представляваща обезщетение за имуществени вреди – направени от ищеца разходи за закупуване на храна от лавката на затвора поради неизпълнение задължението на затворническата администрация да му осигури храна, необходима като количество и качество за задоволяване нуждите на организма му и за запазване на здравето му, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА П.Й.С., ЕГН ********** да заплати на Административен съд - Стара Загора сумата 2963.44 лв /две хиляди деветстотин шестдесет и три лева и четиридесет четири ст./, представляваща заплатено от бюджета на съда възнаграждение за вещо лице. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
26 Административно дело No 283/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.М.М., ЕГН **********, Затвора гр. Варна, сумата 200.00 /двеста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови условия /на минимална свободна жилищна площ/ при престоя на М.М. в Затвора гр.Стара Загора за периода 20.01.2017г. – 09.05.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.М.М. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 50 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 298/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.И.М.,
И.Д.Н.,
К.М.Б.,
И.Н.П.,
И.Д.Т.,
П.Н.Т.,
Д.И.А.,
Д.Н.Б.,
М.К.Е.,
Я.С.Г.,
С.Ж.С.,
Т.С.С.,
Т.И.М.,
М.К.Х.,
П.Д.С.,
В.Б.С.,
К.Т.К.,
Г.Я.С.,
М.С.Б.,
П.Т.П.,
И.В.Г.,
В.С.С.,
С.А.К.,
Ж.П.Б.,
Н.С.З.,
И.Г.П.,
Я.Г.Й.,
Н.Д.Г.,
Д.К.И.,
Д.Т.И.,
С.Т.С.,
Б.К.К.,
Т.Т.К.,
С.П.А.,
Ж.Г.А.,
Я.П.Я.,
И.Ж.Т.,
Д.З.Г.,
В.Х.Ж.,
А.Е.А.,
С.М.К.,
Ж.А.Г.,
В.И.М.,
Г.А.Х.,
И.П.М.,
В.В.В.,
Т.Г.М.,
С.Х.Й.,
М.Т.Й.,
Г.Д.А.,
Ж.К.А.,
П.П.М.,
З.Н.И.,
К.Е.Х.,
Т.Н.Н.,
И.И.,
М.В.К.,
Д.В.Б.,
С.И.И.,
Н.З.Д.,
Г.Б.Б.,
Р.К.П.,
Т.К.П.,
А.К.Д.,
Б.Г.Г.,
Д.Д.Г.,
И.А.Д.,
Я.Т.Я.,
И.Д.И.,
Т.Д.Н.,
И.Х.Д.,
С.Д.К.,
Л.Н.К.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.11.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.10.2018г за даване ход на делото по същество, като вместо това: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на П.И.М., С.Ж.С., Т.С.С., Д.К.И. и Д.З.Г. против Заповед №РД-25-1147/25.06.2012г на Заместник – Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ-4547а /с идентификатор 6885.509.5548/ и УПИ VІІІ-4547а /идентификатор 68850.509.5547/, кв.327 по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустими. ОСЪЖДА П.И.М. ЕГН **********, С.Ж.С. ЕГН **********, Т.С.С. ЕГН ***********, Д.К.И. ЕГН **********, Д.З.Г. с постоянен адрес *** да заплатят на „СК С“ ООД гр.Стара Загора, ЕИК 204409459 сумата 892.50 лв /осемстотин деветдесет и два лева и 0.50ст/ разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 298/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
28 Административно дело No 304/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 000лв. за претърпени от В.В. неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразна административна дейност на длъжностни лица на Община Казанлък във връзка с предоставянето и ползването на социалната услуга „топъл обяд от обществена трапезария“ - незаконосъобразни действия на управителя на Домашен социален патронаж, незаконосъобразно бездействие на Кмета на Община Казанлък във връзка с подадена от ищцата тъжба вх. №94-В-1712-3 /09.05.2017г. и спиране предоставянето на услугата „топъл обяд от обществена трапезария“, считано от 01.06.2017г., като недоказан и неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Община Казанлък за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 314/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.К.Г.,
И.Г.И.,
С.И.К.,
К.В.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.Г. ***, И.Г.И.,***, пл.“Б“ №1 ап.18, С.И. ***, пл.“Б“ №1 ап.7 и К.В.М. *** против Заповед № 19-12-110 /04.05.2017г, издадена от Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план-изменение на План за застрояване за урегулиран поземлен имот ХХV5695 в кв.260 /ПИ с идентификатор 68850.504.5695/ по плана, съответно по кадастралната карта на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Е.К.Г., ЕГН ********** ***, И.Г.И., ЕГН ********** ***, пл.“Б“ №1 ап.18, С.И.К., ЕГН **********,*** и К.В.М., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
30 Административно дело No 325/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 18.01.2018г. за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, с която са оспорени разпоредбите на чл.44, ал.1, точка 101, подточки 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22 и 23 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 325/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2018г.
31 Административно дело No 330/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Х.К. Заповед № 977/12.06.2017г на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.196 ал.1 вр.с чл. 195 ал.6 от Закона за устройство на територията е разпоредено премахване на сграда в ПИ с идентификатор 35167.37.665 с площ 691 кв.м по КККР на гр.Казанлък, одобрени със заповед № РД-18-88/26.11.2015г на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Кайнарджа“ в землището на гр.Казанлък, със собственик В.Х.К., като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 335/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №335/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 23.1.2018г.
33 Административно дело No 338/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от М.М.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/, гр.София за присъждане в полза на ищеца на сумата от 70 000лв. за претърпени от М.М. неимуществени вреди вследствие на поставяне на белезници, повдигане и „пускане“ по стълби, подтикване към самоубийство и тормоз, изразяващ се чрез обиди – псувни и изтезания, изразяващи се в побой с палка пред други лица, за времето на престоя му в Затвора гр.Стара Загора в периода 24, 25 и 26.04.2017г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.М.М., ЕГН **********, да заплати Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр.София сумата от 100 лв разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 24.7.2018г.
34 Административно дело No 342/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Ж. Заповед № 10-00-1118/ 07.06.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 195, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахната полумасивна стопанска постройка с приблизителни размери 4,00/5,00м с неустановена функционалност, находяща се в УПИ VIII-222 от кв.34 по плана на с.Маджерито, общ.Стара Загора, собственост на Д.Д.Ж. и д.к.в., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.Д.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.2.2018г.
35 Административно дело No 343/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.И.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.И.Ж. ***, Заповед № 10-00-1039/30.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 и ал.6 от ЗУТ е наредено да се премахне паянтова стопанска постройка с приблизителни размери 28,00/7,00м, която се използва за отглеждане на крави, находяща се в УПИ XVIII-223, кв.34 по плана на с.Маджерито, Община Стара Загора, собственост на Ж.И.Ж., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Ж.И.Ж.,*** Отец Паисий, №84, ет.4, ап.7, ЕГН:********** сумата от 210 (двеста и десет) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 14.5.2018
Административно дело № 2002/2018
В законна сила на 30.5.2018г.
36 Административно дело No 347/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОТОТЕХНИКА И АВТОСЕРВИЗИ-СТАРА ЗАГОРА АД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД Заповед № ДК-10-ЮИР-34 от 15.06.2017г. на Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, с която в производство по чл.216 от ЗУТ е отхвърлена жалбата на „Еврострой инженеринг“ЕООД, гр.Стара Загора; „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД; „Аугуста 2006“ЕООД, гр.Стара Загора и „Адос“ ЕООД,гр.Стара Загора, както и отделно подадената жалба от страна на „Мототехника и автосервизи Стара Загора“АД, и е оставено в сила Разрешение за строеж № 19-219 /11.04.2017г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж: „Апартамент“ -преустройство на офис 27 на пети етаж в апартамент със застроена площ /ЗП/ и разгърната застроена площ 106.80 кв.м находящ се в УПИ ІІ-мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора и представляващ ПИ с идентификатор 68850.518.454 по КККР, с административен адрес бул. „Цар Симеон Велики“ №157, вх.В, ет.5 с възложител И.Г.Г., и вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 19-219 /11.04.2017г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, за строеж: „Апартамент“ -преустройство на офис 27 на пети етаж в апартамент със застроена площ /ЗП/ и разгърната застроена площ 106.80 кв.м находящ се в УПИ ІІ-мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора и представляващ ПИ с идентификатор 68850.518.454 по КККР, с административен адрес бул. „Цар Симеон Велики“ №157, вх.В, ет.5, с възложител И.Г.Г., ведно със съгласувания и одобрен инвестиционен проект към него, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД, ЕИК 123028383, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 157 вх.В оф. №1, сумата от 800.00 лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 348/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОТОТЕХНИКА И АВТОСЕРВИЗИ-СТАРА ЗАГОРА АД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД Заповед № ДК-10-ЮИР-33 от 15.06.2017г. на Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, с която в производство по чл.216 от ЗУТ е отхвърлена жалбата на „Еврострой инженеринг“ЕООД, гр.Стара Загора; „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД; „Аугуста 2006“ЕООД, гр.Стара Загора и „Адос“ ЕООД,гр.Стара Загора, както и отделно подадената жалба от страна на „Мототехника и автосервизи Стара Загора“АД, и е оставено в сила Разрешение за строеж № 19-214 /10.04.2017г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж: 3 броя апартаменти (преустройство на офис 28 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м., офис 29 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м. и офис 31 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 60.70кв.м, строеж четвърта категория) в УПИ ІІ мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора, адрес бул.Цар С.Велики № 157 , вх.В, ет.5, с възложител И.С.И., и вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 19-214/10.04.2017г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, за строеж: 3 броя апартаменти (преустройство на офис 28 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м., офис 29 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м. и офис 31 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 60.70кв.м, строеж четвърта категория) в УПИ ІІ мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора, адрес бул.Цар С.Велики № 157 , вх.В, ет.5, с възложител И.С.И., ведно със съгласувания и одобрен инвестиционен проект към него, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД, ЕИК 123028383, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 157 вх.В оф. №1, сумата от 800.00 лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 354/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.А.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
К.В.Г.,
М.П.В.,
Ц.П.Б.,
С.Р.Ш.,
Р.Н.Д.,
М.С.С.,
Н.С.Т.,
А.Н.М.,
М.Б.С.,
П.С.И.,
К.П.Д.,
Г.Х.З.,
Ц.М.З.,
Л.М.С.,
М.Л.С.,
С.Т.С.,
Б.Л.М.,
В.Л.П.,
В.П.В.,
К.Р.К.,
Л.С.М.Б.,
З.П.Ж.,
Г.А.Д.,
Т.Д.Т.,
Т.Ц.М.,
М.П.Т.,
М.Т.Д.,
В.Т.П.,
Й.С.С.,
Е.Д.Д.,
И.С.С.,
М.В.Д.,
Й.Н.С.,
П.Г.А.,
Т.Г.С.,
Н.А.М.,
В.Б.Г.,
П.Н.Т.,
Н.Т.Т.,
Р.И.П.,
Д.Ж.Л.,
М.Ж.Ч.,
Н.Л.М.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Р.А.Л. за обявяване нищожността на Решение №283/28.06.2012г., с което Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за територията на парк „Бедечка“, гр. Стара Загора- част от кадастрален район 513, обхващащ квартали с номера от 801 до 831вкл., с изключение на УПИ VІ 6706,6711,6713,6714, в кв.823, УПИ І 6128, УПИ ІІ-6190, УПИ ІІІ-6197, всички в кв.829, УПИ ІІ 144 в кв. 828 и улица. ОСЪЖДА Р.А.Л. ЕГН ********** да заплати на П.С.И. с ЕГН:********** сумата от 1708.20лв. / хиляда седемстотин и осем лв и двадесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
39 Административно дело No 362/2017, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.К.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ 1-ВО РУ- ГР. СТ. ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К. ***, ЕГН **********, против Заповед УРИ:1959зз-223/12.07.2017г, издадена от полицейски орган при I-во РУ на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 373/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Щ.Х.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х. Вилхелм Щ., Решение №919/25.05.2017г на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен Проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти в кв. „Железник“ гр.Стара Загора, обхващащ квартали №№638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664,665,666,667, 668, 669, 673,674 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719,721, 723, 724, 726, 727, 732,733, 734, 735, 736 и 737 по плана на Стара Загора, В ЧАСТТА относно УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39, УПИ V-39 кв.686, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х. Вилхелм Щ., ЛНЧ **********,***, сумата 1185лв. – разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
41 Административно дело No 378/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.К. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 4.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и по реда на чл.203, ал.1 от АПК от К.А.К. против Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр.София, иск за претърпени имуществени вреди в размер на 13 830,05 лева от неизвършено плащане на оторизираните суми по мярка 214 за кампания 2015г., с начална дата на увреждането 01.04.2016г., заедно със законната лихва от датата на увреждането до плащането. ОСЪЖДА Константин А. *** Александър Батенберг №19, ет.8, ап.18, ЕГН: **********, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр.София, сумата от 620 (шестстотин и двадесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 390/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.В.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.В.Я. ***, Заповед № 10-00-1036 от 30.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж, пета категория - „жилищна сграда” с размери 7 на 4.5м, находящ се в УПИ ХІІ-515 в кв. 64 по плана на с. Братя Кунчеви, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.В.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
43 Административно дело No 392/2017, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорвания, обективирани в подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, Решение № 115 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
44 Административно дело No 400/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.В.Т. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.В.Т. против КФН гр. София иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за сумата от 9 436.80лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди от продадени без негово съгласие 11 796 ПКБ на 30.06.2010г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
45 Административно дело No 406/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна писмена грешка допусната на стр.3, изречение последно в мотивите към решение №348/08.12.2017г, постановено по адм.д.№406/17г. по описа на АС Стара Загора като вместо „16.07.2017г.“ да се чете „26.08.2017“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение №348/08.12.2017г., постановено по адм.д.№406/17г. по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 413/2017, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ВИТАДЕНТ - АБ- ООД-КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции № РД-19-278/ 10.07.2017г. на Директора на РЗОК - Стара Загора, в частта й, с която на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, е наложена, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., финансова неустойка в размер на 50.00лв. за нарушение, констатирано в т.5 от заповедта и в частта й, с която на същото лечебно заведение, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2016г. и §7 от ПЗР на Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., е наложена финансова неустойка в размер на 50.00 лв. за нарушение, констатирано в т.6 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, в останалата й част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2018г.
47 Административно дело No 424/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Х.С.Ш.,
Е.Г.В.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалби на Х.С.Ш. и Е.Г.В. Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора, като за изброените УПИ се установява смесена устройствена зона Сж, одо, - за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване-свързано, високо застрояване, с височина Н до 24м,при указаните в проекта показатели максимална плътност на застрояване 80%, максимален коефициент на интензивност на застрояване /Кинт/ 4.5, минимална озеленена площ 20%, съгласно приложен проект, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х.С.Ш. ЕГН ********** – сумата 1069 лв, представляваща направени от него разноски по делото. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Е.Г.В. – ЕГН ********** сумата от 1169 лева, представляваща направените от нея разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
48 Административно дело No 428/2017, VI състав КСО Ф.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.С.С. ***, против Решение № 2153-23-35 от 20.07.2017г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Ф.С. жалба и е потвърдено изцяло Разпореждане № ********** от 19.05.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като неоснователна. ОСЪЖДА Ф.С.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно дело No 440/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси С.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.Б. *** Заповед №1245/25.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с която Кандидат №2: Я.Д.Г. е обявена за спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 35167.504.84, с обща площ 595 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед РД 18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Казанлък, ул.Братя Миладинови, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 906, 920, квартал:132А, парцел: IX, при посочени съседи, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Административно дело № 13276/2018
50 Административно дело No 440/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси С.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.11.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №242/09.08.2018г., постановено по адм.дело №440/2017г. на Административен съд Стара Загора като в мотивите на съдебния акт: вместо на стр.9, ред 8 – „наемна“ цена да се чете „продажна“ цена; вместо на стр.9, ред 9 – „наемната“ цена да се чете „продажната“ цена; вместо на стр.12, абзац 4, ред 8 – „конкурс“ да се чете „търг“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
51 Административно дело No 442/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на М.Р.И. ЕГН********** сумата от 662лв. /шестстотин шестдесет и два/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода от 24.11.2016г. до 06.06.2017г., причинени му от нарушение на чл.3 от ЗИНЗС, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 40 000лв/ четиридесет хиляди/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
52 Административно дело No 444/2017, VIII състав Закон за държавния служител С.С.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Н. против Заповед № ЧР-13-087/08.08.2017 г. на директора на ОДЗ Стара Загора, поправена със Заповед № ЧЗ-13-089/10.08.2017г., с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката като „старши експерт” в ОДЗ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.1.2018г.
53 Административно дело No 450/2017, III състав КСО ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ" ГР. МЪГЛИЖ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 против Решение № 1040-23-28 / 07.08.2017г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата му и са потвърдени задължителни предписания № ЗД-1-23-00276211 от 21.06.2017г на старши инспектор по осигуряването в ТП на НОИ гр. Стара Загора в частта им по т.2 и т.3, като неоснователна. ОСЪЖДА Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 да заплати на ТП на НОИ гр.Стара Загора сумата от 350 лв — разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2018
Административно дело № 2446/2018
В законна сила на 15.10.2018г.
54 Административно дело No 454/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.М. от гр. Казанлък против отказ на Главен архитект на Община Казанлък да издаде Удостоверение за търпимост на строеж "Навес с три изградени стени, находящ се в западната част на УПИ ХХХI - 5864, кв.167 по плана на гр. Казанлък с идентификатор 35167.502.5864", като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.М., ЕГН ********** от гр. Казанлък да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина С. сумата от 200.00 /двеста/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно дело No 456/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Т.С. ИВАН МАНЕВ- НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Т.С. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000230/ 20.05.2014г, издадена от И.М. - Началник група „Отчет на ПТП и водачи, административнонаказателна дейност и информационно-аналитична дейност“ в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството му за управление на МПС, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Е.Т.С. *** СУМАТА 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2018г.
56 Административно дело No 464/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати Т.Т.Д. ЕГН **********, сумата от 600.00 /шестстотин/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“ИН“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ, постоянен достъп до санитарен възел, течаща вода, пряко осветление и проветрение и възможност за двигателна активност през периода на задържане на Т.Д. *** от 23.01.2013г-до 28.1.2013г, от 05.02.2013-24.04.2013г и от 01.10.2014- до 06.01.2015г. ОТХВЪРЛЯ иска на Т.Т.Д. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 600.00лв до претендираните 8000 лв и за периодите 18.01.2006- 14.02.2006г, от 04.05.2011г до 21.07.2011г, от 23.03.2012г - до 06.04.2012г, и от 29.01.2013г-04.02.2014г, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
57 Административно дело No 469/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на А.Д.А., ЕГН **********, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от А.А. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на А.А. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Хасково за периода 17.02.2015г. – 10.06.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Д.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 9 980лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на А.Д.А., ЕГН **********, сумата от 24лв. /двадесет и четири лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
58 Частно административно дело No 484/2017, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.П.Х.,
П.Х.Х.
ДИРЕКТОР НА РДСП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ частните жалби на Х.П.Х. *** и на П.Х.Х. *** против Акт за прекратяване на административно производство, обективиран в писмо изх.№ 30-82 992Н#1 от 14.09.2017г на Директора на РДСП Стара Загора, като неоснователни. Определението не подлежи на обжалване..

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 3.4.2018
Административно дело № 3668/2018
В законна сила на 16.2.2018г.
59 Административно дело No 486/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.К.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - СОФИЯ,
ОД НА МВР СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Е.К.Г. *** срещу Областна дирекция на МВР - София и Министерство на вътрешните работи субективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за солидарно осъждане за сумата от 450лв., представляваща обезщетение за претърпени от Е.Г. имуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители на Областна дирекция на МВР - София и Министерство на вътрешните работи, изразяваща се в незаконосъобразно бездействие на служители на МВР да отразят заплащането на глобата по Наказателно постановление № 15-1228-002287 от 05.08.2015г. и незаконосъобразно лишаване на Е.Г. от правоуправление в резултат на неправомерни действия на служители на сектор КАТ към ОД на МВР – София, издали АУАН серия Д № 111080 от 13.07.2017г. и Заповед № 911 от 13.07.2017г. за прилагане на принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б “д“ от ЗДвП, довели до отнемане на СУМПС № 282202863, контролен талон № 52839 и СРМПС част ІІ № 005581306, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба, като недоказани и неоснователни. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Областна дирекция на МВР – София, за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Министерство на вътрешните работи, гр. София, за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
60 Административно дело No 489/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Т.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати на И.Т.Г. ЕГН ********** сумата 1500 /хиляда и петстотин/ лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода 27.09.2012г-01.12.2015г вследствие неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и незадоволителни хигиенни условия в Затвора – Стара Загора в този период. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Т.Г. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 1500 лв до претендираните 25000 лв, както и за периодите на 18.06.2009г.-26.09.2012г, за периода от 01.12.2015г до 30.09.2017г, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
61 Административно дело No 490/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.П.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Х.П.Х. ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГД”ИН”) за присъждане на сумата 10 000лв, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца в периода 09.01.2017-01.09.2017г неимуществени вреди следствие лоши медицински, битови и хигиенно-санитарни условия в Затвора Стара Загора, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
62 Административно дело No 494/2017, II състав Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, против Акт за установяване на задължение по декларация № 60621 от 22.06.2017г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора и потвърден с Решение № 60621 от 04.09.2017г. на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, да заплати на Община Стара Загора сумата от 523.00лв /петстотин двадесет и три лева/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.2.2018г.
63 Административно дело No 500/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.1.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх.№3913/02.10.2017г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с искане за осъждане на ответника да заплати сумата от 5 000 лева имуществени и неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на публичен изпълнител при НАП – гр.София, по която е образувано административно дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
В законна сила на 17.1.2018г.
64 Административно дело No 502/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.П. Д.К.Б.,
Е.Б.Ц.,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, постановена на 18.09.2017г. от длъжностни лица от „Звено за кратковременно паркиране“ при Община Казанлък – Д.К.Б. и Е.Б.Ц., с която на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП е разпоредено преместването на лек автомобил „Субару Аутбек“ с рег.№СТ 0586 ВТ, без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.И.П. ЕГН **********,***, сумата от 51 /петдесет и един/ лева, представляваща претърпени имуществени вреди за заплатена такса за репатриране и престой на наказателен паркинг на лек автомобил „Субару Аутбек“ с рег.№СТ 0586 ВТ. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.И.П. ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2018г.
65 Административно дело No 504/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.И.И. ЕМИЛ ТЕНЕВ, МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ РАЙОНО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.И. против Заповед за задържане на лице № 284 33 335 от 17.09.2017г , издадена на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР от младши инспектор при РУ Полиция Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА С.И.И., ЕГН ********** да заплати на ОД на МВР гр.Стара Загора сумата 100 лв разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.4.2018г.
66 Административно дело No 505/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Д.Х.,
К.В.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Г.В.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.Х. и К.В.Х. Разрешение за поставяне № 26/31.07.2017г издадено от Кмета на Община Стара Загора, с което на основание чл.56 ал.1 от ЗУТ във връзка с Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане - НРУИРПВПСЕГО, се разрешава на Р.Г.В. да извърши поставяне на слънцезащитно устройство пред кафе-аперитив, находящ се в жилищна сграда с административен адрес ********, гр.Стара Загора, с площ от 30.20 кв.м, урегулиран поземлен имот УПИ ІІ1513, 1514, 1515 кв. 526б по плана на гр.Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор 68850.502.388 по кадастралната карта, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на В.Д.Х. ЕГН ********** и К.В.Х. ЕГН ********** общо сумата 820.00 лв/осемстотин и двадесет лева/, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
67 Административно дело No 506/2017, IV състав Закон за държавния служител И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, на основание чл.74 ал.1 от Закона за държавния служител, да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 5970лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет/, представляваща обезщетение за незаконно уволнение за периода от 20.05.2015г. до 19.11.2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 04.10.2017г. до датата на окончателното плащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 750лв. / седемстотин и шестдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.2.2018г.
68 Частно административно дело No 507/2017, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.И.Б. РАЙОНЕН СЪД ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 20.03.2018г за приключване на съдебното дирене и даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /именована „искане“/, уточнена с молба вх.№4135/16.10.2017г на И.И.Б. против действия на Районен съд – Стара Загора като администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно предоставяне на лични данни на жалбоподателката в решение постановено по гр.д.№ 3196/2013г. по описа на РС – Стара Загора, качено в интернет пространството чрез електронния адрес на РС Стара Загора www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№507/2017г по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Решение от 4.7.2018
Административно дело № 7930/2018
69 Частно административно дело No 507/2017, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.И.Б. РАЙОНЕН СЪД ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.Б. ***, в частта относно молбата й от 22.08.2017г. до Районен съд Стара Загора, за заличаване на неправомерно представени данни, касаещи наименованието, адреса и ЕИК на представлявано от нея дружество, съдържащи се в текста на решение по гр.д.№ 3196/2013г. на Районен съд Стара Загора, публикувано на електронен адрес www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm, като недопустима. ПРАКРАТЯВА производството по адм.дело №507/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.Б. ***, в частта й срещу мълчалив отказ на Районен съд Стара Загора, постановен по молба на Б. от 22.08.2017г. за заличаване на неправомерно представени лични данни – трите й имена, съдържащи се в текста на решение по гр.д.№ 3196/2013г на Районен съд Стара Загора, публикувано на електронен адрес www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm, като неоснователна. ОСЪЖДА И.И.Б. ***, ЕГН ********** да заплати на Районен съд Стара Загора направените разноски по делото в размер на 600 (шестстотин) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
70 Административно дело No 511/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-099 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-100 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 512/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Г.В. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.В. ЕГН ********** *** Заповед № 03-240-РД/197 от 26.09.2017г на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане на С.Г.В. с ИД № 24063002638 и УРН 675947, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора за ново произнасяне по Заявлението от 09.08.2016г на С.Г.В. с ИД № 24063002638 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.В. ЕГН ********** *** сумата 750/седемстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
72 Административно дело No 514/2017, V състав Закон за движението по пътищата Е.С.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000992 от 04.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 514/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 3.2.2018г.
73 Административно дело No 515/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 515/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3, чл.69, ал.1 и чл.80, ал.2, т.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Община Гурково, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 334/30.11.2017г. на Общински съвет Гурково. ОСЪЖДА ответника Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 19.1.2018г.
74 Административно дело No 517/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.В.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-240-РД/200 от 27.09.2017г, издадена от Директор Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора по жалба на И.В.Д. ВРЪЩА преписката на Директор ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Стара Загора за ново произнасяне по Заявление ИД №24/06/3/0/02626 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на И.В.Д. ЕГН ********** сумата 510/ /лв, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
75 Административно дело No 522/2017, VIII състав Други дела по ЗОС и ЗДС Й.М.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.М.Й. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по заявление вх.№21-57-11/08.09.2017г. ОСЪЖДА Й.М.Й. ***, ЕГН **********,*** Загора разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
76 Административно дело No 527/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Й. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1562/ 11.10.2016г от Заместник-кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 68/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 16.10.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 200 /двеста/лв, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1562/ 11.10.2016г от Заместник-кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 16.10.2017г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковете на С.П.Й. в останалата им част до размер 600лв за обезщетение за имушествени вреди и до 300лв за обезщетение за неимуществени вреди като неоснователни. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 343 /триста четиридесет и три/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
77 Административно дело No 529/2017, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-Зд-310 от 16.10.2017г., против Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет - Стара Загора, с което на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1 158 от 26.05.2011г. на Общинския съвет, в частта му за кв.“Бедечка“ с граници юг - ул.“Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „Труд“, запад - ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“ по плана на гр.Стара Загора. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора да заплати на Общински съвет - Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 1.6.2018г.
78 Административно дело No 533/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОЛИМПИЯ ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ж.Ж.Ш., като управител на „ Олимпия експорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, площад „ Берое” № 3, ет. 7, ап.27 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001138 от 11.09.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Ж.Ш. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
79 Административно дело No 534/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Л.Д.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Л.Д. Заповед №17-1228-001128/08.09.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Решение от 2.4.2018
Административно дело № 3870/2018
В законна сила на 15.6.2018г.
80 Административно дело No 536/2017, IV състав Закон за културното наследство ЗЛАТЕКС ООД ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ Становище изх. №33-НН-376/08.06.2017г. на Заместник-министъра на културата, постановено по Заявление №7000-888/19.05.2017г. на „ЗЛАТЕКС“ ООД. ОСЪЖДА Министерството на културата гр. София да заплати на „ЗЛАТЕКС“ ООД ЕИК ********* сумата от 1350лв. / хиляда триста и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 31.5.2018г.
81 Административно дело No 541/2017, VI състав Закон за държавния служител С.Ш.М. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ш.М. от гр. Стара Загора против Заповед №876/26.09.2017 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като неоснователна. ОСЪЖДА С.Ш.М., ЕГН ********** от гр. Стара Загора да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от Изпълнителния директор Красимир Сребров сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
82 Административно дело No 543/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Г.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000528 от 18.09.2017г., издадена от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на И.Г.К. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.Г.К. ***, ЕГН **********, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.1.2018г.
83 Административно дело No 545/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Р.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати С.Р.Ж. ЕГН ********** сумата от 1000лв /хиляда лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“Изпълнение на наказанията“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ в периодите 26.10.2011г -21.03.2012г и от 28.09.2012г - 26.10.2012г, неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина, проветрение, отопление и задоволителни хигиенно-битови условия в спалните помещения в Арест Стара Загора, в които е настаняван ищеца в периода 26.10.2011-26.10.2012г, както и условия за двигателна активност в същия арест за период 26.10.2011-26.10.2012г. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Р.Ж. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 1000лв до претендираните 100 000лв, претендирана като обезщетение за вреди от нарушение на чл.3 ал.1 от ЗИНЗС в периода 26.10.2011-27.10.2012г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати С.Р.Ж. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
84 Административно дело No 546/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Е.Т.И. *** сумата от в размер на 5 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 26.10.2011 год. – 27.10.2012 год. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Т.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 26.10.2011 год. – 27.10.2012 год. в останалата му част до 100 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Е.Т.И. *** сумата в размер на 70.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
85 Административно дело (К) No 550/2017, IV състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №554/13.06.2017г., постановено по гр.д.№2101/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Н.Т. ЕГН:********** *** възнаграждение за юрисконсулт в размер на 100лв/ сто/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
86 Административно дело No 552/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МИТОС БГ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МИТОС БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Самуилово, община Сливен, ул. „Васил Левски” № 69, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щ.В.Щ., Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001189 от 26.09.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на „МИТОС БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Самуилово, община Сливен, ул. „Васил Левски” № 69, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щ.В.Щ., сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2018г.
87 Административно дело No 555/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Д.И.Т. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София, за присъждане на сумата общо в размер на 12500лв – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 27.03.2017г.-31.05.2017г. при престоя в Арест гр.Стара Загора, поради лоши битови условия /липса на естествено осветление, липса на санитарен възел и течаща вода в килиите, както и недостатъчно топла вода в банята в ареста/; лишаване от престой на открито по време на пребиваването му в Ареста гр.Стара Загора за същия период; „малтретиране“ от служител на Ареста Стара Загора, изразил се в принуждаване на ищеца да прави лицеви опори, клякания и ритник; лишаване от ползване на телефон и връзка с близките на ищеца, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.6.2018г.
88 Административно дело No 556/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.В.Ф. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на Г.В.Ф. с адрес ***, Затвора , сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Г.Ф. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на Г.Ф. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 29.07.2017г. – 31.08.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.В.Ф. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 13 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
89 Административно дело No 558/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.В.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.В.Н., ЕГН **********,***, Отказ на Кмета на Община Мъглиж по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., обективиран в писмо рег.№94M-1073-1#1/27.10.2017г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Мъглиж за произнасяне по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на П.В.Н. ЕГН ********** сумата от 780.00 (седемстотин и осемдесет) лв., направени по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.92, ал.14, изр. последно от Закона за гражданската регистрация.
В законна сила на 20.7.2018г.
90 Административно дело No 560/2017, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Т.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Е.Т.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 1 000.00 /хиляда/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ЗО „Черна гора“ при Затвора Стара Загора, за периода 01.12.2014г. – 31.07.2016г., причинени му в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Т.Г. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 20 000лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Е.Т.Г., ЕГН ********** ***, сумата 25 лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
91 Административно дело No 561/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.И.Ж. Заповед №ЧР-13-098 от 18.09.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, представлявана от Директора Елка Бонева да заплати на Ж.И.Ж., ЕГН ********** *** сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му
В законна сила на 20.2.2018г.
92 Административно дело No 562/2017, II състав Закон за социално подпомагане К.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Н.К. Заповед № 179/ 08.09.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0025/ 16.10.2017г. на Директора на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора, с която му е отказано настаняване в специализирана институция – Дом за възрастни хора с физически увреждания гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, за ново произнасяне по подадената от К.Н.К. Заповед молба за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности с вх.№ 170/ 21.08.2017г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.2.2018г.
93 Административно дело No 565/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.А.В. ***, Решение № 10-2339/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, с което на основание чл.28, ал.1 и 2 от Закона за достъп до обществена информация, е отказан достъп до обществена информация по заявление с рег.№ 10-21-42/ 08.09.2017г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за произнасяне по подаденото от Л.А.В. заявление за достъп до информация с рег.№10-21-42/ 08.09.2017г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
94 Административно дело No 566/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.А. ТИХОМИР БАЛАБАНОВ, МЛ.РАЗУЗНАВАЧ В СЕКТОР "ПКП" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.А. Заповед за задържане на лице № 349зз-138 от 18.10.2017г, издадена на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР от младши разузнавач в сектор „ПКП“ при ОД МВР Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на А.С.А. ЕГН ********** сумата от 350 лв-разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
95 Административно дело No 567/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Д. против Заповед №17-0327-000166/31.08.2017г. издадена от Началник група към ОД МВР Стара Загора, РУ Раднево. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.3.2018г.
96 Административно дело No 568/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д. *** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0327-000167 от 31.08.2017г, издадена от Началник група „Охранителна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, РУ Раднево с правно основание чл.171, т.2а от ЗДвП, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
97 Административно дело No 569/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.50 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан.
В законна сила на 1.3.2018г.
98 Административно дело No 570/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.45, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Павел баня, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Община Павел баня, представлявана от Кмета Станимир Радевски да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №570/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 26.1.2018г.
99 Административно дело No 571/2017, VI състав Закон за закрила на детето М.К.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на жалбата на М.К.Т. *** против Заповед №ЗД/Д-СТ-144 от 12.09.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2018
Административно дело № 4753/2018
В законна сила на 2.10.2018г.
100 Административно дело No 572/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 572/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3; чл.69, ал.1 и чл.89, ал.2, т.5 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Николаево, приета с Решение № 94/ 23.12.2008г. на Общински съвет - Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 211/19.12.2017г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 2.2.2018г.
101 Административно дело No 574/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.С.М.,
И.И.В.,
С.М.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.М., И.И.В. и С.М.М. против Заповед № 10-00-2039/16.10.2017г., издадена от Заместник Кмета „ТОРЕЧ“ на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед №10-00-2005/10.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Е.С.М. ЕГН **********, И.И.В. ЕГН ********** и С.М.М. ЕГН ********** да заплатят на Светлозара Н.А. ЕГН **********, А.Н.А. ЕГН ********** и Н.Х.А. ЕГН ********** сумата от 200 лева, представляваща разноски по делото за изготвена комплексна съдебно-техническа експертиза. ОСЪЖДА Е.С.М. ЕГН **********, И.И.В. ЕГН ********** и С.М.М. ЕГН ********** *** Загора разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2018
Административно дело № 4567/2018
В законна сила на 19.11.2018г.
102 Административно дело No 575/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.34, ал.3 в цялост и частта им относно „2% режийни разноски” разпоредбите на чл.45, чл.64 ал.3, чл.67 ал.4, чл.88 ал.2 и чл.106 ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово. ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово.
В законна сила на 10.2.2018г.
103 Административно дело No 576/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорване от Кмета на община Чирпан Решение №321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.2, с която ОбС: дава разрешение дейностите по ремонт и реставрация да се извършат от клуб „Отворено общество” гр.Стара Загора с посочени данни, като финансирането им се осъществи по програма „Ти и LIDL за по-добър живот”, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ оспорването от Кмета на община Чирпан на Решение № 321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.1 и т.3, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
104 Административно дело No 578/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ И.П.З.П.М.П.Д.-Р.Й.Х. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2018г.
Прекратява делото
В законна сила на 18.1.2018г.
105 Административно дело No 579/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Г.И. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Г.И. принудителна административна мярка – преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, изпълнена на 01.11.2017г. спрямо МПС с рег.№СТ8193ВМ. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Е.Г.И. ЕГН********** сумата от 410лв /четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 6.2.2018г.
106 Административно дело No 580/2017, VI състав КСО Д.Х.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.Т. *** против Решение №2153-23-65 от 19.10.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №580/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.1.2018г.
107 Административно дело No 583/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.П.П. Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, в частта с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж четвърта категория Вътрешно преустройство на апартамент №4, разположен на ІІ етаж от сградата в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ********, изразило се в изместване вътрешни зидове, изграждане на нови и премахване на коминни тела, изпълнен от Д.П.П. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.П. против Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж четвърта категория Вътрешно преустройство на апартамент №4, разположен на ІІ етаж от сградата в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ********, изразило се в изразило се в приобщаване на половината южна тераса към жилищно помещение и приобщаване на северната тераса към жилищните помещения на апартамента. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.П.П., ЕГН ********** сумата 987.50лв /деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ - разноски по делото. ОСЪЖДА Д.П.П., ЕГН ********** *** сумата 50 лв /петдесет лева/ - разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
108 Административно дело No 584/2017, VII състав КСО И.И.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.Л.Д., като пълномощник на И.И.З. ***, против Решение №1040-23-53 от 18.10.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №РВ-3-23-00307296 от 25.08.2017г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 584/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2018г.
109 Административно дело No 587/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРОН ЕООД - ДУНАВЦИ НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ТРОН” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Дунавци, общ.Казанлък, ул.”Изгрев”№ 25, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-2039/ 12.10.2017г., издадена от и.д. Началник на областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2018г.
110 Административно дело No 589/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Е.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на Е.Е.А., ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Е.А. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на Е.А. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Казанлък за периода 04.07.2014г. – 13.02.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.Е.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 30 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
111 Административно дело No 590/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.3.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.И.Г., ЕГН **********,***, сумата от 1129,40лв. /хиляда сто двадесет и девет лева и четиридесет ст./, представляваща обезщетение за претърпени от М.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 33/ 19.01.2017г., издадено от Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ иска на М.И.Г. в останалата му част до размер 1130лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати М.И.Г., ЕГН **********,***, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.3.2018г.
112 Административно дело No 591/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.А.И. ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСЪЖДА Община Павел баня, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Н.А.И. ***, EГН **********, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Н.И. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17 от 10.01.2017г., издадено от Кмета на Община Павел баня, ведно със законната лихва от датата на подаването на исковата молба - 17.11.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.А.И. ***, EГН **********,***, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 500лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Община Павел баня, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Н.А.И. ***, EГН **********, сумата от 130 /сто и тридесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.6.2018г.
113 Административно дело No 592/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КОЛЕВ ДИРЕКТ - ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К. Директ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Несебър, обл.Бургас, ул.Меркурий – е.с.Зора №30, Отказа на Зам.Кмета на Община Казанлък да бъде издадено разрешение за извършване на таксиметрова дейност същото дружество, обективиран в писмо №68-6114-1#1/27.10.2017г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Зам.Кмета на Община Казанлък за произнасяне по Заявление вх.№68-6114-1/26.10.2017г. на „К. Директ“ ЕООД, съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.4.2018г.
114 Административно дело No 594/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.И.С. ЕГН********** сумата от 500лв/петстотин/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№1399/20.09.2016г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на лихви като неоснователно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.И.С. ЕГН********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по адм.д.№594/17г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 15.3.2018г.
115 Административно дело No 595/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.И.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 167 /сто шестдесет и седем/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.И.Д. в останалата му част до размер 500лв за обезщетение за имушествени вреди и относно претенцията за присъждане на лихва от 19.10.2016г като неоснователни. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 110 /сто и десет/лв, представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 27.2.2018г.
116 Административно дело No 596/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.С.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.1.2018г.
ВРЪЩА исковата молба от Ж.С.А., уточнена с допълнителна молба вх.№ 5187/ 14.12.2017г., с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 450лв. за претърпени от Ж.А. имуществени вреди от отменен като незаконосъобразен индивидуален административен акт – Решение УРИ:8245з-193/ 25.11.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ районно управление гр.Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 596/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
117 Административно дело No 597/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1555 от 23.07.2013 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 25.03.2014 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** ***, сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2018г.
118 Административно дело No 598/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М., с адрес *** сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от И.М. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №1515 от 20.09.2016 г на Заместник кмета на община гр. Стара Загора . ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М. сумата от 310.00 /триста и десет лв/ лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 6.2.2018г.
119 Административно дело No 599/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Я.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на И.Я.Ч., с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на И.Я.Ч., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.3.2018г.
120 Административно дело No 600/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 3588.00 /три хиляди петстотин осемдесет и осем/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразни наказателни постановления №49 от 18.04.2016 год. и №126/19.12.2016 год. и двете на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 21.11.2017 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 912.00 /деветстотин и дванадесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2018г.
121 Административно дело No 601/2017, VII състав Закон за социално подпомагане В.С.И. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗПС/Д-СТ/1889/02.10.2017г. на и.д.Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0027/24.10.2017г. на Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“–Стара Загора, с която на В.С.И. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2017/2018г. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация на В.С.И. с вх.№ЗСП/Д-СТ/1889/25.09.2017г. за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2018г.
122 Административно дело No 602/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 602/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.11, т. 3, в частта «за сметка на наемателя, съответно ползвателя» от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета с Решение № 233/24.02.2003 г. на ОбС Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила на 26.02.2018 г. Решение № 225/31.01.2018 г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 20.3.2018г.
123 Административно дело No 603/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на К.С.В., с адрес *** сумата от 75.00 /седемдесет и пет/ лева — обезщетение за претърпени от К.В. имуществени вреди вследствие на частично отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №4861/11 от 16.12.2011 г на началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, като отхвърля иска до претендирания размер от 100 лв, като неоснователен, ведно със законната лихва,върху главницата от 75 лв, считано от 30.01.2013 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на К.С.В., съразмерно уважената част на иска, сумата от 235.00 двеста тридесет и пет/ лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 6.2.2018г.
124 Административно дело No 604/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Т.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР "КП" В РУ-КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.Н. ***, срещу незаконосъобразно отвеждане и задържане на А.Н. в Районно управление – Казанлък при Областна дирекция на МВР – Стара Загора на 15.11.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА А.Т.Н. ***, ЕГН **********, да заплати на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2018г.
125 Административно дело No 605/2017, IV състав КСО М.Р.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.Н. против Решение № 2153-23-68/06.11.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/11.09.2017г. на Ръководител „ПО” при същото ТП НОИ. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.1.2018г.
126 Административно дело No 608/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.М.Г. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР- СТ.ЗАГОРА, РУ-КАЗАНЛЪК-ПАВЛИН ЦОНЕВ КОЦЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.М.Г. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0284-000615/03.11.2017г., издадена Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък – Павлин Цонев Косев, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
127 Административно дело No 610/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НИКОН МЕТАЛ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.6.2018г.
ОСЪЖДА ИА „Инспекция по труда“ гр. София да заплати на „Н.М.“ ЕООД ЕИК ********* на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ сумата от 1430лв/хиляда четиристотин и тридесет/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от отменено НП №24-001162/14.12.16г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 2400лв/две хиляди и четиристотин/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2018
Административно дело № 9657/2018
128 Административно дело No 611/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на С.Д.И. ЕГН********** сумата от 250лв/двеста и петдесет/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от липсата на достатъчно жилищна площ, санитарен възел и течаща вода през нощта в периода от 14.10.2014г. до 24.02.2016г. , ведно със законната лихва от 23.11.2017г. до окончателното плащане., като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 250лв / двеста и петдесет/ до 30 000лв/ тридесет хиляди/ лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
129 Административно дело No 612/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.Ж.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 612/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
130 Административно дело No 613/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Ю.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Ю.Б. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17- 0284-000590 от 20.10.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, Районно управление - Казанлък, с която заповед на А.Ю.Б. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС” за срок от 8 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.12.2018
Административно дело № 6162/2018
В законна сила на 13.12.2018г.
131 Административно дело No 615/2017, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Петя Драганова - прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора срещу Заповед №ДС-ЗД-98 от 08.03.2017 год., издадена от Зам. областния управител на област с административен център Стара Загора в частта: по т.1 за продажбата на недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІV /Бетонов възел/ с площ 2 950.00 кв.м. в кв.69 по плана на с. Опан, общ. Опан, обл. Стара Загора, утвърден със Заповед №289/14.01.1983 год., при граници : север – край на регулация; изток – край на регулация; юг – улица и УПИ VІ /Бетонов възел/; запад - УПИ ІІІ, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.3.2018г.
132 Административно дело No 616/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация Д.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.И. против мълчалив отказ за достъп до обществена информация по ЗДОИ, формиран по подадено заявление до Кмета на Община Павел баня с вх.№6/30.10.2017 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №616/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.1.2018г.
133 Административно дело No 617/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация М.Г.Т. ДИРЕКТОР НА СУ "МАКСИМ ГОРКИ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. ***, против отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх.№171 /03.10.2017г. на Директора на Средно училище „Максим Горки“ гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Г.Т. ***, да заплати на Средно училище „Максим Горки“ гр.Стара Загора сумата 360 /триста и шестдесет/ лв - разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
134 Административно дело No 618/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Г.Г.П. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001442 от 11.11.2017г на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Г.П. ЕГН ********** *** сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.12.2018
Административно дело № 4202/2018
В законна сила на 18.12.2018г.
135 Административно дело No 619/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 619/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, поради оттегляне на оспорената разпоредба, с влязло в сила Решение № 366/25.01.2018г. по протокол № 30 на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет - Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 22.2.2018г.
136 Административно дело No 620/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.2.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл. 14,ал.1,т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г, приет с решение № 5 от 22.12.2015 г ОСЪЖДА Общински съвет - Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора разноски в размер на 20/ двадесет/лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2014 - 2019 г.
В законна сила на 22.2.2018г.
137 Административно дело No 621/2017, I състав чл. 304 АПК Д.А.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.12.2017г.
138 Частно административно дело No 622/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК КАПРОНИ АД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПО ЖАЛБА на „ Капрони” АД , със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Генерал Столетов” № 45, представлявано от изпълнителния директор Л.Д.И. заповед № 1848 от 09.11.2017 година на главния архитект на община Казанлък, с която е спряно производството по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ Капрони” АД за одобряване на инвестиционен проект до приключване на преюдициалното производство пред МЗХ, образувано по чл. 26 от ППЗСПЗЗ за изменение на КВС на землището на с. Копринка в частта за ПИ 000545 и представяне на документ за собственост върху същия в съответствие и резултатите на това производство . ВРЪЩА преписката на главния архитект на община гр. Казанлък за произнасяне по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ Капрони” АД за одобряване на инвестиционен проект за преустройство и промяна на предназначение на битова сграда в хотел, находящ се в ПИ № 000545, в землището на с. Копринка, община гр. Казанлък. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.
В законна сила на 24.1.2018г.
139 Административно дело No 623/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЛФА НЕТ БГ” ЕООД, ЕИК 200771628, представлявано от управителя Д.В.Й., против Заповед № ДК-10-ЮИР-60/ 09.10.2017г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 623/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
140 Административно дело No 624/2017, VI състав Закон за закрила на детето Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г. *** против Задължително предписание №П/Д-СТ-КК-001/07.11.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.12.2018
Административно дело № 8641/2018
В законна сила на 3.12.2018г.
141 Административно дело (К) No 633/2017, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Ж.Л.А.,
Л.Е.А.,
С.Е.А.,
А.К.А.,
Д.С.Ж.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1083 /17.10.2017г, постановено по гр.д. № 5621/2016г по описа на Районен съд-Стара Загора, в частта с която е отхвърлена жалбата на Ж.Л.А., Л.Е.А., С.Е.А., А.К.А., Д.С.Ж. против тази част от Заповед № 10-00-2145/05.10.2015г на Кмета на община Стара Загора и одобреното с нея Решение по т.8.8. протокол № 31 от 05.08.2015г на ЕСУТ при община Стара Загора, с която са определени като застроени: площта от 1 101 кв.м от ПИ идентификатор 68850.513.100 по КККР и площта от 300 кв.м. от ПИ идентификатор 68850.513.6734 по КККР на гр.Стара Загора, както и в частта относно разноските. ВРЪЩА делото в тази част за ново разглеждане от друг състав на съда. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1083 /17.10.2017г, постановено по гр.д. № 5621/2016г по описа на Районен съд-Стара Загора в частта, с която е отхвърлена жалбата на Ж.Л.А., Л.Е.А., С.Е.А., А.К.А., Д.С.Ж. против тази част от Заповед № 10-00-2145/05.10.2015г на Кмета на община Стара Загора и одобреното с нея Решение по т.8.8. протокол № 31 от 05.08.2015г на ЕСУТ при община Стара Загора, с която е определена като застроена площта от 10018кв.м ПИ идентификатор 68850.513.100 по КККР, в която част същия се припокрива с част от бивш имот 504.80 по помощния план. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
142 Административно дело No 637/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Б. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000665 от 21.11.2017г., издадена от Началник група „Пътен контрол“ в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.22 от ЗАНН и чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП на Д.Б. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
143 Административно дело No 638/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Опан.
В законна сила на 22.3.2018г.
144 Административно дело No 642/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.П. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.5.2018г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници“ – гр.София, да заплати на Д.И.П. ЕГН:********** *** Загора, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 700 (седемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.04.2015 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Агенция „Митници“ – гр.София, да заплати на Д.И.П. ЕГН:********** *** Загора, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.12.2018
Административно дело № 5485/2018
В законна сила на 19.12.2018г.
145 Административно дело No 643/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Т.Т., ЕГН ********** *** сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №14-1228-000664 от 02.06.2014 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 14.10.2014 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Т. ***, с ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2018г.
146 Административно дело No 644/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Р.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Р.Р.Х. ЕГН:********** сумата от 100лв/сто/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№14-1228-001241/04.08.2014г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на лихви като неоснователно. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Р.Р.Х. ЕГН********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№644/17г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 15.3.2018г.
147 Административно дело No 648/2017, VI състав Закон за управление на отпадъците ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Градус 2“ООД, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов т.6 от задължителни предписания на РИОСВ – Стара Загора, обективирани в констативен протокол №004631 от 30.10.2017 год. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р Петя Папазова да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов сумата от 650.00 /шестстотин и петдесет/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 14.4.2018г.
148 Административно дело No 650/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „ВИГО-МТ” ЕООД гр. Ст.Загора против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по молба вх.№10-01-5231/ 26.10.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 650/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 2.4.2018
Административно дело № 2654/2018
149 Административно дело No 650/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 650/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на „ВИГО-МТ“ ЕООД“ гр. СТАРА ЗАГОРА сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ. Прекратява делото
В законна сила на 17.5.2018г.
150 Административно дело No 652/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 652/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на Константин Тачев – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павел баня, поради отмяна с Решение №615/21.12.2017г. на Общински съвет Павел баня на оспорените разпоредби от Правилника. ОСЪЖДА Общински съвет – Павел баня да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В законна сила на 10.3.2018г.
151 Административно дело No 655/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Л.К.,
Д.Д.Ш.,
П.И.Р.,
Е.П.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на С.Л.К., Д.Д.Ш. и Е.П.М.,***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, поради неотстраняване на нередовност. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Р. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 655/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
152 Административно дело No 656/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.И.В. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.И.В. *** заповед №17-1228-001427/04.11.2017 год., издадена от Началника на Група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев да заплати на И.И.В., ЕГН ********** ***, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.2.2018г.
153 Административно дело No 658/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 658/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на 03.12.2015 г. от Общински съвет Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила на 26.02.2018 г. Решение № 226/31.01.2018 г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 20.3.2018г.
154 Административно дело No 660/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.А.Д.,
Я.П.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
С.Б.П.,
Н.Д.Б.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №1904/15.11.2017г, поправена със Заповед №№39/12.01.2018г. на Кмета на община Казанлък по жалбата на Я.П.А..*** да заплати на Я.П.А. ЕГН********** сумата от 1030лв/хиляда и тридесет/, представляваща разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.Д. и ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на него. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
155 Административно дело No 663/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация АЛИМ-РАДКА-ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АЛИМ РЕМЗИ АЛИ   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЛИМ – РАДКА” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Горно Сахране, ул. „Стара планина” № 16, представлявано от А.Р.А., против Решение № 612/ 30.11.2017г. на Общински съвет – Павел баня, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 663/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.2.2018г.
156 Административно дело No 664/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.Т.Ч. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 664/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Й.Т.Ч. ***, против Решение по Протокол № 5 от 03.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта му, с която е определен размера и изплащането на еднократно обезщетение за нанесени щети при изпълнение на строително-ремонтни дейности на ВЛ 110 кV „Калитиново” върху насаждения в поземлен имот, собственост на Й.Ч., поради отказ от жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба през ВАС в 7-дневен срок, който за жалбоподателката Й.Ч. и за заинтересованата страна „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД – гр. София започва да тече от днес, а за Община Стара Загора – от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 17.2.2018г.
157 Административно дело No 666/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Н.М. РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0447-000105 от 01.12.2017г., издадена от мл. автоконтрольор при Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б. „д” от ЗДвП, на Д.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство”, до заплащане на дължимата глоба, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2018г.
158 Административно дело No 667/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 667/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 342 от 21.12.2017г. на Общински съвет –Чирпан. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20.00лв., представляваща направени от оспорващия разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.2.2018г.
159 Административно дело No 669/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.С. против Заповед № 10-00-1414 от 14.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 669/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.2.2018
Административно дело № 1525/2018
В законна сила на 27.2.2018г.
160 Административно дело No 672/2017, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Д.Д. ***, Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г., издадена от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора, с която на основание 20а, ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, чл.27, ал.2 и ал.4, чл.24, ал.1, т.4, предл. второ във вр. с чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., е отказано да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - гр. Стара Загора за ново произнасяне по подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965 от 27.07.2016г., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора да заплати на Ж.Д.Д. ***, ЕГН ********** сумата от 745 /седемстотин четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2018
Административно дело № 7824/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
161 Административно дело No 673/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И. – изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора СУМАТА от 1000,00/хиляда/лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на необходимите жилищни и хигиенно—битови условия в Следствения арест гр.Казанлък, в периода 10.12.2014г—08.04.2015г, като в останалата част, над тази сума до претендираните 15 000лв ОТХВЪРЛЯ иска на П.Т.И. като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
162 Административно дело No 674/2017, VII състав Закон за държавния служител М.К.Т. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.К.Т. *** против Заповед №ЧР-13-112/23.11.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „отлагане на повишението в ранг с една година”, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 674/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2018г.
163 Административно дело No 675/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.К.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.И., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 675/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 14.2.2018г.
164 Административно дело No 676/2017, II състав КСО Д.К.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Г.-Б. ***, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 676/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.3.2018г.
165 Административно дело No 677/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.Я. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000240 от 26.07.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 22.12.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2018г.
166 Административно дело No 679/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.3.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на К.Д.Я. ЕГН:********** сумата от 300лв/триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№43-0000241/26.07.2017г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на К.Д.Я. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№679/17г по описа на АС Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането на К.Д.Я. за заплащане от Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация“ на лихва върху сумата от 300лв / триста/, считано от 22.12.2017г. до окончателното плащане на сумата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 21.4.2018г.
167 Административно дело No 680/2017, III състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Т.Г.Т. НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛЕН АРТЕЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН ПРИ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26940 Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на м-р Т.Г.Т. против Заповед№ЛС-67/12.12.2017г на Началника на Централен артилерийски технически изпитателен полигон - Военно формирование 26940 Стара Загора, с която на основание чл.55 ал.4, чл.244 т.2 и чл.248 от ЗОВСРБ, чл.136 ал.1 и чл.137 ал.1 от ППЗОВСРБ, на майор Т.Г.Т. „Началник на сектор изпитвания на оръжие и боеприпаси взривни вещества и пиротехнически изделия“ е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене”, за нарушение по чл.242, т.1 и т.2 от ЗОВСРБ и неизпълнение на чл.110 т.4 от Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на РБ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
168 Административно дело No 681/2017, II състав чл. 304 АПК И.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх. № 5345/ 28.12.2017г., подадено от И.Д.Ж. ***, за налагане на глоба на Кмета на Община Братя Даскалови по реда на чл.304 от АПК за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт – Решение № 280/ 02.11.2017г., постановено по адм.дело № 462/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателна преписка № 681/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя и кмета на община Братя Даскалови. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.1.2018г.
169 Административно дело No 682/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЕРФЕКТ-МЛ ООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Д.Ч., като управител на „ Перфект -МЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Каданлък, ж.к. „Васил Левски” бл.20,вх. „ б”, ет. 5, ап.20 заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000702 от 06.12.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора РУ Казанлък, която заповед на Н.Д.Ч. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”- товарен автомобил „Ивеко” 75 Е с рег. № СТ 3130 АН за срок от 6 месеца”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.4.2018г.
170 Административно дело No 683/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.5, ал.1, т.4, чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 5.5.2018г.
171 Административно дело No 684/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1228з-118/ 12.12.2017г, издадена от мл.автоконтрольор сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 684/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.3.2018г.
172 Административно дело No 1/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.З.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на М.З.П., ЕГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.П. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на М.П. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Стара Загора за периода 23.11.2016г. – 23.05.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.З.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 55 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2018г.
173 Административно дело No 2/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.02.2018г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.Г.Х.,*** против Началника на Затвора Стара Загора с искане да бъде осъден да му предостави информация по чл.168, ал.2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА М.Г.Х.,*** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София сумата 100 /сто/лв за юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.4.2018
Административно дело № 4047/2018
В законна сила на 18.4.2018г.
174 Административно дело No 3/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати К.Д.Я., с адрес,*** сумата от 400.00 /четиристотин / лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от К.Д.Я. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000239 от 26.07.2017 г на началника на областен отдел „ Автомобилна администрация „ гр. Стара Загора, ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба -04.01.2018 г. до окончателното изплащане на главницата.. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати на К.Д.Я. сумата от 410.00 /четиристотин и десет / лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.4.2018г.
175 Административно дело No 4/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Г.В.,
Е.С.В.
ИВАН МАНЕВ- НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001802, издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора, с която на А.Г.В. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Е.С. Вълкова, ЕГН **********,***, сумата от 210 /двеста и десет/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
176 Административно дело No 5/2018, IV състав КСО В.Т.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.Т.И. за обявяване нищожността на Решение №2153-23-69/05.12.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора. ОТМЕНЯ Решение №2153-23-69/05.12.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, по жалба на В.Т.И.. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София да заплати на В.Т.И. ЕГН********** сумата от 150лв / сто и петдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.11.2018г.
177 Административно дело No 6/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРОТЕХКОМПЛЕКС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.5.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „АГРОТЕХКОМПЛЕКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева“ № 65, ЕИК 000793359, представлявано от управителя Д.Б.Д., Решение по Протокол № 8 от 27.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ е определена пазарна оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.120 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 150.00кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 3 670.00лв /три хиляди шестстотин и седемдесет лева/ на 9 280.00лв /девет хиляди двеста и осемдесет лева/ и в частта, с която на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ е определена пазарна оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 115.00кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 2 810.00лв /две хиляди осемстотин и десет лева/ на 7 114.00лв /седем хиляди сто и четиринадесет лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОГА да заплати на „АГРОТЕХКОМПЛЕКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева“ № 65, ЕИК 000793359, сумата от 880лв /осемстотин и осемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
178 Административно дело No 7/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Р.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПРАВНИ, МЕЖДУНАРОДНИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ" В ГД"ИН" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Р.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-8 от 02.01.2018г., издадена от Началника на отдел „Правни, международни, квалификационни и медицински дейности” в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода И.Р.И. ***, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 22.2.2018г.
179 Административно дело No 8/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.К.С. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0327-000212 от 09.11.2017г., издадена от Началника на Районно управление – Раднево към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на С.К.С. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 07.11.2017г. до 05.06.2018г., включително, а именно за 210 дни, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.4.2018г.
180 Административно дело No 9/2018, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.Г.Д.,
Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбите на М.Г.Д., Г.Д.Д. и Л.Х.Д. против действията на Началник ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г., извършвани на 10.01.2018г. ОСЪЖДА Г.Д.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. ОСЪЖДА Л.Х.Д. ЕГН********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните, чрез връчване на преписи.
В законна сила на 10.1.2018г.
181 Административно дело No 10/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.Д. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 10/ 2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд - Хасково Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
182 Административно дело No 11/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Ж.Х.Х. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Х.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора, против Заповед № Л-5650/2 от 22.12.2017г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която на основание чл.62, ал.1, т.4 от ЗИНЗС, е наредено Ж.Х.Х. да бъде приведен в затвора гр. Бургас за доизтърпяване на наложеното му наказание, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Х.Х. ЕГН ********** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 19.3.2018г.
183 Административно дело No 12/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТОЛЕВ-ТРАНСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-14-2849/08.12.2017г. на Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора по жалба на „Толев-Транспорт“ ЕООД гр. София. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Толев-Транспорт“ ЕООД ЕИК 175261296 сумата от 850лв /осемстотин и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 22.3.2018г.
184 Административно дело No 14/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.С.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.С.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001711 от 16.12.2017г. на Началник на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2018г.
185 Административно дело No 15/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.И.С. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.И.С. ***, Заповед № 2843 от 18.12.2017г., издадена от Кмета на Община Раднево, в частта, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахната сграда на допълващо застрояване на един етаж с размери 4,90/4,10м и височина 2.10м, находяща се в УПИ IV-122, кв.24 по плана на гр.Раднево, кв.“Гипсово“ /т.1 от заповедта/, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.С. ***, Заповед № 2843 от 18.12.2017г., издадена от Кмета на Община Раднево, в частта, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахната сграда на допълващо застрояване на един етаж с размери 10,20/5,20м и височина 1.90м, находяща се в УПИ IV-122, кв.24 по плана на гр.Раднево, кв.“Гипсово“ /т.2 от заповедта/, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на Р.И.С.,***, сумата от 455лв., представляваща направени от жалбоподателя разноски по делото. ОСЪЖДА Р.И.С.,***, да заплати на Община Раднево сумата от сумата от 175лв., представляваща направени от ответника разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
186 Частно административно дело No 16/2018, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Х.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Х.К. против Разпореждане № 17-686/22.12.2017г. на Началник СГКК Стара Загора за прекратяване на административното производство, образувано по заявление № 01-235095/02.08.2017г за изменение на ККР на град Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№16/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 18.4.2018
Административно дело № 4566/2018
В законна сила на 24.2.2018г.
187 Административно дело No 17/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.Р.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на В.Р.В. *** сумата от в размер на 300.00 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Ямбол и дължима за периода 17.12.2013 год. – 10.06.2014 год. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Р.В.,*** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 17.12.2013 год. – 10.06.2014 год. в останалата му част до 50 000.00 лв., като неоснователен и недоказан.
В законна сила на 23.5.2018г.
188 Административно дело No 18/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Т.В. НАЧАЛНИК НА РУ - ЧИРПАН КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.В. от гр.Чипран, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка ПАМ № 17-0375-000181 от 04.12.2017г. на Началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Чирпан, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Т.В. ***, ЕГН **********, да заплати на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, 100,00 (сто) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2018г.
189 Административно дело No 19/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.П.Ж. *** против заповед №17-1228-001530/27.11.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.3.2018г.
190 Административно дело No 20/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация СЪЮЗ ЗА БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № ЗДОИ-00-10#1/28.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с което на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ е постановен отказ за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г. на СНЦ „Съюз за България“, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Казанлък за ново процедиране и произнасяне по същество по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с рег.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г., подадено от СНЦ „Съюз за България“, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Съюз за България“ ЕФН 2215000640, седалище гр.Ботевград, кв.Зелин, ул.„31-ва“, № 15, сумата 360 /триста и шестдесет/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
191 Административно дело No 21/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 24.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул. ****ДА ЗАПЛАТИ на С.И.И., ЕГН **********,***, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест Стара Загора, за периода 25.07.2017г. – 04.12.2017г., причинени му в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. ОТХВЪРЛЯ иска на С.И.И. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 50 000лв., както и за претърпени на 24.07.2017г. неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест Стара Загора, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
192 Административно дело No 22/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Д.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Д.Д. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000733 от 15.12.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на Х.Д. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.5.2018г.
193 Административно дело No 23/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.В. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.И.В. ЕГН ********** ***, Заповед рег. № УРИ 375з-3 от 04.01.2017г. на Началник РУ - Чирпан, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора, да заплати на В.И.В. ЕГН ********** сумата от 410.00 (четиристотин и десет) лв., направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
194 Административно дело No 26/2018, VI състав Кодекс на труда Т.Т.Т.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на Т.Т.Т. *** против заповед за прекратяване на трудово правоотношение, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №26/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
195 Административно дело No 27/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2018г.
ДОПУСКА поправка на съдебния протокол от 06.03.2018 г. на стр.8, пети абзац в изказването на ищеца вместо думите: „….по делото Ельоан срещу Турция всяка страна трябва да има реална възможност да оспори тезата на другата страна.“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „… по делото Йоджалан срещу Турция всяка страна трябва да има равна възможност да оспори тезата на другата страна.“ ДОПУСКА поправка на съдебния протокол от 06.03.2018 г. на стр. 13, в девети абзац в изказването на ищеца вместо думите: „Относно горе по същество, аз не мога да взема становище, тъй като в настоящото производство бях тотално отдалечен от доказателствените ми искания за събиране на доказателства за изясняване на настоящия исков спор.“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „Относно горе по същество, аз не мога да взема становище, тъй като в настоящото производство бях тотално ограничен от доказателствените ми искания за събиране на доказателства за изясняване на настоящия исков спор.“ Определението не подлежи на обжалване.
196 Административно дело No 27/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов”№21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, изтърпяващ наказание „ доживотен затвор ” в Затвора гр. Стара Загора, СУМАТА от 1 000.00 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, изразяващо се в неосигуряване в периода 13.06.2011 год. – 01.06.2015 год. на храна, от която да са изключени свинското месо и продукти от свински произход, съобразно изискванията на изповядваната от ищеца религия, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 26.08.2015 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 8 000.00 лв. и за периода от 21.08.2010 год. до 12.06.2011 год., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
197 Административно дело No 29/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Х.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Х.П. *** да бъде осъден Председателят на Общински съвет Гурково да изпълни задълженията си, произтичащи от чл.115 и чл.118 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 29/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.2.2018
Административно дело № 1730/2018
В законна сила на 8.2.2018г.
198 Административно дело No 30/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ВАНЯ КОЛЕВА ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Индивидуална практика за първична дентална помощ д-р В.К.”, находяща се в гр.Стара Загора, ул.“П.Е.“ № 116, Заповед за налагане на санкции № РД-19-658/ 22.12.2017г на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” № 54А ДА ЗАПЛАТИ на „Индивидуална практика за първична дентална помощ д-р В.К.” гр.Стара Загора ул.“П.Е.“ № 116 сумата 550/петстотин и петдесет и/лв, представляваща направени разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
199 Административно дело No 31/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.И.И. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.И.И. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 0327-000207 от 02.11.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник РУП към Областна дирекция на МВР - Стара Загора, РУ Раднево, с която заповед на Т.И.И. е наложена принудителна административна мярка - „прекратяване на регистрацията на МПС за срок от 210 дни, от 31.10.2017 г. до 29.05.2018 г, като незаконосъобразна Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
200 Административно дело No 32/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Р.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Р.П. *** против Заповед № 19-12-5/ 04.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 32/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.3.2018г.
201 Административно дело No 33/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 АГРО ФРУТИ ФРЕШ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агро Фрути Фреш“ ЕООД гр. Стара Загора против Заповед № 17-1228-001695/10.12.2017г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.4.2018г.
202 Административно дело No 34/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Ч. против Заповед №17-1228-001724/20.12.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 30.3.2018г.
203 Административно дело No 35/2018, VI състав Закон за социално подпомагане Б.М.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Б.М.Н. *** против Заповед №ЗСП/Д-СТ/2401 от 29.12.2017 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0002 от 12.01.2018 год. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.4.2018г.
204 Административно дело No 37/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.И.Й. НАЧАЛНИК НА РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.И.Й. със съдебен адрес ***, Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от РУ – Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, издадена от Началника на Районно управление – Гълъбово, с която на основание чл.200, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.2, т.3 във вр. с чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.4 от ЗМВР, на инспектор Г.И.Й. - полицейски инспектор V ст /ПК/ в група „Охранителна полиция“ към РУ – Гълъбово при ОД на МВР - Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Г.И.Й. ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
205 Административно дело No 38/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.К.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК -ЮИР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 38/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 15.6.2018г.
206 Административно дело No 40/2018, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МК ПРИ ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА ПЪРВИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ НЕЛК-СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба /жалба/ на Председателя на Медицинската комисия при Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора против Акт за прекратяване на производство изх.№ І 264 /22.01.2018г постановен от Първи специализиран състав по сърдечносъдови заболявания при Национална експертна лекарска комисия, гр.София, с който на основание чл.88 ал.1 т.2 от АПК е прекратено производството по жалба изх.№1029-23-2682 от 21.08.2017г на МК при ТП на НОИ – гр.Стара Загора против ЕР №1024/29.04.2015г на ТЕЛК І-ви състав към УМБАЛ „Проф.Ст.Киркович“ АД гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, бул.“Руски“ №44 да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр.София сумата 80лв разноски за юрисконсултска защита. Определението е окончателно съгласно чл.88 ал.3 от АПК.
В законна сила на 29.3.2018г.
207 Административно дело No 41/2018, II състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ И.Н.А. КОМАНДИР НА 1 РАЗУЗНАВАТЕЛЕН БАТАЛЬОН - В.Ф. 6230 Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.А. *** Заповед № ЗРД-114 от 15.01.2018г. на Командира на 1 разузнавателен батальон – военно формирование 24620 с.Свобода, с която, на основание чл.244, т.3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, е наложено дисциплинарно наказание „строго мъмрене“ на старши сержант И.Н.А. – командир на отделение за управление във втора разузнавателна рота на военно формирование 24620, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
208 Административно дело No 42/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи И.А.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.К. Заповед ури 349з-161/15.01.2018г на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, с която на основание чл.194 ал.2 т.1, чл.197 ал.1 т.4, чл.201 ал.1 т.3 и чл.204, т.3 от ЗМВР на И.А.К. мл.автоконтрольор І ст.в група ОДПКПД на сектор „Пътна полиция“ при отдел „Охранителна полиция“ при ОД МВР –Стара Загора е наложено дисциплинарно наказание „Забрана за повишаване в длъжност“ за срок от една година, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.А.К. ЕГН ********** сумата 510лв- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
209 Административно дело No 43/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Й.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.Й.Д. против ГД „ИН“ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000лв., причинени в периода от 13.08.2017г. до 13.10.2017г и до 31.01.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N43/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 20.3.2018г.
210 Административно дело No 44/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.15, ал.2 и ал.3 и чл.128, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №44/2018 год. в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.70, ал.2 и чл.128, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, в която е прекратено производството – с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
В законна сила на 11.7.2018г.
211 Административно дело No 45/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 38/ 2018г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № ДК 11-СЗ-1 от 17.01.2018г., издадена от Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район. Производството следва да продължи по адм. дело № 38/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните по делото, за сведение.
В законна сила на 7.2.2018г.
212 Административно дело No 46/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.С. *** против писмо изх. № 460/2001/18.01.2018г., представляващ отказ на Началника на Затвора Стара Загора да разреши на жалбоподателя И.С.С. да посещава учебните занятия в училище „Поп Минчо Кънчев” при Затвора Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.4.2018г.
213 Административно дело (К) No 47/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Е.П.З.,
З.П.С.
Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1336/ 12.12.2017г., постановено по гр.д.№ 3617/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменена Заповед № 10-00-863/ 15.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора и е отказано на наследниците на Б. В. Г. да придобият собственост върху имот № 317.43 с площ 583кв.м. в местността „Над селото, Марашите“, землището на с.Малка Верея по неодобрен план на новообразуваните имоти. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
214 Административно дело No 49/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.В.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.В. ***, против наложена на 13.10.2017г. принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно транспортно средство без знанието на неговия собственик“, разпоредена от специализиран контролен орган – гл. специалист „Контрол кратковременно паркиране” в община Казанлък, потвърдена с Решение № 2172 от 29.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 49/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Изменя
Определение от 8.11.2018
Административно дело № 10576/2018
215 Административно дело No 49/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.В. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК- ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ БАНЧЕВ,
ГЛАВЕН СПАЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №49/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на В.И.В. *** с искане за прогласяване нищожността на наложена на 13.10.2017г. принудителна административна мярка „Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик“ – репатриране на лек автомобил ДК № СТ2917ВВ, собственост на В.В., разпоредена от специализиран контролен орган – гл. специалист „Контрол кратковременно паркиране“ в Община Казанлък, поради оттегляне на подадената жалба с писмена молба вх.№5110/05.12.2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба през ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.12.2018г.
216 Административно дело No 50/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Я.Н.,
Т.Н.Т.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Я.Н. и Т.Н.Т. против Отказ № 17-431/04.10.2016г. на Началник СГКК Стара Загора за промяна на КККР. ОСЪЖДА А.Я.Н. ЕГН ********** и Т.Н.Т. ЕГН ********** да заплатят на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София сумата от 720лв/седемстотин и двадесет/ представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
217 Административно дело No 51/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.Т.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.И. ***, срещу експертно решение №0746 от зас. 128/27.07.2017 год. на Специализиран състав по хирургични болести на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/, като неоснователна. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните.
В законна сила на 7.7.2018г.
218 Административно дело No 53/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5, представлявана от Изпълнителния Директор к.с. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П., ЕГН ********** *** сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000389 от 18.11.2013 год., издадено от Главен инспектор при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ведно със законната лихва върху сумата от 27.05.2014 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5представлявана от Изпълнителния Директор к.с. на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, с ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2018г.
219 Административно дело No 54/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.И. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.И. против Агенция „Митници“ гр. София иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за сумата от 450лв /четиристотин и петдесет/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно НП № 715/17.10.2014г. на Началник Митница „Пловдив“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а по отношение на разноските в 7-дневен срок.
В законна сила на 28.5.2018г.
220 Административно дело No 55/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр.Стара Загора да заплати на М.И.В. ЕГН ********** сумата 200 лв /двеста лева/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление № 14-1228-001238/ 04.08.2014г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР гр.Стара Загора, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 06.03.2015г. до окончателното плащане на сумата на главницата. ОТХВЪРЛЯ иска предявен от М.И.В. *** за присъждане в негова полза на законната лихва върху главницата на обезщетението за имуществени вреди от отменено наказателно постановление № 14-1228-001238 / 04.08.2014г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР гр.Стара Загора, за периода от 02.09.2014г. до 05.03.2015г., като неоснователен. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр.Стара Загора на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на М.И.В. ЕГН ********** сумата от 300 /триста/ лв, представляваща направените от ищеца разноски за адвокатско възнаграждение по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
221 Административно дело No 56/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, EГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Д.П. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000390 от 18.11.2013г., издадено от главен инспектор в Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ“ – Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на влизане в сила Решение № 410 от 24.04.2014г., постановено по АНД № 291/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което наказателното постановление е отменено – 24.05.2014г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2018г.
222 Административно дело No 57/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.П.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.И. *** против Заповед № 19-12-9/ 15.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, за одобряване на Подробен устройствен план-изменение на план за застрояване за УПИ № ХІ-117а и УПИ № ХІІ-117а от кв.204 по плана на гр.Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултска защита. ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на „Болид“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.“Св.Патриарх Евтимий“ № 138 сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.6.2018г.
223 Административно дело No 58/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Н.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000009 от 04.01.2018г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.5.2018г.
224 Административно дело No 59/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.А. МЛ.ПОЛ.ИНСПЕКТОР МИЛЧО ПЕТКОВ ПРИ РУ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски инспектор при РУ Чирпан от 10.01.2018г. по жалба на А.И.А.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 24.4.2018г.
225 Административно дело No 60/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТРАКИЯ ЛЕНД ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №03-РД/5916 от 16.12.2017г, издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора по жалба на „Т.Л.“ ООД гр. Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „Т.Л.“ ООД ЕИК ********* сумата от 1613лв /хиляда шестстотин и тринадесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
226 Административно дело No 62/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Л.И.Т. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Д.К.Б.,
Е.Б.Ц.
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането за прогласяване за нищожна на Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, постановена на 24.01.2018г. от длъжностни лица от „Звено за кратковременно паркиране“ при Община Казанлък – Д. К. Б. и Е. Б. Ц., с която на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП е разпоредено преместването на лек автомобил „Хюндай“ модел I20 с рег.№ ........., без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Л.И.Т. ЕГН **********,***, Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, постановена на 24.01.2018г. от длъжностни лица от „Звено за кратковременно паркиране“ при Община Казанлък – Д. К. Б. и Е. Б. Ц., с която на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП е разпоредено преместването на лек автомобил „Хюндай“ модел I20 с рег.№ .........., без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Л.И.Т. ЕГН **********,***, сумата от 52 /петдесет и два/ лева, представляваща претърпени имуществени вреди за заплатена такса за репатриране и престой на наказателен паркинг на лек автомобил „Хюндай“ модел I20 с рег.№ ......... ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Л.И.Т. ЕГН **********,***, сумата от 170 /сто и седемдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
227 Административно дело No 63/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Г.Д. ТОДОР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ-РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУ-КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №284-ЗЗ-54/06.02.2018г., издадена от полицейски орган при РУ Казанлък по жалбата на Х.Г.Д..*** да заплати на Х.Г.Д. ЕГН ********* сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.5.2018г.
228 Административно дело No 64/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.А.Д. РАЗУЗНАВАЧ ПЛАМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ ПРИ РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №284-ЗЗ-53/06.02.2018г., издадена от полицейски орган при РУ Казанлък по жалбата на Д.А.Д..*** да заплати на Д.А.Д. ЕГН********** сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.5.2018г.
229 Административно дело No 65/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 65/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
230 Частно административно дело No 66/2018, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК П.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.2.2018г.
ОТМЕНЯ отказ за разглеждане на искане вх.№ 1012-23-71 от 24.07.2017г., подадено от П.М., обективиран в писмо изх.№ 1012-23-71#2 от 19.01.2018г на Началник отдел „КПК“ при ТП на НОИ гр.Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на административния орган за разглеждане по същество на искане вх.№ 1012-23-71 от 24.07.2017г, подадено от П.М. ***. Определението може да се обжалва с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, с жалба подадена чрез Административен съд Стара Загора.
231 Административно дело No 67/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2018г.
ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи гр.София, ул.Антим I № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 220 /двеста и двадесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 50214/ 08.10.2012г., издадено от Началник отдел АНД ПП – СДВР гр. София, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 23406/ 2012г. по описа на Районен съд София. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Г.Д. в останалата му част до размер 224.80лв като неоснователен. ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи гр.София, ул.Антим I № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 304 /триста и четири/лв, представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.6.2018г.
232 Административно дело No 68/2018, VI състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" - ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "П.Д."ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево против Акт за установяване на задължение по декларация №492-1/18.12.2017 год., издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси ” при община Раднево, в частта, в която е определена дължимата ТБО за 2017 год. и лихвите за закъсняло плащане, потвърден с Решение №139/18.01.2018 год. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Раднево, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА "П.Д."ЕООД, ЕИК *********, представлявано от управителя Д.С.Д. и със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. ”Митьо Станев”№3, вх.Б, ап.7, да заплати на Община Раднево, представлявана от Кмета д-р Т.Т.сумата 205.28 /двеста и пет лв. и 28 ст./ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 6.7.2018г.
233 Административно дело No 69/2018, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Ямбол против Решение от 17.01.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС и Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” в МОСВ, с което на основание на основание чл.73, ал.1, вр. чл.9, ал.5 от ЗУСЕСИФ, чл.70, ал.1, т.10 от ЗУСЕСИФ и т.3 от Приложение №1 към чл.2 ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основание за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, е определена на бенефициента на помощта Община Ямбол, финансова корекция в размер на 5% от засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи по ОПОС 2014-2020 по Договор № 13/18.02.2014г., сключен между бенефициента и изпълнителя ДЗЗД Консорциум Ямбол -2013-ПСОВ, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Ямбол да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата 200 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
234 Административно дело No 70/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.А.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на П.А.И., с адрес ***. да заплати сумата от 200, 00 /двеста/ лева — обезщетение за претърпени от П.А.И. имуществени вреди вследствие на отменено като незаконосъобразно №17/1228- 000139 от 30.01-2018 година на началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора,, ведно със законната лихва върху главницата от 200 лева, считано от 22.01.2018 г. до окончателно й изплащане, като отхвърля иска до претендирания размер от 350 лева, като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на П.А.И., с адрес *** сумата от 108, 57 /сто и осем лева и петдесет и седем стотинки / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
235 Административно дело No 71/2018, III състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** Акт за установяване на задължения по декларация №439-МИ/27.09.2017 г., издаден от инспектор „Местни приходи” при община Казанлък, потвърден с Решение № 1 от 15.01.2018 година на Директора на дирекция „ Местни данъци и такси” при Община Казанлък в частта , с която са определени на М.Г.Г. задълженията за ДНИ за горницата над 3848.96 лв главница - до определения с АУЗД размер 8918.85 лв и за прилежащи лихви за горницата над 1210.37 лв до 2800.03лв; както и в частта на определените на М.Г. задължения за ТБО за горницата над 5131.93лв –главница ТБО до 11891.76 лв, и лихва за горницата над 1613.83 лв до определените с АУЗД - 3733.37лв прилежащи към това задължение лихви, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** против Акт за установяване на задължения по декларация №439-МИ/27.09.2017 г., издаден от инспектор „Местни приходи” при община Казанлък, потвърден с Решение № 1 от 15.01.2018 година на Директора на дирекция „ Местни данъци и такси” при Община Казанлък в частта, в която са определени на Г. задължения за данък върху недвижимите имоти в размер на 3848.96 лв главница, и 1210.37лв - прилежащи лихви към 27.09.2017г, както и за задължения за такса за битови отпадъци в размер на 5131.93 лв – главница и 1613.83 лв - прилежаща лихва към 27.09.2017г, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** сумата 471.67 лв – разноски по делото. ОСЪЖДА М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Община Казанлък сумата 215.86лв – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
236 Административно дело No 72/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.И.П. *** против Областна дирекция на МВР - Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 500лв. за претърпени имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 16-0284-001474/ 16.08.2016г., издадено от Началника на Районно управление гр.Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
237 Административно дело No 73/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА ГД "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА " ПРИ МОСВ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов против Решение на управителния орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ от 17.01.2018 год. за определянето на обща финансова корекция в размер на 5% от засегнатото от нарушението разходи и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 год. по договор №6 от 10.06.2013 год. сключен между Община Ямбол и ДЗЗД“АТС и ВиК“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов да заплати на Министерство на околната среда и водите гр. София сумата 300.00 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.11.2018
Административно дело № 9290/2018
В законна сила на 12.11.2018г.
238 Административно дело No 74/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.А.Д.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.3.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№650/13.02.2018г., подадена от И.А.Д., изтърпяващ наказание в ЗО „Черна гора“, общ.Братя Даскалови, за присъждане на сумата от 50 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 74/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
239 Административно дело No 75/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д.,
К.П.Д.,
Г.Х.З.,
Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.,
Р.И.П.,
М.П.В.,
Ц.П.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д., К.П.Д., Г.Х.З., Й.С.С., И. Светлозаров С., Мариан Светлозаров С., Р.И.П., М.П.В. и Ц.П.Б., против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „И. *** по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 75/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.4.2018
Административно дело № 3696/2018
В законна сила на 3.4.2018г.
240 Административно дело No 76/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Т.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата С.Т.Т. против Акт за установяване на административно нарушение серия „Д“ № 513692, издаден от младши автоконтрольор при ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 76/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 16.3.2018г.
241 Административно дело No 77/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Л.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на П.Л.Б. ЕГН:********** сумата от 100лв/сто/,представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№17-0375-000501/26.07.2017г., издадено от Началник РУ Чирпан и сумата от 155лв/сто петдесет и пет/, представляваща разноски по адм.д.№77/18г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 17.4.2018г.
242 Административно дело No 78/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Г. *** Б.“ № 77, ап.4 против Заповед №10-00114 от 31.01.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която е възобновено административното производство по заявление с вх. №23-01-63/24.11.2017г за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ, подадено от Г.А.Г. и е отменено на основание чл.99 т.1 от АПК издаденото от същия орган Разрешително № 62 изх.№ 23-11-1 от 10.01.2018г за отсичане и изкореняване на самонастанила се горско-дървесна и храстова растителност в имоти 142006, 142010, 142011, 142012, 139002, 141005, 141007, 125005, 125007, 154001, 154004, 154005, 152002, 151005, 151006, 153002, 140002, в землището на село Пъстрово, община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.5.2018г.
243 Административно дело No 79/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.5, ал.1, т.17 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Опан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №79/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
244 Административно дело No 80/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.В.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.В.А. ***, подадена чрез адв. Д.Х. от АК – Хасково, с която е предявен иск срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв., за претърпени от А.А. неимуществени вреди при изтърпяване на наложено му наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр. Стара Загора за периода 05.05.2015г. – 06.06.2016г., вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия в Затвора гр. Стара Загора, в нарушение на чл.3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от А.А. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 80/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от определението да се изпрати на ищеца А.А. на посочения в исковата молба съдебен адрес ***, офис № 8, чрез адв. Д.Х. от АК – Хасково.
В законна сила на 11.4.2018г.
245 Административно дело No 81/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.К. ЕГН ********** ***, сумата 500 /петстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Затвора Стара Загора за периода и 19.06.2015г-14.07.2015г и в Затворническо общежитие от открит тип Стара Загора за периода 12.08.2015г- 20.10.2016г, ведно със законната лихва от 15.02.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Д.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 6 000 лв и за периода 15.07.2015г до 11.08.2015г като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.К. ЕГН ********** ***, сумата 35 /тридесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 25.8.2018г.
246 Административно дело No 82/2018, V състав Кодекс на труда КОИ "РАЛИЦА" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кооперативна организация на инвалиди „РАЛИЦА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 100, ет.3, представлявана от Председателя Маргарита С.С., Постановление изх. № 18005589 от 25.01.2018г. за обявяване съществуването на трудово правоотношение, издадено от гл. инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на основание чл.405а, ал.1 от КТ, е обявено съществуването на трудово правоотношение между лицето Д.Д.Й., изпълняващо длъжността „машинен оператор” на обект: „Производствен цех за детайли за обувки” и КОИ „РАЛИЦА”, гр. Стара Загора и на основание чл.405а, ал.4 от КТ е предписано на работодателя да предложи на Д.Д.Й. сключване на трудов договор, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора да заплати на Кооперативна организация на инвалиди „РАЛИЦА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 100, ет.3, ЕИК 000790562, представлявана от Председателя Маргарита С.С., сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
247 Административно дело No 83/2018, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация С.Д.С.,
Н.В.Б.,
Т.С.С.,
И.Д.Ж.,
Д.И.И.,
Р.С.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.Д.С. ***; Н.В.Б. ***; Т.С. ***; И.Д.Ж. ***; Д.И. *** и Р.С.К. ***, против Решение № 393 по Протокол № 35/ 09.02.2018г. на Общински съвет – Братя Даскалови, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 83/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 15.5.2018
Административно дело № 5061/2018
248 Административно дело No 83/2018, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация С.Д.С.,
Д.И.И.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.Д.С. *** и от Д.И. ***, в частта й по оспорването на Решение № 393 по Протокол № 35/ 09.02.2018г. на Общински съвет - Братя Даскалови за приемане на бюджета на Община Братя Даскалови за 2018г., в частта по т.1 и т.3 - т.19 от решението, като процесуално недопустима. ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от С.Д.С. *** и от Д.И. ***, в частта й по оспорването на Решение № 393 по Протокол № 35/ 09.02.2018г. на Общински съвет-Братя Даскалови, в частта по т.2 от решението, с която е приета инвестиционната програма за капиталови разходи 2018г. в размер на 786 745 лв., съгласно Приложение 4; одобрено е разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи 583 200лв в т.ч за основен ремонт 575 200лв. и за придобиване на ДМА 8 000лв, съгласно Приложение 4 и са определени обектите, които се финансират чрез §40 00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
249 Административно дело No 84/2018, II състав Закон за местните данъци и такси ВИКТОРИО ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" - ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „В” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, представлявано от управителя А.Г.Г., против Акт за установяване на задължение по декларация № 487-1/ 15.12.2017г., издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раднево, в частта му, с която е установен размера на задълженията на „В” ЕООД за такса за битови отпадъци за имот, находящ се в гр.Раднево, ул.“Здравец“ № 7, представляващ земя и сграда, за периода 2014г. – 2017г. вкл. и лихвите за просрочие, потвърден с Решение № 140/ 22.01.2018г. на началника на отдел МДТ в Община Раднево, като неоснователна. ОСЪЖДА „В” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, ЕИК 123761713, представлявано от управителя А.Г.Г., да заплати на Община Раднево сумата от 590 /петстотин и деветдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
250 Административно дело No 85/2018, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЗАГОРА БИО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „З.Б.“ ЕООД, гр. Стара Загора против Заповед № ОЗ-РД/6791 от 16.12.2017г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр.София като неоснователна. ОСЪЖДА „З.Б.“ ЕООД ЕИК 203099662 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата 100 /сто/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
251 Административно дело No 86/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СОЗОПОЛ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №86/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Софийски градски съд по исковата молба, подадена от Община Созопол срещу Министерство на околната среда и водите, за присъждане на сумата от 364 251,83лв., представляваща неплатена сума по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С032 от 06.08.2012г., както и сумата от 11 456.33лв., представляваща лихва върху главницата за периода от 30.03.2016г. до 20.07.2016г. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност от смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца.
252 Административно дело No 87/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Н.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ -ЧЕРНА ГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед №Б-151/07.02.2018 год., издадена от Началника на Затворническо общежитие от затворен тип „Черна гора“, с която на лишения от свобода Д.Н. Кукорков, ЕГН **********, ЗД №46/2015 год., е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 5 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
253 Административно дело No 88/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Р.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА -ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Г. *** Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0447-000024/ 01.02.2018г. по чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП, издадена от Т.Г.Г. – Началник група към ОДМВР – Стара Загора, РУ – Гълъбово, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.12.2018
Административно дело № 8093/2018
В законна сила на 20.12.2018г.
254 Административно дело No 89/2018, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ФАРМЕКСПЕРТ ООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ФАРМЕКСПЕРТ“ ООД против Писмена покана №29-03-350/08.02.2018г. на Директора на РЗОК Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
255 Административно дело No 90/2018, VII състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ, по жалба на М.Г.Х., Заповед № Г-136/05.02.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият М.Г.Х. да продължи да изтърпява наказанието „доживотен затвор“ на специален режим, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 15.6.2018г.
256 Административно дело No 91/2018, I състав чл. 304 АПК К.Т.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" ПРИ ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 7.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.Т.К. ***, за налагане на наказание на Началника на отдел „Пенсии“ при ТП на НОИ гр.Стара Загора за неизпълнение на Решение № 315/ 22.11.2017г постановено по адм.дело № 327/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя и на ответника. Разпореждането не подлежи на обжалване.
257 Административно дело No 92/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Н.М.Н.,
П.Г.К.,
К.М.Т.,
Т.Т.Н.,
К.Й.С.,
Т.В.В.,
А.Н.А.,
П.И.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.07.2018г за даване ход на делото по същество ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.М. Н-К, П.Г.К., К.М.Т., Т.Т.Н., К.Й.С., Т.В.В., А.Н.А. и П.И.П. против Решение № 1326/31.01.2018г на ОбС Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКАНЕТО на Н.М. Н-К, П.Г.К., К.М.Т., Т.Т.Н., К.Й.С., Т.В.В., А.Н.А. и П.И.П. съдът да приеме за установено по отношение на Община Стара Загора, че имот с идентификатор 68750.508.31.1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11972/05.07.2013г, има статут на публична общинска собственост и неправилно е актуван като частна общинска собственост на община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 92 по описа на Административен съд Стара Загора за 2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 4.9.2018г.
258 Административно дело No 93/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.В.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР- ТП-ИЗТОК-01 РУ СТ.ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР - СТ.ЗАГОРА- ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ОВЧАРОВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1959р-1338/ 16.01.2018г., издадена от полицейски инспектор в група „ТП“-Изток в Първо РР Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”д” ЗДвП, на Б.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач“ до заплащане на дължимата глоба, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2018г.
259 Административно дело No 94/2018, V състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.7.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на М.Г. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 13 от 14.12.2009г., издаден от старши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта му относно установените задължения за: данък върху недвижимите имоти за 2002г. в размер на 282.00 лв. /главница/ и лихва в размер на 275.86лв.; данък върху недвижимите имоти за 2003г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 238.42лв.; данък върху недвижимите имоти за 2004г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 202.14лв.; данък върху недвижимите имоти за 2005г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 161.17лв. и данък върху недвижимите имоти за 2006г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 133.97лв. ОТХВЪРЛЯ подадената от М.Г. *** частта й по направеното искане за прогласяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 13 от 14.12.2009г., издаден от старши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта за установените задължения за: данък върху недвижимите имоти за 2001г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 316.76лв.; данък върху недвижимите имоти за 2007г. в размер на 204.69лв. /главница/ и лихва в размер на 67.32лв.; данък върху недвижимите имоти за 2008г. в размер на 197.66лв. /главница/ и лихва в размер на 34.28лв. и 7.60 лв. сума за довнасяне за данък върху недвижимите имоти за 2009г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.8.2018г.
260 Административно дело No 95/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.6.2018г.
ОТМЕНЯ, по жалба на И.С.С., Заповед № Г-134 от 05.02.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият И.С.С. да продължи да изтърпява наказанието „доживотен затвор“ на специален режим, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 5.6.2018г.
261 Административно дело No 96/2018, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Й.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.Й.С. да бъде осъден Началника на затвора гр. Стара Загора да прекрати бездействието си и да му осигури достъп до Интернет. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N96/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.4.2018
Административно дело № 4712/2018
В законна сила на 25.4.2018г.
262 Административно дело No 98/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЛАВАНДА АГРО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лаванда Агро“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Дъбово, общ.Мъглиж против Заповед № ОЗ-РД/6304 от 16.12.2017г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано финансиране на заявление с УИН 24/04/1/0/01503 по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.11.2018г.
263 Административно дело No 99/2018, I състав Закон за защита на личните данни П.Т.З.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 99/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 99/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от П.Т.З. *** против Административен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
264 Административно дело No 100/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ простеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.5 ал.1 т.17 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №42/27.06.2012г. на Общински съвет Опан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№100/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора разноски в размер на 20лв/двадесет/ за съобщаване на оспорването в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 3.4.2018г.
265 Административно дело No 101/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.4.2018г.
СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките, визирани в чл.159, т.3 от АПК, приложим на основание чл.196 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство, тъй като оспорените разпоредби от подзаконовия нормативен акт са оттеглени. При този изход на делото и на основание чл.143, ал.2 от АПК следва да бъде уважено искането на оспорващия за присъждане на направените по делото разноски, представляващи заплатена такса в размер на 20.00лв. за публикуване на оспорването в Държавен вестник. Поради изложеното, О П Р Е Д Е Л И : ПРИЕМА преписката по приемане на Решение № 360/2006г. и Решение № 407/2010г., както и преписката по приемане на Решение № 727/29.03.2018г. ПРИЛАГА Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 101/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.14, ал.3, т.1 и чл.16, ал.1, т.17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, с Решение № 727/29.03.2018г. на ОбС Казанлък. ОСЪЖДА Общински съвет КАЗАНЛЪК ДА ЗАПЛАТИ на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА сумата от 20.00 /двадесет/лева, представляваща деловодни разноски за публикация в ДВ. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС на РБ от днес за Окръжна прокуратура Стара Загора и от датата на съобщаване за ответника.
В законна сила на 16.5.2018г.
266 Административно дело No 102/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Р.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.Р.М. против мълчаливия отказ на Кмета на община Павел баня да изплати месечни издръжки на децата М.А.М. и м.А.М. за месец януари 2018г по изп.дело № 307/ 2017г по описа на държавен съдебен изпълнител при Казанлъшки РС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 102 по описа за 2018 г. на АС Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЕИК 000817935 да заплати на А.Р.М. ЕГН********** сумата 10 лв разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.7.2018
Административно дело № 6720/2018
В законна сила на 4.7.2018г.
267 Административно дело No 103/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 14.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 103/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 103/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 72/2018г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите искови молби. Производството следва да продължи по адм. дело № 72/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
268 Административно дело No 104/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.Щ. уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013г за кампания 2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София с което по подадено от него заявление за подпомагане с УИН 24/200514/84444 е отказано финансово подпомагане за 0.1 ха по АП 06 и 5.72 ха АП 07, и е наложена санкция за бъдещ период 2820.26лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление за подпомагане с УИН 24/200514/84444 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОПРЕДЕЛЯ на административния орган 14-дневен срок за изпълнение на решението, считано от влизането му в сила. Решението подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
269 Административно дело No 105/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.С.К. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.К. *** Експертно решение № 0085/ 16.02.2018г. на специализиран състав по очни болести на Националната експертна лекарска комисия, гр. София, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Националната експертна лекарска комисия, за ново произнасяне относно оценката на работоспособността на Снежанка С.К., съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение, в 3-месечен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия, с адрес: гр.София, бул.”Акад.Иван Евстратиев Гешов”№ 15, да заплати на С.С.К. с ЕГН **********, адрес: ***, сумата от 692 /шестстотин деветдесет и два/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.11.2018г.
270 Административно дело No 106/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбата на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, приета с Решение №331/30.11.2017г на ОбС Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗНОСКИ, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 2.8.2018г.
271 Административно дело No 107/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.Т.,
Р.Д.Т.
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Т. ЕГН ********** ***, СУМАТА 166,50лв./сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Т. ЕГН ********** ***, СУМАТА 166,50лв. /сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Т.Д.Т. и Р.Д.Т. за присъждане на лихва от 19.10.2016г. като неоснователна. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Т. ЕГН ********** и Р.Д.Т. ЕГН **********, и двамата от гр.Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 151, СУМАТА 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени от ищците по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 3.7.2018г.
272 Административно дело No 108/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.Б.Б.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 108/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на В.Б. ***, против Заповед № 10-00-220 от 13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2018г.
273 Административно дело No 109/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.И. *** ЗАПОВЕД № 10-00-203/ 13.02.2018г за прекратяване на договор за наем № 221/ 22.02.2013г за недвижим имот-частна общинска собственост, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.5.2018г.
274 Административно дело No 110/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.С.С.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С., ЕГН ********** *** Заповед №10-00-199/13.02.2018 год. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.5.2018г.
275 Административно дело No 111/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.Х.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.Х.Т. ***, против Заповед №10-00-213/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 111/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 1.6.2018г.
276 Административно дело No 112/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №112/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №112/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №185/2017 год. на същия съд за съвместно разглеждане в едно общо производство. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по делото.
277 Административно дело No 113/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.Н.М. ДИРЕКТОР НА СУ "МАКСИМ ГОРКИ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба, подадена от Р.Н.М. ***, ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на Н.М.М., ЕГН **********, Заповед № РД-165 от 21.02.2018г., издадена от Директора на Средно училище "М.Г." - гр. Стара Загора, с която заповед на Н.М.М.- ученик от V „б“ клас в СУ "М.Г." за учебната 2017/2018г., е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Средно училище „М.Г.“, гр. Стара Загора ул. „Сава Силов“ №69, да заплати на Р.Н.М., ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на Н.М.М., ЕГН **********, сумата от 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на стР.те.
278 Административно дело No 114/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Е.Е.К.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ХАСКОВО НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №114/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване.
279 Административно дело No 115/2018, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.С.Г. СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ НА НЕЛК ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.4.2018г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Г. от гр. Раднево против ЕР № 044/013 от 29.01.2018 година на Специализиран състав на НЕЛК ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 115 по описа за 2018 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 3.5.2018г.
280 Административно дело No 116/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.М.С. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-215/ 13.02.2018г за прекратяване на договор за наем № 2538/ 04.12.2014г за недвижим имот-частна общинска собственост, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на В.М.С. ЕГН ********** *** сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 23.5.2018г.
281 Административно дело No 117/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.К. *** против Заповед №1175 от 14.07.2017 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрен плана за регулация за част от квартал 654 по плана на Казанлък, като се променят границите на урегулиран поземлен имот IV-7854 и на улична регулация между осови точки 9490-9491-9492 както е показано на приложените чертежи, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №117/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.5.2018
Административно дело № 5829/2018
В законна сила на 15.5.2018г.
282 Административно дело No 118/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.4.2018г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Н.С.К. ***, против Регионална здравна инспекция – Стара Загора, с която е направено искане да бъде осъден ответникът да й заплати сумата на отпуснатата месечна помощ за детето Г.Д.Г, съгласно заповед № ЗДПД/Д-СТ/599/ 02.02.2018г., за седем месеца, считано от датата на издаване на Експертното решение на ТЕЛК – 13.07.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 20.4.2018г.
283 Административно дело No 119/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, разпоредбата на чл.67,ал.4 и приложение № 1 от ПЗР от Наредбата за упражняване на правата на собственост на търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Братя Даскалови, като незаконосъобразни.. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за упражняване на правата на собственост на търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Братя Даскалови.
В законна сила на 20.6.2018г.
284 Административно дело No 120/2018, III състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на П.Т.З. *** против действия на Община Раднево, представлявана от Кмет, в качеството й на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД, изразяващи се в незаконно разкриване и разпространение на личните му данни- три имена и местожителство като оспорващ в публикувано на сайта на Община Раднево Решение № 111/18.04.2017 г. по АД№ 576/2016 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора , като неоснователно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Т.З. *** за присъждане на съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
285 Административно дело No 121/2018, V състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 06.06.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***, с която на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 273/ 12.09.2017г. по адм. дело № 250/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН ********** сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2018
Административно дело № 13028/2018
В законна сила на 28.11.2018г.
286 Административно дело No 122/2018, VI състав Кодекс на труда И.Т.Д.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.Д. *** против заповед за прекратяване на трудово правоотношение, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №122/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
287 Административно дело No 123/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Я.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Я.Т. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000060/24.01.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, РУ Казанлък – Т. Христов Николов, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2018г.
288 Административно дело No 124/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.Г. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000049 от 23.01.2018г., издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на И.А.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
289 Административно дело No 125/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Р.Д.Д.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Д. *** против мълчалив отказ Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №125/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 16.5.2018г.
290 Административно дело No 126/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър ПОЧИВНО ДЕЛО И КВАЛИФИКАЦИЯ ЕАД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „П.Д.и К.“ЕАД, представлявано от Изпълнителните директори С.Ш. и К.Т. - Х. против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх.№17-120/23.02.2018 год. на Началник служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „П.Д.и К.“ЕАД, представлявано от Изпълнителните директори С.Ш. и К.Т. - Х. да заплати на Областна администрация Стара Загора сума в размер на 100.00 /сто/ лева, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.7.2018г.
291 Административно дело No 127/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПЕТКО ПЕТКОВ-24 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ чл.19 ал.5 т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Раднево, приета с Решение № 613/26.10.2017г. на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на „П.П.-24“ ЕООД ЕИК****** сумата от 678лв / шестстотин седемдесет и осем/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
292 Административно дело No 130/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ-КАЗАНЛЪК: ПАВЛИН ЦОНЕВ КОЦЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000002/03.01.2018г., издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък – П.Ц.К., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
293 Административно дело No 131/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ чл.12 ал.1 т.17 в частта „упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджетната издръжка на общинския съвет“, чл.42а ал.4 изречение последно и чл. 95 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл. 95 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20лв / двадесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 25.7.2018г.
294 Административно дело No 132/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.М.М. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132/ 2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд - Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.3.2018г.
295 Административно дело No 133/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ж.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.Х.Х., ЕГН **********, понастоящем изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Бургас, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск с правно основание чл.284, ал. 1 от ЗИНЗС, за присъждане на обезщетение в размер на 200 000лв. /двеста хиляди лева/, за претърпени от Ж.Х. неимуществени вреди, вследствие на поставянето му в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ в Затвора - Стара Загора за периода 01.06.2013г. – 20.02.2017г., изразяващи се в неоказана медицинска помощ и неоказано адекватно, своевременно, професионално и правилно медицинско лечение, довело до влошаване на здравословното му състояние, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
296 Административно дело No 134/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Л.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на А.Л.А., сумата в размер на 450.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 16.06.2015 год. – 10.02.2016 год. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Л.А. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 16.06.2015 год. – 10.02.2016 год. в останалата му част до 15 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Л.А. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия в ЗООТ „Стара Загора“ за периода 16.09.2010 год. – 02.04.2014 год. за 35 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на А.Л.А., сумата в размер на 10.00 лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
297 Административно дело No 135/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.10.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожна по жалба на М.Г. ***, Заповед №609/15.06.2010г., издадена от Кмета на Община Казанлък, в частта относно установените задължения за такса битови отпадъци за 2005г. и 2006г. и начислени лихви върху тях. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г. *** частта относно направеното искане за прогласяване нищожността на Заповед №609/15.06.2010г., издадена от Кмета на Община Казанлък, за установените задължения за и такса битови отпадъци за 2007г., 2008г. и 2009г. и начислените лихви върху тях, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.11.2018г.
298 Административно дело No 136/2018, I състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на М.Г. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 51/ 27.03.2012г., издаден от младши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта относно установените задължения за такса битови отпадъци за 2005г, 2006г, 2007г, 2008г и 2009г и начислени лихви върху тях. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г. *** частта относно направеното искане за прогласяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 51/ 27.03.2012г., издаден от младши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, за установените задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010г и 2011г и начислените лихви върху тях, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Г. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Казанлък сумата 19.72лв за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.11.2018г.
299 Административно дело No 137/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.П.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.10.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Х.П.Д., ЕГН **********, сумата от 450.00 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Ареста – гр.Стара Загора, за периода 29.07.2016г. – 22.03.2017г., причинени му в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.П.Д. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 70 000лв., както и за претърпени на 28.07.2016г. неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Ареста – гр.Стара Загора, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Х.П.Д., ЕГН ***********, сумата 10 лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
300 Административно дело No 138/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.И.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.И.Т. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000287 от 15.02.2018г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор „ Пътна Полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, с която заповед на Т.И.Т. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от една година”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
301 Административно дело No 140/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Р. *** против Заповед №18-1228-000354/04.03.2018 година на Началник Група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.6.2018г.
302 Административно дело No 141/2018, II състав чл. 304 АПК И.Г.Н. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Г.Н. ***, за налагане на административно наказание на Председателя на Общински съвет – Стара Загора по реда на чл.306 от АПК, за неизпълнение на влезли в сила съдебни актове – Решение № 132/ 19.07.2012г., постановено по адм.д.№ 129/ 2012г. по описа на Административен съд Стара Загора и Решение № 133/ 19.07.2012г., постановено по адм.д.№ 169/ 2012г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Г.Н. ***, за налагане на административно наказание на кмета на Община Стара Загора на основание чл.302 и чл.303, т.2 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателна преписка № 141/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя, на Председателя на Общински съвет – Стара Загора и на Кмета на Община Стара Загора. Разпореждането не подлежи на обжалване.
303 Административно дело No 142/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000977529, представлявана от Директора д-р П.Пна основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Г. 2“ООД, ЕИК *********и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. ***, *** Г., представлявано от управителя И.А.А. сумата от 696.00 /шестстотин деветдесет и шест/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №31 от 13.09.2017 год. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 26.03.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000977529, представлявана от Директора д-р П.Пна основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Г. 2“ООД, ЕИК *********и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. ***, *** Г., представлявано от управителя И.А.А. сумата от 25.00 /двадесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
304 Административно дело No 143/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи К.П.П. МЛАДШИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ ВТОРО РУ "ПОЛИЦИЯ"- СТАРА ЗАГОРА - ТОДОР ВАСИЛЕВ КОЙЧЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски инспектор при Второ РУ на МВР Стара Загора от 14.03.2018г. по жалба на К.П.П..*** да заплати на К.П.П. сумата от 410лв./четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 22.5.2018г.
305 Административно дело No 144/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Д.Д. ***, EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Ж.Д. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000246 от 05.09.2017г., издадено от и.д Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 26.03.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Д.Д. ***, EГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2018г.
306 Административно дело No 145/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба (наименувана „жалба“) вх.№1300/26.03.2018г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с петитум да бъде осъдена агенцията да му заплати обезщетение за причинени му имуществени и неимуществени вреди в размер на 10 000 лева в резултат от незаконосъобразни действия по събиране на публични вземания от данъчната администрация на НАП София в нарушение на чл.1, чл.2, чл.127, чл.209, ал.2, т.1, чл.198, ал.2 и чл.208 от ДОПК, по която е образувано административно дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.5.2018
Административно дело № 6023/2018
В законна сила на 29.5.2018г.
307 Административно дело No 146/2018, VI състав КСО К.Т.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на К.Т.К. *** против Решение №2153-23-3/26.02.2018 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Т.К., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр. Стара Загора, представлявана от Директора Димитър Щерев сумата от 100.00 /сто/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
308 Административно дело (К) No 147/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.В.Я.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Е.П.З.,
З.П.С.
Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1292 / 30.11.2017г постановено по гр.д. № 3731 /2017г по описа на РС Стара Загора, с което е отменена Заповед № 10-00-881/15.05.2017г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 ЗМСМ, § 62, ал.3 от ПЗР към ПМС№456/1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ , §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и протоколно решение от 29.06.2016г на комисия, назначена със заповед № 10-00-1875/17.08.2016г, е признато на И.В.Я. правото да придобие собственост върху имот №317.39 с площ от 593 кв.м. в местност „Над селото, Марашите“, в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора по неодобрен план на новообразуваните имоти, съгласно протокол на Комисия по чл.28б ал.2 от ППЗСПЗЗ, при граници и съседи: имот № 317.27, имот № 317.26, имот №317.38, полски път №317.504 и имот № 317.40 като незаконосъобразна; отказано е да се признае на ползвателя И.В.Я. правото да придобие собствеността върху посочения имот и е осъдена Община Стара Загора да заплати на оспорващите Е.П.З. и З.П.З. направени разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
309 Административно дело No 148/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Щ.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Щ.Х. ***, подадена от пълномощника й адв.Иван Г. Иванова, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-368 и УПИ V-230, кв.15 по плана на с.Ракитница, общ.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 19.4.2018г.
310 Административно дело No 149/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.М.,
П.П.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.С.М. и П.П.Х., подадена чрез процесуалният им представител адв. Д. със съдебен адрес:***, партер, против отказ на Кмета на Община Мъглиж, обективиран в писмо №94Д-1019-1#1/21.03.2018г. за издаване на скици на УПИ IV-272, УПИ VI-272, УПИ V-272 и УПИ VII-272, всички в квартал 1 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, заявени с молба вх.№94Д-1019/22.02.2018г. на Община Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 149/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за жалбоподателите и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответника по жалбата – Кмет на Община Мъглиж пред Върховния административен съд.
В законна сила на 20.6.2018г.
311 Административно дело No 151/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В. *** срещу мълчалив отказ на Председателя на Общинския съвет Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №151/2018 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.4.2018г.
312 Административно дело No 152/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Л.Д.Д. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д. ***, против Заповед УРИ: 1959з - 92/ 02.03.2018г., издадена от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.213, ал.5 във вр. с чл.213, ал.2 от ЗОБВВПИ, е разпоредено отнемане в полза на държавата на късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Байкал“ кал. 9х18, № ХЕК 1068 и 24 броя боеприпаси кал. 9х18, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
313 Административно дело No 153/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от И.И.С.,*** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 10 000лв за причинени неимуществени вреди от неосигурени благоприятни условия при пребиваването му в Следствения арест Стара Загора за периода 02.03.2017г-09.05.2017г., поради неотстраняване на нередовност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 153/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС. Прекратява делото
В законна сила на 11.5.2018г.
314 Административно дело No 154/2018, IV състав Закон за защита на личните данни П.Т.З.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 154/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 154/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от П.Т.З. *** против Административен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 17.4.2018г.
315 Административно дело No 155/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.К.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.К.Н. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000591/ 24.10.2017г., издадена от Началник сектор в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Г.К.Н., ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
316 Административно дело No 156/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.П.М. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.М. против Заповед №17-1228-001464/14.11.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
317 Административно дело No 157/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.В.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.В.Т. *** Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №24/112/00186/3/01/04/01 от 24.01.2018г (с изх. № 01-260-6500 /1106#2 от 25.01.2018г), издаден от Директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Хасково на основание чл.27 ал.3 и 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители/ЗПЗП/, чл.162 ал.2 т.8 и т.9 от ДОПК и с който на основание чл.8 ал.1 т.4, чл.33 ал1 от Наредба № 9/03.04.2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони, т.4.4 б„а“ и т.4.4. б“г“, т.4.21 и т.4.22 от Договор 24/ 112/00186 от 14.11.2008г, чл.59 ал.1 и ал.2 от АПК и във връзка с чл.165 и чл.166 от ДОПК, чл.20а ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, спрямо Р.В.Т. е определено публично държавно вземане в размер на 24446.00лв – „дължимо за възстановяване първо плащане“, от които погасена сума 8922.74лв, дължима сума 15523.26лв, и за съответната лихва, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на Р.В.Т. ЕГН ********** сумата от 1710лв/хиляда седемстотин и десет лв —разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
318 Административно дело No 158/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.П. Заповед № 10-00-338 от 14.03.2018г., издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж пета категория, представляващ „стопански постройки“ с приблизителни размери 10.52 м/4.00м и височина 3.65м и 4.40м / 4.00м и височина 2.75м, изпълнен от П.Т.П. в отклонение с одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж №211 от 24.04.1991г. и част от него навлизаща с приблизително 25.46 кв.м в УПИ ІІІ-245, кв.35 по плана на с. Бъдеще, общ.Стара Загора, находящ се в УПИ V-245, кв.35 по плана на с.Бъдеще, общ. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П.Т.П., ЕГН **********, сумата от 1490.00 лв /хиляда четиристотин и деветдесет лева/, представляваща направени от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
319 Административно дело No 159/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АЙТОС РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Айтос против Решение от 19.03.2018г. на Ръководител УО ОП „Околна среда 2014-2020г“. ОСЪЖДА Община Айтос да заплати на МОСВ сумата от 450лв/ четиристотин и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
320 Административно дело No 160/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №280/06.03.2018г. на Кмета на община Казанлък по жалбата на Д.В.М. *** да заплати на Д.В.М. ЕГН********** сумата от 610лв/шестстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила на 21.6.2018г.
321 Административно дело No 161/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕД. ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -МЕДИ ДЕНТАЛ "ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина - М.Д. Д-Р М.“ЕООД, представлявано от управителя д-р М.Г.М. против Заповед за налагане на санкция №РД-19-134/13.03.2018 год. на Директора на РЗОК-Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
322 Административно дело No 162/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.Г. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение по протокол № 1/ 01.02.2018г, на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 47/ 09.01.2017г на Кмета на Община Раднево, В ЧАСТТА относно пазарна оценка на правото на прокарване /сервитут/ на въздушна линия 110 кV „Знаменосец“ през поземлен имот № 031004 в землището на с.Полски градец община Раднево, ПО ЖАЛБАТА на Г.И.Г. ***. ВРЪЩА преписката на Община Раднево за ново произнасяне на кмета и комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ по направеното искане вх.№ 2600-74/ 10.01.2018г от „М.М.И.“ ЕАД гр.Раднево за учредяване право на прокарване през поземлен имот № 031004 в землището на с.Полски градец община Раднево съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Г. *** сумата 920 /деветстотин и двадесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
323 Административно дело No 163/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Й.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 163 по описа за 2018 г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА на Окръжен съд Стара Загора адм.д.№ 163 на АС Стара Загора по описа за 2018 г, по компетентност. Определението като непреграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
324 Административно дело No 164/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.М.Е. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.М.Е. срещу уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/2257 от 03.02.2018г. на Заместник Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015г, в частта с която по подадено от И.М.Е. заявление за подпомагане с УИН 24/220615/90642 за кампания 2015г. е отказана изцяло субсидия по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), по Схемата за преразпределително плащане (СПП), по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) и по Подмярка 3.1/НР1 - Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1), а субсидията по Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП) е намалена, както и са наложени санкции за бъдещ период, като неоснователна. ОСЪЖДА И.М.Е. с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София сумата 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
325 Административно дело No 165/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.М.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати Р.М.С. сумата от 730 лв /седемстотин и тридесет лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“Изпълнение на наказанията“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ , неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина, проветрение, отопление и задоволителни хигиенно-битови условия в спалните помещения в Арест Стара Загора, в които е настаняван ищеца в периода както и условия за двигателна активност в същия арест за период 11.03.2016-26.10.2016 г. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.М. Славовв срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 730 лв до претендираните 15 000лв, като обезщетение за вреди от нарушение на чл.3 ал.1 от ЗИНЗС в периода 11.03.2016-26.10.2016г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати Р.М.С. сумата от 10 /десет/ лева- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
326 Административно дело No 167/2018, V състав Закон за закрила на детето Х.П.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.П.Х. ***, против Заповед № ЗД/Д-СТ-047 от 22.03.2018г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.9.2018г.
327 Административно дело No 168/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.А.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000420/17.03.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор Пътна полиция – И.М., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2018г.
328 Административно дело No 169/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ Интерагри България” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, община Слатина , район Искър, бул. „ Христофор Колумб” № 64, офис сграда А2, офис 11, представлявано от изпълнителния директор Д.Н.М. Заповед № 10-00-133 от 08.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.чл. 44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 225а, ал.2 от Закона за устройство на територии е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория — „електрически кабел ниско напрежение, положен в тръбна мрежа с 1 брой РVС тръба от електромерно табло на съществуващ трафопост тип БКТП в поземлен имот с идентификатор 68850.143.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри до границата на съседен имот с идентификатор 68850-143.424 по КККР на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ Интерагри България” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, община Слатина , район Искър, бул. „ Христофор Колумб” № 64, офис сграда А2, офис 11, представлявано от изпълнителния директор Д.Н.М. направените по делото разноски в размер на на 1372 / хиляда триста седемдесет и два / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
329 Административно дело No 170/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЕН АД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. сумата от 1056/ хиляда и петдесет и шест/ лева за претърпени от него имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 265710-F294785/ 25.04.2017 г. на началника на сектор „ Оперативни дейности „ – Пловдив в Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София, ведно със законна лихва от датата от датата на отмяна но наказателното постановление -27.11.2017 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. сумата от 384.00 /триста осемдесет и четири / лева — направените от „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
330 Административно дело No 172/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЕН АД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „КЕН”АД, ЕИК 131063188, представлявано от Изпълнителния директ Й. Р.и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Голеш“ сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №265704-F294778/25.04.2017 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху сумата от 23.11.2017 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на „КЕН”АД, ЕИК 131063188, представлявано от Изпълнителния директор Й.Р. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Голеш“ против Национална агенция по приходите гр. София за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №265704-F294778 от 25.04.2017 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП в останалата му част до 1057.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „КЕН”АД, ЕИК 833163774, представлявано от Изпълнителния директор Й.Р. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Голеш“, сумата от 149.44 /сто четиридесет и девет лв. и 44 ст./ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
331 Административно дело No 173/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ж.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ж.М. против Заповед за прилагане на ПАМ по чл.171 т.2а ЗДвП № 17-1228-001783 /28.12.2017г издадена от Началник група сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171 т.2А от ЗДвП на М.Ж.М. е приложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство“ за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.8.2018г.
332 Административно дело No 174/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.С. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.С. ***, против Разпореждане № 4506-40-322/ 27.02.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА С.П.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
333 Административно дело No 175/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, представлявано от Изпълнителния директор проф. д-р Й.Й., Писмена покана изх. № 29-02-54/ 10.01.2018г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
334 Административно дело No 176/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.П.Б. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Б. *** против Разпореждане №4506-40-702 от 19.03.2018 год., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.П.Б., ЕГН ********** ***, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
335 Административно дело No 177/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.В. против Заповед № РД-101 / 20.03.2018г, издадена от Кмета на Община Братя Даскалови, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ ХІІ-18 в кв.10 по плана на с.Плодовитово с отреждане за „Предимно производствени дейности и конкретно предназначение за „Склад за селскостопанска продукция“, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект „Склад за селскостопанска продукция“ РЗП 314.70кв.м в УПИ ХІІ-18, кв.10 по плана на с.Плодовитово като неоснователна. ОСЪЖДА С.Д.В. ЕГН ********** *** Даскалови сумата 600лв /шестстотин/ - разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
336 Административно дело No 178/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ "Р.- П.- П.Т.- С.. Б. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Р.-ПТ- П.Т.", ЕИК 123031842, със седалище и адрес на управление с Буздоганово, община Раднево, област Стара Загора, представляван от П.Г.Т., срещу уведомително писмо за неизпълнен ангажимент по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2017 г. с изх. № 01-6500/1584 от 07.03.2018 г. на зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с което на едноличния търговец е отказано финансово подпомагане за кампания 2017 г. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” ОСЪЖДА"Р.-ПТ- П.Т.", ЕИК 123031842, със седалище и адрес на управление с Буздоганово, община Раднево, област Стара Загора, представляван от П.Г.Т. да заплати на Държавен фонд „ Земеделие” гр. София направените по делото разноски в размер на 400/ четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.12.2018г.
337 Административно дело No 179/2018, III състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 03.07.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***, с която на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН ********** сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.11.2018
Административно дело № 14102/2018

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
338 Административно дело No 180/2018, I състав Закон за местните данъци и такси Д.С.Г.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Г. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 716/ 07.10.2014, издаден от младши инспектор „Приходи“ при Община Казанлък, в частта за начислена такса битови отпадъци, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 180/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Д.С.Г. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 716/ 07.10.2014, издаден от младши инспектор „Приходи“ при Община Казанлък, в частта за начислена такса битови отпадъци, на Директора на Дирекция „Местни приходи” в Община Казанлък по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 9.5.2018г.
339 Административно дело No 182/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.А.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.11.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати И.А.Д. сумата от 500 лв /петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“Изпълнение на наказанията“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ , неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина, проветрение, отопление и задоволителни хигиенно-битови условия в спалното помещение в Арест Хасково, в които е настанен ищеца в периода както и условия за двигателна активност в същия арест за период 23.03.2017-11.08.2017 г. ОТХВЪРЛЯ иска на И.А.Д. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 500 лв до претендираните 50 000лв, като обезщетение за вреди от нарушение на чл.3 ал.1 от ЗИНЗС в периода 23.03.2017-11.08.2017г., като неоснователен и недоказан. . Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
340 Административно дело No 183/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.В.П. СПЕЦИАЛИСТ МОБИЛНА ГРУПА ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ-ГРАДСКА МОБИЛНОСТ - СЛИВЕН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.П. *** против Принудителна административна мярка, наложена с Протокол №001228 от 07.03.2018г. от служител на ОП „Градска мобилност“ - Сливен, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 183/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.7.2018г.
341 Административно дело No 184/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация И.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.П. ***, против Решение № 10-22-8/ 30.03.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с което е отказан достъп до исканата със заявление вх.№ 10-21-11/ 19.02.2018г. информация по реда на ЗДОИ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
342 Административно дело No 185/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Б.А. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.А. ***, против Разпореждане № 4506-40-189/ 26.02.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Б.А. ***, ЕГН **********, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
343 Административно дело No 186/2018, I състав Закон за социално подпомагане В.Н.В. ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н. *** против мълчалив отказ на Заместник-кмета на Община Казанлък по проекти с външно финансиране и хуманитарни политики да се произнесе по нейно възражение вх.№ 94-В-1712-1?2/ 02.04.2018г, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 186/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.6.2018г.
344 Административно дело No 187/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРОТЕСТА на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл. 28 ал.3 и чл. 29 от Наредбата за капитала на търговските дружества на Общински съвет – Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 187/ 2018 година по описа на административен съд гр. Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА МЪГЛИЖ да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 24.5.2018г.
345 Административно дело No 189/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура разпоредбите на чл.29, чл.30, чл.31, чл.32 и чл.33 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества, като незаконосъобразни. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества.
В законна сила на 11.7.2018г.
346 Административно дело No 191/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Б.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Б.М.Н. ***, против Заповед №10-00-210/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 191/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.М.Н. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.7.2018г.
347 Административно дело No 192/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Кмета на община Павел баня против Решение №123/29.02.2016г. на общински съвет Павел баня за съвместно разглеждане с жалбата му против Решение №160/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня по адм. д.№136/2016г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №192/2018г. на Административен съд Стара Загора. Определението като не преграждащо разглеждането на жалбата не подлежи на обжалване. Препис от определението да се връчи на страните за сведение.
348 Административно дело No 193/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.М.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.М.Б. против Заповед №18-1228-000414/18.03.2018г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 13.6.2018г.
349 Административно дело No 194/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.П.К.,
К.Д.К.
  Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П.К. и К.Д.К., уточнена с молба вх.№ 2016/17.05.2018г., против писмо изх.№194-Е-684-4# 8 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Казанлък, с което са уведомени да освободят общински имот - тупик между о.т.№85 и о.т.86 в кв.29 по плана на с.Средногорово, находящ се между двата урегулирани поземлени имота УПИ V-168 и УПИ ІV-187 по посочения план, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.П.К. и К.Д.К., посочено в молба с вх.№ 2016/17.05.2018г., за отмяна на писмо изх. №194-Е-684-4 #3 от 06.02.2018г. на Главния архитект на община Казанлък, като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.П.К. и К.Д.К., обективирано в молба с вх.№ 2016/17.05.2018г., за спиране изпълнението на писмо изх.№194-Е-684-4# 8 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 194 /2018г по описа на Административен съд гр.Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.6.2018г.
350 Административно дело No 195/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.Г.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 195/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
351 Административно дело No 196/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.К.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА - ИВАН МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Д. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1228-000410/17.03.2018г., издадена от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор „Пътна полиция“ Стара Загора – И.Д.М., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
352 Административно дело No 197/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА ЧИРПАН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Чирпан Заповед № 03-РД/134/24.01.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане с идентификационен номер на проекта 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г, УРН: 448678, стойност на проект 1954813.02 лв без ДДС, като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление № 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г., подадено от Община Чирпан. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр.София да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 50 /петдесет/лв за държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
353 Административно дело No 198/2018, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА ЧИРПАН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Чирпан Заповед № 03-РД/133/24.01.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане с идентификационен номер на проекта 24/07/2/0/00715 от 03.10.2016г, УРН: 448678, стойност на проект 5 859 529,35 лв. без ДДС, като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление № 24/07/2/0/00715 от 03.10.2016г., подадено от Община Чирпан. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр.София да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 50 /петдесет/ лв. за държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
354 Административно дело No 201/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.Т. ***, подадена чрез пълномощника й адв. Ц. ***, против Заповед № 10-00-415/ 30.03.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която заповед е разпоредено премахването на незаконен строеж, пета категория – „жилищна сграда” с размери 7,00м\7,00 м и височина 2,00 м., изпълнен от М.Т. без издадени строителни книжа и без издадено разрешение за строеж , находящ се в ПИ 002199 по картата на възстановената собственост на гр. Стара Загора/ съставляващ част от ПИ с идентификатор 688.206.199 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.С.Т. *** сумата от 1010 /хиляда и десет/ лева, представляваща направените от нея разноски по делото . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
355 Административно дело No 202/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Б.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.П. ***, Заповед № 10-00-416 от 30.03.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж, пета категория, „Автосервиз“, изпълнен от С.Б.П. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ 002199 по Картата на възстановената собственост на гр. Стара Загора, съставляващ част от ПИ с идентификатор 68850.206.199 по КККР на гр. Стара Загора, собственост на С.Б.П. и М.С.Т., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.Б.П. ***, ЕГН **********, сумата от 980 лв. /деветстотин и осемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
356 Административно дело No 203/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на Д.Т.Д., ЕГН **********, сумата от 700лв /седемстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени от Д.Д. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Стара Загора за периода 15.02.2011г. - 07.11.2011г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.10.2016г. до окончателното й изплащане, а за горницата над 700 лв. - до 2000лв, ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати Д.Т.Д. ЕГН ********** сумата от 290 лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
357 Административно дело No 204/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.П.К.,
К.Д.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 204/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 204/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 194/2018г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби. Производството следва да продължи по адм. дело № 194/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
358 Административно дело No 205/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.П. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.П. против Разпореждане № 4506-40-541/07.03.2018г. на Директор Фонд „ГВРС“ Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
359 Административно дело No 206/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.А.К.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.5.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на С.А.К. против Следствен арест гр. Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2018г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните. Препис от определението да се връчи на ищеца, чрез процесуалния му представител.
В законна сила на 28.5.2018г.
360 Административно дело No 207/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.В.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.12.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати М.В.З. сумата от 690 лв /шестстотин и деветдесет лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“Изпълнение на наказанията“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ , неосигуряване на естествена светлина, проветрение, отопление и задоволителни хигиенно-битови условия в спалните помещения в Арест Стара Загора, в които е настаняван ищеца в периода както и условия за двигателна активност в същия арест за период 29.07.2016-22.03.2017 г. ОТХВЪРЛЯ иска на М.В.З. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 690 лв до претендираните 76 600лв, като обезщетение за вреди от нарушение на чл.3 ал.1 от ЗИНЗС в периода 29.07.2016-22.03.2017г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати М.В.З. сумата от 10 /десет/ лева- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
361 Административно дело No 208/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.П.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Г.П.М. ЕГН **********,***, сумата 300 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия по осигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ в затворническо общежитие от закрит тип Черна гора за периода 02.11.2013 г. - 26.06.2015 г, ведно със законната лихва върху тази сума от 25.04.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.П.М. ЕГН **********,*** в останалата му част до 20 000 лв като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
362 Административно дело No 210/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми А.З.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.З.Ч. ***, против Заповед №10-00-217/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 210/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.7.2018г.
363 Административно дело No 212/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора протест в частта му, с която е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5/ 10.12.2015г. на Общински съвет – Чирпан, като неоснователен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 212/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по протеста на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Чирпан, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 426/ 31.07.2018г. на Общински съвет – Чирпан. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски за публикуване в Държавен вестник на обявление за оспорването. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2018г.
364 Административно дело No 213/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.И.А. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.А. ***, подадена чрез пълномощника му адв.П., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000498 от 27.03.2018г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
365 Административно дело No 214/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.М. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГР.ЧИРПАН ПРИ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. С.М. с адрес *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0375-000030/ 17.03.2018г, издадена от Началник Районно управление Чирпан към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/– прекратяване регистрацията на ППС за срок от шест на МПС „ Мерцедес” с рег. № *******, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
366 Административно дело No 215/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АЙТОС ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.7.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 13.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» - Главен директор на Дирекция „Оперативна програма Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите, гр.София, като намалява определената на бенефициента Община Айтос финансова корекция на основание чл.73, вр.с чл.70 т.10 от ЗУСЕСИФ, т.9 и т.14 от Приложение №1 към чл.2 ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, от 10 % на 5 % върху стойността на засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи по възлагателен договор за ОП1 №6 от 03.01.2018г с изпълнител ДЗЗД „Консултанти А-21“ и по възлагателен договор за ОП2 №7/03.01.2018г с изпълнител „А.“ ЕООД. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Айтос разноски по делото в размер на 400лв. ОСЪЖДА Община Айтос да заплати на Министерството на околната среда и водите разноски за юрисконсултска защита в размер на 100лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 12.11.2018
Административно дело № 13423/2018
367 Административно дело No 215/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АЙТОС ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 214 от 16.07.2018г., постановено по адм.дело № 215/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в диспозитива на решението, след „ИЗМЕНЯ Решение от 13.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» - Главен директор на Дирекция „Оперативна програма Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите, гр.София, като намалява определената на бенефициента Община Айтос финансова корекция на основание чл.73, вр.с чл.70 т.10 от ЗУСЕСИФ, т.9 и т.14 от Приложение №1 към чл.2 ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, от 10 % на 5 % върху стойността на засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи по възлагателен договор за ОП1 №6 от 03.01.2018г с изпълнител ДЗЗД „Консултанти А-21“ и по възлагателен договор за ОП2 №7/03.01.2018г. с изпълнител „А.“ ЕООД.“ НА НОВ АБЗАЦ се ЧЕТЕ : ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Айтос против Решение от 13.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» - Главен директор на Дирекция „Оперативна програма Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите гр.София, в останалата й част, като неоснователна. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение.
368 Административно дело No 216/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Р.З.З. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.З.З. ***, против Отказ УРИ: 8245з-77 от 12.04.2018г. за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, издаден от Началника на Второ Районно управление - Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.З.З. ***, ЕГН **********, да заплати на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
369 Административно дело No 218/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания П.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на П.Д.К. за обявяване нищожността и отмяната на Заповед №433/30.03.2018г. на Кмета на община Казанлък. ИЗМЕНЯ Заповед №433/30.03.2018г. на Кмета на община Казанлък като увеличава размера на равностойното парично обезщетение от 18 050лв. на 42 200лв. / четиридесет и две хиляди и двеста/. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Д.С.- К.. ЕГН ********** сумата от 786.66лв. /седемстотин осемдесет и шест и шестдесет и шест/, представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
370 Административно дело No 219/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.Р. с ЕГН ********** *** Загора, сумата от 609 /шестстотин и девет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.Р. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 8245а-2092/ 23.10.2017г., издадено от Началника на Второ районно управление-Стара Загора при ОДМВР – Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 23.02.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.Р. с ЕГН ********** *** Загора, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2018г.
371 Административно дело No 221/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.К. ***, Заповед № 10-00-430 от 30.03.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж, четвърта категория - „Преустройство в апартамент № 23“, находящ се в УПИ II-кжс от кв.520в по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: кв.“Три чучура-юг“, бл.104, вх.А, ет.8, с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.506.3522.23 по КККР на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на В.Д.К. с ЕГН ********** ***, сумата от 610 лв. /шестстотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.11.2018г.
372 Административно дело No 222/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГАЛИКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, ЕИК 121516918 гр. София, площад ”Славейков”№4А, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Галикс“ЕООД, ЕИК 123008384, представлявано от управителя Т.Т. сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №В-0044163 от 11.09.2017 год., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра при Комисия за защита на потребителите, ведно със законната лихва върху сумата от 03.05.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, ЕИК 121516918 гр. София, площад ”Славейков”№4А, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на „Галикс“ЕООД, ЕИК 123008384, представлявано от управителя Т.Т., сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.10.2018г.
373 Административно дело No 223/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия В.Ж.В. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.В. ***, против Отказ с УРИ: 8245з-72 от 04.04.2018г. за издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, издаден от Началника на Второ Районно управление - Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.7.2018г.
374 Административно дело No 224/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АДИНОЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ,
НАП СОФИЯ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите гр. София да заплати на „АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 123667705 сумата от 3 200лв. / три хиляди и двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП№289764-f296189/29.09.2017г. издадено от Заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив, както и сумата от 569.41лв/петстотин шестдесет и девет и четиридесет и една, представляваща разноски по адм.д.№224/18г по описа на АС Стара Загора, ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 3400лв/ три хиляди и четиристотин/. ОСЪЖДА „АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 123667705 да заплати на Националната агенция за приходите сумата от 60лв/шестдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 25.10.2018г.
375 Административно дело No 225/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ "АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД"   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Антикорупцицонен фонд“, представлявано от Управителя Мария Петрова против мълчалив отказ да й се предостави обществена информация от Община Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №225/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2018г.
376 Административно дело No 226/2018, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.К.З. НАЧАЛНИК РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Б.К.З. ЕГН ********** *** Отказ № 284з-374/ 11.04.2018г на Началника на РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Началника на РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора за ново произнасяне по Заявление вх.№ 466-К/ 20.03.2018г, подадено от Б.К.З., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Б.К.З. ЕГН ********** *** сумата 510 /петстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2018г.
377 Административно дело No 227/2018, I състав ДОПК КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Кольо Ганчев“ № 33, ет.4, оф.28, представлявано от управителя Г.П.Ч., Решение № 58377/ 21.02.2018г на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация № 58377/ 06.07.2016г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по същество на подадената от „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ" ЕООД гр.Стара Загора жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 58377/ 06.07.2016г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2018г.
378 Административно дело No 228/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.10.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.Я. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 43-0000244 от 26.07.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 08.05.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
379 Административно дело No 229/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.9.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5, представлявана от Изпълнителния Директор Красимир Сребров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000243 от 26.07.2017 год., издадено от Началник ОО“АА“ - Стара Загора при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ведно със законната лихва върху сумата от 08.02.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5представлявана от Изпълнителния Директор Красимир Сребров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, с ЕГН **********, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
380 Административно дело No 230/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна дирекция на Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати на К.Д.Я. *** . да заплати сумата от 300, 00/ триста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от К.Д.Я. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000242/26.07.2017 г. на Началника на Областен отдел „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, ведно със законната лихва , считано от датата на отмяна на наказателното постановление 06.02.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. . ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати на К.Д.Я. *** сумата от 410 /четиристотин и десет / лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
381 Административно дело No 231/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.С.И.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.6.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№1894/09.05.2018г., подадена от А.С.И., в момента настанен в Следствен арест – гр.Стара Загора, срещу „зъболекаря на Затвора“ за присъждане на сумата от 20 000 лв., с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 231/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
382 Административно дело No 232/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.7.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.Г.П., EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.П. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 29 от 06.11.2017г., издадено от Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.Г.П., EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.8.2018г.
383 Административно дело No 233/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово, приета с Решение № 105/ 18.07.2008г. на Общински съвет – Гълъбово, изменена с решения №126/ 03.10.2008г. и № 173/ 22.12.2008г. на Общински съвет – Гълъбово и решение № 186/ 30.06.2017г. на Административен съд – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово.
384 Административно дело No 234/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ПАВЛИН КОЦЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.К. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000383/ 18.04.2018г, издадена от Началник сектор „Охранителна полиция“ към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на собствения й лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № **** за срок от 8 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
385 Административно дело No 236/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Ц.У. ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ БАНЧЕВ-ГЛ. СПЕЦ."К.К.П" В ЗВ. "ОБСЛ.НА ОБЩ.СГРАДЕН ФОНД ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Ц. У. ЕГН ***** от гр.Казанлък, ул.“А. С.“ № 18 принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 23.03.2018г от Д. Б. - главен специалист „Контрол кратковременно паркиране“ в звено „Обслужване на общински сграден фонд“ при Община Казанлък, спрямо лек автомобил рег.№ ******, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Т.Ц. У. ЕГН ****** от гр.Казанлък, ул.“А. С.“ № 18 сумата 610 /шестстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.8.2018г.
386 Административно дело No 238/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Д.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.П. против Заповед №18-1228-000670/29.04.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
387 Административно дело No 239/2018, II състав КСО Х.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Х.Д.К. против Решение №1040-23-19/23.04.2018г. на Директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-999-39-00073244 от 16.02.2018г. на Ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2018г.
388 Административно дело No 240/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Главния архитект на Община Стара Загора Заповед №ДК-10-ЮИР–13/12.04.2018 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Милен Ненчев да заплати на Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
389 Административно дело No 241/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Главния архитект на Община Стара Загора Заповед №ДК-10-ЮИР–14/12.04.2018г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Милен Ненчев да заплати на Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
390 Административно дело No 242/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на „НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.Индустриална против Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 450лв за причинени имуществени вреди от отменено наказателно постановление № 24-001102/ 14.12.2016г, издадено от главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Стара Загора, поради недопустимост на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 242/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 31.5.2018г.
391 Административно дело No 243/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация Й.М.Й. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 243/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
392 Административно дело No 244/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение от 24.04.2018г. на Ръководителя на УО на ОП „Околна среда 2014-2020г“ по жалба на Община Мадан. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Мадан сумата от 680лв/шестстотин и осемдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
393 Административно дело No 247/2018, V състав Закон за социално подпомагане Д.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д. ***, против Заповед № ЗСП/Д-СТ/391 от 02.05.2018г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0011/ 28.05.2018г. на Директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
394 Административно дело No 249/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.И.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Ц.И.П. *** на изричен отказ на Заместник Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх.№94-Ц-12-1#1 от 20.04.2018 год. по заявление вх.№94-Ц-12-1 от 05.04.2018 год., като неоснователно. ОСЪЖДА Ц.И.П., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.8.2018г.
395 Административно дело No 250/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.11.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №250/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт - Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Гурково. ОСЪЖДА Общински съвет-Гурково да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото за обнародване на обявление в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 30.11.2018г.
396 Административно дело No 251/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Община Мадан, представлявана от Кмета на общината, Решение от 24.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Мадан в размер на 5 % от засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансирани по ОПОС 2014-2020 разходи от стойността по договор № 18-У-31/26.02.2018г с изпълнител «Д» ЕООД на стойност 64000лв без ДДС, сключен след проведена обществена поръчка с предмет «Избор на изпълнител за разработване на документация за възлагане на обществени поръчки» по проект «Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община - Мадан сумата 460 лв - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2018г.
397 Административно дело No 253/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси Ж.С.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.С.Н. *** против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 24483/17.04.2013г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 253/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Ж.С.Н. *** против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 24483/17.04.2013г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, на Началника на отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
398 Административно дело No 254/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Г.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Г.Н. *** заповед №18-1228-000611/16.04.2018 год., издадена от Началника на група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев да заплати на К.Г.Н., ЕГН ********** *** нива 653, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателят разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.8.2018г.
399 Административно дело No 255/2018, V състав Закон за местните данъци и такси ПЕТКО ПЕТКОВ-24 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „П.П. – 24“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ №5, ет.1, представлявано от управителя П.А.П., против Акт за установяване на задължение по декларация № 580/ 28.03.2018г., издаден от главен експерт „МДТ“ в Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, в качеството му на орган по приходите, потвърден с Решение № 147 от 25.04.2018г. на Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раднево, с който на „П.П. – 24“ ЕООД са установени и определени задължения за такса за битови отпадъци за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г. в размер на 8770.01лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „П.П. – 24“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ №5, ет.1, ЕИК 123587426, да заплати на Община Раднево сумата от 648 лв. /шестстотин четиридесет и осем лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
400 Административно дело No 256/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 1.8.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.И.Г., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 996 (деветстотин деветдесет и шест) лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.И.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 370 (триста и седемдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
401 Административно дело No 257/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА ГД "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА " ПРИ МОСВ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Димитровград, представлявана от Кмета И.Д. Решение на управителния орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ от 04.05.2018 год. за определянето на обща финансова корекция в размер на 5% от засегнатото от нарушението разходи и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 год. по договор №ОСВ-387/12.03.2018 год. сключен между Община Димитровград и Обединение „Димитровград - Програма КАВ 2017“, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Димитровград, представлявана от Кмета И.Д. сумата 700.00 /седемстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
402 Административно дело No 259/2018, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
На основание чл. 159, т. 4 АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима подадената от Министерство на правосъдието жалба срещу отказ, обективиран в писмо изх. № 17-198/ 13.04.2018г. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър, постановен по заявление вх.№ 01-76485/ 01.03.2018г. по описа на СГКК-Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. Дело 259/2018г. По описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, а за останалите страни от датата на съобщаване на настоящото определение.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.12.2018
Административно дело № 14091/2018
В законна сила на 3.12.2018г.
403 Административно дело No 260/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на правосъдието, представлявано от Министъра на правосъдието Ц.Ц, чрез пълномощниците си гл. юрисконсулт В.Д.и гл. юриск. П.Р.срещу отказ №17-197-13.04.2018 год. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, постановен по заявление вх.№01-766617-01.03.2018 год. по описа на СГКК - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №260/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 11138/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
404 Административно дело No 261/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.А.Д. *** Заповед №РД-14-39/02.05.2018 год. на Кмета на Община Павел баня В ЧАСТТА, с която на основание чл.16, ал.6 от ЗУТ са определени дяловете на И.П. К. - Д., В.А.Д., П.К.Д., С.И.С., Д.И.С. и П.Г.Б., като наследници на Т.И.И.за собственици на УПИ I-1421, I-1414, I-1416 в кв.78 и УПИ II-1421, II -1414, II -1416 в кв.78 по плана гр. Павел баня, като незаконосъобразна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.А.Д. *** против Заповед №РД-14-39/02.05.2018 год. на Кмета на Община Павел баня в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Павел баня, ЕИК 000817931, ул. „Освобождение”№15, представлявана от Кмета С.Х.Р.ДА ЗАПЛАТИ на В.А.Д., ЕГН ********** *** сумата 704.00 /седемстотин и четири/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
405 Административно дело No 262/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 9.7.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№2123/22.05.2018г., подадена от К.С.К., изтърпяващ наказание в ОЗ Стара Загора, подадена срещу ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София, за присъждане на сумата от 5 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 262/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.7.2018г.
406 Административно дело No 263/2018, III състав КСО В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В. *** против Решение № 2153-23-8 от 08.05.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата на В.В. и е потвърдено изцяло Разпореждане № **********/ 19.02.2018г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
407 Административно дело No 264/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.Г.П. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 264/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.Г.П. против ЕР № 0613/ 03.04.2018г., постановено от Специализиран състав по вътрешни и белодробни болести на Национална експертна лекарска комисия гр.София, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 23.6.2018г.
408 Административно дело No 265/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване на Областен управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-130/23.05.2018г., на решение № 746/26.04.2018г. на Общински съвет – Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 265/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 14.8.2018г.
409 Административно дело No 266/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.7.2018г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против решение № 745 от 26.04.2018г. на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 266 по описа за 2018 година на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 14.8.2018г.
410 Административно дело No 268/2018, IV състав Закон за социално подпомагане В.Н.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. против мълчалив отказ на Министерство на труда и социалната политика гр. София да се произнесе по нейна жалба вх.№1754/27.04.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 268 / 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.6.2018г.
411 Административно дело No 269/2018, IV състав Закон за опазване на земеделските земи Р.В.Д. ОБАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.В.Д., по която е образувано адм.д.№269/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N269/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. ОСЪЖДА Р.В.Д. ЕГН**********да заплати държавна такса в размер на 10лв/десет/ по сметка на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.6.2018г.
412 Административно дело No 270/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Б.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.8.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.07.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.А. против Решение № 754/10.05.2018г. на Кмета на Община Казанлък в частта, с която не са предоставени документите, посочени в точки от т.2 до т.6 по заявление вх.№ ЗДОИ-00-7 от 10.05.2018г. за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12532/2018
413 Административно дело No 270/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Б.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.11.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.А. против Решение № 754/10.05.2018г. на Кмета на Община Казанлък в частта, с която не са предоставени документите, посочени в точка т.2 по заявление вх.№ ЗДОИ-00-7 от 10.05.2018г. за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
414 Административно дело No 271/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.И.Д. *** против Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София иск за присъждане на парично обезщетение в размер на 335 /триста тридесет и пет/ лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000373/08.12.2017 г. на и.д. Началник на Областен отдел „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, КАТО НЕДОКАЗАН ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.И.Д. *** да му бъдат присъдени направените по делото разноски в размер 310/ триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
415 Административно дело No 272/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед по заявление №10-02-1625/08.03.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№272/18г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.10.2018
Административно дело № 11117/2018
416 Административно дело No 273/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛПО АД,
ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ - КАЗАНЛЪК ЕООД,
ЕЛПО-2000 ЕООД
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение от 27.04.2018г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при община Николаево. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Е.“ АД с ЕИК123028013 сумата от 410лв. / четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Г.А.Б.КАЗАНЛЪК“ ЕООД с ЕИК 123153531 сумата от 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Е.-2000“ ЕООД с ЕИК 123531858 сумата от 50лв / петдесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 28.12.2018г.
417 Административно дело No 274/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №274/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 26.6.2018г.
418 Административно дело No 275/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово, приета с решение №67/13.05.2008г на Общински съвет Гълъбово, изменена и допълнена с последващи решения, последното от които Решение № 342/31.08.2017г на Общински съвет Гълъбово, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Гълъбово.
419 Административно дело No 276/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 518/ 31.03.2011г. на Общински съвет – Гълъбово, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Гълъбово.
420 Административно дело No 277/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Д.П.Д. ЕГН ********** *** Заповед № 349з-1666/ 25.05.2018г, издадена от Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 1 месец, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 7.11.2018г.
421 Административно дело No 278/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Т.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.Т.Т. *** против заповед №18-1228-000658/20.04.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.10.2018г.
422 Административно дело No 279/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Х.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ПАВЛИН КОЦЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Н.Х.Х. ЕГН **********о*** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000385/ 30.03.2018г, издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък П.К., с която на Н.Х.Х. е наложена принудителна административна мярка - прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
423 Административно дело No 280/2018, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Стара Загора против Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки изх. № ЗК – 51, НЗБ - 77/ 23.05.2018г., издадено от държавен здравен инспектор в Регионална здравна инспекция – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.7.2018г.
424 Административно дело No 283/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Н.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.К. ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000712/ 09.05.2018г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2018г.
425 Административно дело No 284/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ -ПРОФЕСОР ДОКТОР СТ.КИРКОВИЧ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора, представлявана от изпълнителния директор проф.д-р Й.Й, против Заповед за налагане на санкции № РД-19-196/ 29.03.2018г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора, с която на основание чл.59, ал.11, т.1, предложение първо, б.“б“, във връзка с чл.59, ал.13, предложение първо от ЗЗО, е прекратен частично договор № 240792/ 25.05.2017г., сключен между НЗОК и ЛЗ – „Университетска многопрофилна болница за активно лечение проф.д-р Стоян Киркович“ АД, по отношение на клинична пътека № 158, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
426 Административно дело No 285/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №285/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите чл.7 , чл., чл.10,ал.2,т.8 и чл. 36,ал. 6 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево ОСЪЖДА община Николаево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20/ двадесет/ лева, направени от нея разноски Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2018г.
427 Административно дело No 286/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.З.С.,
И.Г.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.С. ***, против отказ, обективиран в уведомително писмо с изх. № 194-М-2083-1#1 от 28.05.2018г. на Главния архитект на Община Казанлък, за издаване на скица с виза за проектиране на „Надстройка на съществуващ гараж и пристройка към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, представляващ ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, като недопустима и прекратява производството по адм. дело № 286/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по жалбата на И.Г.С.. ОТМЕНЯ по жалба на М.З.С. ***, отказ, обективиран в уведомително писмо с изх. № 194-М-2083-1#1 от 28.05.2018г. на Главния архитект на Община Казанлък, за издаване на скица с виза за проектиране на „Надстройка на съществуващ гараж и пристройка към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, представляващ ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, като незаконосъобразен. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Главния архитект на Община Казанлък за ново произнасяне по направеното със Заявление вх. № 194-М-2083-1 от 14.05.2018г. искане за издаване на скица с виза за проектиране за строеж: „Надстройка на един етаж над съществуващ гараж, за жилище и пристройка /топла връзка/ към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.З.С. ***, ЕГН **********, сумата от 1 035 /хиляда тридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката М.С. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
428 Административно дело No 288/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.В.С. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.С. с адрес *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка№ 18-0327-000129/ 14.05.2018г, издадена от Началник Районно управление Раднево към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора , с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на собствения му лек автомобил „Ауди”, марка А3 , с рег. № ****** за срок от13.052018 г. до 09.11.2018 г, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
429 Административно дело No 289/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ц.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ц.Ж. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000796/ 26.05.2018г., издадена от Началника на сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на М.Ц.Ж., на основание чл.171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация на ППС” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на М.Ц.Ж. с ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.11.2018г.
430 Административно дело No 290/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Р.Г.Д. ЕГН ********** сумата от 200лв. /двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП №3001/13 от 25.09.2013г. издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, както и сумата от 310лв / триста и десет/, представляваща разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 23.10.2018г.
431 Административно дело No 291/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Щ.Х. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Щ.Х. против мълчалив отказ на Главния архитект на община Стара Загора по заявление №19-06-165/21.05.2018г, подадено от К.Щ.Х. за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-План за регулация на с.Ракитница, община Стара Загора, одобрен със Заповед №1022/14.11.1966г на ОНС Стара Загора в частта му за УПИ VІ-368 и УПИ V-230 кв.15 по плана, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
432 Административно дело No 292/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. *** против Решение №770/28.05.2018 год. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №292/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
433 Административно дело No 293/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №774/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №293/2018г. на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Д.Х.С. ЕГН ********** да заплати на Административен съд Стара Загора сумата от 10 лв/десет/, представляваща дължима държавна такса за предявяване на жалбата. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.9.2018
Административно дело № 11008/2018
В законна сила на 19.9.2018г.
434 Административно дело No 294/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №783/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 294/2018г. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.7.2018г.
435 Административно дело No 295/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение № 769/ 28.05.2018г. на Общински съвет – Казанлък, взето по т.3 от дневния ред на заседанието, проведено на 28.05.2018г., поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 295/ 2018 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
436 Административно дело No 296/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №778/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 296/2018г. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.7.2018г.
437 Административно дело No 297/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПАУЪР ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, БУЛСТАТ 131063188, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Цар Калоян“ № 25, ЕИК 123640868, сумата от 1100 /хиляда и сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от „П.“ ЕООД имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 272184-F290086/ 13.06.2017г., издадено от Заместник директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, БУЛСТАТ 131063188, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Цар Калоян“ № 25, ЕИК 123640868, сумата от 357 /триста петдесет и седем/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.11.2018г.
438 Административно дело No 298/2018, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.Т.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.Р. ***, против Заповед №03-240-РД/54 от 18.05.2018г. на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр.Стара Загора, с която е постановен отказ да бъде финансирано заявлението за подпомагане, подадено от К.Т.Р. ИД на проект 24/06/3/0/03445, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Т.Р. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Стара Загора сумата 100 /сто/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.12.2018г.
439 Административно дело No 299/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 О.С.А.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на О.С.А., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 15 000.00 лева, представляващи обезщетение за „нанесени психически и морален тормоз и му уврежда психиката” от Инспектор социална дейност на 6 – та група, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №299/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 22.7.2018г.
440 Административно дело No 300/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 6.12.2018г.
СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките, визирани в чл.159, т.3 от АПК, приложим на основание чл.196 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство, тъй като оспорените разпоредби от подзаконовия нормативен акт са оттеглени. При този изход на делото и на основание чл.143, ал.2 от АПК следва да бъде уважено искането на оспорващия за присъждане на направените по делото разноски, представляващи заплатена такса в размер на 20.00лв. за публикуване на оспорването в Държавен вестник. Поради изложеното и на основание чл.159 т.3 от АПК, О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл. 4, чл. 19 и чл. 20 от Наредба за регистрация на кучетата на територията на Община Гурково. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело поради оттегляне на оспорените разпоредби от подзаконовия нормативен акт. ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО да заплати на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА сумата в размер на 20 лв., представляваща направени разноски по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС на РБ от днес за Окръжна прокуратура Стара Загора и от датата на съобщаване за ответника.
441 Административно дело No 301/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Й.Р. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 9.10.2018г.
442 Административно дело No 302/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.В.Д. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Д. с адрес: ***, против Заповед № Г1017 от 08.06.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198 ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият М.В.Д. да продължи да изтърпява наказанието „Доживотен затвор“ при специален режим. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 7.11.2018г.
443 Административно дело No 303/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба от А.Т.” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, ул.“Златовръх“ № 1 Решение по протокол от 24.04.2018г на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Гълъбово, в частта относно размера на еднократното обезщетение за учредяване на сервитутно право по чл.64 от ЗЕ върху поземлен имот № 186028 по КВС с обща площ 4.599дка, начин на трайно ползване – ниви/орна земя, находящ се в землището на гр.Гълъбово, местност „Под село“, за сервитут с площ 1.118дка като го увеличава от 674.00 шестстотин седемдесет и четири/ лв на 902.00 /деветстотин и два/лв. ОСЪЖДА Община Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на „А.Т.” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, ул.“Златовръх“ № 1 сумата 760 /седемстотин и шестдесет/лв, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
444 Административно дело (К) No 304/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ АДЕЛАИДА ГРУП ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 166 / 04.04.2018г. постановено по гр.д.№ 3220 /2017г по описа на Районен съд – Казанлък, и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А Г“ ЕООД гр.Пловдив против отказ за издаване на заповед по чл.34 ал.1 от ЗСПЗЗ, обективиран в писмо рег.№ ОС -20-201#7 от 12.09.2017г на Кмета на община Павел баня, като неоснователна. ОСЪЖДА “А Г“ ЕООД, ЕИК 200628854, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Мизия“ № 4, ет.4, ап.10, представлявано от управителя Стефан Маринов Сертов, да заплати на Община Павел баня сумата 400 /четиристотин/ лева – разноски по делото Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
445 Административно дело No 305/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №305/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, като изпраща делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
446 Административно дело No 306/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕЛМА 2014 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Е“ЕООД, ЕИК 202881952 представлявана от управителя П.М.П. и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.“Сава Силов“№83, вх.Б, ет.6, ап.25 против заповед №18-1228-000700/06.05.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.12.2018г.
447 Административно дело No 307/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.3; чл.4, ал.1, т.5, т.7 б. „е” и т.12; чл.11, ал.1, т.6 и чл.24, ал.1 от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 229/ 17.12.2012г. на Общински съвет – Братя Даскалови. ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите чл. 23, ал.4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица” и чл.24, ал.14 от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 229/ 17.12.2012г. на Общински съвет – Братя Даскалови, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови.
В законна сила на 15.11.2018г.
448 Административно дело No 308/2018, VII състав Закон за държавния служител В.Х.П.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 308/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
449 Административно дело No 309/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.7.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на М.И.М. *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която се иска присъждане на обезщетение в размер на 100 000лв. за това, че по време на престоя му в ЗО Черна гора са му били нарушени човешките права, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 309/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.8.2018г.
450 Административно дело No 311/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 311/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените с протест на прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредби на чл.5 и чл.24, ал.4 в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет Мъглиж. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.9.2018г.
451 Административно дело No 312/2018, IV състав Закон за водите ТУНДЖА-73 ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №312/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд – Стара Загора и Административен съд - Пловдив за разглеждане жалбата на „Т-73“ ЕООД *, против Акт за установяване на публично държавно вземане №21/05.04.2018г., издаден от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр.Пловдив при Министерството на околната среда и водите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.
452 Частно административно дело No 314/2018, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от Р.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-823/ 30.05.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по издаване на заповед по реда на чл.16, ал.5 от ЗУТ за индивидуализиране на УПИ IV-107, кв.807 и УПИ VIII-108, кв.808, определен с ПУП-ПР и ПЗ на територията на парк „Бедечка“, одобрен с Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна. Определението подлежи на обжалване с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 11300/2018
В законна сила на 26.9.2018г.
453 Административно дело No 315/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.К.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2018г.
РЕШИ ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на И.К.И. ЕГН********** сумата от 300лв./триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП №1959а-161/18.01.2018г. на Началник Първо РУ към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва върху нея, считано от 25.06.2018г., както и сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 23.10.2018г.
454 Административно дело No 316/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Т.Р.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Р.Й. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Стара Загора, против Решение № 1592 по Протокол № 33 от проведено на 31.05.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.9.2018
Административно дело № 10956/2018
В законна сила на 14.9.2018г.
455 Административно дело No 317/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Ц.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ц. *** срещу разпореждане №4506040-1334/21.05.2018 год. на Директора на фонд „ГВРС“, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №317/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 1.11.2018г.
456 Административно дело No 319/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.Г.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ТОДОР ХРИСТОВ НИКОЛОВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Г.Б. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000245/ 06.03.2018г, издадена от Началник група „Пътен контрол“ към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с която е разпоредено временно спиране от движение на МПС с рег. № СТ 1281ВН до заплащане на дължимата глоба по фиш № М-95937/ 11.12.2015г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Й.Г.Б. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.11.2018г.
457 Административно дело No 320/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.К.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.И. от гр.Стара Загора, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000917 от 21.06.2018г. на Началник на сектор към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
458 Административно дело No 321/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Ж. Ив.К. ЕГН ****** от с.Копринка, обл.Стара Загора, ул. „Мл.“ № 3 СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 284а-361/ 12.02.2018г. на Началник РУ-Казанлък при Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 378/ 2018г. по описа на Районен съд Казанлък. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Ж. Ив. К. ЕГН ***** от с.Копринка, обл.Стара Загора, ул. „Младост“ № 3 СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 16.11.2018г.
459 Административно дело No 322/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 322/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на М.Д. – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.10, т.1 в частта – „кучета-водачи, но не повече от едно куче“, т.5 и т.6; чл.26, ал.2 в частта „упълномощени от него лица“, чл.27, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.29, ал.1 от Наредба №14 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Опан, поради отмяна с Решение №347/06.06.2018г. на Общински съвет Павел баня на оспорените разпоредби от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.8.2018г.
460 Административно дело No 326/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. против Заповед №18-1228-000739/16.05.2018 год., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.12.2018г.
461 Административно дело No 327/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. против Заповед №18-1228-000740/16.05.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА С.М.А. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата от 100лв/ сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 27.10.2018г.
462 Административно дело No 328/2018, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 328/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. ОСЪЖДА С.С.А. *** Даскалови направените по делото разноски в размер на 300/ триста / лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 30.10.2018г.
463 Административно дело No 329/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЕЛХОВО ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА "ОПОС" КЪМ МОСВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Елхово, представлявана от Кмета на общината П.А.К., против Решение от 31.05.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.”, за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Елхово по пропорционалния метод в размер на 5% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключения с изпълнител „Рила Консулт“ ЕООД Договор № 56-01 от 23.03.2018г. с предмет: „Избор на изпълнител на договор за услуга – техническа помощ във връзка с изпълнение на проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, на стойност 297 000.00лв без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Елхово, с административен адрес гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13, ЕИК 000970165, да заплати на Министерство на околната среда и водите – гр. София сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
464 Административно дело No 330/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Ж.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на И.Ж.К. *** сумата от 300, 00/ триста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от И.Ж.К. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 284а-359 от 12.02.2018 г. на Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора. . ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на И.Ж.К. сумата от 10 / десет / лева — направените от нея разноски, като отхвърля претенцията за заплащане за сумата от 510/ петстотин и десет/ лева, като недоказана Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.12.2018г.
465 Административно дело No 331/2018, V състав ДОПК ТУРМЕДИКО ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ТУРМЕДИКО“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №11, представлявано от Изпълнителния директор Б.Т. С., Ревизионен акт № 2/ 03.05.2018г., издаден от М. П. Г. – Й. на длъжност Началник на сектор „Проверки и ревизии“ в Община Стара Загора, в качеството на орган, възложил ревизията и Д. Ст. Г.. на длъжност старши инспектор в сектор „Проверки и ревизии“, отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, в качеството на ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 2 от 11.06.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му с която е установено, че „ТУРМЕДИКО“ ЕАД гр. София има задължение за неплатен туристически данък за 2011г. - разлика по чл.61с, ал.4 и ал.5 от ЗМДТ в размер на 5 109.58лв. – главница и 3184.51лв. – лихви върху главницата, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ТУРМЕДИКО“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №11, ЕИК 130134643, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
466 Административно дело No 333/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.А.М. ***, EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.М. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-002329 от 11.07.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.А.М. ***, EГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.11.2018г.
467 Административно дело No 334/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.А.Д.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.Д., по която е образувано адм.д.№334/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №334/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 8.9.2018г.
468 Административно дело No 335/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбите на чл.33 ал.2 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“, чл.19 ал.1 и ал.2, чл.22 ал.1 и ал.2, чл.9 ал.1 т.1, т.3, т.7, т.8 и т.14 от Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево като незаконосъобразни , и отхвърля протеста в частта му относно чл.9 ал.3 от Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
469 Административно дело No 337/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.9.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „И.С.Б.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Доспат“ №2, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000881/ 12.06.2018г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на „И.С.Б.“ ЕООД, на основание чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация на ППС” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на „И.С.Б.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Доспат“ №2, ЕИК 203240020, представлявано от управителя А.И.М., сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.10.2018г.
470 Административно дело No 338/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.С.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.С.Т. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Х.Т. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 800 от 31.08.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 09.07.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.С.Т. ***, EГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.11.2018г.
471 Административно дело No 340/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.9.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Б.Н.Г., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 800 (осемстотин) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Б.Н.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.10.2018г.
472 Административно дело No 341/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.И., по която е образувано адм.д.№341/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №341/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 23.8.2018г.
473 Административно дело No 342/2018, VI състав Закон за съдебната власт М.С.Р. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 342/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 342/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от М.С.Р. против Заповед №126/21.06.2018 год. на Председателя на Районен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила на 3.8.2018г.
474 Административно дело No 343/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.А.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Мюсюлманско изповедание, рег. по ф.д.№ 1659/2003г. на Софийски градски съд, ЕИК 121526008, седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Братя Миладинови“ №27, представлявано от д-р М.А.Х. – Главен Мюфтия, против Решение № 1592/31.05.2018г. на Общински съвет Стара Загора, взето по Протокол № 33 от 31.05.2018г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №343/2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.10.2018
Административно дело № 11687/2018
В законна сила на 12.10.2018г.
475 Административно дело No 344/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.А.Д. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ -ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР РУ-ЧИРПАН ПРИ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т. А.Д. от гр. Стара Загора против Заповед за задържане на лице рег.№71 от 12.06.2018 год., издадена от А. И.А. – полицейски инспектор в Районно управление Чирпан, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №344/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13017/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
476 Административно дело No 345/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.П.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Ц.П.Р. ЕГН********** сумата от 300лв. /триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП №17-1228-004527/18.01.2018г. издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва считано от 13.07.2018г. до окончателното плащане, както и сумата от 310лв / триста и десет/, представляваща разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 20.12.2018г.
477 Административно дело No 346/2018, III състав Закон за закрила на детето Й.К.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 346/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 27.11.2018г.
478 Административно дело No 348/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДЖЕЛА-Н.Д. ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Джела - Н. Д.“ЕООД, ЕИК 1235964641 представлявана от управителя Н.Д., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Венера“№1 против заповед №18-1228-000937/25.06.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „Джела - Н. Д.“ЕООД, ЕИК 1235964641 представлявана от управителя Н.Д., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Венера“№1, да заплати на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от директора Георги Хаджиев сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.11.2018г.
479 Административно дело No 351/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.П.П. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П., понастоящем в Затвора гр.Стара Загора, против Заповед № 756/ 21.06.2018г. на Началника на Затвора - Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 14/четиринадесет/ денонощия, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 351/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 2.8.2018г.
480 Административно дело No 352/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Р.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Р.К. ***, Отказ № 284з-671 от 03.07.2018г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, издаден от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с който на основание с чл.83, ал.5 във вр. с чл. 58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, на К.Р.К. е отказано издаването на разрешение за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от К.Р.К. Заявление с вх. № 1230-К/ 30.07.2015г., при съобразяване на влязло в сила Решение № 285 от 11.01.2016г. по адм. дело № 398/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и влязло в сила Решение № 5494/ 26.04.2018г., постановено по адм. дело № 13611/ 2016г. по описа на Върховен административен съд и дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.Р.К. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
481 Административно дело No 353/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Д. Ив. П. ЕГН ****** от с.Преславен общ.Стара Загора против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 50лв за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 15-1228-001136/ 23.04.2015г., издадено от Началник група в сектор Пътна полиция при ОД на МВР гр.Стара Загора, ведно със законната лихва от 01.12.2015г до окончателното изплащане, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
482 Административно дело No 354/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на С.Д.С., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 50 (петдесет) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска на 18.07.2018г., до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на С.Д.С., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.11.2018г.
483 Административно дело No 355/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С. Д. И. от гр. Стара Загора, кв. „Казански“ 26, вх. „А”, ап.54, срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 100лв. за претърпени от С. И. имуществени вреди вследствие от отменено с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 5311/08 от 06.06.2008г., издадено от ВрИД Началник сектор „ПП - КАТ“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва считано от 29.05.2015г., до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Областна дирекция на МВР – Стара Загора за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
484 Административно дело No 356/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С. *** против Решение № 435/28.06.2018г. на Общински съвет Гурково, взето по протокол № 36, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет Гурково за заплащане на разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.11.2018г.
485 Административно дело No 357/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.М.Т. *** сумата от 100, 00 /сто/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от С.М.Т. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 14-1228-002884 от 05.12.2014 г. на Началник Група сектор „ Пътна полиция" към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора ведно със законната лихва , считано от датата на подаване на исковата молба - 18.07.2018 година до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора ^ да заплати на С.М.Т. *** сумата от 310 /триста и десет / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 30.11.2018г.
486 Административно дело No 358/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Т.С. против Областна дирекция на МВР Стара Загора за сумата от 100лв./сто/, ведно със законната лихва, считано от датата на отмяна на НП №1959а-1011/25.05.2016г. на Началник Първо РУ към ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2018г.
487 Административно дело No 359/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.М.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.М.Я., ЕГН ********** *** сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1959а-1012 от 25.05.2016 год., издадено от Началника на Първо районно управление при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 08.09.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.М.Я., с ЕГН ********** *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2018г.
488 Административно дело No 362/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.10.2018г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на оспорената разпоредба на чл.23 ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Николаево с Решение № 321/30.08.2018 г. на Общински съвет Николаево.
В законна сила на 27.10.2018г.
489 Частно административно дело (К) No 363/2018, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЕТ "Г.П.Б.П." ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ Определение № 1122 от 07.06.2018г., постановено по гр. дело № 1905/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане и произнасяне по подадената от ЕТ „Г.П.Б.“ жалба против Писмо изх. № 94-00-25?3/ 17.05.2017г. на Кмета на Община Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
490 Административно дело No 365/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Н.В.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.Н.В. ***, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 365/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 22.10.2018
Административно дело № 12071/2018
491 Административно дело No 366/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.И.М. ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №366/2018г. по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на РС Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
492 Административно дело No 368/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.П.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Х.П.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 10000лв (десет хиляди лева) – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 16.05.2013г.-02.08.2013. от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от администрация на ГДИН, изразяващи се в неосигуряване в Затвора гр.Стара Загора, където ищецът пребивавал в посочения период, на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия – липса на минимално изискуема жилищна площ; липса на вентилация и климатизация в килията; неосигуряване на необходимите условия за лична хигиена – достъп до баня и топла вода за полагаемото му се време, тоалетна хартия, сапун, четка, както и липса на топла вода за пране; неосигуряване нужната хигиена при приготвяне на храната, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
493 Административно дело No 369/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** *** сумата от 1050.00 /хиляда и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №110 от 16.02.2018 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 12.07.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.11.2018г.
494 Административно дело No 370/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МЕЧИ КЛАДЕНЕЦ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „ Мечи кладенец „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. „ Генерал Тошев” № 4, ет. 5, ап. 27, представлявано от управителя Н.Н.И.ЕИК 833177667 сумата от 300,00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №F340181 от 23.11.2017 година, издадено от Заместник директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите- Пловдив, ведно със законната лихва върху сумата от22.06.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „ Мечи кладенец „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. „ Генерал Тошев” № 4, ет. 5, ап. 27, представлявано от управителя Н.Н.И.ЕИК 833177667 сумата от 425.00 /четиристотин двадесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
495 Административно дело No 371/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЧИРПАН РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Чирпан против Решение от 11.07.2018г. на УО на ОПОС 2014-2020г. ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на МОСВ гр. София сумата от 225лв/двеста двадесет и пет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
496 Административно дело No 372/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.В.Ч.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 372/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд - Казанлък. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на В.Ч., за сведение.
497 Административно дело No 373/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Й.А.Й.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 373/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Плевен. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 31.7.2018г.
498 Административно дело No 374/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.М.Н. *** против заповед №18-1228-000824/02.06.2018 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.181, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.10.2018г.
499 Административно дело No 380/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба, подадена от Г.Д.И. против Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която са предявени: иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 2500лв, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни административни актове – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000437/06.04.2017г и Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000439/06.04.2017г., издадени от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, заедно със законната лихва от 13.06.2018г до датата на заплащането, и иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 80.96лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразни административни актове – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000437/06.04.2017г и Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000439/06.04.2017г., издадени от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва от 13.06.2018г. до датата на изплащането им. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 380/ 2018 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.10.2018
Административно дело № 12605/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
500 Административно дело No 381/2018, VII състав Закон за държавния служител Г.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 381/2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд Стара Загора и Административен съд Пловдив за разглеждане на жалбата на Г.Д.С. *** против Заповед №24-1729/04.06.2018г. на Изпълнителния директор на НАП. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
501 Частно административно дело No 382/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Д.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.7.2018г.
ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНО по жалба на В.Д.Х. с постоянен адрес *** Разпореждане на Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на основание чл. 60, ал.1 от АПК във вр. с чл. 165, ал.2, т.2 от ЗДвП, е допуснато предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1959-000281/ 21.06.2018г. по чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Д.Х. с постоянен адрес ***, за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1959-000281/ 21.06.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора, като недопустимо. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на В.Д.Х. с постоянен адрес ***, ЕГН ********** сумата от 155 /сто петдесет и пет/ лева – разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.8.2018г.
502 Частно административно дело No 383/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Т.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №383/2018г. по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на В.Т.М. за сведение.
503 Административно дело No 384/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 16.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „Иван Вазов”, изток - ул. „Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 384/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2018
Административно дело № 12023/2018
В законна сила на 3.10.2018г.
504 Административно дело No 385/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. - Б. *** против Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25/28.09.2017 год., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора в частта за кв. Бедечка, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №385/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.10.2018
Административно дело № 12319/2018
505 Административно дело No 386/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. с адрес *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 386/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12794/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
506 Административно дело No 387/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 387/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по оспорването на Областния управител на област Стара Загора на Решение № 302/ 27.06.2018г. на Общински съвет – Николаево, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.8.2018г.
507 Административно дело No 388/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. ***, срещу Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 388/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12841/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
508 Административно дело No 389/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КМК ООД НАП СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.11.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, Булстат 131063188, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, бул.Княз Дондуков №52, представлявано от директора Г.П.Д., да заплати на КМК ООД Стара Загора, ЕИК 123516169, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Борийград №56, ап.1, представлявано от управителя К.В.П., обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 1 600 (хиляда и шестстотин) лева. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, Булстат 131063188, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, бул.Княз Дондуков №52, представлявано от директора Г.П.Д., да заплати на КМК ООД Стара Загора, ЕИК 123516169, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Борийград №56, ап.1, представлявано от управителя К.В.П., сумата от 530 (петстотин и тридесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.11.2018г.
509 Административно дело No 392/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Н.Д.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 392/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
510 Административно дело No 393/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГЕНТА ЕООД НАП СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „Г.“ ЕООД ЕИК ********* сумата от 2030лв/ две хиляди и тридесет лева/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от отменено НП №288251-F295443/14.09.2017г. издадено от Заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния предявен размер от 5 000лв / пет хиляди/. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „Г.“ ЕООД ЕИК ********* сумата от 25 лв. / двадесет и пет лева/, представляваща заплатена от ищеца държавна такса по делото и сумата от 292.32лв / двеста деветдесет и два и тридесет и две/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
511 Административно дело No 394/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В.,
ДИРЕКТОР НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" - СТ.ЗАГОРА
  Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 20.9.2018г.
512 Административно дело No 396/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.М. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.С.М. *** заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000111 от 06.03.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, РУ Казанлък, с която заповед на Г.М. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 8 месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Г.С.М. *** направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 330 / триста и тридесет / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
513 Административно дело No 397/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 397/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12327/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
514 Административно дело No 399/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 САКАРСКА ЗЕМЯ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от С.З. ООД Стара Загора против Заповед №10-00-1168/18.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е потвърден отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от Закон за опазване на селскостопанското имущество с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. на Началник отдел „Стопанска политика“, по заявление с вх.№23-01-80/31.01.2018г., подадено от С.З. ООД – гр.Стара Загора за отсичане на дървета в недвижим имот №05431.111.3, находящ се в местността „Ганьови ниви“ по плана на земеразделяне на с.Борилово и е отхвърлена жалба с вх.№10-08-40 от 02.07.2018г. на С.З. ООД – гр.Стара Загора срещу отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от ЗОСИ с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. по заявление с вх.№ 23.01.80/14.03.2018г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №399/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.10.2018
Административно дело № 11982/2018
В законна сила на 2.10.2018г.
515 Административно дело No 400/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.М.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.В. против Заповед №18-1228-000960/02.07.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА Т.М.В. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата от 100лв/ сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2018г.
516 Административно дело No 401/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПРИМОРСКО ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА "ОПОС" КЪМ МОСВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март“ № 56, представлявана от Кмета на общината Д.Г., против Решение от 18.07.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.”, за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Приморско в размер на 5% от стойността на разходите, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014 – 2020г. по Договор № 194 от 15.05.2018г. с изпълнител обединение „Б.С.Г.“ на стойност 16 850 257.53лв. без ДДС с предмет: „Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско-Китен“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март“ № 56, БУЛСТАТ/ ЕИК 102164063, да заплати на Министерство на околната среда и водите – гр. София сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
517 Административно дело No 402/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Н.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Н.Т. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Р.Т. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0284-002321 от 25.11.2016г., издадено от Началника на Районно управление - Казанлък към ОД на МВР - Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 08.08.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Н.Т. ***, EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.12.2018г.
518 Административно дело No 403/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.М. ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ-ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "КОНТРОЛ, КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.М. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 01.08.2018г от Х.Н.К. – главен специалист „Контрол, кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, спрямо лек автомобил рег.№ ******, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г.Д.М. ЕГН ********** *** сумата 610 /шестстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
519 Административно дело No 404/2018, II състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) В.В.Ж.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 404/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд - Бургас за определяне на съда, местно компетентен да се произнесе по жалбата на В.В.Ж. против промяна на ЕГН, извършена на 02.05.2017г. от длъжностно лице при ТЗ „ГРАО“ - Бургас. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката.
520 Административно дело No 406/2018, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ С.Д.С. КОМАНДИР НА 2 МЕХАНИЗИРАН БАТАЛЬОН - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22180 - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.С., подадена чрез адв.С.Г., против Заповед №3РД-405 от 25.07.2018г. на Командира на 2 механизиран батальон (Военно формирование 22180-Казанлък), с която в качеството му на разузнавач в разузнавателен взвод на щабна рота във Военно формирование 22180 – Казанлък, редник 3 клас, му е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене“, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
521 Административно дело No 407/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура разпоредбите на чл.26, ал.1, т.1, б.“а“ в частта „… от които 15.00 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта и 40.00 лв. диференцирана част“, чл.26, ал.1, т.1, б.“б“ в частта „… от които 15.00 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта и 35.00 лв. диференцирана част“ и чл.26, ал.1, т.2, б.“б“ в частта „… от които 15.00 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта и 35.00 лв. диференцирана част“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора, представляван от Председателя Таньо Брайков да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от Административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лв. представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества.
522 Административно дело No 408/2018, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Т.К.Т.,
Н.П.Т.,
С.Д.
  Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.П.Т. ***5 и С.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР -25/ 16.07.2018г на Началник РДНСК-ЮИР, с която са отхвърлени като недопустими жалбите им против Разрешение за строеж № 19-94-14.03.2018г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора и е прекратено образуваното административно производство. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Т.К.Т. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР -25/ 16.07.2018г на Началник РДНСК-ЮИР и ПРЕКРАТЯВА производството по ч. адм.д.№ 408/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване в прекратителната част пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването, а в останалата част не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.9.2018г.
523 Административно дело No 409/2018, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Мадан Решение от 27.07.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ за определяне на бенефициента Община Мадан и на основание чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ, т.2 и т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, финансова корекция в размер на 10% от стойността на засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключен договор за ОП 1 №18-У-046/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД и 10% от стойността на засегнатите от нарушението и приети от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключен договор за ОП2 №18-У-047/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите, гр.София да заплати на Община Мадан сумата 1 010,00 /хиляда и десет/ лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
524 Административно дело No 410/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** *** сумата от 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №116 от 23.02.2018 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 14.08.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.
525 Административно дело No 413/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.И. ***, срещу Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/ парк „Бедечка”, при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 413/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.12.2018
Административно дело № 14090/2018
В законна сила на 10.12.2018г.
526 Административно дело No 414/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. ***-1, EГН **********, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 217 от 11.04.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 15.08.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. ***-1, EГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
527 Административно дело No 415/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.В.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №415/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Ф.В.С. против Решение по Протокол №8 от 25.06.2018г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя, за ответника и за заинтересованата страна Н.Х.М. започва да тече от днес, а за заинтересованата страна М.Н.Х. - от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 14.11.2018г.
528 Административно дело No 416/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Г.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.К. *** Загора, Заповед № 1228з-356 от 03.07.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.151, ал.2 от ЗДвП и чл. 19 от Наредба № I - 157 от 01.10.2002г., е разпоредено изземването на СУМПС № ******, издадено на С.Г.К., като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
529 Административно дело No 417/2018, III състав Закон за местните данъци и такси Н.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.К. *** против Ревизионен акт №1 от 27.01.2016г, издаден от Началник на сектор „Проверки и ревизии“ при Община Стара Загора –М-Г-Й.и старши инспектор в същия сектор – Д.Г., мълчаливо потвърден от Кмета на община Стара Загора, с който по отношение Н.С.К. са установени задължения за данък по чл.44 ал.1 от ЗМДТ за 2012г в размер 556.36лв, от които внесена сума 320.66лв, дължима сума 235.70лв, и лихви за забава по чл.4 ал.2 от ЗМДТ и чл.175 ал.1 от ДОПК към 04.01.2016г в размер на 79.56 лв, т.е.общо задължения 315.26лв като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
530 Административно дело No 418/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.М.М.,
Д.Н.К.
НАЧАЛНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.10.2018г.
Прекратява делото
В законна сила на 7.11.2018г.
531 Административно дело No 419/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Д.Д. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 419/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Административно дело № 13723/2018
532 Административно дело No 420/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.М.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.М. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 420/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.10.2018г.
533 Административно дело No 421/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.И.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Б. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №421/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.9.2018г.
534 Административно дело No 422/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 18.10.2018г.
535 Административно дело No 423/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №423/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 13.9.2018г.
536 Административно дело No 424/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Т.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 424/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.10.2018
Административно дело № 12995/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
537 Административно дело No 425/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Й.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.С. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 425/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 11.10.2018г.
538 Административно дело No 426/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Т.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.С. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 426/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.9.2018г.
539 Административно дело No 427/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.А.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Д. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 427/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13097/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
540 Административно дело No 428/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С. *** против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №428/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.11.2018
Административно дело № 14121/2018
В законна сила на 26.11.2018г.
541 Административно дело No 429/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.А.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.М. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №429/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 22.9.2018г.
542 Административно дело No 430/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.В. *** Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №430/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.10.2018г.
543 Административно дело No 431/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.П.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.П.Б. от гр. Стара Загора против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №431/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.11.2018г.
544 Административно дело No 432/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.С.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.Т. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 432/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.11.2018
Административно дело № 13547/2018
В законна сила на 15.11.2018г.
545 Административно дело No 433/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Ж.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ж.Л. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 433/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.12.2018
Административно дело № 14412/2018
В законна сила на 11.12.2018г.
546 Административно дело No 434/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Л.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Л.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №434/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.10.2018
Административно дело № 12847/2018
547 Административно дело No 435/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.М.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №435/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.10.2018
Административно дело № 12795/2018
В законна сила на 23.10.2018г.
548 Административно дело No 436/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Х.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.З. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №436/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12796/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
549 Административно дело No 437/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.П.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.Д. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №437/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12855/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
550 Административно дело No 438/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 438/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.10.2018
Административно дело № 12326/2018
В законна сила на 23.10.2018г.
551 Административно дело No 439/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.В.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.Г. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 439/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12996/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
552 Административно дело No 440/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Ж.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ж.Ч. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 440/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 18.10.2018г.
553 Административно дело No 441/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.Ц.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Ц.М. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 441/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.12.2018
Административно дело № 14669/2018
В законна сила на 10.12.2018г.
554 Административно дело No 442/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Н.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Т. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 442/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2018г.
555 Административно дело No 443/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Т.Т.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Т. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г на Общински съвет Стара Загора в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115/ 28.09.2017г на Общински съвет Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 443/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.9.2018г.
556 Административно дело No 444/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.М.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ц.М. З. против проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул.“Христина Морфова“, алеята към предприятие „Труд“, запад – ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“, по плана на Стара Загора, приет с Решение №1115/28.09.2017 година ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 444 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2018
Административно дело № 13102/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
557 Административно дело No 445/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Б.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Г. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 445/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
558 Административно дело No 446/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Л.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.П. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №446/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.10.2018г.
559 Административно дело No 447/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Л.М. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 447/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
560 Административно дело No 448/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЗЛАТНА РЪКА ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2018г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №РД-14-1618/04.07.2018г. на Началник областен отдел „АА“ гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на „З.Р.“ ЕООД с ЕИК200540870 сумата от 550лв/петстотин и петдесет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
561 Административно дело No 449/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЗЛАТНА РЪКА ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №РД-14-1619/04.07.2018г. на Началник областен отдел „АА“ гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на „З.Р.“ ЕООД с ЕИК200540870 сумата от 550лв/петстотин и петдесет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
562 Административно дело No 451/2018, II състав Закон за местните данъци и такси Ж.Н.Я. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н.Я. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 62138/ 07.06.2018г., издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стара Загора, потвърден с Решение № 62138/ 05.07.2018г. на Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2018г.
563 Административно дело No 452/2018, V състав Закон за местните данъци и такси ВАСТО ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ВАСТО“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис“ № 63, ет.3, ап.9, представлявано от Управителя В.Д.П., Ревизионен акт № 1/ 09.05.2018г., издаден от М. Г. – Й. - Началник сектор „Проверки и ревизии“, в качеството на орган, възложил ревизията и Д.П.Н. - старши инспектор в сектор „Проверки и ревизии“, в качеството на ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 1 от 23.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му с която е установено, че „ВАСТО“ ООД има задължения за неплатен туристически данък за 2011г. по чл.61с, ал.4 и ал.5 от ЗМДТ в размер на 3 332.96 лева – главница и 2 062.01 лева – лихви върху главницата, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ВАСТО“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис“ № 63, ет.3, ап.9, ЕИК 123508464, сумата от 455 /четиристотин петдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
564 Административно дело No 453/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Г. ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ - ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ "КОНТРОЛ, КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г. С. Г. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 16.07.2018г спрямо лек автомобил с рег.№ ****** от главен специалист „Контрол, кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г. С. Г. ЕГН ********** *** сумата 510 /петстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
565 Административно дело No 454/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.9.2018г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от Д.Н.К. против Началника на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престоя му в Затвора гр.Стара Загора с посочен период 3 години и 8 месеца, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 454/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 4.10.2018г.
566 Административно дело No 455/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Н.Д.Н. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Н.Д.Н. *** с ЕГН ********** на разпоредбите на чл.47а и чл. 47 б на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приети от Общински съвет Стара Загора с Решение 822, протокол № 24 на проведеното на 25.07.2013 годна заседание на общински съвет Стара Загора След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 21.12.2018г.
567 Административно дело No 456/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ТУРИСТ СЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т С Х“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, ж.к „Бъкстоун“, бул. „Братя Бъкстоун“ бл.14, вх. „Б“, ет.6, ап.28, представлявано от Изпълнителния директор И.Й.М., против Заповед № 10-00-1284/ 01.08.2018г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед заместване № 10-00-1264 от 30.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която са класирани участниците и е обявен класирания на първо място участник – ЕТ „Д.А.– Е Т“, за спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект № 1 – „Билетна каса № 3“, с площ 4.60кв.м, находящ се в сграда № 1 с идентификатор 68850.522.9914.1.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.9914 – Автогара, гр. Стара Загора, кв. 9 Индустрия, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
568 Административно дело No 457/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. ЕГН********** сумата от 350лв/триста и петдесет/, представляваща имуществени вреди от отменено НП №108/14.02.2018г, на Заместник кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва върху нея, считано от 21.08.2018г., както и сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.11.2018г.
569 Административно дело No 458/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Б. Н. Г. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б. Н. Г., ЕГН **********,***, СУМАТА от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б. Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 111 от 19.02.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 21.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б. Н. Г. с ЕГН **********,***, СУМАТА от 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 21.12.2018г.
570 Административно дело No 459/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПРИМОРСКО РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Приморско против Решение от 30.07.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, и.д. Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” в Министерство на околната среда и водите, с което на основание чл.73, вр. с чл.9 ал.5 от ЗУСЕСИФ и административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ № Д-34-7/23.01.2017г. с бенефициент Община Приморско за изпълнение на проект BG 16M1OP002-1.009-0005-С01 „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен”, е определена на Община Приморско финансова корекция в размер на 5% от стойността на разходите, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 по договор № 195 от 15.05.2018г с ДЗЗД „Стойконтрол Макс ер“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Приморско ДА ЗАПЛАТИ на Министерство на околната среда и водите гр.София сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
571 Административно дело No 460/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ф.Г.А.,
И.Д.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Г.А. и И.Д.А. КПИИ, одобрен със Заповед №19-12-95/30.05.2018г. на Кмета на община Стара Загора и Разрешение за строеж №19-221/30.05.2018г на Главния архитект на Община Стара Загора поради липса на правен интерес. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело № 460/2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ОСЪЖДА Ф.Г.А. и И.Д. А.да заплатят на „Б.“ ООД ЕИК:123692345 сумата от 600лв. /шестстотин/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Ф.Г.А. и И.Д.А. *** Загора сумата от 100 /сто/, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателите, ответника и заинтересованите страни „Б.“ ООД и Община Стара Загора, а за заинтересованите страни: И.С.И., З.К.С. и Ж.К. К.-М. в 7-дневен срок за от неговото съобщаване.
572 Административно дело (К) No 461/2018, VI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Ж.Л.А.,
Л.Е.А.,
С.Е.А.,
А.К.А.,
Д.С.Ж.
Председател и докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 461/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 461/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на касационната жалба, подадена от Кмета на Община Стара Загора против Решение №657/08.06.2018г. по гр.дело №907 по описа за 2018г. на Районен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
573 Административно дело (К) No 461/2018, VI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Ж.Л.А.,
Л.Е.А.,
С.Е.А.,
А.К.А.,
Д.С.Ж.
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 461/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 461/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на касационната жалба, подадена от Кмета на Община Стара Загора против Решение №657/08.06.2018г. по гр.дело №907 по описа за 2018г. на Районен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
574 Административно дело No 462/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.Д. ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Г.Д. *** с ЕГН ********** сумата от 402,00 /четиристотин и два / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 112/2017 от 06.12.2018 година, издадено от заместник председателя на Патентно Ведомство гр. София. ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България гр. София Автомобилна администрация” гр. София да заплати И.Г.Д. *** с ЕГН ********** сумата от 370.00 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото.,. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
575 Административно дело No 464/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Г.Д., ЕГН ********** *** сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №343/13 от 15.08.2013 год., издадено от Началника на Районно управление Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 28.08.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Г.Д., ЕГН ********** *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция в частта за претендирана законна лихва за периода от 14.01.2014 год. до 28.08.2018 год. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.12.2018г.
576 Административно дело No 465/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.С.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Я.С.Я. ЕГН ********** ***, СУМАТА от 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 3529/12 от 23.11.2012г. на началника на отдел ОП при ОД на МВР – Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1664/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 28.08.2018г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Я.С.Я. ЕГН ********** ***, СУМАТА от 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
577 Административно дело No 466/2018, IV състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Д.Д.Г. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48430 ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Г. против Заповед №ЗЛС-18/10.08.2018г. на Командира на военно формирование 48430 гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Д.Д.Г. ЕГН: ********** да заплати на Сухопътни войски сумата от 100лв / сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 24.11.2018г.
578 Административно дело No 467/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Т.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Т.В. ***, Заповед № 19-13-81 от 27.06.2018г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.В. ***, в частта й по направеното искане за обявяване нищожността на Заповед № 19-13-81 от 27.06.2018г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
579 Административно дело No 469/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.И.В.,
Д.Т.Д.,
Я.Т.В.,
В.Б.И.,
И.Б.И.,
К.И.Д.,
В.И.Т.,
В.С.Я.,
Ц.С.В.,
И.В.С.,
Н.С.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.С.С., като пълномощник на В.И.В., Д.Т.Д., Я.Т.В., В.Б.И., И.Б.И., К.И.Д., В.И.Т., В.С.Я., Ц.С.В., И.В.С. и Н.С.К., с искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 469/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на адв.С.С., като пълномощник на В.И.В., Д.Т.Д., Я.Т.В., В.Б.И., И.Б.И., К.И.Д., В.И.Т., В.С.Я., Ц.С.В., И.В.С. и Н.С.К., с искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, на Кмета на Община Опан, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.10.2018г.
580 Административно дело No 470/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Х.Й. ОД НА МВР БУРГАС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Х.Й. с постоянен адрес ***, чрез пълномощника си по делото адв. Д.К., иск против Областна дирекция на МВР - Бургас, за заплащане на сумата от 200.00 лв., представляваща имуществени вреди от отменено наказателно постановление на Началник Районно управление Несебър при ОД на МВР - Бургас, ведно със законната лихва от 26.03.2014 год. до окончателното заплащане на сумата, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Областна дирекция на МВР – Бургас за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
581 Административно дело No 471/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.С.С., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1738 от 13.09.2013 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 21.04.2014 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на С.С.С., ЕГН ********** ***, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.
582 Административно дело No 472/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Н.Б. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2018г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето, гр.София, ул.“Триадица“ № 2,БУЛСТАТ 130453541, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на П.Н.Б., ЕГН **********,***, СУМАТА от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.Б. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-17-25 от 04.11.2013г., издадено от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 29.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Н.Б. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 28.05.2014г. ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето, гр.София, ул.“Триадица“ № 2,БУЛСТАТ 130453541, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.Н.Б., ЕГН **********,***, СУМАТА от 410лв. /четиристотин и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
583 Административно дело No 473/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Гурко” № 5, да заплати на С.И.М. ЕГН ********** *** сумата 400 четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000281 от 10.11.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 118/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 29.08.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на С.И.М. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 31.03.2018г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441 да заплати на С.И.М. ЕГН ********** *** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.12.2018г.
584 Административно дело No 474/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.К.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на Н.К.К. ЕГН ********** сумата от 200лв / двеста/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно НП №45-0000599/27.06.2013г. издадено от Областен отдел „КД-ДАИ“ гр. Хасково, ведно със законната лихва считано от датата на предявяване на иска 29.08.2018г. до окончателното плащане на главницата, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за заплащане на лихва от датата на отмяна на наказателното постановление 27.11.2013г. до датата на предявяване на иска 29.08.2018г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на Н.К.К. ЕГН********** сумата от 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
585 Административно дело No 475/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.И.М. *** с ЕГН ********** сумата от 770,00 /седемстотин и седемдесет / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000282 от 10.11.2017 година, издадено от и.д. „ Областен отдел” Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 30.07.2018 год. до окончателното изплащане на главницата от 770 лева. ОСЪЖДА„ Автомобилна администрация” гр. София да заплати С.И.М. *** с ЕГН ********** сумата от 310.00 /триста и десет лева/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото., като отхвърля претенцията за заплащане на разноски над 310 лв. до 410 лева, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.12.2018г.
586 Административно дело No 477/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.12.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.М.В., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска на 29.08.2018г., до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.М.В., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.12.2018г.
587 Административно дело No 478/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.М.В. ЕГН ********** *** против Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 300лв от отменен с влязло в сила съдебно решение електронен фиш серия К № 0352337 от 08.10.2012г. на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
588 Административно дело No 479/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Ж.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 479 по описа за 2018г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА на Окръжен съд Стара Загора адм.д. № 479 по описа за 2018г на АС Стара Загора, по компетентност.
589 Административно дело No 480/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КУМАКС АГРО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 1.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 480/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА делото като преписка на надлежния орган – Комисията за защита на конкуренцията – гр.София. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му от страните и от органа, на който делото е изпратено.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.12.2018
Административно дело № 15184/2018
590 Административно дело No 481/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.В.Ч. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх.№02-240-6500/3278 от 10.07.2018г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
591 Административно дело No 483/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Х.В.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 330, 00/ триста и тридесет/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от Х.В.Г. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-1228-004028 от 08.12..2017 г. на Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора., ведно със законната лихва, считано от 30.08.2018 година върху главницата от 330 лева до окончателното й изплащане. . ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Х.В.Г. сумата от 370 / триста и седемдесет / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 15.12.2018г.
592 Административно дело No 484/2018, V състав КСО К.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.А.Д., ЕГН **********, Решение № 2153-23-16 от 15.08.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от К.А.Д. жалба против Разпореждане № ********** от 18.04.2018г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила на 17.10.2018г.
593 Административно дело No 485/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Й.М. СЛАВИ МИНЕВ МИНЧЕВ - ИНСПЕКТОР ПРИ ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Т.Й.М. ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице № 1959зз-287/ 30.08.2018г, издадена от С.М. - инспектор при Първо РУ Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.Й.М. ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
594 Административно дело No 486/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.С.Х. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № А-327а-550/ 11.08.2017г. на Началник РУ-Раднево при ОД на МВР Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД №2948/ 2017г. по описа на Районен съд Раднево, ВЕДНО със законната лихва, считано от 31.08.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на М.С.Х. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 06.01.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.С.Х. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 18.12.2018г.
595 Административно дело No 488/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МИМИ-1967-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА С УПРАВИТЕЛ МИЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 11.12.2018г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.130 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И: ВРЪЩА исковата молба на ХХХ ЕООД Стара Загора против Агенцията по вписванията гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 488/18г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес за ищеца и ОП Стара Загора и от поплучаване на съобщението от ответника. След влизане на определението в сила изисканото търговско дело да се върне на Окръжен съд Стара Загора.
596 Административно дело No 489/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АУТО ПРО МОТОСПОРТ-ДГ ЕООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на А.П.М.-Д. ЕООД гр. Стара Загора против Агенцията по вписванията гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 489/18г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.12.2018
Административно дело № 13710/2018
В законна сила на 13.12.2018г.
597 Административно дело No 492/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.О.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №492/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд – Стара Загора и Административен съд - Пловдив за определяне на местно компетентния съд по исковата молба на О.О.С. с правно основание чл. 284 от ЗИНЗС. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.
598 Административно дело No 493/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И. Г. от гр. Стара Загора, ул. „Гео Милев” № 1, вх. „А”, ет.8, ап.40, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-001095 от 14.08.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на Т. И. Г. на основание чл. 171, т.2а, б. „а” от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2018г.
599 Административно дело No 494/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.11.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане оспорването на Областен управител на Област Стара Загора на разпоредбата на чл.103, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, поради оттегляне на оспорената разпоредба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №494/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за Общински съвет – Гурково и в 7-дневен срок от съобщаването на Областен управител на Област Стара Загора.
600 Административно дело No 495/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н. *** против Заповед № 19-12-147/ 20.08.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I - 4119 /ПИ с идентификатор 68850.509.4118 по КККР на гр.Стара Загора/ и УПИ II – 4118 /ПИ с идентификатор 68850.509.4118 по КККР на гр.Стара Загора/ и План за застрояване на новообразувания УПИ I – 7161 в кв.333 по плана на гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 495/ 2018 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 16.11.2018г.
601 Административно дело No 496/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДИ ЙОДИ-ЕООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ДИМИТРЪ ДОБРЕВ НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.12.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 201091802, представлявано от Управителя Димитър Добрев и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13 сумата от 900.00 /деветстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменени незаконосъобразни наказателни постановления с №214599-F206071 от 20.09.2016 год., №214550-F206034 от 20.09.2016 год. и №214558-F206045 от 20.09.2016 год. и трите на Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Пловдив, ведно със законната лихва върху сумата от 04.09.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 833163774, представлявано от Управителя Димитър Добрев и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13, сумата от 275.00 /двеста седемдесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
602 Административно дело No 497/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.К. ***, против Заповед № 10-00-1105/ 09.07.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 497/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.10.2018г.
603 Частно административно дело (К) No 498/2018, VI състав Частни КАНД и КАД М.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1362 от 09.07.2018 год., постановено по гр. дело №1760/2018 год. по описа на Районен съд –Казанлък. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
604 Административно дело No 499/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.С.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на Е.С.К. с ЕГН ********** ***, СУМАТА от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Е.К. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 148 от 26.03.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 07.09.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Е.С.К. с ЕГН ********** ***, СУМАТА от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
605 Административно дело No 500/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.С.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Стара Загора на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Е.С.К. *** сумата от 200,00 /двеста / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 339/14.10.2016 г. на директора на Регионална дирекция по горите гр. Стара Загора, , ведно със законната лихва върху сумата 200 лева, считано от 07.09.2018 год. до окончателното й изплащане., като отхвърля иска до размер от 200 лв до 300 лв, като недоказан. ОСЪЖДА„ Регионална дирекция на горите гр. Стара Загора да заплати Е.С.К. *** сумата от 360.00 /триста и шестедесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ
В законна сила на 28.12.2018г.
606 Административно дело No 501/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси АРАЙС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А. ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 против Заповед №РД-15-147 от 23.08.2018 г на Кмета на Община Павел баня, с която на основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, чл. 35,ал.6 от ЗОС, чл. 91 от НРПУРОИ, решение № 15 по протокол № 38/21.08.2018 г. на комисията назначена със заповед № РД-15-138/06.08.2018 г. на кмета на община Павел Баня за провеждане на публичен търг с тайно наддаване в изпълнение на решение № 706 от протокол № 35/28.06.2018 година на Общински съвет – Павел Баня е определен Д.Я.Д. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55021.501.3172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел Баня, одобрени със заповед № РД-18-61/ 31.08.2009 г. на ИД на АГКК с площ от 1994 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : средно застрояване, номер по предходен план УПИ ІІ-1443 в кв. 58 съставен АОС № 3744/11.06.2018 година за предложената тръжна цена 90 001,00 без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 да заплати на Община Павел баня сумата 1000/ хиляда/ лева—разноски по делото. ОСЪЖДА „А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 да заплати на Д.Я.Д. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 1000/ хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
607 Административно дело No 502/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси АРАЙС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А. ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 против Заповед №РД-15-146 от 23.08.2018 г на Кмета на Община Павел баня, с която на основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, чл. 35,ал.6 от ЗОС, чл. 91 от НРПУРОИ, решение № 14 по протокол № 38/21.08.2018 г. на комисията назначена със заповед № РД-15-138/06.08.2018 г. на кмета на община Павел Баня за провеждане на публичен търг с тайно наддаване в изпълнение на решение № 706 от протокол № 35/28.06.2018 година на Общински съвет – Павел Баня е определен Д.Я.Д. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55021.501.3171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел Баня, одобрени със заповед № РД-18-61/ 31.08.2009 г. на ИД на АГКК с площ от 1943 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : средно застрояване, номер по предходен план УПИ І-1639 в кв. 59, съставен АОС № 3753/13.06.2018 година за предложената тръжна цена 88 001,00 без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 да заплати на Община Павел баня сумата 1000/ хиляда/ лева—разноски по делото. ОСЪЖДА „А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 да заплати на Д.Я.Д. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 1000/ хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
608 Административно дело No 503/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. с искане да се обяви нищожността на Предложение на Кмета на община Стара Загора от 19.09.2016г. и Решение №521/29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на ПУП в обхват кв/парк Бедечка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №503/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.11.2018
Административно дело № 12850/2018
609 Административно дело No 504/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. против Предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№ 10-61-490 / 19.09.2016г, с което предлага ОбС Стара Загора да вземе решение за едновременно изменение на Общия устройствен план и действащия ПУП-ПЗР на кв.“Бедечка“, одобрен с решение № 283/28.06.2012г и против Решение №521 /29.09.2016г на ОбС Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.135, ал.5 от ЗУТ, възлага на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069 / 2003г. на ОбС - Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 504/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2018
Административно дело № 13101/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
610 Административно дело No 505/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на З.П.Ж. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г и против Решение № 521/ 29.09.2016г по протокол № 13 от 29.09.2016г на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 505/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.11.2018
Административно дело № 13258/2018
В законна сила на 5.11.2018г.
611 Административно дело No 506/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№10-61-490/19.09.2016 год. и против Решение №521/2016 год., взето на редовно заседание на Общински съвет Стара Загора с Протокол №13 от 29.09.2016 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №506/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13098/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
612 Административно дело No 507/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.11.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Български пощи“ ЕАД гр. София против Заповед № 31 от 14.08.2018г. на Главен архитект на Община Казанлък, поради оттеглянето й. ПРЕКРАТЯВА производство по адм. дело № 507/2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес за Главен архитект на Община Казанлък и Държавна агенция „Електронно управление“ гр. София и в 7-дневен срок от съобщаването на „Казанлък“ АД гр. Казанлък.
В законна сила на 30.11.2018г.
613 Административно дело No 509/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на К.Р.К. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г. и против Решение № 521/29.09.2016г. по протокол № 13 от 29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 509/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12994/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
614 Административно дело No 510/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГЪЛЪБОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура гр.Гълъбово разпоредбата на чл.67а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово, приета от Общински съвет Гълъбово с Решение № 489/ 30.07.2018г по протокол № 55, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово, приета от Общински съвет Гълъбово.
В законна сила на 28.12.2018г.
615 Административно дело No 513/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.К.З. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.З. против Отказ №284з-922/31.08.2018г. на Началник РУ Казанлък. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено
В законна сила на 4.1.2019г.
616 Административно дело No 514/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЗАГ ЕООД,
Е.Н.М.,
П.Н.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЗАГ“ ЕООД – Стара Загора, Е.Н. *** и П.Н.С. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „Иван Вазов”, изток - ул. „Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 514/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.11.2018
Административно дело № 13259/2018
617 Административно дело No 515/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Н.Н. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ определението си даване хода по същество ВРЪЩА исковата молба на И.Н. *** против Агенцията по вписванията гр. София, като процесуално недопустима ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 515/18г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
618 Административно дело No 516/2018, III състав Закон за социално подпомагане Е.Г.Е. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗПС/Д-СТ/926/13.08.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“– Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0018/29.08.2018г. на Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора с която на Е.Г.Е. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2018/2019г. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация на Е.Г.Е. с вх.№ЗСП/Д-СТ/926/24.07.2018г. за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.12.2018г.
619 Административно дело No 518/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. с адрес: ***, II ЗПС, к.н. 1157, против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр. Стара Загора да издаде административен акт по исканията, изложени в жалба с вх.№ 88/ 27.08.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 518/ 2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
620 Административно дело No 519/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАРИЦА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Марица против Решение от 22.08.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”, за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Марица в размер на 5% от стойността на разходите, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014 – 2020г. по Договор № 171 от 19.07.2016г. с изпълнител обединение „П.И.“ на стойност 184 500.00лв. без ДДС с предмет “Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на Община Марица за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“, процедура по набиране на проектни предложения BG16М10Р002.2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Марица ДА ЗАПЛАТИ на Министерство на околната среда и водите гр.София сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
621 Административно дело No 522/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СОПОТ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г." Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Сопот против писмо с изх. № 08-00-294 от 14.08.2018г. на УО на ОПОС 2007- 2013 година като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 522/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
622 Административно дело No 523/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.М.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Р.М.С., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – гр. Стара Загора, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е предявен иск срещу Главна Дирекция „Охрана” – гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 50 000лв. за претърпени от Р.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на ГД „Охрана” – неосигуряване на обезопасителен колан по време на извършваното конвоиране на лишения от свобода, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от Р.С. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 523/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.10.2018г.
623 Административно дело No 524/2018, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против изричен отказ на Началника на затвора в град Стара Загора от 30.08.2018г. да издаде заповед за забрана присъствието на служителите в залата за свиждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №524/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
624 Административно дело No 525/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Ж.П.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за отвеждане на съдията – докладчик от разглеждане на адм. дело №525/2018г. по описа на АС Стара Загора. ВРЪЩА искова молба вх.№3783/19.09.2018г., подадена от П.Ж.П., изтърпяващ наказание в Затвора гр.Стара Загора, за осъждане на НОИ – гр.Хасково, за сумата от 24 000 лв. за нанесени вреди за периода 2015 – 2018г., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 525/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.12.2018
Административно дело № 14772/2018
В законна сила на 17.12.2018г.
625 Административно дело No 526/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Ж.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №526 по описа за 2018г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА на Окръжен съд Стара Загора адм.д. №526 по описа за 2018г на АС Стара Загора, по компетентност. Определението не подлежи на обжалване.
626 Частно административно дело No 527/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.9.2018г.
ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНО по жалба на „БРИКЕЛ“ ЕАД - гр. Гълъбово, представлявано от прокуриста Илиан Павлов, Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г., издадено от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с което е отказано допускане на предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.10.2018г.
627 Административно дело No 528/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Н.З.,
ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.З. *** против Разпореждане №4506-40-2118 от 17.08.2018 год., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Н.З., ЕГН ********** ***, да заплати на Националния осигурителен институт гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
628 Административно дело No 529/2018, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.И.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.10.2018г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.И.В. *** и С.Г. И.. ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 529 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 6.11.2018г.
629 Административно дело No 531/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ протеста на прокурор в Окръжна прокуратура, с който са оспорени разпоредбите на чл.10, чл.11, чл.34, ал.1, изречение второ и чл.2 от ПЗР на Наредба за реда за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината, като неоснователен. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
630 Административно дело No 534/2018, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Г.С.Г.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Г. *** против отказ №284з892/22.08.2018г. на Районно управление на МВР – Казанлък, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 534/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 14.11.2018г.
631 Административно дело No 535/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Д.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.9.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед №Л-1715/20.09.2018 год., издадена от Началника на Затвора Стара Загора, с която на лишения от свобода И.Д.З., ЕГН **********, ЗД №128/2017 год., е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 3 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
632 Административно дело No 538/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.А.С. НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.С. против Заповед №18-7774/17.09.2018г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №538/18г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя М.А.С. и на ответника Началник СГКК Стара Загора. ДА СЕ ЗАЛИЧИ от списъка на лицата за призоваване И.П.Н..

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 23.11.2018
Административно дело № 13831/2018
633 Административно дело No 540/2018, II състав Закон за ДАНС Х.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.11.2018г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.Д. ***, подадена чрез пълномощника й адв.Н.Н., против Отнемане на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност с рег.№ СЗ-СО-65-1/ 27.08.2018г., издаден от директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 540/2018г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 20.11.2018г.
634 Административно дело No 543/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.Г.О. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.О. *** против Заповед №УРИ 447з-81/11.09.2018 год. на Началника на Районно управление Гълъбово, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.Г.О., ЕГН ********** с адрес ***, да заплати на Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
635 Административно дело No 545/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми М.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.С. Заповед № 1469 от 14.09.2018г., издадена от Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.65, ал.1 от ЗОбС, е разпоредено изземване на общински имот – частна общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 35167.505.118 по КККР на гр.Казанлък, върху който е поставен метален гараж с №104-66 с площ от 18.70 кв.м, находящ се в кв. № 98 по плана за регулация на гр.Казанлък, одобрен с решение № 434/23.05.2006г на Общински съвет Казанлък /стар кв.104/, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
636 Административно дело No 546/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми П.Т.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.А. против Заповед №10-00-1554/14.09.2018г. на Кмета на община Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 11.12.2018г.
637 Административно дело No 549/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Ж.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.10.2018г.
ВРЪЩА подадената от на П.Ж.П. *** с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите ?. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 549/ 2018 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.11.2018
Административно дело № 14083/2018
В законна сила на 22.11.2018г.
638 Административно дело No 553/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Ж.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искането на И.Ж.К. *** за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ 10-01-5199/ 21.09.2018г. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Кмета на Община Стара Загора с указание за изрично произнасяне с мотивирано решение при спазване изискванията на ЗДОИ в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.12.2018г.
639 Административно дело No 554/2018, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. *** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък, формиран по подадена молба с вх.№94-В-1712-1#10/19.09.2018 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №554/2018 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
640 Частно административно дело No 555/2018, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.Д. *** против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствените му УПИ І-6178 с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XVI – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6862 и УПИ І-6178 с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XVII – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6863. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.11.2018
Административно дело № 13546/2018
В законна сила на 13.11.2018г.
641 Частно административно дело No 556/2018, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Е.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Е. Дончева Д. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 год., в частта, за УПИ ІІ-6109 кв.825, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6994; УПИ І-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7001; УПИ ІІ-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7002; УПИ ІІІ-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7003; УПИ ІV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6765; УПИ V-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6766; УПИ VІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6767; УПИ VІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6768; УПИ VІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6769; УПИ ІХ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6770; УПИ Х-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6771; УПИ ХІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6772; УПИ ХІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6773; УПИ ХІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6774; УПИ ХІV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6775; УПИ ХV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6776; УПИ ХVІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6777; УПИ ХVІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6778; УПИ ХVІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6779; УПИ ХІХ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6780; УПИ ІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6783; УПИ ІІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6784; УПИ ІV-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6785; УПИ V-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6786; УПИ VІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6727; УПИ VІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6927; УПИ VІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6728; УПИ ІХ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6730 и УПИ Х-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6731, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. Дончева Д. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 г., в останалата й част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №556/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 24.10.2018г.
642 Частно административно дело No 557/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.М.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М.С. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствените му УПИ І-6105 кв.812, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6862, УПИ ІV-6105 в кв.812, идентификатор 68850.513.6865, УПИ V-6105 в кв.812, идентификатор 68850.513.6866, УПИ VІ -6105 в кв.812 с идентификатор 68850.513.6867, УПИ ІІ-6105 в кв.822 идентификатор 68850.513.6975, УПИ V-6106 в кв.813 идентификатор 68850.513.6872, УПИ VІ-6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6873, УПИ ХІІ-6105 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6879, УПИ ХІІІ-6105 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6880, УПИ ХІV-6105,6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6881, УПИ ХV-6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6882., УПИ VІІІ-6107 в кв.813 идентификатор 68850.513.6875, УПИ ІХ-6107 в кв.813 68850.513.6876 всички в кв./ парк „Бедечка“ по плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Л.М.С. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 20.10.2018г.
643 Частно административно дело No 558/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, срещу Разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за предварителното изпълнение на наложената временна забрана за ограждане на УПИ VI – 6171, кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. ***, срещу Разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в останалата му част, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 558/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2018
Административно дело № 13261/2018
В законна сила на 14.11.2018г.
644 Частно административно дело No 559/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.П.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствения му УПИ - ІІІ-6159 кв.812, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6863 плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на В.П.В. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2018
Административно дело № 13368/2018
В законна сила на 6.11.2018г.
645 Частно административно дело No 560/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.С.М.Б.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.Б. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собственияй УПИ ХІ-6168, кв. 809, УПИ ХІІ-6168, кв. 809, УПИ ХVІ-6715, кв. 804, УПИ VІ-6169, кв. 816, кв. „ Бедечка” по плана на гр. Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Л.С.М.- Б. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.11.2018
Административно дело № 13367/2018
В законна сила на 8.11.2018г.
646 Частно административно дело No 561/2018, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 год., в частта, за УПИ VІ-6152 кв.817, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6944, УПИ VІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6945, УПИ VІІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6946, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 г., в останалата й част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №561/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2018
Административно дело № 13260/2018
В законна сила на 14.11.2018г.
647 Частно административно дело No 562/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.П.Ж.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.Ж. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствените й УПИ ІХ-6158 кв.817, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6947, УПИ Х-6158 в кв.817, идентификатор 68850.513.6948, УПИ ХІ-6158 в кв.817, идентификатор 68850.513.6949, УПИ ХІІ-6158 в кв.817 идентификатор 68850.513.6950, УПИ ХІІІ-6158 в кв.817 идентификатор 68850.513.6951, УПИ І-6157 в кв. 820, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6953, УПИ ІІ-6157, в кв.820, идентификатор 68850.513.6954, УПИ ІІІ-6157 в кв.820, идентификатор 68850.513.6955, УПИ Х-6157 в кв. 820, идентификатор З68850.513.6962, УПИ ІІ-6157 в кв. 821 идентификатор 68850.513.6964. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на З.П.Ж. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2018
Административно дело № 13398/2018
648 Частно административно дело No 563/2018, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Х.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Х.З. *** против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствения й УПИ с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XV – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6821. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.З. *** останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 19.10.2018г.
649 Административно дело No 564/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.Б. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №Л-3257/25.07.2018г. на ВПД Главен Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София по жалба на А.С.Б.. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати на А.С.Б. ЕГН: ********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 8.12.2018г.
650 Частно административно дело No 565/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.И. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на съсобствения му УПИ ІІІ-115, кв.815, УПИ ІV-115,кв. 815, УПИ V-115, кв.815,УПИ ХІ-115, кв. 815, УПИ І-115, кв. 816, УПИ ІІ-115,кв. 816, УПИ ІІІ-115, кв. 816, УПИ ІV-115,кв. 816, УПИ V-115,кв. 816, УПИ Х-115, кв. 816, УПИ ХІ-115, кв. 816, УПИ ХІІ-115, кв. „ Бедечка” по плана на гр. Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на П.С.И. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 27.11.2018
Административно дело № 14093/2018
В законна сила на 27.11.2018г.
651 Административно дело No 566/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Н.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
А.Т.Т.,
Т.Т.Т.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 566/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 566/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от С.Н.И. ***, против Заповед № 19-12-180 от 11.09.2018г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 12.12.2018г.
652 Административно дело No 568/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.Б.Б. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Б.Б. от 04.09.2018 година срещу изготвения план за регулация на имот № 68850.256.84 в УПИ I-908. , поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 568/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила на 17.11.2018г.
653 Административно дело No 569/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Х.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х.Д. с вх.№ 4179/ 11.10.2018г., именована „възражение“, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 569/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
654 Административно дело No 572/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Ж.П. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.11.2018г.
Водим от горното и на основание чл. 135, ал. 5 във вр. с ал. 3 от АПК, Старозагорски административен съд, шести състав О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 572/2018 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд София-град по жалбата на П. Ж. П. против Разпореждане № 4506-40-2105/16.08.2018 г. на Директора на фонд „ГВРС“ гр. София. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
655 Административно дело No 575/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КАТЕКА ТРАНС-ЕООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ КОСТАДИН ТОНЧЕВ КОСТАДИНОВ НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К.Т.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Х.Д.А.” № 70, ап. 60, представлявано от управителя К.Т.К., Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД 14-2352 от 26.09.2018г., издадена от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Стара Загора, с която на основание чл. 106а, ал.2, т.5 във вр. с чл. 106а, ал.1, т.6, б. „в”, предл. второ от Закона за автомобилните превози, на „К.Т.” ЕООД е приложена принудителна административна мярка – отнемане на шест броя заварени копия на Лиценз на Общността с перфориран номер на бланката № 251601, № 251602, № 251603, № 251604, № 251605 и № 251606, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София да заплати на „К.Т.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Х.Д.А.” № 70, ап. 60, ЕИК 123723374, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
656 Административно дело No 576/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. ***, срещу Решение № 1807 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територията на квартал/ парк „Бедечка“ относно УПИ ІІІ – 6159 в кв. 812 по плана на гр. Стара Загора, квартал „Бедечка”, поземлен имот с идентификатор 68850.513.6864 по КККР на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА В.П.В. ***, ЕГН **********, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 100 лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
657 Административно дело No 577/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.-Б. против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ ХІ-6168 в кв.809, УПИ ХІІ-6168 в кв.809, УПИ ХVІ-6715 в кв.804, УПИ VІІІ-6169 в кв. 816 по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
658 Административно дело No 580/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. против Решение №1808/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №580/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя
Определение от 10.12.2018
Административно дело № 14132/2018
659 Административно дело No 581/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. ***, срещу Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за УПИ ХІ – 6168 и УПИ ХІІ – 6168 в кв. 809, УПИ ХVІ – 6715 в кв.804 и УПИ VІ-6169 в кв. 816 по ПУП – ПРЗ/ 2012г. на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 581/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
660 Административно дело No 582/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. ***, срещу Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за УПИ ІІІ – 6159 в кв. 812 по ПУП – ПРЗ/ 2012г. на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 582/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 4.12.2018
Административно дело № 14337/2018
661 Административно дело No 583/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Г.Г. ЕГН ********** – Началник група „Охранителна полиция“ в РУ Гълъбово при Областна дирекция на МВР Стара Загора, Заповед УРИ № 349з-2753/ 26.09.2018г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Г.Г. ЕГН ********** сумата 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
662 Административно дело No 585/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Р.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ПЪРВО РУ - СТ. ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР - СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Р.Г. ***, Заповед № 1959з-394 от 03.10.2018г., издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” при Първо Районно управление – Стара Загора към ОД на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.2 и чл.199, ал.1, т.3, предл. второ от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от четири месеца на младши експерт И.Р.Г. – мл. ПИ в група „ТП Запад” на сектор „ОП” при Първо РУ – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
663 Административно дело No 587/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. Р. К. от гр.Стара Загора против Решение № 1808/ 27.09.2018г по протокол № 36 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.09.2018г, в частта за УПИ VІ-6171 в кв.808 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка” по ПУП-ПРЗ/ 2012г, кв.“Бедечка“, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 587/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя
Определение от 7.12.2018
Административно дело № 13936/2018
664 Административно дело No 589/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. *** против Решение № 1808/ 27.09.2018г по протокол № 36 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.09.2018г, в частта за УПИ IX-6158, УПИ X-6158, УПИ XI-6158, УПИ XII-6158 и УПИ XIII-6158 в кв.817, УПИ I-6157, УПИ II-6157, УПИ III-6157 и УПИ X-6157 в кв.820, и на УПИ II -6157 в кв.821 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка” по ПУП-ПРЗ/ 2012г, кв.“Бедечка“, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 589/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя
Определение от 6.12.2018
Административно дело № 14336/2018
665 Административно дело No 591/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.С. против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ V-6151 кв.822 по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
666 Административно дело No 595/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С. *** против Решение № 1807/ 27.09.2018г на Общински съвет Стара Загора, в частта, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк Бедечка до влизане в сила на изменение на ПУП за гр.Стара Загора и прилежащите му територии, относно поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6793, 68850.513.6794, 68850.513.6795 и 68850.513.6796, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.С. *** против Решение № 1807/ 27.09.2018г на Общински съвет Стара Загора в останалата част извън поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6793, 68850.513.6794, 68850.513.6795 и 68850.513.6796, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 595/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА С.Т.С. *** ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 11.1.2019г.
667 Административно дело No 596/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.А.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Д. против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ ХІІІ-95, кв.809, УПИ ХІV-95 и УПИ ХV-95, всички в кв.“Бедечка“ -809 по плана на града. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Д. против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в останалата й част, в която ПРЕКРАТЯВА и производството по адм.д.№596/18г. по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
668 Административно дело No 601/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Й.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.12.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩИОЖНА заповед № 1228з-418/26.09.2018 г. издаден от началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която е иззето българско СУМПС № *******, кат. В, АМ, В1, издадено на 23.03.2018 г. от ОД на МВР гр. Стара Загора., по жалба на С.Й.П. с ЕГН ********** ***№33. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.Й.П. с ЕГН ********** ***№33 направените по делото разноски в размерна 410/ четиристотни и десет/ лева Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
669 Административно дело No 603/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.И. ***, подадена чрез адв. В. Б. от САК и адв. Св. А. от ПлАК, срещу Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 603/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
670 Административно дело No 604/2018, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СОПОТ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г." Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Сопот против писмо изх.№08-00-1991/15.11.2016г. на Главен директор на ГД ОПОС, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 604/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
671 Административно дело No 607/2018, VII състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) С.К.С.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 607/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца за сведение.
672 Административно дело No 613/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н. П. А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора - гр. Стара Загора, Заповед рег. № Л – 1858/ 08.10.2018г., издадена от Заместник началника на Затвора - Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.122, ал.2 от ЗИНЗС, от лишения от свобода Н. П. А. е отнет в полза на Фонд „Затворно дело” 1 брой адаптер – адаптер 5.0 V цвят черен, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Н. П. А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора - гр. Стара Загора, да заплати по сметка на Административен съд – Стара Загора държавна такса за разглеждането на делото в размер на 10 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.10.2018г.
673 Административно дело No 617/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност РАНТАИ ООД   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.“ ООД против РА №Р-16002417008619-091-001/21.06.2018г., издаден от ревизиращ екип при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 528/11.09.2018г. на Директор дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №617/18г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на Директор дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП.
674 Административно дело No 618/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 618/ 2018 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 27.11.2018г.
675 Административно дело No 620/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.И.С. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.С. ***, против Мълчалив отказ на Директор Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Стара Загора по заявление вх.№1934/28.09.2018г. за отпускане на еднократна помощ за отопление. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №620/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на А.И.С. ***, против Мълчалив отказ на Директор Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Стара Загора по заявление вх.№1934/28.09.2018г. за отпускане на еднократна помощ за отопление, по подведомственост на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд от А.И.С. и Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.11.2018г.
676 Административно дело No 622/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на И.И.С. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за осъждането й да заплати обезщетение в размер на 10 000лв на основание чл. 284 ал.1 от ЗИНЗС за претърпени неимуществени вреди в периода от 02.03.2017г. до 09.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №622/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 5.12.2018г.
677 Административно дело No 624/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против отказ на Началника на затвора в град Стара Загора да се произнесе с решение по предложението му от 03.10.2018г. за промяна на метода за разпределяне на хигиенните материали и почистващите средства в Затвора в град Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №624/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
678 Административно дело No 630/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.М.Л.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 630/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Окръжен съд Стара Загора по исковата молба на Н.М.Л. с адрес *** против Прокуратурата на РБългария за присъждане на обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди. ИЗПРАЩА делото по компетентност на смесен състав от Върховния касационен съд и Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 14.11.2018г.
679 Административно дело No 638/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.П.И. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на М.П.И. *** против Решение №1680 от 23.10.2018 год на Зам. Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №638/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 18.12.2018г.
680 Административно дело No 639/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.П.Н. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №639/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №639/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №538/2018 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №538/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя и на Началника на СГКК Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
681 Административно дело No 641/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.П.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.Ч. *** против Заповед № 19-12-199/ 27.09.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 70202.22.286 по КККР на с.Сулица, общ.Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 641/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
682 Административно дело No 642/2018, IV състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) В.Н.Х. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Х. против отказ за съставяне на акт за смърт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N642/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.11.2018г.
683 Административно дело No 649/2018, VII състав КСО Т.Т.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Т.К., ЕГН **********, Решение № 2153-23-25 от 31.10.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, в частта, с която е оставена без разглеждане, като просрочена и недопустима жалбата на Т.К. срещу Разпореждане № ********** от 04.08.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора и е прекратено производството по оспорване на посоченото разпореждане, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Т.Т.К. жалба против Разпореждане № ********** от 04.08.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила на 28.11.2018г.
684 Административно дело No 657/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Ю.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Ю.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0327-000256/ 26.10.2018г, издадена от Началник РУ-Раднево при ОД на МВР-Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 657/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.12.2018г.
685 Административно дело No 666/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ "К.Г." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 666/ 2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ по искова молба, подадена от ЕТ „Красимир Георгиев“, ЕИК 119068226, със седалище и адрес на управление с. Млекарево, община Нова Загора, област Сливен, уточнена с коригираща искова молба от 18.10.2018г., с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Министерство на земеделието, храните и горите, като на основание чл. 135, ал.6 във вр. с ал.3 от АПК ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца чрез пълномощника му по делото.
686 Административно дело No 672/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.Д. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №672/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване.
687 Частно административно дело No 683/2018, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.Н.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Н.А. ***, против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-216 от 21.11.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА З.Н.А. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 8.12.2018г.
688 Частно административно дело No 684/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Г.Д.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Г.Г.Д. ЕГН ********** *** против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-215 от 21.11.2018г. Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора. ОСЪЖДА Г.Г.Д. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2018г.
689 Частно административно дело No 685/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Д. против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-217/21.11.2018г. на Директор дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора. ОСЪЖДА Г.Г.Д. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2018г.
690 Административно дело No 691/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси С.К.П.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.П. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 200/17.06.2017г., издаден от инспектор в отдел „Местни приходи“ в Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 691/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на С.К.П. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 200/17.06.2017г., издаден от инспектор в отдел „Местни приходи“ в Община Казанлък, на Директора на дирекция „Местни данъци и такси” в Община Казанлък по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
691 Административно дело No 698/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** за заверка на скица №864/11.04.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №698/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
692 КАНД No 177/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 26.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационната жалба от А.Б.Д. ***, срещу Решение №2/05.01.2017г. на Районен съд – Казанлък, постановено по НАХД №1600/2016г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело №177/2017г. по описа на Административен съд-гр.Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на глава ХІІІ от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 11.4.2018
Административно дело № 4205/2018
693 КАНД No 177/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2 от 05.01.2017г. по а.н.д.№ 1600/2016г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
694 КАНД No 360/2017, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Д.П. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419/ 21.06.2017г., постановено по АНД № 472/2017 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
695 КАНД No 366/2017, II състав ЗАНН: МОСВ Т.Н.Д. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 320/ 12.07.2017г., постановено по АНД № 452/2017 г. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
696 Частно КАНД No 386/2017, II състав Частни КАНД и КАД П.Х.К.   Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1096/ 14.08.2017г., постановено по АНД № 2248/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
697 КАНД No 398/2017, I състав ЗАНН: ДНСК СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.1.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 432 от 15.12.2017г, постановено по К.Н.А.Д №398/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в мотивите и в диспозитива на съдебното решение вместо А.Н.Д.№ 1562 по описа за 2017 година на Районен съд гр. Казанлък да се чете А.Н. Д. № 1562 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Казанлък Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
698 КАНД No 410/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/31.08.2017 год., постановено по НАХД №262 по описа за 2017 год. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
699 КАНД No 415/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.09.2017 год., постановено по АНД №699/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
700 КАНД No 419/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №588 от 26.09.2017 год., постановено по АНД №1964/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
701 КАНД No 426/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Й.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613/ 05.10.2017г., постановено по АНД № 1944/ 2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
702 КАНД No 429/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №577 от 25.09.2017 год., постановено по АНД №2084/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
703 КАНД No 431/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ В.П.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 598 от 29.09.2017г., постановено по АНД № 1884/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
704 КАНД No 434/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Ж.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №87/02.10.2017 год., постановено по НАХД №186 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
705 КАНД No 435/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ТЕНСИДЕЙ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 594 от 28.09.2017г., постановено по АНД № 1828/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
706 КАНД No 438/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 94/19.10.2017 г. по АНД № 199/2017 г. на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0327-000328/10.05.2017 г., издадено от Началника на РУ Раднево при ОД МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0327-000328/10.05.2017 г., издадено от началника на РУ Раднево при ОД на МВР Стара Загора, с което на В.П.С.,***, ЕГН **********, на основание чл.175, ал.1, т 3 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца за нарушение на чл. 103 от Закона за движението по пътищата, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
707 КАНД No 440/2017, II състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 405/05.10.2017г. по а.н.д.№ 934/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
708 КАНД No 441/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ц.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №408/06.10.2017г., постановено по АНД №697/2017г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 1644/13 от 21.05.2013г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство, образувано по АУАН №1644/23.04.2013г., съставен срещу С.Ц.Ц.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
709 КАНД No 442/2017, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ И.К.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 403/05.10.2017г. по а.н.д.№ 721/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
710 КАНД No 446/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 630/ 11.10.2017г., постановено по АНД № 2207/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
711 КАНД No 447/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 605/02.10.2017 г. по АНД № 629/2017 г. на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-000095/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора, с наложени на В.П.Д. ЕГН ********** *** административни наказания глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за административно нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-000095/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на В.П.Д. ЕГН ********** *** са наложени административни наказания глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за административно нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
712 КАНД No 448/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Н.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 648 от 20.10.2017г., постановено по АНД № 933/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част. Решението н. подлежи на обжалване и/или протестиране.
713 КАНД No 449/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Г.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №63/17.10.2017г., постановено по АНД №204/2017г. по описа на Районен съд Гълъбово и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 17-0447-000175/23.05.2017г. издадено от Началник РУ Гълъбово към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
714 КАНД No 450/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.И.Ж. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение №64/18.10.2017 год., постановено по НАХД №203 по описа за 2017 год. на Районен съд Гълъбово, В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление №17-0474-000149 от 20.04.2017 год. на Началника на РУ Гълъбово към ОД на МВР – Стара Загора, в частта с наложено на Ж.И.Ж. административно наказание глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП за нарушение на чл.150а, ал.1 от същия закон и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-0474-000149 от 20.04.2017 год. на Началника на РУ Гълъбово към ОД на МВР – Стара Загора, в частта с наложено на Ж.И.Ж. административно наказание глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП за нарушение на чл.150а, ал.1 от същия закон. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
715 КАНД No 451/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ОПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 624 от 09.10.2017г., постановено по АНД № 1956/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № НЯСС-13/ 15.05.2017., издадено от временно изпълняващ председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
716 КАНД No 452/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Д. ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение №59/04.10.2017г., постановено по а.н.д. №294/2016г. по описа на Районен съд – Гълъбово, в частта му, в която е потвърдено наказателно постановление №16-1228-001792 от 01.07.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция Стара Загора, с което на Г.С.Д. на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказани „глоба“ в размер на 150 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-1228-001792 от 01.07.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция Стара Загора, в частта му, с която на Г.С.Д. на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказани „глоба“ в размер на 150 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
717 КАНД No 453/2017, II състав ЗАНН: ДНСК АГРО ГАРАНТИ ЕООД ДНСК ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 623 от 09.10.2017г., постановено по АНД № 1914/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № СЗ-5-ДНСК-88 от 26.05.2017г. на Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол гр.София, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СЗ-5-ДНСК-88 от 26.05.2017г. на Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр.София, с което на основание чл.237 ал.1 т.14 от ЗУТ на „АГРО ГАРАНТИ” ЕООД гр.Стара Загора е наложена имуществена санкция в размер на 6000/шест хиляди/ лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
718 КАНД No 454/2017, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.У. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №657 от 26.10.2017 год., постановено по АНД №2343/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
719 КАНД No 455/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Х.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 425 от 19.10.2017г., постановено по АНД № 813/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0284-001590 от 20.06.2017г., издадено от Началник група към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, Районно управление гр. Казанлък,. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 17.1.2018г.
720 КАНД No 456/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 435 от 25.10.2017г., постановено по АНД № 845/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта , с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0284-001357 от 25.05.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.1.2018г.
721 КАНД No 457/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №404/05.10.2017 год., постановено по АНД№708/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
722 КАНД No 458/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.С.М. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 400 от 04.10.2017г., постановено по АНД № 700/2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
723 КАНД No 459/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ОПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 661 от 30.10.2017г., постановено по АНД № 1958/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № НЯСС-12 от 15.05.2017г., издадено от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
724 КАНД No 461/2017, II състав ЗАНН: МВР П.В.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №71/23.10.2017 год., постановено по АНД№225/2017 год. по описа на районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
725 КАНД No 462/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 427/ 20.10.2017г., постановено по АНД № 690/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
726 КАНД No 463/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА КАПРОНИ АД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 411/10.10.2017г. по а.н.д.№ 668/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
727 КАНД No 464/2017, II състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №433/25.10.2017 год., постановено по АНД №980/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък, като вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ №273664-F302024/23.06.2017 год., издадено от Директора на ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
728 КАНД No 465/2017, II състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 434 от 25.10.2017г., постановено по АНД № 981/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 273673-F302027 от 23.06.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, с което на С.А.С. от гр. Казанлък, ж.к „Васил Левски“ № 23, вх. „В“, ет.4, ап.60, ЕГН **********, на основание чл. 5, ал.1 от ЗОПБ, за нарушение на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОПБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 2500 лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
729 КАНД No 466/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.С.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 610/04.10.2017 г., постановено по АНД № 2278/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която са отменени т.1 и т.3 от Наказателно постановление № 17-1228-001382/25.05.2017 г., издадено от Началник група в сектор Пътна полиция» при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
730 КАНД No 467/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Х.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Л.Х.А. против против Решение №658/27.10.2017год. по АНД №1276/2017г. на Районен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №467/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ за явилите се страни, а за ответника по касация ОД на МВР Стара Загора от датата на връчване на съобщението.
731 КАНД No 468/2017, II състав ЗАНН: РДГ А.М.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №432/24.10.2017 год., постановено по АНД№548/2017 год. по описа на районен съд Казанлък в частта му за потвърждаване на НП № 557/09.01.2017 на Директор РДГ Стара Загора с наложено на А.М.А. административно наказание глоба в размер на 600лв. на основание чл.266 ал.1 вр. с чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 557/09.01.2017г. на Директор РДГ Стара Загора с наложено на А.М.А. административно наказание „глоба“ в размер на 600лв / шестстотин/ на основание чл. 266 ал.1 вр. с чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №432/24.10.2017г., постановено по АНД №548/2017г. по описа на РС Казанлък в частта му за потвърждаване на НП №557/09.01.2017г на Директор РДГ Стара Загора с наложено на А.М.А. административно наказание „глоба“ в размер на 600лв/шестстотин/ на основание чл. 266 ал.1 вр. с чл.213 ал.1 т.1 от ЗГ и отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението: 20 /двадесет/ пространствени кубични метра технологична дървесина от топола на основание чл.273 ал.1 от ЗГ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
732 КАНД No 469/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Б.М.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 456 / 07.11.2017г постановено по а.н.д. № 75